Jsme ALPINE Bau CZ.
Váš partner pro stavební projekty.
// www.alpine.cz
Historie ALPINE se v České republice píše od roku 1992.
Prvním sídlem firmy byla Ostrava, postupně se stavební činnost rozšiřovala z Ostravska
a Valašska do dalších regionů a v dnešní organizační podobě pokrývá společnost
prostřednictvím svých pracovišť celé území České republiky. Za celou dobu působení firmy
byly realizovány četné projekty nejrůznějších velikostí. V současné době je ALPINE
považována za odpovědného a spolehlivého partnera stavebních projektů jakéhokoli druhu.
ALPINE Bau CZ s.r.o. je součástí koncernu ALPINE, který je druhým největším
stavebním koncernem v Rakousku a jedním z nejúspěšnějších v Evropě.
FCC je mateřským koncernem ALPINE. Je to z hlediska obchodního obratu a rentability jedna
z největších skupin firem ve Španělsku v oblasti stavebnictví a poskytování služeb.
D. AlutaOltyan
17 %
FCC Construcción S.A.
83 %
Alpine Holding GmbH
Hoch- & Tiefbau BeteiligungsgmbH
ALPINE Bau GmbH
ALPINE Bau CZ s.r.o.
03
ALPINE.
Je všude tam, kde se staví.
Tam, kde se staví. Tam vytváří ALPINE nová měřítka,
ALPINE zaměstnává celosvětově kolem
očekávání investorů jsou nejenom plněna, ale i
16.000 pracovníků, z toho téměř 600 v České
překonávána. Úsilí o dokonalost, o nové cesty a ideje
republice.
charakterizuje ALPINE jako jednoho z největších
Existuje mnoho důvodů, proč lidé chtějí pracovat
stavebních koncernů Evropy.
v ALPINE.Těmito důvody, které patří v ALPINE
Jméno ALPINE dnes zaručuje skutečnou inovační
k nejvyšším hodnotám, jsou nepochybně – motivace,
sílu, nejvyšší flexibilitu, řešení na míru, používání
spolehlivost, dokonalé vyškolení, bezpečnost, další
nových materiálů a nejmodernějších přístrojů a
vzdělávání, odpovědnost k životnímu prostředí,
strojů.
ohleduplné zacházení s přírodními zdroji.
Vysoká kvalita a odpovědnost jsou zárukou toho,
ALPINE garantuje kvalitu na všech úrovních. Při
že ALPINE může realizovat nejrůznější prestižní
realizaci projektu jakéhokoli rozsahu platí, že
projekty. I přes svůj rozvoj však nikdy nezapomínáme
ten, kdo staví s ALPINE, staví na dokonalosti,
na své kořeny a věnujeme se malým i velkým
efektivnosti, dynamice, nejmodernějším know-how
projektům se stejným nasazením. Právě tato vysoká
a spolehlivosti.
profesionalita představuje ALPINE jako absolutně
spolehlivého partnera.
Působnost koncernu ALPINE
AMERIKA
EVROPA
USA
Rakousko
Slovensko
ASIE
Singapur
Německo
Řecko
Čína
Švýcarsko
Makedonie
Indie
Lucembursko
Rusko
Spojené arabské emiráty
Polsko
Černá Hora
Chorvatsko
Maďarsko
Rumunsko
Bosna-Hercegovina
Česká republika
Albánie
Srbsko
Slovinsko
Bulharsko
Turecko
04
Stavební výkony koncernu v regionech
6%
Ostatní
26 %
Evropa
2009
€ 3.365 mil
48 %
Rakousko
20 %
Německo
Stavební výkony koncernu podle oborů
4%
Ostatní obory
9%
Komunikace /
Energie
2009
€ 3.365 mil
51 %
36 %
Pozemní stavby
a výstavba
elektráren
Inženýrské stavby
Stavební výkony ALPINE Bau CZ podle oborů
2%
4%
Ostatní
Inženýrské stavby
34 %
Dálnice
2009
Kč 2.281 mil
60 %
Silnice
05
06
Organizační struktura
ALPINE Bau CZ
Vedení společnosti
Ekonomické
útvary
MTA
Právní
Příprava
projektů
Marketing
Technologický
controlling
Výroba
Závod Brno
Závod Ostrava
Závod Praha
Závod Asfalt
Střediska
Jižní Morava
Středisko
D47
Středisko
Praha
Středisko
Zlín a Olomouc
Středisko
Vysočina
Středisko
Ostrava
Středisko
České Budějovice
Středisko
Jižní Morava
a Vysočina
Střediska
Zlín a Olomouc
Středisko
MSK
Obalovna
Smolín
Podílové
obalovny
Praha
Šenov u NJ
Jihlava
Olomouc
Brno
České Budějovice
Znojmo
Ostrava - Kunčice
Valašské Meziříčí
Zádveřice
Smolín
sídla vlastních obaloven
sídla závodů a středisek
Ostrava
sídla podílových obaloven (50% SILASFALT s.r.o.)
Zlín
Staré Město u F-M
07
Ekologická odpovědnost
a odpovědnost vůči lidem
Zásady, které platí a jsou dodržovány v naší společnosti,
Vzděláváme zaměstnance s cílem zvyšovat jejich povědomí
vycházejí z filozofie koncernu ALPINE a jsou vtěleny do
o dopadech jejich práce na životní prostředí a o možnostech
integrovaného management-systému, postaveného
jeho ochrany.
na základech ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Tento
systém trvale naplňujeme a rozvíjíme.
Vedle ekonomických výsledků klademe důraz na sociální
aspekty své činnosti. Stimulující pracovní prostředí pro
KVALITA
zaměstnance považujeme za stěžejní pro rozvoj celé
Kvalifikovaná, odborná a především kvalitní práce, odvedená
společnosti a za významný krok k úspěšnému podnikání,
v požadovaném čase, orientovaná na zákazníka, při dosažení
založeném na principu udržitelného rozvoje.
nákladově optimální hodnoty, vytváří úspěch naší
společnosti.
Bezpečnost a ochranA zdraví při práci
Odpovědnost
Nedílnou součástí politiky společnosti je:
Jsme mezinárodní firmou a jsme si vědomi svého společenského postavení a odpovědnosti s tímto postavením spojené.
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to nejen
Podstatnou součástí firemní kultury je otevřený přístup
vlastními zaměstnanci, ale i všemi partnery, kteří se vyskytují
ke všem informacím o aspektech životního prostředí
na společných pracovištích.
a o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí, dialog
se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, spolupráce s orgány
Snižování výskytu nouzových situací a pracovních úrazů,
státní správy a samosprávy, zájmovými skupinami, včetně
snižování nemocnosti zlepšováním ochrany zdraví na základě
certifikačního orgánu.
poznatků z pracovního lékařství.
Dodržování právních předpisů. Stanovení konkrétní
Analýza bezpečnostních rizik v rámci přípravných prací na
pravomoci a odpovědnosti za ochranu životního prostředí.
každém staveništi,proškolení o bezpečnostních opatřeních
Trvale vytváříme materiální, personální, technické a finanční
a poskytnutí bezpečnostního vybavení.
podmínky, směřující ke zlepšování ekologického profilu
společnosti, s důrazem na snižování odpadů, emisí do ovzduší
Důsledná evidence úrazů, havárií a vzniklých nehod, jejich
a spotřeby energií v souladu s úrovní technického poznání.
prošetření a stanovení odpovědnosti.
08
Silniční okruh kolem Prahy, úsek 513 Vestec - Lahovice
Silnice I/57 Semetín - Bystřička
Rekonstrukce historického jádra města Znojma
Rekonstrukce dopravní obslužnosti
sportovního areálu Valašské Meziříčí II. etapa
Silnice II/150 Poličná - Valašské Meziříčí
Silnice I/58 Jablunkov - obchvat
09
Okruhy činností společnosti
ALPINE Bau CZ
Obchodní partneři si cení technického know-how, využívaného
v rámci celého koncernu ALPINE, flexibility, zkušenosti
a spolehlivosti společnosti a našich zaměstnanců.
Silniční
stavitelství se
specializací
na asfaltové
technologie
Železniční
stavitelství
Stavby mostů
Inženýrské
stavitelství
Ekologické
stavby
Výstavba
sportovišť
Nejvyšší možná kvalita
Aby bylo možné úspěšně zvládnout tak širokou paletu stavebních oborů, je zapotřebí kompetentní a odpovědné společnosti
s dlouholetou zkušeností. Společnost ALPINE byla v České republice založena v roce 1992 a od té doby se stala jednou
z nejdynamičtějších stavebních společností v zemi.
Spektrum výkonů klasické stavební činnosti zahrnuje stavby dopravní-silnice, dálnice a železnice, stavby mostů, stavby
inženýrského stavitelství, stavby sportovišť, stavby ekologické.
Se svým know-how pokrýváme široké spektrum výkonů. Zkušenosti s mnoha projekty z nás dělají prvotřídního partnera,
nezávisle na velikosti stavebního díla.
10
Významné projekty
v České republice
Silniční okruh kolem Prahy, úsek 513 Vestec Lahovice
Stavba je jedním z důležitých úseků R1 – rychlostního silničního okruhu kolem
Prahy a nachází se v jižní části okruhu R1. Společně se sousedními stavbami 512
a 514 tvoří nedílnou součást propojení dálnice D1 s dálnicí D5 (Plzeň-RozvadovNorinberg) a rychlostními komunikacemi R6 ve směru na Karlovy Vary a R7 na
Chomutov a Drážďany. ALPINE tuto stavbu realizovala jako člen sdružení.
Silnice I/11 Jablunkov - obchvat
Stavba je jednou z etap výstavby sil. I/11 Opava- Ostrava-Havířov-Český TěšínTřinec. Celkem bylo v rámci stavby realizováno 101 stavebních objektů. Délka
trasy činí 10,7 km, ocelová spřažená nosná konstrukce údolní estakády o délce
více než 400 m, zabudováno 50.000 t asfaltových směsí, 3.800 t stavební
oceli, 15.000 m3 betonu.
dálnice d47, stavba 47091/1 hrušov - bohumín,
1. stavba
Stavba je součástí komplexu staveb D47, který zahrnuje území od Lipníku
nad Bečvou až po státní hranici ČR s PR. ALPINE realizovala stavbu jako člen
sdružení, významné objekty stavby – most SO 235 v km 157,2 směr OstravaKoblov, most 206 na přeložce I/58 směr Ostrava-Bohumín, část hlavní trasy
v km 156,8 – 158,5, přeložky místních komunikací, přeložky elektro, kanalizace,
přeložka areálu OZO Ostrava, protihlukové stěny SO 263 na hlavní trase.
Dálnice D11, stavba 1105/1, část Chýšť - osičky
Stavba je částí této dálnice, která vede z Prahy, přes Hradec Králové a Trutnov
do Polska. ALPINE realizovala dva úseky v celkové délce 2,9 km, na hlavní trase
byly prováděny kompletní práce s výjimkou mostních objektů a horní vozovkové
vrstvy. V rámci trasy dálnice bylo mimo jiné přesunuto a zpracováno 200
tis. m3 zemin, realizovány kompletní dálniční systémy SOS v délce 11,5 km a
optický kabel v délce 55 km.
čISTá ŘEKA BEčVA SKUPINA OPATŘENÍ „C“
Realizací této stavby se řadí ALPINE mezi stavební firmy, které svou
činností přispívají k ochraně životního prostředí. Náročný a rozsáhlý projekt,
spolufinancovaný v rámci projektu ISPA Evropskou unií, řešil zlepšení životního
prostředí v Mikroregionu Vsetínsko cestou vybudování kanalizačního a čistícího
systému v území, za účelem očištění vodních toků a jejich okolí od splašků a
odpadních vod.
11
SILNICE I/57 SEMETÍN-BYSTŘIČKA, 1. STAVBA
Realizovaný projekt Silnice I/57 Semetín –Bystřička, 1. stavba řeší jednu z etap
výstavby budoucí R57 (Opava, Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, hranice
SR), a to úsek Jablůnka-Semetín v km 8,300-10,940. ALPINE realizovala tuto
stavbu jako člen sdružení s podílem 32%.
Aktuální projekty
bioplynové stanice - bratčice,
domašov, Karlovice - úžice
Bioplynové stanice jsou ekologickými stavbami, prostřednictvím kterých dochází
využitím biomasy (siláže a chlévské mrvy) k výrobě bioplynu a k následné výrobě
elektřiny a tepelné energie. Také ALPINE touto výstavbou přistoupila k trendu
využívání technologií, šetrných k životnímu prostředí.
Silnice I/58 PŘÍBOR - obchvat
Stavba zahrnuje dva úseky silnice I/58, tj. úsek v obci Lubina v délce 1600
m a úsek západního obchvatu města Příboru v délce kolem 3700 m, včetně
mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/48. ALPINE tuto stavbu realizuje jako člen
sdružení.
dálnice d1, stavba 0135
KROMĚŘÍŽ - VÝCHOD - ŘÍKOVICE
Trasa dálnice D1 v úseku Kroměříž východ–Říkovice, řešená v rámci stavby 0135,
je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří
základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0135 je jednou ze
souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou. Práce ALPINE
jsou realizovány na úseku 2,3 km a zahrnují mimo jiné provedení zemních prací v
celkovém množství 226.800 m3, monolitický most délky 72,88 m, 2,3 km kanalizací
a 61.700 m2 nových asfaltových nebo betonových povrchů. 3.12.2010 byl
zprovozněn 1. úsek stavby. Úplné dokončení se předpokládá v 06/2011.
12
Mechanizace, technika,
strojní zařízení
Stroje, přístroje a zařízení musejí být na všech našich
Servisní mechanizačně-technický útvar – MTA je odpo-
stavbách ve správný čas na správném místě. To vyžaduje
vědný za nákup, správu, údržbu, obnovu a správné nasa-
bezchybnou logistiku, s cílem splnit náročné podmínky
zení celého strojního parku nejen v České republice,
investorů a provést práci kvalitně a rychle.
ale i na Slovensku.
Disponujeme moderním, špičkovým strojním vybavením,
V České republice útvar MTA dále zajišťuje údržbu, chod
investujeme do dalšího vylepšení ekologicky šetrnější
a evidenci veškerého nemovitého majetku.
stavební techniky.
13
Specializované výrobní provozy
Těmito provozy rozumíme obalovny asfaltových směsí.
ce, Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Staré Město u Frýdku-
V České republice jsou v současné době rozmístěny na
-Místku a Ostrava-Kunčice.
severní, střední a jižní Moravě.
Díky dlouholetým zkušenostem jak s výrobou, prodejem
Ve výlučném vlastnictví ALPINE Bau CZ je obalovna Uni-
a především pokládkou asfaltu ALPINE garantuje v tomto
globe 160 ve Smolíně u Pohořelic.
oboru spolehlivost a optimální podmínky při zachování
nejlepší kvality.
Prostřednictvím 50-ti procentního podílu v dceřiné společnosti SILASFALT jsou využívány dále obalovny Zádveři-
14
kontakty
Vedení společnosti ALPINE Bau CZ
CZ - 757 43 Valašské Meziříčí · Jiráskova 613/13 · Tel: +420 571 750 111 · Fax: +420 571 750 100
[email protected] · www.alpine.cz
Závod ASFALT
CZ - 757 43 Valašské Meziříčí,
Valašské Meziříčí
Jiráskova 613/13
CZ - 757 43 Valašské Meziříčí,
Tel: +420 571 750 551
Jiráskova 613/13
Fax: +420 571 750 100
Tel: +420 571 750 111
e-mail:[email protected]
Fax: +420 571 750 100
Střediska závodu ASFALT
Zlín
Olomouc
CZ - 761 23 Zlín, K majáku 5001
CZ - 779 00 Olomouc, Wellnerova 7
Tel/fax: +420 577 044 212
Tel: +420 588 000 568
Fax: +420 588 000 567
Znojmo
CZ - 669 02 Znojmo, Dobšická 3697/6
Ostrava
Tel/fax: +420 515 223 814
CZ - 717 00 Ostrava-Bartovice
e-mail: [email protected]
Tel: +420 595 225 253
Fax: +420 595 225 200
Závod Ostrava
CZ - 717 00 Ostrava-Bartovice, Šenovská 463
Obalovna Smolín
Tel: +420 595 225 201
CZ - 691 23 Pohořelice, Smolín č.p. 95
Fax: +420 595 225 200
Tel: +420 547 210 702
e-mail: [email protected]
Fax: +420 547 210 482
Střediska závodu Ostrava
Podílové obalovny SILASFALT s.r.o.
Ostrava
CZ - 719 00 Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 693/14
CZ - 717 00 Ostrava-Bartovice, Šenovská 463
Tel: +420 596 238 146
Tel: +420 595 225 201
e-mail: [email protected]
Fax: +420 595 225 200
e-mail: [email protected]
Závod Brno
CZ - 619 00 Brno, Vídeňská 122
Závod Praha
Tel: +420 533 439 701
CZ - 148 25 Praha 4, Dobronická 1256
Fax: +420 533 439 700
Tel/fax: +420 241 403 284 e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Střediska závodu Brno
Střediska závodu Praha
Brno
Praha
CZ - 619 00 Brno, Vídeňská 122
CZ - 148 25 Praha 4, Dobronická 1256
Tel: +420 533 439 701
Tel/fax: +420 241 403 284 Fax: +420 533 439 700
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
České Budějovice
Jihlava
CZ - 370 10 České Budějovice, Nemanická 440/14
CZ - 586 01 Jihlava, Na hranici 4337/12
Tel/fax: +420 387 202 227
Tel/fax: +420 567 211 123
e-mail: [email protected]
Olomouc
CZ - 779 00 Olomouc, Wellnerova 7
Tel: +420 588 000 568
Fax: +420 588 000 567
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13 · 757 43 Valašské Meziříčí · Česká Republika
[email protected] · www.alpine.cz
Download

- alpine cz