Výroční zpráva /Annual Report
2012
Plány na roky / Plans for years
2013 – 2014
Obsah
Content
Poslání Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
The Foundation’s Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar Havlové . . . . . . . .6
Foreword by the Chairperson of the Board of Trustees . . . . . . . . . . . .6
Správní a Dozorčí rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Board of Trustees and Supervisory Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Co se v minulosti podařilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
What was achieved in the past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Současné programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Current Programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Odkaz Václava Havla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
The Legacy of Václav Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pražská křižovatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prague Crossroads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . .31
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize . . . . . . . . .31
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Laureates of the Dagmar and Václav Havel
Foundation Vize 97 Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Fond porozumění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
The Fund of Understanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation . . . . . . . . . . .49
Přijaté dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Donations received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Poskytnuté příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Nadační investiční fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Foundation Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Informace o finančních prostředcích obdržených
od Fondu národního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Report on Financing Received from
the National Property Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Grantová pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Grant Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Mikulášský charitativní bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
The St Nicholas Charity Bazaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Independent Auditor's Report to the Board of Trustees
of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . .69
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k Přehledu finančních
grantů poskytnutých v roce 2012 z výnosů získaných
z hospodaření s finančními prostředky
z Nadačního investičního fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Independent Auditor’s Report to the Board of Trustees
of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
on the Overview of Financial Grants Provided in 2012
from Revenues Generated by Managing the Funds
from the Foundation Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Review of activities of the VIZE 97 Foundation in 2012 . . . . . . . . . .72
Poděkování přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Acknowledgements to friends of the Foundation . . . . . . . . . . . . . . .88
Zvláštní poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Special Thanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
3
ADRESA / ADDRESS
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
Web:
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.havlova-veskrnova.com
www.vaclavhavel.cz
Facebook:
www.facebook.com/Nadacevize97
www.facebook.com/dagmar.havlova
e-mail:
[email protected]
BANKOVNÍ SPOJENÍ/ BANK ACCOUNT
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
ČÍSLA ÚČTŮ / ACCOUNT NUMBERS
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
IČO: 66002940
Identification number: 66002940
DIČ: CZ66002940
VAT Reg. No.: CZ66002940
Výroční zpráva 2012, Plány na rok 2013 − 2014
Annual Report 2012, Plans for 2013 − 2014
Poslání Nadace
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký
okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic,
na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální,
zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo
podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž
reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží –
v duchu svého názvu – hledat a podporovat především to, co míří
do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité
nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to, co
má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než
krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími
finančními částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně
podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě
potřebují pomoc.
The Foundation’s Mission
The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers a broad
range of interests, reflecting the concerns of its founders and the
traditions which it draws on. The Foundation operates chiefly in
the fields of social care, medicine, education and culture, and, on
occasions, organises or lends support to various activities in the
field of human rights, while also seeking to respond to society’s
needs at a given moment. At the same time, the Foundation also
seeks to strive, in the visionary spirit of its name, to give support
above all to things that are forward-looking, things that might
seem to people of less or even marginal importance at the
present time but will prove themselves in time, things that can
serve as a prototype or model, things that are far-sighted rather
than short-sighted, things that are pioneering or even visionary.
The Foundation regularly gives minor financial donations to
provide one-off assistance to organisations of every kind, as well
as to individuals urgently in need of help.
Pražská křižovatka v době udělení Ceny Nadace VIZE 97
Prague Crossroads during the Vize 97 Foundation Prize presentation
5
Úvodní slovo předsedkyně
správní rady Dagmar Havlové
Foreword by the Chairperson
of the Board of Trustees
Vážení a milí přátelé,
rok 2012 byl pro mě osobně i pro Nadaci velice náročný. Nejen v rovině lidské, ale také pracovní. Po smrti mého muže a spoluzakladatele
Nadace jsem se se svými spolupracovníky ujala agendy související se spontánní potřebou českých i světových institucí, měst, obcí
i jednotlivých občanů a umělců uctít památku Václava Havla a dle svých možností a ze všech sil přispět k uchování jeho odkazu. S plným
nasazením jsme se věnovali samozřejmě také našim nadačním programům. Děkuji všem drobným dárcům i velkým sponzorům, bez jejichž
podpory bychom tyto projekty nemohli realizovat. Děkuji také členům rad jednotlivých nadačních programů a členům správní a dozorčí rady,
kteří pro nás pracují bez nároku na jakýkoli honorář. Bohužel nás ke konci roku náhle opustil dlouholetý člen rady Ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 doc. RNDr. Jiří Fiala, laskavý pomocník při výběru laureátů i při přípravě diskuzí a knih do naší edice. Bude nám
velmi chybět. Děkuji též svým spolupracovníkům, dobrovolníkům, návštěvníkům našich akcí i čtenářům našich webových stránek a všem
dobrým a obětavým lidem.
Dear friends,
2012 was a very demanding year for me personally and for the Foundation, not only in personal terms, but also in terms of work. Following the
death of my husband and joint-founder of the Foundation, my colleagues and I started to tackle the issues arising from the spontaneous need
felt by Czech and international institutions, as well as by cities, communities and individual citizens and artists, to honour the memory of Václav
Havel and to do everything in their power to help preserve his legacy. We also, of course, threw ourselves wholeheartedly into the work of the
Foundation’s programmes. I wish to thank all donors, both individual and corporate, without whose support we could not implement our
projects. I would also like to thank the board members of the Foundation’s different programmes and the members of the Board of Trustees,
who all work for us on a purely voluntary basis. Sadly, the death occurred late last year, of Dr Jiři Fiala, a longstanding board member of the
Prize of the Václav and Dagmar Havel Foundation VIZE 97, who obligingly assisted the selection of Prize recipients, the preparation of
discussion panels and the books published by the Foundation. We will sorely miss him. I would also like to thank all my colleagues,
volunteers, visitors to our events and readers of our web pages, as well as all good and selfless people.
Vaše Dagmar Havlová / Yours, Dagmar Havlová
6
Správní rada / Board of Trustees*
Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chairperson
Táňa Fischerová
PhDr. Jiřina Šiklová
Ing. Martin Borovka
MUDr. Tomáš Bouzek
JUDr. Ing. Václav Jerman
PhDr. Vladimír Kreidl
PhDr. Jan Šolc
Petr Weigl
Dozorčí rada / Supervisory Board**
Ing. Pavel Kavánek, předseda / chairperson
JUDr. Jan Matějček***
Ing. Michal Petrman, CSc.
*
*
Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 11. června 2013 byl Dr. Borek Severa zvolen členem Správní rady.
On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 11 June 2013, Mr. Borek Severa was appointed to the Board of Trustees.
**
**
Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 28. února 2013 byl JUDr. David Plch zvolen členem dozorčí rady. K zápisu do Nadačního rejstříku došlo dne 4. dubna 2013
On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 28 February 2013, Mr. David Plch was appointed to the Supervisory Board. His appointment was entered in the Foundations Registry on 4 April 2013
*** K zániku členství JUDr. Jana Matějčka v Dozorčí radě došlo dne 28. února 2013 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí
*** Dr. Jan Matějček’s membership of the Board of Trustees lapsed on 28 February 2013 because he now lives permanently abroad
Zasedání správní rady
Meeting of the Board of Trustees
8
Co se v minulosti podařilo
What was achieved in the past
Podpora vzdělávání
Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své
existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme
přerozdělili částku 4 547 000 Kč. V rámci projektu jsme také
sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu
univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali
celkovou částku 679 000 Kč.
V posledních letech také vzniklo několik nadací, které se přímo
zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni
studenti, kteří se na nás od letošního roku již nebudou moci
obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou
organizaci, která jim pomůže v naplnění jejich snů.
„Už je to tady“
V roce 2009, u příležitosti oslav 20. výročí politických změn
v Československu, uspořádala Nadace VIZE 97 ve spolupráci
s Nadací Forum 2000, Knihovnou Václava Havla a dalšími
spřátelenými organizacemi mimořádnou akci, jejímž hlavním
smyslem bylo připomenout či zpřítomnit ducha a étos
listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu
v Československu. Přípravu koncertu zajistila produkční firma
ABOUT Production.
Dne 14. listopadu 2009 se nejdříve v aule Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy uskutečnila debata nazvaná „Svoboda a její
nepřátelé“, kterou živě vysílal zpravodajský program České televize
Píseň Perfect Day v podání Renée Fleming a Lou Reeda na koncertě „Už je to tady“, Pražská křižovatka, 2009
Renée Fleming and Lou Reed performing the song Perfect Day at the “It’s Here at Last” concert, Prague Crossroads, 2009
9
ČT 24. Hlavními účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine
Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André
Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin Bútora.
Poté se program akce přesunul do Pražské křižovatky, kde se od
20 hodin uskutečnil koncert pojmenovaný jako jedno z hesel
listopadové revoluce „Už je to tady“. Se svými osobními
vzpomínkami, postřehy a myšlenkami vystoupil nejen prezident
Václav Havel, ale také současný prezident Václav Klaus, francouzský
filozof André Glucksmann, polský historik a novinář Adam Michnik,
jeden ze studentských vůdců z doby sametové revoluce Šimon
Pánek a zástupkyně dnešních studentů z iniciativy Inventura
demokracie. V průběhu koncertu se střídali zahraniční umělci
a hudebníci, kteří přicestovali na pozvání prezidenta Václava Havla
a vystoupili bez nároku na honorář. Návštěvníci Pražské křižovatky
tak měli jedinečnou příležitost slyšet rockovou legendu Lou
Reeda, slavné písničkářky Suzanne Vegu a Joan Baez a světově
uznávanou operní pěvkyni Renée Fleming. Ze záznamu účastníky
a diváky koncertu pozdravili bývalý prezident SSSR Michail
Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajláma,
prezident USA Barack Obama a německá kancléřka Angela
Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob
Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program po celý večer
doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím
Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu 1989. Koncert
vyvrcholil společným zpěvem všech účinkujících (a také velké části
publika) spirituálu „Oh, Freedom“, který prezident Havel věnoval
občanům všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku.
Průchod valem Prašného mostu
Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002
završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který
byl uskutečněn společně se Správou Pražského hradu a jinými
subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes
24 milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří se podíleli na této
náročné stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části
Jeleního příkopu.
Lávka přes Chotkovu ulici
Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena
v červnu 1998. Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou
středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou
bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá,
že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze
sponzorských či svých soukromých prostředků.
Povodně
Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala
obětem ničivých povodní z roku 2002. Stala se tak jednou
10
z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu
vody, jež zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky
rodin. V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem
postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů Kč,
které pomohly tam, kde bylo třeba.
Mamma Help
Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s.
a občanským sdružením Mamma Help představily v roce
2004 program „Korunka pro ženu – koruna pro zdraví“,
kterým společnými silami pomáhaly pacientkám s nádorovým
onemocněním prsu. Díky této spolupráci byla poskytnuta částka
100 000 Kč na otevření Mamma Help Centra v Brně a dalších
přes 160 000 Kč na jeho provoz, jakož i na provoz Mamma Help
Centra v Praze.
Podpora čečenských dětí
Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně
zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato
adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku,
zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení.
Prof. RNDr. Zdeněk Neubauer, nositel „Uznání za přínos k filozofii vzdělání
a za obnovu univerzitní myšlenky“ za rok 2008
Prof. Zdeněk Neubauer RNDr., recipient of the award “In Recognition of
Contributions to the Philosophy of Education and the Renewal
of the University Idea” for 2008
Education Support
The Education Support Project was founded in 1999. In its 13 years
of existence we redistributed CZK 4,547,000 to the total of 119
supported students. We also awarded the “Recognition for the
Philosophy of Education and for the Renewal of University Ideas”
prize seven times within the project and we donated CZK 679,000
to distinguished professors.
Průchod valem Prašného mostu
The passage through the rampart of the Powder Bridge
Recently several foundations directly focused on supporting
gifted students were also established. We are therefore confident
that all students who will no longer be able to turn to us with a
request for a financial contribution will find another non-profit
organization that will help them to make their dreams come true.
“It’s Here at Last”
In 2009, in conjunction with the celebrations of the 20th
anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97
Foundation in collaboration with the Forum 2000 Foundation, the
Václav Havel Library and several other like-minded organisations,
organised a special event chiefly intended to recall and evoke the
spirit and ethos of the non-violent November rising against the
totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the concert
were undertaken by the ABOUT production company.
On 14 November, a debate took place in the morning in the Aula
of the Arts Faculty of Charles University entitled “Freedom and its
Opponents”. It was broadcast live by Czech Television’s news
channel ČT 24. The main participants in the two discussion panels
were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom
Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban
and Martin Bútora. The programme of the event then shifted to
the Prague Crossroads, where a gala concert commenced at 8pm
entitled “It’s Here at Last” after one of the slogans of the Velvet
Revolution. President Václav Havel, the current President, Václav
Klaus, the French philosopher, André Glucksmann, the Polish
historian and journalist, Adam Michnik, one of the student leaders
of the Velvet Revolution, Šimon Pánek and a representative of
today’s students from the “Taking Stock of Democracy” campaign,
came to the podium in turn to share their personal memories,
insights and thoughts. The concert consisted of a succession of
performances by foreign artistes and musicians who had travelled
here at the invitation of President Václav Havel and appeared for
no fee. And so the audience at the Prague Crossroads along with
Czech Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique
opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer
songwriters Suzanne Vega and Joan Baez and the worldrenowned opera singer Renée Fleming. Video messages from the
former President of the USSR, Mikhail Gorbachov, the Tibetan
spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President
Barack Obama and the German Chancellor Angela Merkel were
projected. There were also recorded greetings from the musicians
Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band
11
Lávka přes Chotkovu ulici
The footbridge across Chotek Street
U2. The entire evening’s programme was accompanied by the
Prague Chamber Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and
screenings of scenes from November 1989. The concert’s
culmination was when all the performers (and a large part of the
audience) joined together to sing the spiritual “Oh Freedom”,
which President Havel dedicated to citizens of all countries where
people are still oppressed.
The passage through the rampart of the Powder Bridge
The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in
September 2002 was the culmination of almost six years of work
on the part of the Foundation. The programme, which was
realised together with the Prague Castle Authority and other
bodies, under the leadership of the architect Jirí Pleskot, cost the
Foundation over 24 million crowns. A signboard with the names
of the people who contributed to this ambitious structure can be
found at the entrance to the tunnel in the upper section of the
Deer Moat.
The footbridge across Chotek Street
The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens
was opened in June 1998. The elegant design by architect
Bořek Šípek – a steel structure with a lightweight central section –
forms a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the
foot of the bridge states that Václav Havel had this footbridge
built using sponsorship and private funds.
12
Floods
2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims
of the destructive floods of 2002. It was thus one of the last
organisations not to forget the horror and destructive power of
the water which laid waste a large part of Bohemia and took away
the homes of hundreds of families in 2002. More than 11 million
crowns were raised in the course of a public collection designed
to assist the people affected by the floods, and this money was
used where it was most needed.
Mamma Help
In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for
a Woman – A Crown for Health" programme in cooperation with
the cosmetics firm RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens'
association, which came together to assist patients with breast
cancer. Thanks to this cooperation, the sum of 100 thousand crowns
was provided for opening the Mamma Help Centre in Brno and
a further 160 thousand crowns were also provided for its operations
as well as for the operation of the Mamma Help Centre in Prague.
Support for Chechen children
Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its
founders, has supported Chechen children who have suffered
physically and emotionally. This long-distance adoption has
enabled the children to complete their schooling, to buy materials
and to help pay for clothing.
Současné programy
Current Programmes




Pražská křižovatka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence
rakoviny tlustého střeva a konečníku
 Mikulášský charitativní bazar
 Nadační investiční fond
 Kancelář Václava Havla




Prague Crossroads
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize
The Fund of Understanding
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
 The St Nicholas Charity Bazaar
 Foundation Investment Fund
 The Office of Václav Havel
Pražská křižovatka
Prague Crossroads
13
Odkaz Václava Havla
The Legacy of Václav Havel
Odchod prezidenta Václava Havla v prosinci roku 2011 nás
všechny silně zasáhl a hluboce zarmoutil. Paní Dagmar Havlová
a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dostávala od té
chvíle desítky žádostí o souhlas k uctění památky pana
prezidenta. Z reakcí celého svět a z projevů účasti našich
občanů bylo zřejmé, že myšlenky, osobní postoje i politická
prozíravost Václava Havla zůstanou hodnotami pevně
zakotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční
14
veřejnost cítila potřebu uchovat jméno Václava Havla v živé
paměti. Už v den posledního rozloučení s Václavem Havlem
pojmenovalo polské město Gdaňsk po Václavu Havlovi novou
městkou třídu. Poláci Václava Havla milovali, každá jeho
návštěva jejich země pro ně byla velkou událostí. Rychle
reagovaly také Poděbrady, město, kde Václav Havel v mládí
studoval a jehož byl čestným občanem. Tam po něm byla
měsíc od úmrtí pojmenována základní škola.
Slavnostní otevření Letiště Václava Havla Praha
Ceremonial opening of Václav Havel Airport, Prague
Zakrátko po smrti Václava Havla vznikla z popudu režiséra Fero
Feniče iniciativa přejmenovat pražské ruzyňské letiště na Letiště
Václava Havla. Iniciativu podpořila velká část české společnosti
a tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš ji prosadil v české vládě.
Akt přejmenování letiště dne 5. října 2012, v den nedožitých
76. narozenin Václava Havla, byl velkou událostí. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnili čelní představitelé našeho politického,
společenského, obchodního i kulturního života a velvyslanci
cizích zemí působící v České republice. Zároveň byla zahájena
výstava fotografií z archivu ČTK, dokumentující život i práci
Václava Havla a byl odhalen umělecký objekt architekta Bořka
Šípka, který bude na letišti trvale připomínat odkaz díla našeho
prvního polistopadového prezidenta. S Letištěm Václava Havla je
spojena také obří tapiserie výtvarníka Petra Síse, kterou podle
jeho grafiky utkali francouzští tkalci Daniel Bayle a René Duché.
Grafiku „Poslední audience“ namaloval Petr Sís pro speciální
vydání Hospodářských novin v prosinci 2011, když Václav Havel
zemřel. Iniciátorem tapiserie byl Bill Shipsey, zakladatel
organizace Art for Amnesty International, a na její zhotovení
přispěli hudebníci Bono Vox, The Edge, Peter Gabriel, Sting
a Yoko Ono, kteří svou účastí na projektu chtěli vzdát hold
Václavu Havlovi. Tapiserie byla slavnostně odhalena na Letišti
Václava Havla 9. prosince 2012 v předvečer Dne lidských práv
a věnovaná Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Dagmar Havlová ve svém vystoupení připomněla, že to byl
právě Václav Havel, kdo se tak výrazně zasloužil o to, že opět
můžeme svobodně cestovat, a proto považuje umístění
tapiserie, zobrazující letícího člověka nad Prahou, za velmi
symbolické. Vyjádřila radost nad tím, že si cestující nejen při
přistání na letišti pojmenovaném po zesnulém prezidentovi,
ale i při pohledu na gobelín připomenou odkaz Václava Havla
a jeho celoživotní boj za svobodu.
Dagmar Havlová za všechny iniciativy děkuje a má radost, kolik
uměleckých děl a akcí spojených s Václavem Havlem se za rok
2012 uskutečnilo. Jejich přehled přinášíme níže.
15
Mše svatá za prezidenta Václava Havla, kterou celebroval kardinál Dominik
Duka O.P., arcibiskup pražský, v Pražské křižovatce.
Mass for President Václav Havel celebrated at the Prague Crossroads by
Cardinal Dominik Duka O.P., Archbishop of Prague.
Místa, umělecká díla a akce připomínající osobnost
Václava Havla v roce 2012
Budovy, ulice, veřejná prostranství
 Gdaňsk – nově pojmenována ulice nesoucí nyní název Třída
Václava Havla
 Litoměřice – park U Hvězdárny přejmenován na Park Václava
Havla a umístění busty Václava Havla od sochařky Alžběty
Kumstátové
 Kralupy nad Vltavou – Základní škola v Revoluční ulici
pojmenována po Václavu Havlovi
 Opole – ulice a malé univerzitní náměstí pojmenovány po
panu prezidentovi
 Ostrov nad Ohří – přejmenování části Paláce princů na
Oranžérii Václava Havla
 Poděbrady – Základní škola Na Valech přejmenována po panu
prezidentovi
 Praha – Letiště Václava Havla
 Praha, čtvrť Libuš – přejmenování divadla v The English
International School na počest pana prezidenta
16
Busty, obrazy, umění
 Brusel –rozsvícení neonového „Srdce Václava Havla“ od Jiřího
Davida
 Jablonec nad Nisou – vydání pamětních medailí Českou
mincovnou
 Itri (Itálie) – vytvoření květinového portrétu pana prezidenta při
místní slavnosti
 Plzeň-Křimice – vystavení busty pana prezidenta od
akademického sochaře Jaroslava Bockera
 Praha – slavnostní odhalení gobelínu od Petra Síse na Letišti
Václava Havla
 Praha – vystaveno putovní voskové „Srdce pro Václava Havla“
od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, vyrobené z vosku
svíček získaných po pietních akcích v prosinci 2011
 Štrasburk – v sídle Rady Evropy odhalena busta Václava Havla
od sochaře Lubomíra Janečky.
 Pojmenování planetky „Ferdinandvaněk“ podle postavy ze hry
Václava Havla „Audience“
 Pojmenování vzoru látky po Václavu Havlovi
 Vznik studentského dokumentu „Srdce Havel“
Kultura a umění
 Albánie – reedice knihy „Prosím stručně“
 Avignon – v rámci Avignonského festivalu uvedena Divadlem
Husa na provázku inscenace „Cirkus Havel“
 Austrálie – v Divadelním centru v australském hlavním městě
Canbeře předneseny texty ze čtyř významných her Václava Havla
 Brno – uvedení hry „Chyba“ v Moravské Galerii Brno v rámci
expozice „Věznice místo umění“
 Bulharsko – vydání překladů sedmnácti her Václava Havla
 Egypt –vydání her „Audience“, „Protest“ a„Vernisáž“
 Francie – uvedení pěti her Václava Havla na pařížském
divadelním festivalu Villeneuve en Scéne
 Indie – nastudování hry „Vyrozumění“ divadelní společností
Rafiki
 JAR – nastudování hry „Vernisáž“ společností Edenvale Acting
a Drama Society
 Kadaň – nastudování hry „Vernisáž“spolkem amatérských herců
z občanského sdružení Divadlo Navenek
 Kanada – nastudování hry „Vernisáž“ studenty v Montrealu
 Kanada – nastudování hry „Vernisáž“ posluchači z University of
Manitoba
 Libochovice – uvedení hry „Audience“ divadelním spolkem
Scéna Libochovice
 Makedonie – uvedení hry „Žebrácká opera“ v hlavním městě
Skopji divadlem NI Albanian Theatre
 Mladá Boleslav – nastudování hry „Vernisáž“ a volného
pokračování této hry z roku 2010 „Pět tet“ v Městském divadle
 Moskva – festival „Václav Havel v našich dnech“, rovněž výstava
fotografií Oldřicha Škáchy „Václav Havel – disident/prezident“
 Moskva – konference „Havlovo čtení“
 Německo – vydání hry „Zahradní slavnost“ v divadelním časopise
 Opava – uvedení hry „Audience“ ve Slezském divadle
 Polsko –dokument režisérky Krystyny Krauze „Náš Vašek – Moc
bezmocných“
 Praha –výstava fotografií z ČTK
„Prezident Václav Havel– Fotografie 1988–2011“
 Praha – výstava fotografií Alana Pajera „Václav Havel – Občan
a prezident“
Slavnostní odhalení tapiserie Petra Síse na Letišti Václava Havla, Praha.
Tapiserii obdržela darem Nadace VIZE 97.
Official unveiling of a tapestry by Petr Sís at Václav Havel Airport, Prague.
The tapestry was a gift to the Vize 97 Foundation.
17
 Praha – hra „Asanace“ v programu Divadla Na zábradlí
 Sokolov – hra „Vernisáž“ v nastudování Divadla bez zákulisí
 Trutnov – Open Air Festival Trutnov 2012 věnován Václavu
Havlovi a Ivanu M. Jirousovi
 Ukrajina – uvedení hry „Vernisáž“ v Národním divadle
Žankovecké ve Lvově
 Varšava – výstava „Václav Havel – občan“
 Zimbabwe – uvedení hry „Audience“ ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí
 Zimbabwe – uvedení hry „Protest“ v Harare
Ocenění
 Cena FITES Trilobit Beroun (Český filmový a televizní svaz) za
film „Odcházení“ (cenu převzala Dagmar Havlová)
Pojmenovaná po panu prezidentovi
 Cena Václava Havla za tvůrčí disent – uděleje Human Rights
Foundation, předání v rámci Oslo Freedom Forum. Cenu v roce
2012 převzali: vůdce barmské opozice Daw Aung San Suu Kai,
čínský umělec AI Weiwei a Manal al-Sharif, saúdská advokátka
zastupující ženy.
 Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti –
uděluje FITES (Český filmový a televizní svaz), v roce 2012
(tj. za rok 2011) udělena:
1) Pavlu Bezouškovi – za dvacetileté vytrvalé
a důsledné naplňování veřejné služby
v kritické reflexi ekologických problémů
s přesahem do celospolečenských
a politických témat v cyklech Nedej se a Přidej se
2) Soně Göblové–– za důsledné naplňování
veřejné služby v kritické reflexi ekologických
problémů s přesahem do celospolečenských
a politických témat v dokumentu Blokáda
z cyklu Nedej se
3) Zdeňce Jelenové za důsledné naplňování veřejné služby
v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do
celospolečenských a politických témat v dokumentu
Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se
Neonové „Srdce Václava Havla“ od Jiřího Davida nad průčelím Evropského
parlamentu v Bruselu
The neon “Heart of Václav Havel” by Jiří David above the entrance to the
European Parliament in Brussels
18
Dagmar Havlová na zahájení fotografické výstavy „Prezident Václav Havel“,
pořádané ČTK
Dagmar Havlová at the opening of the “President Václav Havel”, exhibition
organised by the Czech Press Agency ČTK
Udělené záštity a souhlasy
 Institut mezinárodní demokratické solidarity Václava Havla
(v rámci organizace CADAL – Centrum pro otevřenost a rozvoj
Latinské Ameriky, Argentina)
 Dobruška – Mezinárodní hudební festival F. L. Věka, jeden
z koncertů nesl podtitul „Pocta Václavu Havlovi“
 Abilympiáda (olympiáda hendikepovaných sportovců
z Jedličkova ústavu)
 Vědecká konference věnovaná Václavu Havlovi v Římě
 Konference „Dědictví Václava Havla a Charty 77 a Evropský den
Spravedlivých“
Ostatní
 Hrádeček –vyzvednutí kamenného srdce z Vltavy a jeho
umístění v sadě u chaty, kam Václav Havel jezdíval odpočívat
i pracovat
 Izrael –vzdání pocty Václavu Havlovi na zvláštním zasedání
Knesetu
 Jablonec nad Nisou –vysazení lípy v novém Lesoparku Žižkův
vrch na počest pana prezidenta
 Louny – udělení čestného občanství Václavu Havlovi
 New York – vzpomínkový večer v newyorském Lincoln Center
19
 New York – jmenování Václava Havla čestným členem Řádu
Alexandra Velikého podporujícího vědu a umění
 Praha – dražba obrazu od Václava Havla „Bílý kůň ve vesmíru“
v rámci udílení cen TREBBIA, výtěžek pro Nadaci 750 000,- Kč
 Praha – umístění památeční plakety Václava Havla na pomníku
Woodrowa Wilsona na pražském Hlavním nádraží
 Praha – odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Divadle Na
zábradlí
 Praha – konference Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd
ČR o Václavu Havlovi
 Praha – připomenutí odkazu Václava Havla během
mezinárodní konference organizované Sdružením křesťanských
seniorů České republiky a Evropskou unií
 Kyjov – beseda „Pocta Václavu Havlovi“ v místním farním
kostele
 USA – rezoluce obou komor Kongresu USA ( „Sněmovna
reprezentantů spolu se Senátem se usnesly: Kongres
vyjadřuje uznání Václavu Havlovi za jeho celoživotní přínos
lidským právům a demokracii, za jeho vklad jako dramatika
i prezidenta a za jeho vynikající službu občanům
České republiky.“)
 USA – udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi univerzitou
Case Western Reserve University ve státě Ohio
 Židlochovice u Brna – vysazení lípy jako vzpomínky na Václava Havla
Mše za Václava Havla
 Mše svatá v Pražské křižovatce
 Velikonoční ostrov
 Vatikán
 Londýn
 Washington
 a další
President Václav Havel’s death in December 2011 had
a profound effect on all of us and was a cause of great sadness.
Since then, Mrs Dagmar Havlová and the Dagmar and Václav
Havel Foundation VIZE 97 have received dozens of requests for
permission to pay tribute to President Havel’s personality and
legacy. It was clear from the reactions from all round the world
and from the expressions of condolence of our own citizens,
that Václav Havel’s ideas, personal commitment and political
foresight will continue to be values fimly rooted in recent Czech
Poděkování Dagmar Havlové za celebrování Mše svaté za prezidenta
Václava Havla v Pražské křižovatce
Dagmar Havlová offers thanks for the celebration of a mass for President
Václav Havel at Prague Crossroads.
20
Voskové srdce autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy na piazzetě
Národního divadla
The wax heart by artists Lukáš Gavlovský and Roman Švejda on the piazza
of the National Theatre
history. The public at home and abroad have felt the need to
keep Václav Havel’s name alive. On the very day of the final
farewell to Václav Havel, the city of Gdansk named a new
avenue in the city after the late President. Václav Havel was
well-loved in Poland and each of his visits was a major event for
the Polish people. There was also a swift reaction from the spa
town of Poděbrady, where Václav Havel studied as a young man
and of which he was an honorary citizen. A primary school
there was named after him a month after his death.
Shortly after Václav Havel’s death, a campaign was launched by the
film director Fero Fenič to rename Prague’s Ruzyně Airport in
honour of the late President. The campaign was supported by
a large part of Czech society, and the then Minister of Transport,
Pavel Dobeš, successfully promoted the idea within the Czech
government. The renaming ceremony on 5 October 2012, the 76th
anniversary of Václav Havel’s birth, was a major event. It was
attended by leading representatives of Czech political, social,
commercial and cultural life, as well as of foreign embassies in the
Czech Republic. In conjunction with the event, an exhibition of
photographs from the archives of the Czech Press Agency was
opened, documenting Václav Havel’s life and work, and an art work
by the architect Bořek Šípek, which will be a permanent reminder
at the airport of the work of the Czechs’ first President after the fall
of the Communist regime. Also linked with the Václav Havel Airport
is an enormous tapestry by the artist Petr Sís, woven to his graphic
design by the French master weavers Daniel Bayle and René Duché.
The graphic, “The Final Audience” was painted by Petr Sís for
a special edition of the Hospodářské noviny newspaper in
December 2011, after Václav Havel’s death. The tapestry is the
brainchild of Bill Shipsey, the founder of Art for Amnesty
International, and contributions towards the cost of its creation
were made by Bono Vox, The Edge, Peter Gabriel, Sting and Yoko
Ono, who regarded their involvement in the project as a tribute to
Václav Havel. The tapestry was officially unveiled at Václav Havel
Airport on 9 December 2012 on the eve of Human Rights Day and
dedicated to the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97. In
her speech, Dagmar Havlová recalled that it was Václav Havel who
had played a major role in enabling the Czech people to travel
freely once more and therefore the installation of a tapestry
21
Srdce věnované Václavu Havlovi ve městě Židlochovicích při
příležitosti vysazení lípy
Heart-shaped lime wood dedicated to Václav Havel in the town
of Židlochovice.
depicting a man flying over Prague was very symbolic. She
expressed satisfaction that travellers would be reminded of Václav
Havel’s legacy and his lifelong fight for freedom not only when they
landed at an airport named after the late President, but also when
they viewed the tapestry.
Dagmar Havlová thanked everyone who had organised
commemorations and said how gratified she was by all the works
of art and events connected with Václav Havel that had occurred
throughout 2012. They are listed below.
Places, works of art and events in 2012 commemorating
Václav Havel
Buildings, streets, public places
 Gdansk – a new street was given the name Václav Havel Avenue.
 Litoměřice – Observatory Park was renamed Václav Havel Park
22






and a bust of Václav Havel by the sculptor Alžběta Kumstátová
was placed within it.
Kralupy nad Vltavou – the primary school in Revoluční ulice
was named after Václav Havel.
Opole – a street and a small square at the university were
named after Václav Havel.
Ostrov nad Ohří – part of the Prince’s Palace was renamed
Václav Havel’s Orangery.
Poděbrady –”Na Valech” primary school was renamed after the
late President.
Prague – Václav Havel Airport
Prague – the theatre at the The English International School in the
Prague district of Libuš was renamed in honour of Václav Havel.
Busts, paintings, art
 Brussels –Jiří David’s neon sculpture “The Heart of Václav Havel”
was lit up.
 Jablonec nad Nisou – commemorative medals were issued by
the Czech Mint.
 Itri (Italy) – a floral portrait of President Havel was created for
local festivities.
 Plzeň-Křimice – a bust of President Havel by sculptor Jaroslav
Bocker was placed on display.
 Prague –a tapestry by Petr Sís was officially unveiled at Václav
Havel Airport.
 Prague – the travelling wax sculpture “A Heart for Václav Havel”
by Lukáš Gavlovský and Roman Švejda, made out of the wax of
candles burnt in memory of Václav Havel in December 2011,
was placed on display.
 Strasbourg – a bust of Václav Havel by sculptor Lubomír Janeček
was unveiled in the headquarters of the Council of Europe
 An asteroid was named Ferdinandvanek after a character in
Václav Havel’s play “Audience”.
 A fabric pattern was named after Václav Havel.
 A student documentary film “The Heart of Havel” was produced.
Culture and Art
 Albania –the book “To the Castle and Back” was re-published.
 Avignon – the Goose on a String theatre company performed
their production “Havel Circus” at the Avignon festival.
 Australia – the Canberra Academy of Dramatic Art held
readings of texts from four of Václav Havel’s main plays.
 Brno – the play “Mistake” was performed at the Moravian
Gallery as part of the exhibition Prison Instead of Art.
 Bulgaria –translations of seventeen plays by Václav Havel were
published.
 Egypt –the plays “Audience”, “Protest” and “Private View” were
published.
 France – five of Václav Havel’s plays were performed at the
theatre festival “Villeneuve en Scéne” in Paris.
 India – the Rafiki theatre group staged the play, “The Memorandum”.
 South Africa – the play “Private View” was performed by the
Edenvale Acting and Drama Society.
 Kadaň – the play “Private View” was performed by amateur
actors of the Divadlo Navenek theatre company.
 Canada – the play “Private View” was performed by students
from Montreal.
 Canada – the play “Private View” was performed by students
from the University of Manitoba.
 Libochovice – the play “Audience” was performed by the Scéna
Libochovice theatre company
 Macedonia – the play “The Beggars’ Opera” was performed in
the capital Skopje by the NI Albanian Theatre
 Mladá Boleslav – the plays “Private View” and its loose sequel
“Five Aunts” from 2010 were performed at the Municipal Theatre.
Dagmar Havlová na slavnostní ražbě pamětní medaile věnované panu
prezidentovi v České mincovně v Jablonci nad Nisou
Dagmar Havlová at the ceremonial striking of a commemorative medal in
honour of President Václav Havel at the Czech Mint in Jablonec nad Nisou
23
Dagmar Havlová sleduje plavbu pontonu s květinovými dary pro
jejího zesnulého manžela.
Dagmar Havlová watches a barge filled with floral tributes to her
late husband.
 Moscow – “Václav Havel in Our Days” Festival was held,
together with an exhibition of photographs by Oldřich Škácha
entitled “Václav Havel – dissident/president”
 Moscow – “Havel’s Reading” conference was held.
 Germany – “The Garden Party” was published in a theatre magazine.
 Opava – the play “Audience”was produced at the Silesian Theatre.
 Poland – a documentary film by the director Krystyna Krauz:
“Our Vašek – Power of the Powerless” was produced.
 Prague – an exhibition of photographs from the Czech Press
Agency “President Václav Havel – photographs 1988–2011”
was held.
 Prague – an exhibition of Alan Pajer’s photographs “Václav
Havel – Citizen and President” took place.
 Prague – the play “Slum Clearance” was included in the
repertory of the Theatre on the Balustrade.
 Sokolov – the play “Private View” was produced at the Divadlo
bez zákulisí theatre.
 Trutnov – the Open Air Festival Trutnov 2012 was dedicated to
Václav Havel and Ivan M. Jirous.
 Ukraine – the play “Private View” was performed at the
National Theatre in Lviv.
24
 Warsaw – an exhibition was held entitled “Václav Havel –
Citizen”.
 Zimbabwe – the play “Audience” was performed in association
with the Ministry of Foreign Affairs.
 Zimbabwe – the play “Protest” was produced in Harare.
Awards
 The FITES Prize was awarded by by the Czech Film and TV
Union for the film “Leaving” (prize received by Dagmar Havlová)
Named after Václav Havel
 The Václav Havel Prize for Creative Dissent – awarded by the
Human Rights Foundation - was presented during the Oslo
Freedom Forum. The 2012 prize was presented to Myanmar
opposition leader Aung San Suu Kyi, the Chinese artist Ai Wei
Wei and the Saudi women’s rights advocate Manal al-Sharif.
 The Václav Havel Prize for contribution to the work of civil
society awarded by FITES, the Czech film and TV union, was
presented in 2012 (i.e. for the year 2011) to:
1) Pavel Bezoušek – for twenty years of consistent public
service achievement in critical reflection on ecological
issues and their wider social and political implications in the
series “Don’t Give In” and “Join In".
2) Soňa Göblová – for consistent public service achievement
in critical reflection on ecological issues and their wider
social and political implications in the documentary
“Blockade” from the series “Don’t Give In”.
3) Zdeňka Jelenová for consistent public service achievement
in critical reflection on ecological issues and their wider
social and political implications in the documentary
“Low-Energy House” from the series “Join In”.
Patronage and endorsement
 The Václav Havel Institute of International Democratic
Solidarity (part of the CADAL organisation – the Centre
for Openness and Development of Latin America
in Argentina)
 Dobruška – the International F. L. Věk Music Festival, one
concert of which was subtitled “Tribute to to Václav Havel”
 Abilympia (an olympiad for disabled people from
the Jedlička Institute)
 a scholarly conference in Rome dedicated to Václav Havel
 a conference entitled “The legacy of Václav Havel and
Charter 77 and the European Day of the Righteous”
Other
 Hrádeček – a heart-shaped stone removed from the bed of the
Vltava River was placed in the orchard near the cottage where
Václav Havel liked to relax and work.
 Israel – tributes were paid to Václav Havel at a special sitting of
the Knesset.
 Jablonec nad Nisou – a lime tree was planted in the new forest
park in honour of the late President.
 Louny – honorary citizenship was awarded to Václav Havel.
 New York – a memorial evening was held at the Lincoln Center.
 New York –Václav Havel was admitted as Honorary Member of
the Order of Alexander the Great, which promotes science and
the arts.
 Prague – a picture by Václav Havel: “White Horse in Space” was
auctioned on the occasion of the Trebbia awards.
 Prague – a plaque to commemorate Václav Havel was installed
by the Woodrow Wilson monument at Prague’s Main Station.
 Prague – a plaque commemorating Václav Havel was unveiled
at the Theatre on the Balustrade.
 Prague – a conference was devoted to Václav Havel at the Institute
of Contemporary History of the Czech Academy of Science.
 Prague –Václav Havel’s legacy was recalled at the international
conference organised by the Association of Czech Seniors and
the European Union of Seniors.
 Kyjov – a talk entitled “Tribute to Václav Havel” was given at the
local parish church.
 USA – a resolution was passed by the House of Representatives
of the US Congress mourning the loss of Vaclav Havel, offering
condolences to the Havel family and the people of the Czech
Republic and recognising Vaclav Havel’s courage and
commitment to democratic values in the face of
communist repression.
 USA – an honorary degree was awarded to Václav Havel by
Case Western Reserve University in the state of Ohio.
 Židlochovice u Brna – lime trees were planted in memory of
Václav Havel.
Masses said for Václav Havel
 Mass at the Prague Crossroads
 Easter Island
 The Vatican
 London
 Washington
 and in other places
Kamenné srdce vyzvednuté z Vltavy bylo umístěno na Hrádečku.
A heart-shaped stone retrieved from the Vltava was installed at Hrádeček.
25
Pražská křižovatka
Prague Crossroads
Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko vzniklé
z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele
a dramatika Václava Havla, je sugestivním místem
nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky,
diskuse, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy.
Jejich dramaturgie je založena na plném respektu
k multikulturní rozmanitosti dnešního světa, protože jejich
hlavním posláním je odpovídat na dnes už široce sdílenou
potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí různé víry,
přesvědčení a profesí o stavu dnešní civilizace a nebezpečích,
která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti. Pražská
křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele, který
původně založil v roce 927 sv. Václav.
Když v první polovině 10. století sv. Václav kostel zakládal, jistě
netušil, že tato gotická památka přečká tolik století a že se ve
století jednadvacátém stane významným místem pomáhajícím
k prolínání kultur a umožňujícím sdílení duchovních hodnot.
Prostor se poprvé představil veřejnosti v den narozenin prezidenta
Václava Havla 5. října 2004 v souvislosti s předáním Ceny Nadace
VIZE 97. V následujících osmi letech se v hlavní lodi nebo na
kruchtě kostela uskutečnilo mnoho významných událostí. Od dob,
kdy Pražská křižovatka otevřela své brány, prostor slouží v duchu
záměru jejího iniciátora Václava Havla jako místo setkávání.
Ať už jsou to oslavy, recepce, výstavy, projekce či koncerty, zájem
o toto magické místo je stále veliký, což mimo jiné dokládá i to, že
si jej organizátoři opakovaně volí pro své slavnostní události.
Bylo tomu tak například v případě mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět, který zde byl v loňském roce již
pošesté zahájen, nebo konference Forum 2000 (tentokrát na téma
„Média a demokracie“), jehož slavnostního otevření se Pražská
křižovatka stala svědkem již posedmé. Koncert na podporu
nevidomým dětem „Světlo pro Světlušku“ rozzářil sv. Annu již
poosmé a výsledkem dlouhodobé spolupráce bylo i uskutečnění
koncertů hudebního festivalu Struny podzimu nebo série
autorských čtení v rámci Festivalu spisovatelů.
Jako již tradičně zde byla v říjnu vyhlášena Cena Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97, tentokrát udělena in memoriam
26
Dagmar Havlová s Martou Kubišovou v Pražské křižovatce
na Mikulášském charitativním bazaru
Dagmar Havlová and Marta Kubišová at Prague Crossroads during
the St. Nicholas Charity Bazaar
Ráchel Skleničková a Tomáš Klus v Pražské křižovatce na koncertě
„Světlo pro Světlušku“
Ráchel Skleničková and Tomáš Klus at Prague Crossroads during
the Light for the Firefly concert
Prof. PhDr. Miloslavu Petruskovi CSc., významnému českému
sociologovi a vysokoškolskému pedagogovi. O historii Ceny
a dalších laureátech se můžete dočíst více na straně 31 a 36.
Dalším z každoročně se opakujících projektů Nadace VIZE 97 byl
Mikulášský charitativní bazar, jehož návštěvníci si mohli zakoupit
výrobky od klientů z chráněných dílen a přispět tak neziskovým
organizacím. Bližší informace o tomto projektu naleznete na straně 62.
V následujících letech bychom se rádi zaměřili na finančně
náročnou opravu fasády a střechy kostela, na které se stále
snažíme získat sponzorské dary.
Prosinec loňského roku se nesl ve znamení akcí věnovaných
prvnímu výročí odchodu prezidenta Václava Havla. V jejich rámci
se v kostele sv. Anny uskutečnila zádušní mše. Panu prezidentovi
při ní svým laskavým slovem věnoval vzpomínku kardinál Dominik
Duka, který připomněl jeho duchovní odkaz pro celý svět.
Zajímá-li vás historie a možnosti využití kostela, na
stránkách www.prazskakrizovatka.cz se dozvíte
vše, co potřebujete vědět.
Přestože Pražská křižovatka vznikla jako místo sloužící především
ke kulturním a charitativním účelům, je objekt pronajímán
i komerčním subjektům. Díky těmto prostředkům jsme pak
schopni financovat další rozšíření a rekonstrukce prostoru.
Například v roce 2012 jsme tak mohli realizovat restaurování stěn
na kruchtě kostela, provést další drobné opravy a rozšířit vybavení
zázemí Pražské křižovatky.
Všem, kteří se nám v loňském roce rozhodli pomoci, patří velký
dík, neboť za jejich přispění se nám společně daří naplňovat cíle
a poslání tohoto nádherného kostela.
The Prague Crossroads, an international spiritual centre
established on the initiative of the late Václav Havel, former
Czech President, dissident, writer and dramatist, is an evocative
venue which is used for lectures, discussions, concerts,
presentations, exhibitions, meditation and happenings. These
events fully respect the multicultural variety of today’s world,
and their chief mission is to respond to the current widelyshared need for unbiased and creative discourse between
people of differing faiths, convictions and professions on the
27
Václav Neckář a další osobnosti na koncertě „Světlo pro Světlušku“
v Pražské křižovatce
Václav Neckář and other personalities at the Light for the Firefly concert
at Prague Crossroads
state of civilisation today and the dangers it faces, as well as
about their hopes for the future. The Prague Crossroads centre
is now located in a deconsecrated church which was originally
founded by Saint Wenceslas in 927.
When St Wenceslas founded the church in the early 10th century
he certainly had no inkling that this Gothic monument would
survive so many centuries and become, in the twentieth-first
century, a noteworthy venue for the intermingling of cultures and
the sharing of spiritual values. The Prague Crossroads were first
opened to the public on 5 October 2004, President Havel’s
birthday, with the official presentation of the VIZE 97 Foundation
Prize. Over the following eight years many important events took
place in the main nave or gallery of the church. From the time it
first opened its doors, the premises served as a meeting place in
the spirit of the intentions of its initiator, Václav Havel. Whether it
be for celebrations, receptions, exhibitions, film screenings or
concerts, there is still great interest in this magical place, the proof
of which is also the fact that their organisers repeatedly select it
for their ceremonial events.
28
This applies, for instance, to the One World international film
festival, which opened here last year for the sixth time, and the
FORUM 2000 conference (on this occasion on the theme of Media
and Democracy,) which held it opening session here for the
seventh time. The “Light for the Firefly” concert in aid of blind
children lit up St Anne’s church for the eighth time, and the
concerts of the Strings of Autumn musical festival and a series of
literary readings as part of the Writers’ Festival were further fruit of
long-term cooperation.
In October, as is now a tradition, the Prize of the Václav and
Dagmar Havel Foundation VIZE 97, was presented here, this time
in memoriam, to Prof. Dr. Miloslav Petrusek, Ph.D., CSc., an eminent
Czech sociologist and university professor. Information about the
history of the Prize and previous laureates can be found on page 34
Another of the Vize 97 Foundation’s annual projects was the St
Nicholas Charity Bazaar, where items manufactured by clients of
sheltered workshops were on sale in aid of not-for-profit
organisations. Further information about the project can be
found on page 64
Events were held in December last year to commemorate the first
anniversary of the death of President Václav Havel, including
a requiem mass in the church of St Anne, at which Cardinal
Dominik Duka spoke warmly of the late President and recalled his
spiritual legacy for the whole world.
Although the Prague Crossroads was created chiefly for cultural
and charitable purposes, the building is also hired by commercial
bodies. The proceeds of such lettings enable us to finance further
extension and reconstruction of the premises. In 2012, for
instance, we were able to undertake restoration of the walls in the
gallery of the church as well as some minor repairs, and also to
extend the technical facilities of the Prague Crossroads. In the
coming years we would like to concentrate on costly repairs to
the facade and roof of the church, for which we continue to apply
for sponsorship.
We are extremely grateful to all those who decided to help us over
the past year, because their contributions enable us together to
fulfil the objectives and mission of this splendid church.
If you are interested in the history of our church and the scope of
its use, you will find all you need to know at our website:
www.prazskakrizovatka.cz.
Intigam Alijev přebírá Cenu Homo Homini z rukou ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga při zahájení festivalu Jeden svět v Pražské křižovatce.
Intigam Aliyev receives the Homo Homini award from Foreign Minister Karel
Schwarzenberg at the opening of the One World Festival at Prague Crossroads.
Zahájení festivalu Jeden svět v Pražské křižovatce
The opening of the One World Festival at Prague Crossroads
29
Festival Struny podzimu již tradičně v Pražské křižovatce
The Strings of Autumn Festival, now a traditional event at Prague Crossroads
Rada programu Pražská křižovatka
The Board of the Prague Crossroads Programme
Violoncellistka Alisa Weilersteinová při koncertě festivalu
Struny podzimu v Pražské křižovatce
Cellist Alisa Weilerstein performs at the Strings of Autumn Festival
at Prague Crossroads
30
Mgr. Dagmar Havlová
Ing. Kamil Bahbouh
akad. arch. Daniel Dvořák
PhDr. Tomáš Halík
Ing. arch. Eva Jiřičná
Michael Kocáb
Ing. Václav Pelouch
akad. mal. Jaroslav Róna
prof. JUDr. Jiří Srstka
Ing. Zdeněk Synáček
prof. Helena Šimáčková
Ing. Jan Zelenka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize
Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE
97 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému
mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec
vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální
součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá
základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.
Každoročním udělováním Ceny tak Nadace umožňuje české
veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého
vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné
udělování Ceny se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt
jejího předání, ale je doprovázeno dalšími akcemi, včetně
neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě
s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána
každý rok 5. října. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt
v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika.
Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.
V roce 2012, v den nedožitých 76. narozenin Václava Havla, se
uskutečnilo již čtrnácté předávání Ceny Nadace VIZE 97, které bylo
poprvé udělené in memoriam. Ocenění získal prof. PhDr. Miloslav
Petrusek CSs., významný český sociolog a vysokoškolský pedagog.
Prof. Petrusek se o svém ocenění dozvěděl během roku 2012,
bohužel však nečekaně zemřel měsíc před slavnostním předáním
ceny. Ocenění si velmi vážil a těšilo ho.
Jan Holub, vnuk profesora Miloslava Petruska, nositele Ceny Nadace VIZE 97
in memoriam, přebírá Cenu z rukou Dagmar Havlové.
Jan Holub, grandson of Professor Miloslav Petrusek, recipient of the Vize 97
Foundation Prize in memoriam, receives the Prize from Dagmar Havlová.
31
Dagmar Havlová a Táňa Fischerová na slavnostním předání Ceny Nadace
VIZE 97 v Pražské křižovatce
Dagmar Havlová and Táňa Fischerová at the official presentation of the Vize 97
Foundation Prize at Prague Crossroads
U příležitosti předání Ceny VIZE 97 se konala tradiční dopolední
panelová rozprava za účasti veřejnosti, kterou moderoval
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. a kterého doplnili doc. PhDr. Martin
Bútora, prof. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.,
Mgr. Petr Lupač, Mgr. Miroslav Paulíček a prof. Johann Arnason.
V odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní ceremoniál,
který navštívilo více než 500 hostů. Zaplněná Pražská křižovatka
tak byla svědkem dojemného a zároveň velmi důstojného předání
Ceny VIZE 97. Moderátorka, paní Táňa Fischerová, na pódiu
přivítala doc. Martina Bútoru, který s velkým citem přednesl
laudatio věnované jeho blízkému příteli profesoru Petruskovi.
Z rukou paní Dagmar Havlové pak převzal pamětní diplom a berlu
sv. Vojtěcha vnuk profesora Petruska, pan Jan Holub, který pronesl
krátkou řeč a přečetl úryvek z knihy svého dědečka. Tradiční
ceremoniál doplnil krátkým vystoupením Pražský studentský
orchestr v čele s dirigentem Chuhei Iwasakim. V podvečer oslav
připravila Nadace VIZE 97 ve spolupráci s Českou mincovnou
a Aukční síní Vltavín dobročinnou aukci, jejímž předmětem byly
unikátní medaile vydané na počest prezidenta Václava Havla.
Omezená série vyšla v počtu deseti zlatých kilogramových, deseti
platinových půlkilogramových a deseti stříbrných kilogramových
medailí a navázala na březnovou emisi zlatých půluncových
a stříbrných uncových medailí, která je již zcela vyprodána. Celkově
32
Nadace z aukce získala 371 667 Kč, které budou použity
na projekty Nadace VIZE 97.
Miloslav Petrusek (1936–2012) se narodil ve Zlíně a po studiu na
gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval Filozofickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, obor filozofie a dějepis. Po krátkém
působení na Pedagogickém institutu ve Zlíně byl zaměstnán
v Praze v Ústavu sociálně politických věd UK. Od roku 1967
přednášel na nově založené katedře sociologie Filozofické fakulty
UK, ale v době normalizace byl z pedagogické činnosti postupně
vyloučen a nakonec pracoval jako pomocný knihovník. Spolu
s Josefem Alanem vydával samizdatový časopis Sociologický obzor
a podílel se na samizdatovém vydávání překladů zahraniční
odborné literatury. V roce 1990 spoluzaložil novou Fakultu sociálních
věd UK, kde byl po dvě funkční období děkanem a následně tři roky
prorektorem UK, přičemž stále publikoval i přednášel. Byl držitelem
čestné jubilejní medaile Univerzity Karlovy, zlaté medaile
Masarykovy univerzity, spoluzakladatelem Knihovny Václava Havla
aj. Zemřel náhle 19. srpna 2012. Poslední dokončené dílo profesora
Petruska „Společnost a kultura“ vydala Nadace VIZE 97 na podzim 2012.
Na konci roku 2012 nás opustil člen rady programu Cena VIZE 97
doc. RNDr. Jiří Fiala, matematik, filozof a překladatel, jemuž patří
nesmírný dík za jeho dlouholetou činnost a podporu Nadace.
Při slavnostním předání Ceny Nadace VIZE 97 byla Pražská křižovatka
opět zcela zaplněna.
Prague Crossroads was once more full to capacity at the official presentation
of the Vize 97 Foundation Prize.
Jan Holub vedle fotografie svého zesnulého dědečka,
profesora Miloslava Petruska
Jan Holub alongside a photograph of his late grandfather
Professor Miloslav Petrusek
33
Since 1999, in accordance with its mission, the Dagmar and
Václav Havel Foundation VIZE 97 has awarded an international
prize to significant thinkers whose work transcends the
traditional framework of scientific discovery, contributes to the
understanding of science as an integral part of general culture,
and concerns the fundamental questions of knowledge, being
and human existence. By annually conferring the Prize, the
Foundation enables the Czech public to learn about pioneers in
interesting areas of contemporary scientific thought and to
become acquainted with their work. The regular award of the
Prize therefore consists not only of the official presentation, but
is also accompanied by other events, including informal
meetings with students and professors during discussions with
the laureate and invited guests. The Prize is officially presented
every year on 5th October. The laureate receives a diploma and
a commemorative artefact - the crozier of Saint Adalbert by
Czech artist Jiří Plieštik. Since 2004, the VIZE 97 Prize has been
presented at the Prague Crossroads.
In 2012, the fourteenth presentation of the VIZE 97 Prize took
place on the 76th anniversary of Václav Havel’s birth, the first time
the Prize has been awarded in memoriam. The recipient was the
eminent Czech sociologist and university professor, Dr. Miloslav
Petrusek, Ph.D, CSs. Professor Petrusek learnt of the award during
2012, but sadly he passed away one month before the prize
ceremony. He was gratified by the award, which he valued highly.
On the occasion of the presentation of the VIZE 97 Prize, the
traditional public panel discussion took place in the morning,
chaired by Dr. Marek Skovajsa, Ph.D. The other members of the
panel were Prof. Dr. Martin Bútora, Ph.D, Prof. Miloš Havelka, CSc.,
Dr. Helena Kubátová, Ph.D., Petr Lupač M.A., Miroslav Paulíček M.A.,
and Prof. Johann Arnason.
The official ceremony took place in the afternoon and was
attended by over 500 guests. Filled to capacity, the Prague
Crossroads witnessed a moving and highly dignified presentation.
The compere, Mrs Táňa Fischerová, first welcomed Dr. Martin
Bútora to the podium to deliver the encomium in honour of his
close friend Professor Petrusek.
Proslov Dagmar Havlové na slavnostním předání Ceny Nadace VIZE 97
Dagmar Havlová’s address at the official presentation of the Vize 97 Foundation Prize
34
The commemorative diploma and the St Adalbert crozier were
then received from the hands of Mrs Dagmar Havlová by Professor
Petrusek’s grandson, Mr Jan Holub, who delivered a brief speech
and read a passage from one of his grandfather’s books.
The ceremony concluded with a short performance by the Prague
Student Orchestra conducted by Chuhei Iwasaki.
On the eve of the prizegiving, the Vize 97 Foundation, in association
Dopolední debata na téma „Společnost a kultura“, věnovaná myšlenkovému
a mravnímu odkazu profesora Miloslava Petruska
The morning discussion on the topic “Society and Culture” dedicated to the
intellectual and moral legacy of Professor Miloslav Petrusek
with the Czech Mint and the Vltavín auction rooms, organised
a charity auction for the sale of unique medals minted in honour
of President Václav Havel. The limited series, consisting of ten gold
kilogram medals, ten platinum half-kilogram medals and ten silver
kilogram medals, following on from the issue, in the previous
March, of gold half-ounce and silver one-ounce medals, which
were already sold out. The Vize 97 Foundation raised a total of
371,667 crowns from the auction, the proceeds to be used for the
Foundation’s future projects.
Alan he published the samizdat magazine Sociological Horizon
and was involved in the samizdat publication of translations of
specialist literature from abroad. In 1990 he helped found the new
Social Science Faculty of Charles University, where he served for
two years as Dean and then for a further three years as Pro-Rector
of Charles University, during which time he continued to publish
and lecture. He was a holder of the jubilee medal of Charles
University, as well as gold medals from Masaryk University, and
was a joint founder of the Václav Havel Library, etc.
Miloslav Petrusek (1936–2012) was born in Zlín. After attending
academic secondary school in Uherské Hradiště, he studied at the
Arts Faculty of Masaryk University in Brno, graduating in
philosophy and history. Following a short period of employment
at the Pedagogical Institute in Zlín, he joined the Institute of Social
and Political Sciences of Charles University in Prague. From 1967
he lectured at the newly-founded department of sociology at the
Arts Faculty of Charles University, but during the period of neoStalinist “normalisation” he was gradually excluded from teaching
activity, and ended up as a library assistant. Together with Josef
He died suddenly on 19 August 2012. Professor Petrusek’s last
completed work, “Society and Culture”, was published by the Vize
97 Foundation in the autumn of 2012.
At the end of 2012 the death occurred of the mathematician,
philosopher and translator, Dr. Jiří Fiala, a member of the Board of
the VIZE 97 Foundation Prize Programme, to whom we are
immensely grateful for his many years of activity and the support
he lent the Foundation.
Rada programu Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Board of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize Programme
Mgr. Dagmar Havlová, doc. Ing. Ivan M. Havel, DrSc., RNDr. Michal Chytil, Ph.D., prof. PhDr. Josef Jařab, Jaroslav Kořán,
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., doc. RNDr. Anton Markoš, prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc., Mgr. Cyril Říha, Ph.D.,
PhDr. Tomáš Sedláček, prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc., prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
35
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
1999 – Karl H. Pribram
americký neurochirurg a myslitel
American neurosurgeon and thinker
2000 – Umberto Eco
světoznámý sémiotik a spisovatel
World-renowned semioticist and writer
2001 – Zdeněk Neubauer
český vědec a filozof
Czech scientist and philosopher
2002 − Joseph Weizenbaum
americký informatik a myslitel německého původu
German-born American computer scientist and thinker
2003 − Robert B. Reich
uznávaný americký ekonom a bývalý člen vlády Billa Clintona / Renowned
American economist and former member of President Bill Clinton’s administration
2004 − Petr Vopěnka
světoznámý matematik a bývalý ministr školství
World-renowned mathematician and former Minister of Education
2005 – Philip G. Zimbardo
světově uznávaný psycholog / World-renowned psychologist
36
Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize
2006 – Zygmunt Bauman
světoznámý sociolog
World-renowned sociologist
2007 – Stanislav Grof
významný americký psycholog a psychiatr českého původu
American psychologist and psychiatrist of Czech origin
2008 – Julia Kristeva
francouzská spisovatelka, psychoanalytička a lingvistka
Writer, linguist and psychoanalyst
2009 – Václav Cílek
významný český geolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy
Czech geologist, climatologist, writer, philosopher and science populariser
2010 – Konrad Paul Liessmann
významný rakouský esejista, literární kritik a filozof
Distinguished Austrian essayist, literary critic and philosopher
2011 – Iva Mojžišová
významná slovenská teoretička umění
Leading Slovak art theorist
2012 – Miloslav Petrusek (in memoriam)
český sociolog a vysokoškolský pedagog / Czech sociologist and university teacher
37
Fond porozumění
The Fund of Understanding
Počátek činnosti Fondu porozumění je úzce spjat se založením
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Již od roku 1997
pod názvem Malé konto se díky tomuto sociálnímu projektu
daří pomáhat obyvatelům České republiky, kteří se bez svého
zavinění ocitli v nejrůznějších obtížných životních situacích. Od
roku 2000, kdy byl program přejmenován na Fond porozumění,
obdržela Nadace tisíce žádostí o pomoc a podporu. V roce 2012
se na Nadaci obrátilo nejvíce žadatelů.
Rada Fondu porozumění, která o žádostech rozhoduje, stojí vždy
před nelehkým úkolem: posoudit tak velké množství žádostí je
nesmírně náročné a odpovědné. Proto si Nadace stanovila několik
prioritních oblastí, do kterých svoji podporu pravidelně
a dlouhodobě směřuje.
První z nich je pomoc osobám s fyzickým, psychickým či sociálním
znevýhodněním s důrazem na podporu osobám vyššího věku.
Nadace se kromě jednotlivců snaží finančně podporovat také
organizace a instituce, jež výše uvedeným lidem poskytují pomoc.
Již mnoho let rovněž soustavně přispívá na činnost Domova sv.
Rodiny, který vytváří potřebné zázemí dětem a mladých lidem
s mentálním hendikepem.
V loňském roce příspěvek obdržela například Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR (víkendový pobyt klientů),
Dagmar Havlová předává Ocenění Nadace VIZE 97 na MTF Zlatá Praha.
Dagmar Havlová presents the Vize 97 Foundation award
at the Golden Prague Television Festival.
38
Zasedání rady Fondu porozumění
Board meeting of the Fund of Understanding
Charita Šternberk (výukové potřeby) či Občanské sdružení Život bez
bariér (nová podlahová krytina). Jednotlivci získali příspěvek například
na léky, na úhradu lázeňského pobytu, na kočárek pro postižené dítě
či na zaplacení nezbytně nutných nákladů v tíživé životní situaci.
Nadace VIZE 97 vítá, pokud se do charitativní činnosti zapojí i jiné
subjekty a společně tak podpoří dobrou věc. Díky takové
spolupráci s francouzskými kadeřnickými salony Franck Provost
bylo například možné nakoupit zdravotnické pomůcky ve výši
přes 340 000 Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
V roce 2012 byla rovněž navázána spolupráce s lékárnami Dr. Max.
Vitamínové balíčky poskytnuté touto firmou byly během zimních
měsíců předány seniorům v Domově sv. Rodiny, v Domově sv.
Karla Boromejského a Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského.
Fond porozumění mohou žádat o finanční podporu též amatérští
či profesionální umělci. V loňském roce ji získal například projekt
vydání koncertu „Pocta českému undergroundu“ na DVD,
věnovaného Václavu Havlovi a Ivanu M. Jirousovi.
Ačkoliv se Nadace sama snaží aktivně vyhledávat zajímavé
projekty, které by mohla podpořit, nejvíce podnětů přichází
z vnějšího prostředí. Jaké jsou tedy podmínky pro podání žádosti
do Fondu porozumění?
Cíl
Projekt je zaměřen na podporu a pomoc osobám se zdravotním
hendikepem (fyzickým i psychickým), osobám, které se bez svého
zavinění ocitli v tíživé sociální nebo finanční situaci, a organizacím,
jež se o takové osoby starají. Nadace dále podporuje kulturní
a podobně veřejnoprospěšné záměry.
Způsob a forma podávání žádostí
Žádosti mohou být podávány po celý rok a to v písemné podobě
na adresu Nadace, zásilka nemusí být poslána doporučeně.
K žádosti musí být připojeny přílohy dokládající žadatelem tvrzené
skutečnosti (např. lékařské zprávy, rozhodnutí státních orgánů,
průkaz ZTP apod.)
Podmínky pro podání žádosti *
1) Do Fondu porozumění může podat žádost občan České
republiky, který se nachází v těžké životní situaci, a to z důvodu
fyzického, psychického či sociálního hendikepu. Žádost může
rovněž podat právnická osoba se sídlem v České republice, jejímž
cílem je dlouhodobě pomáhat či pečovat o výše uvedené osoby.
2) Žádost lze podat výlučně v listinné podobě, žádosti poslané
emailem nejsou akceptovány.
3) Pro podání žádosti neexistuje předepsaný formulář, ale každá
žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
39
Dagmar Havlová přebírá šek ve výši 300 000 Kč pro Hospic
sv. Jana N. Neumanna při příležitosti oslavy desetiletého působení
kadeřnických salonů Franck Provost v České republice.
Dagmar Havlová receives a cheque for CZK 300,000 intended for the
St. John N. Neumann Hospice on the occasion of the tenth anniversary of the
opening of the first Franck Provost hairdressing salon in the Czech Republic.
 informace o žadateli, tj. čitelné jméno a příjmení, adresa,
email, telefon, případně webové stránky
 informace, na co přesně je příspěvek žádán a v jaké výši,
zda je požadován v celkové výši či jen částečný, případně
rozpočet
 informaci, zda žadatel žádal již u jiné organizace a s jakým
výsledkem
 seznam příloh, které je nutné k žádosti přiložit
4) Kritéria hodnocení
O žádostech rozhoduje Rada Fondu porozumění.
Rada zasedá nepravidelně několikrát do roka.
Rada Fondu porozumění při svém
rozhodování bere zřetel na:
 věrohodnost žadatele
 naléhavost žádosti
 opodstatněnost žádosti
 obsahovou a formální stránku žádosti
 prokazatelnost tvrzených skutečností
 v případě kulturních projektů jejich přínos pro společnost
S nabyvatelem příspěvku bude uzavřena smlouva obsahující mj.
podmínky využití a kontrolu získaných prostředků.
* Úplné znění podmínek je k dispozici na
http://www.vize.cz/fond-porozumeni.php
40
The beginnings of the Fund of Understanding’s activity were
closely linked with the initial establishment of the Václav and
Dagmar Havel Foundation VIZE 97. Ever since 1997, when it was
known as the Small Account, this social project has offered
assistance to people in the Czech Republic, who, for no fault of
their own, have found themselves in difficult personal
circumstances. Since 2000, when the programme was renamed
the Fund of Understanding, the Foundation has received
thousands of applications for help and support, the greatest
number being received in 2012.
The Board of the Fund of Understanding Programme, which takes
decisions on the applications, is always confronted with a difficult
task. Assessing such an enormous number of applications is an
extremely demanding and onerous activity. The Foundation has
therefore established a number of priority areas on which it
regularly focuses its long-term support.
The first of these is assistance to physically, mentally or socially
disadvantaged people, with particular emphasis on support for
the elderly. As well as individuals, the Foundation seeks to support
organisations and institutions offering help to people in the
above-mentioned categories. For a good many years it has also
systematically supported the activity of the Home of the Holy
Family, which provides appropriate facilities for young people with
mental disabilities. Last year, for instance, grants were given to the
Society to Support the Mentally Handicapped in the Czech
Republic (for weekend respite), the Šternberk Charita (for teaching
equipment) and the Barrier-Free Civic Association (for new flooring).
Individuals received contributions to the purchase of medicines, spa
treatment, and a wheelchair for a disabled child, and also to cover
essential expenditure for people in difficult social situations.
The VIZE 97 Foundation welcomes the involvement of other bodies
in its charitable activities and their joint support for good causes.
Such cooperation with the French chain of hairdressing salons
Franck Provost enabled the purchase of medical requisites to the
value of more than 340,000 crowns for the St. John N. Neumann
hospice at Prachatice. 2012 also saw the start of cooperation with
the Dr Max pharmacy chain. Packs of vitamins supplied by the firm
were distributed during the winter months to elderly people at the
Home of the Holy Family, the St. Charles Borromeo Home and the
Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo.
Amateur or professional artists can also apply for grants to the
Fund of Understanding. Last year, for instance, support was
granted to the issuing of a CD of a concert entitled “Tribute to the
Czech Underground”, dedicated to Václav Havel and Ivan M. Jirous.
Although the Foundation itself actively seeks interesting projects
to support, most of the applications come from outside. So what
are the conditions for making an application to the Fund of
Understanding?
Aim
The aim of the project should be support and assistance to persons
with physical or mental disabilities, or to persons finding themselves
in difficult social and financial situations through no fault of their
own, or to organisations caring for such people. The Foundation
also supports cultural and similar activities of public benefit.
Applications procedure
Applications may be made throughout the year, addressed in
writing to the Foundation. Applications need not be sent by
registered post. The application should include evidence of the
applicant’s claim (e.g. medical reports, decisions of state bodies,
invalidity permits, etc.)
Conditions for filing an application *
1) Applicants to the Fund of Understanding can be citizens of
the Czech Republic who find themselves in difficult personal
situations, for reasons of physical, mental or social handicap.
Applications may also be made by organisations based in the
Czech Republic whose long-term mission is to assist or care
for people in the above categories.
2) Applications must be made in writing. Emailed applications
are not accepted.
3) There are no printed forms for applications, but each
application must include the following details:
 Information about the applicant, i.e. legible name and
surname, address, and, where applicable, email address,
telephone number or web site
 precise information about the purpose and amount of the
grant and whether it is requested in full or part, and
a budget where applicable
 details about possible applications to other bodies and
their outcome
 a list of the appendices that must be included with the application
4) Assessment criteria
Applications are assessed by Board of the Fund of Understanding.
The Board meets on an irregular basis several times a year. In
its assessment the Board bears in mind the following:
 the applicant’s bona fides
 the urgency of the application
 the grounds of the application
 the content and formal aspects of the application
 verification of the claims made
 in the case of cultural projects, their social benefit
Grantees sign a contract specifying inter alia the conditions for
using and verifying the financial contribution.
* Full details of conditions are available at:
http://www.vize.cz/fond-porozumeni.php
Rada programu Fond porozumění
The Board of the Fund of Understanding Programme
Mgr. Dagmar Havlová
PhDr. Helena Dluhošová
Táňa Fischerová
Mgr. Božena Jirků
Ing. Bořivoj Kačena
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. MUDr. Leoš Středa
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
PhDr. Lenka Štětinová
Tomáš Töpfer
JUDr. Romana Vostrejšová
Petr Weigl
41
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným
onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend.
Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém
měřítku. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem
několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha,
nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou
konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu
tohoto zhoubného onemocnění však existuje vysoká
Dagmar Havlová s Danou Batulkovou a Milanem Heinem při natáčení
nového zdravotnického spotu Nadace VIZE 97 na téma
kolorektálního karcinomu
Dagmar Havlová with Dana Batulková and Milan Hein during the filming
of a new VIZE 97 Foundation health commercial about colon
and rectal cancer
42
pravděpodobnost úplného uzdravení. Zásluhou Dagmar
Havlové, která projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku již v roce 1998 založila, hradí test na
okultní krvácení všem občanům nad padesát let v plné výši
zdravotní pojišťovny.
Přestože během posledních desítek let přestalo být téma rakoviny
v České republice tabu a pacienti více dbají o své zdraví, prevenci
rakoviny tlustého střeva a konečníku se stále nedostává náležité
pozornosti. Tento alarmující stav si uvědomila na konci
devadesátých let také Dagmar Havlová a ve spolupráci se
zástupci z České gastroenterologické společnosti došlo ke
stanovení společného postupu, jehož cílem bylo zahájit jednání
s klíčovými subjekty a získat finanční prostředky pro boj s touto
zákeřnou chorobou.
Jednání přinesla výsledky a v roce 2000 byl vyhlášen národní
program založený na vyšetření stolice a koloskopii. Aby prevence
mohla být opravdu účinná, bylo potřeba vybavit lékařská
pracoviště odpovídajícími zdravotnickými přístroji. To se díky úsilí
Dagmar Havlové podařilo a ze získané dotace 300 milionů Kč byla
vybavena hustá síť endoskopických pracovišť, svou kvalitou
srovnatelná se světovou špičkou.
Nyní, po patnácti letech, je program všeobecně známý,
například i díky spotu, ve kterém známé osobnosti informují
veřejnost o nároku na bezplatný test. Počet vyšetření stolice na
skryté krvácení se zvýšil 16x a počet koloskopií 1,6x; Česká
republika se tím dostává na úroveň západních států. Od svého
založení je program často prezentován na lékařských fórech
a konferencích, přičemž jedním z nejdůležitějších bylo
mezinárodní sympozium ve Vídni v roce 2002 za účasti
odborníků z více než 15 evropských zemí, kde výsledky své
práce představila i Dagmar Havlová.
V současné době vstoupil program do své třetí fáze, jejímž cílem je
rozšířit povědomí obyvatel České republiky o kolorektálním
karcinomu a o účinných cestách, jak mu předejít. Již dva roky
probíhá projekt „Kolorektum.cz“, kde se odborníci a zástupci
mnoha skupin (včetně neziskových organizací) snaží spojit síly
a společně koordinovat svoje aktivity na tomto poli. Zároveň se
Nadace VIZE 97 účastní jednání se zástupci ministerstva
zdravotnictví, při kterých se hledají možnosti další spolupráce
v oblasti šíření účinné prevence.
Dagmar Havlová se rozhodla v roce 2013 navázat na úspěšnou
spolupráci s Českou televizí a pomocí nového spotu bude
veřejnost znovu varovat před riziky tohoto nebezpečného
karcinomu. V Pražské křižovatce tak vznikla nová verze, ve které
13 známých osobností vyzývá občany České republiky, aby
věnovali pozornost svému zdraví a nechali se testovat u svého
praktického lékaře. Pod režijním vedením Jiřího Stracha před
kamerou Jana Malíře vystoupili: Eliška Balzerová, Dana Batulková,
Kateřina Brožová, Jiří Dvořák, Květa Fialová, Milan Hein, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková, Daniela Kolářová, Kateřina Macháčková,
Tomáš Töpfer a prof. Miroslav Zavoral.
Na konci roku 2012 byla také navázána spolupráce s lékárnami
Dr. Max, s nimiž Nadace připravila pro rok 2013 květnovou kampaň
s názvem „Týden zdraví“. V jejím rámci budou zaměstnanci lékáren
informovat pacienty o důležitosti včasného řešení tohoto
zhoubného onemocnění.
Pevně věříme, že se díky našemu úsilí podařilo zachránit další lidské
životy a všem partnerům, kteří nám v tomto pomáhají, velmi děkujeme.
Carcinoma of the large intestine is the most frequent malignant
disease in Czech Republic and its occurrence is on the increase.
Our country is regrettably the world leader in this respect. The
precise cause of this phenomenon is a combination of lifestyle
factors such as obesity, insufficient physical activity, a particular
diet involving high alcohol consumption, and smoking.
However, if this disease is detected in its early stages, the
patient stands a good chance of complete recovery. Thanks to
the efforts of Dagmar Havlová, who established the Early
Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer project
back in 1998, health insurers fully cover the costs of an occult
bleeding test for all people over the age of fifty.
Although cancer has ceased to be a subject of taboo in the Czech
Republic for decades now and patients show greater concern for
their health, inadequate attention is still paid to prevention of
colon and rectal cancer. This alarming state of affairs was also
realised by Dagmar Havlová at the end of the 1990s, and in
cooperation the Czech Gastroenterological Society a common
approach was adopted for negotiating with key bodies and
obtaining financial support to fight this malignant disease.
Those negotiations resulted in the launch, in 2000, of a national
programme based on stool tests and colonoscopy. If prevention
was to be truly effective it was necessary to furnish clinics with
the appropriate medical equipment. That was achieved thanks
to the efforts of Dagmar Havlová, and the 300 million Czech
crowns raised through donations enabled the equipping of a
dense network of endoscopic facilities to the highest
international standards.
Now, fifteen years later, the programme is familiar to all, thanks
partly to television commercial in which well-known personalities
inform the public about their eligibility for free testing. The
number of stool tests has risen sixteenfold, and the number of
colonoscopies 1.6 times, which is on a par with western
countries. Since it was established, the programme has been
spoken about frequently at medical fora and conferences, one of
the most important of which was an international symposium
43
held in Vienna in 2002, attended by experts from over fifteen
European countries, where Dagmar Havlová herself presented
the results of her efforts.
The programme has now entered its third phase, the aim of which
is to broaden the Czech public’s awareness of colon and rectal
cancer and effective ways to prevent it. A project entitled
“Kolorektum.cz” is already in its second year, whereby specialists
and representatives of many groups (including not-for-profit
organisations) seek to join forces and jointly coordinate their
activity in this field. The VIZE 97 Foundation is also involved in
negotiations with representatives of the Ministry of Health with a
view to seeking ways to cooperate in future in the promotion of
effective prevention.
Dagmar Havlová decided to carry forward the successful
cooperation with Czech Television into 2013 and create a new
commercial to alert the public once more to the risks of this
dangerous carcinoma. As a result a new version was made at the
Prague Crossroads, in which 13 well known public figures urge
citizens of the Czech Republic to pay attention to their health and
request testing from their general practitioner. The commercial
was directed by Jiří Strach with Jan Malíř as cameraman. The
performers were Eliška Balzerová, Dana Batulková, Kateřina
Brožová, Jiří Dvořák, Květa Fialová, Milan Hein, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková, Daniela Kolářová, Kateřina Macháčková,
Tomáš Töpfer and Prof. Miroslav Zavoral.
The end of 2012 also saw the start of cooperation with the Dr Max
chain of pharmacies, with which the Foundation has prepared a
campaign for May 2013 entitled “Health Week”. During that period,
staff of the pharmacies will inform patients about the importance
of tackling this malignant disease in time.
We trust that our efforts will once more reduce the number of
patients treated for the disease, and we thank most sincerely all
partners who help us in this endeavour.
Rada programu Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
Board of the Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer Programme
Mgr. Dagmar Havlová, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, Dr.Sc., MUDr. Tomáš Bouzek, doc. MUDr. Jan Kotrlík, MUDr. Antonín Pečenka
MUDr. Václav Šmatlák, prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., MUDr. Dobroslava Vokrojová, pplk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Režisér Jiří Strach, kameraman Jan Malíř, herečka Kateřina Brožová a další,
kteří se podíleli na přípravě nového zdravotnického spotu Nadace VIZE 97.
Director Jiří Strach and cameraman Jan Malíř, together with the actress
Kateřina Brožová and others who helped create the new Vize 97 Foundation
health commercial.
44
Osobnosti, kteří se podílely na vzniku nového zdravotnického spotu zaměřeného na včasnou diagnózu kolorektálního karcinomu . Zleva: Jiří Dvořák, Kateřina Brožová, Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Květa Fialová, Dagmar Havlová, Jiří Strach, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D., Kateřina Macháčková, Milan Hein a Eliška Balzerová.
The personalities who helped create the new health commercial promoting early diagnosis of colon and rectal cancer. From left: Jiří Dvořák, Kateřina Brožová, Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Květa Fialová, Dagmar Havlová, Jiří Strach, Kateřina Hrachovcová-Herčíková, Col. Prof. Dr. Miroslav Zavoral, MD, Ph.D., Kateřina Macháčková, Milan Hein and Eliška Balzerová.
Účetnictví
Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
ÚHRN AKTIV
Stav k 1.1.2012
81 261
50 861
39 973
-9 573
82 585
763
389
80 881
552
163 846
Stav k 31. 12. 2012
83 652
52 502
41 818
-10 668
78 931
764
1 071
76 786
310
162 583
162 441
169 951
-3 182
-4 328
1 405
163 846
161 187
170 562
-3 804
-5 571
1 396
162 583
PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ NADACE
Úroky
Kurzové zisky
Přijaté příspěvky na provoz
Tržby z prodeje služeb a zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY NADACE CELKEM
PŘIJATÉ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ DARY NA PROJEKTY
2011
824
413
1 449
2 316
1 195
6 197
529
2012
963
353
2 680
2 261
998
7 255
2 043
PŘEHLED NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NADACE
Náklady na vlastní provoz (správní činnost)
Náklady na projekty Nadace
Náklady na hospodářskou činnost Nadace
Daň z příjmu
NÁKLADY NADACE CELKEM
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NA PROJEKTY
2011
3 229
6 150
0
0
9 379
974
2012
4 534
6 525
0
0
11 059
1 032
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění a fondy
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
ÚHRN PASIV
V roce 2012 poměr správních nákladů vůči nadačnímu jmění zapsanému v Obchodním rejstříku nepřekročil maximální poměr, stanovený
ve statutu Nadace v souladu se vztahujícími se právními předpisy. Nedílnou součástí výroční zprávy je i účetní závěrka nadace, která tvoří
samostatnou přílohu výroční zprávy.
46
Accounts
Balance sheet (in thous. CZK)
ASSETS
Total fixed assets
Total tangible fixed assets
Total long-term investments
Total accumulated depreciation of fixed assets
Total current assets
Inventories
Receivables
Financial assets
Other assets
TOTAL ASSETS
At 1. 1. 2012
81 261
50 861
39 973
-9 573
82 585
763
389
80 881
552
163 846
At 31. 12. 2012
83 652
52 502
41 818
-10 668
78 931
764
1 071
76 786
310
162 583
162 441
169 951
-3 182
-4 328
1 405
163 846
161 187
170 562
-3 804
-5 571
1 396
162 583
SUMMARY OF FOUNDATION'S SOURCES OF FINANCE
Interest
Exchange rate gains
Gifts for operating activities
Revenues from the sale of goods and services
Other revenues
FOUNDATION'S TOTAL REVENUES
MONETARY AND NON-MONETARY GIFTS RECEIVED
2011
824
413
1 449
2 316
1 195
6 197
529
2012
963
353
2 680
2 261
998
7 255
2 043
SUMMARY OF EXPENSES AND UTILIZATION OF FUNDS
Operating expenses (administration)
Costs of Foundation's projects
Costs of Foundation's business activities
Income tax
FOUNDATION'S TOTAL EXPENSES
DONATIONS MADE
2011
3 229
6 150
0
0
9 379
974
2012
4 534
6 525
0
0
11 059
1 032
LIABILITIES AND EQUITY
Total own resources
Capital and funds
Current period profit/(loss)
Accumulated losses
Total liabilities
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
In 2012 the ratio of administrative costs to the Foundation’s capital registered in the Companies Register did not exceed the maximum ratio
laid down in the Foundation statutes in accordance with applicable law. The Financial Statement is contained in a separate appendix to this
Annual Report.
47
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace
48
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation
49
Přijaté dary
50
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
DÁRCE
72 000,00
25,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
CZK
25,00
Petr Husák
20 000,00
CZK
20 000,00
ARIANA CAPITAL a.s.
31 128,00
CZK
31 128,00
Pražské komorní divadlo s.r.o.
8 950,00
CZK
8 950,00
Lucie Tvrdíková
ÚČEL
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Mikulášský charitativní bazar
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
7 000,00
CZK
7 000,00
David Neumann
Na podporu činnosti VIZE 97
16 788,00
CZK
16 788,00
Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
Daniel Grossmann
Na podporu činnosti VIZE 97
15 620,00
CZK
15 620,00
Městský úřad Polná
Na podporu činnosti VIZE 97
144 000,00
CZK
144 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
4 000,00
CZK
4 000,00
Pavlína Moskalyková
Fond porozumění
4 000,00
CZK
4 000,00
Michael Jasanský
Na podporu činnosti VIZE 97
7 547,00
CZK
7 547,00
JVM Computers spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
750 000,00
CZK
750 000,00
Nadační fond TREBBIA
Na podporu činnosti VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Iva Nováková
Pražská křižovatka
4 000,00
CZK
4 000,00
Jitka Hrdinová
Fond porozumění
50 000,00
CZK
50 000,00
Prof. Dadja Altenburg Pesta Kohl
Na podporu činnosti VIZE 97
100,00
CZK
100,00
Michal Uchytil
Na podporu činnosti VIZE 97
35 000,00
CZK
35 000,00
Galerie Gema s.r.o.
Cena Nadace VIZE 97
100 000,00
CZK
100 000,00
Ogilvy Public Relations, s.r.o.
Cena Nadace VIZE 97
617 400,00
CZK
617 400,00
Česká mincovna, a.s.
Na podporu činnosti VIZE 97
700 000,00
CZK
700 000,00
Česká mincovna, a.s.
Kancelář Václava Havla
300 000,00
CZK
300 000,00
Česká mincovna, a.s.
Pražská křižovatka
400 000,00
CZK
400 000,00
Česká mincovna, a.s.
Cena Nadace VIZE 97
500,00
CZK
500,00
Martin Horák
7 500,00
CZK
7 500,00
Juwital s.r.o.
7 288,00
CZK
7 288,00
JVM Computers spol. s r.o.
600,00
CZK
600,00
Hana Drozdová
Fond porozumění
2 500,00
CZK
2 500,00
Envirowealth, s.r.o.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Eliška Barthelemy
Kancelář Václava Havla
30 000,00
CZK
30 000,00
Doc. MUDr. Jan Malý, CSc.
1 500 000,00
CZK
1 500 000,00
Bill Shipsey
Na podporu činnosti VIZE 97
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
Na podporu činnosti VIZE 97
10 000,00
CZK
10 000,00
ARIANA CAPITAL a.s.
Mikulášský charitativní bazar
10 000,00
CZK
10 000,00
Roman Rygl
Mikulášský charitativní bazar
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
DÁRCE
ÚČEL
5 000,00
CZK
5 000,00
Radek Dobeš
62 440,00
CZK
62 440,00
Botanicus, spol. s r.o.
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
TiV spol. s r.o.
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
VEMAX, s.r.o.
Kancelář Václava Havla
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
466 467,00
CZK
466 467,00
Česká mincovna, a.s.
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
2 070,00
CZK
2 070,00
LOGO o.s.
Mikulášský charitativní bazar
4 670,00
CZK
4 670,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
Mikulášský charitativní bazar
8 125,00
CZK
8 125,00
Život bez bariér, o.s.
Mikulášský charitativní bazar
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
4 000,00
CZK
4 000,00
Markéta Jakukův
Fond porozumění
60 279,00
CZK
60 279,00
Česká lékárna, a.s.
Fond porozumění
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Miloš Smáha
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
25 000,00
CZK
25 000,00
Helena a Tomáš Vlasákovi
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Jana Ludvíčková
Mikulášský charitativní bazar
354 930,00
CZK
354 930,00
OMV Česká republika, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
10 000,00
CZK
10 000,00
Ing. Žůrek Jan
75 255,00
CZK
75 255,00
Lubomír Lukáč
113 766,00
CZK
113 766,00
anonymní dárci
CELKEM
CZK
6 254 948,00
Pražská křižovatka
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Na podporu činnosti VIZE 97
51
Donations received
AMOUNT
52
CURRENCY
IN CZK
DONOR
72 000,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
25,00
CZK
25,00
Petr Husák
20 000,00
CZK
20 000,00
ARIANA CAPITAL a.s.
31 128,00
CZK
31 128,00
Pražské komorní divadlo s.r.o.
8 950,00
CZK
8 950,00
Lucie Tvrdíková
PURPOSE
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
The St Nicholas Charity Bazaar
Fund of Understanding
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
7 000,00
CZK
7 000,00
David Neumann
To support the activities of VIZE 97
16 788,00
CZK
16 788,00
Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
Daniel Grossmann
To support the activities of VIZE 97
15 620,00
CZK
15 620,00
Městský úřad Polná
To support the activities of VIZE 97
144 000,00
CZK
144 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
4 000,00
CZK
4 000,00
Pavlína Moskalyková
Fund of Understanding
4 000,00
CZK
4 000,00
Michael Jasanský
To support the activities of VIZE 97
7 547,00
CZK
7 547,00
JVM Computers spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
750 000,00
CZK
750 000,00
Nadační fond TREBBIA
To support the activities of VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Iva Nováková
4 000,00
CZK
4 000,00
Jitka Hrdinová
50 000,00
CZK
50 000,00
Prof. Dadja Altenburg Pesta Kohl
To support the activities of VIZE 97
100,00
CZK
100,00
Michal Uchytil
To support the activities of VIZE 97
35 000,00
CZK
35 000,00
Galerie Gema s.r.o.
VIZE 97 Prize
100 000,00
CZK
100 000,00
Ogilvy Public Relations, s.r.o.
VIZE 97 Prize
617 400,00
CZK
617 400,00
Česká mincovna, a.s.
To support the activities of VIZE 97
700 000,00
CZK
700 000,00
Česká mincovna, a.s.
The Office of Václav Havel
300 000,00
CZK
300 000,00
Česká mincovna, a.s.
Prague Crossroads
400 000,00
CZK
400 000,00
Česká mincovna, a.s.
VIZE 97 Prize
500,00
CZK
500,00
Martin Horák
7 500,00
CZK
7 500,00
Juwital s.r.o.
7 288,00
CZK
7 288,00
JVM Computers spol. s r.o.
600,00
CZK
600,00
Hana Drozdová
Fund of Understanding
2 500,00
CZK
2 500,00
Envirowealth, s.r.o.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Eliška Barthelemy
The Office of Václav Havel
30 000,00
CZK
30 000,00
Doc. MUDr. Jan Malý, CSc.
1 500 000,00
CZK
1 500 000,00
Bill Shipsey
To support the activities of VIZE 97
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
To support the activities of VIZE 97
10 000,00
CZK
10 000,00
ARIANA CAPITAL a.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
10 000,00
CZK
10 000,00
Roman Rygl
The St Nicholas Charity Bazaar
Prague Crossroads
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
DONOR
PURPOSE
5 000,00
CZK
5 000,00
Radek Dobeš
62 440,00
CZK
62 440,00
Botanicus, spol. s r.o.
15 000,00
CZK
15 000,00
TiV spol. s r.o.
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
VEMAX, s.r.o.
The Office of Václav Havel
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
466 467,00
CZK
466 467,00
Česká mincovna, a.s.
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
2 070,00
CZK
2 070,00
LOGO o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
4 670,00
CZK
4 670,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
8 125,00
CZK
8 125,00
Život bez bariér, o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
4 000,00
CZK
4 000,00
Markéta Jakukův
Fund of Understanding
60 279,00
CZK
60 279,00
Česká lékárna, a.s.
Fund of Understanding
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Miloš Smáha
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
25 000,00
CZK
25 000,00
Helena a Tomáš Vlasákovi
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
The St Nicholas Charity Bazaar
5 000,00
CZK
5 000,00
Jana Ludvíčková
354 930,00
CZK
354 930,00
OMV Česká republika, s.r.o.
10 000,00
CZK
10 000,00
Ing. Žůrek Jan
75 255,00
CZK
75 255,00
Lubomír Lukáč
113 766,00
CZK
113 766,00
Anonymous donors
TOTAL
CZK
6 254 948,00
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
To support the activities of VIZE 97
53
Poskytnuté příspěvky
54
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
PŘÍJEMCE
10 000,00
Z PROGRAMU
CZK
10 000,00
Eva K.
Podpora vzdělávání
12 000,00
CZK
12 000,00
Jiří H.
Podpora vzdělávání
15 000,00
CZK
15 000,00
Domov svaté Rodiny
Fond porozumění
21 280,00
CZK
21 280,00
Jiří B.
Fond porozumění
2 000,00
CZK
2 000,00
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
Nakladatelství MALVERN
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Místní skupina ČČK Ústí nad Labem
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan. R
1,00
CZK
1,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
9,00
CZK
9,00
Občanské sdružení Život bez bariér
Fond porozumění
7,00
CZK
7,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
6,00
CZK
6,00
Domov svaté Rodiny
Fond porozumění
1,00
CZK
1,00
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Fond porozumění
1,00
CZK
1,00 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Fond porozumění
100 000,00
CZK
100 000,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
250 000,00
CZK
250 000,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
50 000,00
CZK
50 000,00
Biskupské gymnázium v Ostravě
Fond porozumění
22 376,24
CZK
22 376,24
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
19 055,25
CZK
19 055,25
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
3 000,00
CZK
3 000,00
Dana K.
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Matyáš M.
7 000,00
CZK
7 000,00
Lenka R.
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
Štěpánka B.
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
Guerilla records
Fond porozumění
7 991,00
CZK
7 991,00
Charita Šternberk
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Život bez bariér o.s.
Fond porozumění
4 981,31
CZK
4 981,31
Jiřina Š.
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Eva A.
Fond porozumění
1 540,00
CZK
1 540,00
Sylva N.
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Základní škola Zahrádka
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
PŘÍJEMCE
1,00 Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha
Z PROGRAMU
1,00
CZK
Fond porozumění
45 826,99
CZK
45 826,99
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
NIF
40 000,00
CZK
40 000,00
Hospic sv. Jana N. Neumanna
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
NIF
50 000,00
CZK
50 000,00
Domov svaté rodiny
NIF
10 000,00
CZK
10 000,00
ALKA, o.p.s.
NIF
20 000,00
CZK
20 000,00
Domov Sue Ryder, o.p.s.
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.
NIF
15 000,00
CZK
15 000,00
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
HOT JAZZ s.r.o.
CELKEM
CZK
908 076,79
Fond porozumění
55
Grants
AMOUNT
56
CURRENCY
IN CZK
RECIPIENT
FROM PROGRAMME
10 000,00
CZK
10 000,00
Eva K.
Education Support
12 000,00
CZK
12 000,00
Jiří H.
Education Support
15 000,00
CZK
15 000,00
Domov svaté Rodiny
Fund of Understanding
21 280,00
CZK
21 280,00
Jiří B.
Fund of Understanding
2 000,00
CZK
2 000,00
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
Nakladatelství MALVERN
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Místní skupina ČČK Ústí nad Labem
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan. R
1,00
CZK
1,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
9,00
CZK
9,00
Občanské sdružení Život bez bariér
Fund of Understanding
7,00
CZK
7,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
6,00
CZK
6,00
Domov svaté Rodiny
Fund of Understanding
1,00
CZK
1,00
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Fund of Understanding
1,00
CZK
1,00
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Fund of Understanding
100 000,00
CZK
100 000,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
250 000,00
CZK
250 000,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
50 000,00
CZK
50 000,00
Biskupské gymnázium v Ostravě
Fund of Understanding
22 376,24
CZK
22 376,24
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
19 055,25
CZK
19 055,25
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
3 000,00
CZK
3 000,00
Dana K.
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Matyáš M.
7 000,00
CZK
7 000,00
Lenka R.
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
Štěpánka B.
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
Guerilla records
Fund of Understanding
7 991,00
CZK
7 991,00
Charita Šternberk
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Život bez bariér o.s.
Fund of Understanding
4 981,31
CZK
4 981,31
Jiřina Š.
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Eva A.
Fund of Understanding
1 540,00
CZK
1 540,00
Sylva N.
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Základní škola Zahrádka
Fund of Understanding
Education Support
Education Support
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
RECIPIENT
1,00 Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha
FROM PROGRAMME
1,00
CZK
Fund of Understanding
45 826,99
CZK
45 826,99
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
NIF
40 000,00
CZK
40 000,00
Hospic sv. Jana N. Neumanna
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
NIF
50 000,00
CZK
50 000,00
Domov svaté rodiny
NIF
10 000,00
CZK
10 000,00
ALKA, o.p.s.
NIF
20 000,00
CZK
20 000,00
Domov Sue Ryder, o.p.s.
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.
NIF
15 000,00
CZK
15 000,00
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
NIF
30 000,00
CZK
30 000,00
HOT JAZZ s.r.o.
TOTAL
CZK
908 076,79
Fund of Understanding
57
Nadační investiční fond
Foundation Investment Fund
The VIZE 97 Foundation regularly advertises a selection process
to distribute grants from the Foundation Investment Fund (FIF).
This is money provided by the State to several credible nonprofit institutions, whose obligation is to manage those funds
and re-allocate them to the not-for-profit sector.
Výběrové řízení na rozdělení prostředků z Nadačního investičního
fondu bylo vypsáno v první polovině roku 2012. Podobně jako
v letech minulých tak i v tomto roce byl zájem veliký. Z mnoha
obdržených žádostí se rada Fondu porozumění rozhodla po
důkladném rozvažování podpořit celkem osm organizací, které
poskytují těžce nemocným důstojné dožití (například hospice),
a organizacím, jež pomáhaji jednotlivcům v těžkých životních
situacích (například azylové domy). Celkově byla rozdělena částka
ve výši 240 827 Kč.
The selection process for distributing grants from the Foundation
Investment Fund was announced during the first half of 2012. As
in previous years, there was a large number of applications. Out of
the many applications received, the Board of the Fund, after
careful consideration, decided to support a total of eight
organisations providing palliative care to seriously ill people (e.g.
hospices) and organisations assisting people in difficult personal
circumstances (e.g. refuges). The total sum distributed amounted
to CZK 240,827.
Nadace se rozhodla přispět na vybavení Domova Matky Vojtěchy,
jež spadá pod Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích,
poskytujícího pomoc lidem trpícím demencí. Nového zařízení
kuchyně se dočkal i Domov sv. Rodiny v Praze a díky pomoci
Nadace byla rekonstruována místnost v denním stacionáři ALKA
v Příbrami. Finanční podpora umožnila výměnu podlahové
krytiny v pražském Domě světla (spadající pod Českou společnost
AIDS pomoc). V tomto azylovém domě nachází ročně útočiště
několik desítek klientů a zároveň zde probíhá celoroční bezplatné
anonymní testování na virus HIV.
The Foundation decided to help equip The Adalbert’s Mother’s
Home, which forms part of the St. John N. Neumann Hospice at
Prachatice, which assists people with dementia. Thanks to the
Foundation, the kitchens at the Home of the Holy Family in Prague
were re-equipped and a room at the ALKA day-care centre at
Příbram underwent reconstruction. Financial aid enabled the
replacement of flooring at the House of Light in Prague (that
belongs to the Czech AIDS assistance society). This refuge cares
annually for several dozen clients and it is also used for year-round
free and anonymous testing for the HIV virus.
Nemocným pacientům v závěrečné fázi života pak slouží nová
polohovací ošetřovatelská lůžka, na která Nadace přispěla
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
Gerontopsychiatrickou pomoc pro seniory s rozvíjející se demencí
mohou díky našemu příspěvku vyhledat klienti pražského
Domova Sue Ryder a pacientům z Domácího hospice Jordán
v Táboře příspěvek umožnil nákup léků na tišení bolesti. Poslední
příspěvek zamířil ke spoluobčanům do Liberce, kde se Hospicová
péče sv. Zdislavy snaží přispět ke zlepšení domácí péče o umírající
a členy jejich rodin.
In addition, new adjustable beds have been provided with help
from the Foundation for patients in the final phase of life at the
Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo Hospital in Prague. Thanks
to our contribution, elderly clients with progressive dementia at
the Sue Ryder Home in Prague can receive gerontopsychiatric
help, and drugs for alleviating pain have been purchased for
patients at the Jordán Home Hospice at Tábor. The final
contribution went to fellow-citizens in Liberec, where
St. Zdislava Hospice Care helps improve home care of
the dying and their family members.
58
Nadace VIZE 97 vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, v jehož
rámci rozděluje granty z Nadačního investičního fondu (NIF).
Jedná se o finanční prostředky poskytované státem několika
důvěryhodným neziskovým institucím, jež mají povinnost je
spravovat a dále rozdělovat do neziskového sektoru.
Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku
Report on Financing Received from the National Property Fund
Výše daru v tis. Kč / Donation in thousands CZK
2012
2011
0
0
Rozdělení daru dle smlouvy s FNM / Distribution of gift according to NPF contract
%
2012
2011
Převod do nadačního jmění / Transfer to Foundation assets
85
0
0
Převod na ostatní majetek / Transfer to other Foundation property
15
0
0
502
467
Výnosy v tis. Kč / Yields in thousands CZK
Výnosy za rok 2012 / Yields in 2012
%
v tis. Kč / in TCZK
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
48
241
Výnosy za rok 2011 / Yields in 2011
%
v tis. Kč / in TCZK
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
56
262
Nadace nebude slučovat prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu a výnosů z nich s užitím vlastních prostředků. Bude se řídit
Grantovými pravidly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které jsou uvedeny na str. 60, a taktéž Metodikou k vykazování informací
o postupu nakládání s příspěvkem z Nadačního investičního fondu a jeho výnosy, vydanou Fondem národního majetku ze dne 15. prosince
2003 a smluvními ustanoveními.
The Foundation will not mix the funds allocated by the National Investment Fund and yields therefrom with the use of their private funds.
It will observe the Grant Rules of the Dagmar and Václava Havel Foundation VIZE 97 set out on page 61, as well as the Methodology for
Presenting Reports on the Disbursement of Contributions from the Foundation Investment Fund and their yields issued by the National
Property Fund of the Czech Republic on 15 December 2003 and contractual provisions.
59
Grantová pravidla
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu: „oblast
sociální a humanitární“
Cíl:
Podpora organizací, působících v oblasti sociální a humanitární s prokazatelnými výsledky jejich dosavadní práce.
Způsob a forma zveřejnění výběrového řízení:
Výběrové řízení je vypsáno veřejně.
Zveřejnění zajišťují: internetové stránky Nadace - www.vize.cz, dva celostátní deníky, odborné časopisy
Okruh a forma zveřejnění neziskových organizací:
1. Organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)
2. Organizace pečující o mentálně a tělesně postižené občany
3. Organizace umožňující zdravotně postiženým integraci do společnosti (např. chráněné dílny)
4. Organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)
5. Organizace pečující o nezletilé bez rodinného zázemí (např. dětské domovy)
6. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin
7. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku postižení některou z forem přírodních katastrof (např. záplavy, zemětřesení)
8. Organizace, podporující vydávání knih nebo časopisů, případně pořádání výstav, divadelních přehlídek apod. s cílem vzájemného
pochopení a respektování všech skupin obyvatelstva ve společnosti
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
1. Registrace organizace, kopie zakládací listiny apod.
2. Písemně zpracovaná žádost s podrobným popisem projektu
3. Detailně zpracovaný rozpočet
4. Zdroje financování
5. Zhodnocení předkládaného projektu nezávislým subjektem
6. Účetní uzávěrka za předchozí rok
Kritéria hodnocení:
1. Dosavadní činnost organizace
2. Kvalita předkládaného projektu
3. Předpoklady organizace pro jeho uskutečnění (odborné i finanční)
4. Orientace na budoucnost
5. Přínos pro danou oblast či region
Způsob hodnocení:
Předložené přihlášky posoudí a vyhodnotí rada Fondu porozumění, která je řízena předsedkyní Správní rady. S nabyvatelem příspěvku bude
uzavřena smlouva, obsahující mj. podmínky zajišťující řádné využití a kontrolu získaných prostředků. Při uzavírání smlouvy budou dále
respektovány požadavky stanovené Fondem národního majetku. (Publikováno na základě smlouvy s Fondem Národního majetku České republiky)
60
Grant Rules
Grant rules of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 for the disbursement of grant contributions from yields from NIF contributions
in the social and humanitarian sphere:
Objective:
To support organisations operating in the social and humanitarian sphere with documented results from their previous activities.
The Manner and Form of Announcing Selection Proceedings:
Selection proceedings will be announced publicly at the following locations:
The Foundation’s website – www.vize.cz, two national daily newspapers, specialist journals
Eligible Non-profit Organisations:
1. Organisations enabling the seriously ill to live out their lives in dignity (e.g. hospices)
2. Organisations caring for the mentally and physically handicapped
3. Organisations assisting the handicapped to integrate into society (e.g. sheltered workshops)
4. Organisations offering assistance to individuals in difficult personal situations (e.g. refuges, halfway houses)
5. Organisations caring for minors with no family background (e.g. children’s homes)
6. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of ethnic or religious persecution
7. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of natural disasters (e.g. floods, earthquakes)
8. Organisations supporting the publication of books or magazines, or organising exhibitions, theatrical productions, etc. promoting
mutual understanding and respect between all groups of society
Conditions for Participation in Selection Proceedings:
1. The organisation’s registration, a copy of its deed of association, etc.
2. Written application with details of the project
3. Detailed financial plan
4. Sources of financing
5. Independent assessment of the submitted project
6. Financial statement of previous year
Assessment Criteria:
1. The organisation’s previous activities
2. The quality of the submitted project
3. The organisation’s ability to implement the project (in terms of expertise and finances)
4. The view to the future
5. The project’s benefits to the given sphere of activity and region
Manner of Assessment:
Submitted applications will be judged and assessed by the Fund of Understanding board members, chaired by the Chairperson of the Board of Trustees. A
contract will be concluded with grant recipients that will include inter alia the conditions for the proper use and overseeing of the funds received. These
contracts will also respect National Property Fund requirements. (Published on the basis of a contract with the National Property Fund of the Czech Republic.)
61
Mikulášský charitativní bazar
The St Nicholas Charity Bazaar
Předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar
Havlová iniciovala myšlenku pořádat každodročně charitativní
bazar. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace, vzájemnou
spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat svoji činnost
a práci přidružených organizací, například chráněných dílen či
stacionářů. Příznivci Mikulášského charitativního bazaru mohou
akci navštívit každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách
v Pražské křižovatce.
Každého, kdo zavítal uprostřed prvního prosincového týdne do
odsvěceného kostela sv. Anny, se hned po vstupu zmocnila
vánoční nálada. Neziskové organizace nabízely u svých stolů
vlastnoručně vyrobené výrobky svých klientů, mezi houfy
návštěvníků pobíhaly rozesmáté děti a vzduchem se nesla
příjemná vůně čaje a cukroví.
V rámci tradičního Mikulášského charitativního bazaru, který
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pořádá již od roku
2005, si mohli návštěvníci u jednotlivých organizací zakoupit dárky
pro své blízké. Nabízel se jim pestrý výběr – výrobky ze dřeva, ze
skla, z látky, z keramiky i dalších materiálů a nechyběly ani
produkty určené ke konzumaci.
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Kateřina Brožová a Kateřina Hrachovcová-Herčíková zpívají koledy na Mikulášském charitativním bazaru.
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Kateřina Brožová and Kateřina
Hrachovcová-Herčíková sing carols at the St. Nicholas Charity Bazaar.
62
Boženka Jirků a Jiřina Šiklová s manželi Fučíkovými z občanského
sdružení Život bez bariér
Boženka Jirků and Jiřina Šiklová with Mr and Mrs Fučík of the Barrier-Free
civic association.
Výtěžek z prodeje přímo putoval na podporu činnosti
15 neziskových organizací. Kromě pořadatelské Nadace VIZE 97 se
bazaru zúčastnila Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, pomáhající
zdravotně postiženým, Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška,
zaměřený na pomoc nevidomým občanům, organizace Helppes,
která cvičí asistenční psy, sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním prsu Mamma Help, humanitární organizace Člověk
v tísni a Nadační fond Slunce pro všechny se zaměřením na děti
a dospělé se speciálními potřebami, podobně jako, občanské
sdružení Laudovka. Bazaru se zúčastnili i zástupci Domova sv. Karla
Boromejského a Domova sv. Rodiny, se kterými Nadace VIZE 97
dlouhodobě spolupracuje. Své produkty zde nabízela také
Chráněná dílna A Mano nebo společnost JUWITAL s.r.o, které
zaměstnávají mentálně postižené osoby. Dárky bylo možné
zakoupit i u sdružení podporujícího čajovou kulturu v ČR Čajomír
či u obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem.
Poslední organizací, již bylo možné podpořit, byla Nadace Divoké
husy, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí.
Akci jako každý rok moderovala Kateřina Hrachovcová-Herčíková,
kterou podpořila Dagmar Havlové a další osobnosti české
umělecké scény – Marta Kubišová, Kateřina Brožová a Kamila
Moučková.
Výtěžek z prodeje výrobků u stánku Nadace VIZE 97 byl určen pro
sociální projekt Fond porozumění, jímž Nadace podporuje
znevýhodněné občany. Chtěli bychom poděkovat občanskému
sdružení LOGO z Brna, občanskému sdružení Život bez bariér
z Nové paky a Bohemia Patchwork klubu za poskytnutí
nádherných výrobků jejich klientů, které jako každý rok tyto
společnosti věnují Nadaci, jež je na bazaru prodává. Letos se role
prodávajících ochotně zhostily Táňa Fisherová, Barbora
63
Zaplněná Pražská křižovatka při Mikulášském charitativním bazaru
People thronging the Prague Crossroads at the St. Nicholas Charity Bazaar
Nesvadbová a projekt během dne přišli podpořit i Jiří Strach, Táňa
Vilhelmová, Jan Potměšil, Hana Heřmánková a další.
svým blízkým, ale pomůžete i neziskovým organizacím naplňovat
jejich cíle a poslání.
K předvánoční atmosféře přispělo i vystoupení Mikrochoru Lukáše
Prchala a Okamžitého filmového orchestru pod taktovkou Varhana
Orchestroviče Bauera, kteří zahráli a zazpívali několik netradičně
pojatých koled. Během dne se návštěvníkům bazaru představil také
vokální soubor Cantina a stipendista Nadace VIZE 97 houslista
Ondřej Lébr se svou ženou, rovněž houslistkou Janou Ludvíčkovou.
Děkujeme společnostem Zeman (výroba lahůdek),
Metamorphosis (květinářství) a OSA za jejich každoroční podporu,
jakož i všem, kdo pomáhali s přípravami a organizací.
Pro nejmenší návštěvníky byla připravena sladká nadílka od
společnosti Ferrero, kterou za básničku či písničku na pódiu
rozdávali Mikuláš, čert a anděl.
Pevně věříme, že přijmete naše pozvání na příští ročník a koupí
originálních ručně vyrobených dárků uděláte radost nejenom
64
Těšíme se na Vás 5. prosince 2013.
The idea of an annual charity bazaar was the brainchild of
Dagmar Havlová, Chairperson of the Board of Trustees and
founder of the VIZE 97 Foundation. The purpose of the event is
to bring not-for-profit organisations together, to link them
through their mutual cooperation, and to enable them to
present their activities and the work of affiliated organisations,
such as protected workshops or short-stay social care
institutions. The supporters of the St Nicholas Charity Bazaar
can attend the event at Prague Crossroads each year in the
afternoon of 5 December.
The moment they entered the building every visitor to the
deconsecrated church of St Anne in the middle of the first week of
December was enveloped by the atmosphere of Christmas. At
their various stalls, not-for-profit organisations offered the handmade products of their clients for sale, while laughing children
dashed here and there among the throng of visitors and the air
was full of the delicious scent of tea and sweetmeats.
The traditional St Nicholas Charity Bazaar, organised by the Dagmar
and Václav Havel Foundation VIZE 97 ever since 2005, offered
visitors the opportunity to buy gifts for family and friends from the
various organisations. And there was ample choice – creations from
wood, glass, ceramics and other materials, as well as foodstuffs.
The proceeds went directly to fifteen not-for-profit organisations
to assist them in their activity. Participating in the bazaar in
addition to the VIZE 97 Foundation, which organised the event,
were the Barriers Account of the Charta 77 Foundation, which
assists people with health problems, Czech TV’s Firefly
Endowment Fund that helps blind people, Helppes, an
organisation training canine assistants, Mamma Help, an
association of patients with breast cancer, the People in Need
humanitarian organisation, the Sunshine for All endowment fund
that assists children and adults with special needs, and the
Laudovka civic association. The bazaar was also attended by
representatives of the St Charles Borromeo Home, and the Home
of the Holy Family with which the Vize 97 Foundation has a longterm association. Products were also offered by the A Mano
sheltered workshops and the JUWITAL company, which employs
people with mental disabilities. Gifts were also on sale by Čajomír,
an association promoting the culture of tea-drinking in the Czech
Dagmar Havlová při organizaci Mikulášského charitativního bazaru
Dagmar Havlová while organising the St. Nicholas Charity Bazaar
65
Bára Nesvadbová se svou dcerou Bibianou při prodeji výrobků chráněných
dílen u stánku Nadace VIZE 97
Bára Nesvadbová and her daughter Bibiana selling products of sheltered
workshops at the Vize 97 Foundation stand
Republic and the public benefit
association The Whole of Czechia Reads
to Children. Last but not least, visitors
could support the Wild Geese
Foundation, which doubles the proceeds
of benefit events.
As every year, the event was compered
by Kateřina Hrachovcová-Herčíková,
assisted by Dagmar Havlová and other
Czech stage celebrities –
Marta Kubišová, Kateřina Brožová
and Kamila Moučková.
The proceeds from the sale of products
on the VIZE 97 Foundation stall went to
the Fund of Understanding, which assists
disadvantaged citizens. We would like to
66
Jan Potměšil, častý návštěvník Mikulášského charitativního bazaru
Jan Potměšil, a frequent visitor to the St. Nicholas Charity Bazaar
Kateřina Hrachovcová-Herčíková v rozhovoru s dětmi, než přijde Mikuláš.
Kateřina Hrachovcová-Herčíková talking to children before the arrival of St. Nicholas.
thank the LOGO civic association from Brno, the Život bez bariér
association from Nová Paka and the Bohemia Patchwork Club, for
supplying their clients’ splendid products, which they donate
every year to the Foundation for sale on its stall. The task of
manning the stall was willingly undertaken by Táňa Fischerová
and Barbora Nesvadbová, and during the day Jiří Strach, Táňa
Vilhelmová, Jan Potměšil, Hana Heřmánková and others came and
lent a hand too
Lukáš Prchal’s MikroChorus together with the Instant Film
Orchestra under its conductor Varhan Orchestrovich Bauer added
to the Christmas atmosphere with their untraditional vocal and
instrumental renditions of carols. Visitors were also entertained
during the day by the vocal ensemble Cantina and by the violinist
Ondřej Lébr, a recipient of a VIZE 97 grant, who performed with his
wife Jana Ludvíčková, who is also a violinist.
The youngest visitors received sweet gifts from the Ferrero
company, which were distributed on stage by St Nicholas, the
angel and the devil, in return for a little song or rhyme.
We are sure you will accept our invitation to attend next year’s
bazaar and buy original hand-made gifts that will not only delight
your nearest and dearest but also help not-for-profit organisations
to attain their objectives and fulfil their mission. Special thanks go
to the Zeman company, which provided good things to eat,
Metamorphosis for the floral decoration, and the OSA for their
support as every year, as well as to everyone who helped prepare
and organise the event.
We look forward to seeing you on 5 December 2013.
67
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 6. června 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za rok 2012 a přílohy této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Václava a Dagmara Havlových VIZE 97 k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.”
Výroční zpráva
Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán nadace. Naší odpovědností je vydat
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 20. června 2013
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
68
Ing. František Dostálek
Partner
Oprávnění číslo 176
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Independent Auditor’s Report to the Board of Trustees
of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Financial statements
On the basis of our audit, on 6 June 2013 we issued an auditor’s report on the Foundation’s statutory financial statements, which are included in this annual report, and our
report was as follows:
“We have audited the accompanying financial statements of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97, which comprise the balance sheet as of 31 December 2012, and
the income statement for the year then ended, and the notes to these financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Information about the Foundation is set out in Note 1 to these financial statements.
Statutory Body's Responsibility for the Financial Statements
The statutory body of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with
Czech accounting legislation and for such internal controls as the statutory body determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International
Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the
auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the
financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 as of 31 December 2012, and of
its expenses, revenues and net result for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation.”
Annual report
We have audited the consistency of the annual report with the audited financial statements. This annual report is the responsibility of the foundation’s statutory body. Our
responsibility is to express our opinion on the consistency of the annual report with the audited financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the information disclosed in the annual report describing matters
that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. We believe that the audit we have conducted
provides a reasonable basis for our audit opinion.
In our opinion, the information disclosed in the annual report is, in all material respects, consistent with the audited financial statements.
Prague 20 June 2012
Ing. František Dostálek
Partner
Licence number 176
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
69
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
k Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2012 z výnosů získaných z hospodaření
s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu
Provedli jsme audit přiloženého Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2012 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 („Nadace“) z výnosů získaných z hospodaření
s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu za rok 2011 („Přehled“) vyplývající ze Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první
etapě a dále v souladu se Smlouvou 00093-2002-211-S-N-49 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely
podpory nadací ve druhé etapě ze dne 26. února 2002 a jejími dodatky („Smlouvy).
Odpovědnost vedení Nadace za Přehled
Vedení Nadace je odpovědné za sestavení přiloženého Přehledu v souladu se Smlouvami, za použití prostředků Nadačního investičního fondu na stanovené nadační účely,
za vedení oddělené účetní evidence těchto prostředků v souladu se Smlouvami a s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení Přehledu, aby neobsahoval významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok, zda je Přehled sestavený v souladu s podmínkami výše uvedených Smluv.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické požadavky a naplánoval a prováděl audit tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že Nadace dodržuje čerpání prostředků Nadačního investičního fondu a dále, že Přehled byl sestaven v souladu s podmínkami výše uvedených
Smluv.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v Přehledu a dále ověření, zdali byly prostředky Nadačního
investičního fondu použity na stanovené účely v souladu se Smlouvami a zdali byla vedena o těchto prostředcích oddělená účetní evidence v souladu se Smlouvami
a s účetními předpisy platnými v České republice. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v Přehledu způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení Přehledu. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému příjemce. Auditní práce byly omezeny
na přerozdělení prostředků Nadačního investičního fondu žadatelům a netýkaly se toho, zda tyto prostředky byly žadateli použity pro daný účel.
Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru je přiložený Přehled finančních grantů poskytnutých v roce 2012 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního
fondu za rok 2011 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 sestaven ve všech významných ohledech v souladu s podmínkami Smluv.
Báze účetnictví a užívání zprávy auditora
Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost, že Přehled byl sestaven Nadací za účelem plnění požadavků definovaných Smlouvami a nemusí být
vhodný pro jiné účely.
V Praze, dne 20. června 2013
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. František Dostálek
Partner
Oprávnění číslo 176
Přehled finančních grantů poskytnutých v roce 2012 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního
fondu za rok 2011
Název Organizace
Vyplacené příspěvky v Kč
ALKA, o.p.s.
10 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
15 000
Domov Sue Ryder, o.p.s.
20 000
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
30 000
Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.
30 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna
40 000
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
45 826,99
Domov svaté rodiny
50 000
Celkem
240 826,99
70
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Independent Auditor’s Report to the Board of Trustees of the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 on the Overview of Financial Grants Provided in 2012 from Revenues
Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund
We have audited the accompanying Overview of Financial Grants Provided in 2012 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 (“the Foundation”) from Revenues
Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund for 2011 (“the Overview”), in accordance with the Agreement on the transfer of funds specified by
Resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from the 15th meeting 8/7/99 to discuss the government proposal for the distribution
of funds acquired through the sale of shares intended for the Foundation Investment Fund in the first phase and in accordance with Agreement 00093-2002-211-S-N-49 of
26 February 2002, as amended, on the transfer of the remaining funds specified by Resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
for the purpose of the second phase of foundation support (“the Agreements”).
Responsibility of the Foundation’s Management for the Overview
The Foundation’s management is responsible for the preparation of the accompanying Overview in accordance with the Agreements, for using the funds from the Foundation
Investment Fund for the specified foundation purposes, for the maintenance of separate accounting records of these funds in accordance with the Agreements and Czech
accounting legislation, and for such internal controls as the management determines are necessary to enable the preparation of an Overview that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion, based on our audit, on whether the Overview has been prepared in accordance with the terms and conditions of the above Agreements.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. These standards require us to comply with ethical requirements and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance whether the Foundation complies with the conditions for utilising the funds from the Foundation Investment Fund and whether the
Overview has been prepared in accordance with the terms and conditions of the above Agreements.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and information disclosed in the Overview, as well as a review of whether the funds
from the Foundation Investment Fund were used for the purposes specified by the Agreements and whether separate accounting records were maintained in respect of these
funds in accordance with the Agreements and Czech accounting legislation. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the Overview, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the
preparation of the Overview in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the recipient’s internal controls. The audit work was limited to the redistribution of the funds from the Foundation Investment Fund to applicants and did not examine
whether these funds had been used by applicants for the purpose specified.
We believe that our audit provides a sufficient and appropriate basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the accompanying Overview of Financial Grants Provided in 2012 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 from Revenues Generated by Managing
the Funds from the Foundation Investment Fund for 2011 has been prepared, in all material respects, in accordance with the terms and conditions of the Agreements.
Basis of Preparation and Use of the Auditor’s Report
Without qualifying our opinion, we draw attention to the fact that the Overview has been prepared by the Foundation for the purpose of complying with the requirements
defined by the Agreements and may not be suitable for other purposes.
Prague, 20 June 2013
Ing. František Dostálek
Partner
Licence number 176
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
Overview of Financial Grants Provided in 2012 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 from Revenues Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment
Fund for 2011
Name of entity
Financial grants paid in CZK
ALKA, o.p.s.
10 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
15 000
Domov Sue Ryder, o.p.s.
20 000
Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
30 000
Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.
30 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna
40 000
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
45 826,99
Domov svaté rodiny
50 000
Total
240 826,99
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
71
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2012
Review of activities of the
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
LEDEN
 Ve Washingtonu se uskutečnila vzpomínková akce na počest
prezidenta Václava Havla. Svůj pozdrav zaslal Jeho Svatost
dalajláma i prezident USA Barack Obama, jehož slova
přečetla bývalá americká ministryně zahraničních věcí
Madeleine Albright.
 V Nadaci probíhala inventura majetku a účetní přípravy na
audit za rok 2012.
 Nadace zahájila přípravu podkladů pro novou výroční zprávu.
 Dagmar Havlová převzala v rámci udílení cen TRILOBIT od
Českého televizního a filmového svazu (FITES) Cenu Josefa
Škvoreckého pro Václava Havla in memoriam za filmovou
adaptaci divadelní hry „Odcházení“.
 Dagmar Havlová začala intenzivně jednat s ministry
o přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla.
ÚNOR
 Konalo se slavnostní udílení cen Sestra roku, akci každoročně
Dagmar Havlová přebírá šek od
generálního ředitele České mincovny,
Ing. Radka Šulty
Dagmar Havlová receives a cheque
from the Director of the Czech Mint,
Radek Šulta.
72
Dagmar Havlová se zaměstnanci České mincovny
Dagmar Havlová with employees of the Czech Mint
jménem Nadace zaštiťuje Dagmar Havlová.
 Několikatunová plastika srdce autorů Lukáše Gavlovského
a Romana Švejdy vytvořená z vosku pietních svíček, které lidé
zapalovali po úmrtí prezidenta Václava Havla, byla vystavena
v Praze na piazzetě Národního divadla.
 V Obecním domě se uskutečnila pod záštitou Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 konference na téma „Dědictví
Václava Havla a Charty 77 a Evropský den spravedlivých”.
BŘEZEN
 V České mincovně v Jablonci nad Nisou se za účasti Dagmar
Havlové uskutečnila ražba pamětních medailí Václava Havla. Určitý
obnos z každé medaile byl věnován na podporu projektů Nadace.
 Dagmar Havlová převzala šek při benefiční dražbě obrazu
Václava Havla „Bílý kůň ve vesmíru“. Dražba se konala v rámci
předávání Evropských cen TREBBIA 2012.
 Na 19. ročníku Českého lva Dagmar Havlová převzala cenu pro
Václava Havla za nejlepší filmový scénář.
 V Pražské křižovatce byl zahájen 14. ročník mezinárodního
festivalu Jeden svět, jehož partnerem je tradičně i Nadace VIZE
97. Během slavnostního večera byla předána Cena Homo Homini.
 Správní rada Nadace VIZE 97 schválila plány hospodaření
pro rok 2012.
 V rámci 19. ročníku Febiofestu předala Dagmar Havlová Cenu
Kristián za přínos světové kinematografii Agnieszce Holland,
režisérce a scenáristce polského původu.
73
Setkání Dagmar Havlové s bývalým prezidentem USA Billem Clintonem při
slavnostní galavečeři ve Španělském sále Pražského hradu
Dagmar Havlová with former US President Bill Clinton at a gala banquet in the
Spanish Hall of Prague Castle
DUBEN
 Rada sociálního projektu Fond porozumění schválila žádosti
o finanční pomoc a podporu sociálně znevýhodněným
osobám.
 V Pražské křižovatce se uskutečnila série autorských čtení
v rámci Festivalu spisovatelů Praha.
 Dagmar Havlová předala v Národním divadle cenu Magnesia
Litera za poezii.
KVĚTEN
 V Oslu během konference Oslo Freedom Forum se konalo
předání Ceny Václava Havla za tvůrčí disent, kterou udílí
Human Rights Foundation. Cenu převzali lídr barmské
opozice Daw Aung San Suu Kai, čínský umělec AI Weiwei
a Manal al-Sharif, saúdská advokátka zastupující ženy.
 V Jedličkově ústavu v Praze se pod záštitu Nadace VIZE 97
74




uskutečnil 11. ročník Abilympiády – soutěže pro zdravotně
postižené.
Nadace vyhlásila výběrové řízení na čerpání finančních
prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF).
Česká televize vysílala u příležitosti 15. výročí založení Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dokument o jejích cílech
a poslání.
Dagmar Havlová se v Praze setkala s Billem Clintonem, se
kterým ji pojí dlouholetý přátelský vztah a zájem o přírodu
a ekologii.
Arcibiskupství pražské oslavilo 450 let od svého obnovení,
oslav se zúčastnila i Dagmar Havlová.
ČERVEN
 Dagmar Havlová se zúčastnila výstavy fotografií ČTK „Prezident
Václav Havel – Fotografie 1988–2011“.
Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se svým Okamžitým
Filmovým Orchestrem na Mikulášském charitativním bazaru
Conductor and composer Varhan Orchestrovich Bauer and his Instant Film
Orchestra at the St. Nicholas Charity Bazaar
 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 oslavila v první
letní den 15. výročí svého založení.
 Správní rada Nadace se na svém zasedání rozhodla po 13 letech
fungování ukončit projekt Podpora vzdělávání a to vzhledem
k velkému množství projektů, které Nadace realizuje. Celkově
získalo v minulosti podporu 119 studentů a sedmi významným
osobnostem z nejrůznějších oborů bylo uděleno Uznání za
přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky.
ČERVENEC
 Česká televize opět zařadila do vysílání spot Nadace
upozorňující na kolorektální karcinom a nutnost testování
na skryté krvácení do stolice.
 Dagmar Havlová se zúčastnila mezinárodního festivalu
cestujících divadel Villeneuve en Scène v Avignonu, který
byl věnován Václavu Havlovi.
 U příležitosti otevření pobočky Aspen Institutu v Praze se
Dagmar Havlová setkala s Madeleine Albright, členkou
mezinárodního poradního sboru této prestižní organizace.
 Nadace obdržela v rámci spolupráce se společností E.ON
ekologický elektromobil pro pracovníky Nadace, kteří jej
denně využívají při své charitativní činnosti.
 Dagmar Havlová otevřela nový letištní salonek společnosti
MasterCard Lounge na pražském letišti a při té příležitosti
převzala šek ve výši 100 000 Kč, kterým společnost přispěla na
projekty Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
SRPEN
 Několikatunové kamenné srdce vytažené z Vltavy bylo
instalováno na Hrádečku.
 Nadace vydala výroční zprávu za rok 2011.
 Uskutečnil se Open Air Festival Trutnov, který byl věnován
75
Setkání Dagmar Havlové s předsedkyní Poslanecké sněmovny
Miroslavou Němcovou
Dagmar Havlová with the Speaker of the Chamber of Deputies
Miroslava Němcová
vzpomínce na dlouholetého podporovatele festivalu
Václava Havla.
ZÁŘÍ
 Pražská křižovatka se otevřela veřejnosti a v rámci Dnů
evropského dědictví byl prostor na jeden den zpřístupněn
všem zájemcům o tuto krásnou gotickou památku z 10. století.
 V Pražské křižovatce se uskutečnilo vystoupení mladé
americké violoncellistky Alisi Weilertein. Koncert se konal
v rámci hudebního festivalu Struny podzimu.
 Nadace VIZE 97 vydala knihu prof. Miloslava Petruska
„Společnost a kultura“.
ŘÍJEN
 Ruzyňské letiště bylo slavnostně přejmenováno na Letiště
Václava Havla Praha.
 V Pražské křižovatce byla udělena Cena VIZE 97 in memoriam
prof. Miloslavu Petruskovi, českému sociologovi
a vysokoškolskému profesorovi. Diplom a berlu sv. Vojtěcha
přebral jeho vnuk Jan Holub.
 Předání Ceny VIZE 97 předcházela veřejně přístupná debata
76
na téma „Společnost a kultura“.
 Při příležitosti předání Ceny VIZE 97 prof. Petruskovi se konala
dražba pamětních medailí Václava Havla z dílny České
mincovny. Dražila se zlatá, stříbrná a platinová medaile
a výtěžek byl určen na podporu projektů Nadace.
 V Pražské křižovatce byla slavnostně zahájena konference
Forum 2000 s podtitulem Média a demokracie.
 Za účasti Dagmar Havlové proběhlo slavnostní odhalení busty
Václava Havla umístěné v parku v centru Litoměřic.
 Nadace VIZE 97 na MTF Zlatá Praha ocenila snímek režiséra
Ondřeje Havelky „Giuseppe Scarlatti: Kde je láska, je i žárlivost“.
Z rukou předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97 Dagmar
Havlové převzal ocenění a symbolický šek v hodnotě
30 000 Kč Jiří Hubač, producent snímku.
 V odsvěceném kostele sv. Anny se v rámci hudebního festivalu
Struny podzimu uskutečnil koncert The Brodsky Quartet &
Tunde Jegede.
 Dagmar Havlová se zúčastnila slavnostního předání Ceny
Jaroslava Seiferta, kterou každoročně uděluje Nadace Charty 77.
 Dagmar Havlová spolu s Jiřím Lábusem pokřtila knihu
MVDr. Jana Herčíka „Zvěrolékař v akci“.
LISTOPAD
 V Pražské křižovatce se již poosmé uskutečnil charitativní večer
„Světlo pro Světlušku“. Projekt podporuje nevidomé a jinak
zrakově postižené osoby.
 Nadace VIZE 97 navázala spolupráci s lékárnami Dr. Max
v rámci programu „Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku“.
 Ve sv. Anně proběhl charitativní večer pro Sdružení SOS
dětských vesniček.
 Rada Fondu porozumění na svém zasedání rozdělila příspěvky
z Nadačního investičního fondu (NIF).
 Nadace započala grafické práce na PF 2013.
PROSINEC
 V Pražské křižovatce se za účasti Dagmar Havlové uskutečnil již
osmý ročník Mikulášského charitativního bazaru, na kterém
15 neziskových organizací nabízelo své výrobky. Akci podpořily
známé umělecké osobnosti.
 Dagmar Havlová slavnostně převzala šek od společnosti Franck
Provost pro Hospic sv. Jana N. Neumanna na pražském Žofíně.
Jiřina Šiklová, členka Správní rady Nadace VIZE 97, na akci Sestra roku
Jiřina Šiklová, a member of the Board of Trustees of the Vize 97 Foundation,
at the Nurse of the Year event
 Na pražském Letišti Václava Havla Praha byl slavnostně
odhalen gobelín utkaný podle návrhu Petra Síse.
 V Pražské křižovatce se konala mše svatá za prezidenta Václava
Havla. Mši sloužil kardinál Dominik Duka.
 V Bruselu bylo rozsvíceno neonové srdce od umělce Jiřího Davida,
Dagmar Havlová při otevření nového letištního salonku společnosti
MasterCard Lounge, jehož se stala patronkou.
Dagmar Havlová at the opening of the new MasterCard Lounge at Václav Havel
Airport, at which she became its patron.
77
které svítilo v závěru prezidentského mandátu Václava Havla
nad Pražským hradem.
 Dagmar Havlová začala v Divadle na Vinohradech
nastudovávat roli Rebeky ve stejnojmenné hře norského
dramatika Henrika Ibsena.
 Česká televize vysílala pohádku „Šťastný smolař“, v níž jednu
z rolí ztvárnila Dagmar Havlová.
 Partnerům a přátelům Nadace VIZE 97 bylo rozesláno PF 2013,
které bylo též uveřejněno na stránkách Nadace.
 Work commenced on the new Annual Report of the VIZE 97
Foundation.
 As part of the Trilobite prize awards, Dagmar Havlová
received from the Czech Film and Television Union (FITES)
the Josef Škvorecký Prize, awarded in memoriam to Václav
Havel for his adaptation of his stage play “Leaving”.
 Dagmar Havlová initiated full-scale negotiations about
changing the name of Ruzyně Airport to Václav Havel
Airport.
JANUARY
 A commemorative event in honour of President Václav
Havel was held in Washington. Greetings were received
from His Holiness the Dalai Lama and President Barack
Obama, whose words were read by the former US Secretary
of State Madeleine Albright.
 Stocktaking of the Foundation’s assets and preparation of
accounts for 2012.
FEBRUARY
 On behalf of the Foundation, Dagmar Havlová once more
assumed patronage of the “Nurse of the Year” prize.
 A sculptured heart created by the artists Lukáš Gavlovský and
Roman Švejda from the wax of candles lit by people in
memory of President Václav Havel, was exhibited on the small
piazza of the National Theatre.
 A conference entitled “The Legacy of Václav Havel and Charter 77
Energetická společnost E.ON podpořila Nadaci VIZE 97 formou
zapůjčení unikátního elektromobilu smart fortwo ed.
The energy company E.ON supported Vize 97 Foundation by the loan
of a unique Smart Fortwo ed electric vehicle.
78
Dagmar Havlová s Petrem Kalou, manažerem společnosti BMW Group ČR,
při číši vína před slavnostním předáním Ceny Nadace VIZE 97
Dagmar Havlová with Petr Kala, manager of the BMW Group ČR, over a glass
of wine before the official presentation of the Vize 97 Foundation Prize
and the European Day of the Righteous” was held in Prague’s
Municipal House under the aegis of the Dagmar and Václav
Havel Foundation VIZE 97.
MARCH
 Dagmar Havlová attended the striking of commemorative
Václav Havel medals at the Czech Mint at Jablonec nad Nísou.
Part of the proceeds from the sale of the medals was allocated
to supporting the Foundation’s projects.
 Dagmar Havlová received a cheque from the proceeds of the
benefit auction of Václav Havel’s picture “A White Horse in
Space”, held on the occasion of the European Trebbia Prize
awards 2012.
 At the 19th Czech Lion film awards, Dagmar Havlová
accepted the prize awarded to Václav Havel for
the best screenplay.
 The opening ceremony of the 14th International One World
Film Festival, which is partnered traditionally by the VIZE 97
Foundation among others, took place at the Prague
Crossroads. The Homo Homini Prize was awarded
during the event.
 The Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation approved the
Foundation’s financial management plans for 2012.
 At the 19th Febiofest Dagmar Havlová presented the
Kristián Prize to the film director and screenwriter
of Polish origin, Agnieszka Holland, for her contribution
to world cinema.
APRIL
 The board of the social project, the Fund of Understanding,
approved applications for financial and other assistance to
socially disadvantaged people.
 A series of literary readings took place at the Prague
Crossroads as part of the Prague Writers’ Festival.
 Dagmar Havlová presented the Magnesia Litera poetry prize
at the National Theatre.
79
Michaela Dolinová, Jiří Zbořil (Nadace Divoké husy) a Simona Postlerová při
prodeji výrobků chráněných dílen na Mikulášském charitativním bazaru
Michaela Dolinová, Jiří Zbořil (Divoká Husa Foundation) and Simona Postlerová
selling products of sheltered workshops at the St. Nicholas Charity Bazaar
Bývalý stipendista Nadace VIZE 97, houslista Ondřej Léber, při vystoupení se svou manželkou, houslistkou Janou Ludvíčkovou, na Mikulášském charitativním bazaru
A former recipient of a Vize 97 Foundation grant, the violinist Ondřej Léber, performing at the St. Nicholas Charity Bazaar with his wife, the violinist Jana Ludvíčková.
80
MAY
 During the Oslo Freedom Forum, the Václav Havel Prize for
creative dissent, awarded by the Human Rights Foundation,
was presented to Myanmar opposition leader Aung San Suu
Kyi, the Chinese artist Ai Wei Wei and the Saudi women’s rights
advocate Manal al-Sharif.
 The 11th annual Abilympiad, a competition for people with
health disabilities took place at the Jedlička Institute in Prague
under the aegis of the VIZE 97 Foundation.
 The Foundation announced the selection process to distribute
grants from the Foundation Investment Fund.
 To mark the 15th anniversary of the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97, Czech Television broadcast
a documentary about its aims and objectives.
 Dagmar Havlová had a meeting in Prague with Bill Clinton,
with whom she has had friendly ties for many years and with
whom she shares an interest in nature and ecology.
 Dagmar Havlová attended the celebrations to mark the 450th
anniversary of the renewal of the Prague Archbishopric.
JUNE
 Dagmar Havlová attended an exhibition of photographs of
the Czech Press Agency entitled “President Václav Havel –
Photographs 1988–2011“.
Dagmar Havlová s JUDr. Václavem Jermanem, členem Správní rady Nadace
VIZE 97, při číši vína u příležitosti předání Ceny Nadace VIZE 97
Dagmar Havlová with JUDr. Václav Jerman, member of the Board of Trustees of
the Vize 97 Foundation, over a glass of wine at the presentation of the Vize 97
Foundation Prize
81
 The Václav and Dagmar Havel Foundation VIZE 97 celebrated
its 15th anniversary on the first day of summer.
 In view of the large number of projects organised by the
Foundation, the Board of Trustees decided to wind up the
Education Support Fund after its 13 years of operation. A total
of 119 students had received support during that period and
seven eminent personalities from various fields had received
the award “In Recognition of Contributions to the Philosophy
of Education and the Renewal of the University Idea”.
JULY
 Czech Television resumed screening of the Foundation’s
promotional sequence informing the public about colon and
rectal cancer and the need to undergo testing for occult bleeding.
 Dagmar Havlová attended the international festival of
travelling theatre of Villeneuve en Scène at Avignon, which
was dedicated to Václav Havel.
 On the occasion of the opening of a branch of the Aspen
Institute in Prague, Dagmar Havlová met with Madeleine
Albright, a member of the international Board of that
prestigious organisation.
 As part of its cooperation with the E.ON company, the
Foundation was donated an ecological electric vehicle for
daily use by the Foundation’s staff in their charitable activity.
 Dagmar Havlová opened the new MasterCard Lounge at
Prague Airport and received from the company a cheque for
CZK 100,000 to assist the Foundation’s projects.
AUGUST
 A heart-shaped stone weighing several tons, removed from
the riverbed of the River Vltava, was installed at Hrádeček.
 The Foundation issued its Annual Report for 2011.
 The Trutnov Open Air Festival, was dedicated to the memory
of Václav Havel, a long-time supporter of the festival.
SEPTEMBER
 Prague Crossroads held an Open Day as part of the European
Heritage Days, enabling interested members of the public to
visit this beautiful Gothic monument founded in the 10th
century.
 Alisa Weilerstein, a young American cellist performed at
Prague Crossroads as part of the Strings of Autumn festival.
 The VIZE 97 Foundation published Prof. Miloslav Petrusek’s
book “Society and Culture”.
Dagmar Havlová přebírá Českého lva za scénář svého manžela
k filmu „Odcházení“.
Dagmar Havlová receives a Czech Lion for her late husband’s screenplay
for the film “Leaving”.
82
OCTOBER
 Ruzyně Airport was ceremonially renamed Václav Havel
Airport, Prague.
Dagmar Havlová s Madeleine Albright a Martou Smolíkovou na slavnostním otevření Aspen Institute v Praze
Dagmar Havlová with Madeleine Albright and Marta Smolíková at the official opening of the Aspen Institute in Prague.
 The VIZE 97 Foundation Prize was awarded in memoriam at
Prague Crossroads to the Czech sociologist and university
professor, Miloslav Petrusek. The diploma and St. Adalbert
crozier were received by his grandson Jan Holub.
 The presentation of the VIZE 97 Foundation Prize was preceded
by a public debate on the topic of “Society and Culture”.
 An auction of commemorative Václav Havel medals struck by
the Czech Mint was held on the occasion of the presentation
of the VIZE 97 Foundation Prize to Professor Petrusek. The sale
of the gold, platinum and silver medals was in aid of the
Foundation’s projects.
 The opening session of the Forum 2000 conference on the
theme of the media and democracy took place at the Prague
Crossroads.
 Dagmar Havlová attended the official unveiling of a bust of
Václav Havel at the city-centre park in Litoměřice.
 At the Golden Prague international TV festival the VIZE 97
Foundation presented its award to the director Ondřej
Havelka for a programme about Giuseppe Scarlatti. Jiří Hubač,
the programme’s producer, received the award and a token
cheque for CZK 30,000 from Dagmar Havlová, the chairwoman
of the Foundation’s Board of Trustees.
 The Brodsky Quartet & Tunde Jegede performed at the
Prague Crossroads as part of the Strings of Autumn festival.
 Dagmar Havlová attended the official presentation of the
Jaroslav Seifert Prize, awarded annually
by the Charta 77 Foundation.
 Dagmar Havlová and Jiří Lábus jointly launched Dr. Jan
Herčík’s book, “Vet in Action”.
NOVEMBER
 The 8th “Light for the Firefly” charity evening, in aid of the
83
blind and others with visual disabilities, took place at Prague
Crossroads.
 The VIZE 97 Foundation commenced cooperation with the
Dr. Max pharmaceutical chain as part of its Early Diagnosis and
Prevention of Colon and Rectal Cancer programme.
 A charity evening was held at St. Anne’s church in aid of the
SOS Association of children’s villages.
 The Board of the Fund of Understanding met to distribute
grants from the Foundation Investment Fund.
 Design work commenced on the Foundation’s New Year’s card
for 2013.
DECEMBER
 The eighth St. Nicholas Charity Bazaar was held at Prague
Speciální edici medailí vydaných k uctění památky prezidenta Václava Havla věnovala Česká mincovna k charitativní dražbě pro Nadaci VIZE 97.
A special edition of medals issued in honour of the memory of President Václav Havel was donated by the Czech Mint for a charity auction in aid of the VIZE 97 Foundation.
84
Dagmar Havlová v záplavě kytic po slavnostní premiéře hry „Rebeka“
Henrika Ibsena
Dagmar Havlová showered with flowers after the official premiere
of Henrik Ibsen’s play “Rebecca”




Crossroads and attended by Dagmar Havlová. Fifteen not-forprofit organisations offered their products. The event was
supported by celebrities from the world of entertainment.
At a ceremony at Prague’s Žofín Hall, Dagmar Havlová received
a cheque from the Franck Provost company in aid of the St.
John N. Neumann hospice.
A tapestry woven to a design by Petr Sís was officially unveiled
at Václav Havel Airport, Prague.
A mass in memory of President Václav Havel was celebrated
by Cardinal Dominik Duka at Prague Crossroads.
The neon heart designed by the artist Jiří David, which was lit
over Prague Castle at the end of President Václav Havel’s
mandate, was illuminated in Brussels.
 Dagmar Havlová started rehearsals at the Vinohrady Theatre
for her role as Rebecca in the Norwegian playwright Henrik
Ibsen’s play of the same name.
 Czech Television screened a children’s fairy story with Dagmar
Havlová in one of the roles.
 The partners and friends of the VIZE 97 Foundation were sent
the Foundation’s New Year’s card, which was also published
on the Foundation’s website.
85
Poděkování přátelům Nadace
Acknowledgements to friends of the Foundation
Madeleine Albright, Eva Andrsová, Nigel. S. Atkins, Kamil Bahbouh, Jan Bachura, Michaela a Zdeněk Bakala, Radomil Baloun, Jiří Bártl, Eliška Barthelemy,
Jiří Bartoška, Varhan Orchestrovič Bauer, Natalie Beltman, Jaroslav Blahoš, Ernst Bodner, Lieven Van Der Borght, Martin Borovka, Tomáš Bouzek,
Kateřina Brožová, Jan Burian, Lubomír Capicar, Michaela Celárková, Benjamin Claessen, Marie Cyranyová, David Černý, Jiří David, Jan Denkstein,
Helena Dluhošová, Pavel Dobeš, Radek Dobeš, Oto Dobšínský, Jakub Doležal, Marie Doležalová, Hana Drozdová, Ladislav Dušek, Daniel Dvořák,
Petr Dvořák, Vlastimil Dvořák, Ivana Dvořáková, Marcela Dvořáková, Vojtěch Dyk, Martin Dyrynk, Alena Dytrychová, Ilona Feitová, Fero Fenič, Jiří Fiala,
Pavel Fiam, Andrea Filičková, Táňa Fischerová, Karel Fišer, Pavla Freij, Lukáš Fronk, Jitka a Josef Fučíkovi, Eva Fürst, Lukáš Gavlovský, Kurt Gebauer,
Guy P. Gheysens, Daniel Grossmann, Marcel Guarnizo, Petra Hajská, Pavel Halfar, Tomáš Halík, Jiří Hanák, Luboš Haranza, Ivan M. Havel, Jaromír Havelka,
Václav Hejduk, Blanka Hejlová, Jan Herčík, Ilona Herman, Hana Heřmánková, Hana Heyduková, Hanu Hofmannovou, Martin Holcát, Bohdan Holomíček,
Jaromír Horák, Martin Horák, Stanislav Hoštálek, Jan Hovězák, Dana Hradecká, Jan Hradecký, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, František Hrbek,
Tomáš Hrbek, Jitka Hrdinová, Zuzana Hrodková, Hřebejk, Jan Huňát, Alexander Huňát, Ilja Hurník, Gabriela Hyklová, Ilona Hylmarová, Jong-jen Chiu,
Vlasta Chramostová, Martin Chrást, Ivana Chýlková, Tambor Ipsos, Petr Jahn, Markéta Jakubův, Bohdan Janák, Kateřina Janáková, Karel Janča,
Tereza Janková, Alexandr Janovský, Josef Jařab, Michael Jasanský, Václav Jerman, Martina Jesenská, Anna Ježková, Jindřich Jindra, Rudolf Jindrák,
Michal Jirásek, Božena Jirků, Eva Jiřičná, Juraj Juhász, Bořivoj Kačena, Michal Kačírek, Oldřich Kaiser, Pavel Kalný, Žofie Kanyzová, Pavel Kapička,
Marta Kaplanová, Alena Karanová, Oldřich Karpíšek, Vlaďka Kasalová, Pavel Kavánek, Marie a Alex Kešelj, Vilma Klanicová, Stanislav Klika, Jan Klusák,
Michal Kocáb, Ivo Kohl, Monika Kohoutová, F.A. Bessel Kok, František Kolek, Kamil Kolek, Stanislav Komárek, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Eliška Korandová, Jaroslav Kořán, Tomáš Kořenek, Irena „Čirina“ Košíková, Jan Kotrlík, Eva Kovaříková, Pavel Kovář, Lenka Kozderková,
Martin Krafl, Simona Králová, Anna Krátká, Vladimír Kreidl, Eva Krejčí, S.M. Bohuslava Kubačáková, Jaromír Kubias, Marta Kubišová, Jaromír Kubias,
Pavlína Kučerová, Jiří Kunert, Jiří Lábus, Osmany Laffita, Nikola Langer, Aneta Langerová, Alena Langová, Eva Langšádlová, Kristýna a Zdeněk Lážkovi,
Ondřej Lébr, Marek Lehečka, Rudolf Leška, Hana Lešenarová, Guo Li, Renáta Loudová, Miloslav Ludvík, Jana Ludvíčková, Dana Lukajová, Lubomír Lukáč,
David Lukáš, Miroslav Lukeš, Andrej Magyar, Filip Majer, Miroslav Majer, Jan Malý, Karel Malý, Rossano B. Maniscalchi, Anton Markoš, Petra Marková,
Denisa Marks, Věra Masaříková, Jan Matějček, Kateřina Matoušková, Zuzana Mattlachová, Alena Medková, Miloš Michlovský, Tomáš Mikeska,
Jana Milfaitová, Stanislav Milota, Iva Mojžíšová, Jana Moravcová, Pavlína Moskalyková, Kamila Moučková, Michal Moudrý, Zsolt A. Müller, Lukáš Najman,
Petr Nedvěd, Barbora Nesvadbová, Zdeněk Neubauer, David Neumann, Josef Neumann, Jakub Němec, Miroslava Němcová, Lenka Němcová, Iva Nováková,
Klára Nouriová, Lenka Novotná, Květuše Oplová, Petr Ostrouchov, Alena Ozaniaková, Alan Pajer, Radim Palouš, Randy Michael Pankevicz,
Dušan David Pařízek, Martin Pavala, Jiří Pávek, Michaela Pavlátová, Lenka Pavlíková, Halina Pawlovská, Antonín Pečenka, Pavla Pečinková,
Karolína Pechmanová, Marie Pěkná, Václav Pelouch, Jana Pertáková, Stanislava Petráčková, Michal Petrman, Jaroslav Pik, Jan Pleskot, Jiří Plieštik,
Pavel Poc, Jiří Podlipský, Pavel Pokorný, Jiří Pos, Jan Potměšil, Lucie Prachařová, Jaroslav Prantl, Pražský studentský orchestr, Jan Princ, Viktor Průša,
Eva Přikrylová, Tereza Přívratská, Jiří Pumprla, Ondřej Pýcha, Hanka Rabenhauptová, Marek Raditsch, Lída Rakušanová, Ivana Reichlová, Filip Rejč,
Filip Renč, Romuald Štěpán Rob O.P., Jaroslav Róna, Gabriela Rothová, Marie Roubalová, Roman Rygl, Miroslav Ryska, Míla Řádová, Michaela Říhová,
S.M. Angelika, S.M. Evangelista, S.M. Ludmila, S.M. Veritas, Sergio Salvagno, Marcela Sedláčková, Linda Sedláková, Borek Severa, Karel Schwarzenberg,
Jiří Sklenka, Jindřich Skočdopole, Václava Slaninová, Milan Sládek, Herbert Slavík, Karel Slepicka, Ingrid Slívová, Miloš Smáha, Vlasta Smetanová,
Nina a Jur Smit, Miro Smolák, Marta Smolíková, Daniel Soural, Jiří Srstka, Dita Stejskalová, Franziska Diana Sternbergová, Pavel Stínka, Etienne Strijp,
Leoš Středa, Ilona Střeštíková, Štěpán Suchánek, Rastislav Suchý, Helena Svatková, Simona Svobodová, Tomáš Sýkora, Vítězslav Sýkora,
Zuzana Sýkorová, Zdeněk Synáček, Jiřina Šiklová, Helena Šimáčková, Marek Šimon, Adriena Šimotová, Bořek Šípek, Oldřich Škácha, Václav Šmatlák,
Monika Šmejkalová, Zbyněk Šmída, Irena Šmídová, Jiří Šnajdauf, Jan Šolc, Martina Špačková, Jana Štantejská, Martin Štědroň, Jana Štěrbová,
Lenka Štětinová, Jiří Šubr, Radek Šulta, Roman Švejda, Sabina Tančevová, Jan Tomšej, Tomáš Töpfer, Karel Trnavský, Ivan Truksa, Milena Turková,
Gerald Turner, Lucie Tvrdíková, Michal Uchytil, Richard Ullisch, Marie Valešová, Bedřich Velický, Markéta Veškrnová, Lenka Viková, Zuzana Vilímovská,
Táňa Vilhelmová, Helena a Tomáš Vlasákovi, Antonín Vlk, Mirek Vojkůvka, Dobroslava Vokrojová, Petr Vopěnka, Romana Vostrejšová, Marie Votavová,
Mark Vydra, Hana Wagenhofer, Petr Weigl, Ivan Wilhelm, Ivan Zachara, Michael Zachař, Miroslav Zavoral, Eva Zelená, Jan Zelenka, Erika Zelenková,
Jiří Zeman, Helena Zemánková, Vangelis Zingopis, Zdena Zingopisová, Karel Zoubek, Tomáš Zuzánek, Dana Židlická, Lenka Župková, Jan Žůrek
86
Zvláštní poděkování / Special Thanks
Alwaleed Bin Talál Bin Abdulazíz Al-Saúd
Jan Bachura
Daniel Bayle
František Dostálek
Kardinál Dominik Duka O.P., arcibiskup pražský
René Duché
Viktor Dvořák
The Edge
Jiří Fiala
Michael Fehn
Jarmila Frankenbergerová
Peter Gabriel
Dana Hradecká
Nils Jebens
Václav Jerman
Petr Kala
Pavel Kovář
Marie a Josef Mixovi
Dadja Alternburg Pešta Kohl
Yoko Ono
Daniel Pešta
Josef Reiter
Borek Severa
Bill Shipsey
Thomas Schultz-Jagow
Petr Sís
Sting
Bono Vox
Jan Zelenka
Česká mincovna a.s.
BMW Group Czech Republic
E.ON Česká republika, s.r.o.
Ministerstvo kultury České republiky
Národní divadlo
OMV Česká republika, s.r.o.
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK ACCOUNT
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
Download

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years