Doktorandi Evangelické teologické fakulty UK
v LS AR 2014/2015
(aktualizace 10. 3. 2015)
Studijní obor Biblická teologie:
Bukovský Jiří: Prvokřesťanská zkušenost a prvokřesťanská teologie v Pavlových listech do Korintu.
(jiri.bukovsky[at]gmail.com)
Duchek Libor: Pneumatologie v Pavlových listech. (Srovnání listů Římanům a Galatským)
(muj.duch[at]volny.cz)
Fialová Radka: Justin Mučedník v kontextu rané křesťanské apologetiky. (rfialova[at]volny.cz)
Havelková Eliška: Vývoj sémantického pole termínu ayioc v Novém zákoně a rané církevní literatuře.
(havelkova.eliska[at]gmail.com)
Hejzlar Pavel: Hospodin usmrcuje i obživuje: Polarita Božího jednání s člověkem ve Starém zákoně.
(pavel.hejzlar[at]evangnet.cz)
Horáková Hana: Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu.
(elektrohana[at]seznam.cz)
Chaloupka Libor: Falešní proroci ve Starém zákoně. (lmchaloupkovi[at]tiscali.cz)
Kopecká Lucie: Tajná kniha Janova. (kopecka[at]etf.cuni.cz)
Moulis David Rafael: Tell Arad: judské město ukrývající Hospodinovu svatyni z doby železné.
(david.moulis[at]email.cz)
Paluchník Pavel: Stavební pilíře pareneze v epištole Židům. (pavel.paluchnik[at]gmail.com)
Říhová Ladislava: Reflexe pohanství u mnicha Felixe a jeho předchůdců.
(ladislava.rihova[at]gmail.com)
Semjan Ján: Očakavánie parúzie u apoštola Pavla. (semjan.jan[at]gmail.com)
Sidorova Elena: Rhetorics and Hermeneutic of Blessing and Curse un Pentateuch.
(elenakemerovo[at]mail.ru)
Zatroch Ondrej: Dialog a intertextualita jako možnosť výkladu Starého zákona. (zatroch[at]seznam.cz)
Studijní obor Historická teologie a teologie náboženství:
Bartošek Josef: Ikony a ikonoklastie v džinismu (srovnání s křesťanstvím).
(josef.bartosek[at]seznam.cz)
Dluhoš Marek: Dějiny parapsychologického hnutí a výzkumu v Československu 1920-1990.
(marekdl[at]post.cz)
Dostál Martin: Religionistická interpretace počátků křesťanství v dialogu s teologií.
(dostal_martin[at]seznam.cz)
Dušek Pavel Nikolaj: „Body modifications“ v perspektivách etnologie a religionistiky.
(ppd_praha22[at]centrum.cz)
Freitinger Daniel: Dějiny Moravských bratří v Grónsku. (freitinger[at]centrum.cz)
Halasová Tereza: Dynamika vývoje českého charismatického hnutí.
(tereza.halasova[at]email.cz)
Chalupski Michal: Dějiny liturgie ČCE. (michal.chalupski[at]gmail.com)
Kolesnichenko Julia: Rozkol v ruské pravoslavné církvi a vznik proudu starověrců v polovině 17. století
jako náboženský fenomén. (julia.kolesnichenko[at]email.cz)
Krbec Šimon: Comparative study on religious sources of genocida violence.
(simon.krbec[at]centrum.cz)
Kubín Petr: Svatý Vintíř – kritický životopis. (kubin[at]ktf.cuni.cz)
Mašková Eva: Náboženská konverze v historickém a soudobém náhledu. Přehled teorií konverze.
(evamamisu[at]gmail.com)
Mayerová Hana: Bohyně bd-ba-bq6 ve společenském a náboženském kontextu rané dynastické doby
a její postavení v sumerském panteonu. (hanamayer[at]yahoo.com)
Najbrt Tomáš: Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka z pohledu C.
G. Junga. (najbrt.tomas[at]gmail.com)
Pfann Michael: Život v ČCE v letech 1968 až 1989 ve svědectví jeho protagonistů.
(pfannmichael[at]gmail.com]
Piknová Eva: Starobabylonské období a jeho vztah k náboženství a kultu. (piknova.eva[at]gmail.com)
Sýkora Zdeněk „Změny v současné náboženské situaci v USA.“
(zdenek.sykora[at]gmail.com)
Vantová Alena: Mechanizmy posobenia štátnej moci na církvi. (alena.vantova[at]gmail.com)
Veselý Jindřich: jindrich.vesely[at]email.cz): Filosofie operativní celostnosti Dane Rudhyara.
Weiniger Ruth: Proměny péče o mrtvé v ČR. (ruth.weiniger[at]centrum.cz)
Zvelebil Miroslav: Hildegarda z Bingenu versus kataři. (zvelebil.miroslav[at]seznam.cz)
Studijní obor Systematická a praktická teologie:
Fischer Ondřej: Teologická dimenze profese a etika sociální práce nearistotelské tradice.
(fischer[at]jabok.cz)
Gagen Sergey: Byzantská polemická teologie ve 30. letech 14. století.
(sergeygagen[at]seznam.cz)
Härtel Filip Hanuš: Koncepce „možného Boha“ v díle Richarda Kearneyho. (filip[at]hartel.cz)
Holeka Matouš: Pohled na Písmo a jeho hermeneutická východiska v různých křesťanských tradicích.
(matousholeka[at] hotmail.com)
Jandejsek Petr: Christologie zdola? Spor o Jacquese Dupuis, Jona Sobrina a Rogera Haighta.
(jandej[at]jabok.cz)
Kokobili Alexander: The Impact of Protestantism on the Development of Human Rights.
(alexkokobili[at]yahoo.com)
Kováč Martin: Apoštolicita církvi a biskupský úrad v súčasnej ekumenickém teológii.
(martin.kovac.hc[at]gmail.com)
Kučerová Katarína: „Vznik a sanácia deformít konceptu osobnej viery
determinovaných špecifikami v osobnosti veriaceho.“
(kucerova.katka[at]gmail.com)
Labaj Radek: Konec všech věcí: antropologické a teologické aspekty kosmologie v dialogu teologie,
filosofie a vědy. (radek.labaj[at]gmail.com)
Lédl Josef: Křesťanská recepce lidských práv. (kolenec[at]tiscali.cz)
Marjanko Zbyněk: Etické rozměry v současném pojišťovnictví na konkrétním případě zemědělského
pojištění v ČR. (zbynek.marjanko[at]centrum.cz)
Matulová Lucie: Vztah státu a církve v pojetí Jana Kalvína (recepce jeho učení).
(lucie.matulova[at]centrum.cz)
Ort Jakub: Církev v kulturně a sociálně rozrůzněné společnosti. (jakub.ort[at]gmail.com)
Panaitescu Cristian: Výzva a úkol pravoslavné církevní krize. Teologický výklad paradigmatu církevní
krize navržený otcem Alexandrem Schmemannem. (panyro[at]gmail.com).
Pilecká Kristýna: Světový étos a Bahá u´Iláhův světový řád. (Zhodnocení dvou životních modelů.)
(kristynapil[at]seznam.cz)
Roubík Pavel: Biblická dogmatika F. Mildenbergera. Jeden pozapomenutý dogmatický koncept.
(pavelroubik[at]seznam.cz)
Šály Martin: Různé koncepce církve v Novém zákoně a hodnocení jejich vlivu. (martin.saly[at]atlas.cz)
Šamšula Jiří: Současná německá náboženská theologie, navazující na tradice německého
novoprotestantismu 19. století. (samsula[at]etf.cuni.cz)
Širka Zdenko: Vzťah medzi komunálnym a jednotlivým - Gadamer a moderná pravoslavná
hermeneutika v dialógu. (zdenko.sirka[at]gmail.com)
Studijní obor Filozofie:
Bendová Markéta: Starozákonní exegeze u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy.
(spanta[at]centrum.cz)
Formánek Jakub: Vztah svobody a Božího působení u Leibnitze.
(jakubformanek[at]hotmail.com)
Mamedova Zhanna: Otázka vztahu náboženství a státu v raném protestantismu se zvláštním zřetelem
k české reformaci a dílu P. Chelčického. (zhannamam[at]seznam.cz)
Download

Doktorandi Evangelické teologické fakulty UK v LS AR 2014/2015