1260°C
1 2 6 0° C
52
Tepelně izolační
materiály
s vysokým izolačním
efektem
Od izolačních desek a výplní až po dělené
potrubní dílce: konstruktéři pecí spoléhají
na výrobky firmy Promat. Důvod: kvalitní
materiály zajistí optimální a ekonomicky
výhodné řešení.
PROMASIL® 1000 °C - 1100 °C
PROMACLAD® 900 °C - 1100 °C
Promat ® textílie 500 °C - 1260 °C
PROMAGLAF®-HTI 1100 °C - 1250 °C
PROMAPACK® 1000 °C - 1100 °C
53
PROMASIL®-1000, -1100 a -1100 Super
- lehké kalciumsilikátové izolační desky 1000 °C až 1100 °C
Charakteristika
Vlastnosti a výhody použití
PROMASIL®-1000 a -1100 jsou lehké
kalciumsilikátové bezazbestové izolační
desky. V kombinaci s lehčenými žárovzdornými cihlami nebo žárobetonem
jsou ideálním konstrukčním materiálem
pro zadní izolace vysokoteplotních agregátů. Všeobecně známá nízká odolnost
kalciumsilikátových materiálů ke změnám
teploty vylučuje jejich použití na žárové
straně vyzdívek.
PROMASIL®-1100 Super je lehká izolační
deska velkého formátu, která se vyrábí
nejnovější kalciumsilikátovou technologií
a díky tomu dosahuje výjimečných vlastností ve srovnání s podobnými výrobky.
•
•
•
•
•
•
nízká tepelná vodivost
vysoká teplotní odolnost
nízké hodnoty dodatečného
teplotního smrštění
nízká objemová hmotnost
odolává ochranným atmosférám
(CO, NH3, H2, N2 and CH4)
nízký obsah železa a neobsahuje síru
Stálá jakost výrobků PROMASIL® podle
požadavků norem DIN a ASTM je zaručena patentovaným postupem výroby na
moderních zařízeních.
PROMASIL ® kalciumsilikátové desky
a půlené potrubní dílce
Technické údaje
PROMASIL ® kalciumsilkátové izolační desky
Název výrobku
-1000
-1100
-1100 Super
Barva
bílá
bílá
bílá
Klasifikační teplota
1000 °C
1100 °C
1050 °C
Objemová hmotnost ρ
245
Pevnost v tlaku za studena
1,5 N / mm 2
2,5 N / mm 2
2,5 N / mm 2
Smrštění
při 1000 °C, 12 h
1,3 %
–
–
při 1050 °C, 12 h
–
1,5 %
1,5 %
Vratná teplotní roztažnost
5,4·10 -6 m/m.K
5,5·10 -6 m/m.K
5,4·10-6 m/m.K
Tepelná kapacita c
1,03 kJ/kg.K
1,05 kJ/kg.K
1,03 kJ/kg.K
Tepelná vodivost λ
W/m.K
W/m.K
W/m.K
200 °C
0,075
0,075
0,077
400 °C
0,105
0,105
0,083
600 °C
0,145
0,145
0,093
800 °C
0,175
0,185
0,100
Odolnost vůči ochranným plynům
kg / m 3
285
kg / m 3
300 kg / m 3
CO, NH3, H2, CH4, N2
Kritéria pro výběr
Zpracování a postup
PROMASIL® může být snadno
zpracován nástroji na obrábění dřeva.
Vznikající prach není absorbovatelný
plícemi a z hlediska hygieny práce je
nezávadný.
54
Řezání
Na pracovišti by měly být při řezání
sledovány maximální povolené
koncentrace prachu v ovzduší.
Doporučuje se používat odsávání.
PROMASIL® je nestlačitelná zadní izolace
těchto vlastností:
• vysoká izolační schopnost
• malá tloušťka vyzdívky
• nízká objemová hmotnost
• malá akumulace tepla
• izolování velkých ploch
• nízké montážní náklady
• provozní spolehlivost
• vysoká standardní kvalita
Z hlediska provozní spolehlivosti jsou
důležitými kritérii nízké dodatečné
smrštění po výpalu a vysoká pevnost
v tlaku.
PROMASIL®
1000 °C - 1100 °C
Oblasti použití
Izolační desky a potrubní dílce
PROMASIL® jsou používány ve všech
průmyslových odvětvích jako kvalitní
konstrukční materiál pro zadní izolaci
vysokoteplotních agregátů.
• Hutní průmysl: tavení, tepelné zpracování a tvarování za tepla
• Keramický průmysl: komorové a tunelové pece
• Sklářský průmysl: tavící a chladící
pece
• Cementářský průmysl: tepelné výměníky a cyklónové separátory
• Chemický a petrochemický průmysl:
krakovací jednotky a výrobní zařízení
Závislost tepelné vodivosti na teplotě
PROMASIL ®
Tepelná vodivost λ (W/m.K)
PROMASIL® a PROMATON® ve vyzdívce anodové pece
0,16
PROMASIL®-1000 a -1100
0,14
Dodávané formáty
0,12
Standardní
rozměry
PROMASIL ® -1000 a -1100 PROMASIL ® -1100 Super
Délka x šířka
1000 x 500 mm
0,10
0,08
PROMASIL®-1100 Super
0,06
0
100
200
300
400 500
Tm (°C)
600
700
800
Tloušťka desky 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70,
75, 80, 90, 100 mm
PROMASIL®-1000
Půlené potrubní dílce
Vnitřní průměr min.
Vnější průměr max.
Délka dílce
10 mm
220 mm
500 mm
Ostatní průměry jsou vyráběny na
vyžádání.
2500 x 1200 mm
1250 x 1200 mm
1250 x 600 mm
➔ 1260 °C
25, 30, 40, 50, 60 mm
Tolerance
Rozměrové tolerance standardních desek:
délka a šířka:
± 1,5 mm (PROMASIL®-1000 a -1100)
± 3 mm (PROMASIL®-1100 Super)
tloušťka:
± 1,3 mm (PROMASIL®-1000 a -1100)
± 0,5 mm (PROMASIL®-1100 Super)
Přířezy
Přířezy a tvarové dílce jsou dodávány podle požadavků.
Technické srovnání: izolační cihly vs. desky PROMASIL®
Izolační cihly
PROMASIL ®
62 izolačních cihel
2 desky PROMASIL ®
125 mm tloušťka zdi
90 mm tloušťka zdi
62,5
kg / m 2
21,6 kg / m2
55
PROMACLAD ®- 900, -1050 a -1100
vermikulitové desky 900 ºC až 1100 ºC
Charakteristika
Vlastnosti a výhody použití
•
PROMACLAD ®-900, -1050 a -1100 jsou
vysokoteplotní izolační desky na bázi
expandovaného vermikulitu a anorganických pojiv. Materiál neobsahuje azbest
a organické látky. Vermikulit je
hořečnatoželeznatá slída, která zahřátím
expanduje na velmi lehké granule z nichž
jsou tlakovým lisováním vyráběny desky,
cihly a tvarové dílce.
•
•
•
•
•
•
•
•
odolnost proti teplotním šokům,
možnost použití na žárové straně
nehořlavý materiál třídy A1 podle DIN
4102
při zahřívání nevzniká kouř
nízká tepelná vodivost
vysoký elektrický odpor
snadné zpracování a instalace
vysoká teplotní odolnost
dobrá chemická odolnost proti
kyselinám, hydroxidům a spalinám
tuhost a pevnost s dostatečnou
mechanickou stabilitou
Technické údaje
Název výrobku
Vermikulitové desky
PROMACLAD ®- 900
PROMACLAD ®-1050
PROMACLAD ®-1100
desky
desky
desky
okrová
okrová
okrová
A1, nehořlavé
A1, nehořlavé
A1, nehořlavé
900 °C
1050 °C
1100 °C
350 - 450 kg / m 3
350 - 450 kg / m 3
600 kg / m 3
v závislosti na tloušťce desky
v závislosti na tloušťce desky
1,0 N / mm 2
1,0 N / mm 2
4,5 N / mm 2
900 °C, 12 h
2%
0,1 %
–
1050 °C, 12 h
–
1,5 %
1,0 %
0,80 kJ/kg.K
0,80 kJ/kg.K
0,80 kJ/kg.K
20 °C
0,14 W/m.K
0,14 W/m.K
0,16 W/m.K
200 °C
0,16 W/m.K
0,16 W/m.K
0,18 W/m.K
400 °C
0,19 W/m.K
0,19 W/m.K
0,21 W/m.K
600 °C
0,22 W/m.K
0,22 W/m.K
0,23 W/m.K
8,5 ·10 -6 m/m.K
8,5 ·10 -6 m/m.K
8,5 ·10 -6 m/m.K
2–3%
2–3%
2–3%
Barva
Třída hořlavosti dle DIN 4102
Klasifikační teplota
Objemová hmotnost ρ
Pevnost v tlaku za studena při 10 % stlačení
Smrštění při
Tepelná kapacita c
Tepelná vodivost λ
Vratná teplotní roztažnost
Obsah vlhkosti při balení ve fólii
Zpracování a postup
PROMACLAD ® může být jednoduše
zpracován nástroji na obrábění dřeva.
Může být řezán, vrtán a broušen. Při řezání
se obecně doporučuje zajistit odsávání.
Řezání
Na pracovišti by měly být při řezání
sledovány maximální povolené
koncentrace prachu v ovzduší.
56
PROMACLAD®-1200 papír
V nabídce je také PROMACLAD®-1200
papír, který zůstává ohebný i po
dlouhodobé tepelné expozici, vykazuje velmi dobrou chemickou odolnost
a je vhodný pro použití i v redukčním
prostředí. PROMACLAD®-1200 papír
má klasifikační teplotu 1200 °C.
PROMACLAD ®
900 °C – 1100 °C
Oblasti použití
Jako tepelná izolace v konstrukcích
průmyslových pecí na žárové straně
i jako zadní izolace. Také se používá pro
aplikace v domácnostech:
•
•
•
•
akumulační kamna
bojlery
krby
nádoby a nádrže
Materiál odolává atmosférám CO a CH4,
téměř nesmáčivý tekutým hliníkem,
kryolitem a fluoridy.
Přířezy
Tvarové dílce a přířezy je možno vyrobit
na zakázku dle dodaného výkresu.
PROMACLAD® desky
Dodávané formáty
Standardní rozměry
PROMACLAD®-900, -1050
PROMACLAD®-1100
PROMACLAD®-1200
Délka x šířka
1000 x 610 mm
1200 x 1200 mm
–
Tloušťka
20, 25, 30, 40,
20, 25, 30, 40 mm
0,27 ± 0,05 mm
50, 60, 70, 80 mm
50 x 610 x 1000 mm
0,40 ± 0,06 mm
➔ 1260 °C
1,00 ± 0,07 mm
Tolerance
Rozměrové tolerance desek:
délka a šířka:
0 až + 8 mm
tloušťka:
± 1,5 mm
Tepelná vodivost λ (W/m.K)
Závislost tepelné vodivosti na teplotě
PROMACLAD ®- 900, - 1050 a -1100
0,30
0,25
PROMACLAD®-1100
PROMACLAD®-900
PROMACLAD®-1050
0,20
0,15
0,10
20
200
400
Tm (°C)
600
57
Promat® textílie 500 až 1260 °C
Charakteristika
Vlastnosti a výhody použití
Textílie ALSIFLEX® se vyrábí z vysokoteplotního vlákna ALSIFLEX®
s organickou lubrikací a výztuže ze
skleněného vlákna nebo chromniklového
drátu.
•
Textílie PROMAGLAF® se vyrábí ze
skleněného vlákna (E-sklo nebo HT sklo)
s organickou lubrikací.
•
•
•
•
ohebné a elastické, vhodné
především jako těsnění
dobrá tepelná izolace
vysoká tahová pevnost, odolné
proti otěru
vysoká tepelná odolnost
dobrá chemická odolnost mimo
kyseliny fluorovodíkové, fosforečné
a koncentrovaných hydroxidů
Základní typy textílií
Rozměry
Max. teplota použití
ALSIFLEX® CrNi kulatá těsnící šňůra
vyztužená CrNi drátkem
průměr 4 až 70 mm
1 200 °C
ALSIFLEX® CrNi hranatá těsnící šňůra
vyztužená CrNi drátkem
průřez 4 x 4 až 70 x 70 mm
1 200 °C
ALSIFLEX® CrNi tkaniny a pásky
vyztužené CrNi drátkem
tloušťka 2 a 3 mm
1 200 °C
ALSIFLEX® sklo kulatá těsnící šňůra
vyztužená skleněným vláknem
průměr 4 až 70 mm
800 °C
ALSIFLEX® sklo hranatá těsnící šňůra
vyztužená skleněným vláknem
průřez 4 x 4 až 70 x 70 mm
800 °C
ALSIFLEX® sklo tkaniny a pásky
vyztužené skleněným vláknem
tloušťka 2 a 3 mm
800 °C
PROMAGLAF® kulatá těsnící šňůra
průměr 4 až 80 mm
600 °C
PROMAGLAF® hranatá těsnící šňůra
průřez 4 x 4 až 80 x 80 mm
600 °C
PROMAGLAF® tkaniny a pásky
tloušťka 2 a 3 mm
600 °C
PROMAGLAF®-KS speciální kamnářské
těsnící šňůry a pásky
průměr šňůr 4 až 19 mm
600 °C
Ne všechny rozměry jsou skladem, některé jsou pouze na vyžádání. Ostatní typy textilií jsou na vyžádání
58
Promat® textílie
500 °C - 1260 °C
Zpracování a postup
Ohebné šňůry, pevné šňůry, tkaniny a hadice mohou být zpracovány a
obráběny běžnými nástroji na tkaniny.
Při řezání se obecně doporučuje zajistit
odsávání. Na pracovišti by měly být sledovány maximální povolené koncentrace
prachu v ovzduší.
Oblasti použití
•
•
•
•
•
•
•
náhrada šňůr, těsnění a tkanin
z azbestu
materiál pro těsnění dilatačních spár
těsnění vrat a poklopů, tepelných
bojlerů, komínových odtahů
utěsnění spojů vysokoteplotních
zařízení
izolace potrubí
těsnění forem na ingoty
pecní zástěny a clony
Další tvary a rozměry jsou dostupné
na vyžádání.
➔ 1260 °C
59
PROMAGLAF ®- HTI 1200 a -HTI 1250
Informationen zu Promat
vysokoteplotní skleněná vlákna 1100 °C až 1250 °C
Charakteristika
Technické údaje
PROMAGLAF ® -HTI jsou vlákna
z křemičitanů alkalických zemin (vysokoteplotní skleněná vlákna) a nepatří do
skupiny vysokoteplotních vláken. Vlákna
PROMAGLAF®-HTI jsou biologicky odbouratelná a proto nejsou klasifikována jako
zdravotně závadná.
Název výrobku
Objemová hmotnost ρ
65, 100, 130
Vlastnosti a výhody použití
Smrštění po 24 hodinách
< 1%
< 4%
při teplotě
1200 °C
1250 °C
Tepelná kapacita c
1,05 kJ / kg.K
1,13 kJ / kg.K
Tepelná vodivost λ
pro OH 130 kg / m 3
•
vlákna jsou nezávadná z hlediska
hygieny práce, nepodléhají klasifikaci
biologicky odbouratelná vlákna
vysoká tepelná odolnost
vysoká odolnost vůči teplotním šokům
nízká tepelná vodivost a tepelná
kapacita
odolává ochranným atmosférám
(CO, NH3, H2, N2 a CH4)
množství dodávaných variant
•
•
•
•
•
•
PROMAGLAF ® rohože z vysokoteplotních
skleněných vláken
-HTI 1200
-HTI 1250
Barva
bílá
namodralá/bílá
Klasifikační teplota
1200 °C
Chemické složení
1250 °C
65, 100, 130 kg / m 3
kg / m 3
200 °C
0,05 W/m.K
0,06 W/m.K
400 °C
0,10 W/m.K
0,10 W/m.K
600 °C
0,16 W/m.K
0,14 W/m.K
800 °C
0,23 W/m.K
0,20 W/m.K
1000 °C
0,31 W/m.K
0,27 W/m.K
SiO 2
61 – 67 %
72 – 77 %
CaO
27 – 33 %
–
MgO
2,5 – 6,5 %
19 – 26 %
1–2%
0–4%
ostatní
Technické údaje
PROMAGLAF® -HTI tuhé desky
Název výrobku
-850
20 - 100
-1100
3 - 50
PROMAGLAF® -HTI měkké desky
-1250
60 - 100
3 - 50
-1100 plsť
60 - 100
6 - 15
- 1250 plsť
20 - 100
6 - 15
20 - 100
Tloušťka desky
mm
Standardní rozměry
mm 1200 x 1000 1000 x 610 1000 x 610 1000 x 610 1000 x 610 1250 x 1000 1000 x 610 1250 x 1000 1000 x 610
Klasifikační teplota
Objemová hmotnost ρ
°C
kg/m
3
850
250 - 350
1100
300 - 450
1250
200 - 300
300 - 450
250 - 350
170 - 270
170 - 270
170 - 270
Smrštění po 24 hodinách
%
3,6
1,8
2,6
2,9
3,6
2,6
2,2
2,3
2,5
při teplotě
°C
850
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
200 °C
0,08
0,06
0,07
0,06
0,06
0,08
0,08
400 °C
0,11
0,08
0,09
0,08
0,07
0,11
0,10
600 °C
0,15
0,10
0,13
0,11
0,10
0,15
0,15
800 °C
0,23
0,14
0,17
0,13
0,14
0,20
0,21
1000 °C
-
-
-
0,16
0,17
0,28
0,30
Al2O3
20
3
-
3
-
-
-
-
-
SiO2
45
62
63
71
73
59
59
69
69
CaO
13
24
26
-
-
27
27
-
-
MgO
7
4
4
18
20
4
4
21
21
LOI
<10
<9
<10
<9
<10
<10
<12
<10
<12
%
<10
<8
<10
<8
<10
<10
<12
<10
<12
Chemické složení
ztráta žíháním
obsah organických pojiv
60
1,07
170 - 270
0,85
Tepelná vodivost λ W/mK
1,15
1250
kJ/kg.K
Tepelná kapacita c
1,07
1100
1,15
%
PROMAGLAF ®
1100 °C - 1250 °C
Technické údaje
Název výrobku
PROMAGLAF ®-HTI papír
-1100
Klasifikační teplota
-1250
1100 °C
1250 °C
Objemová hmotnost ρ
200 – 300
Délka
10 – 40 m
10 – 40 m
Šířka
500, 610, 1000 mm
610, 1220 mm
Tloušťka
1 – 5 mm
1, 2, 3, 6 mm
kg/ m 3
140 – 180 kg/ m 3
Oblasti použití
Zpracování a postup
•
•
PROMAGLAF ® - HTI může být řezán
a zpracováván běžnými nástroji, např.
noži nebo nástroji pro zpracování dřeva.
Příslušenství pro kotvení je uvedeno na
straně 87.
•
•
•
žárovzdorné konstrukce
aplikace v domácnosti – bojlery, krby,
kamna atd.
metalurgie neželezných kovů, zejména
hliníku
keramický průmysl
petrochemický průmysl
Dodávané formáty
PROMAGLAF ® -HTI 1200 a 1250 rohož
65 kg / m 3
100 kg / m 3
130 kg / m 3
160 kg / m 3
12,7 mm
–
x
x
–
14640/12505*
610
1
25,4 mm
1200
x
x
1250
7320
610
1
38,1 mm
1200
x
x
–
5000
610
1
50,8 mm
1200
x
x
1250
3660
610
1
Objemová hmotnost
Tloušťka
1) Rohože
šířky 1220 mm na vyžádání
Délka ( mm ) Šířka ( mm )1 Role/karton
➔ 1260 °C
x vyrábí se oba typy rohože
*délka platí pro PROMAGLAF®-HTI 1250
Dodávaná balení
PROMAGLAF ® -HTI 1200 a 1250 volné vlákno
Balení
balík á 20 nebo 25 kg
PROMAGLAF ® -HTI rohože
ze skleněných vláken
61
PROMAPACK ®-700 a -900
izolační a těsnící desky 1000 °C až 1100 °C
Charakteristika
Desky PROMAPACK® jsou tuhý izolační
materiál na bázi minerálních vláken,
wollastonitu a vysokoteplotních vláken
s minerálním plnivem. Desky jsou pojeny jak organickým, tak anorganickým
pojivem. Díky této kombinaci mají desky
vysokou tepelnou odolnost, nízkou tepelnou vodivost a dobré elektroizolační vlastnosti. Tento materiál neobsahuje azbest
a veškeré jeho vlastnosti ho předurčují
jako ideální náhradu azbestových desek.
Aplikace je možná v řadě rozmanitých
oblastí. Použití není limitováno vysokou
teplotou. Hlavními oblastmi aplikace jsou
vysokoteplotní izolace či těsnění.
Vlastnosti a výhody použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tenký, lehký a tuhý materiál
hladký povrch
ve vlhkém stavu tvárný
výborná opracovatelnost
výborná tepelná odolnost
odolný proti tepelným rázům
výborný elektrický izolant
nízká tepelná vodivost
obtížně smáčivý roztavenými kovy
dobrá odolnost vůči kyselinám
Technické údaje
PROMAPACK® izolační a těsnící desky
Název výrobku
-700
-900
Barva
světle šedá
béžová/hnědá
Klasifikační teplota
1000 °C
1100 °C
Objemová hmotnost ρ
960 kg/ m 3
1000 kg/ m 3
Pevnost v ohybu1)
2,5 – 5,0 N/ mm 2
2,5 – 5,0 N/ mm 2
Smrštění při 1000 °C/24 h
2,6 %
0,8 %
Tepelná kapacita c
1,2 kJ / kg.K
1,2 kJ / kg.K
Tepelná vodivost λ
W / m.K
W / m.K
400 °C
0,10
0,12
600 °C
0,11
0,13
800 °C
0,13
0,16
1000 °C
0,14
0,20
%
%
SiO 2
44
45
Al2O3
34
18
CaO
0,6
20
LOI
19
15
11,5 %
12,8 %
Chemické složení
Obsah organických pojiv
1)
v závislosti na tloušťce desky
Zpracování a postup
PROMAPACK® lze snadno propichovat,
řezat, brousit a vrtat běžnými nástroji
z tvrdokovu. Desky PROMAPACK® mají
tu výhodu, že mohou být tvarovány
ve vlhkém stavu bez zlomení.
Při řezání se obecně doporučuje zajistit
odsávání. Na pracovišti by měly být sledovány maximální povolené koncentrace
prachu v ovzduší.
Desky PROMAPACK®
62
PROMAPACK ®
1000 °C - 1100 °C
Jako izolační a těsnící materiál, speciálně
jako náhrada dříve používaných
azbestových desek.
• vysokoteplotní těsnění
• nosný materiál pro válečkové tratě
v metalurgii a ve sklářství
• zadní izolační vrstva v pecních
konstrukcích a jako bariéra
absorbující agresivní kondenzáty
• domácí spotřebiče - vytápěcí
systémy a hořáky
• ochranná zařízení a svařovací
podložky
Příslušenství
PROMAPACK® může být lepen vrstva
na vrstvu nebo na další izolační materiál
podle teplotních požadavků buď
vysokoteplotním pojivem K 84 nebo
ALSIBLOCK®-D. Spoj by měl být co
nejtenčí.
Dodávané formáty
Standardní rozměry
PROMAPACK ® -700
PROMAPACK ® -900
Délka x šířka (mm)
1000 x 1000
1000 x 1000
Tloušťka desky (mm )
1
2
2,5
1
2
2,5
3
4
5
3
4
5
6
8
10
6
8
10
Tolerance
Rozměrové tolerance standardních desek:
délka a šířka:
± 5%
tloušťka:
1,0 mm
± 0,1 mm
1,5 / 2,0 mm
± 0,2 mm
3 ,0 mm
± 0,3 mm
4,0 / 5,0 / 6 ,0 mm
± 0,4 mm
8,0 / 10,0 / 12,0 mm
± 0,5 mm
Závislost tepelné vodivosti na teplotě
PROMAPACK ®-700, -900
Tepelná vodivost λ (W/m.K)
Oblasti použití
0,25
PROMAPACK®-900
0,20
0,15
PROMAPACK®-700
0,10
0,05
400
600
Tm (o C)
800
1000
➔ 1260 °C
Tvarové dílce
PROMAPACK ®
63
Download

1 2 6 0 ° C