Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem
Ročník 19
Číslo 3/2011
Volby představenstva a kontrolní komise
Na podzim roku 2011 proběhnou řádné volby
představenstva a kontrolní komise BD DRUŽBA. Skončí tak pětileté funkční období dosavadních orgánů. Zopakujeme si pravidla, která
pro tyto orgány platí:
Představenstvo je výkonným statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o záležitostech, pokud nejsou zákonem,
stanovami nebo rozhodnutím shromáždění
delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo odpovídá za svoji činnost shromáždění
delegátů. Představenstvo volí ze svých členů
předsedu a místopředsedu a jejich prostřednictvím jedná jménem družstva navenek ve všech
věcech.
Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat
veškerou činnost družstva, projednávat a vyřizovat stížnosti členů družstva. Vyjadřuje se
k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení
zisku nebo na úhradu ztráty družstva.
Představenstvo a kontrolní komise jsou
na sobě nezávislé a za svojí činnost zodpovídají nejvyššímu orgánu družstva – shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů tyto orgány
volí a může je také odvolat. Funkční období
členů obou orgánů je pětileté a členové mohou
být voleni opakovaně.
Podmínky členství v těchto orgánech stanovuje Obchodní zákoník a Stanovy BD DRUŽBA.
Členem představenstva nebo členem kontrolní
komise může být pouze osoba starší 18 let, která
je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání
a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou
provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
Členové a náhradníci představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli
ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Pokud jsou členy statutárních a dozorčích
orgánů právnických osob s jiným předmětem
činnosti, jsou povinni tuto skutečnost oznámit
družstvu.
Z OBSAHU
• Největší bytové družstvo v Ústí n. L.
a 3. v Ústeckém kraji je DRUŽBA str. 2
• Kontrolní činnost správy
BD DRUŽBA
str. 4
• Zpráva o plnění plánu oprav
k 9/2011
str. 5
• Informace z jednání
představenstva
str. 6-7
• Templáři
str. 8
Shromáždění delegátů volí podle volebního
řádu členy představenstva a kontrolní komise
tajnou volbou z předem sestavené kandidátky.
Do představenstva se volí 7 členů a 2 náhradníci, do kontrolní komise 5 členů a 2 náhradníci. Podmínkou konání voleb, je skutečnost,
že jednání shromáždění delegátů je usnášení
schopné tzn., že je přítomna nadpoloviční většina všech pozvaných delegátů v době konání
voleb. Volby jsou platné, pokud platné odevzdané hlasovací lístky zastupují alespoň 50 %
mandátů z celkového počtu mandátů na všech
hlasovacích lístcích. Kandidáti do představenstva a kontrolní komise, zvolení podle počtu
obdržených mandátů, se stanou členy představenstva a kontrolní komise.
Členům představenstva a kontrolní komise
náleží za výkon jejich funkce odměna na základě představenstvem schváleného finančního plánu na daný kalendářní rok, a to podle
zásad navržených představenstvem družstva
a schválených shromážděním delegátů, popř.
poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce.
Výkon funkce člena představenstva i kontrolní komise vyžadují zodpovědný přístup. Protože
členové těchto orgánů (a to zejména v představenstvu) nesou plnou zodpovědnost za rozhodnutí, která v této funkci činí, je i v jejich zájmu,
aby byli podrobně seznámeni s vnitřními předpisy družstva i s tím, co se v družstvu děje.
Kandidáty do volených orgánů navrhuje
představenstvo, kontrolní komise, Obvodová
komise, výbor samosprávy domu či člen družstva. Na shromáždění delegátů pak návrh předkládá volební komise, která řídí vlastní volby.
Monika Sobotková
předsedkyně představenstva
Ekonomické výsledky družstva
za I. pololetí 2011
Ekonomický úsek BD DRUŽBA zpracoval
hodnocení základních plánovaných ukazatelů roku 2011 k datu 30.6.2011 jako podklad
pro jednání Představenstva BD DRUŽBA.
Ve stručnosti si dovolím výsledky hospodaření našeho družstva za 1. pololetí roku přiblížit
i naší družstevní veřejnosti.
Do úvodu považuji za vhodné uvést, že družstvo je v kladných číslech, vykazuje hrubý zisk
na středisku správy ve výši 2 238 tis.Kč a celkové skutečné náklady představují 51,3% z předpokládaných ročních nákladů. Nebyly evidovány
žádné závazky družstva ve vztahu k státním institucím, družstvo podle splátkových plánů splácí pravidelně jak splátky investičních, tak i anuitních úvěrů, rovněž zálohové platby za energie
jsou spláceny dle platebních kalendářů. Pohledávky z titulu dlužného nájemného se pohybují
ve výši 5,8 až 6,5 mil.Kč a korespondují s určitou
ekonomickou a sociální situací v naší oblasti. Již
tradičně je nejvyšší objem našich pohledávek
na nájemném v lokalitě Krásné Březno.
Další plánované ukazatele na středisku
správy družstva jsou úměrné hodnocenému
období a nevyžadují žádný zásadní komentář.
Pokud jde o část středisek bytového hospodářství, tedy našich bytových domů, se
hodnocení zaměřilo zejména na plnění plánu
dodavatelských oprav, kdy procento plnění
činí 53,35% ke sledovanému období a dále
na komplexní rekonstrukce a revitalizace panelových domů v rámci programu NOVÝ PANEL. V prvním pololetí roku 2011 byly v plném
rozsahu dokončeny akce rozestavěné v roce
2010 v celkové částce 34,9 mil.Kč. Tady snad
jen poznámku, jedná se o akce Dukelských hrdinů 7,9 a 11, dále Rozcestí 11-13, Obvodová
4-6, Obvodová 12-14 a Obvodová 26-28, kde
je předpoklad, že by BD tzv. mělo „dosáhnout“
krom dotace v rámci programu NOVÝ PANEL
i na dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM. Bylo ověřeno,
že družstvo dokompletovalo všechny podklady
pro přiznání této dotace. Ve druhém pololetí začala realizace dalších pěti velkých akcí v rámci
odstranění vad panelové výstavby v celkovém
finančním objemu 42,9 mil.Kč a to Poláčkova
16-18, Poláčkova 20-22, Neštěmická 27, Obvodová 1 a Obvodová 2 s předpokládanými
termíny dokončení 12/2011.
Z výše uvedeného hodnocení lze usuzovat,
že i konec roku 2011 z ekonomického hlediska
a výsledků hospodaření bude pro BD DRUŽBA
příznivý a bude i dobrým odrazovým můstkem
pro další období.
Milan Simkovič
vedoucí ekonomického úseku
2
Družstevník – říjen 2011
Největší bytové družstvo v Ústí nad Labem a 3. v Ústeckém kraji je DRUŽBA
V roce 2010 pořádal Svaz českých a moravských družstev (dále jen SČMBD) 2. ročník
soutěže PANELÁK ROKU 2010.
Soutěž zahrnovala rekonstruované domy
v rozpětí dvou uplynulých let. Na přihlášených
domech bylo znát, jak si stavební firmy osvojily
technologie zateplení fasády i používané materiály při těchto pracích. Střídmost barevného
provedení fasády v kombinaci s dobře zvolenými rekonstrukcemi balkónů a lodžií s barevnými
výplněmi k výslednému efektu zcela stačí.
Do soutěže se přihlásilo celkem 35 bytových
družstev (dále jen BD) a společenství vlastníků
jednotek (dále jen SVJ) s celkovým počtem 58
přihlášených objektů.
Hodnocení bylo posuzováno nejen za splnění základních podmínek, ale hlavně s ohledem
na úroveň komplexnosti provedených oprav,
provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů, např. rozsah
oprav, rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka, dosažená úspora energie (rozdíl spotřeby
energie na vytápění v % před a po rekonstrukci, energetická náročnost budovy (spotřeba
energie na vytápění v m2 / rok po realizaci)
a samozřejmě i architektonické návrhy.
Na 1. místě této soutěže se umístil objekt
Obvodová 749/26 – 750/28 v Krásném Březně, kde vlastníkem objektu je BD DRUŽBA,
projektantem byla firma Termo + holding, a.s.
a zhotovitelem byla firma TERMOCON s.r.o.
S těmito firmami má naše družstvo velmi
dobré zkušenosti ve spolupráci.
BD DRUŽBA spravuje celkem 8.404 bytových jednotek, z toho 2.211 je dosud převedeno do osobního vlastnictví, 116 bytových
jednotek máme v (SVJ) a 34 nebytových prostor, které máme ve 203 objektech na sídlištích
Severní Terasa, Stříbrníky a Dobětice, Bukov
a Všebořice, Krásné Březno, Střekov.
V dnešní době můžeme konstatovat, že celkově zateplené objekty máme z 97 %, zbytek jsou
zateplené pouze částečně a několik objektů je cihlových. Jelikož ze začátku jsme neprováděli komplexní rekonstrukce, tak výměna oken za plastová
je provedena v 85% bytových jednotek.
Nyní se ve větší míře snažíme provádět
komplexní modernizace na výtazích, tzv. pod-
statné změny, abychom dodrželi normy a byly
splněny veškeré bezpečnostní předpisy. Koncem roku 2011 bychom měli mít vyměněno cca
20% výtahů.
K tomu, abychom naše objekty měli v tomto
stavu, předchází projednávání na schůzích samospráv domů, kde první musí být projednání
a odsouhlasení úspory finančních prostředků.
K této záležitosti ne vždy přistupují uživatelé
s nadšením. Následně , když je akce hotova,
objekt je tzv. v „novém kabátě“, jsou všichni
spokojeni.
Faktem je, že není vše tak jednoduché, jak
to vyznívá, když následně procházíte středem
sídliště a vidíte mnohde objekty po rekonstrukci, ale v domech nepořádek, v jeho okolí také,
je nám smutno …
Tak přeji všem, kterým není tento stav lhostejný ať ničitelů je co nejméně.
Uživatelům vítězného objektu gratuluji, ale
hlavně i zaměstnancům družstva a členům
představenstva, kteří se na těchto akcích podílejí.
Monika Sobotková
předsedkyně představenstva
NÁVŠTĚVA ZÁMKU A ZÁMECKÉHO PIVOVARU CHÝŠE
V jiné části našeho zpravodaje č. 3/2011, které se právě dostává
do vašich domácností, jsme vás informovali, že BD DRUŽBA dosáhlo
v letošním roce celorepublikového úspěchu a umístilo se na prvém
místě v soutěži PANELÁK roku 2010. Vítězným domem se stal bytový
dům Obvodová 749/26 – 750/28 v lokalitě Krásné Březno v Ústí
nad Labem.
Podrobnosti o počtu soutěžních návrhů, jejich hodnocení a celkové pořadí jsou uvedeny, jak jsem již uvedl, v jiné části tohoto zpravodaje a dále
v časopise Družstevní bydlení a správa domů, ročník VIII, číslo 3/2011.
Kromě odborného, technického a morálního zhodnocení, obdrželo družstvo i finanční odměnu. Z tohoto důvodu vedení BD zajistilo
pro zaměstnance jednodenní pracovní zasedání na zámku Chýše
spojené s jeho prohlídkou a s návštěvou zámeckého pivovaru.
Podrobné informace o historii zámku lze nalézt na webových stránkách www.chyse.com.
Nicméně se stručně pokusím nastínit polohu a zejména historii
zámku.
Obec Chýše, ve které se stejnojmenný zámek nachází, leží přibližně v polovině trasy mezi Karlovými Vary a Rakovníkem. Jde o sídlo
hraběcího rodu Lažanských. Ačkoliv zámek vypadá poměrně moderně, vystřídaly se tu snad všechny architektonické slohy a jeho historie
sahá hluboko do minulosti. První zmínky o Chýši jsou z roku 1158, kdy
byla osada zemanským sídlem rodu Odolenů z Pětipes.
V roce 1466 získal Chyše pan Burian z Gutštejna, který se brzy poté
přidal na stranu protivníků krále Jiřího z Poděbrad. Královi vojáci roku
1467 hrad dobyli a pobořili. Roku 1578 nechal hrad strhnout další držitel
panství, Mikuláš z Lobkowicz a přestavět na renesanční zámek, ale hned
rok nato své chyšské panství prodal.
Dalšími významnými majiteli Chyše byli Anna Ludmila Krakovská
z Kolovrat a její druhý manžel, baron Karel Jiří Michna z Vacínova. Za jejich panství, které trvalo do roku 1708, získal zámek barokní podobu.
Nakonec přišel rod Lažanských. Prokop I. Lažanský, nejvyšší kancléř a potomek starobylého českého zemanského rodu, byl tehdy už
pánem na Rabštejně a Manětíně. Chyše získal v dražbě 14. března
1766 za 110 400 zlatých rýnských a panství rozšířil o další statky. Celý
statek se později rozdělil mezi dva jeho syny, Prokopa II. a Jana, čímž
vznikla manětínská a chyšská větev Lažanských. V průběhu dlouhého
období, kdy zámku vládl Prokop III. Lažanský (1823-68), tu proběhlo
nejprve několik stavebních dílčích úprav a konečně i přestavba celé
vnější fasády zámku, kterou v letech 1856 - 1858 provedl pražský stavitel František Havel podle plánů známého architekta Vojtěcha Ignáce
Ullmanna a která zámku dodala dnešní romantizující podobu.
Po druhé světové válce postihl Chyše smutný osud mnoha zámků,
které lidová demokracie zkonfiskovala a využívala pro své potřeby.
Ačkoliv zámek úspěšně překonal renesanční, barokní i novogotickou
přestavbu, ve 20. století to vypadalo, že mnoho nadějí do budoucnosti nemá. Kdysi překrásný zámecký park chátral a zarůstal plevelem.
Bezprostředně po roce 1989 se nic nezměnilo a skutečná záchrana
objektu započala až v roce 1996, kdy zámecký areál koupili manželé
Vladimír a Marcela Lažanští, nepřímí příbuzní bývalého hraběte Prokopa Katanského.
Ve spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Památkovým ústavem
v Plzni se pustili do rozsáhlé rekonstrukce celého objektu. Zámek dostal
novou omítku, park se vyčistil a zasadily se v něm nové dřeviny, podařilo
se obnovit a zpřístupnit zámecké interiéry a vytvořit v nich zajímavou
prohlídkovou trasu. Dnes je zámek Chýše stále více oblíbeným turistickým cílem, což potvrzuje i naše návštěva. Našim zaměstnancům se
dostalo vřelého přivítání, majitelé zámku se nám oba bezmezně věnovali. S ing. Lažanským jsme absolvovali netradiční prohlídku zámeckých
interiérů včetně rozsáhlého zámeckého parku a v neposlední řadě i prohlídku zámeckého pivovaru a následného ochutnání zámeckého moku.
Myslím si, že pro pracovníky družstva to byl příjemný zážitek a trochu
tak i odměna za celoroční práci.
Za pracovníky družstva
Milan Simkovič
vedoucí ekonomického úseku
Družstevník – říjen 2011
3
4
Družstevník – říjen 2011
Celkem slušné tempo rekonstrukcí osobních výtahů
u BD DRUŽBA Ústí nad Labem
Na základě nařízených inspekčních
prohlídek, zahájených v letech 2004,
2005 a jejich výsledků, bylo z kraje roku
2009 provedeno rozsáhlé výběrové řízení na provádění podstatných změn
výtahů u BD DRUŽBA Ústí nad Labem.
Při tom výběrovém řízení bylo bráno
na zřetel a zohledněno, zejména stanovisko a doporučení předního Českého
experta v oboru a to jak z hlediska hodnocení oslovených firem, tak z hlediska
vývoje. Jako těmto a dalším požadavkům nejvíce vyhovující, byly vybrány firmy OTIS a.s. a HELGOS spol.s.r.o.
V následujícím období, došlo k výraznému nástupu provádění těchto prací,
zejména v lokalitě Krásné Březno a postupně se přidávaly i ostatní obvody.
Do konce roku 2011 již bude provedeno celkem 55 podstatných změn výtahu
z celkového počtu 308, které BD DRUŽBA obhospodařuje, což představuje téměř 20% výtahů.
S přihlédnutím k určité zadluženosti
některých domů, vyplývající ze splácení
komplexních rekonstrukcí domů v uply-
mospráv se projevuje zvláště v letošním
roce a je potěšující zájem i o estetické
hledisko. Rekonstruované výtahy mají
větší nosnost, rychlost až 1 m/s a jsou
energeticky výrazně úspornější. Současně provedení, již zmíněného monitoringu na značné části těchto výtahů,
zabezpečuje stálé a aktuální informace
pro servis, vedení i samosprávy o provozu výtahu, poruchách, počtu jízd či
servisních zásazích.
V ekonomicky problematickém období ve společnosti, lze dosavadní vývoj
v odstraňování všech bezpečnostních
rizik u výtahů považovat za velice uspokojivý.
Petr Hašek
vedoucí technického úseku
nulých létech je to celkem slušné tempo.
Vzhledem k neustálému vývoji techniky, zvláště bezpřevodových strojů
a lepších pohonů, automatických šachetních dveří, jak teleskopických, tak
centrálních jsou probíhající rekonstrukce skutečně na velmi dobré úrovni.
Tento pozitivní vývoj dokazuje i to, že
po výběrovém řízení, zatím není u výše
uvedených firem uplatňována ani jedna
reklamace.
Samosprávy mají zvýšené požadavky, např. na provedení kabin výtahu,
použití LCD displejů větších rozměrů,ale i na monitoring výtahů přes počítač
a pod. Tento trend větší náročnosti sa-
Kontrolní činnost správy BD DRUŽBA
Kontrolní činnost správy družstva byla
v prvním pololetí 2011 zaměřena na stav
výpočetní techniky, využívání a stav dopravních prostředků, vyřizování stížností
družstevníků, dodržování pokladní kázně a v neposlední řadě na stav pohledávek na úseku úhrad za užívání bytů.
Na úseku výpočetní techniky lze konstatovat, že současný stav je plně vyhovující a odpovídá potřebám družstva
jako správce bytového fondu.
Obvodové bytové správy pracují v plném on line provozu se stávajícím informačním systémem INTEGRI, kterým byl
nahrazen veškerý, v minulosti používaný, software na všech pracovištích.
Internetová aplikace systému INTEGRI umožňuje přístup k potřebným údajům a je k dispozici uživatelům bytů a výborům samospráv domů. Do současné
doby bylo přiděleno celkem 138 přístupů
pro uživatele bytů, či funkcionáře domů.
Současně dochází k neustálému vy-
lepšování a úpravám jednotlivých aplikací – novinek, programátory, dle požadavků uživatelů a potřeb družstev.
Webové stránky družstva byly novelizovány a je vítán každý podnět ze strany
uživatelů k jejich doplnění a novelizaci.
Na úseku technickém je nutné doplnit
data ke zlepšení informovanosti o technickém stavu jednotlivých domů.
Plně je využíván systém přímého bankovnictví ČSOB Business Banking, který umožňuje provádět veškeré operace
pověřeným osobám s příslušnými certifikáty uložených na čipových kartách
a plně vyhovuje našim potřebám. V souvislosti se zákonnou úpravou platnou
od 1.1.2010 pro vyšší zabezpečení dat
došlo k výměně čipových karet u všech
oprávněných osob.
Předávání dat je realizováno elektronicky i s dalšími partnery, Českou poštou
a Českou spořitelnou.
Výpočetní technika musí být postupně
obměňována s ohledem na její stáří, další potřeby a finanční náročnost.
V průběhu roku 2013-14 se počítá se
zavedením nové verze softwarového
systému programu INTEGRI G5.
V současné době je implementován
v OSBD Česká Lípa a SBD Pokrok Praha.
V současnosti je v užívání 9 dopravních prostředků. Jejich využívání je
pravidelně kontrolováno tak, aby jejich
technický stav odpovídal plně potřebám
provozu na pozemních komunikacích,
bezpečnosti provozu a uživatelů a finančním možnostem družstva.
Všechna vozidla jsou plně pojištěna
havarijními pojistkami. Každoročně je
prováděno školení řidičů-referentů dle
vyhlášky 262/2006 Sb. a Nařízení vlády
č.166/2002 Sb., příloha č. 1. Obměna vozidel je prováděna s ohledem na nároky
údržby a náročnosti provozu minimálně
(Pokračování na 5. straně)
Družstevník – říjen 2011
5
Kontrolní činnost správy BD DRUŽBA
(Dokončení ze 4. strany)
v cyklu 5 let. Vyřazená vozidla jsou oceněna znalcem a nabídnuta jako protiúčet
za vozidla nová.
Za první pololetí bylo přijato celkem
19 stížností, z nichž bylo 11 oprávněných, 2 neoprávněné a 6 bylo ve stadiu
vyřizování. Nejvíce stížností se eviduje
na sousedské vztahy (štěkoty psů, hlasitá hudba a hlučné návštěvy, porušování
domovního řádu, rušení nočního klidu,
pohyb cizích osob v domech). Vyřizování
stížnosti probíhá v zákonných lhůtách,
pokud dojde k překročení lhůty, je stěžovatel o průběhu informován.
Stav na úseku pohledávek je pravidelně projednávaným bodem programu
představenstva družstva 1x za tři měsíce. Bohužel, tato problematika se netěší
vždy potřebné pozornosti funkcionářů
na obvodech případně domech. Administrativně je zpracovaná právním útvarem, ale chybí osobní kontakt s dlužníky
ze strany funkcionářů, jak bylo předem
uvedeno. Stav pohledávek k 31.8.2011
byl 6 333 859,- Kč, kdy tuto částku dluží 614 dlužníků, z toho je 130 vlastníků
s pohledávkami ve výši 1 429 189,- Kč
a u 22 zemřelých evidujeme pohledávky ve výši 714 230,- Kč. Uvedená částka je na tzv. nájemném. Na vyúčtování
za služby činí pohledávky k 31.8.2011
celkem 678 116,- Kč.
Vůči dlužníkům se postupuje dle zákona a stanov, výstrahy, vyloučení, podávání žalob. Veškeré pohledávky jsou
včas zajištěny podáním žalob.
Je nutno konstatovat, že je příznivěj-
ší situace v rychlosti projednávání žalob
soudem.
Přesto jsou evidovány letité dluhy
u paní Bowlesové a pana Jaroše, jejichž
projednávání u soudu komplikují všemožná odvolávání žalovaných. Bohužel
u výše jmenovaných se jedná o dluhy
nejvyšší a na jedné samosprávě.
Rovněž včasnost a úroveň exekutorů
je různá.
Doporučujeme smluvní zajištění alespoň dvou exekutorů, se kterými bychom
na úseku vymáhání pravomocných rozsudků spolupracovali.
Velmi dobrá spolupráce je se soudními vykonavateli exekucí při vyklizování
bytů.
JUDr. Machala Miroslav
vedoucí organizačně právního úseku
Zpráva o plnění plánu velkých oprav – k 9/2011
Plán velkých oprav za rok 2011 je řádně plněn na základě uzavíraných smluv o dílo. Těchto smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli bylo uzavřeno
v rozmezí 1.-9.2011 cca 150 v rozsahu 72.227.871,- Kč.
V jednotlivých lokalitách se jedná:
Lokalita
Severní Terasa
počet smluv
finanční objem
plánováno celkem
40
27.212.816,- Kč
50.297.735,- Kč
Střekov
27
16.505.660,- Kč
18.685.000,- Kč
Všebořice-Bukov
50
16.292.641,- Kč
30.956.450,- Kč
Krásné Březno
34
12.307.754,- Kč
41.162.110,- Kč
Z tohoto přehledu je patrné, že nikde nebyl plán oprav tak, jak byl
naplánován překročen, ba právě naopak, ale je nutné brát v potaz to,
že na „drobné“ údržbové práce, výměny EITN a vodoměrů, dále revize
a kontroly je buď smlouva rámcová nebo se řeší tyto práce na základě
objednávky vůči zhotoviteli.
V současné době při rekapitulaci oprav v období 1.-9.2011 dle jednotlivých konstrukčních prvků je následující přehled daleko zajímavější:
STŘECHY
Ukončeno již 28 akcí v celkovém objemu 7.871.176,- Kč.
Nejednalo se jen o celkové generální opravy střechy, ale i o revitalizační nátěry střešních povrchů z důvodu dosažení lepší odolnosti klimatickým podmínkách.
OBVODOVÝ PLÁŠŤ – FASÁDA
Ukončeno 10 akcí v rozsahu 2.022.000,- Kč.
STAVEBNÍ VÝPLNĚ
Ukončeno 44 akcí za 30.446.829,- Kč.
Ve stavebních výplních jsou zahrnuty výměny oken, lodžiových sestav, sklepních okének, vchodových dveří do objektů a také kompenzace nákladů za stavební výplně hrazené uživateli/vlastníky z vlastních
finančních zdrojů.
KONSTRUKCE
Ukončeno 22 plánovaných akcí za 3.917.936,- Kč.
Jednalo se především o opravy okapových chodníků kolem domů, opravy či úpravy vnitřních a vnějších konstrukcí – schodišť a společných prostor.
PLYN a ELEKTRO
Dovoluji si tyto kategorie konstrukčních prvků spojit, a to s ohledem
na to, že se jedná o revize plynu a revize elektro, event. kontroly. Tyto
byly provedeny v souladu s dodržováním ČSN na cca 100 objektech
v rozsahu plyn za cca 600.000,- Kč a elektro 1.300.000,- Kč.
VÝTAHY
Ukončeno je 32 akcí v rozsahu 9.125.000,- Kč.
V tomto výčtu nejsou jen celkové rekonstrukce těchto vyhrazených
zařízení a výtahových šachet, ale také pokrytí nákladů na výměny výtahových rozvaděčů a v neposlední řadě též pravidelné inspekční prohlídky. Některé smlouvy o dílo na rekonstrukce výtahů jsou postaveny tak,
že náklady byly uhrazeny jen zčásti a zbylá část je pokryta splátkovým
kalendářem, některá výtahová zařízení se v současné době rekonstruují.Část rekonstrukcí výtahů je financována z dotačních programů.
ZDRAVOTECHNIKA A TOPENÍ
Ukončeno 164 akcí za 5.737.899,- Kč.
V tomto širokém spektru se promítá od revize tlakových nádob, osazení difer.měničů tlaku ÚT, kontrolu hydrantů, výměnu EITN, výměnu
vodoměrů SV a TUV až po výměnu ležatých rozvodů a přípojek SV
do objektů.
BEZ VAZBY NA KONSTRUKČNÍ PRVEK
Ukončeno je již cca 200 akcí za téměř 4.000.000,- Kč.
Tato skupina má nejširší spektrum a není snadné ho charakterizovat
či specifikovat. Pro ozřejmění do tohoto resortu spadá: údržba zeleně,
kontrola hasicích přístrojů, malování společných prostor, úpravy a opravy společných prostor (dlažby, nátěry, atd.) opravy přístupových cest
do objektů, opravy oplocení pozemků, zámečnické a truhlářské práce,
finanční ohodnocení stavebních dozorů.
V tomto výčtu nejsou zahrnuty akce z programu NOVÝ PANEL, kterým se budu věnovat ve své zprávě samostatně.
Některé práce letos probíhaly bez výběrových řízení, neboť zejména
u výměn oken a dveří (tzv.etapy) v jednotlivých domech pokračují již dříve
vybrané firmy, vždy však za souhlasu samosprávy a dříve nastavených
podmínek. U drobnějších akcí je též většinou respektován požadavek samospráv a vedoucích OBS na již ověřené firmy.
Petr Hašek
vedoucí technického úseku
6
Družstevník – říjen 2011
Informace z jednání představenstva
Na 8. jednání PD
konaném dne 16. 5. 2011
PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze
zápisu PD č. 7/2011, b) návrh hodnotitelské komise na rozdělení
odměn na I. pololetí 2011 pro OKom, RR a PD, c) informace
k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, d) sdělení členky KK pí Hurtové, v záležitosti stanoviska k výsledkům
hospodaření BD DRUŽBA za rok 2010 a k návrhu na rozdělení
zisku, e) informace o návrhu úpravy Volebních řádů, které vzešly
z jarních OK, f) kontrolu organizačního zajištění SD, g) návrhy
kandidátů do volební komise: Špidlenová Iva – Krásné Březno,
Matěka Miloslav – Krásné Březno, Ing. Štěpánová Vlasta – Střekov, Lícha Vlastimil – Střekov, Dudek Milan – Severní Terasa,
Máchová Markéta – Severní Terasa, Ing. Šefl Jaromír – Bukov,
Dyrynk Josef – Bukov, Hašek Petr – nebydlící člen, náhradníci:
Valentová Otýlie – Krásné Březno, Krivošič Petr - Krásné Březno, Laurová Monika – Severní Terasa, h) odvolání vyloučených
členů BD ke SD, i) návrh usnesení na SD 26.5. 2011, j) zhodnocení jarních OK, k) návrhy na úpravu dodatku ke směrnici
č.1/2010 na výměnu oken, včetně financování, v čl. 5, l) převody
členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového
vypořádání na základě § 230 Obchodního zákoníku, m) změny
v evidenci vlastníka bytu – prodej bytu, n) změny v evidenci –
vlastník bytu o) změny v evidenci bydlících družstevníků,
PD projednalo a schválilo: a) řídícího jednání SD dne 26.5.
2011 Ing. Jaroslava Jíru a v případě jeho nepřítomnosti Ing. Luďka Shýbala, b) ukončení členství SVJ Návětrná 596/6 – 597/8
v BD DRUŽBA, c) udělení výstrahy p. Zdeňku Koubkovi, Voskovcova 2749/6 (15430509) vlastníku bytu – členu BD DRUŽBA, d) splacení veškerých pohledávek při převodu bytu do OV
budoucího vlastníka vůči BD DRUŽBA s účinností od 1.6. 2011
e) snížení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených v položce „anuita“ na HS 541, Vinařská 740/16 s účinností od 1.7.
2011 (anuita uhrazena k 30.6. 2011), f) snížení úhrad za užívání
bytu a služeb s tím spojených v položce „anuita“ na HS 540,
Vinařská 736/8 s účinností od 1.7. 2011 (anuita uhrazena k 30.
6. 2011), g) příjem nových členů, h) příjem nových členů, kteří
splnili podmínky ke znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů,
j) vyloučení člena BD pro porušení Stanov čl. 22, odst.1, písm.b)
76042009, Rendlová Petra, Žežická 697/23,
PD zamítá: a) prominutí penále p. Františka Dudy, Keplerova 710/28 (78110405), b) odpuštění penále pí Jiřiny Břeňové,
Keplerova 730/52 (78731118), c) prominutí poplatku z prodlení
p. Martina Latína, Rabasova 3194/41 (26250601), d) rozdělení
volebního okrsku 154 – 155 a tím 2 delegáty na návrh pí Freiwaldové, e) znovupřijetí za člena BD DRUŽBA pí Marie Zátopkové,
Žežická 686/5 (76232003), f) odpuštění penále p. Petra Horváta,
Keplerova 719/44 (78510602),
PD doporučuje SD: a) k projednání a ke schválení řádnou
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku na SD dne 26.5. 2011,
b) návrh členů do pracovních komisí, pracovního předsednictva SD a návrh členů do VK, c) odvolání vyloučených členů BD
ke SD tak, jak je přednesl JUDr. Machala.
Na 9. jednání PD
konaném dne 6.6. 2011
PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze
zápisu PD č.8/2011, b) zhodnocení SD konaného 26.5. 2011,
c) návrh plánu práce PD na II. pololetí 2011, d) informace o postupu s vlastníky bytů - nečleny BD a o jejich správě bytů, e) přesunutí projednání žádosti o příspěvek na činnost odborové organizace – 9/2011, f) informace, že směrnice č.1/2010 na výměnu
oken včetně financování zůstala v původním znění, g) informaci,
že společnost DELMAX s.r.o. proplatí BD DRUŽBA výměnu oken
na objektu U Chemičky 5, ve dvou platbách, k 30.6. 2011 ve výši
142 000,- Kč a k 30.6. 2012 ve výši 142 000,- Kč, h) informaci
o volných NP ve druhém podlaží objektu U Chemičky 5 a potřebu
zajištění je pronajmout, i) převody členských práv a povinností
včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě § 230
Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka – prodej
bytu, k) změny v evidenci – vlastník bytu, l) změny v evidenci
bydlících družstevníků,
PD projednalo a schválilo: a) předpis úhrad za užívání bytu
a služeb s tím spojených s účinností od 1.7. 2011, b) zapracování úkolů ze SD ze dne 26.5. 21011 do plánu práce PD na II. pololetí 2011, c) přesunutí bodu programu jednání – přehled smluv
o dílo, rozpracovanost a finanční krytí - na další jednání PD dne
27.6. 2011, d) navýšení tvorby FP o + 8,- Kč/m2 ,tj. na 41,- Kč/m2
s účinností od 1.7 2011 na HS 579, Bří Čapků 768/13, e) zavedení položky úklid SP ve výši 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od 1.7.
2011 HS 811, Čechova 768/18 – 769/20, f) navýšení finančních
prostředků ve výši 2 x 420 000,- Kč na plánovanou opravu střechy HS 347 Nová 1400/24 – 1401/26 a HS 348 Nová 1402/28
– 1403/30, g) navýšení tvorby FP o + 2,- Kč/m2, tj. na 25,- Kč/m2
s účinností od 1.7. 2011 na HS 252, Jizerská 2944/59 – 2946/63,
h) změnu plánu velkých oprav – výměna oken na HS 155, Voskovcova 2750/8 – 2752/12, provedení výměny i druhé etapy
v roce 2011 v celkovém objemu 1 100 000,- Kč a vyplacení kompenzací ve dvou etapách v 4/2012 a 12/2012, i) rozdělení odměn
za I. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, j) revokaci výstrahy
p. Koubkovi, schválené na jednání PD dne 16.5. 2011, k) nahrávání jednání OK u všech lokalit s účinností od podzimních OK
roku 2011, l) navýšení mzdových prostředků v souvislosti s rozsahem činnosti správy družstva, m) pronájem nebytového prostoru (46 m2) v domě A. České 645/12, pro podnikatelské účely
provozovna kadeřnictví – Javůrková Věra, U zoologické zahrady 846/4, n) příjem nových členů, o) příjem nových členů, kteří
splnili podmínky ke znovupřijetí, p) podnájmy družstevních bytů,
q) výměnu bytů včetně převodu členských práv a povinností
a vzájemného majetkového vypořádání, r) postoupení pohledávky – přidělení bytu, s) přidělení náhradního bytu, t) vyloučení
člena BD pro porušení Stanov čl.22, odst.1, písm. b): 75921208,
Limburská Helena, Žežická 677/19
PD zamítá: a) prominutí penále ve výši 48 789,- Kč pí Tran Thi
Hien, Žežická 659/47 (76920604), b) vrácení poplatku z prodlení ve výši 3 636,- Kč pí Aleně Bodrinové, Spartakiádní 270/15
(55520202), c) poskytnutí finančního daru pro letní dětský tábor.
Na 10. jednání PD
konaném dne 27. 6. 2011
PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze
zápisu PD č.9/2011, b) zhodnocení činnosti PD za I. pololetí
roku 2011, c) zhodnocení činnosti OKom za I. pololetí roku 2011,
d) informace ved. PTÚ o průběhu dokončování odstraňování
VPV, e) zhodnocení činnosti RR za I. pololetí 2011, e) přehled
smluv o dílo, jejich rozpracovanost a finanční krytí, f) převody
členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového
vypořádání na základě § 230 Obchodního zákoníku, g) změny v evidenci – vlastník bytu, h) změny v evidenci vlastníka –
darovací smlouva, i) změny v evidenci bydlících družstevníků,
j) změna členství – vlastník bytu, k) změna vlastníka – prodej
bytu, l) požadavek P-OKom Střekov na předávání informací
o vzniku nových SVJ, m) požadavek P-OKom Krásné Březno,
Ing. Fibigra na předání vzorů zápisů ve formátu Oficce Word
– okrskový/dílčí zápis z voleb delegáta a náhradníka delegáta
okrsku č. … , ze schůze samospráv domu vč. usnesení ze schůze pro P-OKom, kteří je předají VS.
PD projednalo a schválilo: a) plán práce PD na II. pololetí
2011, b) členy HK na odměny II. pololetí 2011 ve složení: předse-
Družstevník – říjen 2011
7
Informace z jednání představenstva
da HK JUDr. M. Machala, členové Ing. D. Papežová a Ing. J. Jíra,
c) prominutí poplatku z prodlení ve výši 151,- Kč pí Blance Krutišové, Svojsíkova 22 za zemřelého bratra Karla Klatovského,
posledně bytem A.České 656/31 (75532004), d) příjem členů,
kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, e) podnájmy družstevních
bytů, f) postoupení pohledávky – přidělení bytu, g) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl.22, odst.1 písmeno b: 25051505,
Sochr Jiří, Jizerská 2937/49, 26641003, Juna Schwarze Alena,
Poláčkova 3250/30, 57121619, Krčil Pavel, Zahradní 304/12,
78923302, Šenk Vladislav, Obvodová 734/2.
Na 11. jednání PD
konaném dne 29.8. 2011
PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č.10/2011, b) rozbor reklamací na vyúčtování zálohových
plateb roku 2010, c) plány práce jednotlivých OKom na II. pololetí
2011, d) návrh působení OKom v jednotlivých obvodech do dalších období, e) informace o aktualizaci internetových stránek,
f) zapracování úkolů z jarních OK z 5/2011 do plánů práce OKom
a PD, g) poděkování Občanského sdružení Vinařská sportovní za sponzorský dar, h) informace o stavu vyřizování stížností
za 2.Q. 2011, i) KZ č.3/2011 a KZ č.7/2011, j) změnu správce
domu HS 160 J. Zajíce 2876/9, dne 13.9. 2011 bude svolána
schůze samosprávy domu J. Zajíce 2875/11 za účasti P-PD pí
Sobotkové a členky PD Ing. Papežové, k) převody členských
práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání
na základě § 230 Obchodního zákoníku, l) změny v evidenci
vlastníka bytu – prodej bytu, m) změna v evidenci – vlastník bytu,
n) změny v evidenci bydlících družstevníků, o) změny v evidenci
nebydlících, p) ukončení členství – vyčlenění SVJ 549, q) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového
vypořádání na základě § 230 Obchodního zákoníku, r) změny
vlastníka bytu – prodej bytu – SVJ 544.
PD projednalo a schválilo: a) členy komise pro Stanovy
ve složení: p.Šebesta, p.Chobot, p.Beneš, Ing.Jíra, Ing.Shýbal,
Ing.Kreč, pí Sobotková, Ing.Fibigr a JUDr.Machala, b) prominutí poplatků z prodlení pí Alžběty Valkové, Kosmova 646/13
(55121608) ve výši 76 317,- Kč za podmínek, že dosavadní nájemce byt opustí a převede členská práva na nového nájemce,
c) odměny pro členy PD za 3.Q. 2011 dle návrhu hodnotitelské
komise, d) stanoviska ke KZ č.3/2011 a KZ č.7/2011 s doplněním Ing. Shýbala a Ing. Jíry, e) uvolnění finančních prostředků na havarijní opravu střechy ve výši 280 000,- Kč HS 566,
17 listopadu 289/37 – 290/39, f) zavedení položky za úklid SP
ve výši 100,- Kč/byt/měsíc s účinností od 1.10.2011 na HS 562,
17. listopadu 282/23, g) navýšení plánu oprav o + 79 000,- Kč
pro HS 161 Višňová 2834/1 – 2836/5 na rekonstrukci zadních
vchodů domů, h) havarijní opravu výtahu HS 157 Marvanova
2770/10 ve výši 54 214,- Kč, i) ukončení členství v BD DRUŽBA SVJ Nová 1404/32 a 1405/34, j) konání plesu BD DRUŽBA
v roce 2012, k) obnovení vozového parku a odprodej ojetých
služebních aut starších 5 let, l) vyloučení členů BD pro porušení
Stanov čl.22, odst. 1 písmeno b): 24140523 Zajíček Miroslav,
Jizerská 2898/7, 24520601 Burreiter Emil, Jizerská 2927/30,
25540502, Pařízek Josef, Rabasova 3179/11, 56110301, Rybář Karel, Spartakiádní 267/1, 74040503, Douša Marek, U Piv.
Zahrady 419/14, 74814008 Pekárek Karel, Vojanova 607/37,
76030904 Dostálová Olga, Žežická 678/21, 76632405 Gerzanič Ivan, Žežická 670/31, 80420406, Kaleja Alexandr, Obvodová 750/28, m) pronájem společných prostor za výtahem (2 m2)
v domě Spartakiádní 261/5, I. podlaží za účelem uskladnění
osobních věcí – 55710305 Svoboda Roman, Spartakiádní 261/5,
n) pronájem společných prostor za výtahem (2 m2) v domě Spartakiádní 270/15, VIII. podlaží za účelem uskladnění osobních
věcí – 555522403 Zemánková Michaela, Spartakiádní 270/15,
o) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla
Občanského sdružení Ullita o.s. v bytě č.20, VII. podlaží na adrese Keplerova 710/28, Krásné Březno – 78112002 Ing.Kraus
Tomáš, Pod Parkem 20, p) příjem nových členů, q) příjem členů,
kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, r) podnájmy družstevních
bytů, s) výměnu bytů včetně převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vyrovnání, t) postoupení pohledávky – přidělení bytu, u) přesunutí bodu programu 12. jednání PD
dne 12.9. 2011 „Zpráva o ekonomické situaci BD za I. pololetí
2011“ na 13. jednání PD dne 3.10. 2011.
PD zamítá: a) prominutí poplatku z prodlení ve výši 195,- Kč
Ing. Romana Miarka, Obvodová 734/2 (78920501), b) prominutí
poplatku z prodlení ve výši 20 849,- Kč pí Slepčíkové Heleně,
původně bytem Keplerova 719/44 (78510105), c) podnájem bytu
č.1 v I. podlaží o velikosti 1+4L na adrese Dr. Horákové 649/8
nájemce pí Hájková Radka a podnájemnice Štrosová Lucie.
Na 12. jednání PD
konaném dne 12.9. 2011
PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č.11/2011, b) ústní informace o práci KK BD DRUŽBA,
o provedených kontrolách na BD a o vyřízených stížnostech
ke KK za 1. pololetí 2011, c) zprávu o kontrolní činnosti BD za 1.
pololetí 2011, d) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na platební rozkazy, vyklizení bytu, exekucí na vyklizení bytu a plnění dohod na dluhy ke dni 31.8.2011,
e) kontrolu plnění usnesení ze SD ze dne 26.5.2011, f) konání
družstevního plesu dne 11.2.2012 v sále Setuzy, k hudbě a poslechu bude hrát skupina Alternativa III, g) převody členských
práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání
na základě § 230 Obchodního zákoníku, h) zánik členství – nebydlící člen, i) změna vlastníka bytu – prodej bytu, j) změny v evidenci – vlastník bytu, k) změna vlastníka nečlena na vlastníka
člena, l) změny v evidenci bydlících družstevníků.
PD projednalo a schválilo: a) navýšení tvorby FP (vnitrodružstevní půjčka) o + 5,- Kč/m2 tj. z 18,- Kč/m2 na 23,- Kč/m2
s účinností od 1.10.2011 na HS 248, Pincova 2980/31 – 2981/33,
b) uvolnění částky 400.000,- Kč na havarijní opravu střechy
za pomoci vnitrodružstevní půjčky na HS 248, Pincova 2980/31
– 2981/33, c) navýšení tvorby FP o + 4,- Kč/m2 tj. z 18,- Kč/
m2 na 22,- Kč/m2 s účinností od 1.10.2011 na HS 247, Pincova
2977/25 – 2979/29, d) navýšení tvorby FP o + 2,- Kč/m2 tj. z 19,Kč/m2 na 21,- Kč/m2 s účinností od 1.10.2011 na HS 367, Truhlářova 1242/4 – 1243/6, e) Směrnici č. 2/2011 pro rozúčtování nákladů
na služby poskytované s užíváním bytů pro nájemce a vlastníky
bytů, f) provedení nezávislé kontroly na KZ č. 3/2011, g) zavedení
položky úklid ve výši 75,- Kč/byt/měsíc s účinností od 1.10.2011
na HS 551, Kosmova 645/15 – 646/13, h) pronájem společných
prostor za výtahem (2m2) v domě Keplerova 715/38, II. podlaží
– za účelem uskladnění osobních věcí, i) pronájem společných
prostor za výtahem (2m2) v domě Keplerova 715/38, III. podlaží
– za účelem uskladnění osobních věcí, j) pronájem společných
prostor za výtahem (2m2) v domě Žežická 669/27, VII. podlaží
– za účelem uskladnění osobních věcí, k) převedení pronájmu
nebytového prostoru (prodejna sudového vína) v domě A. České
657/33, na nového nájemce pan Václava Rosenbauma, bytem A.
České 657/33, l) příjem nových členů, m) příjem nových členů,
kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, n) podnájmy družstevních
bytů, o) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1,
písm. b): 15021209 Volná Soňa, Větrná 2726/30, 78510802 Kernerová Pavla, Keplerova 719/44, 78920207 Koňová Anna, Obvodová 734/2, 79211602 Lukichev Nikolay, Neštěmická 726/27,
80410402 Petera Michal, Obvodová 749/36,
PD zamítlo: a) odpuštění poplatků z prodlení za vyúčtování
roku 2008 paní Renátě Hynkové, původně bytem Keplerova
708/22 (44720403).
Monika Sobotková
8
Družstevník – říjen 2011
Templáři
Někdy kolem roku 1118 se asi 8 francouzských rytířů rozhodlo zasvětit svůj
život hlídání Svatého hrobu a dbát o bezpečnost poutníků do Jeruzaléma. Říkali si „chudí rytíři Kristovi“. Král Balduin II. jim v Jeruzalémě vyhradil část svého
paláce-Šalamounova chrámu=templu, po němž převzali své jméno. Zpočátku
řád žebravých mnichů se během let změnil v řád bojujících rytířů. V roce 1128
nechal jejich zakladatel Hugo z Payns na koncilu v Troyes schválit řádové stanovy. V čele řádu stál velmistr a rada rytířů. Do řádu mezi rytíře byli přijímáni jen
příslušníci šlechtických rodů a každý musel odevzdat veškerý svůj majetek. Když
byl Arnauld de la Tour rouge zajat muslimy a žádali po něm výkupné, odpověděl
jim, že templář může nabídnout jen svůj opasek a meč. Řád byl ale velmi bohatý.
Vyprávělo se, že na jejich komendách jsou ukryty poklady nedozírné hodnoty.
Do Čech přišli templáři v r.1232 ve svých bílých pláštích, zdobených červeným
křížem,za krále Václava I. Usadili se v Praze na Starém Městě. Dodnes je připomíná ulice Templová a dům V Templu. Ulicí Liliovou prý za temných nocí jezdil
bezhlavý templář na koni. Kromě Prahy měli své komendy (velitelství) po celém
území Čech a Moravy. Po dobytí křesťanského Akkonu v roce 1291 se nejprve
stáhli na Kypr a pak do Paříže. Bohatství řádu bylo trnem v oku francouzskému
králi Filipu Sličnému. Se souhlasem papeže Klimenta V. byli r. 1307 členové řádu
obviněni z nejrůznějších zločinů, zatýkáni, mučeni a upalováni. Řád byl zrušen
a velmistr Jacques de Molay byl r.1314 upálen na břehu Seiny. Některým templářům se prý podařilo z Francie uprchnout i s poklady k nám do Čech a na Moravu,
kde nebyli pronásledováni. Po oficiálním zrušení řádu byl jejich majetek převeden za krále Jana Lucemburského na řád johanitů (později maltézských rytířů).
Za panování krále Václava II. prý patřil templářům hrad Veveří u Brna. Zde měl
konajícímu sněmu předsedat sám velmistr Jacques de Molay. Na jeho rozkaz se
prý templáři zmocnili dvanácti stříbrných soch apoštolů, které dovezl kníže Břetislav I. s ostatky sv. Vojtěcha z Polska. Poklad byl v opatrování v ženském klášteře v Tišňově. Měl být použit k financování vojenského tažení mladičkého krále
Václava III. do Polska. V den, kdy měl převzít klíče od pokladu, byl 4.srpna 1306
v Olomouci zavražděn. Sochy podvodem převzali templáři a ukryli v podzemí hradu Veveří. V roce 1782 udeřil do hradní věže blesk a srazil kovovou ozdobu báně
ve tvaru páva. V něm byl nalezen popis, kde je poklad uložen. Tehdejší pán Veveří Prosper ze Sinzendorfu nechal v označených místech hledat. Našel hrobku,
v níž bylo dvanáct kovových truhel (v nich mělo být uloženo 12 stříbrných soch)
a ve výklencích dvanáct zazděných jeptišek, které poklad doprovázely. Mimo to
tu byly kostry dělníků, kteří poklad ukrývali. Pán tvrdil, že truhly byly prázdné, ale
krátce nato se odstěhoval do Vídně. Podle jiné pověsti tvrdil, že v truhlách byly
jen ostatky Templářů A jaká je pravda? Hrad Veveří nikdy Templářům nepatřil.
Zdeňka Vaisová
Vydává představenstvo a vedení bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný
zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD DRUŽBA. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ 400 03, tel.: 475 315 411.
Download

družstevník íjen 2011.indd