Driver Performance Assistant
Osobní kouč, který z každého řidiče dostane to nejlepší
Všeobecné informace
nebo retardérů (Šetření brzd) během jízdy se vypočítává
Výkonnostní asistent řidiče (DPA neboli Driver
v procentech. V přehledu Ekonomická výkonnost
Performance Assistant) je interaktivní program zaměřený
na přístrojové desce jsou skóre pro Předvídání a
na to, aby řidič dosáhl co nejúspornějšího stylu jízdy.
Efektivní brzdění zobrazena jako samostatné hodnoty
Výkonnostní asistent řidiče funguje jako osobní kouč,
a také v rámci celkového skóre (Celkem). Zobrazení
který pomáhá řidiči využít potenciál vozidla pro co
Ekonomické výkonnosti lze skrýt, přičemž zůstane
nejúspornější jízdu. Celkové náklady na vlastnictví (TCoO)
zobrazený pouze ukazatel pro celkové skóre v dolní
neovlivňují pouze náklady na palivo. Důležitým faktorem je
části displeje. Cílovou hodnotu spotřeby paliva lze
také opotřebení brzd. V tomto ohledu je přímý vliv řidiče
nastavit tlačítkem nabídky. Cíl je znázorněn graficky ve
podrobně sledován výkonnostním asistentem řidiče.
sloupcovém grafu průměrné spotřeby paliva v rámci
zobrazení Ekonomické výkonnosti. Pokud je spotřeba
1
|
Celkové skóre založené na době jízdy vozidla
pod stanoveným cílem, barva sloupce je zelená, pokud je
setrvačností (Předvídání) a použití provozních brzd
cíl překročen, barva sloupce se změní na červenou.
Driver Performance Assistant
Driver Performance Assistant
Osobní kouč, který z každého řidiče dostane to nejlepší
Předvídání
Tipy pro vozidlo
Významné faktory pro
Nabídka podpory
předvídání jsou vzdálenost
řízení zahrnuje tipy
ujetá setrvačností (není
pro vozidlo, které jsou
vstřikováno žádné palivo)
k dispozici, pouze když
a prudká zpomalování.
vozidlo stojí. Sekce Tipy
Na přístrojové desce
pro vozidlo zahrnuje
se mohou zobrazovat
návrhy, jak správně
tipy jako „Delší jízda
používat příslušenství
setrvačností šetří palivo“,
a systémy vozidla, aby
„Jemnější brzdění šetří
bylo docíleno ještě nižší
palivo“ nebo pochvala
spotřeby paliva.
„Dobrý odhad!“.
Efektivní brzdění
Rada pro řazení
Vhodné využití
U vozidel s manuální
dostupných systémů
převodovkou se může
retardéru (motorová
v otáčkoměru zobrazit
brzda MX Engine Brake
symbol pro zvolení
a intardér) pomáhá
nižšího nebo vyššího
minimalizovat opotřebení
rychlostního stupně.
brzdového obložení.
Pokud je rada opomíjena
déle než 30 sekund,
Systém DPA kontroluje
zpráva se zobrazí na
použití provozní brzdy
centrálním displeji.
oproti použití retardéru a
radí řidiči prostřednictvím
hlášení „Motorová brzda
či retardér šetří brzdové
obložení“, „Pokuste se
omezit používání provozní
brzdy“ a „Provozní brzdy
ušetřeny: výborně!’.
2
|
Driver Performance Assistant
Download

Driver Performance assistant