EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1ř45
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminá I
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Strategie studené války. Svět na
konci druhé světové války.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Strategie studené války
 Jaké existují strategie studené války?
 Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými strategiemi?
 Jaké jsou p íklady strategií v praxi?
WWW.OPPA.CZ
Klíčové konference p ed vznikem
studené války
 28. 11.–1. 12. 1943 konference v Teheránu
 spojenecká strategie tzv. Velké trojky na evropských bojištích
 Stalin odmítl Churchillův návrh na spojenecké rozšíření působnosti v
oblasti Středomoří a vytvoření na Německo tlak hrozbou vylodění na
západě i na Balkáně
 za hlavní úkol sil USA a VB bylo stanoveno vylodění v severní Francii na
jaře 1944.
 Stalin dále trval na tom, že si SSSR po skončení války podrží východní
část Polska, kompenzací Polsku měla být část německé říše. SSSR se
dále zavázal vstoupit po porážce Německa do války s Japonskem,
podpořit Rooseveltův projekt vytvoření mezinárodní organizace pověřené
zajišťováním světového míru
 1944 procentová dohoda mezi Churchillem a Stalinem
WWW.OPPA.CZ
Klíčové konference p ed vznikem
studené války
 4.–11. 2. 1945 Jaltská konference
 požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa
 vstup SSSR do války proti Japonsku
 rozdělení Německa na okupační pásma, hranice Polska
 naplánována OSN
 17. 7.–2. 8. 1945 1945 konference v Postupimi
 hranice na Odře a Nise
 sovětská držba části východního Pruska včetně Královce
 akceptování probíhajícího odsunu německého obyvatelstva z
Polska, Československa a Maďarska
WWW.OPPA.CZ
První ohniska studené války
 v zá í 1ř45 konec války
 38-50 miliónů mrtvých, včetně 6 miliónů evropských Židů, obětí
“konečného řešení”
 evropa v rozvalinách, hlad, hospodá ský chaos, vznikl prostor pro
ší ení komunistických iluzí o sociálně spravedlivém světě.
 USA a VB znepokojeny vojenskopolitickým vzestupem SSSR, první
t ecí plochy v Polsku, Bulharsku a Rumunsku, Moskva se zase
obávala USA
 Truman zpochybnil výsledky postupimské konference, v ecku se
schylovalo k občanské válce, pokračoval sovětský tlak vůči Turecku,
kulminovala iránský krize
WWW.OPPA.CZ
Založení OSN
 1. ledna 1942 Deklarace Spojených národů
 21. srpna – 7. íjna 1ř44 spojenecká konference v Dumbarton Oaks
 25.dubna – 26. června 1ř45 konference v San Franciscu
 základním orgánem OSN Valné shromáždění členských států
 výkonnou pravomoc získala Rada bezpečnosti
WWW.OPPA.CZ
Texty k nastudování
 (Z) Smetana, V. Sféry vlivu: mýtus, či realita? Jak se za války dělila
Evropa, in: Dějiny a současnost, č. 5, 2005. s. 34-37.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1ř45
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminá II
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Ko eny studené války.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Co to je studená válka?
 neválečná konfrontace západního (kapitalistického) a východního
(socialistického) bloku států v letech 1ř46-Řř/ř0, během níž
existovalo nebezpečí, že politika konfrontace a výhrůžek povede až
na pokraj války
 vznikla jako důsledek zájmových protikladů vítězných supervelmocí
po druhé světové válce - SSSR a USA
WWW.OPPA.CZ
P íčiny studené války
 Kdo mohl za vznik studené války?
1) Tradicionalisté
 viní rozpínavou politiku SSSR ve střední a jihovýchodní Evropě
2) Revizionisté
 viní politiku USA v poválečném světě
3) Postrevizionisté
 spojují obě předchozí historické školy
WWW.OPPA.CZ
Rooseveltův světový ád a vznik OSN
 systém čty policistů (USA, VB, Čína a SSSR)
 počátky OSN
 Atlantická charta, Deklarace Spojených národů (1ř42)
 1945 ustavující konference OSN v San Franciscu
 p ijetí Charty OSN
 10. 1. 1946 první zasedání Valného shromáždění
WWW.OPPA.CZ
První roky míru
 v zá í 1ř45 schválil Sbor náčelníků štábů memorandum o vojenské
strategii USA v poválečném období
 vycházel z monopolu atomové zbraně
 detailní varianta prvního útoku (tzv. plán Charioteer)
 9. února 1946 Stalin ost e slovně napadl obě anglosaské mocnosti
 nová vlna represí v SSSR
 oběti i váleční vítězové
 Reakcí eč W. Churchilla na Westminster College
v severoamerickém Fultonu 5. b ezna 1946
 Železná opona
WWW.OPPA.CZ
Cesta ke Trumanově doktríně
 1946 Kennanův „Dlouhý telegram“
 První odezvou memorandum H. Freemana Matthewse z 1. dubna 1946
 mezi oblasti ohrožené komunismem zařazena střední a východní
Evropu, Skandinávii, Balkán, Turecko, Írán, Afghánistán a severní Čínu
 memorandum Clarka Clifforda z 24. zá í 1ř46
 zdůraznění globální odpovědnosti USA za bezpečnost všech
demokratických států)
WWW.OPPA.CZ
Trumanova doktrína 1947
 VB se v zimě 1946-47 hospodá sky zhroutila, požádala o podporu USA
 20.-22. února 1947 t i zásadní rozhodnutí labouristů
1) přerušení pomoci řecké vládě,
2) předání odpovědnosti v Palestině OSN,
3) konečný odchod z Indie.
 12. b ezna 1ř47 promluvil Truman p ed kongresem a požádal o 250
miliónů dolarů pro ecko a 150 miliónů dolarů pro Turecko
 na konci května 1ř47 zákon o pomoci rozší en i na západní okupační
zóny v Německu, Rakousku a Itálii
 obsah spočíval v Kennanově tezi o “zadržování komunismu”
WWW.OPPA.CZ
Marshallův plán
 praktická realizace americké politiky “zadržování” pro hospodářskou
obnovu Evropy
 Oficiálně projekt oznámil státní tajemník G. C. Marshall na Harvardu 5.
června 1947.
 2. dubna 1948 schválil kongres zákon o zahraniční pomoci, jeho
působnost limitována 30. červnem 1952.
 Účastnické státy vytvořily v dubnu 1948 Organizaci pro evropskou
hospodá skou spolupráci.
WWW.OPPA.CZ
Marshallův plán
 plán pro obnovu Evropy s pomocí USA
 hlavní část pomoci byla realizována dary (zemědělské a potravinové
p ebytky, suroviny), dodávkami průmyslového zboží a p ímými
finančními půjčkami
 témě polovinu pomoci obdržely Velká Británie a Francie, dále se
programu účastnily Itálie, SRN, Benelux, ecko, Rakousko, Dánsko,
Irsko, Švédsko, Švýcarsko, Norsko, Island, Turecko, Portugalsko a
Španělsko
 SSSR a jeho satelity pomoc odmítly
WWW.OPPA.CZ
10
Německá otázka
 po válce rozdělení Německa do čty zón a Berlína do čty sektorů.
 vytvo ení tzv. Bizónie (spojení VB a US zóny), dohoda podepsána 2.
prosince 1946 v New Yorku s platností od 1. ledna 1947
 k tomuto území se v dubnu 1948 p idružila i Francie, čímž došlo k
vytvo ení tak zvané Trizónie
 1949 vytvo ení dvou německých států
WWW.OPPA.CZ
P íčiny tzv. Blokády Berlína
 základní p ekážkou hospodá ské obnovy Bizónie znehodnocená
měna
 USA (i SSSR) začaly p ipravovat provedení separátních měnových
reforem
 20. června 1ř4Ř v Londýně rozhodnuto o provedení separátní
měnové reformy
 Stalin byl p ipraven integrovat celou někdejší německou metropoli
se sovětskou okupační zónou
WWW.OPPA.CZ
Počátky tzv. Blokády Berlína
 v polovině května 1ř4Ř rozhodla sovětská vláda o provedení měnové
reformy ve své okupační zóně
 1Ř. června 1ř4Ř oznámili velitelé okupačních sil v Trizónii (generálové
Clay, Robertson a König) maršálu Sokolovskému provedení separátní
měnové reformy ve svých pásmech, včetně svých pásem v Berlíně ke
20. červnu 1948
 Rusové 22. června provedli vlastní měnová opat ení a 24. června
vyhlásili úplnou pozemní blokádu p ístupových komunikací do
Západního Berlína
WWW.OPPA.CZ
Berlínská blokáda
 prolomení blokády silou by zřejmě znamenalo třetí světovou válku
 američtí generálové Lucius Clay a Curtis LeMay: myšlenka leteckého
mostu
 od 26. června 1ř4Ř dopravovala spojenecká letadla třemi koridory denně
až 5000 tun potravin a dalšího zboží pro téměř dva milióny obyvatel
 celkem 318 dní přistávala dopravní letadla na letištích Tempelhof a Tegel,
přivezla 1,5 miliónu tun životně důležitého nákladu, zahynulo 39 britských a
31 amerických letců, prví oběti studené války v centru Evropy
 4. května 1ř4ř ohlášen konec sovětské blokády Západního Berlína
WWW.OPPA.CZ
Texty k nastudování
 (Z) Narinskij, M. M. Sovětský svaz a Marshallův plán. Ještě k
otázce sovětského veta, in: Soudobé dějiny, 3-4/97, s. 479-491.
 (Z) Ellinger, J. George Kennan a americká politika v Evropě 194449, in: Historický obzor, roč. 12, č. 5/6, 2001, s. 131-136.
 (Z) Nálevka, V. Horké krize studené války, Praha 2010. s. 36-42.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1ř45
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminá III
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Organizace a studená válka.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Institucionální rámec východního bloku a
okolnosti jeho vytvá ení.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Institucionální utvá ení východního
bloku
 p ítomnost Rudé armády na území Bulharska, Maďarska, Polska a
Rumunska vytvo ila p íznivé podmínky pro jejich sovětizaci
 Stalinovým cílem vytvo ení vlastního „sanitního kordónu”
p átelských režimů na své západní hranici
 ze společenství „lidově-demokratických států” měl vzniknout
centrálně organizovaný systém
WWW.OPPA.CZ
4
Založení Informbyra
 1947 založení Informačního byra komunistických a dělnických stran
 cílem ustavení nového řídícího centra mezinárodního komunistického
hnutí, jež by navázalo na činnost Komunistické internacionály rozpuštěné
v roce 1943
 17. dubna 1956 bylo Informbyro krátce po Chruščovově kritice
Stalina na XX. sjezdu KSSS rozpuštěno
WWW.OPPA.CZ
RVHP
 ekonomickou základnou sovětského bloku se stala Rada vzájemné
hospodá ské pomoci (RVHP) založena v roce 1ř4ř
 nikdy se však nestala skutečně fungujícím mechanismem
 p evládaly nerovnoprávné vztahy, hospodá ské programy většiny
členských zemí pod ízeny pot ebám SSSR
WWW.OPPA.CZ
Varšavský pakt
 reakce na vstup SRN do NATO
 14. května 1ř55 vznik Varšavské smlouvy
 Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko,
Rumunsko, SSSR
 první velitel I. S. Koněv
 hlavní orgán Politický poradní výbor, zcela v rukou Rusů.
 dva plánované směry útoku
1) severní přes Polsko a NDR
2) jižní přes Maďarsko
WWW.OPPA.CZ
Sovětsko-jugoslávská roztržka
 po skončení války velmi úzké vztahy, již v dubnu 1945 podpis
spojenecké smlouvy
 v roce 1947 se maršál Josip Broz Tito dostal do sporu se Stalinem,
když prosazoval koncept balkánské federace s dominantním
postavením Jugoslávie
 Stalin se obával narušení pevnosti a soudržnosti budovaného
sovětského bloku
 v nadcházejícím sovětsko-jugoslávském konfliktu nešlo o ideologické
spory, nýbrž o míru jugoslávské nezávislosti
 hlavní spor probíhá v letech 1948 a 1949
WWW.OPPA.CZ
Důsledky
Sovětsko-jugoslávské roztržky
 Jugoslávie okázale exkomunikována ze “socialistického
institucionálního společenství”
 objevila se reálná hrozba sovětské vojenské intervence, jež pominula až
v okamžiku korejské války v létě 1950
 p erušení politických a hospodá ských vztahů mezi Jugoslávií a
sovětským blokem p inutilo Tita hledat p ijatelné soužití se
západními státy
 roztržka se SSSR postupně p ekonávána po Stalinově smrti (1ř53)
 Bělehrad si však i nadále zachovával vůči Moskvě a jejím vazalům
rezervovaný postoj
WWW.OPPA.CZ
Československo a NDR 1ř53
 ČSR první st et státní moci a nespokojené ve ejnosti
 v červnu 1953 protesty kvůli měnové reformě a zvýšení cen potravin
 NDR nespokojenost s režimem W. Ulbrichta
 pokus vlády o upevnění pracovních norem
 vlna lidového odporu, stávka stavebních dělníků ve východním Berlíně
(17. června 1953)
 výjimečný stav, ale rozhodl až zásah sovětské armády
WWW.OPPA.CZ
Polsko a Maďarsko 1ř56
 v únoru 1956 XX. sjezd KSSS
 Chruščov, kritizoval kult Stalinovy osobnosti
 postupná koroze sovětského systému
 nejprve v Polsku a Maďarsku, kde hrály roli historicky podmíněné
protiruské nálady obyvatelstva
 Maďarsko zásah sovětské armády (operace Vichr)
 zásah odsoudilo Valné shromáždění OSN.
 povstalci měli na 4000 mrtvých, 16 000 raněných, 1000 zmizelo beze
stopy, do Rakouska odešlo 200000 uprchlíků
WWW.OPPA.CZ
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Institucionální rámec západního bloku a
okolnosti jeho vytvá ení.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Severoatlantická aliance (NATO)
 představuje alianci a organizaci (euroatlantický mezinárodní vojenský
pakt), která vznikla podpisem Washingtonské smlouvy 4. dubna 1949
 k zakládajícím členům patřily Belgie, Dánsko, Francie, Island,
Kanada, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Velká
Británie a USA
 zpočátku se jednalo spíše o proklamativní politický charakter smlouvy
 později urychlena přeměna NATO v akceschopnou vojenskou
organizaci
WWW.OPPA.CZ
13
Evropské hospodá ské
společenství (EHS)
 jedna z evropských integračních struktur, která vznikla 1. ledna 1958 na
základě podpisu ímských smluv v březnu 1957
 členské státy Francie, SRN, Itálie a země Beneluxu se dohodly na
vytvoření společného trhu a oblasti volného pohybu kapitálu a pracovních
sil a na vypracování společné celní a dopravní politiky
 uskupení založené na mezivládní úrovni, v čele EHS stála Rada
ministrů, která měla poslední slovo ve všech projednávaných otázkách,
a Komise EHS, jež měla především předkládat návrhy a stanovovat
agendu Rady
WWW.OPPA.CZ
14
Texty k nastudování
 (Z) Nálevka, V. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. 2010.
s. 71-88.
 (Z) Smetana, V. Pod křídla Sovětů. Mohlo se Československo
vyhnout „sklouznutí“ za železnou oponu?, in: Soudobé dějiny,
roč.15, 2008, č. 2, s. 274-302.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1945
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminář IV
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Studená válka na Blízkém východě.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Vznik studené války
na Blízkém východě
 19. století počátky imigrace do oblasti
 první alija (1881-1903)
 program sionismu
 Theodor Herzl (Židovský stát)
 1897 první sionistický kongres
 druhá alija (1904-1914)
 1917 Balfourova deklarace
WWW.OPPA.CZ
Britský mandát Palestina
 třetí alija (1919-1923)
 1920 arabské protesty proti pokračování židovského p istěhovalectví
 1921 začala fungovat Hagana
 1922 Churchillova Bílá kniha
 rozkol v sionistickém hnutí (Chaim Weizmann, Vladimir Žabotinský)
 čtvrtá alija (1924-1928)
 1929 Hebronský masakr
WWW.OPPA.CZ
Britský mandát Palestina
 pátá alia (1930-1939)
 1936-1939 velké arabské povstání
 Arabové dočasně ovládli značnou část mandátu
 1939 Bílá kniha
 1942 tzv. Biltmorský program
WWW.OPPA.CZ
Britský mandát Palestina
 V noci z 30. října na 1. listopadu 1945 Hagana a jiné organizace
(Irgun, Lechi – Štern) zahájily ozbrojené akce
 22. července 1946 příslušníci Irgunu vyhodili do povětří hotel Král
David v Jeruzalémě
 v únoru 1947 oznámil Attlee tři zásadní rozhodnutí
1) ukončení hospodá ské a vojenské pomoci ecku;
2) ukončení mandátu v Palestině a o p edání odpovědnosti za toto
území do rukou OSN;
3) ukončení britské správy v Indii.
 29. listopadu 1947 Valné shromáždění OSN odhlasovalo rezoluci o
rozdělení Palestiny a o vzniku židovského státu
WWW.OPPA.CZ
Válka za nezávislost
izraelského státu
 14. května 1948 prohlášení o nezávislosti Izraele
 členové Ligy arabských států (Egypt, Zajordánsko, Sýrie, Libanon a
Irák) vyhlásili nově vzniklému státu válku
 14. a 15. května 1948 překročily hranice Izraele armády Egypta,
Zajordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku
 první období války trvalo od 14. května do 11. června 1948
 druhá fáze války trvala od Ř. do 1Ř. července 1948
 třetí fáze války trvala od 15. íjna 1ř4Ř do 20. července 1ř4ř
WWW.OPPA.CZ
Suezská krize 1956
 prohra měla silnou odezvu v Egyptě, kde uspíšila kolaps zdejšího
režimu a vytvořila prostor pro autoritativní vojenskou diktaturu
 1952 převrat v Egyptě (1954 – Násir)
 1954 Násir podepsal dohodu s Velkou Británií, která zaručovala
odvolání britského uniformovaného vojenského personálu z území
Suezského průplavu
 1956 znárodnění Suezského průplavu
 krize
WWW.OPPA.CZ
Šestidenní válka 1967
 1958 spojení Egypta a Sýrie v Sjednocenou arabskou republiku
 protože Egypt nerespektoval historické, politické ani sociální zvláštností
Sýrie, proběhl na konci září 1961 v Damašku vojenský p evrat, Sýrie
oznámila vystoupení ze svazku s Egyptem
 napětí mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy gradovalo v prvních
měsících roku 1967
 arabské státy byly poraženy během několika dnů a vlády Egypta a
Jordánska se obrátily na OSN se žádostí o zprost edkování p ímě í
 Izrael obsadil Sinajský poloostrov, uvolnil Akabu, obsadil pásmo Gazy,
západní b eh Jordánu s Jeruzalémem a Golany, čímž výrazně posílil své
strategické postavení a získal i vojensky hajitelné hranice WWW.OPPA.CZ
Jomkipurská válka
 Egypt a Sýrie stále p ipravovaly odvetu za prohranou šestidenní válku
 Jomkipurská válka propukla 6. října 1973
 Proč?
 arabský útok p ivedl Izrael na hranici katastrofy
 blízkovýchodní krize v roce 1973 se někdy označuje jako „Suez
naruby“
WWW.OPPA.CZ
Texty k nastudování
 (Z) Nálevka, V. Horké krize studené války, Praha: Vyšehrad. 2010.
s. 89-93, s.129-138.
 (Z) Luňák, P. Spojenci v krizi: Suez a Jom Kippur, in: Dějiny a
současnost, roč. 21, č. 2, 1999, s. 36-41.
 (Z) Sachar, H. M. Dějiny státu Izrael, Praha: Regia. 1998. s. 432439.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1945
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminář V
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Atomové zbraně a eskalace studené
války. 50.léta 20.stol.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Počátky uvolnění mezinárodního
napětí. Mezinárodní vztahy v 50.letech.
 1954 v Berlíně se uskutečnila konference MZV
 1955 tzv. Státní smlouva s Rakouskem
 1955 summit v Ženevě („duch Ženevy“)
 SSSR normalizace vztahů s Jugoslávií a se SRN
 1956 rozpuštěno Informbyro
 1959 cesta N. Chruščova do USA
WWW.OPPA.CZ
Krize Východního bloku v 50.letech
 1953 měnová reforma v Československu
 1953 nespokojenost v NDR
 1956 XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a
destalinizace
 politika tzv. mírového soužití
 1956 povstání v Polsku a Maďarsku a tvrdý zásah ze strany SSSR
WWW.OPPA.CZ
Meze uvolnění
 1957 rozhodnutí NATO o rozmístění amerických jaderných raket
středního doletu v Evropě
 SSSR a tzv. Rapackého plán
 1957 snaha neostalinistů o vnitrostranický puč
 1958-1961 tzv. německá otázka (druhá berlínská krize)
 Chruščov ultimativně požadoval odchod všech vojsk a vytvoření
demilitarizovaného „svobodného města Západní Berlín“
WWW.OPPA.CZ
Sovětské úspěchy a eskalace
studené války
 atomová zbraň jako nástroj studené války?
 říjen 1957 první umělá družice Země Sputnik
 Jaká byla reakce západu?
 1957 pes Lajka
 první živý tvor ve vesmírů
WWW.OPPA.CZ
6
„Zvláštní
vztah“ Velké Británie a
USA v 50.letech
 spolupráce obou zemí započala již během druhé světové válce.
 Velká Británie a Spojené státy se v mezinárodním vývoji po druhé
světové válce ocitly v rozdílných pozicích
 zatímco Spojené státy se staly supervelmocí, z Velké Británie se
pomalu stávala regionální mocnost
WWW.OPPA.CZ
Zvláštní vztah“ Velké Británie a
USA v 50.letech
 Velká Británie se stala důležitým spojencem Spojených států v
Evropě.
 obě země představovaly největší potenciál pro bezpečnost západní
Evropy v rámci NATO
 krize zvláštního vztahu pak představovala Suezská krize v roce
1956, kde se USA postavily proti politice VB v této oblasti
WWW.OPPA.CZ
Texty k nastudování
 (Z) Horčička, V. Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky,
in: Historický obzor, roč. 11, č. 9/10, 2000, s. 217-225.
 (Z) Nálevka, V. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. 2010.
s. 66-70.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
5HD410 Dějiny mezinárodních
vztahů po roce 1945
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seminář VI
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Mezinárodní vztahy v 60. letech 20.
století. Kubánská krize.
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Mezinárodní vztahy v Latinské
Americe po druhé světové válce
 v září 1947 byl ustanoven kontinentální vojenský svazek, tzv. Pakt
z Rio de Janeira
 1948 vznik Organizace amerických států (OAS)
 přílišná obava Spojených států z šíření levicového či případně i
komunistického vlivu na západní polokouli vedla Washington až
k toleranci vůči existenci diktátorských režimů ve Střední Americe i
na jihoamerickém kontinentu
WWW.OPPA.CZ
Kubánská revoluce
 březen 1952 kubánská vláda svržena vojenským převratem
někdejšího prezidenta Fulgenciem Batistou
 proti jeho diktatuře se postavilo Hnutí mládeže století v čele
s Fidelem Castrem
 tato organizace připravila a provedla 26. července 1953 neúspěšný
ozbrojený útok na kasárna Moncada v Santiagu de Cuba
WWW.OPPA.CZ
Kubánská revoluce
 Castro připravil v mexickém exilu další ozbrojené vystoupení proti
Batistově diktatuře
 leden 1957 v pohoří Sierry Maestry zahájena partyzánskou válkou
 trvala dva roky, postupně se rozšířila po celém ostrově a skončila
v lednu 1959 vítězstvím povstalců
 v dubnu 1961 americká CIA s vědomím prezidenta zorganizovala
invazi kubánských contras s cílem svrhnout Castrův režim
 kubánské milice invazi v Zátoce sviní odrazily
WWW.OPPA.CZ
Americká zahraniční politika tzv.
pružné reakce
 vyrovnávání jaderné síly obou supervelmocí a slabiny koncepce
„hromadné odvety“ přinesly nutnost hledat novou strategii
 zdůrazňován význam konvenčních zbraní
 USA nemusely v případě ohrožení okamžitě použít jaderné zbraně, ale
konvenční síly. Pružně se pak v případě potřeby mohlo přejít k použití
jaderných zbraní
 obě strany mířit na protivníkova města s cílem udržovat potenciální hrozbu
maximálních možných ztrát na životech
 „Záruka vzájemného zničení“ = „Mutual Assured Destruction“ = MAD
 předpokladu, že pokud si nikdo nemůže být jistý, že nukleární válku
přežije, potom žádná nebude
WWW.OPPA.CZ
6
Karibská krize 1962 a její příčiny
 rozhodnutí o umístění jaderných raket středního doletu na Kubě
mělo upevnit Chruščovovu pozici doma i v zahraničí
 první sovětské jednotky přistály v kubánských přístavech v srpnu
1962
 v polovině října instalovány první raketové komplexy u San Cristóbalu
 dne 10. října 1962 dostal US prezident na stůl satelitní snímky
rozestavěných odpalovacích ramp v západní části Kuby
WWW.OPPA.CZ
Karibská krize 1962 a její výsledky
 v americkém vedení se vyhrotily dva názory na další postup
1) část požadovala okamžitý útok proti Kubě
2) druhá část pak méně riskantní postup
 USA měla vytvořit kolem Kuby blokádu (karanténa)
 dále neměly být vpuštěny lodě vezoucí vojenský materiál
 zvítězil tento názor
 Chruščov nakonec uznal existenci raket na Kubě a také prvně
naznačil možnost kompromisu
WWW.OPPA.CZ
Byl Chruščov vítězem?
 po dvou týdnech silného napětí byly rakety z Kuby staženy, USA
ukončily blokádu
 podařilo definitivně obhájit komunistický režim na Kubě
 nepodařilo se jediným tahem zvrátit poměr sil ve studené válce a
vyřešit strategickou nerovnováhu, Západní Berlín a jaderné testy
 dobrodružná politika představovala příliš velké riziko pro Sovětský
svaz
 Chruščov roku 1964 sesazen
WWW.OPPA.CZ
Vietnamská válka 1964-1973
 1954 Vietnam rozdělen na severní a jižní část (17. rovnoběžka)
 1964 Tonkinský incident
 1964 Kongres USA schválil „tonkinskou rezoluci“
 obava – tzv. teorie domina
 1968 ofenzíva „Tet“
 1968 incident v My Lai
 Richard Nixon a „vietnamizace“ války
 1973 pařížská konference
WWW.OPPA.CZ
Texty k nastudování
 (Z) Abrhám, V. Operace Anadyr: motivy sovětského rozmístění
strategických raket na Kubě, in: Historický obzor, roč. 13, č. 5/6,
2002, s. 123-126.
 (Z) Nálevka, V. Karibská krize, in: Historický obzor, roč. 7, č. 1/2,
1996, s. 29-37.
 (Z) Nálevka, V. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. 2010.
s. 144-150.
WWW.OPPA.CZ
DĚKUJI ZA POZORNOST
CZ.2.17/3.1.00/33332
„Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin
Download

5HD410 seminar_ 1-6 prezentace dohromady