Zpravodaj
ročník XXII., číslo 5 – prosinec 2011
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
Vážení a milí spoluobčané!
S přicházejícími Vánocemi mi dovolte popřát Vám jejich klidné a radostné prožití a v roce 2012 pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě!
Kvěroslava Jeníčková, starostka
Zprávy z radnice:
V posledním letošním čísle Zpravodaje je vhodné ohlédnut se za odcházejícím rokem a zhodnotit jeho průběh optikou akcí, uskutečněných
v roce 2010.
Koncepční materiály:
Strategie rozvoje města byla zpracována a přijata zastupitelstvem
města. Stala se základním dokumentem, na základě kterého zpracoval Magistrát města Pardubice a zastupitelstvo schválilo Pokyny
k dopracování Návrhu nového územního plánu města. Nyní je Návrh
připraven k předání pořizovateli, tedy Magistrátu Pardubice, který posoudí jeho soulad s Pokyny a legislativou a postoupí ho k vyjádření
dotčeným orgánům státní správy a Krajskému úřadu.
Investice:
Přes problémy, společné pro stavební akce, převzaté od minulého vedení města – konkrétně nedostatky v přípravě, zejména v projekční činnosti, byly zahájeny a dokončeny dva dotační
investiční projekty: zateplení Základní školy Na Lužci a oprava
chodníku Pernštýnská ulice. Do akce propojení cyklistické stezky v Ráji jsme vstoupili v takové fázi realizace, že změny projektu s cílem bezpečného provozu a přehledného napojení stezky
na stávající dopravní sytém, už nebyly prakticky možné. Konečně
bylo také, i když s problémy, dokončeno zainvestování pozemků
v ulici Dr. Tyrše a jsou připraveny k prodeji. Po vypovězení smlouvy na dodávku tepla Léčebnými lázněmi byla k budově radnice
zřízena nová plynová přípojka.
Opravy majetku města:
Aktivně jsme se chopili přípravy opravy památkově chráněných krovů na radnici. Řešení jejich stavu už je naléhavé. Je
dokončena aktualizace projektu, která přinesla zejména nezbytnou změnu původně projektované technologie. V rámci tohoto
projektu byla s využitím dotace restaurována 2 křídla původních
památkově cenných kovových křídel dveří, která jsou nyní vystavena ve vstupní hale radnice. Byly provedeny výměny a opravy
oken na radnici, z nich některé byly v havarijním stavu. S pomocí
dotačních prostředků Regionálního svazku obcí byla opravena
část chodníku ve Škroupově ulici a také několik vjezdů k domům
v této části města.
Další projekty:
Před dokončením je privatizace tří bytových domů Na Lužci, které
město v roce 2008 převzalo do majetku.
Na jaře vzbudil velkou nevoli záměr vedení školy na sloučení tříd
na prvním stupni základní školy. Město a škola se dohodly na řešení
a ke sloučení nedošlo.
Nově zřízený odbor rozvoje města a personální změny na radnici zejména pozicích vedoucích odborů by měly v delším časovém horizontu
přinést celkové zkvalitnění výkonu veřejné správy se sníženým počtem
zaměstnanců.
V rámci spolupráce města a soukromého investora – firmy Stako,
se začátkem prosince mohlo 8 bohdanečských důchodců nastěhovat
do nájemních sociálních bytů v bytovém domě Za Pivovarem. Už letošní
vánoce tak prožijí v lepších bytových podmínkách, než žili dosud.
Co se v tomto roce nepodařilo:
Na Schválenou strategii rozvoje města jsme nenavázali zpracováním Programu rozvoje. Aktualizaci projektu Rekonstrukce
základní školy a přístavba tělocvičny se podařilo zahájit až v samém závěru roku. Nově ustavený odborný útvar nebyl v průběhu letošního roku na takové personální a profesionální úrovni,
aby tyto práce zvládl.
Věřím, že v roce 2012 budeme my všichni, Vámi zvolená samospráva města a městský úřad, i nadále co nejvíce naplňovat
programové prohlášení zastupitelstva města skutky.
Všem kolegům zastupitelům a zaměstnancům města k tomu
přeji hodně zdraví a chuti do práce.
Kontrola akce Rozvoj infrastruktury města
Lázně Bohdaneč
V závěru roku čelíme skutečnosti, že veřejná zakázka „Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč“, zrealizovaná v minulém volebním
období z dotačních prostředků EU, je v hledáčku kontrolních orgánů
pro podezření z netransparentnosti výběru dodavatele a možného
předražení zakázky.
pokračování na str. 2
Město navštívil ministr dopravy
Z p r á vy z ra d n i c e
pokračování ze str. 1
21. 10. 2011 město navštívil ministr
dopravy Pavel Dobeš. Na pracovním jednání jsme měli možnost poprvé v historii
města na této nejvyšší úrovni předložit
požadavky na řešení dopravní situace
ve městě a zároveň vyjádřit i náš názor
na řešení.
Nejvyšší kontrolní úřad celostátně
kontroluje Regionální rady. Při kontrole
Regionální rady NUTS II Severovýchod
bylo jako kontrolovaný subjekt vybráno
město Lázně Bohdaneč. Důvodem je, že
tato veřejná zakázka vykazuje některé
společné znaky s šetřenými policejními
případy.
Kontrolní skupina Nejvyššího kontrolního úřadu v těchto dnech dokončuje
první kontrolu, zahájenou 21. 10. 2011.
Dále město obdrželo oznámení o následné kontrole rozpočtu stavby. Bude prověřována oprávněnost nákladů a zkoumáno, zda cena zakázky byla v místě a čase
obvyklá.
Celá záležitost je silně medializována
a poškozuje obraz města a také důvody
kontrol jsou závažné. Považuji za nezbytné, podat tuto základní informaci, přestože konečný výsledek kontrol neznáme
a nemůžeme tedy předjímat žádné závěry ani dopady.
Květoslava Jeníčková, starostka
starostka města a ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
náměstek ministra dopravy ČR Ivo Toman a ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Dobrý nápad se osvědčuje!
Parkoviště v ulici Dr.Tyrše vedle mateřské školy sloužilo v minulosti pouze jako odstavné parkoviště pro lázeňské hosty a zaměstnance nejbližších firem. Rodiče při přivádění dětí do mateřské školy většinou nemohli toto parkoviště pro jeho přeplněnost
využít. Proto bylo rozhodnuto změnit ho na parkoviště s časově
omezeným stáním. Vozidla, která zde parkují, musí být označena
parkovacími kotoučky (lze je zakoupit v blízkém papírnictví ARTÍK).
Dodržování tohoto nařízení je pravidelně kontrolováno městskou
policií. Při současném vyhodnocení je možno tvrdit, že opatření
bylo správné, rodiče dětí i lázeňští hosté, kteří navštíví naše město
krátkodobě, mají možnost na tomto parkovišti bezplatně parkovat
po dobu 60 minut.
Nové sociální byty v Lázních
Bohdanči
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 jsme měli
možnost zúčastnit se spolu s paní starostkou
prohlídky právě dokončených osmi sociálních
bytů s podporovaným nájemným, umístěných
v novém bytovém domě DOMINO, který postavila stavební firma S T A K O, společnost
s ručením omezeným. Na vzniku myšlenky
zahrnout v rámci bytové výstavby v našem
městě i bydlení pro seniory ve věku nad 70 let
se podílelo spolu s firmou S T A K O i zastupitelstvo města. Tímto krokem chceme vytvořit
podmínky pro dobré mezigenerační soužití
v dané lokalitě. Spolupráce města a investora
přinesla první hmatatelné ovoce a je dobrým
příslibem do dalších let. Zachování konceptu lázeňského města je vždy naší prioritou.
V dané lokalitě počítáme s průběžným vytvářením podpůrné infrastruktury a navazující zeleně. Nezapomínáme ani na sportovce – přímo u areálu je moderní multifunkční sportovní
hřiště s umělým povrchem na tenis, fotbal,
volejbal, nohejbal a košíkovou. Na areál DOMINO pak přímo navazují cyklistické stezky.
Vše směřujeme k dobrému pocitu ze života v Lázních Bohdanči.
Ing. Zdeněk Gilar,
místostarosta
Vedení města a městský úřad má povinnost řídit město formou správného hospodáře, ale
někdy občane zvídavý rozlišuj dílo podařené od nepodařeného!
2 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
INFORMACE Z ÚŘADU
Chodník v Pernštýnské ulici
Koncem měsíce října byla dokončena
oprava povrchu chodníku na levé straně
v ulici Pernštýnská ve směru na Pardubice, mezi budovou radnice č. p. 1 a vjezdem do lázní v celkové délce 147 metrů.
V současné době se na ploše tohoto chodníku nachází zásypový materiál z důvodu
nutnosti správného zaplnění spár povrchu
chodníku, který bude v případě potřeby
doplněn na jaře příštího roku. Součástí
akce bylo ošetření a doplnění stávajícího
živého plotu a oprava sloupu veřejného
osvětlení. Na náklady vlastníků přilehlých
nemovitostí byly do chodníku zaústěny
svody dešťové vody. Touto cestou nesmíme opomenout poděkovat za spolupráci
a trpělivost všem občanům, kterých se
proběhlé práce přímo i nepřímo dotkly
a doufáme, že jim nově opravený chodník
zpříjemní život v našem městě.
Rozšíření části úseku
cyklostezky Lázně
Bohdaneč – Živanice
Po ukončení vleklého dědického řízení
odkoupilo město Lázně Bohdaneč části
pozemků, které byly potřebné k úpravě zúžené části cyklostezky mezi Lázněmi Bohdaneč a Živanicemi. Tento úsek je při křížení cyklistů i bruslařů nebezpečný a ztěžuje
průjezd. V roce stavby stezky (2006) se
jednalo o nouzové řešení, které umožnilo
stezku vybudovat a otevřít. I když jsme plánovali, že realizaci zvládneme ještě letos,
stav přípravy to neumožnil a k úpravě stezky dojde až na jaře 2012. Stejně jako při
stavbě v roce 2006 budeme úpravu stezky
financovat společně s obcí Živanice.
PROS I NE C
2 0 1 1 Oprava povrchu ve vjezdech ulice Škroupova
Stav vjezdů na levé straně části Škroupovy ulice byl převážně z hliněného
a štěrkového podloží a vjezd na samotné pozemky byl obtížný hlavně v jarních
a podzimních měsících. Došlo k vytěžení
zeminy, odstranění povrchu stávajících
vjezdů a přeložení podzemního vedení.
Nově byly sníženy obrubníky. Povrchy byly
položeny z použité zámkové dlažby. Dodavatelem byla firma K+N stavební společnost, s.r.o., náklad akce 129 tis. Kč.
Vratislav Smutný, odbor rozvoje města
Vylepšená technika ve Službách města
Již dva roky nám při zimní údržbě
chodníků pomáhá nosič nářadí Holder. Nejen svým oranžovým kabátem,
ale hlavně odvedenou prací, je nepřehlédnutelnou součástí naší techniky.
Z podnětu a za podstatné účasti pracovníků Služeb města se podařilo rozšířit přehled pracovních úkonů, které
Holder pro údržbu chodníků mimo zimu
může provádět. Ve spolupráci s místní
firmou Profer byl vyroben základní rám
pro zametací nástavbu, ve Službách
města osazen hydraulikou, zkrápěním
a následně oživen. Uvedená nástavba
je určena k zametání a sběru smetků
(viz. foto).
Služby města tím získaly možnost zlepšit kvalitu úklidu chodníků, zároveň snížit
podíl ruční práce při této činnosti a nemluvě již o úspoře investičních prostředků při
eventuální koupi tohoto zařízení v zahraničí.
Rád bych tímto poděkoval všem zúčastněným za příkladně odvedené dílo.
Ing. Josef Matucha, ředitel
Služby města Lázně Bohdaneč
Zateplení budovy Základní školy Na Lužci
Koncem měsíce října proběhla fyzická kontrola realizované akce ze strany Státního fondu životního prostředí, který administruje dotační projekty v rámci OPŽP.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. V současné době jsou na fond doloženy
účetní a technické doklady s akcí související a předpokládáme, že do konce roku
budou na účet města uvolněny finanční prostředky EU.
Lucie Paclíková, odbor rozvoje města
| 3
Stavební odbor města informuje
Dobrý den, vážení spoluobčané,
v neděli 27. 11. nám začal advent, období čtyř týdnů před Vánoci, v jehož průběhu
se většina z nás bude připravovat na blížící se svátky vánoční a závěr letošního roku.
Ve funkci vedoucího stavebního odboru města Lázně Bohdaneč jsem od 11. července roku 2011 a z tohoto důvodu si nedovolím hodnotit letošní rok. Po dlouhé době se
však podařilo, že stavební úřad je v plném obsazení. Chtěl bych kolegům poděkovat
za to, že se vypořádli s náporem Vašich žádostí a zkrátili dobu vydávání různých
souhlasů či povolení na co nejkratší dobu. Po dobu mého působení ve funkci jsem
si však všiml, že se velice často opakuje realizace různých staveb bez územního rozhodnutí či územního souhlasu, popř. bez ohlášení či povolení ze strany stavebního
odboru. Před vlastní realizací vašeho záměru je vždy lepší ho zkonzultovat s pracovníky našeho stavebního odboru. I když je stavební zákon v platnosti od 1. 1. 2007,
myslím si, že nebude na škodu, abychom vás v průběhu příštího roku cestou vydávaného zpravodaje stručnou a pokud možno srozumitelnou formou seznámili s obsahem stavebního zákona tak, aby do budoucna nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím. Proces dodatečného povolování stavby je vždy složitější nejen časově,
ale pro stavebníka i finančně.
Přeji Vám krásné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody
do roku 2012.
Za celý stavební odbor.
Ing. Vladimír Benešovský,
vedoucí stavebního odboru
V měsíci listopadu 2011 byl proveden úklid okolí hřiště v lokalitě Za Pivovarem. V rámci
této akce odvezla firma Šaravec a Ruč s.r.o., Pardubice z této lokality celkem 92 ks nepoužitelných betonových panelů, pocházejících z původní příjezdové komunikace do areálu výrobní
firmy Strojon, a provedla úpravu prostranství navezením zeminy a jejím rozhrnutím. Město
Lázně Bohdaneč vynaložilo na tuto akci minimální náklady, spočívající v uhrazení nákladů
za dovoz zeminy. Náklady na zemní práce a likvidaci panelů si firma Šaravec a Ruč s.r.o. kompenzovala prodejem vzniklé drti. Na jaře příštího roku bude provedeno osetí rozhrnuté zeminy
travní směsí a z okolí hřiště konečně zmizí hodně kritizované porosty plevelů.
Dobrý den, dovolte mi, abych se
vám představil.
Jmenuji se Alfréd Mede. Narodil
jsem se na slovensko-maďarském pohraničí v roce 1958.
Stavební průmyslovou školu jsem
vystudoval v roce
1977 v Lučenci a v roce 1982 jsem dostudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. V Pardubicích bydlím od roku
1982. Mám dvě děti a již třicet let jednu
(stejnou) manželku.
Vedoucím odboru rozvoje města jsem
byl ustanoven po výběrovém řízení k 1. listopadu tohoto roku. Před nástupem do stávající funkce jsem pracoval v různých
funkcích v ČSA, na Magistrátu města
Pardubic a později na Městském rozvojovém fondu Pardubice. S prací ve veřejné správě mám dlouholeté zkušenosti,
dvě volební období jsem pracoval i jako
člen pardubického zastupitelstva.
Před naším odborem stojí složité úkoly při naplnění strategie rozvoje
města. Čeká nás dopracování a schválení nového územního plánu města
a projektová příprava klíčových investic se zaměřením na maximální využití
financování z dotačních zdrojů. Ve své
práci se chci zaměřit především na zefektivnění činnosti odboru a zkvalitnění
příprav investic. Preferuji tvůrčí kolektivní práci a vítám konstruktivní návrhy, připomínky všech zainteresovaných
stran a samozřejmě i vás, občanů tohoto města.
Dovolte mi, abych Vám popřál pro
nadcházející svátky hodně zdraví, klidu, spokojenosti a porozumění.
Ing. Zdeněk Pražák,
referent odboru správy majetku
Ing. Alfréd Mede,
vedoucí referent odboru rozvoje města
Pronájem nebytových prostor v ulici K Lihovaru
Město Lázně Bohdaneč bude od 1. 1. 2012 pronajímat nebytové prostory na adrese
K Lihovaru 582, Lázně Bohdaneč. Jedná se o výrobní a kancelářské prostory, které
k uvedenému dni opustí firma ELPROM s.r.o. Nebytové prostory se nalézají v přízemí a patře objektu. V přízemí budou nabízeny prostory v členění kancelář, dvě dílny,
dva sklady, umývárny, šatny a sociální zařízení o podlahové ploše cca 300 m². V patře
objektu se nalézají kancelářské prostory v členění – tři kanceláře, kuchyňka, sociální zařízení a mezipatro o podlahové ploše cca 250 m². Prostory bude možné pronajmout v celku i po částech. Bližší informace podá Ing. Karel Kulhavý, vedoucí OSM,
tel. 466 797 072.
Úklid prostranství u hřiště Za Pivovarem
Nový vedoucí Odboru
rozvoje města
4 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
M ě sts k á p ol i c i e i n formu j e
Nový strážník
Posila ve vozovém parku MPLB.
Od 1. listopadu nastoupil
k Městské policii Lázně Bohdaneč (MPLB) nový zaměstnanec Petr Mikulenka, který
doplnil stav sboru po odchodu Lucie Novákové. Petr byl
zařazen do funkce strážníka. Strážník Mikulenka není
v policejní službě nováčkem.
Poslední 3 roky působil jako
strážník Městské policie
Pardubice, kde byl zařazen
v oddělení výjezdových hlídek (autohlídky reagující na tísňová
volání a vážné případy) a také byl začleněn v pořádkové jednotce (tzv. těžkooděnci). Je mu 28 let, je aktivním sportovcem,
mimo jiné se věnuje jízdě na horském kole, bojové střelbě z kulových zbraní, působí jako trenér fitness a instruktor jízdy na
snowboardu.
V listopadu byl doplněn stav hlídkových vozidel. O jeden
vůz jsme přišli totální havárií, kdy do naší hlídky čelně narazil vůz předjíždějící na plné čáře a v nepřehledném úseku.
Zkušenosti se speciálními policejními vozy ze 13 let služby
v Lázních Bohdanči tato nehoda jen potvrdila, neboť se
odborníci z řad lékařů shodli, že přežití čelního nárazu v takové rychlosti je málo pravděpodobné. Speciálně upravený
vůz tedy strážníky zachránil. I proto je novým hlídkovým
vozem americký policejní speciál již osvědčené značky
Dodge (Chrysler). Jedná se o model Charger, který v roce
2007 nahradil již ukončenou výrobu policejních vozů Dodge Intrepid (ty používá náš sbor nyní). Vybavení a technické parametry jsou téměř totožné s Intrepidy, ale jsou
samozřejmě na technologicky modernější úrovni.
Pavel Řehoř, vrchní strážník
stálá služba – telefon: 603 864 222, www.mplb.cz
„Nechť zvítězí Ti nejlepší“
Koncem října 2011 reprezentoval naše město a náš sbor
starší strážník Čermák na Otevřeném závodě v taktickoobranné střelbě ESP CUP 2011. Motto závodu je titulkem
tohoto odstavce. Závod byl zaměřen na taktickou policejní střelbu za ztížených světelných podmínek. Petr Čermák
se umístil na 5. místě ze 36 soutěžících. Dobré umístění
nás těší o to více, že konkurence v soutěži byla velmi tvrdá
a jednalo se o kvalitní střelce i z řad instruktorů zásahových jednotek.
Veselé a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2012 přejí strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč,
kteří tu i v následujícím roce budou k Vašim službám.
PROS I NE C
2 0 1 1 | 5
Festa Academica 2011
v Lázních Bohdanči
Pardubický festival akademických sborových těles se koná vždy jednou za dva roky
a je současně vkomponován do širšího kulturního rámce Festa Academica. Termínově
je cílen k listopadovým oslavám výročí událostí roku 1939 a 1989. Letošní ročník zavítal i do Lázní Bohdanče, kde se v sobotu
19. listopadu uskutečnil koncert v kostele sv.
Marie Magdalény na Masarykově náměstí.
Mimořádně úspěšným účastníkem festivalu
byl slovenský sbor Apollo složený ze studentů a pedagogů bratislavských vysokých škol.
Posluchače zaujme, jak každý jeho člen zpívá „za sebe“ – jako pěvec komorního sdružení, avšak i s citem pro team. Skloubit oba
interpretační postoje vyžaduje zralé pěvce
a vysoce erudovanou osobnost sbormistra.
Repertoár sboru je zaměřen na slovenskou
duchovní hudbu (sbor často interpretuje
skladby soudobého slovenského skladatele
Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu
Lázně Bohdaneč vyhlašuje
výběrové řízení na místo
správce informačních a komunikačních technologií
Městského úřadu Lázně
Bohdaneč.
Přihlášku s požadovanými doklady
je nutno doručit nejpozději
do 23. prosince 2011 na adresu:
Městský úřad Lázně Bohdaneč,
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně
Bohdaneč.
Více informací na tel.:
+420 466 797 061
6 |
Pavola Kršky), zahrnuje však také gregoriánský chorál stejně jako výběr z hudby renesanční a romantické.
Česko-polský sbor Canticum Novum
z Českého Těšína provedl nemalé množství
polských soudobých skladeb. Jejich vysoká
kompoziční úroveň nebyla dána jen pečlivým výběrem vzdělaného sbormistra. Péče
o vzdělání mladých skladatelských talentů
je v Polsku zaměřena velmi intenzivně na dovednost napsat sborovou skladbu duchovního zaměření a přináší to dlouhodobě své ovoce. Sbor na česko-polském pomezí připravil
auditoriu nevšední umělecké zážitky, ať už se
jednalo o skladby duchovní či světské.
Své vystoupení si v Lázních Bohdanči
odbyl i Dívčí akademický sbor Západočeské
univerzity v Plzni, jehož činnost je sice těsně
spjata s kodifikovaným vysokoškolským vzdě-
láním učitelů, přesto však se v této přetěžké
konkurenci vůbec neztratil. Na festivalu byl
jediným svého druhu a současně ukázal, že
je nositelem rozvinuté sborové tradice v západočeském regionu. Připravil též flexibilní,
posluchačsky atraktivní repertoár, ve kterém
se zatřpytily pečlivě školené dívčí hlasy studentek Katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.
Koncert v našem městě se setkal s nebývalým zájmem. Někteří diváci tak museli
zůstat před vstupními dveřmi do kostela,
protože již bohužel nezbylo místo a to jak na
sezení ani na stání. Znovu se tak ukázalo, že
v našem malebném městě je hlad po kultuře a že navzdory všem pochybovačům má
cenu tyto akce organizovat.
Martin Půlpán,
MIC Lázně Bohdaneč
Tradiční rozsvícení vánočního
stromu se povedlo
Městsko-lázeňské informační centrum ve
spolupráci s Léčebnými lázněmi Bohdaneč
a společností Elprom uspořádalo ve čtvrtek
1. 12. 2011 tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Celá událost, které se zúčastnilo
více jak pět stovek obyvatel města všech
věkových kategorií, se odehrála na Masarykově náměstí před budovou radnice. Touto
akcí si město tradičně připomíná příchod
těch nejkrásnějších svátků v roce a u obyvatel samotných se vždy setkává s hojnou
účastí i přes prosincové mrazy. Tento rok
organizátorům počasí přálo a teploty se pohybovaly lehce nad nulou, nepršelo, ba ani
nesněžilo. Celou akci úderem 17. hodiny odstartovaly fanfáry středověkých trubačů, kteří v dobových kostýmech v podloubí radnice
stylově zahájili celou akci. Ceremonie se
zúčastnila i paní starostka města Květoslava
Jeníčková, která spolu s panem Rudolfem
Bublou, ředitelem léčebných lázní, přivítala
obyvatele města a v několika větách popřála
krásné prožití svátků vánočních a úspěšný
vstup do nového roku 2012. Samotné rozsvícení proběhlo za společného odpočítávání.
Již na první pohled bylo zřejmé, že vánoční
strom letos doznal změn ve výzdobě. Přibylo
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
především 30 nových ozdob a šest světelných řetězů. Jako bonus organizátoři přidali
papírové dárečky, volně zavěšené na stromě. Po rozsvícení stromu začali pracovníci
lázní přítomným obyvatelům podávat horký
čaj a výtečný punč. Za zvuků trubačů, kteří originálním způsobem zatroubili tradiční
vánoční koledy, se také zdarma servírovalo
cukroví. Celý program trval zhruba hodinu.
Své umění také předvedli žáci prvního stupně Základní školy v Lázních Bohdanči, kteří
se nezalekli velké návštěvnosti a za jejich
skvěle nacvičený program se jim dostalo
odpovídajícího potlesku. Jak již bylo řečeno, návštěvnost byla opravdu hojná a všem
obyvatelům, kteří na rozsvícení vánočního
stromu ve městě Lázních Bohdanči dorazili,
patří velké díky.
Na tomto místě bych se také chtěl omluvit
za nepříliš přesvědčivou zvukovou aparaturu, která měla za následek občasné přehlušení zpěvu dětí projíždějícími kamiony nebo
bavícími se spoluobčany, kteří nerespektovali snahu školáčků o umělecký výkon.
Martin Půlpán,
MIC Lázně Bohdaneč
Mladí florbalisté po roce opět
na stupních vítězů
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili otevřeného turnaje ve florbalu, který
se konal koncem října v Pardubicích.
Oproti jiným ročníkům nás organizátoři
přivítali v nové nafukovací hale na Olšinkách, kde hraje i tým extraligových Pardubic. Do letošních turnajových klání byla
zapojena mužstva z Pardubic, Heřmanova Městce, ale i týmy z Liberecka a Písecka. Naši hráči byli přihlášeni do věkové
kategorie starších žáků. Bohužel několik
dní před turnajem někteří chlapci onemocněli a tým jsem musel doplnit o posily z řad mladších žáků. Ti se svých povinností ujali velice bravurně, i když někteří
byli i o čtyři roky mladší, a to je opravdu
veliký rozdíl, kde každý rok zkušeností je
znát. My jsme nastupovali v zapůjčených
„rozlišovákách“, proti nám se představili
soupeři v jednotných dresech a gólmani měli výstroje jako v extralize. To nás
však nezastrašilo a do bojů jsme se vrhli
s plným nasazením. Potvrdilo se, že touha
po vítězství a hra srdcem je mocnější než
materiální vybavení. Odměnou nám bylo
krásné 3. místo. Chtěl bych mým chlapcům poděkovat za předvedený bojovný
výkon a popřát jim mnoho sportovních
úspěchů.
Za TJ Sokol Lázně Bohdaneč
cvičitel a trenér Radek Paclík
Zleva zadní řada: Lukáš Petřík, Petr Formánek, Martin Kadavý,
Radek Paclík - trenér, přední řada: Petr Brancuský, Lukáš Černý,
Marek Levinský, ležící: Ondřej Havelka, Jiří Minařík
Obnova oddílu vzpěračů
v Lázních Bohdanči
Oddíl vzpírání v Lázních Bohdanči se
vrací zpět na vzpěračskou sportovní mapu
v republice. Nejdříve bych chtěl poděkovat
všem, kteří mají zásluhu na tom, že náš
oddíl může pokračovat ve své činnosti
a tréninku. SK Lázně Bohdaneč vzal tuto
situaci pod svůj patronát a umožnil nám
v areálu Na Baště zřídit též naši základnu.
Chci poděkovat Ing. Ladislavu Štěpánkovi i dalším, kteří se podíleli na znovuzbudování sportovního areálu, jenž i Anně
Svobodové za předání vybavení posilovny
vzpěračů. Díky tomu můžeme začít vytvářet nový oddíl, jenž může navázat na
tradici vzpírání v našem městě, kterou
dlouhá léta nesl se svým oddílem Bohuslav Svoboda. Pokusíme se vychovat nově
zdatné sportovce, kteří mohou šířit slávu
města, jako tomu bylo dříve. Po více než
roční pauze, během které nebylo možné
trénovat v žádných prostorách, oddíl mohl
začít pravidelnými tréninky. Vydal se na
Velkou cenu Holešova, kde dal o sobě vědět. Edita Linhová získala 1. místo v nadhozu výkonem 48 kg. Na mezinárodním
poháru ve Zlíně skončilo naše družstvo na
6. místě, účast byla v sestavě Edita Linhová, Jan Tůma a Tomasz Pracz. Tam jsme
poznali, že je třeba se zlepšovat ve svých
výkonech.
Zájemci o tento druh sportu, vzpíráme
na fotbalovém hřišti Na Baště.
Za oddíl vzpírání
Jan Zelenák
p r o s I n e C
2 0 1 1
| 7
us n e s e n í R A D Y m ě sta
Třída 3
– Kapitálové příjmy
Rada města na 26. zasedání dne 13. 10. 2011
po projednání:
Třída 4
– Přijaté transfery
Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly HSO ve výši 9 tis. Kč a kapitoly MP ve výši 6 tis. Kč do kapitoly tajemník celkem ve výši 15 tis. Kč.
 Bere na vědomí informaci o provedeném přesunu v rámci kapitoly
OSM a tajemník schváleném správcem rozpočtu.
 Bere na vědomí informaci o možnosti úpravy místního koeficientu
daně z nemovitostí.
 Schvaluje uzavření mandátní smlouvy s KŠD Šťovíček advokátní
kancelář na poskytnutí právní pomoci podle varianty a) důvodové zprávy.
 Schvaluje plán zimní údržby na období 2011/2012 platný od
1. 11. 2011.
 Přijímá záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1295/1 o výměře 1 m²
v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění
na úřední desce.
 Schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 509018 s Martinem
Pavelkou pro správu nemovitostí ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč.
 Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 511070 uzavřenou mezi městem Lázně Bohdaneč a firmou STAKO společnost
s ručením omezeným o bezúplatné směně části pozemku p. č. 831
označené dle GP č. 1480-20/2011 jako díl g za části pozemku p. č.
854/1 označené jako díly a, d, f.
 Bere na vědomí informaci o návrhu společnosti STAKO společnost
s ručením omezeným na řešení vztahů plynoucích z uzavřených
smluv o smlouvách budoucích kupních.
 Schvaluje výběr firmy TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova
37, 500 02 Hradec Králové na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci ulice J. Žižky.
 Schvaluje smlouvu č. 511071 o nájmu nebytových prostor s R. S.,
Lázně Bohdaneč o nájmu místnosti Klubu důchodců v budově
Masarykovo náměstí čp. 110 vždy max. jednou týdně na 3 hodiny
ve středu, čtvrtek nebo pátek v době od 16:00 do 20:00 hod. za
účelem provádění teoretické výuky autoškoly na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 450 Kč za jednu tříhodinovou lekci.
 Bere na vědomí informaci o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení budov ZŠ v Lázních Bohdaneč“, ze které je
realizován dílčí projekt „Zateplení budovy Základní školy – Na Lužci
660 v Lázních Bohdaneč“.
 Schvaluje Smlouvu č. 10068803 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP na akci „Zateplení budov ZŠ v Lázních Bohdaneč“,
ze které je realizován dílčí projekt „Zateplení budovy Základní školy
– Na Lužci 660 v Lázních Bohdaneč“.
 Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu cenných papírů, převáděných od společnosti Key Investments a.s.
 Ukládá uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 511025 s firmou Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily 513, Pardubice,
IČ: 45537585.
 Schvaluje zápis do kroniky za rok 2010.
 Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 3. 11. 2011
od 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Finanční záležitosti.
2. Majetkové záležitosti.
3. Různé.
Příjmy celkem po konsolidaci

Rada města na 27. zasedání dne 27. 10. 2011
po projednání:

Doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové opatření roku 2011:
v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1
– Daňové příjmy
Třída 2
– Nedaňové příjmy
8 |
Příjmy celkem
41 683,00
27 046,32
107 963,59
Konsolidace příjmů
0,00
107 963,59
Třída 5 – Běžné výdaje
45 430,78
z toho – Městský úřad
26 214,37
– Městská policie
4 270,00
– Základní škola
4 137,19
– Mateřská škola
620,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 632,72
– Městsko-lázeňské inform. centrum
1 066,50
– Granty a ostatní příspěvky a dary
520,00
– Ostatní výdaje
970,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
24 173,77
z toho – Městská policie
1 110,00
– Základní škola
0,00
– Městský úřad
22 763,00
– SmLB
0,00
– Ostatní
300,00
Výdaje celkem
69 604,55
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
69 604,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Třída 8 – Financování
38 359,04
–38 359,04
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–11 612,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
26 747,04
Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitol MP, OSM a JSDH schválených správcem rozpočtu.
 Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly MP ORJ 6818 MP –
obnova a údržba vybavení ve výši 4 500 Kč do kapitoly Tajemník
ORJ 1125 Drobný hmotný majetek ve výši 4 500 Kč.
 Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 9. 2011.
 Souhlasí s likvidací 92 ks betonových panelů o rozměrech
3 x 1,5 m firmou Šaravec & Ruč, s.r.o. Pardubice.
 Schvaluje odměny 7 členům JSDH Lázně Bohdaneč v celkové
výši 23 980 Kč.
 Jmenuje Ing. Mede Alfréda vedoucím odboru rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, dnem 1. 11. 2011.

Rada města na 28. zasedání dne 24. 11. 2011
po projednání:
Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně Bohdaneč č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč.
 Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Lázně
Bohdaneč č. 1/2011, o místních poplatcích.
 Doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014:

Platný rozpočet
po 7. RO
r. 2013
r. 2014
29 790,84
ROK
v tis. Kč
v tis. Kč
9 443,43
Příjmy celkem
50 350,00
51 950,00
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
1 – Daňové příjmy
31 600,00
32 350,00
2 – Nedaňové příjmy
8 600,00
8 750,00
3 – Kapitálové příjmy
350,00
650,00
4 – Přijaté transfery
9 800,00
10 200,00
Výdaje celkem
48 200,00
51 550,00
44 200,00
45 300,00
4 000,00
6 250,00
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
2 150,00
400,00
Financování celkem
-2 150,00
-400,00
0,00
0,00
-1 972,00
0,00
-178,00
-400,00
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů a půjček
Změna stavu krátkodob. prostř.
na bank. účtech
Bere informaci o stavu pojištění majetku na vědomí a souhlasí
s tím, aby v současné době nebylo reagováno na žádnou s předložených nabídek.
 Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na r. 2012:
v tis. Kč

Ukazatel
Rozpočet
r. 2012
Třída 1
– Daňové příjmy
Třída 2
– Nedaňové příjmy
7 868,60
Třída 3
– Kapitálové příjmy
9 800,40
Třída 4
– Přijaté transfery
Příjmy celkem
35 479,30
6 203,00
59 351,30
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
59 351,30
Třída 5 – Běžné výdaje
46 733,00
z toho – Městský úřad
28 047,00
– Městská policie
4 295,00
– Základní škola
3 915,00
– Mateřská škola
620,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 260,00
– Městsko-lázeňské inform. centrum
1 118,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
– Ostatní výdaje
515,00
963,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
z toho – Městská policie
– Základní škola
1 885,00
485,00
0,00
– Městský úřad
1 100,00
– SmLB
0,00
– Ostatní
300,00
Výdaje celkem
48 618,00
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
48 618,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
10 733,30
Třída 8 – Financování
-10 733,30
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–2 612,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
8 121,30
Přijímá záměr prodeje pozemku p. č. 523/3 (zahrada o výměře
212 m²) v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce.
 Souhlasí s uzavřením mimosoudní dohody o narovnání ve věci
odškodnění úrazu K. Ch.

PROS I NE C
2 0 1 1 Ukládá vypovědět smlouvu o dílo č. 509028 společnosti ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., se sídlem Vážní ul., Hradec Králové.
 Ukládá vypovědět nájemní smlouvu č. 509049 společnosti ERKOR spol. s r.o., se sídlem Přemyslova 30, Hradec Králové.
 Ukládá vypovědět nájemní smlouvu č. 510008 společnosti ERKOR spol. s r.o., se sídlem Přemyslova 30, Hradec Králové.
 Schvaluje smlouvu č. 511072 o užívání části pozemku p. č.
1295/1 o výměře 1 m² v k. ú. Lázně Bohdaneč s firmou ADIE
s.r.o. na umístění prodejního automatu na svíce.
 Schvaluje smlouvu č. 511073 s Léčebnými lázněmi Bohdaneč,
a. s. o zřízení věcného břemene Zřízení a provozování stavby kabelové trasy elektroinstalace včetně jejího příslušenství na pozemcích p. č. 1031/13, 1065/2 a 1084/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
 Doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný
převod pozemku p. č. 782/33 v k. ú. Lázně Bohdaneč nově odděleného dle GP č. 1529-104/2011 z pozemku p. č. 782/8 od
České republiky – Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6.
 Schvaluje uzavírání smluv o využívání systému nakládání s komunálními odpady s fyzickými a právnickými osobami podnikajícími
v Lázních Bohdanči na rok 2012.
 Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s firmou Elprom, spol.
s r.o., K Lihovaru 582, Lázně Bohdaneč dohodou k 31. 12. 2011
s tím, že považuje veškeré vzájemné závazky respektive pohledávky za vypořádané.
 Bere na vědomí informaci o možnosti odprodeje plynovodní
přípojky na budově radnice a doporučuje zastupitelstvu města
schválit její odprodej společnosti VČP Net, s.r.o.
 Souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 508047 dle důvodové zprávy a ukládá předložit návrh
tohoto dodatku do zastupitelstva města Lázně Bohdaneč.
 Souhlasí s ukončením smluvního vztahu dle smlouvy o budoucí
kupní smlouvě č. 509015 dle důvodové zprávy a ukládá předložit návrh dohody o ukončení smluvního vztahu do zastupitelstva
města Lázně Bohdaneč.
 Schvaluje smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Lázně
Bohdaneč a firmou STAKO společnost s ručením omezeným,
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové.
 Ukládá uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 511047 s firmou K+N stavební společnost, s.r.o. se sídlem Na Vrtálně 84,
530 03 Pardubice, kterým se sjednává cena díla celkem ve výši
910 491,10 Kč.
 Bere na vědomí informaci o stavu zasíťování pozemku p.č. 520
a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se
společností VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, PSČ 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949.
 Neschvaluje záměr vybudování supermarketu v Lázních Bohdanči v lokalitě Za Pivovarem.
 Bere na vědomí informaci o zvolených členech školské rady z řad
zákonných zástupců a z řad pedagogických pracovníků.
 V souladu s ustanovením čl. III odst. 5 organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč dnem 1. 12. 2011 stanovuje celkový počet pracovníků Městského úřadu Lázně Bohdaneč na 23,
v organizační struktuře úřadu ruší jedno místo referenta odboru
rozvoje města.
 Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na
zhotovitele na rekonstrukci betonových podlah v hasičské zbrojnici a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ADAT s.r.o., Kosmonautů 88, 530 09 Pardubice-Trnová.
 Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 14. 12. 2011 od
17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Záležitosti rozpočtu
1a) Rozpočtové opatření rozpočtu 2011
1b) Rozpočtový výhled 2013,2014
1c) Rozpočet 2012
2. Vyhlášky o místních poplatcích
3. Majetkové záležitosti
4. Různé

| 9
Tradiční výlov Bohdanečského rybníka
se setkal s nebývalým zájmem veřejnosti
Den 28. října patří již po léta v Lázních Bohdanči exhibičnímu výlovu
Bohdanečského rybníka. Letošnímu výlovu přálo počasí podobou sice
zatažené oblohy, ale bez deště a bezvětří. Tento podzimní čas přilákal
k Bohdanečskému rybníku téměř tři tisíce lidí. Na hrázi na ně čekal
pohled na výlov se sháňkou, jádřením sítí, brakováním ryb a přepravou
již vytříděných a zvážených ryb na sádky, kde jsou ryby uskladňovány
pro vánoční čas. Na ohdanečském rybníce je dominantní chovanou
rybou kapr. Pro udržení biodiverzity je zde dále chována štika obecná,
sumec velký a lín obecný. O občerstvení návštěvníků se staraly dvě cateringové společnosti. V jejich nabídce byla rybí polévka, řízek z kapra,
kapr po bohdanečsku, po mlynářsku, v těstíčku atp. Kdo neměl chuť
na kapra, dal si třeba na několik způsobů upraveného sumce, štiku
nebo pstruha. Rádio Blaník se postaralo o soutěže pro děti a k dobré
pohodě zahrála a zazpívala skupina Čejka Band. Prodej živých ryb zajistila společnost Rybniční hospodářství s.r.o. čtyřmi prodejními stánky.
Zákazníky obsluhoval zkušený a zručný personál a nikdo tak na svého
kapříka nečekal příliš dlouho.
Věříme, že všichni návštěvníci byli spokojeni a těšíme se příští rok
ve stejný den na shledanou.
Josef Doležel,
Rybniční hospodářství s.r.o.
DARUJTE K VÁNOCŮM DÁRKOVÝ POUKAZ
na masáž dle vlastního výběru:
• Klasická
• Rekondiční
• Protimigrénová
• Havajská
• Bambusová
• Dornova metoda
masážní služby
Marcela Bičíková
Gočárova 612,
Lázně Bohdaneč
tel: 724 212 136
10 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
DEN PRO ZDRAVÝ POHYB
v Léčebných lázních
Bohdaneč a.s.
V sobotu 15. října odstartovala v areálu
Léčebných lázní Bohdaneč a.s. nová tradice. Poprvé se uskutečnila akce DEN PRO
ZDRAVÝ POHYB 2011, jejímž cílem je propagovat a podporovat zdravý životní styl.
Počasí nám úžasně přálo a pestrý program přilákal do lázní zhruba 2 500 návštěvníků. Na své si přišly prakticky všechny
věkové kategorie příchozích. Program byl
rozdělen do čtyř částí – kulturní, odborný,
sportovní a doprovodný. Samostatnou a ojedinělou součástí byl křest pramene u Kuttnerovy kapličky, kterého se ujal pan farář
z místního kostela.
V odborném programu zazněly přednášky lékařů a dalších odborných pracovníků.
Nezůstalo jen u slov, ale lázeňští fyzioterapeuti zajistili ukázky správných cviků, návyků a pohybů pro každodenní prevenci bolesti zad a kloubů. Odborná lékařka z lázní
MUDr. Eva Vanáčová vysvětlila návštěvníkům princip lázeňských procedur a jejich působení na zdraví, PhDr. Iva Málková z Klubu
STOB poutavě přednášela strategie hubnutí,
dozvědět jste se mohli i něco o aromaterapii
a podologii – tedy péči o nohy. Velmi vyhledávanou zastávkou byla poradna nutričních
terapeutek z lázní. Neúnavně po celý den
poskytovaly cenné rady, rozebíraly s vámi
váš jídelníček a vyšetřily všechny zájemce
na přístroji k monitorování složení lidského
těla s názvem OMRON BF 511. Přístroj napomáhá ke zjištění tělesného tuku v procentech, obsahu viscerálního tuku až 20 stupňů,
Body Mass indexu (indexu tělesné hmotnosti) a podílu kosterního svalstva.
Součástí rad byla i brožura s návrhy různých diet. Během dne jste si mohli nechat
u stánků zdravotních pojišťoven změřit tlak,
tuk, glykémii, BMI, zajištěno bylo i poradenství v oblasti preventivního vyšetření prsu
s možností bezplatného vyšetření ultrazvukem a osobní konzultace s mamologem
z pardubického Mamodiagnostického centra. V salónku lázní vedle kavárny se prezentovalo lázeňské wellness centrum. Po celý
den probíhaly ukázky jednotlivých masáží
s odborným výkladem. Voňavá atmosféra
a zkušené pohyby masérky nenechaly nikoho na pochybách o relaxačních, ale i zdravotních účincích masáží. Sportovní program
zahájil LIDOVÝ BĚH po rozlehlém areálu
lázeňského parku. Osmdesát běžců všech
věkových i výkonnostních kategorií odstartoval výkonný ředitel Ing. Rudolf Bubla netradičním propíchnutím nafukovacího balonku.
V tomto případě nebylo účelem zvítězit, ale
účastnit se a udělat tak něco pro svoje tělo.
Na trase tedy byli běžci i chodci a vládla soudržnost a pohoda. V závěrečném slosování
všech účastníků bylo rozdáno několik velmi
zajímavých a hodnotných cen. Během dne
se v tělocvičnách cvičilo tai-či, pilates i jóga.
PROS I NE C
2 0 1 1 REPREZENTAČNÍ PLES
LÉČEBNÝCH LÁZNÍ
BOHDANEČ A.S.
Všechny milovníky tance zveme na
reprezentační ples Léčebných lázní Bohdaneč a.s., který se koná 11. 2. 2012.
Začátek je ve 20 hodin a opět na vás
čekají netradičně vyzdobené lázně,
bohatý a zajímavý program, tombola
plná luxusních cen a především skvělá
zábava. Ples je přístupný široké veřejnosti. Vstupenky můžete zakoupit od
16. ledna na recepci pavilonu Veselý,
Informačním centru Lázní Bohdaneč
a Informačním centru Pardubice.
LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA
SKRÝVÁ ZAJÍMAVÁ LÁKADLA
Odborní lektoři zasvěcovali do tajemství
správného nordic walkingu a na závěr dne,
kdy se schovalo sluníčko a výrazně se ochladilo, lektor zumby rozehřál i toho největšího
zmrzlíka.
Kulturní program zpestřovaly kapely
NOVÝ PAKA a NEŘEŽ, dopoledne v odvážných kostýmech vystoupily dívky z pohybového FITSTUDIA HD i ze ZŠ a Praktické
školy Svítání. Pro děti byla připravena různá lákadla, soutěže, trampolína, malování
na obličej, střelba z luku, hod oštěpem a velké množství nafukovacích balonků.
DEN PRO ZDRAVÝ POHYB se vydařil
a nová tradice, která pro lázně znamená
větší zapojení do veřejného života v regionu
a podporu společenské odpovědnosti, je
vytvořena.
Připojte se k nám v příštím roce a udělejte něco pro své zdraví!!
Mnoho obyvatel města vlastně vůbec neví, jaké možnosti se v areálu lázní
skrývají. Nebojte se při Vašich zimních
procházkách vstoupit přímo na kolonádu
Léčebných lázní a nechte se překvapit
vlídnou atmosférou a vůní čerstvě napečených dobrot, linoucí se z místního občerstvení.
Využijte jedinečnou příležitost vychutnat si v lázeňském občerstvení na kolonádě teplou lázeňskou oplatku, výbornou
kávu, horký lázeňský punč, voňavé svařené víno, ale především produkty jedinečného umění našich cukrářek, které pro
vás denně chystají čerstvé skvosty v podobě lahodných zákusků a dortů, jež si
zde můžete zakoupit i objednat na zakázku. Při návštěvě lázeňské prodejny nebo
prodejny v solné jeskyni budete překvapeni širokým sortimentem léčebné kosmetiky. Zaměstnankyně obou prodejen ochotně poradí s dárečkem pro vaše blízké
nebo s vámi vyberou vhodnou kosmetiku,
čaje a doplňky pro léčbu různých neduhů.
Za povšimnutí jistě stojí originální výrobky z keramiky, které pocházejí z Galerie
Slunce přímo od keramičky paní Novákové a jsou tvořeny přímo pro lázně. Zjistíte
tak, že lázeňský areál není pouze místem
k léčbě, je také jistou oázou a zpestřením
pro všechny obyvatele města.
Irena Korytářová,
Kulturní oddělení Léčebných lázní Bohdaneč
| 11
v posledním vánočním čísle uvádíme poděkování ze strany občanů.
články jsou již tedy staršího data, nicméně si zaslouží, aby v našem zpravodaji byly zveřejněny. všem přispěvatelům děkujeme.
Poděkování
Jsem velice rád, že se fotbal v našem lázeňském městečku vzpamatoval. Nebudu
muset vysvětlovat lázeňským hostům, kteří
chodili na ligu, proč je hřiště zdevastované.
Když jsem začal v „Kristových“ letech chodit do fotbalového výboru, dříve narození
bafuňáři mě poučili, abych nepočítal s vděkem a poděkováním. Těžko jsme sháněli
peníze na činnost. Pořádali jsme taneční
zábavy, dětské karnevaly, burzy atd. Nedokáži odhadnout, kolik hodin jsme této činnosti, kromě kopané, věnovali. Chtěl bych
apelovat na rodiče hráčů, aby spolupracovali s trenéry, neboť odvoz hráčů na utkání
ze strany rodičů je velice cenný. V závěru
bych chtěl poděkovat Ing. Štěpánkovi, že si
na nás, bývalé hráče, trenéry a funkcionáře
vzpomněl a připravil nám hezké posezení
a zavzpomínání na staré fotbalové časy.
Děkuji též za „malé“ občerstvení. Přeji
bohdanečskému fotbalu mnoho úspěchů.
Sportu zdar.
Stix Jan nejst.
Poděkování paní Škarkové
Ve středu 2. 11. 2011 jsme se – dvě studentky komunitních studií z Univerzity
Pardubice – zúčastnily exkurze spolu s panem PhDr. Charbuským, CSc. na Městském úřadě Lázně Bohdaneč. Na matrice, kde se nás ujala paní Martina Škarková,
která nás seznámila s prací matrikářky. Dozvěděly jsme se spoustu zajímavých
věcí o tom, jak probíhá celý svatební proces a jak se zapisuje do matričních knih.
Zaujalo nás, že když se mění bydliště nebo když se například žena vdává, stříhají
se růžky u občanských průkazů, což jsme do této chvíle nevěděly. Exkurze pro nás
byla velmi přínosná a tímto bychom chtěly poděkovat paní Martině Škarkové za
velice zajímavé a přínosné informace.
Krejčíková Tereza, Papežíková Gabriela, studentky Univerzity Pardubice
Blahopřejeme jubilantům
V této rubrice uvádíme naše občany,
kteří v říjnu a listopadu 2011 oslavili
životní jubileum – 80., 85., 90. a vyšší
narozeniny.
80 let
paní Věra Horáková
Lázně Bohdaneč, Pod Vodárnou
85 let
paní Miroslav Hajník
Lázně Bohdaneč, V Lískách
Připojujeme se ke gratulaci
představitelů našeho města
a přejeme jubilantům vše nejlepší.
12 |
Poděkování Policii ČR a Městské policii Lázně Bohdaneč
V červnu letošního roku jsem navštívil Lázně Bohdaneč za účelem zjištění možného nástupu na léčení. Po zjištění termínu jsem z parkovacího stanoviště pro ZTP
u kostela telefonoval domů manželce možný termín nástupu. Špatně jsme se slyšeli,
vyndal jsem si sluchadlo a vystoupil z auta. Po domluvě jsem odjel domů do Čáslavi.
Po návratu jsem zjistil, že nemám sluchadlo. Došel jsem k názoru, že jsem ho mohl
ztratit právě na místě parkování v Bohdanči. Obrátil jsem se proto na Policii ČR v Kutné Hoře, kde mi ochotně zjistili telefon na policii v Bohdanči. Po telefonickém oznámení mojí záležitosti se sluchadlem Policii ČR v Bohdanči mi příslušník policie ochotně
přislíbil, že se na místo podívají a podají mi zprávu. Během půl hodiny jsem obdržel
radostnou zprávu, že se sluchadlo našlo. Po spolupráci Policie ČR a Městské policie
Lázně Bohdaneč jsem mohl radostně opět zajet do Bohdanče, kde jsem za ochotné
pomoci pana místostarosty města, od příslušníků MPLB sluchadlo převzal. Současně
si užívám lázeňskou léčbu v Lázních Bohdaneč a všem zúčastněným za nalezení
a navrácení sluchadla, za ochotu a pomoc, upřímně děkuji.
Václav Starosta, Čáslav
toho času Léčebné lázně Bohdaneč – Gočár
Poděkování
Dovolujeme si tímto poděkovat obchodní společnosti TRANSFORM a.s. a firmě
Zdeněk Kopřiva – PROFER za finanční pomoc poskytnutou formou sponzorského
daru na pořízení speciálně upraveného kočárku pro naší dceru Michalku, která trpí
centrálním hypotonickým syndromem.
Děkujeme.
manželé Hlaváčkovi
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Děti ze základní školy se zúčastnily
autorského čtení v městské knihovně
Ve čtvrtek 20. 10. 2011 se v městské knihovně uskutečnilo
autorské čtení s mladým spisovatelem Janem Opatřilem. Besedy se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. tříd místní základní školy. Autor seznámil malé posluchače se svojí knihou „Dobrodružství
kapříka Metlíka“, ve které vypráví o tom, jaké příhody zažívají
dnes a denně obyvatelé podvodní říše. Čtení úryvků z knihy
prokládal soutěžními otázkami z rybářského světa a za správ-
né odpovědi podělil děti bonbony – želatinovými rybičkami.
Malí čtenáři odcházeli z besedy spokojeni. Knížku si můžete
vypůjčit v městské knihovně.
Přejeme všem čtenářům hezké prožití Vánoc a klidný, spokojený rok 2012 a těšíme se na setkání s vámi v městské
knihovně.
Vlaďka Knížková a Dana Mückeová,
Městská knihovna Lázně Bohdaneč
Připravujeme vystoupení pro
Klub důchodců
Mezi pěkné tradiční akce naší školy
v předvánočním čase patří vystoupení
našich žáků v místním Klubu důchodců.
Tento rok přijdou babičky a dědečky
potěšit žáci třídy 5. B. Zazpívají nejen
koledy, které navodí tu správnou vánoční atmosféru, ale představí se jim také
v pohádce Boženy Němcové „O dvanácti
měsíčkách“. Své role žáci nacvičují již od
měsíce října. V současné době si žáci
sami vyrábějí rekvizity a kostýmy. Jak se
mladým hercům vystoupení vydaří, mohou členové Klubu důchodců posoudit
v pondělí 19. 12. od 15.00 hodin.
Vánoční vystoupení pro rodiče, prarodiče a jiné příznivce žáků třídy 5. B se
uskuteční dne 15. 12. 2011 od 17 hodin
(skupina A) a 17.45 hodin (skupina B)
v tělocvičně budovy ZŠ Na Lužci.
Mgr. Lenka Miadiková,
učitelka ZŠ Lázně Bohdaneč
Zápis do 1. tříd základní školy
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Lázně Bohdaneč pro školní rok 2012/2013 se
koná ve dnech 26. 1. 2012 a 27. 1. 2012
vždy od 14 do 18 hodin v budově školy
Na Lužci. K zápisu se dostaví i rodiče
dětí, kterým byl vloni povolen odklad
školní docházky.
PROS I NE C
2 0 1 1 | 13
Rozsvícení vánočního stromu pohledem paní
učitelky Mandátové
Jako každý rok, tak i letos, se žáci naší Základní školy Na Lužci podíleli na programu Rozsvěcení vánočního stromu, který se
konal 1. 12. 2011 na náměstí Lázní Bohdanče. Rekordní byl počet
zpěváčků – celkem 35, a to žáků od druhých ročníků až po pátý.
Pro přihlížející hosty, nejen z rodičovské veřejnosti, jsme si připravili směs vánočních písní. Oproti předešlému roku jsme repertoár
značně změnili a předvedli i zcela nové umělé písně. Děti nacvičovaly poctivě každý den jednu vyučovací hodinu více jak čtrnáct
dnů s paní učitelkou Mandátovou a paní vychovatelkou Hynkovou.
Každého žáčka proto musíme pochválit za výborné pěvecké dovednosti, úsilí a práci navíc. Odměnou jim za to byl potlesk blíže
stojícího obecenstva a ochutnávka vánočního pečiva z lázní. Možná již příště nebudou mít děti tak velkou trému, budou vědět, že se
každý jednotlivec sboru musí soustředit a dávat pozor na gesta
dirigenta, nebavit se s okolím, nerušit jiné účinkující, chovat se kulturně. I to je součástí výchovy na 1. stupni základní školy.
Umělecký dojem našeho vystoupení byl bohužel narušen
špatným ozvučením, které zajišťovalo MIC. Libozvučné výsledky
mnohadenní přípravy zpěváčků tak vyšly vniveč, neboť ruch projíždějících vozidel a hluk bavících se přítomných zpěv dětí přehlušil.
Radost ze zpěvu svého dítěte tak měli možnost zažít jen ti rodiče,
kteří stáli na doslech sboru. Bez mikrofonů se na náměstí neobejdeme, proto doufejme, že se do příštího roku najde spolehlivý
technik s potřebnou aparaturou, který onu slavnostní chvíli kvalitně
ozvučí.
Krásný čas adventní a veselé Vánoce!
Mgr. Iveta Mandátová, učitelka I. stupně
Klub historických „koumáků“ v ZŠ
certifikovaná instruktorka: Pavla Jarolímová
místo: TJ Sokol Lázně Bohdaneč
čas: středa 18 – 19 h a pátek 19 – 20 h
více informací: www.bailadora.707.cz
telefonní číslo: 737 282 159
!!! Po vystřihnutí představuje tato reklama 50% slevu
na jednu hodinu Zumby a to do února roku 2012. Společně
s uvedeným e-mailem:
14 |
Klub historických koumáků (KHIK) začal pracovat na ZŠ
Lázně Bohdaneč od poloviny října 2011. Schází se v něm
pravidelně jednou za dva týdny dvacet příznivců („koumáků“)
historie a zeměpisu ze šestých až devátých tříd (výjimku tvoří
„koumák“ Ondra z pátého ročníku). Na první schůzce jsme se
vydali na vlastivědnou procházku po Bohdanči a jeho okolí.
Absolvovali jsme historickou exkurzi po bohdanečské radnici
a lázeňském parku, kde jsme se zvěčnili (viz foto). Na dalších
schůzkách jsme se věnovali těmto tématům: Historie českých
korunovačních klenotů, Podivuhodné osudy Ďáblovy bible
(Codex gigas), Mayové a jejich vize „konce světa“ v prosinci
2012, Mexické pyramidy v Teotihuacánu a jejich záhady. Vyprávění p. uč. Petra Borovce bylo doplněno soutěžními otázkami a dataprojekcí. Na dalších schůzkách máme na programu
Tajemství křišťálové lebky („Lebka smrti“ z Hondurasu), Záhady bermudského trojúhelníku (mýty a fakta). V současné době
probíhá soutěž o nejlepší návrh našeho loga koumáků. Dále
se budete s naší „firemní značkou“ setkávat na stránkách našeho školního webu.
Za „koumáky“, Petr Borovec
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
ZpRáVY Z MATeŘSkÉ ŠkOLY
„Už Martin na bílém koni zas
přijíždí k nám…“
… ozývalo se 11. listopadu v podvečer
ze zahrady mateřské školy. Děti s radostí
a nedočkavostí očekávaly příjezd Svatého Martina do Lázní Bohdanče. V rozsvícené a ozdobené zahradě zazněly dětské
písničky vítající zimu a blikaly barevné,
rozsvícené lampiony. Ještě více se však
rozsvítily oči dětí, když uviděly přijíždět,
za zvuku fanfár, Martina na opravdovém
bílém koni. Slova písničky byla pravdivá
– Martin přijel. Spokojené děti odcházely
plné dojmů a s vírou, že nějaký „zázrak”
jako v pohádce se opravdu může stát.
Jen my dospělí, kteří jsme celou akci
připravili, víme, že zázraky se nekonají.
Chtěli bychom poděkovat za spolupráci
panu řediteli Infocentra Martinu Půlpánovi, městské policii, hasičům, městskému
úřadu a především paní Houdové ze sdružení Apolenka, která nám každý rok se
svým koníčkem „hraje“ Martina. Je milé,
p r o s I n e C
2 0 1 1
že si na naše akce najdou cestu i rodiče
s dětmi, které do školky nechodí nebo
jejich děti už vyměnily hračky za školní
učebnice. Účast veřejnosti tak ještě více
umocnila atmosféru této akce. Rádi Vás
uvidíme také 19. prosince v 15.30 hodin na vánočním zpívání v kostele. přejeme všem krásné vánoce.
Za kolektiv mateřské školy,
Mgr. Alena Picková, ředitelka
| 15
Tři králové opět v Lázních Bohdanči
Již podvanácté se v prvním lednovém týdnu uskuteční celostátní
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR a jejíž výtěžek je věnován
na pomoc potřebným v ČR i zahraničí. V Lázních Bohdanči a okolí sbírku
organizuje charitní středisko Oblastní charity Pardubice, která výtěžek věnuje na rozvoj svých služeb, v jejichž rámci v současnosti pečuje v oblasti
Pardubicka a Holicka o více než 1 100 klientů. Podpořena bude i služba
Sanace rodiny zaměřující se na pomoc rodinám v obtížné životní situaci
a rodinná centra. 10 % výtěžku půjde již tradičně na pomoc potřebným
v ČR i zahraničí, kteří byli postiženi živelní katastrofou. Sbírka se uskuteční v termínu 3. – 7. 1. 2012. V tomto termínu bude také v Domě techniky
v Pardubicích probíhat doprovodný program sbírky. Do sbírky je možno
přispět přímo skupince Tří králů nebo v charitním středisku pečovatelské
služby v Lázních Bohdanči, Šípkova 49. Každá skupinka má u sebe evidenční průkazku vydanou Charitou ČR, kterou se dárcům na požádání
musí prokázat, aby tak bylo co nejvíce zabráněno možnému zneužití sbírky. Lze také poslat dárcovskou SMS, jejíž formát je DMS KOLEDA a odesílá se na tel. č. 87777. Bližší informace ke sbírce i službám, které Oblastní
charita Pardubice poskytuje, naleznete na www.pardubice.charita.cz.
Mgr. Marie Hubálková,
ředitelka, Oblastní charita Pardubice
Turistická zimní sezona
Turistický klub Synthesia Pardubice nabízí akce
prvního kvartálu 2012, vhodné pro každého
zájemce; konání a náplň lyžařských zájezdů
a pobytů jsou samozřejmě závislé na sněhových
podmínkách. Všechny akce TKSP jsou veřejně přístupné, avšak na autokarových zájezdech mají členové přednost
před nečleny. Ceny zájezdů jsou opět uváděny v pořadí: členové
do 18 let – členové starší – nečlenové bez ohledu na věk; odjíždí se
vždy z parkoviště u Zimního stadionu (ZS). Na webových stránkách
www.tksp.info je již vyvěšen kalendář na celý rok 2012, kde jsou
uvedeny další podrobné informace.
14. 1.: BĚŽECKÉ TRATĚ HORNÍCH MÍSEČEK.
Autokarový zájezd do Západních Krkonoš, trasy 15 – 30 km.
Odjezd v 7.00 od ZS, ceny 80 – 180 – 200 Kč.
Vede Bohouš Vacek, mobil 728 084 999, e-mail: [email protected]
Přihlášky a placení u vedoucího do 11. ledna.
14. – 21. 1.: VZHŮRU KE HVĚZDĚ.
Lyžařský pobyt v penzionu v Kořenově, denní trasy cca 20 km
v Jizerských horách (i v Polsku).
Vede Pavla Pekárková, mobil 723 934 722,
e-mail: [email protected]
Záloha 450 Kč u vedoucí ihned.
21. 1.: XIX. TURISTICKÝ BÁL.
Od 16.00 „U Kosteleckých“ v Černé za Bory (MHD č. 12).
Bál je nekuřácký, oblečení neformální, tombola (co kdo přinese).
Vstupenky + místenky za 80 Kč:
Jitka Netušilová, tel. byt 466 653 492, mobil 604 962 245,
e-mail: [email protected]
11. 2.: Z POLSKA DO HARRACHOVA NA BĚŽKÁCH.
Autokarový zájezd do Jizerských hor a Západních Krkonoš,
trasy 10 – 30 km. Odjezd v 6.30 od ZS, ceny 90 – 190 – 210 Kč.
Vede Bohouš Vacek, mobil 728 084 999, e-mail: [email protected]
Přihlášky a placení u vedoucího do 8. února.
12. – 19. 2.: JOSEFŮV DŮL.
Ubytování v penzionu bez jídla, jeden pokoj pro 10 osob. Je nutné
povlečení (nebo spacák). Vede Hana Kolibová, mobil 739 212 336.
Záloha 400 Kč u vedoucí ihned.
16 |
25. 2.: DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH.
Autokarový zájezd, trasy od 15 do 30 km mezi Vrchmezím a Pěticestím. Odjezd v 7.00 od ZS, ceny 40 – 140 – 160 Kč.
Vede Oldřich Lát, mobil (večer) 734 433 260,
e-mail: [email protected]
Přihlášky a placení u vedoucího do 22. února.
3. 3.: JANSKÉ LÁZNĚ.
Autokarový zájezd do Východních Krkonoš, trasy od 15 do 25 km.
Odjezd v 7.00 od ZS, ceny 70 – 170 – 190 Kč.
Vede Oldřich Lát, mobil (večer) 734 433 260,
e-mail: [email protected]
Přihlášky a placení u vedoucího do 29. února.
10. 3.: ČENKOVICE A SUCHÝ VRCH.
Autokarový zájezd do lyžařského areálu Buková hora, běžecké
tratě do 45 km. Odjezd v 7.00 od ZS, ceny 50 – 150 – 170 Kč.
Vede Alena Hylmarová, mobil 732 207 671, e-mail: [email protected]
Přihlášky a placení u vedoucí do 7. března.
10. – 17. 3.: MEZI BENECKEM A MÍSEČKAMI.
Lyžařský pobyt na chatě v Labské (teplá voda, vybavená kuchyňka). Denní trasy 15 – 30 km. Odjezd rychlíkem v 7.05.
Vede Anna Rousková, byt 461 004 664, mobil 732 621 262,
e-mail: [email protected]
Přihlášky u vedoucí do 15. února.
24. 3.: Z OPOČÍNKU DO HEŘMANOVA MĚSTCE.
První pěší výlet, asi 22 km přes Choltice a Svojšice.
Odjezd vlakem v 7.33.
Vede Zdeněk Pražák, tel. zam. 466 797 073, mobil 776 065 721,
e-mail: [email protected]
31. 3.: OBLASTNÍ ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V HLINSKU.
Odjezd vlakem v 7.49.
Vede Vladimír Štreit, tel. zam. 466 823 491,
e-mail: [email protected], [email protected]
Lubomír Chládek,
předseda, Turistického klubu Synthesia Pardubice
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Tříkrálový koncert v Lázních
Bohdanči
Lukáš i David. Nicméně rekordmanem je
Jakub, protože se objevil v rodném listu
dítěte z roku 2006 dokonce pětkrát.
Vánoční doba teprve začíná, ale přesto
dovolte, abychom Vás pozvali na Tříkrálový
koncert, který toto období uzavře. Pardubický komorní orchestr vedený dirigentem
Otakarem Tvrdým spolu se Spojenými sbory Pernštýn-Ludmila-Suk a sborem Cantus
Amici se sbormistry Zdeňkou Kašparovou
a Janem Jiráčkem provedou Českou vánoční mši od zmíněného O. Tvrdého. Oba
pěvecké sbory i orchestr patří již dlouhá
léta k významným amatérským tělesům
pardubického regionu.
U nás nejčastěji dávaná jména se
ovšem nekryjí s těmi, která jsou nejoblíbenější v celostátním nebo krajském
měřítku. Týká se to hlavně chlapců. Například v roce 2009 dostali tři z nich jméno Tomáš a dva Michal, přičemž prvně
uváděný byl rok předtím v rámci republiky
i Pardubického kraje až na osmém místě
a Michal se dokonce do první desítky nejobvyklejších jmen ani neprobojoval. Jiná
situace je u dívčích jmen. Ukázalo se to
právě v roce 2009. Mezi čtrnácti narozenými holčičkami byly tehdy dvě Terezky
a Natálky, tedy jména, jež se před rokem
i celorepublikově umístila na prvním
a druhém místě. Paleta dívčích jmen je
u nás ovšem pestrá. Navíc na ní přibývají
ta, která se v předchozích generacích příliš mnoho nedávala. V minulém roce se
tak kromě dalších devíti holčiček narodila
Laura i Kornélie, spolu s nimi též Denisa
Ella.
koncert se koná v pátek 6. ledna
2012 v 18 hodin v kostele sv. Marie
Magdalény v Lázních Bohdanči. přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se
na vaši návštěvu.
Marie Dobášová,
Pardubický komorní orchestr
Jaká dáváme jména
Jednou z největších, ale i nejhezčích
starostí mladých lidí bývá, co za jméno
zvolit pro své potomky. V našem městě je
to na rozdíl od mnoha jiných míst starost
docela běžná. Vzhledem k věkovému složení obyvatel se totiž u nás rodí poměrně dost dětí. V uplynulém desetiletí jsme
třeba mezi sebou přivítali tři sta dvacet
malých občánků. Nejvíce v roce 2008 –
celkem 45, zato nejméně před sedmi lety,
jenom 25.
Mezi našimi novorozeňaty vcelku jednoznačně převažují chlapci, a to v poměru 181: 139. Přesto jim v některých letech
děvčata šlapala doslova na paty. Nejvíce
jim byla na dohled v roce 2006, kdy se jich
narodilo osmnáct, tedy jen o jednu méně
nežli chlapečků. Zato jindy za nimi hodně
zaostávala. Nejvýrazněji se od nich vzdálila roku 2004. Tehdy v něm budoucích tatínků přišlo na svět devatenáct a příštích
maminek pouze šest. Snad nebude platit
to, co se dříve říkávalo: „Když se rodí hodně kluků, tak je válka na spadnutí.“
Uvidíme, jaký bude vývoj v dalších letech. Ať již se budou dávat jakákoliv jména, bude právě důležité, aby se nenaplnilo vzpomenuté přísloví a noví bohdanečtí
občánkové si na válku mohli nanejvýš
bezstarostně hrát.
Miloš Charbuský, kronikář
Bohdanečské poště je 145 let
Předvánoční čas přinesl před 145 lety
do našeho městečka velkou změnu. Vyvolalo ji otevření poštovního úřadu 20. prosince 1866. Jeho ustavení však nespadlo jako
blesk z čistého nebe. Již v předchozím roce
požadoval 7. srpna starosta František Peška
na zastupitelstvu, aby rozhodlo, čím nahradit
dosavadní poštovní spojení Bohdanče se
světem. Přestal ho totiž zajišťovat Karel Podhajský, který až dosud ve svém domě čp. 107
přijímal, odbavoval a vydával poštovní zásilky.
Ty k němu přivážela a zase odvážela kariolka,
tedy vůz tažený koňmi, a to při své cestě mezi
Pardubicemi a Chlumcem nad Cidlinou.
František Peška dal zastupitelům na vybranou. Buď podpoří zřízení poštovního úřadu, nebo odsouhlasí, aby s poštou chodil
do Pardubic na útratu obce zvláštní posel.
Rozhodující muži města dali přednost první
variantě. Příležitosti se ihned chopil samotný
starosta. V dnes již neexistujícím domě stojícím v nynější Pernštýnské ulici naproti radnici se v poštovním úřadě stal poštmistrem.
V žádném případě na tom netratil. Za svoji
činnost v domu honosícím se z moci úřední
v průčelí dvojhlavým habsburským orlem měl
každoročně jistý příjem sto zlatých služného,
vylepšený poštovním paušálem ve výši dvaceti zlatých.
Přestože se mezi lidmi našli takoví, kteří
Peškovi vyčítali, že provozuje poštovní úřad
spíše pro svůj prospěch nežli v zájmu obce,
neztrácel důvěru voličů. Bohdanečským
starostou proto zůstal až téměř do samého
sklonu devatenáctého století. V tom čase již
poštovní služby měly zcela jiný rozsah nežli
v době svých počátků. Rozvíjely se i v dalších desetiletích.
Během nich pošta několikrát změnila
v Bohdanči své působiště. Naposledy téměř
Nepoměr v pohlaví novorozenců se
promítá i do jejich jmen. U dívek je spíše
výjimkou, když se několik rodičů shodne
na jednom z nich. Stalo se tak zejména
v roce 2002, neboť v něm mezi námi přibyly tři malé Elišky. Zato chlapci se musí
častěji smířit s tím, že se na ně bude volat
stejně jako na jejich vrstevníky. Nejvíce
se to týká těch z nich, kteří si poprvé zakřičeli na svět během roku 2004. Do naší
evidence obyvatel – kolonky narození byl
totiž v jeho průběhu zapsán třikrát Adam,
p r o s I n e C
2 0 1 1
| 17
před dvaceti lety. Město tehdy v roce 1992
získalo od státu bezúplatným převodem
jeden z nejstarších místních domů čp. 41
a na své náklady mu dalo zcela novou podobu. Pošta se tak mohla na náměstí z později zbouraného objektu při výjezdu na Přelouč přestěhovat do budovy lemující výjezd
do Hradce Králové.
Přízemí zrekonstruovaného domu slouží
dodnes poštovním zaměstnancům a jejich
klientům. O ty se stará kolektiv jak přepážkových pracovnic, tak i doručovatelek. Poskytují jim služby nejen již dobře známé, ale
nabízejí i mnoho dalších. Zákazník si dnes
u přepážky „na jednom místě“ vyřídí několik
věcí najednou nebo mu jsou tyto služby nabídnuty doma prostřednictvím doručovatelů.
Zcela běžnou záležitostí je dnes založení
účtu, který může klient ovládat z domova
elektronicky. Samozřejmá je též možnost
sjednání půjčky, nebo úrazového, životního
a neživotního pojištění stejně jako pojištění
vozidla. Na poště se dají navíc využít služby
poskytované v rámci CZECH POINTU.
Bohdanečská pošta nabízí v současnosti
ještě mnohé další služby a její ryze dámský
kolektiv se o své klienty snaží pečovat jak
nejlépe to jde. Při ohlédnutí za právě končícím se rokem a s výhledem do nového má
pro všechny následující poděkování i přání:
„Děkujeme za výbornou spolupráci
v uplynulém období jak našim klientům,
tak představitelům města Lázně Bohdaneč. Do nového roku 2012 přejeme hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a hodně dalších úspěšných let České
poště.“
Miloš Charbuský, kronikář
Eva Němá, vedoucí pošty
Praktický
zubní lékař
MUDr. Dagmar Michalovichová, sídlící
v ulici Langrova 39, v Lázních Bohdanči, oznamuje, že v nedávně době došlo
ke změně telefonního kontaktu do
ordinace.
Nově tak volejte číslo
722 704 505.
Přijměte pozvání do nového
relaxačního centra v Tillerově vile
Penzion Tillerova vila oslavil v září roku 2011 pět let od svého otevření. K tomuto jubileu připravil pro
své návštěvníky dárek v podobě otevření malého privátního relax centra pro 2 – 4 osoby, kde si hosté
mohou v naprostém soukromí dopřát klasickou finskou saunu nebo infrasaunu a příjemnou koupel
v hydromasážní vaně pro dva. Naše relax centrum nabízí tyto služby také veřejnosti.
Pokud tedy preferujete soukromí pro Váš odpočinek, přijďte naše relax centrum vyzkoušet i Vy, a to
každý den od 15 do 22 hodin. Předchozí telefonická rezervace je nutná na telefonním čísle 724 088 032.
V našem penzionu můžete také zakoupit za příznivé ceny víno z Vinařství U Kostela, Polešovice,
oblast Uherského Hradiště.
Více informací a ceník naleznete na našich stránkách www.penziontillerovavila.cz.
18 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Lázně Bohdaneč
Nové
bydlení
už za milión
v klidné lázeňské lokalitě
města Lázně Bohdaneč
s internetem zdarma!
Pořiďte si nové bydlení v bytovém
projektu DOMINO v klidné
lokalitě Lázní Bohdaneč
s pečovatelskou službou
a výbornou dopravní
dostupností /MHD/
do města Pardubice
Výhody bydlení v bytovém domě DOMINO v Lázních Bohdaneč:
• příjemné a bezpečné město s krásným okolím
• pečovatelská služba v domě
• snadná dostupnost sociálních služeb a krajského centra trolejbusem MHD za 20 minut
• výtah, garáže, sklepy a parkování před domem
K dispozici jsou byty 1+kk, 2 + kk a 3+kk s lodžiemi.
Domluvte si prohlídku
773 222 999
PROS I NE C
2 0 1 1 www.bytydomino.cz
| 19
Novoroční
ohňostroj
Nenechte si ujít tradiční novoroční ohňostroj.
Ten se odehraje dne 1. 1. 2012 od 0:30 hodin
na Masarykově náměstí před budovou radnice.
Přijďte se poprvé v novém roce potkat se svými sousedy,
známými nebo přáteli při této jedinečné pyrotechnické show.
Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Martin Půlpán, Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345. Toto
číslo bylo dáno do tisku 15. 12. 2011. Příspěvky do Zpravodaje č. 1/2012 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru,
případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]
uzávěrka příštího vydání: 15. 2. 2012
Download

zpravodaj prosinec.indd