Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Příloha č.3 schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
kraj Středočeský
Územní plán sídelního útvaru Nové Strašecí, změny III
Návrh upravený
Textová část
Objednatel:
Město Nové Strašecí,
zastupované Ing. Pavlem Vaicem, starostou
Pořizovatel:
Městský úřad Rakovník,
Úřad územního plánování a regionálního
rozvoje na základě zmocnění Městem Nové
Strašecí,
Městský úřad Nové Strašecí,
Komenského nám.201,
270 01 Nové Strašecí
tel. 313 572 511
Zpracovatel návrhu změny III:
Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6
Autor:
Doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc.
autorizovaný architekt
Spolupráce:
Ing. Václav Jetel
autorizovaný urbanista
Ing. Jan Kubín
Datum: 26.10.2010
1
1
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Obsah textové části:
str.
A. Vymezení zastavěného území.
4
B. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot.
B.1. Urbanisticky významné prostory.
B.2. Strategie rozvoje obce.
B.3. Způsob využití území obce.
B.4. Cíle ochrany a rozvoje hodnot.
B.5. Limity využití území.
4
4
5
5
5
6
C. Urbanistická koncepce města.
C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území.
C.2. Vymezení systému sídelní zeleně.
C.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
podmínek jejich možného budoucího využití.
C.4. Stanovení pořadí změn v území - etapizace.
C.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydán
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách
jejich možného budoucího využití.
C.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.
C.7. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.
9
9
13
D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování
D.1. Dopravní infrastruktura.
D.2. Technická infrastruktura.
D.3. Občanské vybavení.
D.4. Veřejná prostranství.
15
15
16
16
16
E. Koncepce uspořádání krajiny
E.1. Uspořádání krajiny a využití ploch.
E.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití.
E.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny.
E.4. Ochrana před povodněmi.
E.5. Ložiska nerostných surovin a jejich využití.
17
17
17
18
19
19
F. Podmínky pro využití ploch.
F.1. Funkční regulace ploch s rozdílným způsobem využití.
F.2. Prostorové uspořádání, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu.
F.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.
F.4. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
F.5. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
19
19
20
20
14
14
14
14
15
20
20
2
2
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
F.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt .
20
G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
G.1. vliv změn III na veřejně prospěšné stavby.
G.2. vliv změn III na veřejně prospěšná opatření.
21
21
21
H. Údaje o počtu listů a výkresů návrhu změn III ÚP SÚ Nové Strašecí
H.1. Počet listů textové části.
H.2. Seznam výkresů grafické části.
22
22
22
II. Odůvodnění změn III územního plánu SÚ Nové Strašecí
23
I. Vyhodnocení koordinace využívání území.
I.1. Širší územní vztahy.
I.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
23
23
23
J. Údaje o splnění zadání.
24
K. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
K.1. Vyhodnocení důsledků navrženého řešení.
K.2. Vztah k rozboru udržitelného rozvoje území.
24
24
25
L. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
25
M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkce lesa
25
N. Obsah grafické části
27
O. Přílohy.
O.1. Použité podklady.
O.2. Doklady.
27
27
27
3
3
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
A. Vymezení zastavěného území.
Vymezení zastavěného území je vyznačeno v kopii katastrální mapy ze dne 1.1.2007 pro celé území
obce Nové Strašecí.
Hranice zastavěného území je v mapovém podkladu vyznačená linií, vedenou po hranici parcel, ve
výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto
hranicích v souladu s § 58 odst. 1 stavebního zákona.
Do zastavěného území jsou zařazeny pozemky v intravilánu a dále pozemky vně intravilánu souladu s
§ 58 odst. 2 stavebního zákona. Intravilán vymezený k 1.9.1966 a vyznačený v mapách evidence
nemovitostí zahrnuje pouze centrum obce Nové Strašecí.
Vně intravilánu jsou zařazeny v souladu s § 58 odst. 2 písm.a) stavebního zákona zastavěné stavební
pozemky (zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí
jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý
celek s obytnými a hospodářskými budovami), v souladu s § 58 odst. 2 písm.b) stavebního zákona
stavební proluky; v souladu s § 58 odst. 2 písm. c) stavebního zákona pozemní komunikace nebo
jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území; v souladu s § 58 odst. 2
písm.d) stavebního zákona ostatní veřejná prostranství (veřejným prostranstvím se rozumí podle § 34
zákona č.128/2000 Sb. všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.), v souladu s § 58 odst. 2 písm. e) stavebního zákona další pozemky, které jsou
obklopené ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a
zahradnictví. Černou čárou s křížky je vyznačen intravilán obce Nové Strašecí (intravilánem se rozumí
zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí).
Veškeré pozemky charakteru pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, resp. pozemky evidované
v katastrálním operátu v druhu 10 – lesní pozemek, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí
lesa, nebyly vymezeny jako zastavěné území obce, a to jak ve stávajícím intravilánu, tak vně
intravilánu. Pokud jde o stavby pro individuální rekreaci obklopené pozemky určené k plnění funkcí
lesa, pak s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona mohou být jako zastavěné
území vymezeny pouze stavební parcely evidované v katastru nemovitostí; zastavěné lesní pozemky
pod chatami (budova na lesním pozemku) nikoliv. Další související pozemkové parcely (pod
společným oplocením atd.) v druhu lesní pozemek opět podléhají ustanovení § 13 odst. 1 lesního
zákona a proto je do zastavěného území nelze zařadit. U chat obklopených lesními pozemky byly
v souladu s § 2 odst.1) písm. c) stavebního zákona do zastavěného území zahrnuty pouze jednotlivé
zastavěné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcely, neboť další
pozemkové parcely nejsou většinou pod společným oplocením a netvoří souvislý celek s obytnými
a hospodářskými budovami.
B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot.
B.1. Urbanisticky významné prostory.
Správní území města Nové Strašecí má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na ně
tedy ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.242/92 Sb. Většina
v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo
4
4
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše
uvedeného zákona.
V území řešeném návrhem změn III se nevyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Urbanisticky významným prostorem je Komenského náměstí,
kde je předmětem ochrany výšková hladina zástavby a uliční čára zástavby. Návrhem změn III
nedochází k narušení hodnot intravilánu města.
B.2. Strategie rozvoje obce.
Všechny požadavky na změny III jsou v souladu s dlouhodobými hlavními cíli rozvoje města, neboť:
- podmiňují zastavitelnost rozvojových ploch obce
- podmiňují asanaci a přestavbu nedostatečně či vůbec nevyužívaných ploch
- poskytují podmínky pro realizaci potřeb kvalitního bydlení a potřeb výroby a služeb na
území obce
- odpovídají poloze a postavení města ve Středočeském kraji a v regionu Rakovnicka
vytvářejí předpoklady pro převedení některých pozemků ve vlastnictví ČR a správě
Pozemkového fondu do vlastnictví obce.
Dlouhodobá urbanistická koncepce rozvoje města Nové Strašecí je schváleným územním plánem
definována jako růstová, jak odpovídá výhodným rozvojovým předpokladům města, vyplývajícím
z jeho polohy v rozvojové ose regionálního významu podél rychlostní silnice R6 („Politika územního
rozvoje ČR v období 2006 – 2013“, MMR ČR, 2008), kvalitnímu prostředí pro bydlení i rekreaci,
výborné dopravní dostupnosti spádových center Rakovník, Kladno a Praha, čilým podnikatelským
aktivitám v regionu a demografickému vývoji města. Návrh změn III dále posiluje celkovou
životaschopnost města. Ostatní charakteristické rysy strategie rozvoje města (např. zástavba
nezastavěných proluk, postupná zástavba nových ploch pro podnikatelské aktivity, atd..), stanovené
schváleným ÚP SÚ Nové Strašecí zůstávají většinou nezměněny a jsou v rámci návrhu změn III
integrovány do územně plánovací dokumentace.
B.3. Způsob využití území obce.
V důsledku navrhovaných změn III dojde ke změně způsobu využití plochy v extravilánu
města v lokalitách, které jsou v kontaktní poloze k současně zastavěnému území nebo je jejich
dopravní obsluha možná novými úseky místních obslužných komunikací, napojenými na stávající
dopravní skelet města.
Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž prostorové
vymezení a funkce je patrná z výkresu č. 2: Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny,
doprava“ v měřítku 1:5000. Vymezením nových rozvojových ploch nedochází k výraznému narušení
stávající urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny v řešeném území. Nezastavitelné
plochy se návrhem změn III nenavrhují, protože podle §2 stavebního zákona je nezastavitelným
pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.
Změnami III nebudou dotčeny limity využití území nad rozsah schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí ve
znění změn I. Změnami III nedochází ke střetům se záměry územně plánovací činnosti. Kromě
vymezení plochy pro umístění zařízení občanské vybavenosti a komerčních zařízení i servisních areálů
služeb v zóně Severozápad, představuje naprostá většina ostatních změn změnu využití území na
plochy pro bydlení a plochy pro umístění odpovídající veřejné vybavenosti území, tj. dopravní a
technické infrastruktury.
B.4. Cíle ochrany a rozvoje hodnot.
5
5
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Plánované záměry nelze většinou řešit uspokojivě v rámci současně zastavěných a územním plánem
vymezených zastavitelných ploch, a proto je nutné III. změnou ÚP SÚ Nové Strašecí racionálně
restrukturalizovat zastavitelné plochy, včetně jejich částečné redukce v odůvodněných případech a
vymezit nové plochy pro požadovaný rozvoj města na základě odůvodněných a z hlediska současně
platné legislativy přijatelných podnětů na změny využití ploch. Hlavním cílem návrhu změn III je
doplnění schváleného územního plánu o nově vymezené zastavitelné plochy v souladu s reálným
stavem území, aktuálními potřebami města a územní studií zóny Severozápad. Tím se na přechodné
období do zpracování nového územního plánu vytváří podklad pro kvalifikované rozhodování o
změnách využití území, které nejen uspokojí potřeby jednotlivých stavebníků, ale zároveň odpovídá
koncepčním záměrům města a není v konfliktu se zřeteli ochrany krajinného prostředí. Cílem ochrany
jsou tudíž i místa krajinného rázu dle územně analytických podkladů ORP Rakovník
B.5. Limity využití území.
Změny III schváleného územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí a jejich důsledky jsou řešeny
tak, aby v návrhu změn III schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí byly objektivně vyhodnoceny reálně
existující i potenciálně očekávané limity využití správního území města, které mají nejrůznější
charakter, nejrůznější intenzitu vlivu a nejrůznější význam z hlediska funkčního využití řešeného
území, tj. zejména:
a) územní systémy ekologické stability (ÚSES)
b) chráněná území přírody a památné stromy
c) kulturní nemovité památky
d) záplavová území, pokud jsou stanovena
e) ložiska nerostných surovin
f) území s archeologickými nálezy
g) ochrana před vlivy dopravy
h) ochrana zemědělského půdního fondu
i) ochrana pozemků pro plnění funkce lesa
j) ostatní vlivy
7.1.
Územní systémy ekologické stability (ÚSES).
V širších krajinných souvislostech leží řešené území v krajině s relativně vysokým koeficientem
ekologické stability. To je dáno m.j. i tím, že město Nové Strašecí se nalézá v blízkosti Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko a tvoří její bezprostřední zázemí. V území řešeném změnami III ÚP SÚ
nejsou vymezeny skladebné části nadregionálního systému ekologické stability. Z tohoto důvodu
návrh zadání změn III nepodléhá posouzení dle § 79, odst.3, písmeno a) zákona č. 114/1992 Sb.
V návrhu změn III jsou respektovány prvky ÚSES vymezené v územně analytických podkladech jako
nezastavitelné plochy. Z hlediska limitů využití území nepředstavují územní systémy ekologické
stability omezení rozvojových záměrů města, navržených změnami III schváleného ÚP SÚ.
Chráněná území přírody a památné stromy jsou vyznačeny ve výkresové části a specifikovány
v textové části dokumentace návrhu změn III, pokud se vyskytují na území dotčeném změnami III
schváleného ÚP SÚ. Jednotlivé soliterní dřeviny nebo jejich skupiny s krajinotvorným významem
pokud jsou součástí generelu ÚSES a území dotčeného změnami III jsou zakresleny ve výkresové části
dokumentace návrhu změn III.
7.2. Chráněná území přírody a památné stromy.
Na území dotčeném změnami III se nevyskytují registrované významné krajinné prvky, VKP navržené
k registraci či jiná maloplošná chráněná území přírody. V širším územním vztahu jsou k některým
navrženým změnám VKP Konopas, Přírodní památka Na novém rybníce, Přírodní rezervace Podhůrka.
Územní vazby a způsob ochrany těchto chráněných území přírody nejsou dotčeny navrženými
změnami III.
6
6
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
7.3.
Kulturní nemovité památky.
V území řešeném návrhem změn III se nevyskytují kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky, které by byly chráněny podle zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči. V blízkosti dotčeného území leží následující kulturní památky, které jsou zakresleny
do výkresové dokumentace změn III:
- kaplička Nejsvětější Trojice na Mackově hoře, rejst. č. 12885
- areál kostela Narození Pany Marie, rejst.č. 20272/2-2688
- kaple sv. Isidora, rejst.č. 22935/2-3113
- areál fary, rejst.č.10208/2-4289
V řešeném území se dále nacházejí další objekty s kulturně historickým významem:
budova LŠU, budova Městského úřadu, atd … , které významným způsobem vytvářejí
charakteristickou urbanistickou formu města.
7.4. Záplavová území.
Na základě podkladů, předaných pořizovatelem změn III schváleného ÚP SÚ a doplňkových informací,
získaných zpracovatelem, nejsou u vodotečí, protékajících řešeným územím, vymezena záplavová
území velké vody Q 100.
7.5. Ložiska nerostných surovin.
Do jižní části správního území města zasahuje výhradní těžené ložisko lupků se stanoveným
dobývacím prostorem, jehož plocha i hranice jsou zakresleny v hlavním výkresu č.I.2: „Urbanistická
koncepce, uspořádání krajiny a doprava – změny III“. Hranice CHLÚ i stanoveného DP a jejich
pojmenování (CHLÚ Rynholec, CHLÚ Nové Strašecí II) jsou vyznačeny v hlavním výkresu návrhu změn
I ÚP SÚ. Na území CHLÚ územně zasahují navrhované změny č. 23 (sběrná automobilová komunikace
navržená změnami I), č. 16, 17 a 18 (rozvojové obytné zóny B a C). U těchto změn se stanovuje
povinnost postupu podle §§ 18 a 19 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon) při realizaci staveb a zařízení
netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ – tj. zákaz budování staveb pokud k nim nebyl vydán souhlas
příslušného odboru Středočeského krajského úřadu. Souhlas KÚ musí být dále doložen vyjádřením
organizace pověřené správou ložiska spolu s návrhem podmínek ochrany ložiska. Na CHLÚ dále
zasahuje navrhovaná změna č. 41 (zalesnění), která však není s §§ 18 a 19 horního zákona v rozporu.
Poddolovaná území a vlivy starší těžby se na území dotčeném změnami III vyskytují v jihovýchodní
okrajové části zastavitelného území ve znění schválených změn č. I a II ÚP SÚ (rozvojové zóny B a C).
Do území řešeného změnami III nezasahují ani aktivní či pasívní sesuvná území.
7.6. Území s archeologickými nálezy
Správní území města Nové Strašecí má charakter území s archeologickými nálezy. Vztahují se na ně
tedy ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č.242/92 Sb. Většina
v budoucnu prováděných zemních prací bude podléhat odbornému archeologickému dozoru nebo
vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, tak jak určují příslušná ustanovení výše
uvedeného zákona. Organizací, která zabezpečí realizaci záchranného archeologického výzkumu bude
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3, Praha 10.
7.7. Ochrana před vlivy dopravy.
Řešené správní území města je ve své severozápadní části silně exponováno vlivům dopravy, a to jak
v současnosti reálně existujícím (procházející směrově rozdělená čtyřpruhová rychlostní silnice I/6,
silnice II. třídy II/237, II/606, silnice III. třídy III/23627, III/2375, polní letiště, železniční trať č. 120
Praha – Chomutov, tak i výhledově plánovaným (prodloužení směrově rozdělené čtyřpruhové
rychlostní silnice I/6 za západní hranici správního území města). Omezující vlivy dopravy se projevují
hlukovým zatížením, především v pásu podél jižního okraje silnice R I/6, kde jsou však částečně
7
7
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
provedena pasívní i aktivní protihluková opatření, a kde v bezprostředním přímém kontaktu neleží
ani stávající ani rozvojové zóny bydlení. Negativní vlivy dopravy se v území dotčeném změnami III
uplatňují v zóně G – Severozápad a u některých navrhovaných změn (např. podél silnice II/237) a jsou
jedním z důvodů navrhované změny funkčního využití území z obytné funkce zpět na stávající funkci
(orná půda) nebo na izolační zeleň, změny č.10 (podél jednokolejné, neelektrifikované železniční trati
č.120 Praha - Kladno - Žatec - Chomutov), kde se nově navrhuje pruh izolační zeleně. Železniční
infrastruktura je dále v územně prostorovém vztahu ke změnám č. 29, 30, 32, 33 a 41. Tyto změny
jsou řešeny tak, aby respektovaly následující zásady:
- čistě obytné území je situováno mimo ochranné pásmo dráhy
- případná protihluková opatření u změn č. 29, 30, 32, 33, 9 a 41 budou prováděny na náklady
stavebníků
- u změn č.29 a 41 bude respektována vyhláška č.177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah, t.j.
bude zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení, nesmí
dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové
poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil
- v místech, kde předmětné změny v řešeném území kolidují s obvodem a ochranným pásmem dráhy,
je třeba postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.266/1994 Sb. o dráhách v platném
znění.
Ochranné pásmo dráhy je vyznačeno v koordinačním výkresu č.II.4. Šířka ochranného pásma
rychlostní silnice R6 v koordinačním výkresu je upravena v souladu s platnou legislativou na 100 m od
osy přilehlého jízdního pásu a je doplněn zákres v západní části území.
7.8. Ochrana zemědělského půdního fondu:
V návrhu změn III jsou dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 zákona č.334/1992 Sb. a v textové části
Odůvodnění návrhu řešení je provedeno řádné vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého
řešení na ZPF. Rozvojové zóny města jsou navrženy tak, aby byly v souladu s režimem příslušné třídy
ochrany ZPF a jsou označeny jako zastavitelné plochy. Navržené zábory ZPF jsou vyhodnoceny dle § 4
zákona č.334/1992 Sb. a ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb., §§ 3 a 4. Plochy zemědělské půdy
navrhované k nezemědělskému využití jsou doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a
bonitovaných půdně ekologických jednotkách.
7.9. Ochrana pozemků pro plnění funkce lesa:
Na plochách pozemků, určených pro plnění funkce lesa nejsou změnami III schváleného ÚP SÚ Nové
Strašecí navrženy stavby, které této funkci neodpovídají, zejména pak stavby pro individuální
rekreaci. V koordinačním výkresu – změny III je vyznačena hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa
v plochách určených pro zástavbu.
7.10. Ostatní vlivy.
Ostatní limity využití území jsou v území dotčeném změnami III představovány:
a) vzdáleností (ochranným pásmem) lesa o šířce 50 m, které je respektováno při návrhu řešení
změn č.1, 2, 13, 41 a 46
b) pásmem hygienické ochrany ČOV – na plochách dotčených změnami III se uplatňuje u změn č.
4 a 52
c) pásmem hygienické ochrany vodních zdrojů stupně 2B (vnější) a stupně 3
d) melioracemi a ochranou zemědělských půd.
Výskyt a funkčnost soustavy odvodnění na plochách dotčených změnami III byla ověřena v územně
analytických podkladech. Vyhodnocení záborů ZPF a jejich zdůvodnění obsahuje samostatná kapitola
M textové části návrhu změn III.
8
8
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
C. Urbanistická koncepce města.
C.1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území.
Systém vymezení a podmínek využití (regulativy) ploch odlišného způsobu využití v závazné
části schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí se z důvodu uchování konzistence územně plánovací
dokumentace města v návrhu změn III schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí nemění a jednotlivé typy
ploch zůstávají zachovány, tj:
I. Současně zastavěné a zastavitelné území:
1. čistě obytné plochy (rodinné domy)
2. čistě obytné plochy (vícepodlažní bytové domy)
3. smíšené obytné plochy (bydlení s živností)
4. všeobecně smíšené plochy (bydlení a komerční aktivity)
5. občanská vybavenost
6. veřejná prostranství
7. zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
8. plochy výroby, skladů a služeb
9. plochy smíšené výrobní
II. Nezastavitelné území:
10. orná půda (pole)
11. louky, pastviny
12. zahrady sady
13. krajinotvorná zeleň
14. vodní plochy a toky
15. plochy skladebných prvků územních systémů ekologické stability
III. Plochy a koridory technické infrastruktury.
Navrhované změny III ÚP SÚ Nové Strašecí jsou lokalizovány v katastrálním území tvořícím správní
území města, tj. k.ú. Nové Strašecí. Navrhované změny se týkají především dosud nezastavěných
ploch katastrálních území města Nové Strašecí, většinou v bezprostřední návaznosti na současně
zastavěné území města. Z hlediska umístění a specifického využití území jsou změny III lokalizovány
v urbanistických zónách1) A - J, jejichž hranice jsou vymezeny ve výkresu „Limity využití území –
lokalizace změn III, 1:5000“:
zóna č.
A
B
C
D
pojmenování
Historické jádro
Jihozápad – Šibeniční vrch, Na spravedlnosti
Jihovýchod
U svatého Isidora
Za hliništěm
změna III č.
1 – 10, 2, 10 a 11 2
11 – 15
16
17
18, 19, 5 a 8
1
Označení dle výkresu „Aktualizace stavu využití území k 1.1.2002 – komplexní urbanistické řešení“ 1:10 000,
Upn SÚ Nové Strašecí, změny č.1, autor: Ing. Stanislav Zeman, AUA – Agrourbanistický atelier Praha 6
2
Z důvodu kontextu s předcházející verzí zadání není upraveno číslování změn do souvislé číselné řady.
Z důvodu korelace s výkresovou dokumentací návrhu změn III jsou dodatečně zařazené změny (na základě
souhlasně přijatých podnětů) značeny v textu zadání i ve výkresu modře. Ani jejich číslování netvoří souvislou
číselnou řadu, avšak souhlasí s číslováním zprávy pro RM z 16.3.2009.
9
9
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
E
F
G
I
J
Východ – V hořejších hlavách
Severovýchod – U čelechovské cesty
Na Mackově hoře
Na pískách
Jih – Pod šibeniční horou, Horní Pecínov
20
21 – 23, 1
24 – 28, 7
29 - 33
34 - 37
Ostatní změny jsou lokalizovány mimo urbanistické zóny vymezené schváleným ÚP SÚ Nové Strašecí
či mají obecný charakter a nejsou místně určeny:
38 – 51, 6,9 a 12
Stav současně zastavěného území a jeho hranice budou vymezeny ve skutečnostech obsažených ve
schváleném znění územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí. Hranice zastavitelného území obce
Nové Strašecí ve znění změn III je dána rozvojovými plochami pro zástavbu navrženými schváleným
ÚP SÚ a změnami č. 1 a č. 2 na základě schváleného funkčního využití území.
Hranice zastavitelného území jsou až na odůvodněné výjimky vedeny po hranicích pozemků.
Pokud to není možné, jsou dokumentací změn III územního plánu dány podklady pro územní řízení a
vydání územního rozhodnutí o dělení a scelování pozemků ve smyslu stavebního zákona ve znění
zákona č.83/1998 Sb. (§ 32, odst. 1, písmeno e).
Rozvojové plochy, které jsou předmětem řešení změn III se vymezují takto:
zóna změna č.
specifikace
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------historické jádro:
1
změna funkčního využití plochy atria ZUŠ ze zeleně s rekreační funkcí na
obč. vybavenost
2
oprava zákresu stromové zeleně na Komenského nám. tak, aby odpovídal
míře podrobnosti ÚPD
3
změna funkčního využití plochy po bývalém kinu na plochu pro dopravu
(parkoviště)
4
změna v souladu se skutečností funkčního využití ploch u křižovatky
silnice na Čelechovice u sběrny a křižovatky u nám. B.Smetany na
veřejnou zeleň
5
změna funkčního využití plochy u ubytovacího střediska Kvatrum ve
Mšeckém sídlišti naproti školícího střediska Amos (p.p.č.1320/2, 1320/3 a
1111, k.ú. Nové Strašecí) z veřejné zeleně na plochu ČOB – bytové domy
s podmínkou využití min. 60% výměry pozemku na zeleň
6
oprava a doplnění zákresu dvou památných stromů u Domova důchodců
7
změna funkčního využití ploch sadů a zahrad u zástavby RD v Okružní
ulici z občanské vybavenosti na plochy pro zástavbu RD
8
změna funkčního využití lokality 2 (návrh) z vícepodlažní bytové
zástavby na zástavbu RD
9
v souladu se skutečným stavem je upraveno funkční využití ploch mezi MŠ
pod poliklinikou a bytovkami
10
místo nevelké plochy zeleně v zóně 23 (BIOS) je navržena plocha
občanské vybavenosti (garáže)
Zóna A:
11
12
13
změna funkčního využití ploch stávajících sadů a zahrad z ploch pro
bydlení na sady a zahrady (částečná redukce plochy zóny)
lokalita Palouček je vyňata z plochy obytné zóny a změněno její funkční
využití na zeleň s krajinotvornou funkcí
plocha pěšiny kolem plotu chatové zástavby přes Palouček je vyňata ze
zastavitelné plochy pro bydlení
10
10
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
14
15
2
10
11
s přihlédnutím k ochrannému pásmu lesa změněno funkční využití pásu
zeleně při cestě mezi Pecínovským vodojemem a věžovým vodojemem na
plochu čistě obytného území (pro nízkopodlažní individuální RD)
je upraven rozsah zóny 12 Na spravedlnosti tak, aby bylo respektováno
ochranné pásmo hřbitova
změna funkčního využití pozemků p.č. 220/1 a 220/19 v k.ú. Nové strašecí na
„čistě obytné území – zástavba RD“
změna funkčního využití pozemku p.č. 207/12 v k.ú. Nové Strašecí takto:
- část se stávajícím využitím ČOB na všeobecně smíšené území (areál pro
bydlení a komerční aktivity)“
- část se stávajícím využitím pro volný čas, sport a rekreaci na „čistě obytné
území – zástavba RD“.
V regulativech se stanovuje podmínka, že komerční aktivity a aktivity
sportovně rekreační nesmějí narušit podmínky zdravého bydlení (např.
hlukem, emisemi, prachem)
změna funkčního využití pozemků p.č. 150 a 151/2 na „čistě obytné území –
zástavba RD“
Zóna B:
16
redukce rozsahu zóny s přihlédnutím k ochrannému pásmu vedení VN,
oddělení plochy pro nízkopodlažní zástavbu s možností podnikatelských
živností od silnice II/686 pásem izolační zeleně
17
všeobecně smíšené území zóny s komerčními aktivitami se redukuje a
odděluje od silnice II/686 i navrhovaného sběrného okruhu pásem izolační
zeleně
18
ruší se část zóny západně od stávající trasy sběrné automobilové komunikace
a tyto plochy se ponechávají jako zeleň s krajinotvornou funkcí
rozšiřují se plochy čistě obytného území na území areálu bývalého
Dřevozpracujícího závodu
změna funkčního využití pozemků p.č. 435/4, st.1882/1 a 442/2 v k.ú.Nové
Strašecí na „čistě obytné území – bytové domy“
změna funkčního využití části pozemku p.č. 2133/1 v k.ú. Nové Strašecí na
„čistě obytné území – zástavba RD“
Zóna C:
Zóna D:
19
5
8
Zóna E:
20
výrazně se redukuje rozsah zóny, její jižní část se ponechává pro využití
„sady, zahrady“
21
ruší se jižní segment zóny pod silnicí na Čelechovice, zbytek zóny v etapě
návrh se redukuje a převádí do etapy územní rezerva
návrh systému izolační pásové zeleně na západním okraji zóny
návrh systému logistické dopravy do a ze zóny tak, aby tato
dopravní zátěž nezatěžovala městské jádro
změna využití pozemku p.č. 1302/2 v k.ú. Nové Strašecí v souladu se stávající
funkcí území na „Areály výroby, skladů a služeb (komerční plochy)“
Zóna F:
22
23
1
Zóna G:
11
11
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
24
25
26
27
návrh řešení umístění školy a mateřské školy, sportovního areálu,
podnikatelského inkubátoru, areálu Technických služeb města, Hasičského
záchranného sboru v souladu s variantou B územní studie
změna funkčního využití ploch v jižní části zóny z „Areály výroby, skladů
a služeb“ na „Smíšená obytná území“ dle varianty B územní studie
návrh plochy pro přemístění autobusového nádraží a komerčního nákupního
centra s parkovištěm na plochách stávající zóny
v návaznosti na změny 24, 25 a 26 návrh dopravního skeletu zóny včetně
přemostění silnice II/237 lávkou pro pěší a kruhové křižovatky u
čerpací stanice PHM
28
stanovení povinnosti vypracovat pro území zóny regulační plán
29
návrh pásu izolační zeleně mezi navrhované čistě obytné území a
železniční stanici
drážní domek Pod Mackovou horou za mostem je zahrnut v souladu se
stávajícím využitím do současně zastavěného území obce a je zakreslena
přístupová komunikace k němu
v souladu se stávajícím stavem změna funkčního využití pozemku
posledního RD v ulici Nádražní pod silnicí II/237 ze „zeleň“ na „čistě obytné
území“ a jeho zahrnutí ho současně zastavěného území obce
změna funkčního využití pozemku p.č.1790 a na něm stojícího objektu
č.p.568 z plochy rekreační zástavby na čistě obytné území – zástavba RD
Zóna I:
32
33
3
Zóna J:
34
35
36
37
změna funkčního využití přírodní plochy pod lesíkem na Šibeničním
vrchu ze „zeleně veřejné a krajinotvorné“ na „louky a pastviny“
nově postavené RD v Pecínově začleněny do současně zastavěného území
obce
oprava zákresu území u kynologů v Pecínově dle schváleného GP 1151-970
43-97 (HCM Kladno)
zakreslení severní hranice lokálního biokoridoru rybník Nový II
Další změny, které nejsou územně vázány na rozvojové zóny, vymezené schváleným ÚP SÚ Nové
Strašecí – změny I:
41
42
43
44
45
změna využití plochy 13 na Hořkovci pro volný čas, sport a rekreaci na plochu
krajinotvorné zeleně
návrh funkční využití území stávající ČOV na plochy krajinné zeleně po
zprovoznění nové ČOV a provedení asanace
zákres původní polní cesty na Konopas kolem Strašeckého potoka dle ÚAP,
návrh cyklistické stezky v její stopě a doplnění interakčního prvku ÚSES podél
ní
návrh kruhových křižovatek se zpomalujícími prvky u nově navrhovaných
místních obslužných komunikací u vjezdů do obytných zón a u jejich křížení
uvnitř nich
redukce návrhu rozšíření vodní plochy rybníka Konopas pouze na
stávající zamokřené plochy
12
12
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
46
47
48
49
50
51
6
9
12
13
prověření kultury pozemků luk a pastvin kolem rybníka Nový II a Hospodního
rybníka dle katastru nemovitostí a návrh jejich změny zařazení v souladu se
stávajícím stavem na ornou půdu, plochy luk a pastviny, pokud nezasahují do
plochy lokálního biokoridoru LBK č. 1. 3
změna funkčního využití lokality 10 (louka s plánovaným lyžařským vlekem)
z kultury „orná půda“ na zeleň s funkcí veřejnou, krajinotvornou a rekreační
(pobytová louka s lavičkami a vybavením)
rozšíření navržené plochy zeleně s krajinotvornou funkcí tak, aby se propojila
lokalita Okrouhlice (rekultivovaná skládka) s významným krajinným prvkem
zvýraznění zákresu hranice současně zastavěného území a hranice
zastavitelného území
doplnění zákresu významných krajinných prvků podle územně analytických
podkladů
zrušení rozvojové zóny 22 a 28 severně od silnice R I/6
posun hranice zastavitelného území města za pozemek p.č. 317, k.ú. Nové
Strašecí a změna funkčního využití tohoto pozemku na „čistě obytné území –
zástavba RD“
změna funkčního využití části pozemků p.č.1744/5, 1746/1 a 1747/7 v k.ú.
Nové Strašecí na „čistě obytné území – zástavba RD“. V regulativech
stanovení povinnost předložit posouzení hlukové zátěže a návrh
protihlukových opatření (k tíži stavebníka) ve správním řízení k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení
změna funkčního využití pozemku p.č.1485/14 v k.ú. Nové Strašecí v souladu
se stávající funkcí území na „všeobecně smíšené území – areály pro bydlení a
komerční aktivity“
změna funkčního využití pozemku p.č. 1475/20 v k.ú. Nové Strašecí z plochy
zeleně na „areály výroby, skladů a služeb – komerční plochy“
Uvedené změny využití ploch zasahují ve své většině do nezastavitelných ploch přírody a krajiny a
mění plochy na zastavitelné, převážně s funkcí bydlení. Návrh změny III vychází ze stávajícího
charakteru a uspořádání urbanistické koncepce sídla Nové Strašecí. Vzhledem k plošnému rozsahu a
situaci v kontaktních zónách současně zastavěného území ji výrazně neovlivňuje. Návrh změny III ve
svých důsledcích neznemožňuje průchodnost krajiny a neomezuje vedení pěších a cyklistických tras.
Navržené rozvojové záměry respektují požadavky a zásady koncepce nakládání s odpady, stanovené
v obecně závazné vyhlášce města. Návrh změn III rovněž respektuje současnou výškovou a hmotovou
proporcionalitu objektů v řešeném území.
C.2. Vymezení systému sídelní zeleně.
Sady a zahrady:
Převážnou část zeleně v sídle tvoří zahrady u usedlostí a domů. Vzhledem k smíšenému charakteru
sídla převažuje užitková funkce, v blízkosti obydlí a u novější zástavby rodinných domků kombinovaná
nebo převažujcí obytná funkce. V zahradách lze nalézt několik hodnotných vzrostlých dřevin - duby,
lípy, douglasky.
Veřejná zeleň:
Má relativně malý rozsah a je tvořena veřejným prostranstvím Komenského náměstí, parkovou zelení
hřbitova a rozptýlenými parkově upravenými plochami zeleně nevelkého rozsahu na dalších
veřejných prostranstvích a kolem veřejných budov, zelení kolem fotbalového hřiště a stromovými
alejemi různé kvality podél komunikací.
Vyhrazená zeleň:
13
13
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Vyskytuje se pouze v omezené míře – izolační zeleň kolem účelových hospodářských budov, zeleň
uvnitř výrobních areálů a izolační zeleň kolem rychlostní silnice I/6. Lze sem zahrnout i vlastní
travnatou plochu fotbalového hřiště.
Stromořadí:
Jednostranná i oboustranná stromořadí lip, bříz a topolů, vzácněji dubů podél komunikací, drobných
vodotečí a toků odvodňovacích struh se v řešeném území uplatňují jako hojně zastoupený a výrazný
krajinotvorný prvek. Tato stromořadí mají proměnlivou dendrologickou hodnotu a téměř všechna
nesou známky zanedbané údržby. V řadě případů je žádoucí výměna či náhrada odumřelých stromů.
Památné a významné stromy:
Několik hodnotných soliterních vzrostlých stromů (lípy, duby) najdeme v intravilánu Nového Strašecí
(např. u Domu důchodců)i soukromých zahradách a na řadě soliterních stanovišť. Památné stromy
jsou evidovány a zakresleny v lokalitách podle výkresu č. II.4: „Koordinační výkres“ v měřítku 1:10000.
Návrh změny III do výše popsaného uspořádání zeleně v sídle nijak nezasahuje.
C.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení podmínek jejich
budoucího využití.
Upravený návrh změn III vymezuje jako územní rezervu plochy v zóně G – Severozápad mezi jižní
hranicí ochranného pásma rychlostní komunikace R6 a severní hranicí ochranného pásma silnice II.
třídy č.606. Za územní rezervy je třeba též považovat koridory a plochy určené pro výstavbu veřejně
prospěšných staveb, jako jsou např. navržené nové úseky sdružených koridorů místních obslužných
komunikací a inženýrských sítí v zastavitelných rozvojových zónách či koridory technické
infrastruktury mimo intravilán obce.
C.4. Stanovení pořadí změn v území – etapizace.
Plochy územních rezerv dle schváleného ÚP SÚ Nové Strašecí a jeho změn I se v zásadě
nemění. Územní rezervy s výjimkou veřejně prospěšných staveb a opatření jsou určeny pro zástavbu
až po roce 2019, pokud v té době budou vyčerpány zastavitelné plochy vymezené v etapě „návrh“
(2009 – 2019). Čerpání územních rezerv je dále podmíněno komplexním posouzením využití
zastavitelných ploch v rámci celého města Nové Strašecí a realizací úseku silnice II/606 na území zóny
G - Severozápad.
C.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití.
Návrhem změny III ÚP SÚ Nové Strašecí se vymezuje plocha rozvojové zastavitelné zóny G –
Severozápad v lokalitě Na Mackově hoře, k.ú. Nové Strašecí a v rozsahu definovaném územní
studií zóny Severozápad, budoucí plošně rozsáhlé soustředěné výstavby polyfunkčního
charakteru, v níž se výrazněji uplatňují veřejné zájmy, jako plocha, ve které je pořízení a vydání
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejího možného budoucího využití. Tento
soubor ploch tvoří v severozápadní části území Města Nové Strašecí souvislý celek velmi členitého
půdorysu s místy komplikovanými podmínkami pro dopravní obsluhu.
C.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.
Návrhem změny III ÚP SÚ Nové Strašecí se nevymezují architektonicky nebo urbanisticky
významné stavby.
C.7. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.
14
14
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Návrhem změny III ÚP SÚ Nové Strašecí se nevymezují stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební
řízení.
D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování.
Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to:
D. 1. dopravní infrastruktura
D. 2. technická infrastruktura
D. 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva
D. 4. veřejné prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,
D.1. Dopravní infrastruktura.
Dopravní skelet Města Nové Strašecí je tvořen průjezdními úseky silnic II/237, II/606 a III/2375,
III/23627 a místními obslužnými komunikacemi, většinou s asfaltovou vozovkou a vyhovujícími
profily, který je napojen na silnici I. třídy I/6, která v úseku Praha – Nové Strašecí je směrově
oddělenou čtyřpruhovou automobilovou komunikací, splňující parametry rychlostní silnice. Pokud
bude v rámci stavebního řízení navrhována jakákoliv stavební činnost v ochranných pásmech silnic, je
nezbytné projednat předem souhlas příslušného silničního správního úřadu, který smí udělit výjimku
za podmínek uvedených v zákoně č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V takovém případě je
třeba v rozpočtu stavby počítat s vybudováním protihlukových opatření, která nebudou správci
dopravních zařízení hrazena. Nově navržené zastavitelné rozvojové zóny budou dopravně obslouženy
buď ze stávajících místních obslužných komunikací nebo na ně navazujících nových úseků které se
stanovují veřejně prospěšnými stavbami. Profily stávajících místních obslužných komunikací budou
v případě potřeby rozšířeny a budou dobudovány asfaltové vozovky, odstavné a parkovací plochy.
Návrh místních komunikací je nutné upřesnit regulačním plánem po provedené parcelaci rozvojových
zón. Minimální šířka nových úseků místních obslužných komunikací v rozvojových plochách a
plochách přestavby se stanovuje 8m. Při jednosměrném provozu je možno tuto minimální šířku snížit
na 6,5 m. Minimální šířka nových, samostatně vedených cyklostezek dle grafické části dokumentace
návrhu ÚP se stanovuje 2,5 m.
Případné dopravní opatření podléhá v souladu s ust. zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, samostatnému projednání, což se týká i stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Návrh změn III stabilizuje nový úsek silnice od STK, podjezdem I/6 a kolem výrobních a skladových
areálů severně od trasy I/6 s napojením na silnici II/237 kruhovou křižovatkou. Změny dopravní
infrastruktury města Nové Strašecí, vyvolané realizací návrhu změn III ÚP SÚ budou splňovat
následující podmínky:
• Městský úřad Rakovník, odbor dopravy bude ve věci výstavby nových komunikací, včetně
chodníků, parkovišť, cyklostezek.. speciálním stavebním úřadem. Odbor dopravy musí být
v případě výstavby těchto nových komunikací požádán písemně o vydání stavebního povolení
• V případě jakéhokoliv zásahu do silnic II. a III. tříd musí být Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy písemně požádán o povolení zvláštního užívání silnic
• V případě napojování nových komunikací nebo nemovitostí na silnice II. a III. tříd musí být
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy písemně požádán o povolení zřízení sjezdu
15
15
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
D.2. Technická infrastruktura.
Zásobování pitnou vodou a energiemi i systémy pro přenos informací v místně soustředěné zástavbě
v zóně G – Severozápad bude řešeno dle zásad vymezených v územní studii, které byly projednány
s vlastníkem a provozovatelem vodárenské soustavy. Požadavky na odběr pitné vody, elektřiny, plynu
a odvodnění pro ostatní nově vymezené zastavitelné plochy a případný vliv na tlakové poměry
veřejného vodovodu, nároky na rekonstrukce zásobovacích řadů a zařízení plynovodů a
elektrorozvodů je nezbytné upřesnit v projektové dokumentaci vodovodní sítě pro ÚR a SP. Z
hlediska vodního hospodářství bude projektová dokumentace pro zástavbu jednotlivých
zastavitelných ploch, vymezených změnami III splňovat následující hlavní požadavky:
- zásobování pitnou vodou z místní vodovodní soustavy
- systém odvádění povrchových vod ze zastavitelných ploch a nových úseků místních
obslužných komunikací za respektování následujících podmínek:
• odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod: je nutné, aby vlivem zástavby
nedošlo k zvětšení odtoku v recipientu oproti současnému stavu
• odvodnění zastavitelných ploch nesmí negativně ovlivnit průtok drobných vodních toků
v řešeném území. Z těchto důvodů bude v případě nutnosti realizována výstavba retenční
nádrže s regulovaným odtokem dešťových vod v místech soustředěné výstavby
• odkanalizování určené návrhem změn III musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací, který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné působnosti
• veškeré objekty na plochách vymezených změnami II budou napojeny do centrální splaškové
kanalizace, zakončené na obecní ČOV a zásobovány budou vodovodní sítí
• neznečištěné dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na pozemkách vlastníků
• budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a ČOV
• bude respektováno volné nezastavěné pásmo ve vzdálenosti 6 m od břehové čáry vodoteče
pro potřeby správce vodního toku a pro výkon správy vodního toku
Existující integrovaný systém hospodaření s TKO nebude zásadně ovlivněn změnami III.
V místně soustředěných zastavitelných plochách obytné zástavby na severozápadním okraji
intravilánu Nového Strašecí a v postupně zastavovaných plochách v jižní části současně
zastavěného území města budou podle potřeby zřízena nová stanoviště kontejnerů na
separovaný sběr druhotných surovin.
D.3. Občanské vybavení.
V zóně Severozápad jsou navrženy nové rozsáhlé plochy pro komerční i nekomerční občanskou
vybavenost (školský areál, sportovní polyfunkční hala a otevřená sportoviště, komerční plochy, atd..,
které po zástavbě výrazně zvýší úroveň městské veřejné vybavenosti. Provoz stávajících ploch
občanské vybavenosti změny III neovlivňují. Zařízení občanského vybavení města jsou však
integrována rovněž v polyfunkčních plochách „Smíšená obytná území – rodinné domy a
podnikatelské aktivity živnostenského charakteru“ a „Všeobecně smíšená obytná území – areály
bydlení a komerční aktivity“(viz kapitola C1).
D.4. Veřejná prostranství.
Návrhem změn III se prostorově vymezují další veřejná prostranství města v rozsáhlejších zónách
zastavitelných ploch zóny Severozápad (obchodní ulice a pasáž, centrální náměstí a dále kolem
16
16
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
okružních křižovatek nových úseků místních obslužných komunikací. Jsou přehledně vyznačeny ve
výkresu č. I.3.: “Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření“. Podrobnější prostorové
vymezení těchto veřejných prostranství bude stanoveno regulačním plánem. Změny III stávající
veřejná prostranství obce neovlivní. Ve smyslu § 101 zákona č.183/2006 Sb. má obec předkupní
právo k pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství.
E. Koncepce uspořádání krajiny.
E.1. Uspořádání krajiny a využití ploch.
Navržené změny III funkčního využití území a jeho prostorového utváření svými důsledky
nijak negativně neovlivní přírodní podmínky sídla Nové Strašecí. V důsledku přehodnocení a redukce
některých zastavitelných ploch ve východní části správního území města se naopak celá řada
zastavitelných ploch navrací své původní funkci přírody v neurbanizovaném prostředí či zeleně.
Rovněž plocha stávajícího areálu ČOV bude po asanaci a rekultivaci určena k plnění funkce
krajinotvorné zeleně. V nově navrhovaných rozvojových zónách mimo centrálně situované současně
zastavěné území města jsou plně respektovaná pásma hygienické ochrany ČOV, prvky ÚSES, pásma
hygienické ochrany vodních zdrojů a vzdálenost 50 m od okraje pozemků pro plnění funkce lesa.
E.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití.
Plochy vně hranice zastavitelného území města jsou tímto návrhem změn III územního plánu
definovány jako nezastavitelné území. Nezastavitelným územím se rozumí veškeré pozemky
správního území Města Nové Strašecí vně hranic zastavitelného území sídel Nové Strašecí a Pecínov,
vymezeného vydaným ÚP SÚ Nové Strašecí ve znění změn III. Tvoří je především volná krajina, kde se
prolínají funkce přírodní, zemědělská a lesnická:
a) navrhované využití:
- realizace funkce přírodní, zemědělské a lesnické v jejich vzájemných kombinacích na
pozemcích v zásadě stávajících kultur
- b) přípustné využití:
1. realizace opatření a výstavba zařízení pro udržení zemědělské produkce (závlahy,
odvodnění, místní účelové komunikace, apod..)
2. realizace opatření a drobných účelových staveb pro lesní hospodaření
3. úprava vodních toků a ploch přírodě blízkým způsobem
4. zásahy a opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny
5. výstavba liniových staveb technické infrastruktury ve veřejném zájmu s výjimkou
staveb dopravní infrastruktury
6. výstavba staveb dopravní infrastruktury a ostatních staveb a zařízení technické
infrastruktury, pokud jejich výstavba byla schválena příslušnými správními
rozhodnutími podle zákona č.183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním
řádu), zákona č.114/ 1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny), zákona č.334/1992
(zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), zákona č.254/2001 Sb. (zákon o
vodách) a ostatních příslušných zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- nepřípustné využití:
1. jakákoliv nová výstavba s výjimkami dle bodu b), včetně zejména rekreačních chat,
zahrádkářských osad, tzv. kůlen na nářadí, apod..
2. oplocování pozemků, pokud není povoleno se souhlasem – rozhodnutím orgánu
ochrany přírody a krajiny)
3. těžba nerostných surovin pokud není povolena se souhlasem – rozhodnutím orgánu
ochrany přírody a krajiny)
17
17
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
E.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny.
E.3.1. Nadregionální a regionální ÚSES, chráněná území přírody.
V širších krajinných souvislostech leží řešené území v blízkosti severní hranice Chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko. V území řešeném změnami III ÚP SÚ nejsou vymezeny skladebné části
nadregionálního systému ekologické stability. V návrhu změn III jsou respektovány prvky ÚSES
vymezené v územně analytických podkladech resp. generelu ÚSES jako nezastavitelné plochy.
Z hlediska limitů využití území nepředstavují územní systémy ekologické stability omezení
rozvojových záměrů města, navržených změnami III schváleného ÚP SÚ.
Chráněná území přírody a památné stromy jsou vyznačeny ve výkresové části a specifikovány
v textové části dokumentace návrhu změn III, pokud se vyskytují na území dotčeném změnami III
schváleného ÚP SÚ. Jednotlivé soliterní dřeviny nebo jejich skupiny s krajinotvorným významem
pokud jsou součástí generelu ÚSES a území dotčeného změnami III jsou zakresleny ve výkresové části
dokumentace návrhu změn III.
Chráněná území přírody ani památné stromy nejsou navrženými změnami III dotčeny. Na území
dotčeném změnami III se nevyskytují registrované významné krajinné prvky, VKP navržené
k registraci či jiná maloplošná chráněná území přírody. V širším územním vztahu jsou k některým
navrženým změnám VKP Konopas, Přírodní památka Na novém rybníce, Přírodní rezervace Podhůrka.
Jednotlivé soliterní dřeviny nebo jejich skupiny s krajinotvorným významem jsou součástí generelu
ÚSES a jsou zakresleny ve výkresech č.I.2.: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny
a dopravní infrastruktura“ a ve výkresu č.II.4: „Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000. Nejsou
v konfliktu s návrhem rozvojových zón, dotčených změnami III schváleného ÚP SÚ.
V souladu s nově platným zákonem č.183/2006 Sb. se plochy skladebných prvků ÚSES vyhlašují
veřejně prospěšným opatřením.
Průběh prvků regionálního a místního ÚSES na katastrálních územích Nové Strašecí a Pecínov nebo
v jejich blízkosti zachycuje výkres č.II.4 „Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000.
E.3.2. Lokální ÚSES.
Struktura místního ÚSES je řídká a obsahuje celkem 4 funkční lokální biocentra, z nichž tři jsou
situována v údolní nivě Klíčavy. Další lokální biocentrum (k doplnění) je vymezeno na východním
okraji správního území města v návaznosti na rybník Konopas. Nové skladebné prvky místního ÚSES
se změnami III ÚP SÚ nenavrhují.
Poměrně chudě jsou v řešeném území zastoupeny i interakční prvky ÚSES ve formě liniové
doprovodné zeleně podél odvodňovacích struh, silnic a cest či ve formě vhodné hodnotné
urbanistické zeleně v zastavěných územích sídel. Změnami III se navrhuje interakční prvek ve formě
oboustranné aleje podél cyklostezky na Konopas.
Návrh generelu ÚSES vychází z aktuálního stavu krajiny, výrazně transformované činností člověka,
avšak se zachovanými fragmenty původního stavu. Biokoridory jsou řešeny převážně jako lesní a luční
společenstva, v menší míře jde o nivní společenstva, organicky včleněná do prostředí. Pro doplnění
nefunkčních nebo jen částečně funkčních částí prvků L ÚSES jsou navrženy autochtonní druhy.
V lesních ekosystémech je zejména pro prvky L ÚSES doporučeno postupné přibližování se
původnímu stavu dřevin. Umístění interakčních prvků má doplňkový charakter podpory sporadické
nevyhrazené urbanistické zeleně uvnitř sídel, migračních cest nebo protierozní ochrana.
Rozvojové zastavitelné plochy navržené tímto návrhem změn III územního plánu nejsou
v prostorovém nebo funkčním konfliktu s ÚSES.
Průměrná prostupnost krajiny je obecně dána jejím silně antropogenním charakterem,
nízkým průměrným koeficientem ekologické stability a širšími územními vztahy. Za hlavní překážku
prostupnosti krajiny je třeba v řešeném území považovat silnici I/6.
18
18
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
E.4. Ochrana před povodněmi.
Na základě podkladů, předaných pořizovatelem změn III schváleného ÚP SÚ a doplňkových informací,
získaných zpracovatelem, nejsou u drobných vodotečí protékajících řešeným územím, vymezena
záplavová území velké vody Q 100 ani vymezeny jejich aktivní zóny. Vzhledem k rozsáhlým
realizovaným vodohospodářským úpravám řešeného území jsou záplavy dotčeného území mimo
vymezená záplavová území nepravděpodobné ve smyslu § 66, odst. 5 zákona č.254/2001 Sb.
E.5. Ložiska nerostných surovin a jejich využití.
Do jižní části správního území města zasahuje výhradní těžené ložisko lupků se stanoveným
dobývacím prostorem, jehož plocha i hranice jsou zakresleny v hlavním výkresu „Urbanistická
koncepce, uspořádání krajiny a doprava – změny III“ a v „Koordinačním výkresu – změny III“. Hranice
CHLÚ i stanoveného DP a jejich pojmenování (CHLÚ Rynholec, CHLÚ Nové Strašecí II) jsou vyznačeny
v hlavním výkresu návrhu změn III ÚP SÚ. Na území CHLÚ územně zasahují navrhované změny č. 23
(výstavba sběrné automobilové komunikace), č. 16, 17 a 18 (rozvojové obytné zóny B a C). U těchto
změn se stanovuje povinnost postupu podle §§ 18 a 19 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon) při
realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ – tj. zákaz budování staveb pokud
k nim nebyl vydán souhlas příslušného odboru Středočeského krajského úřadu. Souhlas KÚ musí být
dále doložen vyjádřením organizace pověřené správou ložiska spolu s návrhem podmínek ochrany
ložiska. Na CHLÚ dále zasahuje navrhovaná změna č. 41 (zalesnění), které však nejsou s §§ 18 a 19
horního zákona v rozporu. Poddolovaná území a vlivy starší těžby se na území dotčeném změnami III
vyskytují v jihovýchodní okrajové části zastavitelného území ve znění schválených změn č. I a II ÚP SÚ
(rozvojové zóny B a C). Do území řešeného změnami III nezasahují ani aktivní či pasívní sesuvná
území.
F. Podmínky pro využití ploch.
F.1. Funkční regulace ploch s rozdílným způsobem využití.
Režim funkčních zón je dán schváleným ÚP SÚ Nové Strašecí a v souladu s ním vyhláškou obce o
závazných částech územního plánu SÚ Nové Strašecí. Podmínky funkčního využití území zóny
Severozápad budou podrobně stanoveny regulačním plánem dle zásad navržených změnami III.
Kromě výše uvedených regulativů využití území, vyplývajících ze schválené ÚPD se stanovují
podrobné specifické podmínky využití území takto:
F.1.1. funkční využití plochy ČOB – bytové domy u ubytovacího střediska Kvatrum ve Mšeckém sídlišti
naproti školícího střediska Amos (p.p.č.1320/2, 1320/3 a 1111, k.ú. Nové Strašecí) s podmínkou
využití min. 60% výměry pozemku na zeleň
F.1.2. funkční využití pozemku p.č. 207/12 v k.ú. Nové Strašecí se upravuje takto:
- část se stávajícím využitím ČOB na všeobecně smíšené území (areál pro bydlení a komerční
aktivity)“
- část se stávajícím využitím pro volný čas, sport a rekreaci na „čistě obytné území – zástavba
RD“.
Dále se stanuje podmínka, že komerční aktivity a aktivity sportovně rekreační nesmějí narušit
podmínky zdravého bydlení (např. hlukem, emisemi, prachem)
F.1.3. funkční využití části pozemků p.č.1744/5, 1746/1 a 1747/7 v k.ú. Nové Strašecí na „čistě obytné
území – zástavba RD“ je podmíněně přípustné při splnění následující podmínky:
- povinnosti předložit posouzení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření (k tíži stavebníka) ve
správním řízení k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
19
19
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
F.1.4. funkční využití zastavitelných ploch v zóně G – Severozápad je podmíněně přípustné při splnění
následujících podmínek:
• pro umístění objektů, které podléhají ochraně podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. bude
prokázána podmínka, že u těchto objektů nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních
prostorech
• protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování hlukem ze silniční
dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR
F.2. Prostorové uspořádání, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu.
Regulativy prostorového uspořádání správního území Města Nové Strašecí, definované příslušnou
vyhláškou obce o závazných částech územního plánu SÚ, se změnami III nemění. Podmínky
prostorového uspořádání zástavby zóny Severozápad budou podrobně specifikovány regulačním
plánem. Na pozemcích, přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům, budou zachovány
břehové porosty. Tam, kde se tyto břehové porosty nenacházejí, bude dodržen ochranný pás
nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku, či jiného vodního útvaru.
F.3. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.
Plochy a koridory územních rezerv jsou popsány v kapitole C.3 včetně podmínek jejich možného
budoucího využití. V rámci návrhu změn III ÚP SÚ Nové Strašecí se plochy a koridory územních rezerv
vymezují v zóně G – Severozápad mezi jižní hranicí ochranného pásma rychlostní komunikace R6 a
severní hranicí silnice II. třídy č. 606 v rozsahu, který je zakreslen ve výkresu I.2.:“Hlavní výkres –
urbanistická koncepce, uspořádání krajiny a doprava“ v měřítku 1:5000.
F.4. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování.
Ve správním území Města Nové Strašecí se návrhem změn III vymezuje plocha zóny I (lokalita
Rudská), ve které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
F.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o
změnách jejich využití se návrhem změn III ÚP SÚ Nové Strašecí vymezují v rozsahu vyznačeném ve
výkresu č.I.1: „Základní členění území 1:5000“ na území rozvojové zastavitelné plochy zóny G –
Severozápad v lokalitě Na Mackově hoře.
F.6. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
architektonickou část projektové dokumentace může vypracovávat jen autorizovaný
architekt.
Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které architektonickou část projektové
dokumentace může vypracovávat jen autorizovaný architekt se návrhem změn III nevymezují.
20
20
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
G. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
G.1. Vliv změn III na veřejně prospěšné stavby.
Navržené změny III mají vliv na veřejně prospěšné stavby ve schváleném územním plánu SÚ
Nové Strašecí. Novými veřejně prospěšnými stavbami se stanovují:
G.1.1. nové úseky inženýrských sítí dle specifikace v kap. D.2. (liniové stavby) a ve výkresu č.I.3
G.1.2. nové úseky místních obslužných komunikací včetně křižovatek dle výkresu č.I.3.
G.2. Vliv změn III na veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšná opatření se v řešeném správním území Města Nové Strašecí vymezují na
pozemcích, na nichž jsou navrženy skladebné části územních systémů ekologické stability všech
stupňů dle výkresů č.I.2: „Hlavní výkres – urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, dopravní
infrastruktura“ a č. I.3: „Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření“.
Seznam pozemků dotčených nově navrženými veřejně prospěšnými stavbami a veřejně prospěšnými
opatřeními je uveden v následujícím přehledu:
Parcelní čísla pozemků dotčených VPS, VPO
Veřejně prospěšné stavby:
Plocha G:
1722/1
1489/1
1504/2
1433
1440/9
2164/2
1489/2
1489/1
1722/4
1748/7
2168/3
1498/10
1497/6
cyklostezka:
2147/3
2147/2
asanace:
441/2
492
1176
461
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
440
456/6
1451
1450
456/7
456/8
456/3
456/9
Návrh místní komunikace:
1104/1
1304/20
1304/18
1313
Veřejně prospěšná opatření:
21
21
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
ÚSES:
Hranice biokoridoru
2204/11
2082/1
2082/3
2082/4
2082/2
2080
2079
1850/1
2197/7
2197/2
2195/1
2194/1
interakční prvek
848/1
848/2
817/1
945/1
817/6
1043/1
H. Údaje o počtu listů a výkresů návrhu změn III ÚP SÚ.
H.1. Počet listů textové části.
Textová část návrhu změn III územního plánu Města Nové Strašecí obsahuje 23 stran a 12 listů.
H.2. Seznam výkresů grafické části.
I.1. Základní členění území
I.2. Hlavní výkres: urbanistická koncepce a uspořádání krajiny, dopravní infrastruktura
I.3. Veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy asanace
22
22
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
II. Odůvodnění změn III územního plánu
I. Vyhodnocení koordinace využívání území.
I.1. Širší územní vztahy.
Město Nové Strašecí je součástí sídelní struktury západní části Středočeského kraje a leží též
na západním okraji Pražského metropolitního regionu.
Území Města Nové Strašecí leží v rozvojové ose nadregionálního významu podél rychlostní silnice R6,
která je vymezena Politikou územního rozvoje ČR (návrh 2008) a projektovou dokumentací k ÚR.
Obec je přímo napojena na železniční dopravu železniční jednokolejnou tratí č.120 Praha – Chomutov
celostátního významu.
Řešeným územím obce procházejí některé nadřazené subsystémy technické infrastruktury nebo na
území zasahují jejich ochranná pásma. Tyto skutečnosti se projevují jako limity využití území
(podrobněji viz kapitola B.4.)
Z hlediska širších územních vztahů je možné mezi pozitivní faktory územního rozvoje města
počítat:
a) geografickou polohu v blízkosti hlavního města Prahy a regionálních subcenter Rakovník a Kladno
s vysokou dynamikou rozvoje
b) výhodnou polohu na rychlostní silnici R 6
c) vysokou kvalitu životního prostředí a chráněných oblastí přírody v jeho bezprostředním okolí
Širší územní vztahy Města Nové Strašecí jsou v dokumentaci návrhu změn III ÚP SÚ
respektovány a zohledněny. Přehledně jsou zobrazeny ve výkresu č.II.5: „Výkres širších vztahů 1:10
000“.
I.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Správní území města Nové Strašecí je v současné době součástí dvou velkých územních celků, které
jsou řešeny schváleným územním plánem VÚC, a které jsou tudíž závazné pro ÚPD města Nové
Strašecí:
a) územního plánu VÚC Pražského regionu, schváleného obecně závaznou vyhláškou Středočeského
kraje č.6/2006 z 18.12.2006 o závazné části ÚP VÚC. Zpracovatelem návrhu tohoto ÚP VÚC je AURS
spol. s r.o., Hládkov 920/12, Praha 6 a vedoucím projektantem ing.arch. Milan Körner
b) územního plánu VÚC Rakovnicko, schváleného obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraje
č.8/2006 z 18.12.2006 o závazné části ÚP VÚC. Zpracovatelem návrhu tohoto ÚP VÚC je Urbanistický
atelier U24, s.r.o., Praha 2 a vedoucím projektantem ing.arch.Pavel Koubek. Návrh změn III ÚP SÚ
není v rozporu se schválenými ÚP VÚC.
Novým typem územně plánovací dokumentace podle zákona č.183/2006 Sb. jsou Zásady územního
rozvoje, které po svém zpracování, projednání a vydání nahradí existující schválené územní plány
velkých územních celků. Návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je zpracován podle
zadání, které svým usnesením č.38 – 26/2008/ZK schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne
18.6.2008.
Území Města Nové Strašecí leží v rozvojové ose nadregionálního významu, která je vymezena
Politikou územního rozvoje ČR (návrh 2008) a jejíž územní rozsah bude upřesněn Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje nebyly
k datu ukončení prací na návrhu změn III ÚP SÚ Nové Strašecí vydány.
23
23
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
J. Údaje o splnění zadání.
Na základě přípravných konzultací rozhodlo zastupitelstvo města Nové Strašecí o pořízení změn III
územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí, který byl schválen dne 25.10.1995 usnesením
městského zastupitelstva. Za tímto účelem vyzvalo město Nové Strašecí v červnu 2005 v rámci
zadávacího řízení k podání nabídek na zajištění veřejné zakázky „Změny 3 územně plánovací
dokumentace ÚP SÚ Nové Strašecí“. Závazná část ÚP SÚ Nové Strašecí byla schválena vyhláškou
č. 4 o závazné části územního plánu obce Nové Strašecí, která nabyla účinnosti dne 26.10.1995.
Následně byl schválený územní plán města aktualizován a výrazně změněn usnesením č. 219
městského zastupitelstva, které tímto usnesením schválilo změny I ÚP SÚ (č.Z1 – Z27). Usnesením
ze dne 27.10.2005 schválilo zastupitelstvo města Nové Strašecí obecně závaznou vyhlášku
č.7/2005 o závazné části územně plánovací dokumentace – změny č.2 územního plánu sídelního
útvaru Nové Strašecí. Změny č. 2 zahrnují pouze 4 drobnější úpravy zastavitelného území
v souladu s aktuálními potřebami města a nijak nemění dlouhodobou strategii územního rozvoje
města, definovanou schváleným ÚP SÚ a zejména jeho změnami č. 1. Zpracovatelem schváleného
ÚP SÚ Nové Strašecí a jeho změn č. 1 a č. 2 je AUA – Agrourbanistický atelier Praha 6 a autorem
Ing. Stanislav Zeman, autorizovaný urbanista ČKA. Kromě výše uvedené územně plánovací
dokumentace má město Nové Strašecí upraveny podmínky výstavby, oprav a rekonstrukcí
v historickém jádru „Vyhláškou o stavebních předpisech historické části města Nové Strašecí“
obsahující podrobnou regulaci stavebních činností v centrální zóně města. Pro předpokládanou
rozsáhlou bytovou výstavbu v lokalitě „Na spravedlnosti“ jižně od centra města byly zpracovány
„Regulační zásady“ v měřítku 1:1000. V červnu 2005 dokončil stavební úřad podrobnou analýzu
územně plánovací dokumentace města ve formě „Rekognoskace – 10 let po schválení ÚPD“,
obsahující celkem 54 konkrétních úkolů na provedení žádoucích úprav a změn. Potřebnost dalších
změn a úprav vydané územně plánovací dokumentace dále vyplynula z územní studie zóny
Severozápad, kterou Město Nové Strašecí pořídilo za účelem zjištění kapacitních možností a
polyfunkčního využití tohoto rozvojového území. Některé z těchto změn znamenají přehodnotit
dosavadní koncepci dlouhodobého rozvoje správního území města na základě zkušeností
z minulého desetiletého období i na základě očekávaných trendů vývoje v budoucnosti. Na
základě tohoto přehodnocení bylo zadání změn III upraveno do výsledné podoby.
Rozhodnutím Rady města Nové Strašecí byla zpracováním příslušné územně plánovací
dokumentace změn III Úpn SÚ a součinností s pořizovatelem při jejich veřejném projednávání
pověřena pražská firma Doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc. – ARCHIS.
Předložený návrh změn III plně respektuje a řeší požadavky obsažené ve schváleném zadání změn III
ÚP SÚ Nové Strašecí.
K. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
K.1. Vyhodnocení důsledků přijatého řešení.
Navržené řešení změn III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí nezahrnuje řešení ve
variantách vzhledem k nespornému charakteru podmínek řešeného území i úkolů daných
schváleným zadáním. Vymezení ploch s odlišným způsobem využití a stanovení podmínek změn
v jejich využití je provedeno odchylně od ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb. „O obecných
požadavcích na využívání území“ neboť z důvodu srozumitelnosti ÚPD bylo nutno převzít vymezení
ploch s odlišným způsobem využití stanovené vyhláškou č. 4 o závazné části územního plánu obce
Nové Strašecí, která nabyla účinnosti dne 26.10.1995. Podrobnější vymezení ploch pro bydlení,
rekreaci, občanskou vybavenost a podnikatelské aktivity na plochy:
I. Současně zastavěné a zastavitelné území:
24
24
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
1. čistě obytné plochy (rodinné domy)
2. čistě obytné plochy (vícepodlažní bytové domy)
3. smíšené obytné plochy (bydlení s živností)
4. všeobecně smíšené plochy (bydlení a komerční aktivity)
5. občanská vybavenost
6. veřejná prostranství
7. zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační
8. plochy výroby, skladů a služeb
9. plochy smíšené výrobní
II. Nezastavitelné území:
10. orná půda (pole)
11. louky, pastviny
12. zahrady sady
13. krajinotvorná zeleň
14. vodní plochy a toky
15. plochy skladebných prvků územních systémů ekologické stability
III. Plochy a koridory technické infrastruktury.
odpovídá charakteru obce a jejím rozvojovým potřebám. Tato podrobnější specifikace zároveň
zamezuje negativnímu vzájemnému ovlivňování podmínek bydlení (např. hlukem, zápachem,
prašností, atd..) pokud by byly různé typy bydlení místně soustředěny. Jednoznačně je návrhem změn
III vymezeno i pořadí změn využití území, což odpovídá šetrnému čerpání rozvojových zastavitelných
ploch, umožňuje rozvoj potřebné dopravní a technické infrastruktury po etapách a tím je v souladu se
strategií trvale udržitelného rozvoje.
K.2. Vztah k rozboru udržitelného rozvoje území
Návrh změn III je postaven na růstovém scénáři rozvoje města, který je plně v souladu s koncepcí
rozvoje velkého územního celku Pražský region i rozvojovými předpoklady sídel Nové Strašecí a
Pecínov. Plošný rozvoj obce je lokalizován do zón v přímé návaznosti na současně zastavěné území
obce a dosud vybudovanou veřejnou infrastrukturu sídla. Vedení koridorů územních rezerv pro
dopravní infrastrukturu, ÚSES, technickou infrastrukturu nadmístního i místního významu je
koordinováno s umístěním rozvojových ploch a není s nimi v konfliktu.
L. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je ve smyslu § 36 zákona č.183/2006 Sb. součástí Zásad
územního rozvoje, které se pořizují pro území celého kraje. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo
Středočeského kraje Zásady územního rozvoje dosud nevydalo, nejsou vlivy na udržitelný rozvoj
území předmětem tohoto odůvodnění. Ze stejného důvodu neprojednala vyhodnocení vlivů návrhu
změny III ÚP SÚ Nové Strašecí na udržitelný rozvoj území ani Rada obcí. Vyhodnocení vlivů návrhu
změn III na udržitelný rozvoj území nebylo ve smyslu § 48, odst.1 zákona č.183/2006 Sb. určeno
schváleným zadáním změn III.
M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
25
25
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je patrné z následující přehledné tabulky a
výkresu č.II.6. „Výkres předpokládaných záborů ZPF“ v měřítku 1:5000:
VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF – ÚP Nové Strašecí – změny III.
číslo
stav funkce kultura
kód
třída
v
plocha
zóny
BPEJ ochrany s.z.ú.
m2
Zahrada
5.47.10
III.
NE
2
Návrh
ČOP
6633
Zahrada
5.30.51
IV.
ANO
2
Návrh
ČOP
11045
Zahrada
5.30.11
III.
ANO
3
Návrh
ČOP
2872
Zahrada
5.25.04
II.
ANO
6
Návrh
ČOP
5980
II.
ANO
11
Návrh
ČOP Orná půda 5.25.04
890
III.
ANO
11
Návrh
ČOP Orná půda 5.25.14
903
Orná
půda
5.47.12
IV.
NE
47
Návrh
KZ
8542
Orná
půda
5.19.14
IV.
NE
47
Návrh
KZ
6989
Orná půda 5.47.10
III.
NE
48
Návrh
KZ
7007
Orná půda 5.25.54
IV.
NE
48
Návrh
KZ
7007
Orná půda 5.25.14
III.
NE
48
Návrh
KZ
234
Orná půda 5.15.10
II.
NE
48
Návrh
KZ
7007
CELKEM
65.109
Legenda:
• kultura: 2 - orná půda
5 – zahrada
6 - sad
7 - louka
8 – pastvina
• funkce = účel vynětí – typ funkční zóny dle návrhu využití území (viz výkresy č.I.2 a
II.4):
• označení záměru = označení zóny dle návrhu využití území (viz výkresy č.I.2 a II.4) = číslo
záboru
• kód BPEJ = kód bonitační půdně ekologické jednotky
• třída ochrany = zatřídění jednotlivých BPEJ do tříd ochrany podle Metodického
•
pokynu odb. lesa a půdy MŽP ČR (tabulky 1) č.j. 00LP/1067/96
červeně vyznačené položky nejsou trvalým záborem
Zábory č. 6 a 11 (část)leží ve II. třídě ochrany zemědělských půd. Jde o území navazující na hranici
současně zastavěného území města a na jeho cestní síť a vedení tras inženýrských sítí. Ke změně
funkce pozemků určených pro plnění funkce lesa nedochází. Celková plocha navržených záborů ZPF
je 6,51 ha.
N. Obsah grafické části.
II.4. Koordinační výkres
II.5. Výkres širších vztahů
26
26
Doc.ing.arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS
Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III
II.6. Výkres předpokládaných záborů ZPF.
O.Přílohy:
O.1. Použité podklady.
Při vypracování návrhu změn III byly použity následující podklady:
a) Zdrojová data digitální katastrální mapy k.ú.Nové Strašecí, ZABAGED – Středočeský kraj, Krajský
úřad
b) Schválené výsledné zadání změn III ÚP SÚ Nové Strašecí, Město Nové Strašecí, 2008
c) Územně analytické podklady ORP Rakovník byly k 31.12.2008 zpracovány firmou GEPRO, s.r.o.,
nebyly však dosud projednány a schváleny.
Praha, 28.10.2010
27
27
Download

Územní plán SÚ Nové Strašecí – změny III