HARMONOGRAM
postupu prací při odstávce Úpravny vody Ostrava - Nová Ves (ÚV)
Důvod odstavení:
Termín odstávky:
Výkon čerpací stanice před odstávkou:
Výkon čerpací stanice v průběhu odstávky:
Čištění provádí středisko (provoz):
Demolice nádrží bývalé odželezňovací stanice
původní úpravny vody (provádí firma DAV, a.s.)
a přeložka výtlaku z filtrace do vodojemu (provádí
firma NEVIS Opava s.r.o.)
28.6. – 30.10.2014
195 l/s
0 l/s
5111, 5112, 61
Další akce probíhající v době odstávky ÚV:
1. Čištění technologických zařízení úpravny vody – zajišťuje 5112
2. Oprava budovy strojovny provádí firma VOSTAV MORAVA a.s
3. Oprava podzemní štoly (strojovna – budova tzv. Babylonu) – DEV COMPANY, spol. s r.o.
4. Oprava přívodního kabelu 22 kV na prameništi Nová Ves - provádí firma ELTODO, a.s.
5. Oprava nátěrů a maleb budov filtrace provádí firma SATON s.r.o.
6. Oprava napojení prvků MaR a elektroinstalace na VDJ Nová Ves – provádí Prospect spol. s r.o.
7. Oprava měření kyslíku na aeraci– provádí Endress+Hauser Czech s.r.o.
8. Výměna vzorkovacích ventilů na filtraci – provádí údržba 5112
9. Instalace průtokoměrů na tzv. Staré filtrační stanici – realizuje údržba 5112 + Prospect spol. s r.o.
10. Instalace měření hladin vápna ve vápenných silech – provádí údržba 5112
11. Oprava rozvaděče R 10 v budově úpravny - provádí údržba 5112 a Prospect spol. s r.o.
12. Budova strojovny - rozvaděč ¼ maxima - odpojení a zrušení nefunkčních obvodů. Provádí 5112
13. Zrušení závěsného kabelu mezi zámečnickou dílnou a filtrací. Provádí 5112
14. Likvidace kabelu mezi strojovnou a chlorovnou. Provádí 5112
15. Úprava zapojení všech pohonů AUMA. Provádí 5112
16. Elektro údržba rozvaděčů a elektro zařízení v areálu úpravny vody a v areálu prameniště. Provádí
5112
17. Instalace T-kusu DN 500 v revizní šachtici výtlaku na filtraci – provádí 5112
18. Částečná výměna potrubí na filtraci (koroze) – provádí 5112
19. Oprava shrabováků kalů sedimentace – provádí 5112
20. Provedení korozně stavebního průzkumu shrabováků a sedimenatce – VIDEFKOR FM s.r.o.+
5112
21. Revize potrubí propojení předčištěných komor – provádí 5112
22. Revize a vyčištění potrubí výtlaku na filtraci 5112 + 61
23. Revize vybraných bodů výtlaku z Dubí – N. Ves – provádí 5112
24. Čištění napojení výtlaku ze studní Dubí do hlavního řadu – provádí 5112
25. Vyčištění kalových jímek (tandemy)- provádí 5112
26. Revize a vyčištění výtlačného potrubí z prameniště Nová Ves – provádí 5112
27. Revize a vyčištění výtlačného potrubí hydraulické bariéry na prameništi Nová Ves – provádí 5112
28. Kamerové prohlídky před a po čištění potrubí – provádí 5112 + 61
29. Oprava výstelky čerpadla M5 ve strojovně – provádí 5112 + CZ Pumpy Chesterton)
30. Revize čerpadla M5+M6 ve strojovně – provádí 5112
31. Revize čerpadel M4 a,b,c a kulových uzávěrů – provádí 5112
32. Demontáž a montáž výstroje studní prameniště Nová Ves a provedení kamerových prohlídek za
účelem přípravy regenerace vybraných studní – provádí 5112 + dodavatel kamerových prohlídek
33. Revize a vyčištění čerpadel ze studní prameniště Nová Ves
F_5111_28_MP_51_10_V1
Strana/celkem stran: 1/3
Datum
9.6.
9.6.
9.6.
28.6.
28.6. – 29.6
29.6.
30.6.
30.6.
30.6. – 11.7.
11.8.
09/2014
6.10.
17.10.
Den
Předání staveniště pro opravu strojovny firmě
VOSTAV MORAVA a.s.
po
Předání staveniště pro opravu podzemní štoly firmě
DEV COMPANY, spol. s r.o.
po
Předání staveniště pro opravu kabelu 22kV na
prameništi Nová Ves firmě ELTODO, a.s.
Snížení čerpání vyrobené vody do vodovodní sítě na
so
90 l/s
so -ne Čištění technologie sedimentačních nádrží a vodojemu
Odstavení ÚV z provozu, snížení čerpání vyrobené
ne
vody do vodovodní sítě na 0 l/s
Zahájení sanačního čerpání z prameniště Nová Ves
po
100 l/s (snižování hladin) do kanalizace ul. Plzeňská
Předání staveniště demolice nádrží bývalé
odželezňovací stanice původní úpravny vody firmě
DAV, a.s.
Předání staveniště přeložka výtlaku firmě NEVIS
po
Opava s.r.o.
Prohlídka VDJ za účasti fy BETOCHEM, projektanta,
INSET (pasport staveb před demolicí nádrží bývalé
odželezňovací stanice původní úpravny vody)
po -pá Čištění technologického zařízení úpravny vody
po
Převzetí staveniště po opravě štoly od firmy DEV
COMPANY, spol. s r.o.
Předání staveniště pro odstranění reklamovaných
závad VDJ firmě BETOCHEM
po
po
pá
24.10.
pá
27.10.
po
29.10.
30.10.
Postup hlavních prací
st
čt
F_5111_28_MP_51_10_V1
Převzetí staveniště po demolici nádrží původní
úpravny vody od firmy DAV, a.s. a po výměně
výtlaku od firmy NEVIS Opava s.r.o.
Převzetí VDJ po reklamaci od fy BETOCHEM
Převzetí staveniště po výměně kabelu 22 kV na
prameništi Nová Ves od firmy ELTODO Ostrava s.r.o.
Převzetí staveniště po opravě budovy strojovny od
firmy VOSTAV MORAVA, a.s.
Zprovoznění úpravny vody 80 -100 l/s přes přepad
vodojemu do Červeného potoka
Zprovoznění čerpání z ÚV do Červeného potoka –
100 l/s (uzavření armatur na síti a otevření kalníku do
Červeného potoka)
Odběr vzorků vyrobené pitné vody
Odběr vzorků vyrobené pitné vody
Odkalení výtlaku do Záhumenic
Zvýšení výkonu úpravny na 150 l/s
Zahájení čerpání vyrobené vody do VDJ Záhumenice
(40 – 80 l/s)
Obnovení čerpání vyrobené vody do vodovodní sítě
(80 - 110 l/s směr VDJ Muglinov) – uzavírání kalníku
Časový
interval
8:00
8022, 5100
9:00
8022, 5100
11:00
8022, 5100
7:00
5111
Zajišťuje
5112, 5111
7:00
5111
7:00
5111
8:00
8022, 5100
8:30
8022, 5100
10:00
8022, 5100
7:00
8:00
15:00
8022, 5100
Bude
upřesněno
dle průběhu
demolice
8022, 5100
8:00
8022,5100
8:00
9:30
8022, 5100
8022, 5100
12:00
8022, 5100
5111
8:00
5111, 5235
10:00
7:00
9:00 –
11:00
3:00
7:30 –
8:00
8:00 –
9:00
63
63
51+52,57
5111
5111,57
5111 +
5235
Strana/celkem stran: 2/3
Datum
Den
Postup hlavních prací
Časový
interval
Zajišťuje
12:00 –
18:00
5111
do Červeného potoka a současné otvírání armatur (ul.
Novoveská), následně otevření armatur na ul. 28. října
Zvýšení výkonu úpravny na 180 l/s
Náhradní zásobování :
a) zvýšený odběr z vodojemu na Muglinově
b) zvýšený odběr přes redukční stanici RSTAN 7
Oznámení SmVaK o zvýšeném odběru :
a) zvýšený odběr z vodojemu na Muglinově
b) zvýšený odběr přes redukční stanici RSTAN 7
Oznámení SmVaK o zvýšeném odběru :
zajišťuje: 57
Oznámení Pivovaru Ostravar:
zajišťuje: 57
Oznámení Úmob Nová Ves a MMO
(datová schránka)
zajišťuje: 57
Bez vody zůstává:
___
Ohlášení vody dne:
___
zajišťuje: -
Zásobování vodou cisternou:
___
zajišťuje: -
Zpracoval:
Ing. Orszuliková, vedoucí
Střediska technologie úpravy
vody
Ing. Pavla Domanská, technik
investiční výstavby
Ing. Libor Frydrych, MBA
vedoucí Provozu zdrojů a
úpravy vody
Datum:
4.6.2014
CO:
Schválil:
Ing. Libor Frydrych, MBA
vedoucí Provozu zdrojů a úpravy
vody
1,3, 8, 9, 52, 57, 5714, 5711, 61, 62, 63, 71, 9047, 8022, 1014,
příslušné pracoviště: 5100, 5111,5112
F_5111_28_MP_51_10_V1
Strana/celkem stran: 3/3
Download

postupu prací při odstávce Úpravny vody Ostrava