Výzkumné centrum Nové technologie
Partner pro výzkum, vývoj a inovace v průmyslových aplikacích funguje v Plzni už desátým rokem.
GERY WESCHKE
Plzeň - Výzkumné centrum
Nové
technologie
(NTC)
vzniklo v roce 2000 v rámci
programu
"Výzkumná
"
centra
vypsaného MŠMT
ČR. Tento program měl za cíl
vytvořit v České republice
několik excelentních center
aplikovaného výzkumu a
podpořit tím přímý transfer
vědeckých poznatků do prak­
tických realizací.
Centrum je součástí Zápa­
dočeské univerzity jako vy­
sokoškolský ústav. Ten se
primárně nevěnuje výuce
studentů, ale jeho činnost je
směrována k vývoji nových
technologií pro průmysl a
obecně k výzkumu oriento­
vanému na praktické aplika­
ce. Centrum spolupracuje s
vice než šedesáti podniky v
celé České republice a je na­
pojeno na české a mezinárod­
ní výzkumné a vývojové
týmy. V roce 2008 se přesídlilo
do objektů Vědeckotechnolo­
gického parku na Borských
polích.
Výzkumné centrum se za­
bývá aplikovaným výzku­
mem s výraznou složkou pro­
blémově orientovaného vý­
zkumu technologických pro­
cesů, technických i netech­
nických dynamických systé­
mů a výzkumem i vytvářením
nových materiálů. Hlavní vý­
znam Centra spočívá v sou­
středění výzkumné kapacity
duševní i přístrojové k zesíle·
ní rozvoje nových technologií
zejména v západočeském re­
gionu.
Nedílnou součástí činnosti
Centra je zapojení mladé ge·
nerace do tvůrčí vědecké prá­
ce. Centrum je složeno ze 7
ROBOTlZPOVANÉ PRACOVIŠTĚ s 4 kW diodovým laserem používané pro vývoj nových technologií povrchového tepelného zpracování strojních součástí. Foto: Deník! Vlastimil Leška
odborů a má v současné době
okolo 70 pracovníků na plný
nebo částečný úvazek. Polo­
vinu tvoří pracovníci mladší
Organizační členění Centra
• Modelování deformačních a dynamických procesů - modelování tech­
nických systému při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžo­
vání.
• Modelování a měření interakcí v technických systémech- modelování
a měření stacionárních i přechodných stavu v technických systémech
• Modelování heterogenních materiálů a biomechanických systémů vývoj algoritmů a software pro modelování materiálů se složitouvnitřní
strukturou.
• Termomechanika technologických procesií- měření teplotních polí
kontaktními i bezkontaktními metodami, měření tepelných a optických
vlastností materiálů a zbytkových napětí v materiálech, laserové tech­
nologické systémy pro značení, obrábění, svařování a tepelné zpracová­
ní materiálu.
• Technologie polymerních kompozitů - výzkum technologie výroby po­
Iymerních a geopolymerních kompozitů a hybridních materiálů využitelc
ných ve strojírenství a stavebnictví, termická analýza polymerních
kompozitu metodami DSC, TGA, DMA a TMA, měření teplotně závíslých
viskoelastických vlastností kompOZitu a teplotní degradace polymer­
ních materiálu, měření termokif1etických parametru reaktoplastických
matric.
• Materiály a technologie - mikroskopické, spektrální a difrakční diagnos­
tické techniky, nanoindentační a tribologické měření.
35 let. Pracovní výsledky Cen­
tra směřuji ke zvýšeni dosa­
vadní
úrovně . výrobních
technologií, produktů a pro­
duktivity práce.
Výzkumy provádí Centrum
pro celou řadu prestižních
českých i nadnárodních firem
a to prakticky napříč spek­
trem lidského konání. "Spo­
lupracujeme například se
společností Škoda Auto, kde
bych jako zajímavý ptíklad
výzkumu uvedl například op­
timalizace brzdných systémů,
který provádíme na velice
dobře vybavené experimen­
tální zkušebně.
Zcela jiného typu je zase po­
čítačový výzkum vlivu tvaru
karoserie na znečištění pohy·
bujících se vozidel," uvádí ře­
ditel Centra Doc.Dr.RNDr.
Miroslav Holeček. Mezi další
prestižní spOlečnosti, se kte­
rými Centrum spolupracuje,
se pak řadí například Plzeň­
ský
Prazdroj,
Škoda
a.s.,Ústav jaderného výzku­
mu
Řež
nebo
německý
Volkswagen Wolfsburg.
�
VYTVAŘENÍ GEOPOLYMERNÍHO KOMPOZITU. Geopolymer je anorganický polymerní materiál podobný pří­
rodním skelným minerálům. PomóCí tzv. pultruze je z něj vytvářen kompozitní materiál, který je vyztužen veli­
ce pevnými vlákny. Tyto materiály jsou použitelné ve strojírenství, energetice, stavebnictví, vojenské, kos­
mické a letecké technice. Geopolymerní kompozity se vyznačují například velmi vysokou teplotní odolností (až
do 1000 oCl, chemickou odolností, nízkou měrnou hll1Qtností, nízkou tepelnou vodivostí, jednoduchou techno­
logií výroby a v budoucnu i relativně nízkou cenou., Foto: Deník! Vlastimil Leška
Mezi velmi významné obo­
domu, takže výsledek bude
připomínat spíše barevnou
je, patří vývoj laserových
fasádu, než zařízení na výro­
technologií v oblasti materiá-, bu elektřiny," říká a dodává,
lového inženýrství, vývoj no­
že dalším zajímavým projek­
vých speciálních materiálů a
tem je například vývoj speci­
měření jejich vlastností, či
álního lehkého materiálu z
počítačové modelování speci­
odpadu ze spaloven, který se
álních problémů. "Opět bych . buď samotný nebo v kombi­
zmínil jeden příklad, který se
naci s uhlíkovými či skleně­
vývoje nových speciálních
nými vlákny jeví jako velice
materiálů týká," říká Doc.
nadějný pro široké uplatnění
Holeček. "Všichni známe fo­
ve stavebnictví a strojíren­
.tovoltaické panely, výroba
stvL
těch stávaJících je ale energe­
"Pracujeme samozřejmě na
ticky velmi náročná a jejich
celé škále dalších problémů,
umístění vyžaduje přídavné
které jsou podníceny' poža- '
masivní konstrukce.
davky průmyslu. Velmi zají­
Náš tým pracuje na vývoji
mavým příkladem takového
materiálů pro fotovoltaické
panely druhé a třetí 'generace,
jejichž výroba je podstatně še­
Kde nás najdete
trnější k životnímu prostředí,
Nové technologie - Výzkumné
je zde výrazně nižší spotřeba
centrum:
materiálů a využívají lépe
Teslovac 9, 306 14 Plzeň
rozptýlené světlo. Vůbec vý­
Tel: +420 377 634 701
voj v oblasti fotovoltaiky je
Fax: +420 377 634 702
impozantní: je dokonce mož­
E-mail: [email protected]
né vyrábět fólie ze speciálních
Web: http://ntc.zcu.cz
materiálů, kterými je možné
například potáhnout část
ry, kterým se Centrum věnu­
požadavku jsou například
efektivnější bateriové články
do elektromobilů nebo hyb­
ridních automobilů. Každý,
kdo se o tyto technologie ně­
kdy zajímal, jistě ví, že hlav­
ním nepřítelem masovějšího
rozšíření vozidel na alterna­
tivní pohon, je nutnost mnoho
hodin baterie dobíjet po ujetí
vzdálenosti třeba dvě stě až
tři sta kilometrů. Podstatné
zkrácení dobíjecí doby zna­
mená vývoj baterií podstatně
odlišné vnitřní konstrukce.
To je třeba jeden z projektů,
na kterém chceme v brzké
budoucnosti intenzívně pra­
covat " uzavírá Doc. Holeček.
�i
CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ se kromě jiného zabývá výzkumem struktury materiálů pomocí rentgenové
difrakce. Na fotografii pracovník centra vkládá zkoumaný vzorek diamantového prášku do komory práškové­
ho difraktometru. Foto: Deník! Vlastimil Leška
-
-
Download

Výzkumné centrum Nové technologie