Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ASUS X55A . Zjistíte si
odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ASUS X55A v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní
poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.
Návod k použití ASUS X55A
Návod k obsluze ASUS X55A
Uživatelská příručka ASUS X55A
Příručka pro uživatele ASUS X55A
Návod na použití ASUS X55A
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Abstrakt manuálu:
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
....... P-2 Pouzívání systému a softwaru ...
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... P-3 Nastavení systému BIOS......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. P-4 Bzné problémy a jejich esení .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...P-10 Obnova notebooku .......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
...P-16 Pomocí oddílu pro obnovu ..
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.......P-16 Pouzívání disku DVD pro obnovení (u vybraných model) ...
.....P-17 Informace o mechanice DVD-ROM .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.P-19 Informace adice Blu-ray ROM (u vybraných model).........
.....
.....
.P-21 Slucitelnost interního modemu .........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...P-22 Deklarace a prohlásení o bezpecnosti.......
..........
.....
.....
..........
..........
...P-26 Prohlásení Federální komise pro komunikaci ..
.....
..........
..........
.....
..P-26 Prohlásení FCC o nebezpecí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...
P-27 Notebook uzivatelská pírucka 3 Prohlásení o shod(Smrnice R&TTE 1995/5/EC) ..........
..........
.....
..P-27 Varovná znacka CE ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
..P-28 Prohlásení IC o vystavení radiaci pro Kanadu ...
.....
..........
..........
.....
.P-28 Bezdrátový provozní kanál pro rzné domény....
..........
..........
.....
...P-29 Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .P-29 Poznámky k bezpecnosti UL.
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
......P-31 Pozadavek na elektrickou bezpecnost....
..........
.....
.....
..........
..........
....P-32 Poznámky k TV tuneru (u vybraných model) .
.....
..........
..........
.....
..P-32 REACH ...
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..P-32 Severská opatení pro lithium (pro baterie lithium-ion) ........
.....
.P-33 Bezpecnostní informace o optické mechanice....
..........
..........
.....
...P-34 Bezpecnostní informace o laseru..
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.P-34 Varovný servisní stítek ....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
....P-34 Smrnice CDRH ......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.....P-34 Poznámka k výrobkm Macrovision Corporation .....
.....
.....
..........
.P-35 Schválení CTR 21(pro notebook s integrovaným modemem) ...P-36 Ekologický stítek Evropské Unie ......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
...P-38 Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR .......
.....
.....
..........
........P-38 Splnní globálních ekologických pedpis a prohlásení ..
.....
.....
P-39 Recyklace ASUS / Sluzby zptného odbru ..........
..........
.....
.....
........P-39 Informace o autorských právech ..
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
........P-40 Omezení odpovdnosti ..
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
P-41 Servis a podpora .....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.P-41 4 Notebook uzivatelská pírucka Kapitola 1: Pedstavení Notebooku 1 O této uzivatelské pírucce Práv drzíte v ruce uzivatelskou pírucku pro notebook.
@@@@2. 3. 4.
5. @@@@Zacínáme Úvodní informace pro práci s notebookem. Pouzívání notebooku Poskytuje informace o pouzívání komponent notebooku. Píloha
Seznámení s volitelnými doplky a pídavné informace. Skutecné dodané aplikace se lisí podle model a oblastí. Obrázky uvedené v této pírucce se mohou lisit od
vaseho modelu pocítace Notebook. Vycházejte z modelu pocítace Notebook, který máte k dispozici. Poznámky pro tuto pírucku V této pírucce se pouzívá nkolik
poznámek a varování, která vám dovolují dokoncit nkteré úkoly bezpecn a úcinn. Tyto poznámky mají rzné úrovn dlezitosti, jak je uvedeno níze: VAROVÁNÍ!
Dlezité informace, které je nutné dodrzet pro bezpecný provoz. DLEZITÉ! Klícov dlezité informace, které je nutné dodrzet, abyste zabránili poskození dat,
soucástek a zranní osob.
TIP: Tipy pro dokoncení úkol. POZNÁMKA: Informace pro speciální situace. 6 Notebook uzivatelská pírucka Bezpecnostní opatení Dodrzováním
následujících bezpecnostních opatení se zvysuje zivotnost notebooku. Postupujte v souladu se vsemi opateními a instrukcemi. Vyjma situací popsaných v této
pírucce, penechejte vsechny servisní cinnosti kvalifikovanému personálu. Ped cistním odpojte od stídavého proudu a odstrate bateriovou sadu. Notebook otete
cistou bunicitou houbickou nebo jelenicí zvlhcenou v roztoku saponátu bez abrazivního úcinku s nkolika kapkami teplé vody a pebytecnou vlhkost odstrate
suchou textilií. NEUMISUJTE na nerovné nebo nestabilní pracovní plochy. Pokud se kryt poskodí, vyhledejte servis. NEPOUZÍVEJTE ve znecistném nebo
prasném prostedí.
NEPOUZÍVEJTE v prostedí, kde uniká plyn. Na panel s displejem NETLACTE, ani se ho NEDOTÝKEJTE. K notebooku nepokládejte drobné pedmty, které by
jej mohly poskrábat nebo te;nn ped poskozením. DLEZITÉ! Pi nesprávné péci se povrch notebooku snadno ode. Pi peprav notebooku dbejte na to, aby se jeho
povrchy neodely nebo neposkrábaly.
Notebook uzivatelská pírucka 9 Zabalte svj notebook Jako prevenci proti necistotám, vod, nárazm a skrábancm lze zakoupit doplkový pepravní obal. Nabíjení
baterií Pokud plánujete vyuzívat bateriové napájení, nezapomete ped dlouhými cestami bateriovou sadu a dalsí doplkové sady pln nabít. Nezapomete, ze
napájecí adaptér bateriovou sadu nabíjí po celou dobu, kdy je pipojen k pocítaci a ke zdroji napájení AC. Je teba pocítat s tím, ze pi soucasném pouzívání
notebooku se bateriová sada nabíjí mnohem pomaleji. Opatení v letadle Chcete-li notebook pouzívat v letadle, obrate se na své aerolinie.
U vtsiny leteckých spolecností platí u pouzívaní elektronických zaízení jistá omezení. Vtsina z nich povoluje pouzívání elektroniky pouze bhem letu, nikoliv pi
startu letadla a pistávání letadla. DLEZITÉ! Existují ti hlavní typy letistních bezpecnostních zaízení: Rentgeny (pouzívané pro pedmty na dopravníkových
pásech), magnetické detektory (pouzívané u osob procházejících bezpecnostní kontrolou) a magnetické tyce (rucní zaízení pouzívaná u osob nebo
individuálních pedmt). Notebook a diskety je mozné posílat pes rentgenová zaízení. Nedoporucuje se vsak penásení notebooku nebo disket pes letistní
magnetické detektory nebo kolem magnetických tycí. 10 Notebook uzivatelská pírucka Píprava notebooku Zde uvádíme pouze strucné pokyny pro pouzívání
notebooku.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Vlozte bateriovou sadu 1 2 3 Pipojte napájecí adaptér pro stídavý proud 2 1 3 3 1 2 110V -220 V Notebook uzivatelská pírucka 11 Otevení panelu displeje
LCD 1. Opatrn palcem zvednte panel displeje. 2. Pomalým naklonním displeje dopedu nebo dozadu nastavte pohodlný zorný úhel.
Zapnutí napájení 1. Stisknte a uvolnte vypínac, který se nachází pod panelem displeje LCD. 2. Pomocí kombinace kláves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte
jas displeje LCD. 12 Notebook uzivatelská pírucka Kapitola 2: Seznámení s díly 2 Horní strana Klávesnice se v jednotlivých oblastech lisí. 1 2 3 4 5 6 7 14
Notebook uzivatelská pírucka 1 Mikrofon (integrovaný) Integrovaný monofonní mikrofon lze pouzívat pi videokonferencích, pi vyprávní nebo k jednoduchým
zvukovým nahrávkám. Kamera Integrovaná kamera umozuje poizování snímk nebo nahrávání videa. Lze pouzívat pi videokonferencích nebo s jinými
interaktivními aplikacemi. Kontrolka kamery (u vybraných model) Indikátor kamery signalizuje, ze je pouzívána zabudovaná kamera. Panel s displejem Panel
s displejem disponuje stejnými funkcemi jako monitor desktopu.
Notebook vyuzívá aktivní matici TFT LCD, která umozuje skvlé prohlízení srovnatelné s monitory desktop. Ve srovnání s monitory desktop, panel LCD
nevydává zádné záení ani nebliká, je tedy píjemnjsí pro oci. Pro cistní panelu s displejem pouzívejte mkkou textilii bez kapalných chemikálií (v pípad poteby
pouzijte cistou vodu). Vypínac Vypínac umozuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook a provést obnovu z STD. Jedním stisknutím vypínace ZAPNETE notebook
dalsím stisknutím vypínace VYPNETE notebook.
Vypínac funguje jen s oteveným panelem displeje. Klávesnice Klávesnice je vybavena klávesami v nezmensené velikosti s komfortní dráhou (hloubka, do které
je mozné klávesy stisknout) a oprky dlaní pro ob ruce. Je vybavena dvma funkcními klávesami pro Windows ke snadnjsí navigaci v operacním systému
Windows. 2 3 4 5 6 Notebook uzivatelská pírucka 15 7 Touchpad a klávesy Touchpad s klávesami je ukazovací zaízení, které má stejné funkce jako mys u
desktopu. Po nastavení touchpadu je k dispozici softwarov ízená rolovací funkce umozující snadnjsí navigaci ve Windows nebo na webu.
16 Notebook uzivatelská pírucka Spodní strana Vzhled spodní strany se mze lisit v závislosti na modelu. Velikost baterie je rzná v závislosti na modelu.
VAROVÁNÍ! Spodní strana notebooku se mze velice zahát. Pi manipulaci se spustným notebookem nebo krátce po jeho vypnutí je nutná opatrnost. Bhem
provozu nebo pi nabíjení jsou vysoké teploty normální. Nepouzívejte na mkkých povrsích jako jsou nap. postele nebonického vysouvání. 4 Port Kensington®
Lock Port Kensington® lock umozuje zajistní notebooku za vyuzití bezpecnostních produkt pro notebook, jez jsou kompatibilní s Kensington®. Tyto
bezpecnostní produkty jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabrauje odstranní notebooku z upevnného pedmtu. Nkteré bezpecnostní produkty
mohou obsahovat také detektor pohybu, který pi pohybu spoustí zvukovou výstrahu.
Notebook uzivatelská pírucka 20 Levá strana Model 17" 1 Model 15" 2 3 4 5 6 78 1 Model 14" 2 4 5 3 6 7 9 10 1 1 2 4 5 3 6 78 Vstup napájení (DC) Pes
konektor dodaného napájecího adaptéru se pevádí stídavý proud (AC) na proud stejnosmrný (DC). Pomocí tohoto konektoru se do notebooku pivádí
elektrický proud a nabíjí se vnitní bateriová sada. Aby nedoslo k poskození notebooku a bateriové sady, je nutné vzdy pouzívat napájecí adaptér, který byl
dodán. UPOZORNNÍ: PI POUZÍVÁNÍ SE MZE VÝRAZN ZAHÁT. ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S
TLEM. Notebook uzivatelská pírucka 21 2 Vzduchové otvory Vzduchové otvory slouzí pro písun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku. DLEZITÉ!
Zabrate zablokování vtracích otvor papírem, knihami, odvy, kabely nebo jinými pedmty v opacném pípad mze dojít k pehátí. 3 Port LAN Port LAN RJ-45 s
osmi kolíky je vtsí nez modemový port RJ-11 a podporuje standardní ethernetové kabely pro pipojení k lokální síti. Integrovaný konektor umozuje pohodlnou
práci bez pídavných adaptér. Výstup zobrazení (monitor) 15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní VGA kompatibilní zaízení jako je monitor
nebo projektor, který umozuje sledování na vtsím, externím displeji.
HDMI 4 5 Port HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzální rozhraní digitálního zvuku/ videa mezi libovolným
zdrojem zvuku/videa, napíklad set-top box, pehrávac DVD a pijímac A/V, a zvukovým a/nebo obrazovým monitorem, napíklad digitální televizor (DTV).
Podporuje standardní video, vylepsené video nebo video s vysokým rozlisením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu. Penásí veskeré standardy
ATSC HDTV a podporuje 8kanálový digitální zvuk s dostatecnou síkou pásma pro uspokojení budoucích vylepsení nebo pozadavk. 22 Notebook uzivatelská
pírucka 6 Port USB (2.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
0) Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zaízeními s USB 2.
0 nebo s USB 1.1 - jako nap. klávesnice, ukazovací zaízení, kamery, mechaniky pevných disk, tiskárny a skenery, která se pipojují sériov az do 12Mbits/s (USB
1.1) a 480 Mbit/s (USB 2.0).
USB umozuje soucasný provoz zaízení s jediným pocítacem s vyuzitím urcitých periferních zaízení ve funkci doplkových zásuvných zaízení nebo rozbocovac.
USB podporuje výmnu zaízení za provozu, vtsinu periferních zaízení je tedy mozné pipojovat nebo odpojovat bez opakovaného spustní pocítace. Port USB
(3.0) Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zaízeními s USB 3.0, s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako nap. klávesnice, ukazovací zaízení, kamery,
mechaniky pevných disk, tiskárny a skenery, která se pipojují sériov az do 4.8Gbits/s (USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.
0) a 12Mbits/s (USB 1.1). USB umozuje soucasný provoz zaízení s jediným pocítacem s vyuzitím urcitých periferních zaízení ve funkci doplkových zásuvných
zaízení nebo rozbocovac. USB podporuje výmnu zaízení za provozu, vtsinu periferních zaízení je tedy mozné pipojovat nebo odpojovat bez opakovaného
spustní pocítace. USB nabíjení+ (u vybraných model) Umozuje nabíjení mobilních telefon nebo digitálních audio pehrávac i v dob, kdy Eee PC spí, hibernuje
nebo je vypnuté. 7 8 / Výstup na sluchátka / Mikrofonní vstup Combo Jack Tento Combo konektor lze pouzít pro pipojení výstupního audio signálu z
notebooku k reproduktorm se zesilovacem nebo sluchátkm. Nebo lze vyuzít pro pipojení externího mikrofonu nebo výstupní signály z audio zaízení. Tento
konektor automaticky detekuje pipojení zaízení a pepínace funkcí. Notebook uzivatelská pírucka 23 9 Zdíka vstupu mikrofonu Zdíka pro monofonní mikrofon
(1/8 palce) se pouzívá pro pipojení externího mikrofonu nebo pro výstup signál zvukových zaízení. Pi vyuzití této zdíky se automaticky zablokuje integrovaný
mikrofon.
Tuto funkci lze pouzívat pi videokonferencích, pi vyprávní nebo k jednoduchým zvukovým nahrávkám. Výstupní zdíka pro sluchátka Zdíka pro stereofonní
sluchátka (1/8 palce) se pouzívá pro pipojení výstupního zvukového signálu notebooku k ozvuceným reproduktorm nebo ke sluchátkm. Pi vyuzití této zdíky se
automaticky zablokují integrované reproduktory. 10 24 Notebook uzivatelská pírucka Zadní strana Model 17"/ 15"/ 14" 1 1 Bateriová sada Kdyz je notebook
pipojen ke zdroji stídavého naptí, baterie se automaticky nabíjí. Kdyz notebook není pipojen ke zdroji stídavého naptí, je automaticky napájen z baterie.
Díky tomu je mozný provoz pi pechodu mezi jednotlivými stanovisti. Zivotnost baterie se lisí podle pouzití a jednotlivých specifikací podle notebooku.
Bateriovou sadu není mozné rozebírat, je nutné ji zakoupit jako samostatnou jednotku. Pední strana Model 17"/ 15"/ 14" 1 1 Slot pro pam flash Aby bylo
mozné pouzívat pamové karty ze zaízení, jako jsou napíklad digitální fotoaparáty, pehrávace MP3, mobilní telefony a osobní organizéry PDA, je teba obvykle
samostatn zakoupit externí ctecku pamových karet. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostní cteckou pamových karet, která dokáze
pohodln nacítat a zapisovat na adu pamových karet flash.
Notebook uzivatelská pírucka 25 26 Notebook uzivatelská pírucka Kapitola 3: Zacínáme 3 Napájení systému Pouzívání napájení AC Napájení notebooku je
tvoeno dvma cástmi - napájecím adaptérem a systémem bateriového napájení. Pilozený napájecí adaptér pevádí stídavý proud ze zásuvky na stejnosmrný
proud, který je potebný pro notebook. Notebook se dodává s univerzálním adaptérem pro pevod AC-DC. To znamená, ze napájecí kabel lze zapojit do
libovolné zásuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240 V bez nutnosti nastavování spínac nebo pouzití proudových konvertor. V nkterých zemích mze být nutné
pouzít pro napájecí kabel AC vyrobený v souladu s normami US adaptér pro pipojení dle místního standardu. Vtsina hotel je vybavena univerzálními
zásuvkami, které jsou uzpsobeny pro rzné napájecí kabely a naptí. Ped cestou do jiné zem bývá uzitecné obrátit se na nkoho s cestovatelskými zkusenostmi s
zádostí o radu ohledn naptí dodávaného do místních zásuvek AC. 3 1 2 110V -220 V Skutecné umístní napájecí jednotky se lisí podle model. Viz pedchozí
kapitola s údaji o poloze portu LAN. Pro notebook lze zakoupit cestovní sadu, která obsahuje napájecí a modemové adaptéry pro takka vsechny zem.
VAROVÁNÍ! NEPIPOJUJTE napájecí kabel stídavého naptí k elektrické zásuvce ped pipojením zástrcky stejnosmrného naptí k notebooku. V opacné pípad
mze dojít k poskození adaptéru stídavého-stejnosmrného naptí. 28 Notebook uzivatelská pírucka DLEZITÉ! V pípad pouzití jiného adaptéru pro napájení
notebooku nebo pi pouzití adaptéru urceného pro notebook u jiných elektrických zaízení mze dojít k poskození.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Pokud se objeví kou, je cítit spálení nebo adaptér AC-DC vydává nadmrné teplo, obrate se na servis. Pokud se domníváte, ze je adaptér AC-DC vadný,
obrate se na servis. Vadným adaptérem AC-DC se mze poskodit jak bateriová sada(-y), tak notebook. Tento notebook se v závislosti na oblasti dodává se
zástrckou se dvma nebo temi vidlicemi. U zástrcky se temi vidlicemi je nezbytné pouzití uzemnné zásuvky AC nebo ádn uzemnného adaptéru, aby se zajistil
bezpecný provoz notebooku. VAROVÁNÍ! PI POUZÍVÁNÍ SE NAPÁJECÍ ADAPTÉR MZE VÝRAZN ZAHÁT. ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE
NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S TLEM.
Pokud notebook nepouzíváte, odpojte napájecí adaptér nebo vypnte elektrickou zásuvku, aby se minimalizovala spoteba energie. Notebook uzivatelská
pírucka 29 Pouzívání bateriového napájení Notebook je navrzen tak, aby mohl pracovat pi pouzití vymnitelné bateriové sady. Bateriovou sadu tvoí ada
bateriových bunk ve spolecném obalu. Zivotnost pln nabité bateriové sady je nkolik hodin, je mozné ji jest doplkov prodlouzit pomocí funkcí ízení napájení v
nastavení BIOS. Dalsí bateriové sady jsou volitelným vybavením a lze je zakoupit u prodejce notebooku.
Vlození a odstranní bateriové sady Bateriová sada mze, avsak nemusí, být vlozena v notebooku. V pípad, ze bateriová sada není v notebooku vlozena,
postupujte pi jejím vkládání následujícím zpsobem. DLEZITÉ! Nikdy se nepokousejte vyjmout bateriovou sadu, kdyz je notebook SPUSTNÝ, nebo tímto
zpsobem mze dojít ke ztrát zpracovávaných dat. Vlození bateriové sady: 1 2 3 2 1 3 30 Notebook uzivatelská pírucka 2 3 Vyjmutí bateriové sady: 2 1 3
DLEZITÉ! Pro práci s tímto modelem pouzívejte pouze bateriové sady a napájecí adaptéry dodané s tímto notebookem nebo zvlás schválené výrobcem ci
prodejcem, v opacném pípad mze dojít k poskození notebooku. Péce o baterii Bateriová sada notebooku má tak, jako vsechny nabíjecí baterie, limitovaný
pocet opakovaného nabíjení.
Zivotnost bateriové sady je závislá na teplot a vlhkosti prostedí, ve kterém se pouzívá a na zpsobu práce s notebookem. Ideální teplota prostedí, ve kterém se
baterie pouzívá, je mezi 5 az 35 °C (41 az 95 °F). Je teba také pocítat s tím, ze vnitní teplota notebooku je vyssí nez teplota okolí. Pi teplotách nizsích nebo
vyssích, nez je uvedený rozsah, se zivotnost baterie zkracuje. V kazdém pípad je mozné, ze se zivotnost pouzívání baterie snízí a bude nutné u autorizovaného
prodejce zakoupit novou bateriovou sadu pro notebook. Baterie mají rovnz urcitou zivotnost skladování, a tak se nedoporucuje zakupovat náhradní baterie a
skladovat je. VAROVÁNÍ! Z bezpecnostních dvod baterii NEVHAZUJTE do ohn, NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBÍREJTE ji. V pípad neobvyklého
chování nebo poskození bateriové sady nárazem, VYPNTE notebook a navstivte autorizované servisní centrum. Notebook uzivatelská pírucka 31 SPOUSTNÍ
napájení notebooku Pi SPOUSTNÍ notebooku se na obrazovce objeví zpráva o SPOUSTNÍ napájení. V pípad poteby je mozné zvýsit jas pomocí tzv.
horkých kláves (klávesové zkratky). V pípad, ze chcete spustit nastavení BIOS, aby bylo mozné nastavit nebo modifikovat konfiguraci systému, stisknte po
zavedení klávesu [F2]. Pokud se v dob, kdy se na displeji objeví úvodní obrazovka, stiskne [Tab], zobrazí se standardní zavádcí informace, jako nap. verze
BIOS. Pi stisknutí [ESC] se zobrazí zavádcí nabídka s mozností výbru mechanik dostupných pro zavedení systému. Ped zacátkem zavádní pi SPUSTNÍ
napájení panel s displejem zabliká. Tento jev je soucástí rutinního testu notebooku a není známkou poruchy displeje. DLEZITÉ! Po VYPNUTÍ notebooku vzdy
vyckejte alespo 5 sekund ped jeho novým SPUSTNÍM, chráníte tím mechaniku pevného disku. VAROVÁNÍ! SPUSTNÝ notebook NEPENÁSEJTE resp.
NEPIKRÝVEJTE zádnými materiály, které snizují cirkulaci vzduchu, jako je nap.
batoh. Automatický test po spustní napájení (POST) Po SPUSTNÍ projde notebook nejdíve sérií softwarov ízených diagnostických test, kterým se íká
automatický test po spustní napájení (POST). Software, kterým je POST ízen, je instalován jako stálá cást architektury notebooku. POST obsahuje záznam o
hardwarové konfiguraci notebooku, který se pouzívá pi diagnostické zkousce systému. Tento záznam se vytváí pi pouzívání programu nastavení BIOS.
Pokud se pi POST zjistí rozdíly mezi záznamem a stávajícím hardware, na obrazovce se objeví zpráva vyzývající k náprav nesrovnalostí, která se provede v
nastavení BIOS. Ve vtsin pípad by pi koupi notebooku ml být záznam správný. Po ukoncení testu se mze v pípad, ze na pevný disk nebyl nahrán zádný
operacní systém, objevit zpráva ,,Nebyl nalezen operacní systém". To znamená, ze pevný disk byl detekován správn, a ze je pipraven k instalaci nového
operacního systému.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
32 Notebook uzivatelská pírucka Self Monitoring and Reporting Technology Bhem procesu POST se pevný disk kontroluje s vyuzitím technologie S.
M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) a v pípad, ze je nutný servis pevného disku, objeví se varovná zpráva. V pípad, ze se bhem procesu
zavádní objeví kritické varování související s pevným diskem, je teba bez prodlení provést zálohu dat a spustit program kontroly Windows. Spustní programu
pro kontrolu disku operacního systému Windows: klepnte na tlacítko Start > vyberte polozku Tento pocítac > klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu pevného
disku > zvolte polozku Vlastnosti > klepnte na kartu Nástroje > klepnte na tlacítko Zkontrolovat > klepnte na tlacítko Spustit. Chcete-li dosáhnout efektivnjsí
provování a opravu, mzete rovnz vybrat moznost ,,Moznosti kontroly disku", ale proces bude pomalejsí. DLEZITÉ! Pokud se pi zavádní objevují varování i po
pouzití softwarového programu pro kontrolu disk, je teba navstívit servis. Dalsí pouzívání mze vést ke ztrát dat.
Notebook uzivatelská pírucka 33 Ovení napájení baterie Soucástí bateriového systému je funkce Smart Battery, která pracuje v prostedí Windows a umozuje
pesné urcení aktuálního stavu nabití baterie. Pln nabitá bateriová sada notebooku zajistí pracovní napájení po dobu nkolika hodin. Aktuální stav vsak závisí
na zpsobu vyuzívání funkcí úspory napájení, na vseobecných pracovních zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové pamti a na velikosti panelu s displejem.
Zde uvedené snímky obrazovky jsou pouhými píklady a nemusejí odpovídat situaci, kterou vidíte ve svém systému. V pípad nedostatecného nabití baterie se
objeví varování. Pokud budete varování ignorovat a pokracovat v cinnosti, mze se stát, ze notebook pejde do klidového rezimu (pro Windows je výchozí STR).
Klepnutí pravým tlacítkem mysi na ikon baterie. Ukazatel mysi na ikon baterie bez napájecího adaptéru. Klepnutí levým tlacítkem mysi na ikon baterie.
Ukazatel mysi na ikon baterie s napájecím adaptérem.
VAROVÁNÍ! Klidový rezim - Suspend-to-RAM (STR) po vycerpání baterie netrvá dlouho. Rezim Suspend-to-Disk (STD) neznamená VYPNUTÍ napájení. STD
vyzaduje mírné napájení a pokud se po úplném vybití baterie napájení perusí a nebude dodáváno jiným zpsobem (nap. bude odstranna jak baterie, tak
napájecí adaptér), dojde k selhání STD. 34 Notebook uzivatelská pírucka Nabíjení baterie Ped pouzíváním notebooku na cest musíte nabít baterii.
Baterie se zacne nabíjet ihned po pipojení notebooku k externímu zdroji napájení pomocí napájecího adaptéru. Ped prvním pouzitím nechte baterii zcela
nabít. Ped odpojením notebooku od externího zdroje napájení se nová baterie musí zcela nabít. Kdyz je notebook vypnutý, trvá úplné nabití baterie nkolik
hodin. Kdyz je notebook zapnutý, mze být délka nabíjení dvojnásobná.
Po úplném nabití baterie zhasne indikátor nabíjení baterie. Baterie se zacne nabíjet, kdyz zbývající úrove nabití baterie klesne pod 95 %. To zabrauje pílis
castému nabíjení baterie. Omezením poctu cykl nabíjení lze prodlouzit zivotnost baterie. Pokud je pílis vysoká teplota nebo naptí, baterie se pestane nabíjet.
VAROVÁNÍ! Nenechávejte baterii vybitou. Baterie se za urcitou dobu vybije. Pokud baterii nepouzíváte, je teba ji pravideln kazdé ti msíce nabíjet, aby se
prodlouzila kapacita obnovení. V opacném pípad mze v budoucnosti dojít k selhání napájení. Notebook uzivatelská pírucka 35 Moznosti napájení Vypínac
slouzí k zapnutí nebo vypnutí notebooku nebo k jeho pepnutí do rezimu spánku nebo hibernace.
Skutecné chování vypínace lze pizpsobit v cásti Ovládací panely > Moznosti napájení > Nastavení systému. Dalsí moznosti, jako napíklad ,, Pepnout
uzivatele, Restartovat, Spánek nebo Vypnout", zobrazíte klepnutím na sipku vedle ikony zámku. Restartování nebo optovné zavádní Po provádní zmn v
operacním systému mzete být vyzváni k restartování systému. U nkterých instalacních proces se objeví dialogové okno vedoucí k restartu. Chcete-li systém
restartovat rucn, zvolte píkaz Restartovat. DLEZITÉ! Po VYPNUTÍ notebooku vzdy vyckejte alespo 5 sekund ped jeho novým SPUSTNÍM, chráníte tím
mechaniku pevného disku. 36 Notebook uzivatelská pírucka Nouzové vypnutí Pokud vás operacní systém nelze správn vypnout nebo restartovat, existuje dalsí
zpsob, jak vypnout vás notebook: · Na více nez 4 sekundy pidrzte tlacítko napájení . DLEZITÉ! V pípad, ze práv zadáváte data, nepouzívejte tlacítko
nouzového vypnutí, mohlo by dojít k jejich ztrát nebo znicení. Notebook uzivatelská pírucka 37 Rezimy ízení napájení Notebook disponuje adou
automatických nebo nastavitelných funkcí, které lze vyuzít k maximalizaci zivotnosti baterie a ke snízení celkových náklad na vlastnní (TCO).
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
V nabídce Napájení v nastavení BIOS lze ídit nkteré z tchto funkcí.
Nastavení ízení napájení ACPI se provádí v operacním systému. Funkce ízení napájení jsou navrzeny tak, aby se maximální moznou mírou setilo elektinou komponenty se tak, jak casto je to mozné, pepínají do rezimu nízké spoteby energie, jejich normální cinnost je vsak v pípad poteby mozná. Spánek a hibernace
Nastavení ízení spoteby jsou k dispozici v cásti Windows > Ovládací panely > Moznosti napájení. V cásti Nastavení systému mzete definovat moznosti
,,Spánek/hibernace" nebo ,,Vypnutí" v pípad zavení panelu displeje nebo stisknutí vypínace. Moznosti ,,Spánek" a ,, Hibernace" setí napájení vypnutím
nkterých komponent, kdyz notebook není pouzíván.
Kdyz se vrátíte k práci, objeví se poslední stav (nap. dokument posunutý do plky nebo rozepsaný e-mail) tak, jako byste práci nikdy neperusili. ,,Vypnutím" se
zavou vsechny aplikace a budete dotázání, zda se má vase práce ulozit, jestlize njaká neulozená existuje. 38 Notebook uzivatelská pírucka ,,Spánek" je
ekvivalentem Suspend-to-RAM (STR). Touto funkcí se v RAM ulozí aktuální data a stav a poté se mnohé komponenty VYPNOU.
RAM je nestálá, k uchování (obnovení) dat je tedy teba napájení. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnte na tlacítko Windows a na sipku vedle ikony zámku.
Tento rezim mzete rovnz aktivovat pomocí klávesové zkratky [Fn F1]. Obnovení mzete provést stisknutím libovolné klávesy vyjma [Fn]. (POZNÁMKA:
Indikátor napájení v tomto rezimu bliká.) ,,Hibernace" je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktuální data a stav se ulozí na pevný disk. Po tomto kroku
není nutné RAM pravideln obnovovat a spoteba energie se výrazn snízí, nelze ji vsak zcela eliminovat, nebo nkteré budící prvky - nap. LAN musejí být
napájeny i nadále. Ve srovnání s ,,pohotovostním rezimem" setí ,,uspání" více energie. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepnte na tlacítko Windows a na sipku
vedle ikony zámku.
Provete obnovení stisknutím vypínace. (POZNÁMKA: Indikátor napájení v tomto rezimu nesvítí.) Notebook uzivatelská pírucka 39 ízení napájení v souvislosti
s teplotou U ízení teplotního stavu notebooku se uplatují ti druhy ízení napájení. Tyto zpsoby ízení napájení nemze konfigurovat uzivatel, ale mly by být známy
pro pípad, ze se notebook do nkterého z tchto stav dostane. Následující teploty pedstavují teplotu sasi (nikoliv CPU). · · · Kdyz teplota dosáhne horní
bezpecnostní meze, SPUSTÍ se vtrák a spustí se aktivní vtrání. Kdyz teplota pesáhne horní bezpecnostní mez, CPU snízí rychlost, címz se zahájí pasívní vtrání.
Kdyz teplota pesáhne horní maximální bezpecnostní mez, systém se vypne a provede se tzv. kritické vtrání. 40 Notebook uzivatelská pírucka Speciální funkce
klávesnice Barevné horké klávesy (u vybraných model) V následující cásti jsou definovány barevné horké klávesy na klávesnici notebooku.
Barevné píkazy lze aktivovat pouze tak, ze se nejdíve stiskne funkcní klávesa a zatímco se drzí, stiskne se také klávesa s barevným píkazem. Umístní horkých
kláves na funkcních klávesách se mohou lisit v závislosti na modelu, jejich funkce by vsak mla být stejná. Práce s ikonami místo funkcních kláves. Ikona "ZZ"
(F1): Pepne notebook do klidového rezimu (bu Save-to-RAM nebo Save-to-Disk v závislosti na nastavení klávesy uspání v nastavení ízení napájení). Vysílac
(F2): Pouze u bezdrátových model: Na displeji na obrazovce ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ interní bezdrátovou LAN nebo Bluetooth (u vybraných model).
Pi povolení se rozsvítí píslusný indikátor pro bezdrátové pipojení. Pro pouzívání bezdrátové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastavení Windows.
Ikona slunce dol (F5): Snízení jasu displeje. Ikona slunce nahoru (F6): Zvýsení jasu displeje. Ikona LCD (F7): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ panel s displejem.
Rovnz rozsiuje oblast obrazovky (u urcitých model) tak, aby se vyplnil celý displej v pípad práce v rezimech nízkého rozlisení. Notebook uzivatelská pírucka
41 Ikony LCD/monitory (F8): Pepíná mezi LCD displejem notebooku a externím monitorem v poadí: Pouze LCD -> Pouze CRT (externí monitor) ->
Klonování LCD + CRT -> Rozsíení LCD + CRT. (Tato funkce není aktivní v rezimu 256 barev, v nastavení vlastností displeje vyberte High Color.)
POZNÁMKA: Externí zobrazovací zaízení je teba pipojit ,,ped" spustním. Peskrtnutý touchpad (F9) : Pepíná mezi rezimy integrovaného touchpadu
ZAMCENO (zablokován) a ODEMCENO (povolen). Zamknutím touchpadu pedcházíte nechtnému pohybu kurzoru bhem psaní a s touchpadem se nejlépe
pracuje spolu s externím ukazovacím zaízením - nap. s mysí. POZNÁMKA: Vybrané modely jsou vybaveny indikátorem mezi tlacítky dotykové plochy, který
svítí, kdyz je dotyková plocha ODEMKNUTÁ (aktivovaná) a který nesvítí, kdyz je dotyková plocha ZAMKNUTÁ (deaktivovaná).
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Ikony reproduktor (F10): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ reproduktory (pouze s OS Windows). Ikona ztlumení hlasitosti reproduktoru (F11): Ztlumí hlasitost
reproduktoru (pouze v OS Windows).
Ikona zvýsení hlasitosti reproduktoru (F12): Zvýsí hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows). Num Lk (Ins): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ numerický blok
(numerický zámek). Umozuje vyuzití vtsí plochy klávesnice pro vkládání císel. (u vybraných model) Scr Lk (Del): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ zámek posunování.
Umozuje vyuzití vtsí plochy klávesnice pro navigaci v bukách. (u vybraných model) 42 Notebook uzivatelská pírucka Fn+C: ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ funkci
,,Splendid Video Intelligent Technology". To umozuje pepínání mezi rznými rezimy rozsíení barevnosti displeje pro vylepsení kontrastu, jasu, barevných tón
pozadí a nezávislou úpravu cervené, zelené a modré. Aktuální rezim se objeví na displeji obrazovky (OSD). Fn+V(u vybraných model):Slouzí k pepínání
softwarové aplikace ,,Life Frame". U nkterých model je tato funkce dostupná jen pokud kameru povolíte.
Fn+A (u vybraných model): Slouzí k zapnutí/vypnutí snímace intenzity okolního osvtlení. Power4Gear Hybrid (Fn + mezerník): Toto tlacítko slouzí k pepínání
mezi rznými úspornými rezimy. Úsporné rezimy ovlivují celou adu vlastností notebooku, aby byl zajistn maximální pomr mezi výkonem a zivotností baterie.
Pipojením nebo odpojením napájecího adaptéru bude systém automaticky pepínat mezi rezimem napájení ze sít a rezimem napájení z baterie. Aktuální rezim
je zobrazen v nabídce na displeji (OSD).
Fn+Enter (rozsíená klávesnice): Slouzí k pepínání funkce ,,Kalkulacka". (u vybraných model) Notebook uzivatelská pírucka 43 Klávesy Microsoft Windows
Na klávesnici se - jak popsáno níze - nacházejí dv zvlástní klávesy Windows. Klávesou s logem Windows se aktivuje nabídka Start umístná vlevo dole na plose
Windows. Dalsí klávesou, která se podobá nabídce Windows s malým kurzorem, se aktivuje nabídka vlastností a její cinnost je ekvivalentní stisknutí pravého
tlacítka na objektu ve Windows. Rozsíená klávesnice (u vybraných model) U vybraných model je k dispozici rozsíená klávesnice.
Tato rozsíená klávesnice je vybavena speciální císelnou klávesnicí pro snadné zadávání císel. Pomocí kláves [Num Lk / Scr Lk] mzete volit, zda chcete
pouzívat rozsíenou klávesnici pro zadávání císel nebo pro ovládání smru kurzoru. Ovládání smru kurzoru je urceno k procházení mezi poli nebo bukami,
napíklad v tabulkách. 44 Notebook uzivatelská pírucka Tlacítka pro ovládání multimédií Tlacítka pro ovládání multimédií umozují pohodlné ovládání
multimediální aplikace. V následující cásti je definován význam kazdého tlacítka ovládání multimédií v notebooku. Nkteré funkce ovládacích tlacítek se mohou
lisit v závislosti na modelu notebooku. Pro práci s funkcemi ovládání CD se pouzívá klávesa [Fn] spolu se sipkami. Pehrát/pozastavit CD Kdyz je CD
zastaven, spustní pehrávání CD. Kdyz se CD pehrává, pehrávání CD se pozastaví. Zastavení CD Kdyz se CD pehrává: pehrávání CD se zastaví.
Peskocit na pedchozí skladbu CD (rychle posunout zpt) Bhem pehrávání disku CD peskocí na previous (pedchozí) zvukovou skladku/kapitolu filmu. Peskocit
na dalsí skladbu CD (rychle posunout dopedu) Bhem pehrávání disku CD peskocí na next (dalsí) zvukovou skladku/kapitolu filmu. Notebook uzivatelská
pírucka 45 Spínace a indikátory stavu Spínace Vypínac Vypínac umozuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook a provést obnovu z STD. Jedním stisknutím
vypínace ZAPNETE notebook dalsím stisknutím vypínace VYPNETE notebook. Vypínac funguje jen s oteveným panelem displeje. 46 Notebook uzivatelská
pírucka Indikátory stavu Indikátor napájení Indikátor napájení svítí v pípad, ze je notebook ZAPNUTÝ a pomalu bliká, nachází-li se zaízení v rezimu Suspendto-RAM (pohotovostní). Indikátor NESVÍTÍ, je-li notebook VYPNUTÝ a nebo v rezimu Suspend-to-Disk (uspání). Indikátor nabití baterie (dvoubarevné)
Dvojbarevný indikátor nabití baterie následujícím zpsobem ukazuje stav nabití baterie: SVÍTÍ zelen: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 95 a 100 % (se
stídavým napájením). SVÍTÍ oranzov: Stav nabití baterie je nizsí nez 95 % (se stídavým napájením). Bliká oranzov: Stav nabití baterie je nizsí nez 10 % (bez
stídavého napájení).
Nesvítí: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 10 a 100 % (bez stídavého napájení). Notebook uzivatelská pírucka 47 Indikátor aktivity mechaniky Indikuje, ze
notebook pracuje s jedním nebo více úloznými jednotkami, nap. s pevným diskem. Svtlo bliká v souladu s dobou pístupu. Bluetooth / Indikátor bezdrátového
pipojení Toto platí pouze pro modely s integrovaným rozhraním Bluetooth (BT) a zabudovanou bezdrátovou místní sítí LAN.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Kdyz tento indikátor svítí, znamená to integrovaná funkce Bluetooth (BT) notebooku je aktivována. Tento indikátor se rozsvítí po aktivaci integrované
bezdrátové místní sít LAN. (Je nezbytné provést softwarová nastavení v systému Windows.) Indikátor zámku velkých písmen Pi rozsvícení indikuje aktivaci
zámku velkých písmen [Caps Lock]. Zámek velkých písmen umozuje psaní nkterých písmen na klávesnici jako písmen velkých (nap.
A, B, C). Pokud je zámek velkých písmen VYPNUTÝ, psaná písmena budou malá (nap. a, b, c). Indikátor numerického zámku Pi rozsvícení indikuje aktivaci
numerického zámku [Num Lk]. Numerický zámek umozuje, aby bylo mozné pracovat s nkterými klávesami písmen jako s numerickými pro snadnjsí zadávání
císelných údaj. 48 Notebook uzivatelská pírucka Pouzívání notebooku 4 Ukazovací zaízení Touchpad je ukazovací zaízení integrované do notebooku, citlivé
na tlak a zcela bez pohyblivých soucástí. Nkteré aplikacní programy vyzadují ke správné funkci ovladac zaízení. Pravé tlacítko (zóna mimo teckovanou cáru)
Levé tlacítko (zóna ohranicená teckovanou carou) NEPOUZÍVEJTE zádné objekty místo prst k ovládání touchpadu. Hrozí poskození povrchu touchpadu. 50
Notebook uzivatelská pírucka Pouzití touchpadu Touchpad je interaktivní zaízení, které simuluje funkci bzné mysi.
Umozuje ovládání kurzoru jedním prstem i gesty více prst, a tím i výbr a potvrzování polozek, otocení a zvtsení obrazu, rolování seznam a také pesouvání a
pepínání mezi okny. Pohyb kurzoru Mzete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu
posouvejte kurzor na obrazovce. Vodorovný posun Svislý posun Úhlopícný posun Notebook uzivatelská pírucka 51 Ilustrace k pouzití touchpadu Klepnutí Klepnutím lze vybírat polozky na obrazovce a otvírat soubory. Jedno klepnutí vybírá polozku. Dv klepnutí otevou vybranou polozku. Kliknutí - Kliknutí na
touchpad simuluje funkci levého a pravého tlacítka mysi. Levé klepnutí Pravé klepnutí Jedním kliknutím vyberte polozku, poklepáním otevete. Jedním
klepnutím vyberte polozku a volby její nabídky. Petazení a pustní - Petazením a pustním na touchpadu mzete pesouvat polozky na obrazovce na jiná místa.
Petazení Pustní Dvma klepnutími vyberte polozku, poté posouvejte tentýz prst, bez zvedání z touchpadu.
52 Zvednutím prstu z touchpadu upustíte polozku na nové místo. Notebook uzivatelská pírucka Otocení - Otocení obrazu po/proti smru hodin se provede
gestem stisknutí prst k sob na touchpadu. Polozte dva prsty na touchpad a otocením do kruhu po nebo proti smru hodin otocte obrázek. Rolování - Pomocí
dvou prst na touhpadu mzete vodorovn i svisle rolovat seznamy. Plynulé rolování aktivujete pidrzením prst na okraji touchpadu pi posunu shora dol/zleva
doprava nebo naopak.
Pi aktivaci plynulého rolování se kurzor zmní v dvousmrnou sipku . Zvtsení - Dvma prsty na touchpadu mzete zmensit nebo zvtsit zobrazení vybraného
obrázku. Zvtsení/zmensení provedete roztazením/piblízením prst. Notebook uzivatelská pírucka 53 Pesun temi prsty - Temi prsty na touchpadu mzete otácet
stránky zleva doprava a zpt. Tímto gestem lze také pepínat mezi aktivními okny na pracovní plose.
Péce o touchpad Touchpad reaguje na tlak. Pi nesprávné péci se snadno poskodí. Respektujte následující upozornní. · · · · Chrate touchpad ped stykem s
necistotami, kapalinami a mastnotou. Nedotýkejte se touchpadu znecistnými nebo vlhkými prsty. Neopírejte o touchpad a jeho tlacítka tzké pedmty.
Neposkrábejte touchpad nehty a tvrdými pedmty. Touchpad reaguje na pohyb, ne na tlak. Není nutno klepat do povrchu velkou silou. Klepnutí do povrchu
velkou silou nezarucí lepsí odezvu.
Nejlepsí odezvy dosáhnete pi lehkém tlaku. 54 Notebook uzivatelská pírucka Automatická deakivace touchpadu Touchpad lze automaticky deaktivovat
pipojením externí USB mysi. Postup deaktivace touchpadu: 1. 2. 3. 4. Otevete Ovládací panely. Zmte nastavení zobrazení na Velké ikony a vyberte Mys.
Vyberte kartu ELAN. Zaskrtnte pole Deaktivovat pi pipojení externího ukazovacího zaízení.
Volbou Pouzít ulozte aktuální zmny nebo volbou OK ulozte aktuální zmny a opuste okno. Notebook uzivatelská pírucka 55 Pamová zaízení Díky pamovým
zaízením je mozné na notebooku do rzných pamových zaízení zapisovat dokumenty nebo je císt, nacítat obrázky a dalsí soubory. Optická mechanika (u
vybraných model) Vlození optického disku 1. U SPUSTNÉHO notebooku stisknte tlacítko vysunutí mechaniky a pihrádka se cástecn vysune. 2.
Opatrn zatáhnte za pední desticku mechaniky a pihrádku zcela vysute. Dbejte na to, abyste se nedotýkali cocky mechaniky CD a dalsích mechanism.
Zkontrolujte, zda se zde nenacházejí zádné pedmty, které by mohly zaskocit pod pihrádku mechaniky. 56 Notebook uzivatelská pírucka 3. Pidrzte disk za
hranu a obrate jej potistnou stranou nahoru.
Na obou stranách stedové cásti disku tlacte smrem dol, dokud disk nezapadne do hlavy.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Pi správném zavedení by mla být hlava výse nez disk. 4. Pihrádku mechaniky pomalu zatlacte zpt. Mechanika zacne nacítat obsah (TOC) disku. Kdyz se
mechanika zastaví, disk je pipraven k pouzití. V dob, kdy se nacítají data, lze pi rychlém otácení CD v mechanice vnímat zvuk a rovnz pohyb, coz je normálním
jevem. Notebook uzivatelská pírucka 57 Vyjmutí optického disku Vysute pihrádku a hranu disku opatrn zatlacte smrem nahoru tak, aby bylo mozné vyjmout
disk z hlavy. Nouzové vysunutí Nouzové vysunutí je umístno v otvoru na optické mechanice a pouzívá se pro vysunutí pihrádky optické mechaniky v pípad
poruchy elektronického vysouvání. Nouzové vysunutí nepouzívejte místo elektronického vysouvání.
Pozor na propíchnutí indikátoru aktivity, který se nachází ve stejném míst. Umístní se lisí podle modelu. 58 Notebook uzivatelská pírucka Pouzívání optické
mechaniky S ohledem na pouzití pesné mechaniky u optických disk je opatrné zacházení nezbytné. Dbejte na dlezité bezpecnostní pokyny dodavatel CD.
Notebook je - stejn jako optické mechaniky desktop - vybaven hlavou, jez CD udrzuje v míst nezávisle na úhlu. @@@@@@@@@@zapisovat, mazat,
upravovat atd. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VAROVÁNÍ! @@Tento notebook je vybaven vymnitelným pevným diskem.
@@@@@@@@@@@@DLEZITÉ! @@VAROVÁNÍ! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V pípad, ze máte v plánu provozovat rozhraní o
rychlosti 100/1000Mbps, je teba jej pipojit k hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U 10Base-T se pouzívají kategorie 3, 4 nebo 5 se
stoceným párem drát. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je vsak pozadováno pipojení k pepínacímu hubu s povoleným ,,duplexem".
Software ve výchozím nastavení automaticky vyhledává nejrychlejsí nastavení, zásah uzivatele tedy není poteba. 1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporován
pouze u vybraných model. Notebook uzivatelská pírucka 65 Kabel se stoceným párem Kabel pouzívaný pro pipojení ethernetové karty k hostiteli (obecn hub
nebo switch) se jednoduse nazývá Twisted Pair Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazývají konektory RJ-45 a nejsou kompatibilní s telefonními konektory
RJ-11. Pi spojení dvou pocítac bez pouzití hubu jako meziclánku je teba pouzít kízový kabel LAN (rychlý Ethernet) (Gigabitové modely podporují automatické
kízení, kabel LAN je volitelný.
) Píklad notebooku pipojeného k síovému hubu nebo switchi pro pouzití s integrovaným ízením Ethernetu. Síový hub nebo switch Síový kabel s konektory
RJ-45 66 Notebook uzivatelská pírucka Pipojení bezdrátové LAN (u vybraných model) Volitelná integrovaná bezdrátová LAN je kompaktním ethernetovým
adaptérem se snadným pouzíváním. Díky implementaci normy IEEE 802.11 pro bezdrátové LAN (WLAN) je voliteln integrovatelná bezdrátová LAN schopná
vysokých rychlostí penosu dat pi vyuzívání technologií Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na
frekvencích 2,4 GHz / 5 GHz. Voliteln integrovatelná bezdrátová LAN je zptn kompatibilní s dívjsí normou IEEE 802.
11, coz umozuje bezproblémové propojování norem bezdrátových LAN. Voliteln integrovatelná bezdrátová LAN je adaptérem, který je urcen pro klienta,
podporuje infrastrukturu a rezimy ad-hoc, címz se rozsiuje flexibilita a rovnz moznosti budoucí konfigurace bezdrátové sít s vyuzitím vzdáleností az do 40 m
mezi klientem a pístupovým bodem. Aby byla bezdrátová komunikace efektivn zabezpecená, voliteln integrovatelná LAN je vybavena 64bitovým / 128bitovým
sifrováním Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkcí Wi-Fi Protected Access (WPA). Z bezpecnostních dvod se NEPIPOJUJTE k nezabezpecené síti v
opacném pípad mze být penos informací bez sifrování viditelný pro ostatní. Notebook uzivatelská pírucka 67 Rezim ad-hoc V rezimu ad-hoc se notebook mze
pipojit k jinému bezdrátovému zaízení. V tomto bezdrátovém prostedí není potebný zádný pístupový bod (AP). (U vsech zaízení je teba nainstalovat volitelné
adaptéry 802.11 pro bezdrátovou LAN.) Notebook Stolní pocítac PDA Rezim infrastruktury V tomto rezimu se mze notebook propojit spolu s dalsími zaízeními
v síti tvoené pístupovým bodem (AP) (v prodeji zvlás), který tvoí centrálu pro vzájemnou komunikaci bezdrátových klient nebo pro jejich komunikaci s
pipojenou sítí. (U vsech zaízení je teba nainstalovat volitelné adaptéry 802.
11 pro bezdrátovou LAN.) Notebook Stolní pocítac Pístupový bod PDA 68 Notebook uzivatelská pírucka Bezdrátové pipojení k síti Windows Pipojení k síti 1.
@@Opakovan stisknte klávesy [FN+F2], dokud se nezobrazí ikona bezdrátové místní sít LAN a ikona rozhraní Bluetooth (u vybraných model). Nebo
poklepejte na ikonu Bezdrátové konzole v oznamovací oblasti systému Windows a vyberte ikonu bezdrátové místní sít LAN. 2. 3. 4. Klepnte na ikonu
bezdrátové sít s oranzovou hvzdickou oznamovací oblasti operacního systému Windows®. Zvolte pístupový bod bezdrátové sít, ke kterému se chcete pipojit, a
sestavte spojení klepnutím na Pipojit.
Vaše uživatelský manuál
ASUS X55A
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4309904
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Uživatelská příručka ASUS X55A