T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
MART 2014
SAYI: 2678
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 68898891-(19)/900/1009850
: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği
08/03/2014
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi:
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu
Başkanlığının 01/08/2013 tarihli ve 46668326-01.05.00/9659 sayılı yazısı.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu
Başkanlığınca hazırlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
İkraz Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair ilgi yazı eki yönetmelik taslakları ekte
sunulmuştur.
Makamlarınızca da uygun bulunması halinde söz konusu değişikliğin yürürlüğe
konulmasını olurlarınıza arz ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar
EK: İlgi yazı ve eki Yönetmelik Taslağı
OLUR
….
Nabi AVCI
Bakan
254
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Mart 2014-2678
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE
SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Aralık 2007 tarihli ve 2603 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğnin
5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; hizmet cetveli ile
evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği, eklenir.”
MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara;”
MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam
ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.”
(5) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık
aidaklarını peş peşe 2 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen
aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını
ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat
hükümlerine göre hesaplanır.”
MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş
aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli,
malûliyet veya ölüm yardımı talepleri sırasında eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık
gelen süreler dikkate alınmaz.
MADDE 5- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
255
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan İlkokul
öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine aşağıdaki şekilde
Geçici Madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın
finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin
müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi şartıyla bir defaya mahsus verilen ikrazdır. Bu
ikraz borcu bitmeden üyeye yeni bir ikraz verilmez.
(2) İkraz talebinde bulunan üye, bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin c bendi
hükmünden muaf tutulur.
(3) İkraz talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu değerlendirmede; İkraz
isteğinde bulunan üyelerde;
a) Müşterek ve müteselsil borçlu gösterilen üyelerin maaşında icra kesintisinin
bulunmaması,
b) Müşterek ve müteselsil borçlunun, ikraz borcunda müşterek ve müteselsil
borçlu olarak bulunmaması,
c) Eşlerin birbirine kefil olmaması,
ç) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandığa üyelik sürelerinin en az
5 yıl olması,
şartları aranır.
(4) Üyenin varsa mevcut İkraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece
icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyeye ikraz verilmez.
(5) Talebi kabul edilen üyenin, ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz
borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha
önce kullandığı ikraz borcunun %25 ini ödemiş olması şartı aranır.
(6) İkraz alacak üyelerden;
a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve İl/İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünden onaylı ikraz istek formu,
b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların onaylı maaş bordroları,
c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,
d) İmza sirküleri formu,
e) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,
istenir.
(7) İkrazın vadesi 12, 24, 36 veya 48 ay olup; İkraz vadelerini kısaltmaya
Yönetim Kurulu yetkilidir.
(8) İkraz miktarını, bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki
limitleri geçmeyecek şekilde belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(9) İkraz için uygulanacak faiz oranlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(10) Bu madde, yönetmeliğin Tebliğler Dergisinde yayımlandığı tarihten itibaren
1 yıl süreyle uygulanır. Ancak; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde
bulundurularak, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikrazı kısmen veya tamamen
durdurmaya Yönetim Kurulu yetkilidir."
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
256
Mart 2014-2678
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:9
Karar Tarihi : 20/02/2014
Konu
: Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 08/01/2014 tarihli ve
31666252/350/97573 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgenin ekli örneğine göre kabulü
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
257
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Esasların amacı;
a. Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
b. Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim
programlarının,
c. Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları
derslerin belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 3 - (1) Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; örgün ve
yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar
ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin
belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;
a. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans
düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,
b. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile
ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,
c. Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d. Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
e. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik
alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını
ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
f. Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim
etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme,
öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş
ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
g. Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
258
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Mart 2014-2678
ğ. Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve
pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan, her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişiyi,
h. Pedagojik Formasyon: Pedagojik Formasyon Eğitimini, Ortaöğretim
Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ve Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programını,
ı. Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde
alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir
alanda yapılan yüksek lisans veya doktora eğitimi programını
ifade eder.
Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve
Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler
Madde 5 - (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği
için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan
alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.
Öğrenim Durumu
Madde 6 - (1) Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların
karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar
arasından seçilir.
Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar
Madde 7 - (1) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden
birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması
yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri
taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu
olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde
pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.
(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla,
ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler
alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden
programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.
(3) Herhangi bir öğretmenlik atama alanında alınan pedagojik formasyon
eğitimi, diğer alanlar için de geçerlidir.
(4) Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe
atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve
alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki
eğitim kurumlarına yapılır.
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
259
Ortak Alanlar
Madde 8 - (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik,
Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak
alanlardır.
Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler
Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede
“Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak,
zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir
ayırım yapılmaksızın okuturlar.
Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler
Madde 10 - (1) Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim
programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders
veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri
okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,
(2) İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında
yeni açılan veya bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alanlarda
öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da
yükseköğretim programı bulunduğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanamaması
durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla
yetiştirileceği,
(3) Hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerin istekleri de dikkate
alınarak alan değişiklikleri ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir.
Alanı Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler
Madde 11 - (1) Alanı kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler, ek
çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin “Okutacağı
Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine, istekleri de dikkate alınarak alan
değişikliği yoluyla atanırlar. Bu öğretmenlerin yeni alanlara atanmasında, atanacakları
alana uygun eğitim verilir.
Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar
Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen
alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim
programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.
Eğitim programları
Madde 13 - (1) Ek Çizelgede bazı yükseköğretim programları için katılma
zorunluluğu getirilen eğitim programlarının içeriği ve uygulama esasları ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.
260
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Mart 2014-2678
Yürürlükten kaldırılan karar
Madde 14 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 07/07/2009 tarihli ve 80
sayılı Kurul kararı ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum
öğretmenliği görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 2 - (1) Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki
kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki
öğretmenliğe kaynak gösterilen programlardan mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer
alan ve alana kaynaklık eden denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi
değerlendirilirler.
Geçici Madde 3 - (1) Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe
girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce
atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara
atamalarına devam edilir. Bakanlığımız ile ilgili üniversiteler arasında imzalanan “Zihinsel
Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında kazanılan
haklar korunur.
Geçici Madde 4 - (1) “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan
öğretmenliğine, 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen
yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında
öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların, “Teknoloji ve Tasarım” alanı
öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.
(2) Ayrıca 2009-2010 Öğretim Yılından önce Resim-İş Öğretmenliği
Bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun
olanlar Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliğine herhangi bir öncelik tanınmadan
atanırlar.
Geçici Madde 5 - (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama
programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede
belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile
planlama yapılabilir.
Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezuniyet Alanı
Atanabilecek Alan
İlkyardım ve Acil Bakım
Acil Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Ana Çocuk Sağlığı
Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Toplum Sağlığı
Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı
Anestezi
Anestezi ve Reanimasyon
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar
Medikal Bakım
Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
261
Geçici Madde 6 - (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki
çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması
durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve
Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar.
Geçici Madde 7 - (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarından
12/07/2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibariyle söz konusu okullara kayıtlı
bulunup mezun olanlardan pedagojik formasyon eğitimini tamamlayanlar, Beden Eğitimi
alanı öğretmenliğine atanırlar.
Geçici Madde 8 - (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik
“Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin
Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve
Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım
Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.
(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi,
uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.
Yürürlük
Madde 16 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
262
Mart 2014-2678
ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

1
Adalet
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2
Aile ve Tüketici
Hizmetleri
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3
Almanca
3.
4
5
Arapça
Ayakkabı ve Saraciye
Teknolojisi
1.
2.
Hukuk Fakültesi(*)
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi(*)
Kamu Yönetimi(*)
Ev Yönetimi
Öğretmenliği/Eğitimi
Aile Bilimleri ve Tüketici
Öğretmenliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Öğretmenliği
Ev-İş ve Ev Ekonomisi
Öğretmenliği
Aile Ekonomisi ve Beslenme
Öğretmenliği/Eğitimi
Ev Ekonomisi Bölümü (*)
Ev Ekonomisi Yüksekokulu (*)
Aile ve Tüketici Bilimleri (*)
Almanca Öğretmenliği
Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü (*)
Mütercim - Tercümanlık
Bölümü (Almanca) (*)
Arapça Öğretmenliği
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
Esasların ilgili madde
hükümleri uygulanır.



Adalet Alanının;
• Zabıt Kâtipliği
• İnfaz ve Koruma
dallarının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Adalet alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanının;
• Çevre Hizmetleri
• Tüketici Hizmetleri
• Sosyal Destek Hizmetleri
• Ev ve Kurum Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Aile ve Tüketici
Hizmetleri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri


Almanca
Meslekî Yabancı Dil (Almanca)



Arapça
Mesleki Arapça
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Alanının;
• Ayakkabı Modelistliği
• Saraciye Modelistliği
• Ayakkabı Üretimi
• Saraciye Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
 Ayakkabı Teknolojisi Alanının;
• Ayakkabı Tasarımı
• Ayakkabı Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
 Diğer alanların Ayakkabı ve
Saraciye Teknolojisi Alanı ile
Ayakkabı Teknolojisi alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
• Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri
Satış
Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
263
OKUTACAĞI DERSLER

6
7
Bahçecilik
Beden Eğitimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bitkisel Üretim (*)
Bahçe Bitkileri (*)
Bitki Koruma (*)
Peyzaj (*)
Peyzaj Mimarlığı (*)
Biyoloji (Botanik) (*)
Süs Bitkileri (*)
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Bahçecilik Alanının;
• Dış Mekan Bitkileri
• İç Mekan Bitkileri
• Kesme Çiçek
• Çiçek Düzenleme
• Sebze Yetiştirme
• Meyve Yetiştirme
• Peyzaj
dallarının alan/dal dersleri
 Diğer alanların Bahçecilik alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
 Tarım
 Meyve-Sebze Satış Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.









Beden Eğitimi
Trafik ve İlk Yardım
Sağlık Bilgisi
Spor Etkinlikleri
Halk Oyunları
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin
Spor Alanı ile ilgili Dersleri
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğer
dersler
Beden Eğitimi ve Spor
Spor ve Fiziki Etkinlikler
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
264
SIRA
NO
8
9
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1.
Bilgisayar Öğretmenliği
2.
Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği
3.
Bilgisayar ve Kontrol
Öğretmenliği (**)
4.
Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5.
Bilgisayar Mühendisliği(*)
6.
Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği (*)
7.
Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği (*) (**)
8.
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği (**)
9.
Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)
11. Bilgisayar Teknolojisi
Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi
ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)
12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)
13. Yazılım Mühendisliği (*)
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
15. Bilgisayar ve Kontrol
Teknolojisi Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar
Bölümü (*)
17. Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri Bölümü(*)
18. Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri (*)
19. Bilgisayar Bilimleri(*)
(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Kurumlarına Atanamazlar.
1.
2.
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji Bölümü (*)
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER




















Bilişim Teknolojileri Alanının;
• Bilgisayar Teknik Servisi
• Ağ İşletmenliği
• Web Programcılığı
• Veri Tabanı Programcılığı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Bilişim Teknolojileri
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Bilişim Teknolojileri
Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Medya Okuryazarlığı
Biyoloji
Sağlık Bilgisi
Fen ve Teknoloji
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
İnsan Anatomisi
Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve
Yaşlı Hizmetleri Alanı)
Çevre Sistemleri
Trafik ve İlk Yardım
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri ( Ortaokul )
Çevre ve Bilim
Bilim Uygulamaları
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
265
OKUTACAĞI DERSLER

10
Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri
Biyomedikal Mühendisliği (*)
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Alanının;
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Tıbbî Laboratuvar ve Hasta
Dışı Uygulama Cihazları
• Yaşam Destek ve Tedavi
Cihazları
• Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis
ve Kayıt Cihazları
dallarının alan/dal dersleri

Diğer alanların Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri
Satış Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.

11
Büro Yönetimi Öğretmenliği
Büro Yönetimi
12
Coğrafya
13
Çince
1.
2.
Coğrafya Öğretmenliği
Coğrafya Bölümü (*)
1.
2.
Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji) (*)
Çince Mütercim Tercümanlık
Bölümü (*)
Büro Yönetimi Alanının;
• Hukuk Sekreterliği
• Ticaret Sekreterliği
• Yönetici Sekreterliği
dallarının alan/dal dersleri
 Pazarlama ve Perakende Alanının
alan/dal dersleri ve modülleri
 Ulaştırma Hizmetleri Alanının
alan/dal dersleri ve modülleri
 Adalet Alanının
• Bilgisayarda Hızlı Klavye
Kullanımı dersi
• Bilgisayarda Klavye Kullanımı
dersi
 Diğer alanların Büro Yönetimi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
 Girişimcilik
 İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
• Kırtasiye ve Kitap Satış
Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.









Coğrafya
Sosyal Bilgiler
Çevre Sistemleri
Sosyal Bilimlere Giriş
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilim Çalışmaları
Uluslararası İlişkiler
Çince
Meslekî Yabancı Dil (Çince)
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
266
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

1.
14
Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi
2.
3.
4.
Denizcilik
1.
2.
3.
4.
Gemi Yönetimi ve
Kaptanlığı
15
Gemi Makineleri
Gemi Elektroniği
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü (*)
Çocuk Gelişimi Bölümü (*)
Güverte Bölümü (*)
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği (*)
Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği (*) (**)
Su Ürünleri
Bölümü/Mühendisliği (*) (**)






(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm
mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
1.
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği (*)
2.
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği (*)
3.
Motor Öğretmenliği (**)
4.
Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5.
Otomotiv Mühendisliği (*) (**)
6.
Otomotiv Teknolojisi Eğitimi (**)
(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm
mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
1.
Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
2.
Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi
3.
Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği
4.
Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği
5.
Telekomünikasyon
Öğretmenliği
6.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
7.
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği (*)
8.
Elektronik Mühendisliği (*)
9.
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği(*)
Mart 2014-2678






Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının;
• Erken Çocukluk Eğitimi
• Özel Eğitim
dallarının alan/dal dersleri
Diğer Alanların Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi alanına ait alan/dal dersleri
ve modülleri
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında
Okul Öncesi Eğitimi
Denizcilik Alanının;
• Gemi Yönetimi
• Yat Kaptanlığı
• Balıkçı Gemisi Kaptanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Denizcilik Alanının;
• Makine Zabitliği
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Denizcilik Alanının;
• Gemi Elektroniği ve
Haberleşme
• Gemi Otomasyonu
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
3.
Su Ürünleri
4.
1.
2.
16
Su Ürünleri
Bölümü/Mühendisliği (*)
Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği (*)
Su Ürünleri Fakültesi;
• Su Ürünleri Temel
Bilimleri/Temel Bilimler
(*)
• Avlama ve İşleme
Teknolojisi (*)
• Su Ürünleri Avlama ve
İşleme Teknolojisi (*)
• Avlama ve İşleme (*)
• Yetiştiricilik (*)
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği (*)
Balıkçılık Teknolojisi (*)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
OKUTACAĞI DERSLER



3.
4.
5.
6.
7.
İlahiyat Fakültesi (*)
İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)
Uluslararası İslam ve Din
Bilimleri Fakültesi (*)
Dini İlimler Fakültesi (*)
İslami İlimler Fakültesi (*)
Denizcilik Alanının;
• Su Ürünleri Üretimi
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
• Su ve Deniz Ürünleri Satış
Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alanı
öğretmenlerince okutulur.







Din Kültürü
ve Ahlâk
Bilgisi
267
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı
Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din,
Ahlak ve Değerler alanındaki dersler
İmam Hatip Ortaokullarında okutulan
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in
Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din,
Ahlak ve Değerler alanındaki dersler
 İmam Hatip Ortaokullarında okutulan
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in
Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri
 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
 Temel İslam Bilimleri dersleri
 Osmanlı Türkçesi

Arapça
 Türk İslam Sanatları dersleri (**)
(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası
olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri
sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren
tüm alan öğretmenler tarafından okutulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
268
SIRA
NO
17
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Eğlence
Hizmetleri
El Sanatları
Teknolojisi
El Sanatları
18
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Öğretmenliği
2.
Konaklama İşletmeciliği
Öğretmenliği
3.
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği
4.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği
5.
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
6.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü (*)
7.
Drama (*)
8.
Turizm Animasyonu (*)
9.
Oyunculuk (*)
10. Rekreasyon/Rekreasyon
Yönetimi (*)
11. Drama ve Oyunculuk (*)
12. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği (*)
1.
Dekoratif Ürünler Öğretmenliği
2.
Çiçek, Örgü, Dokuma
Öğretmenliği
3.
Dekoratif Sanatlar
Öğretmenliği
4.
Geleneksel Türk El Sanatları
Öğretmenliği
5.
Tekstil Dokuma ve Örgü
Öğretmenliği
6.
El Sanatları Tasarımı ve
Üretimi(*)
OKUTACAĞI DERSLER






Nakış
Mart 2014-2678
Nakış Öğretmenliği


Eğlence Hizmetleri Alanının;
• Animatörlük
• Çocuk Animatörlüğü
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Eğlence Hizmetleri
alanına ait alan/dal dersleri ve modülleri
El Sanatları Teknolojisi Alanının;
• El Dokuma
• Halı Desinatörlüğü
• Dekoratif El Sanatları
• Dekoratif Ev Tekstili
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
El Sanatları Teknolojisi Alanının;
• El ve Makine Nakışı
• Sanayi Nakışı
• Dekoratif Ev Tekstili
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
3.
4.
19
Elektrik
OKUTACAĞI DERSLER

Elektrik –
Elektronik
Teknolojisi
Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
Elektrik Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği (*)
269
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanının;
• Bobinaj
• Büro Makineleri Teknik Servisi
• Elektrik Tesisat ve Pano
Montörlüğü
• Elektrikli Ev Aletleri Teknik
Servisi
• Elektromekanik Taşıyıcılar
Bakım Onarım
• Yüksek Gerilim Sistemleri
• Endüstriyel Bakım Onarım
dallarının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
• Elektrik ve Elektronik Malzemeler
Satış Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
270
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER

1.
2.
3.
Elektronik
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği/Eğitimi
Telekomünikasyon Öğretmenliği
Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği (*)
Telekomünikasyon Mühendisliği (*)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (*)
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanının;
• Endüstriyel Bakım Onarım
• Büro Makineleri Teknik Servisi
• Görüntü ve Ses Sistemleri
• Güvenlik Sistemleri
• Haberleşme Sistemleri
• Elektromekanik Taşıyıcılar
Bakım Onarım
• Elektrikli Ev Aletleri Teknik
Servisi
dallarının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
 Uçak Bakım Alanının;
• Uçak Elektroniği
dalının alan/dal dersleri
 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
• Raylı Sistemler ElektrikElektronik
dalının alan/dal dersleri

Radyo-Televizyon Alanının;
• Teknik Yapım - Yayın
dalının alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Alanının;
• Tıbbî Görüntüleme Sistemleri
• Tıbbî Laboratuvar ve Hasta Dışı
Uygulama Cihazları
• Yaşam Destek ve Tedavi
Cihazları
• Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis
ve Kayıt Cihazları
dallarının alan/dal dersleri
 Otomasyon Sistemleri
• Saat, Elektrikli Aletler ve
Elektronik Araçlar Satış
Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.

20
Endüstriyel
Otomasyon
Teknolojileri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mekatronik Öğretmenliği
Kontrol Öğretmenliği
Mekatronik Mühendisliği (*)
Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği (*)
Kontrol Mühendisliği (*)
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)


Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Alanının;
• Mekatronik
• Endüstriyel Kontrol
dallarının alan/dal dersleri
Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
• Raylı Sistemler Mekatroniği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
21
22
Felsefe
3.
Fen Bilimleri/
Fen ve
Teknoloji
23
Fizik
24
Fransızca
25
Gazetecilik
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Felsefe Bölümü (En az 16 kredi
Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji
aldığını belgelendirenler) (*)
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi
Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8
kredi Mantık aldığını
belgelendirenler) (*)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
1.
2.
3.
Fizik Öğretmenliği
Fizik Bölümü (*)
Fizik Mühendisliği (*)
1.
2.
3.
Fransızca Öğretmenliği
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
Mütercim - Tercümanlık Bölümü
(Fransızca) (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gazetecilik (*)
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)
Televizyon Gazeteciliği (*)
Medya İletişim Sistemleri (*)
Medya ve İletişim Sistemleri (*)
Basım ve Yayımcılık (*)
Basın ve Yayın (*)
İletişim (*)
İletişim Sanatları (*)
271
OKUTACAĞI DERSLER




































Felsefe
Sosyoloji
Mantık
Psikoloji
Demokrasi ve İnsan Hakları
Bilgi Kuramı
Düşünme Eğitimi
Antropoloji
Sosyal Bilimlere Giriş
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilim Çalışmaları
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

Gazetecilik Alanının;
• Yazılı Basın Muhabirliği
• TV Muhabirliği
• Sayfa Sekreterliği
• Foto Muhabirliği
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Gazetecilik Alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri


Fen ve Teknoloji
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarım
Trafik ve İlk Yardım
Fen Bilimleri ( Ortaokul )
Bilim Uygulamaları
Çevre ve Bilim
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Fizik
Fizik Uygulamaları
Fen ve Teknoloji
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri( Ortaokul )
Bilim Uygulamaları
Çevre ve Bilim
Fransızca
Meslekî Yabancı Dil (Fransızca)
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
272
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Gemi Yapımı
Çelik Gemi
Yapımı
Gemi Tesisatı
26
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1.
Gemi İnşa Mühendisliği (*)
2.
Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
3.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği (*)
4.
Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği (*)
5.
Metal Öğretmenliği/Eğitimi (**)
6.
Metal İşleri Öğretmenliği (**)
7.
Malzeme Bilimi Mühendisliği (*) (**)
8.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*) (**)
9.
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği (*) (**)
(**) 1, 2, 3 ve 4’üncü sıradaki bölüm
mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda atanırlar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Gemi Ressamlığı
4.
5.
6.
7.
1.
Tekne ve
Yat Yapımı
2.
3.
4.
5.
6.
OKUTACAĞI DERSLER



Tesisat Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği
Gemi İnşa Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği(*)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)

Talaşlı Üretim (Tesviye)
Öğretmenliği/Eğitimi
Makine Resmi ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
Makine Öğretmenliği/Eğitimi
Gemi İnşa Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği (*)
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmenliği/Eğitimi
Gemi İnşa Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği (*)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (*)
Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği (*)









27
Gıda Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
Mart 2014-2678
Besin Teknolojisi Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (*)
Gıda Teknolojisi (lisans) (*)
Gıda Bilimi ve Teknolojisi (*)

Gemi Yapımı Alanının;
• Çelik Gemi Yapımı
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Gemi Yapımı Alanının;
• Gemi Tesisat Donatımı
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Gemi Yapımı Alanının;
• Gemi Ressamlığı
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Gemi Yapımı Alanının;
• Tekne ve Yat Yapımı
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Gıda Teknolojisi Alanının;
• Gıda Kontrol
• Süt İşleme
• Sebze ve Meyve İşleme
• Hububat İşleme
• Zeytin İşleme
• Çay Üretimi ve İşleme
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Gıda Teknolojisi
alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

28
Giyim
Üretim
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hazır Giyim Öğretmenliği
Giyim Öğretmenliği
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği
Moda Tasarımı Öğretmenliği
Hazır Giyim Teknolojisi
Öğretmenliği
Moda Tasarımı (*)
273


Giyim Üretim Teknolojisi Alanının;
• Kadın Giyim Modelistliği
• Erkek Giyim Modelistliği
• Çocuk Giyim Modelistliği
• İç Giyim Modelistliği
• Hazır Giyim Model Makineciliği
• Deri Giyim
• Kadın Terziliği
• Erkek Terziliği
• Kesim
• Konfeksiyon Makineleri Bakım
Onarım dallarının alan/dal
dersleri
El Sanatları Teknolojisi Alanının;
• Dekoratif Ev Tekstili
dalının alan/dal dersleri
Moda Teknolojisi Alanının alan/dal
dersleri

Diğer alanların Giyim Üretim
Teknolojisi Alanı ile Moda Teknolojisi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
 Kuru Temizleme
 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış
Elemanlığı(**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
29
Görsel Sanatlar
1.
2.
3.
4.
Resim Öğretmenliği
Resim - İş Öğretmenliği
Resim (*)
Geleneksel Türk Sanatları (*)









Resim
Görsel Sanatlar
Sanat Etkinlikleri
Sanat Tarihi
Görme Engelliler Okulları Modelaj-İş
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin
Görsel Sanatlar alanı ile ilgili dersleri
Diğer alanların Resim ile ilgili dersleri
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel
Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b)
(Ortaokul)
Ebru
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
274
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

Grafik ve
Fotoğraf

1.
2.
Grafik
30
3.
4.
5.
6.
7.
Grafik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği Grafik
Ana Sanat Dalı/Sanat Dalı
Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı (*)
Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)
Grafik Tasarım (*)
Grafik Tasarımı/Bölümü (*)
Görsel İletişim Tasarımı (*)





Fotoğraf
1.
2.
3.
Fotoğraf (*)
Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)
Fotoğraf ve Video (*)



31
Güzellik ve
Saç Bakım
Hizmetleri
1.
2.
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi
Öğretmenliği
Saç ve Güzellik Uygulamaları
Bölümü (*)


32
Halkla İlişkiler
ve
Organizasyon
Hizmetleri
1.
2.
3.
4.
5.
Halkla İlişkiler (*)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (*)
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (*)
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*)
Mart 2014-2678



Grafik ve Fotoğraf Alanının;
• Grafik
dalının alan/dal dersleri
Radyo-Televizyon Alanının;
• Grafik-Animasyon
dalının alan/dal dersleri
Sanat ve Tasarım Alanının;
• Dekoratif Sanatlar
dalının alan/dal dersleri
Grafik Alanının;
• Grafik Tasarımı
• Grafik Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dalının bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların Grafik ve Fotoğraf
alanı ile Grafik Alanının dalları ile ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Grafik ve Fotoğraf Alanının;
• Fotoğraf
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Alanının;
• Saç Bakımı
• Makyaj
• Cilt Bakımı
• Vücut Bakımı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Güzellik ve Saç Bakım
Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri
ve modülleri
• Erkek Berberliği
• Kuaförlük
• Cilt Bakımı ve Güzellik
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri Alanının;
• Halkla İlişkiler
• Müşteri Temsilciliği
• Kamuoyu Araştırmacılığı
• Organizasyon Sorumlusu
• Fuar Organizasyon Sorumlusu
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
Küreselleşen Toplumda İletişim
Teknolojileri
Medya Okuryazarlığı
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Harita-TapuKadastro
Harita-TapuKadastro Tekniği
OKUTACAĞI DERSLER

1.
2.
3.
4.
Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği (*)
Harita Mühendisliği (*)
Şehir ve Bölge Planlama (*)
Geomatik Mühendisliği (*)


33
Harita-TapuKadastro Hukuk
Hukuk Fakültesi (*)

1.
2.
3.
34
Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sağlık Eğitimi Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü (*)
Ergoterapi Bölümü (*)
Hemşirelik Yüksekokulu (*)
Sağlık Memurluğu /Bölümü (*)
Hemşirelik/Bölümü (*)
Ebelik/Bölümü (*)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)



35
Hayvan
Sağlığı
Veteriner Fakültesi (*)


36
Hayvan
Yetiştiriciliği
Zootekni (*)

37
İlköğretim
Matematik
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
275




Harita-Tapu-Kadastro Alanının;
• Haritacılık
• Tapuculuk
• Kadastroculuk
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Harita-Tapu-Kadastro Alanının;
• Mesleki Gelişim
• Medeni Hukuk
• Borçlar ve Ticaret Hukuku
• Medeni Usul ve İcra Hukuku
• Akitli-Akitsiz İşlemler
• İdare Hukuku
• Ceza Hukuku
• Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
• Resmî Yazışmalı İşlemler
• Kadastro Hukuksal İşlemleri
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Harita-Tapu- Kadastro
alanına ait Hukukla ilgili alan/dal
dersleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının;
• Yaşlı Bakımı
• Hasta Bakımı
• Engelli Bakımı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri alanına ait alan/dal dersleri
ve modülleri
Hayvan Sağlığı Alanının;
• Veteriner Sağlık
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların Hayvan Sağlığı
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Hayvan Yetiştiriciliği Alanının;
• Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği
• Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Hayvan Yetiştiriciliği
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
İlköğretim Matematik
Matematik
Geometri
Matematik Uygulamaları
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
276
SIRA
NO
38
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
İmam- Hatip
Lisesi Meslek
Dersleri
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
39
İngilizce
4.
5.
6.
7.
İlahiyat Fakültesi (*)
İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)
Uluslararası İslam ve Din
Bilimleri Fakültesi (*)
Dinî Bilimler Fakültesi (*)
İslami İlimler Fakültesi (*)
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Bölümü(*)
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
(İngilizce) (*)
İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)
Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER







İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Temel İslam Bilimleri Dersleri
Osmanlı Türkçesi
Arapça
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
İmam Hatip Ortaokullarında okutulan
Kur’an-ı Kerim, Hz Muhammed’in
Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Dersleri
 Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan
Din, Ahlak ve Değerler alanındaki
dersler
 Türk İslam Sanatları dersleri (**)
(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili
sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü
öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını
belgelendiren tüm alan öğretmenleri
tarafından okutulur.



İngilizce
Meslekî Yabancı Dil (İngilizce)
Bu alana yönelik programlardan
mezun olmayanlar bakımından
öğrenimi itibarıyla atanabileceği alan
dersleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

İnşaat Teknolojisi
Yapı Tasarım
277
1.
2.
3.
4.
Yapı Öğretmenliği/Eğitimi
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
Yapı Tasarım Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği (*)
40
İnşaat Teknolojisi Alanının;
• Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
• İç Mekân Teknik Ressamlığı
• Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
• Restorasyon
• Statik Yapı Teknik Ressamlığı
• Ahşap Yapı Sistemleri
• Betonarme Yapı Sistemleri
• Beton-Çimento ve Zemin
Teknolojisi
• Cephe Sistemleri ve PVC
Doğrama
• Çatı Sistemleri
• Yapı İç Mekân Dekorasyonu
• Yapı Yalıtımı
• Yapı Yüzey Kaplama
dallarının alan/dal dersleri
 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
• Raylı Sistemler İnşaat
dalının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
 Harita-Tapu-Kadastro Alanının;
• Haritacılık ve Kadastroculuk
dallarının Hukuk dersleri
dışındaki alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
• Boyacılık ve Yüzey Hazırlama
• Döşeme ve Duvar
Kaplamacılığı
• Sıvacılık
• Mermercilik ve Süsleme
Taşçılığı (Masif Taş Kaplama
derslerine)
• İnşaat Malzemeleri Satış
Elemanlığı dal dersleri (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.

Yapı Dekorasyon
41
İspanyolca
1.
2.
İç Mimarlık (*)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü (*)
İnşaat Teknolojisi Alanının;
• Restorasyon
• İç Mekân Teknik Ressamlığı
• Yapı İç Mekân Dekorasyonu
dallarının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı
dal dersleri (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Bölümü (*)


İspanyolca
Mesleki Yabancı Dil (İspanyolca)
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
278
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
42
İtalyanca
43
44
45
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Bölümü(*)
İtfaiyecilik ve
Yangın
Güvenliği
Japonca
Kimya / Kimya
Teknolojisi
Esasların ilgili madde hükümleri
uygulanır.
1.
2.
1.
2.
3.
Japonca Öğretmenliği
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
Kimya Öğretmenliği
Kimya Bölümü (*)
Kimya Mühendisliği (*)
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER























İtalyanca
Mesleki Yabancı Dil (İtalyanca)
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Alanının;
• İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği alanına ait alan/dal dersleri
ve modülleri
Japonca
Mesleki Yabancı Dil (Japonca)
Kimya
Kimya Uygulamaları
Fen ve Teknoloji
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Fen Bilimlerine Giriş
Fen Bilimleri
Seramik Kimyası
Atık Sular Bilgisi
Kâğıt Üretimi
Fen Bilimleri
Bilim Uygulamaları
Çevre ve Bilim
Kimya Teknolojisi Alanının;
• Boya Üretimi ve Uygulama
• Lastik Üretimi
• Petrol - Rafineri
• Petrol - Petrokimya
• Deri İşleme
• Kimya Laboratuvarı
• Proses
Dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili alan
dal
dersleri ve modülleri
Laboratuvar Hizmetleri Alanının;
• Tarım Laboratuvarı dalının
alan/dal dersleri
Gıda Teknolojisi Alanının;
• Gıda Kontrol dalının alan/dal
dersleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER


1.
2.
46
Konaklama ve
Seyahat
Hizmetleri
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Öğretmenliği
Konaklama İşletmeciliği
Öğretmenliği
Turizm Öğretmenliği
Turizm ve Otelcilik Grubu
Öğretmenliği
Turizm İşletmeciliği
Öğretmenliği/Eğitimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği (*)
Turizm İşletmeciliği (*)









1.
47
Kuyumculuk
Teknolojisi
2.
Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Yüksekokulu (lisans) (*)
Kuyumculuk ve Mücevher
Tasarımı (*)
279

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Alanının;
• Ön Büro
• Kat Hizmetleri
• Operasyon
• Rezervasyon
dallarının alan/dal dersleri
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;
• Servis
• Bar
• Hosteslik
dallarının alan/dal dersleri
Eğlence Hizmetleri Alanının;
• Animatörlük
• Çocuk Animatörlüğü
dallarının alan/dal dersleri
Pazarlama ve Perakende Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ön Büro Teknolojisi Alanının teorik
ve uygulamalı meslek dersleri
Kat Hizmetleri Teknolojisi
alanının teorik ve uygulamalı meslek
dersleri
Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi
Alanının teorik ve uygulamalı meslek
dersleri
Diğer alanların Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
Girişimcilik
Kuyumculuk Teknolojisi Alanının;
• Takı İmalatı
• Takı Tasarımı
• Takı Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Kuyumculuk
Teknolojisi alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Kuyumculuk (Altın-Gümüş
İşlemeciliği)
• Vitrin Kuyumculuğu
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
280
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
48
Laboratuvar
Hizmetleri
3.
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
Gıda Mühendisliği (*)
Ziraat Fakültelerinin;
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Bitki Koruma (*)
- Gıda Teknolojisi (*)
- Süt Teknolojisi (*)
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
- Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme (*)
Veteriner Fakültesi (*)
1.
49
Makine ve Kalıp
OKUTACAĞI DERSLER




Makine
Teknolojisi
2.
3.
4.
5.
6.
Talaşlı Üretim (Tesviye)
Öğretmenliği/Eğitimi
Makine Öğretmenliği/Eğitimi
Kalıpçılık Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği (*)
Makine Mühendisliği(*)
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği (*)
Mart 2014-2678
Laboratuvar Hizmetleri Alanının;
• Tarım Laboratuvarı
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların Laboratuvar
Hizmetleri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Tarım
Makine Teknolojisi Alanının;
• Endüstriyel Kalıp
• Bilgisayarlı Makine İmalatı
• Mermer İşleme
• Makine Bakım Onarım
• Bilgisayar Destekli Makine
Ressamlığı
• Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
Dallarının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
 Giyim Üretim Teknolojisi Alanının;
• Konfeksiyon Makineleri Bakım
Onarım dalının Makine
Teknolojisi alanı ile ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
 Ortopedik Protez ve Ortez Alanının
Temel Beceri Eğitimi dersi
 Diğer alanların bu dallarla ilgili alan
dal dersleri ve modülleri
• Saat Tamirciliği (Mekanik
derslerine)
• Frezecilik
• Makine Ressamlığı
• Taşlama ve Alet Bilemeciliği
• Tesviyecilik
• Tornacılık
• Mermercilik ve Süsleme
Taşçılığı (Taş Tornalama
derslerine)
• Anahtarcılık ve Çilingirlik
• Sanayi Makineleri Satış
Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
Makine Ressamlığı
3.
4.
Makine Resmi ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği (*)
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği (*)
OKUTACAĞI DERSLER




Makine Model
1.
2.
3.
Model Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği (*)
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği (*)



50
Matbaa
Matbaa Öğretmenliği

51
Matematik
1.
2.
3.
Matematik Öğretmenliği
Matematik Bölümü (*)
Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)
(**) Kredilerinin en az
%70’ini matematik
alanında belgelendirenler.
281








Makine Teknolojisi Alanının;
• Bilgisayar Destekli Makine
Ressamlığı
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Makine Teknolojisi Alanının;
• Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan/dal
dersleri ve modülleri
Matbaa Alanının;
• Baskı Öncesi
• Ofset Baskı
• Flekso Baskı
• Tifdruk Baskı
• Serigrafi ve Tampon Baskı
• Baskı Sonrası
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Matbaa alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
• Reklam Tabelacılığı (Grafik
derslerine)
Matematik
Geometri
Meslekî Matematik
İlköğretim Matematik
İstatistik
Araştırma Teknikleri
Araştırma Teknikleri ve İstatistik
Matematik Uygulamaları
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
282
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER


52
53
Metal Teknolojisi
Metalürji
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
Metal Öğretmenliği/Eğitimi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği (*)
1.
2.
3.
Döküm Öğretmenliği
Metalürji Mühendisliği (*)
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği (*)
Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
4.
5.




54
Meteoroloji
55
Mobilya ve İç Mekân
Tasarımı
Meteoroloji Mühendisliği(*)
1.
2.
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmenliği/Eğitimi
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği (*)
Mart 2014-2678
Metal Teknolojisi Alanının;
• Kaynakçılık
• Isıl İşlem
• Çelik Konstrüksiyon
• Metal Doğrama
dallarının alan/dal dersleri
Ortopedik Protez ve Ortez Alanının
Temel Beceri Eğitimi dersi
Diğer alanların Metal Teknolojisi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
• Metal Levha İşlemeciliği
• Sac İşleri
• Tarım Alet ve Makineleri
Bakım ve Onarımcılığı
• Avize İmalatçılığı (Metal
dersleri)
• Reklam Tabelacılığı (Metal
dersleri)
• PVC Doğrama ve Montaj
• Karosercilik
Metalürji Teknolojisi Alanının;
• Döküm
• İzabe
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların metalürji teknolojisi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Meteoroloji Alanının;
• Hava Gözlem ve Tahmini
dalının alan/dal dersleri
 Diğer alanların Meteoroloji alanına
ait alan/dal dersleri ve modülleri
 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Alanının;
• İç Mekân ve Mobilya
Teknolojisi
• Ahşap Doğrama Teknolojisi
• Mobilya Süsleme Sanatları
• Mobilya İskeleti ve Döşemesi
• Mobilya ve İç Mekân
Ressamlığı
dallarının alan/dal dersleri
 Diğer alanların Mobilya ve İç Mekân
Tasarımı alanına ait alan/dal dersleri
ve modülleri
• Oto Döşemeciliği
• Ahşap Karoserciliği
• Ahşap Üst Yüzey İşlemeciliği
• Mobilya Satış Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
283
OKUTACAĞI DERSLER

56
Motorlu Araçlar
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
Motor Öğretmenliği
Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi
Otomotiv Teknolojisi Eğitimi
Otomotiv Mühendisliği (*)
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanının;
• Otomotiv Elektromekanik
• Otomotiv Gövde
• Otomotiv Boya
• İş Makineleri
dallarının alan/dal dersleri
 Diğer alanların Motorlu Araçlar
Teknolojisi alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Dizel Motorları Yakıt Pompası
ve Enjektör Ayarcılığı
• Motorlu Araçlar LPG Sistemleri
Bakım ve Onarımcılığı
• Otomotiv Elektrikçiliği
• Otomotiv Mekanikerliği
• Otomotiv Motor
Yenileştirmeciliği
• Ön Düzen Ayarcılığı ve
Lastikçilik
• Motosiklet Tamirciliği
• Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı dal dersleri (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.

1.
57
Muhasebe ve
Finansman
2.
3.
4.
Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği
İşletme Öğretmenliği/Eğitimi
İktisat (*) (**)
İşletme (*) (**)
(**) 1, 2’nci sıradaki bölüm
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
Muhasebe ve Finansman Alanının;
• Bilgisayarlı Muhasebe
• Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri
 Pazarlama ve Perakende Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
 Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
 Diğer alanların Muhasebe ve
Finansman alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
 İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite
Yönetimi
• Girişimcilik
 Ustalık Dönemi Ortak Dersler (**)
(**) Ustalık döneminde okutulan
muhasebeye ait ortak dersler
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
284
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Müzik
1.
2.
3.
58
Müzik/
- Bağlama (**)/
- Kanun (**)/
- Ut (**)/
- Kontrbas (**)/
- Flüt (**)/
- Keman (**)/
- Gitar (**)/
- Viyola (**)/
- Viyolonsel (**)/
- Piyano (**)/
- Ney (**)/
- Kemençe (**)/
- Tambur (**)/
- Klarnet (**)/
- Bireysel Ses Eğitimi (**)/
- Türk ve Batı Müziği
Koro Eğitimi (**)/
- Türk ve Batı Müziği
Çalgı Toplulukları (**)/
- Müziksel İşitme Okuma
ve Yazma (**)
(**) Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri Müzik
öğretmenliğine seçilenler,
sınavda başarılı oldukları
bu liselerin Bağlama
…Müziksel İşitmeOkuma
ve Yazma gibi müzik alt
alanları norm kadrosu ile
ilişkilendirilirler.
4.
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
Müzik Öğretmenliği
Müzik Bölümü/Anabilim
Dalları (*)
Müzik ve Sahne Sanatları
Bölümünün;
• Müzik Toplulukları
Anasanat Dalı (*)
• Duysal (ses) Sanatları
Tasarımı Anabilim Dalı (*)
Güzel Sanatlar Fakültesi ve
Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı ile Devlet
Konservatuarının;
• Temel Bilimler Bölümü (*)
• Kompozisyon Bölümü (*)
• Ses Eğitimi Bölümü (*)
• Müzik Bilimleri Bölümü (*)
• Çalgı Bölümleri (Nefesli
Çalgılar, Yaylı Çalgılar,
Vurmalı Çalgılar, Piyano
ve Harp, Piyano,
Mızraplı Çalgılar) (*)
• Bando Şefliği (*)
• Folklor ve
Etnomüzikoloji (*)
• Müzikoloji (*)
• Opera (*)
• Şan ve Opera (*)
• Opera ve Konser
Şarkıcılığı (*)
• Türk Sanat Müziği (*)
• Şan (*)
• Türk Halk Oyunları (*)
• Türk Müziği (*)
• Türk Musikisi (*)
• Koro (*)
• Müzik Teknolojisi (*)
• Müzik Teorisi (*)
• Türk Halk Müziği (*)
• Türk Halk Müziği (Ses
Eğitimi Ana Sanat Dalı/
Çalgı Eğitimi Ana Sanat
Dalı) (*)
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER




Müzik Alt Alanı
Sanat Etkinlikleri (Ortaokul)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin
Müzik alanı ile ilgili dersleri
Diğer Alanların Müzik alanı ile ilgili
dersleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

1.
2.
3.
59
Müzik Aletleri Yapımı
Enstrüman Yapım Bölümü (*)
Çalgı Yapımı (*)
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm
mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
1.
2.
3.
60
Okul Öncesi
4.
5.
6.
1.
2.
61
Öğretmenlik Meslek
Bilgisi Dersleri
3.
4.
5.
6.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Ana Okulu Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Okul
Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü (*)
Çocuk Gelişimi Bölümü (*)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Bölümü/Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile
fakültelerin; Eğitim
Programları ve Öğretimi,
Eğitim Yöneticiliği ve
Deneticiliği, Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme, Eğitim
Yönetimi Teftişi ve
Planlaması, Halk Eğitimi ile
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölüm/Anabilim Dalları
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Psikoloji Bölümü (*)
Felsefe Bölümü (En az 16
Kredi Sosyoloji, 16 Kredi
Psikoloji aldığını
belgelendirenler) (*)
Sosyoloji Bölümü (En az 16
kredi Felsefe, 16 kredi
Psikoloji, 8 kredi Mantık
aldığını belgelendirenler)(*)
285

Müzik Aletleri Yapımı Alanının;
• Mızraplı Halk Müziği
Enstrümanları Yapımı
• Mızraplı Sanat Müziği
Enstrümanları Yapımı
• Mızraplı Batı Müziği
Enstrümanları Yapımı
• Yaylı Enstrüman Yapımı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Müzik Aletleri
Yapımı alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri


Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında
Okul Öncesi Eğitimi









Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Psikolojisi
Grupla Çalışma Teknikleri
Eğitim Sosyolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Araştırma Teknikleri
Psikoloji
Halk Eğitimi ve Toplum
Kalkınması
Düşünme Eğitimi
Felsefe
Mantık
Sosyoloji




Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
286
SIRA
NO
62
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Özel Eğitim
Mart 2014-2678
1.
2.
3.
4.
5.
Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
OKUTACAĞI DERSLER

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması
yapılan okullarda, (gezerek özel eğitim
uygulamaları, destek eğitim odası vb.)
özel eğitim uygulamaları,

Özel Eğitim Anaokulu, Erken Çocukluk
Eğitimi Birimi özel eğitim uygulamaları (*)

Özel Eğitim Okulları bünyesinde
okulöncesi eğitim verilen sınıflardaki
özel eğitim uygulamaları (*)

Zihin Engelliler İlkokul- Ortaokulları (1-8.
Sınıf) (**)

İlkokulların, Ortaokulların Zihin Engelliler
Özel Eğitim Sınıfı (1-8. Sınıf) (**)

Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) I
ve II. Kademe (1-8. Sınıf) (**)

Görme Engelliler İlkokulları (1-4.
Sınıf)(***)

İlkokulların Görme Engelliler Özel
Eğitim Sınıfı (1-4. Sınıf)(***)

Görme Engelliler İlkokullarında Grup
Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları (***)


İşitme Engelliler İlkokulları (1-4. Sınıf) (****)
İlkokulların İşitme Engelliler Özel Eğitim
Sınıfı (1-4. Sınıf) (****)

İşitme Engelliler İlkokullarında Grup
Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları (****)

Birden Fazla Yetersizliği Olan
Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim
Sınıfları (1-8. Sınıf ) (*****)

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
(Okulu) III. Kademe (9-12. Sınıf ) (******)

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
/Okulu III. Kademe (9-12. Sınıf) (******)

Özel Eğitim Programı Uygulayan Özel
Eğitim Sınıfları (9-12. Sınıf ) (******)

Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Özel
Eğitim dal dersleri

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri özel
eğitim uygulamaları
(*) Okul Öncesi/anasınıfı öğretmeni veya
çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile birlikte
görev yapar.
(**) Zihin Engelliler Öğretmenliği programı
mezunlarına öncelik tanınır.
(***) Görme Engelliler Öğretmenliği programı
mezunlarına öncelik tanınır.
(****) İşitme Engelliler Öğretmenliği programı
mezunlarına öncelik tanınır.
(*****) İlkokul ve ortaokul programından farklı
bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar.
(******) Akademik derslerinin yanısıra atölye,
laboratuvar ve meslek derslerinde ilgili alanın
öğretmenleri ile birlikte görev yapar.
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER



1.
2.
3.
4.
5.
63
Pazarlama ve
Perakende
6.
7.
8.
Pazarlama Öğretmenliği
Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği (**)
Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)
İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)
Konaklama İşletmeciliği
Öğretmenliği (**)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
İktisat (*) (**)
İşletme (*) (**)
287

(**) 1’inci sıradaki bölüm
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.

Pazarlama ve Perakende
Alanının;
• Satış Elemanlığı
• Sigortacılık
• Emlak Komisyonculuğu
• Gıda Satış Elemanlığı
dallarının alan/dal dersleri
Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik Dalının alan/dal
dersleri
Muhasebe ve Finansman
Alanının;
• Dış Ticaret ve Ofis
Hizmetleri
• Finans ve Borsa Hizmetleri
dallarının alan/dal dersleri
Diğer Alanların Pazarlama ve
Perakende alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Ayakkabı, Deri ve Yan
Ürünleri Satış Elemanlığı
• Elektrik ve Elektronik
Malzemeler Satış Elemanlığı
• Giyim ve Giyim Aksesuarları
Satış Elemanlığı
• İnşaat Malzemeleri Satış
Elemanlığı
• Kantin İşletmeciliği
• Kırtasiye ve Kitap Satış
Elemanlığı
• Meyve ve Sebze Satış
Elemanlığı
• Mobilya Satış Elemanlığı
• Oto Yedek Parça Satış
Elemanlığı
• Saat, Elektrikli Aletler ve
Elektronik Araçlar Satış
Elemanlığı
• Sanayi Makineleri Satış
Elemanlığı
• Şarküteri, Bakkal Gıda
Pazarlama Satış Elemanlığı
• Tarım Ürünleri Satış
Elemanlığı
• Tıbbî Araçlar ve Malzemeleri
Satış Elemanlığı
• Su ve Deniz Ürünleri Satış
Elemanlığı dallarının alan
ortak dersleri
Ustalık Dönemi Ortak Dersler
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
288
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
3.
4.
64
Plastik Teknolojisi
5.
6.
7.
65
Psikoloji
Psikoloji Bölümü (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
66
Radyo - Televizyon
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Raylı Sistemler
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
5.
Raylı Sistemler
Elektrik – Elektronik
67
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
Talaşlı Üretim (Tesviye)
Öğretmenliği/Eğitimi
Makine Öğretmenliği/Eğitimi
Kalıpçılık Öğretmenliği
Makine Resmi ve
Konstrüksiyon Öğretmenliği
Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği (*)
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği(*)
6.
7.
8.
9.
10.
Radyo-Televizyon ve Sinema
Bölümü (*)
Radyo, TV ve Sinema (*)
Radyo, Televizyon ve
Sinema (*)
Radyo ve Televizyon Bölümü (*)
Radyo-TV-Sinema (*)
Radyo-TV-Sinema ve Görsel
Sanatlar (*)
Sinema ve Televizyon
Bölümü (*)
Medya İletişim Sistemleri (*)
Medya ve İletişim Sistemleri (*)
İletişim (*)
İletişim Sanatları (*)
Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı (*)
Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
Elektronik
Öğretmenliği/Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği
Telekomünikasyon
Öğretmenliği
Elektrik Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (*)
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği (*)
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği (*)
Mart 2014-2678
OKUTACAĞI DERSLER







Psikoloji
Eğitim Psikolojisi
Sosyoloji
Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri

Radyo - Televizyon Alanının;
• Radyo - Televizyon
Programcılığı
• Grafik - Animasyon
• Kameramanlık
• Teknik Yapım - Yayın
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Radyo -Televizyon
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Medya Okuryazarlığı






Raylı Sistemler İnşaat
1.
2.
3.
Yapı Öğretmenliği/Eğitimi
Yapı Ressamlığı
Öğretmenliği
Raylı Sistemler Mühendisliği (*)
Plastik Teknolojisi Alanının;
• Plastik İşleme
• Plastik Kalıp
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Plastik Teknolojisi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Plastik İşletmeciliği


Raylı Sistemler Teknolojisi
Alanının;
• Raylı Sistemler Elektrik –
Elektronik
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Teknolojisi
Alanının;
• Raylı Sistemler İnşaat
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
Raylı Sistemler Makine
2.
3.
4.
5.
6.
Talaşlı Üretim (Tesviye)
Öğretmenliği/Eğitimi
Makine Öğretmenliği/Eğitimi
Kalıpçılık Öğretmenliği
Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi
Motor Öğretmenliği
Raylı Sistemler Mühendisliği (*)
OKUTACAĞI DERSLER




Raylı Sistemler
Mekatronik
1.
2.
3.
Mekatronik Öğretmenliği
Mekatronik Mühendisliği (*)
Raylı Sistemler Mühendisliği (*)



Raylı Sistemler İşletme
İşletme Öğretmenliği/Eğitimi


1.
2.
68
Rehberlik
3.
69
Rusça
4.
1.
2.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Bölümü/Anabilim Dalı
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölümü/Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve
Öğretimi Bölümü/Anabilim
Dalı
Psikoloji Bölümü (*)
Rus Dili ve Edebiyatı (*)
Rusça Mütercim Tercümanlık
Bölümü (*)
Sağlık
1.
2.
3.
70
Acil Sağlık Hizmetleri
4.
5.
6.
7.
Tıp Fakültesi (*)
Hemşirelik Yüksekokulu (*)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Bölümü (*)
Hemşirelik/Bölümü (*)
Ebelik/Bölümü (*)
Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri (*)
289
Raylı Sistemler Teknolojisi
Alanının;
• Raylı Sistemler Makine
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Teknolojisi
Alanının;
• Raylı Sistemler Mekatronik
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Raylı Sistemler Teknolojisi
Alanının;
• Raylı Sistemler İşletme
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri


Rusça
Mesleki Yabancı Dil (Rusça)

Acil Sağlık Hizmetleri Alanının;
• Acil Tıp Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Hasta ve Yaşlı hizmetleri Alanının;
• Acil Tıp Teknisyenliği
• Engelli Bakımı
• Hasta Bakımı
• Yaşlı Bakımı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer Alanların Acil Sağlık
Hizmetleri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım




Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
290
SIRA
NO
Mart 2014-2678
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

Çevre Sağlığı
1.
2.
Çevre Mühendisliği (*)
Çevre Bilimleri ve Yönetimi (*)



Tıp Fakültesi (*)
Radyoloji
1.
2.
Tıbbi Laboratuvar
Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği
Tıp Fakültesi (*)
Tıbbi Biyolojik Bilimler
Bölümü (*)
3.
Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat
Fakültesi
- Biyoloji (*) (**)
- Biyokimya (*) (**)
4.
Biyoloji Öğretmenliği (**)
5.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (*) (**)
(**) 1 ve 2’nci sıradaki bölüm
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
1.
Sağlık Eğitimi Bölümü
2.
Sağlık Yönetimi Bölümü (*)
3.
Hemşirelik/Bölümü (*)
4.
Ebelik/Bölümü (*)
5.
Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)
6.
Sağlık İdaresi Yüksekokulu (*)
7.
Hemşirelik Yüksekokulu (*)
8.
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri (*)
9.
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği/İşletmeciliği (*)











Çevre Sağlığı Alanının;
• Çevre Sağlığı Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Alanının;
• Çevre Hizmetleri
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların Çevre Sağlığı
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Radyoloji Alanının;
• Radyoloji Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Radyoloji alanına
ait alan/dal dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Tıbbi Laboratuar Alanının;
• Tıbbi Laboratuar
Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Tıbbi Laboratuar
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Alanının;
• Tıbbi Sekreterlik
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

Anestezi ve
Reanimasyon
Tıp Fakültesi (*)




Ortopedik Protez ve
Ortez
1.
2.
Tıp Fakültesi (*)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu (*)




Diş Protez
Diş Hekimliği Fakültesi (*)




Hemşirelik
71
72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sağlık Bilgisi
Sanat Tarihi
Sağlık Eğitimi Bölümü
Hemşirelik Yüksekokulu (*)
Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)
Ebelik/Bölümü (*)
Hemşirelik/Bölümü (*)
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri (*)
Sağlık Eğitimi Bölümü
1.
2.
Sanat Tarihi Bölümü (*)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü Sanat Tarihi
Anabilim Dalı (*)
291











Anestezi ve Reanimasyon
Alanının;
• Anestezi Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Anestezi ve
Reanimasyon alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Ortopedik Protez ve Ortez
Alanının;
• Ortopedik Protez ve Ortez
Teknisyenliği
dalının dala ait alan/dal
dersleri ile modülleri
Diğer alanların Ortopedik Protez
ve Ortez alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Diş Protez Alanının;
• Diş Protez Teknisyenliği
dalının alan/dal dersleri ve
modülleri
Diğer alanların Diş Protez alanına
ait alan/dal dersleri ve modülleri
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Hemşirelik Alanının alan/dal
dersleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Alanının,
• Engelli Bakımı
• Hasta Bakımı
• Yaşlı Bakımı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer Alanların Hemşirelik alanına
ait alan/dal dersleri
Trafik ve İlk Yardım
Sağlık Bilgisi
Sağlık Bilgisi
Trafik ve İlk Yardım
Sanat Tarihi
İnşaat Teknolojisi Alanı
Restorasyon dal dersleri ve
modülleri
Müze Eğitimi
Türk Resim Heykel Sanatı
Çağdaş Dünya Sanatı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
292
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Sanat ve Tasarım
İç Mekân Dekorasyon
Mart 2014-2678
1.
2.
3.
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmenliği/Eğitimi
İç Mimarlık (*)
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı
Bölümü (*)
OKUTACAĞI DERSLER




Plastik Sanatlar
73
1.
2.
Heykel (*)
Plastik Sanatlar (*)



1.
2.
Dekoratif Sanatlar
3.
4.
Dekoratif Sanatlar
Öğretmenliği
Geleneksel Türk El Sanatları
Öğretmenliği
Geleneksel Türk El Sanatları (*)
Geleneksel Türk Sanatları (*)


Sanat ve Tasarım Alanının;
• İç Mekan Dekorasyon
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Sanat ve Tasarım Alanının;
• Plastik Sanatlar
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Sanat ve Tasarım Alanının;
• Dekoratif Sanatlar
• Süsleme Desen Tasarımı
• Dekoratif Sanatlar Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER


74
Seramik ve Cam
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
5.
Seramik Öğretmenliği/Eğitimi
Seramik (*)
Seramik ve Cam (*)
Seramik ve Cam Tasarımı (*)
Seramik Tasarımı (*)

75
76
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
1.
2.
Sınıf Öğretmenliği
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
293
Seramik ve Cam Teknolojisi
Alanının;
• Çinicilik
• Alçı Model Kalıp
• Tornada Form Şekillendirme
• Sır Üstü Dekorlama
• Serbest Seramik
Şekillendirme
• Dekoratif Cam
• Endüstriyel Cam
dallarının alan/dal dersleri
Seramik Teknolojisi Alanının;
• Klasik Üslup Desinatörlüğü
• Dekoratif Seramik Tasarımı
• Endüstriyel Seramik Model
Tasarımı
• Çini Dekorlama
• Dekoratif Seramik Üretimi
• Endüstriyel Seramik Model
ve Kalıp Üretimi
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Seramik ve Cam
Teknolojisi alanı ile Seramik
Teknolojisi alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
• Çini Dekorlama
• Model ve Kalıp Hazırlama
• Seramik Dekorlama
• Seramik Şekillendirme
• Cam Ürün İşlemeciliği
• Cam Ürün Üretimi
• İndirme
• Tezyinat
• Vitray

İlkokulların 1-4’üncü Sınıf Dersleri













Sosyal Bilgiler
Tarih
Coğrafya
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Türk Eğitim Tarihi
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Halk Kültürü
Halk Bilim
Düşünme Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Hukuk ve Adalet
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
294
SIRA
NO
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bitkisel Üretim (*)
Bahçe Bitkileri (*)
Tarla Bitkileri (*)
Tarımsal Yapılar ve Sulama (*)
Bitki Koruma (*)
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme (*)
Tarım Ekonomisi (*)
Tarımsal Biyoteknoloji (*)
1.
2.
3.
4.
Peyzaj (*)
Peyzaj Mimarlığı (*)
Bahçe Bitkileri (*)
Bitki Koruma (*)
77
Bahçe Peyzaj
OKUTACAĞI DERSLER

Tarım Teknolojileri
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Mart 2014-2678
Tarım Teknolojileri Alanının;
• Endüstriyel Sebze ve Meyve
Yetiştiriciliği
• Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
dallarının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
 Tarım
 Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı (**)
(**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende
Alanı öğretmenlerince okutulur.
 Tarım Teknolojileri Alanının;
• Süs Bitkileri ve Peyzaj
dalının alan/dal dersleri
 Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
 Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
 Tarım

Tarım Makineleri
78
Tarih
1.
2.
3.
1.
2.
Tarım Makineleri (*)
Tarımsal Mekanizasyon (*)
Kültür Teknik-Makine (*)
Tarih Öğretmenliği
Tarih Bölümü (*)



















Tarım Teknolojileri Alanının;
• Tarım Alet ve Makineleri
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dalla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Tarım
Tarih
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
İslam Tarihi
Türk Eğitim Tarihi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Sosyal Bilgiler
Halk Kültürü
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Sosyal Bilimlere Giriş
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilim Çalışmaları
Halk Bilim
Antropoloji
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Osmanlı Türkçesi
Mart 2014-2678
SIRA
NO
79
80
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Tasarım
Teknolojileri
Teknoloji ve
Tasarım
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
1.
Makine Resmi ve
Konstrüksiyon Öğretmenliği
2.
Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği
3.
Model Öğretmenliği
4.
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü (*)
5.
Endüstriyel Tasarım Bölümü (*)
6.
İmalat Mühendisliği (*)
7.
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği (*)
1.
Endüstriyel Teknoloji
Öğretmenliği
2.
İş ve Teknik Eğitimi
Öğretmenliği
3.
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü (*)
4.
Endüstriyel Tasarım Bölümü (*)
5.
Çiçek-Örgü-Dokuma
Öğretmenliği (**)
(**) 1,2,3, 4’üncü sıradaki bölüm
mezunları ile Esasların Geçici
4’üncü maddesinde belirtilen
yükseköğretim programları
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar
Tekstil Teknolojisi
1.
2.
Tekstil
3.
4.
5.
6.
Tekstil Öğretmenliği
Tekstil Teknolojisi
Öğretmenliği
Tekstil İplik Öğretmenliği
Tekstil Dokuma Öğretmenliği
Tekstil Dokuma ve Örgü
Öğretmenliği
Tekstil Mühendisliği (*)
OKUTACAĞI DERSLER


1.
2.
3.
Trikotaj
Trikotaj Öğretmenliği
Tekstil Öğretmenliği (**)
Tekstil Teknolojisi
Öğretmenliği (**)
4.
Tekstil İplik Öğretmenliği (**)
5.
Tekstil Dokuma Öğretmenliği (**)
6.
Tekstil Dokuma ve Örgü
Öğretmenliği (**)
7.
Tekstil Mühendisliği (*)(**)
(**) 1’inci sıradaki bölüm
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.
Tasarım Teknolojisi Alanının;
• Endüstriyel Ürünler Tasarımı
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların Tasarım
Teknolojileri alanı ile ilgili alan/dal
dersleri

Teknoloji ve Tasarım

Tekstil Teknolojisi Alanının;
• İplik Üretim Teknolojisi
• Dokuma Desinatörlüğü
• Dokuma Operatörlüğü
• Dokusuz Yüzeyler
• Endüstriyel Düz Örme
• Endüstriyel Yuvarlak Örme
• Endüstriyel Çorap Örme
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Tekstil Teknolojisi Alanının;
• Endüstriyel Düz Örme
• Endüstriyel Yuvarlak Örme
• Endüstriyel Çorap Örme
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri


81
295



Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
296
SIRA
NO
Mart 2014-2678
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

Tekstil Terbiye
1.
2.
3.
Tekstil Terbiye Öğretmenliği
Tekstil, Boya, Apre
Öğretmenliği
Tekstil Mühendisliği (*)



82
83
Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Türkçe
Türkçe Öğretmenliği
1.
84
Türk Dili ve
Edebiyatı
Tesisat Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği
Enerji Teknolojisi Eğitimi
Enerji Teknolojisi (*)
Enerji Mühendisliği (*)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)
2.
3.
4.
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü (*)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü(*)
Türk Halkbilimi Bölümü (*)




























Tekstil Teknolojisi Alanının;
• Dokusuz Yüzeyler
• Tekstil Boyacılığı
• Tekstil Baskı ve Desenciliği
• Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)
• Tekstil Laborantlığı
dallarının alan/dal dersleri
Alanın diğer dallarının bu dallarla
ilgili alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dallarla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanının;
• Soğutma Sistemleri
• Yapı Tesisat Sistemleri
• İklimlendirme Sistemleri
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme alanına ait
alan/dal dersleri ve modülleri
• Kalorifercilik
• Isıtma ve Doğalgaz İç
Tesisatı
• Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihazlar (Servis)
• Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Türkçe
Çocuk Edebiyatı
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Halk Kültürü
Sanat Etkinlikleri
Düşünme Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Okuma Becerileri
Yazarlık ve Yazma Becerileri
İletişim ve Sunum Becerileri
Osmanlı Türkçesi
Diksiyon ve Hitabet
Türk Edebiyatı
Dil ve Anlatım
Türkçe
Drama
Çocuk Edebiyatı
Halk Bilim
Diksiyon
Sanat Etkinlikleri
Halk Kültürü
Diksiyon ve Hitabet
Osmanlı Türkçesi
Okuma Becerileri
Yazarlık ve Yazma Becerileri
İletişim ve Sunum Becerileri.
Mart 2014-2678
SIRA
NO
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
Uçak Bakım
1.
2.
3.
4.
Uçak Elektroniği
5.
6.
7.
8.
9.
85
1.
2.
Uçak Gövde – Motor
86
87
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
Ulaştırma
Hizmetleri
3.
4.
5.
Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
Elektronik
Öğretmenliği/Eğitimi
Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği
Havacılık Elektrik ve
Elektroniği (*)
Uçak Elektrik-Elektronik (*)
Uçak Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (*)
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği (*)
Motor Öğretmenliği
Otomotiv
Öğretmenliği/Eğitimi
Otomotiv Teknolojisi Eğitimi
Uçak Gövde Bakım (*)
Uçak Motor Bakım (*)
Uçak Gövde-Motor (*)
Uçak Mühendisliği (*)
Otomotiv Mühendisliği (*)
Makine Mühendisliği(*)
Uçak Gövde Motor Bakım(*)
Uluslararası Lojistik (*)
Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık (*)
Ulaştırma ve Lojistik (*)
Lojistik Yönetimi (*)
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik (*)
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi (*)
Elektrik Öğretmenliği
Elektronik Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği/Eğitimi
Enerji Teknolojisi Eğitimi
Enerji Mühendisliği (*)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)
Enerji Teknolojisi(*)
297
OKUTACAĞI DERSLER










Uçak Bakım Alanının;
• Uçak Elektroniği
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dalının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili
alan/dal dersleri ve modülleri
Uçak Bakım Alanının;
• Uçak Gövde-Motor
dalının alan/dal dersleri
Alanın diğer dalının bu dalla ilgili
alan/dal dersleri
Diğer alanların bu dalla ilgili alan
dal dersleri ve modülleri
Ulaştırma Hizmetleri Alanının;
• Lojistik
dalının alan/dal dersleri
Diğer alanların Ulaştırma
Hizmetleri alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Alanının;
• Rüzgar Enerjisi Sistemleri
• Güneş Enerjisi Sistemleri
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri Alanına ait alan/dal
dersleri ve modülleri
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
298
SIRA
NO
Mart 2014-2678
MEZUN OLDUĞU
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
OKUTACAĞI DERSLER

1.
2.
3.
88
Yiyecek İçecek
Hizmetleri
4.
5.
Besin Teknolojisi
Öğretmenliği
Aile Ekonomisi ve Beslenme
Öğretmenliği
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları (*)
Beslenme ve Diyetetik (*) (**)
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Bölümü (*)(**)
(**) 1, 2 ve 3’üncü sıradaki bölüm
mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda
atanırlar.


Yiyecek İçecek Hizmetleri
Alanının;
• Mutfak
• Servis
• Pastacılık
• Bar
• Hosteslik
dallarının alan/dal dersleri
Gastronomi Alanının;
• Diyet Mutfağı
• Yöresel Türk Mutfağı
dallarının alan/dal dersleri
Diğer alanların Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanı ile Gastronomi
alanına ait alan/dal dersleri ve
modülleri
• Aşçılık
• Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
• Fırıncılık
• Pastacılık, Tatlıcılık ve
Şekerlemecilik
• Süt ve Süt Ürünleri
İşlemeciliği
• Kantin İşletmeciliği dal
dersleri
(*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
299
BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR















Drama: Öncelikle; üniversitelerin “Drama”, “Oyunculuk”, “Drama ve Oyunculuk” bölümü mezunu
olan öğretmenler olmak üzere, lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını
belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan
öğretmenler tarafından okutulur.
Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından
okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama
ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.
Fen Bilimleri: Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından okutulur.
Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya
farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal
Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.
İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından
okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama
ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.
Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim
Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı,
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Televizyon Alanı Öğretmenleri olmak
üzere, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından okutulur.
Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri
tarafından okutulur.
Rehberlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin
okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından okutulur.
Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından okutulur.
Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih,
Coğrafya ve Felsefe dersi öğretmenleri tarafından okutulur.
Trafik ve İlk Yardım: Öncelikle Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sağlık
Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda ilk yardım
sertifikası bulunan öğretmenler tarafından okutulur. .
Türk İslam Sanatları Dersleri: Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya
lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri
tarafından okutulur.
Yaşayan Diller ve Lehçeler: Öncelikle; üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri ile Türk Dili ve Edebiyatı
programları mezunu olup Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında Tezsiz Yüksek Lisans
Programını başarı ile tamamlayan öğretmenler olmak üzere; lisans ve lisansüstü öğrenimleri
sırasında bu alanda ders aldığını belgelendiren diğer öğretmenler tarafından okutulur.
Yönetim Bilimi: Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler
tarafından okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği,
Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler
tarafından okutulur.
Zekâ Oyunları: Zekâ Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile
içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler
tarafından okutulur.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
300
Mart 2014-2678
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 68
Karar Tarihi : 30/06/2010
Konu
: “Ortaöğretim Felsefe” adlı taslak ders
kitabının ders kitabı olarak kabulü
Hakan BAYKAL tarafından yazılan Zambak Basın Yayın Eğitim ve Turizm
İşletmeleri San. Tic. A.Ş’ne ait “Ortaöğretim Felsefe” (kod no: 10-18/561) adlı taslak ders
kitabı; Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği uyarınca ilgili
komisyonlar tarafından incelendikten sonra, komisyon raporlarıyla birlikte Kurulumuzca da
incelenip değerlendirilerek adı geçen eserin 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş)
yıl süre ile ders kitabı olarak kabulü kararlaştırıldı.
Nimet ÇUBUKÇU
Millî Eğitim Bakanı
Merdan TUFAN
Kurul Başkan V.
Ömer ÖZCAN
Üye
Füsun KÖKSAL
Üye
Ahmet SÖNMEZ
Üye
Ahmet Ergun BEDÜK
Üye
Zübeyir YILMAZ
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Halil AŞICI
Üye
Dr. Vahap ÖZPOLAT
Üye
Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ
Üye
Sami ZEYBEK
Üye
Emine DUMAN
Üye
Nihal COŞKUN
Üye
İrfan COŞKUN
Üye
Abdulkadir YILMAZ
Üye
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
301
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:4
Karar Tarihi : 23/01/2014
Konu
: “Ortaöğretim Felsefe” adlı ders
kitabına ait Kurul kararının iptali
Ankara 2. İdare Mahkemesinin E: 2010/1593 K: 2012/103 numaralı kararı ile
Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 26/02/2013 tarihli 8898/17,06 sayılı yazısı ve eki
bilirkişi heyeti raporu, Başkanlığımızın 18/09/2013 tarihli ve 2545248 sayılı onayı ile
oluşturulan inceleme komisyonun raporu Kurulumuzda görüşülmüş olup, Hakan BAYKAL
tarafından hazırlanan Zambak Basım Yayın Eğitim ve Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’ne
ait “Ortaöğretim Felsefe” adlı ders kitabına ait 30/06/2010 tarihli ve 68 sayılı Kurul
kararının iptali kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
302
Mart 2014-2678
DUYURULAR
DUYURU
Ocak 2014 tarihli ve 2676 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 58’inci sayfasında yer alan
“Rehber Ders Kitapları ve Yayıncılık A.Ş.”ye ait “Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi 11” adlı
ders kitabı Bakanlığımıza hibe edildiğinden yayınevi adı aşağıdaki şekilde değişmiştir.
İlgililere duyurulur.
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Ders Kitabının Adı
Yazarı/Yazarları
Yayınevi
Ortaöğretim Osmanlı
Türkçesi 11
Doç. Dr. Ö. İŞBİLİR – M.
UÇAR – M. DARICIK – Y.
ŞENOL – E. TAŞDELEN
Millî Eğitim Yayınları
DUYURU
Ocak 2014 tarihli ve 2676 sayılı Tebliğler Dergisi’nin 58’inci sayfasında yer alan
ve aşağıda bilgileri verilen “Milli Eğitim Yayınları”na ait “Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı
Türkçesi 11” adlı ders kitabının Kurul kararı, 31.12.2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim araçları
Yönetmeliğinin 17’inci maddesinin 18’inci fıkrası hükmü gereğince iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Ders Kitabının Adı
Yazarı/Yazarları
Yayınevi
Sosyal Bilimler Lisesi
Osmanlı Türkçesi 11
Suna SUĞÜR –
Ercan DEMİR
Millî Eğitim Yayınları
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
303
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖDÜLLENDİRİLEN PERSONEL LİSTESİ
SIRA
NO
ADI SOYADI
1
Mehmet Sebih ÖZDEN
2
Ekrem YAKAR
3
Hakan GÖNEN
4
Haluk SOYDAN
5
İLİ
AĞRI
GÖREV YERİ
ÜNVANI
Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
AĞRI
Tutak Aşağı Köşk İlkokulu
Öğretmen
ANKARA
Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
ANKARA
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet YILDIRIM
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
6
İrfan ÜLGER
ANKARA
Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
7
Musa ÖZTÜRK
ANKARA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
8
Züleyha Teke AKÇA
ANKARA
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
9
İsmail KÜÇÜK
ANKARA
Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
10
Halil BÖYÜKÖZKÖK
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
11
Mehmet YILMAZ
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
12
Yunus ERDOĞAN
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
13
Mehmet GÖRMÜŞ
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
14
Ayfer BAYA
ANKARA
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
15
Serkan UYAK
ANKARA
Çankaya Özbirlik İlkokulu
Müdür
16
Hasan SEVER
ANKARA
Çankaya Sarar İlokulu
Müdür
17
Fedai AKIN
ANKARA
Yenimahalle Leyla Turgut Lisesi
Müdür V.
18
Mustafa SEĞMEN
ANKARA
Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi
Müdür
19
Mustafa ÜNAL
ANKARA
Pursaklar Dede Korkut Anadolu Lisesi
Müdür
20
Engin YURTALAN
ANKARA
Pursaklar Hakan Akbıyık İlkokulu
Müdür
21
Hayati DOĞAN
ANKARA
Pursaklar Halk Eğitim Merkezi
Müdür
22
Aykut Veli YILDIZ
ANKARA
Pursaklar Faik Hızıroğlu Ortaokulu
Müdür
23
Selim DİLER
ANKARA
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı
24
Ali YEŞİLOĞLU
ANKARA
Kalecik Cumhuriyet İlkokulu
Müdür Yardımcısı
25
Gürkan HAZAR
ANKARA
Kızılcahamam Teknik ve Endüstri Meslek L.
Müdür Yardımcısı
26
Bekir YILMAZ
ANKARA
Kızılcahamam Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı
27
Özlem HAZIRBULAN
ANKARA
Kızılcahamam Perihan Erdoğan Ortaokulu
Öğretmen
28
Kazım ÇEVİK
ANKARA
Pursaklar Halk Eğitim Merkezi
Öğretmen
29
Mehmet KARAKAŞ
ANTALYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
30
Yakup HOPLAR
ANTALYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
31
İbrahim KÖSEOĞLU
ANTALYA
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
32
İmdat Mithat BAĞCI
ANTALYA
Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
304
Mart 2014-2678
33
Ferman AKBULUT
ANTALYA
Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
34
Gültekin ACAR
ANTALYA
Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
35
Erdem KAYA
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
36
Hasan KÜRLÜ
ANTALYA
Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
37
Recai OCAK
ANTALYA
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
38
Eyüp Bülent MİRAN
ANTALYA
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
39
Kenan YAVUZ
ANTALYA
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
40
Mehmet Ali AK
ANTALYA
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
41
Mukaddes BİRŞEN
ANTALYA
Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
42
Celil ÇOBAN
ANTALYA
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
43
Ramazan Fahri GÜVEN
ANTALYA
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
44
Hüseyin BAL
ANTALYA
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
45
Muammer SARIDEMİR
ANTALYA
Manavgat 60. Yıl İlkokulu
Müdür
46
Salih Şen ÖZYÜREK
ANTALYA
Manavgat Yunus Emre İlkokulu
Müdür
47
Yasin KEKLİK
ANTALYA
Manavgat Saraçlıkale İlkokulu
Müdür
48
Mustafa UYANIK
ANTALYA
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Müdür Yardımcısı
49
Abdullah HONAMLIOĞLU
ANTALYA
Manavgat Dr Hüseyin Vural Özel Eğitim
İlkokulu
50
Cafer KOCABAŞ
ANTALYA
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
51
Feridun Cemal ŞANLI
ANTALYA
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
52
Mevlüt ALTINBAĞ
ANTALYA
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
53
İbrahim CANBAZOĞLU
ANTALYA
Konyaaltı Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu
Müdür
54
Durdu AVCI
ANTALYA
Konyaaltı Alper Duru Anaokulu
Öğretmen
55
Ahmet KARTÖZ
ANTALYA
Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
56
Celil BULUT
ANTALYA
Aksu Şeref Ülker İlkokulu
Müdür
57
Cemal ATEŞ
ANTALYA
Aksu İlkokulu
Müdür
58
Fevzi KAPLAN
ANTALYA
Aksu Ortaokulu
Öğretmen
59
Halil ERGÜNEY
ANTALYA
Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi
Müdür
60
Mustafa DEDE
ANTALYA
Aksu Alaylı İlkokulu
Müdür
61
Sabri ÖZCAN
ANTALYA
Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu
Müdür
62
Abdullah DAĞ
ANTALYA
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
63
Yusuf TEKDEMİR
ANTALYA
Kumluca Barbaros İlkokulu
Müdür
64
Ahmet AYAZ
ANTALYA
Kumluca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
65
Hakan BİRŞEN
ANTALYA
Kepez Ahmet Çoşkun Bulut İlkokulu
Müdür V.
66
İbrahim Ethem ÇARKÇI
ANTALYA
Kepez Cengiz Topel İlkokulu
Müdür Yardımcısı
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
305
67
Arif AYDENİZ
ANTALYA
Kepez Antalya Bilim ve Sanat Merkezi
Müdür Vb
68
Gülşah ATEŞ
ANTALYA
Kepez Başköy Ortaokulu
Öğretmen
69
Nuran ÇOLAKOĞLU
ANTALYA
Kepez Başköy İlkokulu
Öğretmen
Kepez Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç
Anaokulu
Kepez Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç
Anaokulu
Kepez Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç
Anaokulu
Kepez Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç
Anaokulu
70
Ayşe YILDIZ
ANTALYA
Öğretmen
71
Feden Eken KARAKOÇ
ANTALYA
72
Leyla Şebnem GÜL
ANTALYA
73
Bilge SUAKAR
ANTALYA
74
Hilmi HATİPOĞLU
ANTALYA
Kepez Gülgün-Nihat Ömür İlkokulu
Müdür
75
Arif DAĞ
ANTALYA
Akseki Cevizli İlkokulu
Müdür V.
76
Osman Nuri BATMAZ
ANTALYA
Muratpaşa Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu
Müdür
77
Şakir ŞEN
ANTALYA
Muratpaşa Azize Kahraman Halk Eğitim
Merkzi ve ASO Müdürlüğü
Müdür
78
Fatma SAVAŞ
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
79
Şule ÖNER
ANTALYA
Muratpaşa Hacı Dudu-Mehmet Gedizli
Anadolu İmam Hatip Lisesi
80
Eray ÖZTÜRK
ANTALYA
Muratpaşa Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu
Müdür
81
Harika NAMVER
ANTALYA
Muratpaşa Hanım-Ömer Çağıran Ortaokulu
Öğretmen
82
Halil ÜNAL
ANTALYA
Kepez Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu
Müdür
ANTALYA
Muratpaşa Azize Kahraman Halk Eğitim
Merkzi ve ASO Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
83
Adil ESER
84
İmdat KIZILSEKİLİ
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
85
Mehmet KARABACAK
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
86
Nuray DEMİR
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Memur
87
Mustafa GÖK
ANTALYA
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
88
Mesut ÇELİK
ANTALYA
Serik Halk Eğitim Merkezi
Müdür
89
İsmail KARACA
ANTALYA
Serik Dr. Gülşen-Dr Baki Özpınar Ortaokulu
Öğretmen
90
Tolga ÇAKMAKLI
ANTALYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
91
İshak ÇELİK
ARTVİN
Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
92
Ahmet BÜLBÜL
ARTVİN
Şavşat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
93
Mehtap YILMAZ
ARTVİN
Şavşat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
94
Mahir DURSUN
BOLU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
95
Rasim ÜNAL
BOLU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Merkez Sancalar Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi
Merkez Mimar İzzet Baysal Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
96
Rıdvan YÜCEL
BOLU
Müdür V.
97
Süleyman YARDIMCI
BOLU
98
Fuat GÜRLEYEN
BOLU
Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
99
Rahmi SEZGİN
BOLU
Mudurnu Taşkesti İlkokulu
Müdür
100
Selahattin ALTOP
BOLU
Mudurnu Dunlupınar Ortaokulu
Müdür
Müdür Yardımcısı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
306
Mart 2014-2678
101
Emine İNAN
BOLU
Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
102
İdris KELEŞ
BOLU
Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
103
İlker HOTOĞLU
BOLU
Yeniçağa Ekrem Doğanay İmam Hatip
Ortaokulu
Öğretmen
104
Mahmut YEŞİLDAL
BOLU
Yeneçağa Mehmet Çelik Ortaokulu
Öğretmen
105
Niyazi ERKAN YILDIRIM
BOLU
Yeniçağa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Öğretmen
106
İlhami KAYA
BOLU
Yeniçağa Mehmet Çelik Ortaokulu
Öğretmen
107
Mustafa ÇİLKARA
BOLU
Yeniçağa Mesleki Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
108
Atilla GÜLSAR
BURSA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdürü
109
Selçuk DAĞLAR
BURSA
Gürsu Zafer Ortaokulu
Öğretmen
110
Gamze BİLGİN
BURSA
İnegöl 100. Yıl İlkokulu
Öğretmen
111
Ali Osman OLGUN
BURSA
İnegöl Kocatepe İlkokulu
Öğretmen
112
Özer YILMAZ
BURSA
İnegöl İlça Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
113
Mehmet Sait ERİMAN
BURSA
İnegöl 100. Yıl İlkokulu
Müdür
114
Burhanettin ÖZDEMİR
BURSA
İnegöl Halk Eğitim Merkezi
Müdür
Mustafakemalpaşa Ögeretmenevi ve ASO
Müdürlüğü
Mustafakemalpaşa Züferbey Yatılı Bölge
Ortaokulu
115
Osman EFE
BURSA
Müdür
116
Selim MACAN
BURSA
117
Abdulgani ARTAN
BURSA
Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
118
Zafer GÜLLÜ
BURSA
Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi
Müdür
119
Zeki AVŞAR
BURSA
Nilüfer Görükle Kız Tek ve Meslek Lisesi
Müdürbaşyardımcısı
120
Çağatay YAŞLIK
BURSA
Nilüfer Emir-Koop Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
121
Ramazan ÇAKMAK
BURSA
Nilüfer Ali Karasu Anadolu Lisesi
Öğretmen
122
Mustafa MAZLUM
BURSA
Orhaneli Göynük Belen İlkokulu
Müdür Yardımcısı
123
Remzi AYAZ
BURSA
Osmangazi Lütfi Banusşoğlu Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
124
Selma VATAN
BURSA
Osmangazi Fertur Ortaokulu
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
125
Hacı Yusuf DURSUN
BURSA
Osmangazi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
126
Muhsin Taşkın SARIKAYA
BURSA
Osmangazi Hatice Salih Ortaokulu
Öğretmen
127
Metin YILDIRIM
BURSA
Osmangazi Sinmez Ortaokulu
Öğretmen
Müdür
128
Emel KARA
BURSA
Osmangazi Mustafa Celal Eğretli Kız Teknik
ve Meslek Lisesi
129
Onur SÖNMEZ
BURSA
Osmangazi Sakarya Ortaokulu
Öğretmen
130
İsmet AKSU
BURSA
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
Müdür
Osmangazi BTSO Hüseyin Sungur Anadolu
Lisesi
Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
131
Mehmet ARI
BURSA
Öğretmen
132
Hasan ÇETİN
BURSA
133
Yunus BULUT
BURSA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
134
İbrahim HAMZAOĞLU
BURSA
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Teknisyen
Öğretmen
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
307
135
Arzu AYYILDIZ
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
136
Mustafa GÖZ
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
137
Naci KESKİNKILIÇ
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
138
Serhat MURAZ
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
139
Gönül KÖROĞLU
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
140
Levent YAZICI
BURSA
141
Mustafa BENLİ
BURSA
142
Şeref AKDENİZ
BURSA
143
Nurettin EŞİYOK
BURSA
144
Abdurrahman KAYA
BURSA
145
Selim ŞEN
BURSA
146
Ayhan ATEŞ
BURSA
147
Murat KARATAŞ
BURSA
148
Sibel AKGÜN
BURSA
149
Ömer KARASU
BURSA
150
Bayram ASLAN
BURSA
151
Mahmut MERMER
BURSA
152
Arif ATAÇ
BURSA
Yıldırım Nurettin-Gülten Kutlucan Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Müdür
Yıldırım Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Yeşilyayla Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Müdür Yardımcısı V.
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Müdür V.
Müdür Yardımcısı
153
Nur TEBER
BURSA
Yıldırım Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
154
Emine MURAT
BURSA
Yıldırım Mevlana Anaokulu
Müdür
155
Mehmet KAYA
BURSA
Yıldırım Ertugrul Gadi Anadolu Lisesi
Müdür
156
Abdullah TEKNE
BURSA
Yılıdım Zübeyde Hanım İlkokulu
Müdür
157
H.İrfan BALTA
BURSA
Yılıdım Zübeyde Hanım İlkokulu
Müdür
158
Abdullah BOZKURT
BURSA
Yıldırım Nurettin-Gülten Kutlucan Ortaokulu
Müdür
159
Sebahattin GENCEL
BURSA
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
160
Mustafa ERSOY
BURSA
Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Ortaokulu
Müdür V.
161
Kaddur AKSOY
DİYARBAKIR
Bismil Atattürk İlkokulu
Öğretmen
162
Muraz BOZDOĞAN
DİYARBAKIR
Çermik Cavit Torun İmam Hatip Ortaokulu
Öğretmen
163
İdris ZAMAN
DİYARBAKIR
Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
164
Abdurrezzak BAŞAK
DİYARBAKIR
Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
165
Bayram SEZGİN
DİYARBAKIR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
166
Zülfü ÖZKAN
DİYARBAKIR
Çınar Ziya Gökalp İlkokulu
Öğretmen
167
Ahmet AYDIN
DİYARBAKIR
Hazro Cumhuriyet İlkokulu
Öğretmen
168
Hayrullah ÖZDEMİR
DİYARBAKIR
Kayapınar Cankatran İlkokulu
Öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
308
Mart 2014-2678
169
Yılmaz ÇEBE
DİYARBAKIR
Kayapınar Halk Eğitim Merkezi
Öğretmen
170
Ramazan ELHAMAN
DİYARBAKIR
Kayapınar Vali Ahmet Cemil Serhadlı
Ortaokulu
Öğretmen
171
Haci ARSLAN
DİYARBAKIR
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
172
Şemsettin
PEHLİVANOĞULLARI
DİYARBAKIR
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
173
Azamet ÇELİK
DİYARBAKIR
Kulp Halk Eğitim Merkezi
Öğretmen
174
Hamdusena TEL
DİYARBAKIR
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
175
Mehmet DEMİR
DİYARBAKIR
Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
176
Mustafa ÇAKMAK
DİYARBAKIR
Yenişehir Şehitlik Lisesi
Öğretmen
177
Mehmet Şakir YAMAN
DİYARBAKIR
Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
178
Yılmaz YILDIZ
DİYARBAKIR
Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
179
Abdullah BİLGE
ERZURUM
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürü
180
Yıldırım AKKUŞ
ERZURUM
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
181
Çiğdem HOPUR
ERZURUM
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
182
Ayhan YANIK
ERZURUM
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
183
Necati ÖZARSLAN
ERZURUM
Azizye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
184
Mehmet ÖZSOY
ERZURUM
Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
185
Metin FERAH
ERZURUM
Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
186
Yakup YAMAN
ERZURUM
Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
187
Sinan TAŞ
ERZURUM
Azizye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
188
Yüksel AKTAŞ
ERZURUM
Aşkale Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür
189
Zafer TARMAN
ERZURUM
Yakutiye Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İlkokulu
Müdür
190
Murat ŞAHİN
ERZURUM
Aziziye Atatürk Ortaokulu
Müdür
191
Selahattin GENÇ
ERZURUM
Aziziye Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
192
Tuncer KURT
ERZURUM
Aziziye Spor Lisesi
Öğretmen
193
Naci YERLİKAYA
ERZURUM
Pasinler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Öğretmen
194
Yunus CİHAN
ERZURUM
Pasinler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Öğretmen
195
Fırat YILDIRIM
ERZURUM
Yakutiye Hilalkent Anadolu Lisesi
Müdür V.
196
Hakan ATEŞOĞULLARI
ERZURUM
Yakutiye Mecidiye İlkokulu
Müdür
197
Yusuf Kenan GÜRSOY
ERZURUM
Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi
Müdür
198
Tuba AYDIN
ERZURUM
Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortk
Öğretmen
199
Mahmut TURANOĞLU
ERZURUM
Aziziye Halk Eğitim Merkezi
Müdür
200
Ekrem SERİN
GAZİANTEP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdür V.
201
Mehmet Ali TİRYAKİOĞLU
GAZİANTEP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
202
Mehmet Şakir ULUDAĞ
GAZİANTEP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
309
203
Mustafa UZUN
GAZİANTEP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
204
İdris URHAN
GAZİANTEP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
205
Mehmet YAĞCI
GAZİANTEP
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
206
Ahmet ORUÇ
GAZİANTEP
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü
Şube Müdürü
207
Vasıf MUNİS
GAZİANTEP
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü
Şube Müdürü
208
Ali ERTUĞRUL
GAZİANTEP
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü
Şube Müdürü
209
İbrahim ALTUNBAŞ
GAZİANTEP
Şehitkamil Hayri Küpeli Ortaokulu
Müdür
210
İsmail KARACA
GAZİANTEP
Şehitkamil Hayri Küpeli Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
211
Ahmet YAŞAR
GAZİANTEP
Şehitkamil Hayri Küpeli Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
212
Mehmet SARIYILDIZ
GAZİANTEP
Şehitkamil Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür
Müdür
Müdür Yardımcısı
213
Mehmet Sabri TEKİN
GAZİANTEP
Şehitkamil Emine Konukoğlu İmam Hatip
Ortaokulu
214
Mehmet KOÇ
GAZİANTEP
Şehitkamil Ülger Kepkep Ortaokulu
Şehitkamil Gürteks Mehmet Hayri Özkaya
İlkokulu
Şehitkamil Erikli Kavaklık Rotary Kulübü
Ortaokulu
215
Fatih TÜRKHAN
GAZİANTEP
216
Erol AĞKALE
GAZİANTEP
217
Ökkeş KALENDER
GAZİANTEP
Şehitkamil Ahmet Erkul Ticaret Meslek Lisesi
Öğretmen
GAZİANTEP
Şehitkamil M. Hayri Akınal Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Öğretmen
218
İbrahim GÜNEŞ
Müdür Yardımcısı
Müdür
219
Settar YİĞİT
GAZİANTEP
Şehitkamil Mete Uygun Ortaokulu
Müdür
220
Burhan CANKATAR
GAZİANTEP
Şehitkamil Hasan Ali Yücel Lisesi
Müdür
221
Ömer BATI
GAZİANTEP
Şehitkamil Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu
Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
222
Murat KAR
GAZİANTEP
Şehitkamil Bayraktar Anadolu Lisesi
Müdür
223
İsmet TİRYAKİ
GAZİANTEP
Şehitkamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
Müdür
Müdür
224
İsmet HOZATLIOĞLU
GAZİANTEP
Şehitkamil Hasan Celal Güzel
İlkokul/Ortaokulu
225
Hasan DOĞAN
GAZİANTEP
Şehitkamil Ülger Kepkep Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
226
Ömer Faruk ÇELİK
GAZİANTEP
Şehitkamil Nefise Necip Teymur İlkokulu
Müdür
227
Mehmet KUNDAK
GAZİANTEP
Şehitkamil Nefise Necip Teymur İlkokulu
Müdür Yardımcısı
228
Ekrem KİRİK
GAZİANTEP
Şehitkamil Gaziantep Anadolu Lisesi
Müdür Başyardımcısı
229
Cumali KOYUNCU
GAZİANTEP
230
Hasan DEMİR
GAZİANTEP
231
Mehmet Hayri
KOÇBAYINDIRAN
GAZİANTEP
232
Hasan POLAT
GAZİANTEP
233
Fatma Mehtap ÖZDEMİR
GAZİANTEP
234
Ahmet TUNÇ
GAZİANTEP
235
Yücel CANÇELİK
236
Şükrü EREN
Şehitkamil Gaziantep Ticaret Odası Ticaret
Meslek Lisesi
Şehitkamil Türkan Ömer Okan Anadolu
Lisesi
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şehitkamil Ayten Kemal Akınal Anadolu
Lisesi
Şehitkamil Avukat Mahmut Düşün Kız
Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
Müdür
VHKİ
Öğretmen
Öğretmen
Şahinbey Gaziantep Lisesi
Müdür
GAZİANTEP
Şahinbey Özel İdare Anadolu Lisesi
Öğretmen
GAZİANTEP
Şahinbey Kazım Karabekir Ortaokulu
Öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
310
Mart 2014-2678
237
Mustafa GEÇER
GAZİANTEP
Şahinbey Hürriyet Ortaokulu
Müdür
238
Ali ÇAVUŞ
GAZİANTEP
Şahinbey Mahmut Fehime Ersoy İlkokulu
Müdür Yardımcısı
239
Adnan UZUNARLAN
GAZİANTEP
Şahinbey Turgut Özel Ortaokulu
Müdür
240
Huh OKUMUŞ
GAZİANTEP
Şahinbey Yeditepe İlkokulu
Müdür
Şahinbey Ülgan Konukoğlu Ticaret Meslek
Lisesi
Şahinbey Ülgan Konukoğlu Ticaret Meslek
Lisesi
Şahinbey Ülgan Konukoğlu Ticaret Meslek
Lisesi
241
Ziya DEMİR
GAZİANTEP
242
Mustafa KOCAMANBAŞ
GAZİANTEP
243
Orhan GÜNEŞ
GAZİANTEP
244
Bestami TUNÇ
GAZİANTEP
245
Deniz YILMAZ
GAZİANTEP
Şahinbey Serince Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
246
Mehmet Arif NACAROĞLU
GAZİANTEP
Şahinbey Serince İlkokulu/Ortaokulu
Öğretmen
247
Kader Bekem ÖZPOLAT
GAZİANTEP
Şahinbey Serince İlkokulu/Ortaokulu
Öğretmen
248
Muhlise NACAROĞLU
GAZİANTEP
Şahinbey Serince İlkokulu/Ortaokulu
Öğretmen
249
Hacer DEMİR
GAZİANTEP
Şahinbey Serince İlkokulu/Ortaokulu
Öğretmen
Müdür
Şahinbey Serince İlkokulu
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür
250
Murat AYTURAZ
GAZİANTEP
Şahinbey Mehmet Erdemoğlu İlköğretim
Okulu
251
Hasan Ali ÇAKIN
GAZİANTEP
Şahinbey Güneş Ortaokulu
Müdür
252
Adem TUNÇ
GAZİANTEP
Şahinbey Tahsin Yentur İlkokulu
Müdür Yardımcısı
253
Cahit KÖRDEVE
GAZİANTEP
Şahinbey Tahsin Yentur İlkokulu
Müdür Yardımcısı
254
Kemal KARA
GAZİANTEP
Şahinbey Tahsin Yentur İlkokulu
Müdür
255
Halil BAHAR
GAZİANTEP
Şahinbey Hilal Doğan Mazıcıoğlu Ortaokulu
Müdür V.
256
Metin PARLAK
GAZİANTEP
Şahinbey Şehitadem Yavuz Ortaokulu
Müdür
257
Şıh Mehmet KİLİTÇİ
GAZİANTEP
Şahinbey Mehmet Küçükparmak Ortaokulu
Öğretmen
258
Tacim SARI
GAZİANTEP
Şahinbey Tahsin Yentur İlkokulu
Öğretmen
259
Abdullah AVCI
GAZİANTEP
Nurdağı Sakçagözü İlkokulu
Müdür
260
Mehmet TOR
GAZİANTEP
Nurdağı İmam Hatip Lisesi
Müdür V.
261
Ömer KARAYILAN
GAZİANTEP
Nurdağı Çok Programlı Lisesi
Müdür
262
Ramazan YAVUZ
GAZİANTEP
Nizip Abdurrahman Alkan Ortaokulu
Müdür
263
Abdullah DEMİR
GAZİANTEP
Nizip İkizce İlkokulu
Müdür Yardımcısı
264
Mehmet GÖREN
GAZİANTEP
Nizip Ali Alkan Ortaokulu
Müdür
265
Mehmet DEMİR
GAZİANTEP
Nizip Adile Altınbaş Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
266
Mehmet KILIÇ
GAZİANTEP
Nizip Anadolu Lisesi
Müdür
Müdür
267
Suna SERTPOLAT
GAZİANTEP
Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merezi
ve ASO Müdürlüğü
268
Filiz BİLİCİ
GAZİANTEP
Nizip Hatice Seyit Çeker İlkokulu
Öğretmen
269
Halil KENDİRCİ
GAZİANTEP
Nizip Hatice Seyit Çeker İlkokulu
Müdür
270
Hasan CEYLAN
GAZİANTEP
Nizip Adile Altınbaş Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
311
271
Atilla İŞLER
GAZİANTEP
Nizip Hatice Seyit Çeker İlkokulu
Müdür Yardımcısı
272
Durdu AYDIN
GAZİANTEP
Nizip Müslüm Erdoğan İlkokulu
Müdür
273
Halil ŞAHİN
GAZİANTEP
Nizip TEKEL İlkokulu
Müdür Yardımcısı
274
Cengiz GÜNDEŞ
GAZİANTEP
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
275
Abdullah DAĞLI
GAZİANTEP
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
276
Metin KILIÇPARLAR
GAZİANTEP
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
277
Recep AĞDEMİR
GAZİANTEP
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
278
Ahmet KARABULUT
GAZİANTEP
Islahiye İbni Sina Anadolu Lisesi
Öğretmen
279
İsmihan UYANIK
GAZİANTEP
Islahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür
280
Yusuf TEMLİ
GAZİANTEP
Islahiye Ortaklı İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
281
Hacı Tuğrul BURAN
GAZİANTEP
Islahiye 75. İlkokulu
Öğretmen
282
Selma KARA ŞEN
GAZİANTEP
Islahiye 75. İlkokulu
Öğretmen
283
Nazik SABAH YILDIZ
GAZİANTEP
Islahiye 75. İlkokulu
Öğretmen
284
Ahmet NACAR
GAZİANTEP
Islahiye 75. Ortaokulu
Öğretmen
285
Murat SUNGUR
GAZİANTEP
Islahiye Karacaoğlan İlkokulu
Müdür Yardımcısı
286
Bayram Murat KURŞUN
GAZİANTEP
Islahiye Karacaoğlan İlkokulu
Müdür
287
Ahmet DAĞASLAN
GAZİANTEP
Islahiye Atatürk İlkokulu
Müdür
288
Yusuf ALÇIK
GAZİANTEP
Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
289
Abdurrahim ANUŞTEKİN
GAZİANTEP
Yavuzeli Bakırca İlköğretim Okulu
Müdür
290
Ömer MERCAN
GAZİANTEP
Yavuzeli Süleymanobası İlköğretim Okulu
Müdür
291
Salih BOZAT
GAZİANTEP
Yavuzeli Hacı Sait Korkmaz İlköğretim Okulu
Müdür
292
Selim BAŞ
GİRESUN
Alucra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
293
Köksal CÜRE
GİRESUN
Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
294
Şeref KILIÇ
GİRESUN
Espiye Cibril Ortaokulu
Müdür
295
Mehmet OK
GİRESUN
Espiye Güzelyurt Ortaokulu
Müdür
296
Tahsin BAYRAM
GİRESUN
Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
297
Ahmet YILDIRIM
ISPARTA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
298
Yüksel ALTUNTAŞ
ISPARTA
Merkez Şehit Ali İlsan Kalkmaz Anadolu
Lisesi
Öğretmen
299
Zekeriya MERCAN
MERSİN
Gülnar Anadolu Lisesi
Müdür
300
Mehmet Akif GÜVENÇ
MERSİN
Mezitli Tepeköy İlkokulu
Müdür
301
Mustafa KARAAYDIN
MERSİN
Mezitli Fındıkpınarı İlkokulu
Müdür
302
Cemalettin TURAN
MERSİN
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Müdür
Müdür
303
Musa ERÇINAR
MERSİN
Silife Taşucu Prof. Dr. Durmuş
Tezcan Lisesi
304
Emin Ali GEZER
MERSİN
Silifke İmamlı Ortaokulu
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
312
Mart 2014-2678
305
Mihris Nihat BÜYÜKTEPE
MERSİN
Silifke İmamlı Ortaokulu
Öğretmen
306
Mucip KINA
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
307
Zekine DAYIOGLU
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
308
Halil ASILSOY
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
309
Şerafettin TURAN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
310
Nedat İLHAN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
311
Mustafa USLU
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
312
Vacip Kemal ALKAN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
313
Erol DEMİR
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
314
Ali AYDIN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
315
Burhan GÖKSU
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Memur
316
Şinasi EKİNCİ
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
317
Canan TURHAN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
318
Nimet GÜLCÜ
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
319
M.Ali ÇIPLAK
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
320
Mustafa ODUNCU
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
321
Nuriye SARI
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
322
Süleyman ÇAY
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
323
Fatma DEMİR
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
324
Yaşar BOSTANCI
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
325
Serkan ŞENTÜRK
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
326
Fatma OKUTAN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
327
Zemine SUNA
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
328
Burcu VAYISOĞLÜ
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
329
Sultan AYDIN
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
330
Derya KAYA
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
331
Mustafa TABAK
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
332
Çetin GÜMÜŞOĞLU
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tekniker
333
Ali ÇAKMAK
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Masa Memuru
334
Nurcan ATAER
İSTANBUL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
Müdür
335
Ahmet TOPUZ
İSTANBUL
Arnavutköy Bolluca Türk Tekstil Vakfı
İlkokulu
336
Hakan ÇİFTÇİ
İSTANBUL
Arnavutköy Şeyh Kamil İlkokulu
Müdür Başyardımcısı
337
Abdulhalik BAŞ
İSTANBUL
Ataşehir Sakarya İlkokulu
Müdür Yardımcısı
338
Ersin KUDRETOĞLU
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
313
339
Muhsin METİN
İSTANBUL
Bağcılar A.Nermin Bilimli Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
340
Semra SAKA
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Şef
341
Mehmet GARİP
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
342
Emre ÇAY
İSTANBUL
Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulu
Öğretmen
343
Mükremin KÖSE
İSTANBUL
Bağcılar Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu
Öğretmen
344
Emine KULE
İSTANBUL
Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı
345
Kenan KARATAŞ
İSTANBUL
Bağcılar İçdaş İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
346
Mehmet MİŞE
İSTANBUL
Bağcılar Dr.Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
VHKİ
Öğretmen
347
Ünsal EKER
İSTANBUL
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
348
Kadem ÇALIŞ
İSTANBUL
Bağcılar A.Nermin Bilimli İlköğretim Okulu
Müdür
349
Yalçın YILDIRIM
İSTANBUL
Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Müdür
350
Satılmış KISMET
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
351
Mutlu AYDIN
İSTANBUL
Bağcılar Dündar Uçar Lisesi
Müdür Yardımcısı
352
Süleyman KARAMAN
İSTANBUL
Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Müdür Yardımcısı
353
Mehmet YEŞİLKAYA
İSTANBUL
Bağcılar Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
354
Bayram ÇETİN
İSTANBUL
Bağcılar Vakıflar Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Bağcılar Zeynep Bedıa Kılıçlıoğlu İlköğretim
Okulu
Bağcılar İ.T.O. Özel Eğitim Uygulama
Merkezi
355
Kerim BAYRAM
İSTANBUL
356
Bünyamin CAN
İSTANBUL
357
Celal MOĞUL
İSTANBUL
Bağcılar İsa Yusuf Alptekin İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
358
Kenan AY
İSTANBUL
Bağcılar Vakıflar Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
359
Mehmet Fatih KARGI
İSTANBUL
Bağcılar Şükrü Savaşeri İlkokulu-Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
360
Altuğ ÇETİN
İSTANBUL
Öğretmen
361
Esra ATAR
İSTANBUL
362
Ahmet ÇOBAN
İSTANBUL
363
Veli KORKMAZ
İSTANBUL
Bağcılar Otocenter Ticaret Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
364
Hüseyin DANIŞMANOGLU
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Lisesi
Müdür Yardımcısı
365
Hediye AYANOĞLU
KESKİN
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Lisesi
Müdür Yardımcısı
366
Bahri BÜKE
İSTANBUL
Bağcılar Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
367
Ahmet ÖZTÜRK
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar İbni Sina Lisesi
Öğretmen
368
Selim ÇİMEN
İSTANBUL
Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu
Müdür Yardımcısı
369
Erol TURAN
İSTANBUL
Bağcılar Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
370
Nuray EKİZ
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Memur
371
Ersin K IRCAN
İSTANBUL
Bağcılar Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
372
Hikmet GÜNDÜZ
İSTANBUL
Bağcılar Kocayusuf İlköğretim Okulu
Müdür
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
314
Mart 2014-2678
373
İsmail ASLAN
İSTANBUL
Bağcılar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
374
Mehmet YURDAKUL
İSTANBUL
Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi
İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
375
Dicle ÇOLAK
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Lisesi
Öğretmen
376
İsmail KICIR
İSTANBUL
Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu
Müdür Yardımcısı
377
Özkan BOYACI
İSTANBUL
Bağcılar Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
378
Nermin AKHANIM
İSTANBUL
Bağcılar Malazgirt İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
379
Muhammet Fatih AYDEMİR
İSTANBUL
Bağcılar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Sibel YÖRÜKEN
İSTANBUL
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
Öğretmen
381
İsmail ÇOLAK
İSTANBUL
Bağcılar Ticaret Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
382
Demir Sani TUNÇ
İSTANBUL
Bağcılar Otocenter Ticaret Meslek Lisesi
Müdür
383
İlhami ASLAN
İSTANBUL
Bağcılar Otocenter Ticaret Meslek Lisesi
Öğretmen
384
Zafer KESKİN
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Lisesi
Öğretmen
385
Mehmet KOÇ
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
386
Selami KILIÇARSLAN
İSTANBUL
Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Müdür Yardımcısı
387
Selaattin CEYLAN
İSTANBUL
Bağcılar Kurtdereli Mehmet İlkokulu
Müdür
388
Halil YÜKSEK
İSTANBUL
Bağcılar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu
Öğretmen
389
İsa AKHAN
İSTANBUL
Bağcılar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Başyardımcısı
390
Ümit GÜRBÜZ
İSTANBUL
Bağcılar Vakıflar Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
391
Recep AKKOÇ
İSTANBUL
Bağcılar Vakıflar Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
392
Abdulgani AY
İSTANBUL
Bağcılar İstoç İlköğretim Okulu
Öğretmen
380
Bağcılar Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim
Okulu
Bağcılar Orhan Gazi Anadolu İmam Hatip
Lisesi
393
Süleyman ÖZTÜRK
İSTANBUL
394
Tamer GÜRBÜZ
İSTANBUL
395
Çetin SUAL
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Ticaret Meslek Lisesi
Öğretmen
396
Mehmet KARA
İSTANBUL
Bağcılar Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu
Müdür Başyardımcısı
397
Serkan AYDENİZ
İSTANBUL
Bağcılar Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
398
Gönül ARSLAN
İSTANBUL
Bağcılar Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
399
Rahmi GÜNBELDEK
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar Kirazlı İlkokulu
Müdür Yardımcısı
400
Metin DEMİR
İSTANBUL
Bağcılar Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı
401
Yahya KARAHAN
İSTANBUL
Bağcılar Bağcılar İlkokulu/Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
402
Uğur IŞIK
İSTANBUL
Bağcılar İbni Sina Lisesi
Öğretmen
403
Mine ÖĞENÇ
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Şef
Hasan Hüseyin YILDIRIM
İSTANBUL
Bağcılar Ahi Evren Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Müdür V.
405
Nebiye YAŞAR
İSTANBUL
Bağcılar Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu
Öğretmen
406
Metin KURNAZ
İSTANBUL
Bağcılar Atatürk İlkokulu-Ortaokulu
Öğretmen
404
Öğretmen
Müdür
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
315
407
Mustafa KOŞAR
İSTANBUL
Bağcılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü
Memur
408
İrfan KILIÇTAŞ
İSTANBUL
Bağcılar Vakıflar Ortaokulu
Müdür
409
Yunus OZAN
İSTANBUL
Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu
Mtid.Yardımcısı.
Müdür
410
Serap TÜRKER
İSTANBUL
Bağcılar Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik
ve Meslek Lisesi
411
Halil ÇETİNKAYA
İSTANBUL
Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu
Müdür
412
Fatma KIRCAN
İSTANBUL
Bağcılar Fatih İlkokulu
Müdür Başyardımcısı
413
Seyfettin KUYUMCU
İSTANBUL
Bağcılar Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
Müdür
414
Hamdullah YAZICI
İSTANBUL
Bağcılar Üsküp İlkokulu
Müdür
Bahçelievler Prof.Dr.Mümtaz Turhan Sosyal
Bilimler Lisesi
Bahçelievler Abıdın Pak Oğretmenevı ve
Aksam Sanat Okulu
415
Abdi ERDOĞAN
İSTANBUL
416
Mekke KOCAMAN
İSTANBUL
Müdür
417
Emin ÇIKRIKÇI
İSTANBUL
Bahçelievler Şair Zihni Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Bahçelievler Ayazma Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Öğretmen
Müdür
418
Şükrü DİKİCİ
İSTANBUL
419
Mustafa TEKİN
İSTANBUL
Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi
Öğretmen
Öğretmen
420
Berkay ERDER
İSTANBUL
Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Meslek
Lisesi
421
Muhammet Bilgehan
ATALAY
İSTANBUL
Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulu
Öğretmen
422
Yener YILDIRIM
İSTANBUL
Bakirköy Bakırköy Halk Eğitim Merkezi
Müdürü
423
Recep ERYILMAZ
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
424
Serpil ÇAKMAK
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Müdür
425
Dursun GÜRLEK
İSTANBUL
Beşiktaş Beşiktaş Erhan Gedikpaşa Çok
Programlı Lisesi
426
Ayşegül GÖKMENER
İSTANBUL
Beşiktaş Gülen Üstünel Anaokulu
Müdür
427
Erol AKBULUT
İSTANBUL
Beşiktaş Tevfık Fikret İlkokulu
Müdür
Müdür Yardımcısı
428
Möhlettin ÇOLAK
İSTANBUL
Beşiktaş Levent Natuk Birkan Halk Eğtim
Merkezi
429
Ertan DEMİRTAŞ
İSTANBUL
Beşiktaş Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
Müdür Başyardımcısı
430
Abbas GÜNEY
İSTANBUL
Beşiktaş Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu
Müdür
431
Süleyman YILDIZ
İSTANBUL
Beşiktaş Lütfı Banat İlkokulu
Müdür
432
Mustafa KARAER
İSTANBUL
Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi
Müdür
433
Mehmet ÖNCEL
İSTANBUL
Beşiktaş Rahmi Kirişçioğlu İlkokulu
Müdür
434
Talat GÜNDAY
İSTANBUL
435
Fisun KAPLAN
İSTANBUL
436
Gülten YAZICI
İSTANBUL
437
Asuman ÖZTÜRK
Beşiktaş lOO.Yıl Mustafa Kemal
İlkokulu/Ortaokulu
Beşiktaş Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Müdür
Müdür Başyardımcısı
Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu
Müdür
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
Müdür
438
Kenan SÜRBAHAN
İSTANBUL
Beşiktaş Amavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu
Lisesi
439
Derya ÖZTEKİN
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
440
Necmiye YILMAZ
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
316
Mart 2014-2678
441
Meliha BOYACI
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
442
Birol HAZIRBAŞ
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
443
Mustafa ÖZTÜRK
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni
444
Zeynel GÖZEL
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
445
Kenan ALKAÇ
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
446
Şükran KARADEMİR
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
447
İlhan TAŞKAYA
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Teknisyen
448
Samettin IŞIK
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
449
Kadime ERCAN
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
450
Niyazi SIRMA
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
451
İsmet GÜN
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
452
Göksel KILIÇ
İSTANBUL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
453
Filiz BARAN
İSTANBUL
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
454
Erol KÖMÜR
İSTANBUL
Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi
Öğretmen
455
Ali Rıza ULUCAN
İSTANBUL
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
456
İsa BAHAT
İSTANBUL
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
457
İbrahim POLATER
İSTANBUL
Beylikdüzü Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
458
Banu Selçuk ALAKEL
İSTANBUL
Beylikdüzü Gürpınar Azime Yılmaz
Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
459
Güven BOZKURT
İSTANBUL
Beylikdüzü Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
460
Öztürk ÇETİN
İSTANBUL
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
461
Yılmaz YILDIRIM
İSTANBUL
Beyoğlu İstiklal İlkokulu
Müdür
462
Yılmaz İPEK
İSTANBUL
Beyoğlu Hüviyet Bekir İlkokulu
Müdür
463
Şener ATAY
İSTANBUL
Çatalca Ferhatpaşa İlkokulu
Öğretmen
464
Sıtkı VERİM
İSTANBUL
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
465
Yusuf HAYRİ
İSTANBUL
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
466
Bahri OTKEN
İSTANBUL
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
467
Bayram ERCAN
İSTANBUL
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
468
Feyzullah SERT
İSTANBUL
Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Müdür Yardımcısı
469
Mustafa UZUN
İSTANBUL
Esenler Esenler Ressam Şevket Dağ
İlkokulu
470
Nihat YEŞİLYURT
İSTANBUL
Esenler Engin Can Güre Ortaokulu
Müdür V.
471
Mustafa EROĞLU
İSTANBUL
Esenler 125.Yıl İlkokulu
Müdür Yardımcısı
472
Yusuf ERGÜLCÜ
İSTANBUL
Esenler 125.Yıl Ortaokulu
Öğretmen
473
Cem Mesut TUNÇERİZ
İSTANBUL
Esenler 125.Yıl İlkokulu
Müdür
474
İmdat ÇIRAK
İSTANBUL
Esenler 125.Yıl İlkokulu
Müdür Başyardımcısı
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
317
475
Cemil SARICI
İSTANBUL
Esenler Esenler Andolu İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı
476
Selahattin Dal
İSTANBUL
Esenler Esenler Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
477
Nurettin ESİRKİŞ
İSTANBUL
Esenler Esenler Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür
478
İdris EROĞLU
İSTANBUL
Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi
Öğretmen
479
Cengiz OFLUOĞLU
İSTANBUL
Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi
Müdür
480
Nuh ELDEN
İSTANBUL
Esenler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Müdür Yardımcısı
481
Ergün AKŞAHİN
İSTANBUL
Esenler Atışalanı İsmetpaşa İlkokulu
Müdür
Öğretmen
482
Özgün ÇOBAN
İSTANBUL
Esenler Amiral Vehbi Zıya Dümer Anadolu
Lisesi
483
Can KURT
İSTANBUL
Esenler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdür
484
Haşim ALBAYRAK
İSTANBUL
Esenler Dr. İhami Faydagör Ortaokulu
Müdür
485
Kadir ADIYAMAN
İSTANBUL
Esenler Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
486
Orhan AYYILDIZ
İSTANBUL
Esenyurt Yusuf Akdaş İlkokulu
Müdür Yardımcısı
487
Erdinç KAYA
İSTANBUL
Esenyurt Esenyurt Örnek Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
488
Tamer TURAN
İSTANBUL
Esenyurt Şerife Bacı Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
489
Serkan GÜR
İSTANBUL
Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
490
Şevde Amine ŞAŞKIN
İSTANBUL
Eyüp Üçşehitler Ortaokulu
Öğretmen
491
Sadettin ŞİMŞEK
İSTANBUL
Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Öğretmen
492
Nurşen Demirkaya AYGÜN
İSTANBUL
Eyüp Haydar Arçelik Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Müdür
493
Cafer Selim ÖZDEMİR
İSTANBUL
Eyüp Eyüp Tantavi Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
494
Murad KARASOY
İSTANBUL
Fatih Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı
495
Münire ACAR
İSTANBUL
496
Şeref KOÇ
İSTANBUL
497
Sertan UZUN
İSTANBUL
498
Sündüz YORGANCILAR
İSTANBUL
Gaziosmanpaşa Küçükköy Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
Gaziosmanpaşa Küçükköy Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Müdür
Müdür V.
Gaziosmanpaşa Dobruca İlkokulu
Müdür Yardımcısı
Gaziosmanpaşa Preveze İlkokulu
Öğretmen
Kadıköy Dosteller İşitme Engelli Erken
Çocukluk Eğitim Merkezi
Kadıköy Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
499
Murat BAYRAKTAR
İSTANBUL
500
Burak ŞAHİN
İSTANBUL
Müdür Yardımcısı
501
Seher Özlem BAŞTOPÇU
İSTANBUL
Kadıköy Semiha Şakir İlkokulu
Müdür
502
Ömer ATİLLA
İSTANBUL
Kadıköy Mustafa Mihriban Boysan İlkokulu
Müdür Yardımcısı
503
Pınar KIRDÖK
İSTANBUL
Kadıköy Göztepe Halil Türkkan Ortaokulu
Müdür
504
Serdar BOMBACI
İSTANBUL
Kadıköy Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Öğretmen
505
Murat AYKOL
İSTANBUL
Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu
Müdür
506
Fahri ÜŞEK
İSTANBUL
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
507
Tahsin NALBANT
İSTANBUL
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
508
Zakin KELEŞ
İSTANBUL
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
Öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
318
Maltepe Mutluhan Uzunal Çolakoğlu
Ortaokulu
Maltepe Küçükyalı Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Mart 2014-2678
509
Mustafa İÇLİ
İSTANBUL
510
Selami ÇİÇEK
İSTANBUL
511
Olcay KÖKER
İSTANBUL
Maltepe Orhangazi Lisesi
Öğretmen
Maltepe Küçükyalı Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Öğretmen
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
512
Ahmet CANDEMİR
İSTANBUL
513
Celal Yılmaz GÜLTEKİN
İSTANBUL
514
Selim CİHANOĞLÜ
İSTANBUL
515
İsmail ÇELİK
İSTANBUL
516
Mecit BAYAR
İSTANBUL
Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu
Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür
Şube Müdürü
517
Yılmaz KAYA
İSTANBUL
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
518
Ahmet Murat COŞKUN
İSTANBUL
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
519
Cemal DOLDURUR
İSTANBUL
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
520
Fatma BAYAR
İSTANBUL
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
521
Alpay YAVUZ
İSTANBUL
Silivri Kavaklı İlkokulu
Müdür
522
Barbaros DOĞAN
İSTANBUL
Silivri Silivri Ortaokulu
Müdür V.
523
Musa KALAY
İSTANBUL
Silivri Silivri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdür
524
Mutlu KILIÇ
İSTANBUL
Silivri Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür
525
Nesrin CAMBAZOĞLU
İSTANBUL
Silivri Erguvan Anaokulu
Müdür
526
Seyfettin AYDIN
İSTANBUL
Silivri Silivri Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür
527
Yusuf GÜVEN
İSTANBUL
Silivri Nurullah Baldöktü İlkokulu
Müdür V.
528
Ömür Yaşar KÖSE
İSTANBUL
Silivri Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı
529
Emel AVCI
İSTANBUL
Silivri Nurullah Baldöktü İlkokulu
Öğretmen
Silivri Lions Leo Dernekleri Esen Ibak Özel
Eğitim Uygulama Merkezi
Silivri Şerife Baldöktü Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Silivri Şerife Baldöktü Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
530
İsmail TUNA
İSTANBUL
531
Orhan KUŞ
İSTANBUL
532
Abdurrahman ÖZTÜRKOĞLU
İSTANBUL
533
Figen KAHRİMAN
İSTANBUL
Silivri Silivri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öğretmen
534
Fadime Selcen KOLAY
İSTANBUL
Silivri Prof.Dr.Besim Üstünel Anaokulu
Öğretmen
535
Nuriye DOĞAN
İSTANBUL
Silivri Prof.Dr.Besim Üstünel Anaokulu
Müdür
536
İlhan KUŞCAN
İSTANBUL
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
537
Gülçin DURAN
İSTANBUL
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
538
Talat ATAY
İSTANBUL
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
539
Volkan DEMİR
İSTANBUL
Ümraniye Emine Koçulu Ortaokulu
Öğretmen
İSTANBUL
Üsküdar Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü
Müdür
540
Şehzade MERT
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
541
Yakup HAYIRLIOĞLU
İSTANBUL
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
542
Mustafa EĞCİ
İSTANBUL
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
319
543
Mete ALTIOK
İSTANBUL
Zeytinburnu Zeytinbumu 100.Yıl Ticaret
Meslek Lisesi
Müdür
544
Nejmi KAŞKAYA
İSTANBUL
Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu
Müdür
545
Suna TARHAN
İSTANBUL
Zeytinburnu Atatürk İlkokulu
Müdür
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Akşam
Sanat Okulu
Müdür
546
Ünal YALÇIN
İSTANBUL
547
Kadir Halil UÇAR
İSTANBUL
Zeytinburnu Kazım Özalp İlkokulu
Müdür
Zeytinburnu Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulu
Müdür
548
Mehmet Ali AKÇAY
İSTANBUL
549
Murat TIĞLI
İSTANBUL
Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu
Müdür Yardımcısı
Rıdvan CENK
İSTANBUL
Zeytinburnu Zeytinburnu Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Öğretmen
551
Mehmet Sena HASANOĞLU
İSTANBUL
Zeytinburnu Atatürk İlkokulu
Öğretmen
552
Salih KAYIK
İSTANBUL
Zeytinburnu Abdulhak Hamit Ortaokulu
Öğretmen
550
553
Cengiz BAHÇACIOĞLU
KASTAMONU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
554
Engin
KARAKETHÜDAOĞLU
KASTAMONU
Prof.Dr. Saime İnal Savi Anadolu Lisesi
Öğretmen
555
Ahmet ŞİRİN
KASTAMONU
Araç İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı
556
Reşat ASRAK
KASTAMONU
Pınarbaşı Şh. Ramazan Akkaya YİBO
Müdür
557
Hüseyin ATMACA
KASTAMONU
Tosya Namık Kemal Ortaokulu
Öğretmen
558
Utkan GÜZEL
KASTAMONU
Tosya Dumlupınar İlkokulu
Öğretmen
559
Ömer Faruk BULUT
KAYSERİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
VHKİ
560
Bülent BEKTAŞ
KAYSERİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmetli
561
Musa Yücel ÇOŞKUN
KAYSERİ
Melikgazi Özkar Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi
Öğretmen
562
Ahmet ERDOĞAN
KONYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
563
Ahmet ARMUTOĞLU
KONYA
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
564
Basrı DOĞANAY
KONYA
Sarayönü Halıcı Cumhuriyet İlkokulu
Müdür
565
Tahir USLU
KONYA
Ereğli Kazım Karabekir İlkokulu
Müdür Yardımcısı
566
Ereğli Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim
Uygulama Merkezi
Ereğli Şehit mustafa Yurter Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi
Hasan KARA
KONYA
Öğretmen
567
Süleyman YAMAN
KONYA
568
Mesut KOCABAŞ
KONYA
Emirgazi Emrulgazi Ortaokulu
Öğretmen
569
Halil BEKTAŞ
KONYA
Selçuklu Şükriye Onsun İlkokulu
Öğretmen
570
Halil İbrahim KOÇAK
KONYA
Ereğli Atatürk Anadolu lisesi
Memur
571
Halil ERTAŞ
KÜTAHYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
572
Fatih BOZYİĞİT
KÜTAHYA
Merkez Fatih Ortaokulu
Öğretmen
573
Mehmet ŞİRİKÇİ
KÜTAHYA
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
574
Dursun GÜLSEREN
KÜTAHYA
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
575
Mehmet Kemal GÜNDÜZ
KÜTAHYA
Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
576
Zeki OĞUR
KÜTAHYA
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Öğretmen
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
320
Mart 2014-2678
577
Halil AKTAY
KÜTAHYA
Simav İmam Hatip Ortaokulu
Müdür
578
Hüseyin KAYGUSUZ
KÜTAHYA
Simav 19 Mayıs Ortaokulu
Müdür
579
Hamza KARA
KÜTAHYA
Simav Fen Lisesi
Müdür
580
Eray ADIGÜZEL
KÜTAHYA
Simav Gülizar Eren İlkokulu
Müdür
581
Serdal ŞİMŞEK
KÜTAHYA
Simav Çitgöl Ortaokulu
Müdür
582
Yaşar ZENGİN
KÜTAHYA
Simav Kestel İlkokulu
Müdür
583
Mehmet Sıddık KAYA
MARDİN
Kızıltepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öğretmen
584
Abdullah TAŞPINAR
NİĞDE
Merkez Fatih Ortaokulu
Öğretmen
585
Mehmet ULUSOY
NİĞDE
Çamardı İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
586
Hacı DÜNDAR
NİĞDE
Çamardı İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
587
Orhan ÇETİN
NİĞDE
Çamardı Mehmet Akif Ersoy YİBO
Müdür
588
Nurgül ÇETİN
NİĞDE
Çamardı Mehmet Akif Ersoy YİBO
Müdür Yardımcısı
Müdür
589
Gökhan MELİKOĞLU
ORDU
Merkez Ordu Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
590
Zeki ÖZKAN
ORDU
Ulubey Halk Eğitim Merkezi
Müdür
591
Mustafa ÖZTÜRK
ORDU
Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
592
Cemalettin TÜRK
ORDU
Kabadüz Halk Eğitim Merkezi
Müdür
593
Murat ÖZTÜRK
ORDU
Ulubey Anadolu Lisesi
Müdür
594
Hakan AKSOY
ORDU
Ulubey Durak Cemal Yıldızer İlk/Ortk
Müdür
595
Murat PARLAK
ORDU
İkizce Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
596
Tuğba KONTAŞ
ORDU
İkizce Kurtluca İlkokulu
Öğretmen
597
Mehmet AZAKLI
ORDU
İkizce Lisesi
Müdür
598
Veysel CENGİZ
ORDU
Fatsa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür
599
İbrahim ÇOBAN
ORDU
Fatsa Aslancami Ortaokulu
Müdür
600
Ahmet Gürsel AVCI
ORDU
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
601
Şengül DENİZ
ORDU
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef
602
İsa ÜNEL
ORDU
Ünye Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Müdür
603
Rıza ÇELİK
ORDU
Ünye Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Öğretmen
604
Murat ÇİLESİZ
ORDU
İkizce Şenbolluk Ortaokulu
Müdür
605
Vahit DURAN
ORDU
Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür
606
İbrahim TATLIGÜL
ORDU
Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür
607
Fatma BEKDEMİR
ORDU
İkizce Şenbolluk İlkokulu
Öğretmen
608
Mehmet Emin AKKURT
SİNOP
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürü
609
Süleyman GÜMÜŞ
SİNOP
Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
610
Kenan KÖYLÜ
SİNOP
Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
321
611
Ayşe KESKİN
SİNOP
Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Müdür
612
Hasan KAYA
SİNOP
Gerze Atatürk Ortaokulu
Müdür
613
Metin ÇALMAZ
SİNOP
Gerze Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdür
614
Ahmet ARAR
SİNOP
Gerze Lisesi
Müdür
615
Murat BALCIOĞLU
SİNOP
Gerze Ş. N. Saraç Anadolu Lisesi
Müdür
616
Nazım AKSU
SİNOP
Gerze Halk Eğitim Merkezi
Müdür
617
Abdullah TAŞTAN
TOKAT
Merkez Bilim ve Sanat Merkezi
Müdür
618
Eyüp DOĞAN
TOKAT
Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür
619
Nuri YILDIZ
TOKAT
Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
620
Lütvü YALÇIN
TOKAT
Artova Anadolu Lisesi
Müdür
621
Eyüp SEVER
TOKAT
Artova Yatılı Bölge Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
Müdür
622
Cafer AKGÜN
TOKAT
Niksar Ayles Nadide Başar Yatılı Bölge
Ortaokulu
623
Ayhan YILDIZ
TOKAT
Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
624
Serkan KAZAN
TOKAT
Zile Ticaret Meslek Lisesi
Müdür
625
Dursun BEK
TOKAT
Zile Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdür Yardımcısı
626
Fethi SAYIŞ
TOKAT
Zile Halk Eğitim Merkezi
Müdür Yardımcısı
627
Metin PORSUK
TOKAT
Zile Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmen
628
Kenan ARSLAN
TRABZON
Akçaabat Söğütlü Anaokulu
Müdür
629
Alaattin DURNA
TRABZON
Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür
630
Adnan YILDIZ
TRABZON
Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi
Müdür
631
Mustafa SARI
TRABZON
Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi
Müdür
632
Mehmet BAYRAM
TRABZON
Akçaabat Derecik Lisesi
Müdür
633
Ömer Faruk ÇAKMAK
TRABZON
Akçaabat Yıldızlı TOKİ İlkokulu
Müdür Yardımcısı
634
Cemal Zihni ERENEL
TRABZON
Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi
Öğretmen
635
Süleyman GERİGELMEZ
TRABZON
Akçaabat Yıldızlı TOKİ Ortaokulu
Öğretmen
636
Mehmet AYDEMİR
TRABZON
Hayrat Taflanıcık Fazlı Rıza Zengin
Ortaokulu
Müdür
637
Ömer DAĞ
VAN
Erciş Alaattin Sucular İlkokulu
Müdür
638
Murat SAĞLAM
VAN
Çaldıran Yavuz Selim İlkokulu
Müdür Yardımcısı
639
Murat KORKMAZ
VAN
Çaldıran İncealan İlkokulu
Müdür Yardımcısı
640
Ruhi KAVAKLI
VAN
Muradiye İmam Hatip Lisesi
Müdür
Müdür
641
Harun GÜNDÜZ
VAN
Muradiye Kız Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
642
Hüseyin UYSAL
ZONGULDAK
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
643
Salih DİRİCAN
ZONGULDAK
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
644
Bahattin DUMAN
ZONGULDAK
Alaplı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
Müdür Yardımcısı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
322
Mart 2014-2678
645
Erdal YILMAZ
ZONGULDAK
Alaplı Kasımlı Ortaokulu
Müdür
646
Çiğdem Serenli CANİAZ
ZONGULDAK
Alaplı Kasımlı İlkokulu
Öğretmen
647
Dilek ERTEKİN
ZONGULDAK
Alaplı Kasımlı İlkokulu
Öğretmen
648
Şennur TAŞKIN
ZONGULDAK
Alaplı Kasımlı İlkokulu
Öğretmen
649
Üçler SARIKAYA
ZONGULDAK
Ereğli Ormanlı Ortaokulu
Müdür
650
Hasan ÇEVİK
ZONGULDAK
Ereğli Ormanlı İlkokulu
Müdür Yardımcısı V.
651
İsmail KOŞAN
KIRIKKALE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Müdür
Yardımcısı
652
İlyas CAN
KIRIKKALE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
653
Dursun SARAY
KIRIKKALE
Merkez Mehmet Varlıoğlu Ortaokulu
Müdür
654
Fekret ÇETİNKAYA
KIRIKKALE
Merkez Leyla İsa Aktuğ Ortaokulu
Müdür
655
Murat ÜNLÜ
KIRIKKALE
Merkez Yüzüncü Yıl İlkokulu
Müdür
656
Semra BAHADIR
KIRIKKALE
Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müdür
657
Nusret KILIÇ
KIRIKKALE
Keskin Doğan Gürbüztürk Anadolu Lisesi
Müdür
Öğretmen
658
Recai ATUÇURAN
KIRIKKALE
Yahşihan TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat
Sıtkı Ortaokulu
659
Şerif BALCAN
ŞIRNAK
Cizre Fen Lisesi
Müdür Başyardımcısı
660
Ömer ZEREN
ŞIRNAK
Cizre Fen Lisesi
Müdür Yardımcısı
661
Mehmet AKTUĞ
ŞIRNAK
Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
662
M. Şirin ASLAN
ŞIRNAK
Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
663
Volkan MUTLU
ŞIRNAK
Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
664
Sait UYSAL
ŞIRNAK
Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Müdür V.
665
Bilal AKSOY
ŞIRNAK
Silopi M. Akif Ersoy Ortaokulu
Öğretmen
Mart 2014-2678
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
323
MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILARI
ONAY 11/02/2014 tarihli ve 596122 SAYILI MAKAM ONAYI İLE ADAYLIĞI KALDIRILAN UZMAN
YARDIMCILARI
ADI SOYADI
UNVAN
GÖREV YERİ
ADAYLIK
KALDIRMA
TARİHİ
1
Aslı DEMİRCAN
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü
13.02.2014
2
Kübra KARAİBİŞ
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü
13.02.2014
3
Bilal GÜR
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü
13.02.2014
4
Fatma YAVUZ
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü
12.02.2014
5
Hatice Nihan ERDAL
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Strateji Geliştirme
Başkanlığı
25.02.2014
6
İlyas Gürbüz YILDIZ
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü
18.02.2014
7
Nazlı YILMAZ
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü
18.02.2014
8
Onur GÜLBAHAR
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı
04.03.2014
9
Pınar SELÇUK SÜZME
Millî Eğitim Uzman Yrd.
Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü
25.02.2014
SIRA
NO
……….............................................. VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
Seval ÜNLÜSOY
GÖREV YERİ
Amasya-Suluova Şehit Aydın Korkmaz
Ortaokulu
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
25/02/2014-836095
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
324
Mart 2014-2678
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliği
253
2.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
255
3.
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları
256
4.
“Ortaöğretim Felsefe” Adlı Taslak Ders Kitabının Ders Kitabı Olarak
Kabulü
300
5.
“Ortaöğretim Felsefe” Adlı Ders Kitabına Ait Kurul Kararının İptali
301
6.
Duyurular
302
İkraz
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 17
0 (312) 413 14 34
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Download

2678 Mart 2014 - Yükseköğretim Kurulu