CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA DENÍKU
2.8.2010
Svazek 1, Vydání 1
IN-SERVER.CZ
IN-SERVER.CZ – informační deník o akciových společnostech
www.in-server.cz [email protected] +420 733 198 233
SCP out, depozitář in
redakce
Po dlouhém čekání se účastníci kapitálového trhu
v České republice dočkali vzniku standardní instituce
provádějící evidenci zaknihovaných cenných papírů a
vypořádání obchodů s nimi.
Od 7.července 2010 zahájil činnost Centrální
depozitář cenných papírů, a.s.
V tomto čísle najdete
Je centrální depozitář pro majitele cenných papírů dražší? 1
SCP (*1.1.1993- †2.7.2010)
1
Majetkové účty
2
Druhy evidencí
2
Emitent a poplatky depozitáře
3
Užitečné odkazy
7
Ověřte si existenci Vašeho účtu
7
Otázky a odpovědi
8
Účastníci centrálního depozitáře
9
Při této příležitosti jsme připravili tento speciál .
Je centrální depozitář pro majitele cenných papírů dražší?
Martin Garnac
Se vznikem Centrálního depozitáře cenných papírů
CDCP je jiné než tomu bývalo u SCP. Především je nutné
(CDCP) je tady i nový ceník spojený se službami
si uvědomit, že poplatky CDCP platí jeho účastník,
poskytovanými majitelům účtu v CDCP. Změny oproti
kterým je příslušný obchodník s cennými papíry. Proto
Středisku cenných papírů (SCP) se týkají především
taky účet vlastníka obsluhuje pouze jeden obchodník s
způsobu placení za služby a výše poplatků, která může
cennými papíry, aby tyto poplatky mohly být placeny
být především pro menší investory novou (možná
jediným účastníkem CDCP. Předpokládáme, že
překvapující) změnou.
obchodníci tyto poplatky budou v plné výši účtovat svým
zákazníkům – majitelům účtu vlastníka v CDCP.
Placení poplatků za služby spojené s účtem vlastníka v
Pokračování na straně 4
SCP (*1.1.1993- †2.7.2010)
Redakce
Výpis z účtu majitele cenných papírů na bledě modrém
evidence je vedená prostřednictvím registrů
papíře – dokument, se kterým se setkal každý účastník
emitenta, tj. evidence cenných papírů emitovaných
kupónové privatizace, kterým byl ve své době téměř
jedním emitentem a účtů majitele, tj. evidence
každý občan ČR starší osmnácti let. Tak tento dokument
cenných papírů, které jsou v majetku jednoho
jste mohli obdržet naposledy na konci měsíce června
majitele. Podstatným rozdílem je, že SCP
2010. Důvodem je ukončení činnosti Střediska cenných
nevypořádávalo transakce s cennými papíry finančně,
papírů (SCP).
ale pouze co se týče změny majitele cenného papíru.
Funkce SCP byla podobná jako je funkce současného
centrálního depozitáře, tedy vedení evidence
zaknihovaných cenných papírů emitovaných v ČR. Tato
Pokračování na straně 5
Strana 2
Centrální depozitář
Majetkové účty
Martin Garnac
Investiční nástroje mohou mít jejich majitelé evidovány na
různých místech a různými způsoby především podle toho,
jestli se jedná o zaknihované nebo listinné cenné papíry,
tuzemské nebo zahraniční investiční nástroje, akcie nebo
cenné papíry kolektivního investování.
Rozlišujeme dva druhy majetkových účtů a to účet
vlastníka a účet zákazníků. Účet vlastníka je majetkový
účet vedený pro osobu, který je vlastníkem investičních
nástrojů evidovaných na tomto účtu. Příkladem je
majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných
papírů (dříve Středisko cenných papírů) na kterém má
Princip vícestupňové evidence
vlastník (akcionář, investor) přímo na své jméno evidovány
veškeré tuzemské cenné papíry s výjimkou zaknihovaných
cenných papírů kolektivního investování.
Účet zákazníků je důležitým prvkem ve vícestupňové
evidenci investičních nástrojů (viz. obrázek výše). V praxi
Účet zákazníků je veden pro osobu, která není vlastníkem
to znamená, že majitel (akcionář) investičních nástrojů má
investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která
veden účet vlastníka u obchodníka, který má veden účet
vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře
zákazníků např. v Centrálním depozitáři. Z pohledu
nebo samostatnou evidenci. Typicky je tato osoba
Centrálního depozitáře má obchodník na zákaznickém
obchodníkem s cennými papíry, který pro své zákazníky
účtu například 10 000 ks ČEZ o kterých ví, že jsou jeho
uschovává na tomto účtu investiční nástroje nebo investiční
zákazníků není mu však známu konkrétně kterých.
společnost, která na tomto účtu má jí emitované podílové
Obchodník pak uvedený počet akcií ČEZ eviduje ve své
listy.
navazující evidenci na jednotlivých účtech vlastníků
několika fyzických a právnických osob.
Pokračování Majetkové účty na straně 7
Druhy evidencí
Reklama
Martin Garnac
Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
rozlišujeme centrální evidenci cenných papírů,
samostatnou evidenci investičních nástrojů a evidence
navazujících na tyto evidence.
V těchto evidencích je rozdíl mimo jiné i v tom, že
Informační deník o akciových společnostech,
neobchodovaných českých akciích
databáze, diskusní fórum, akciová inzerce
www.in-server.cz
mezitím co samostatná evidence se týká investičních
nástrojů, centrální evidence pouze cenných papírů.
vyplývá, že listinné akcie, které nejsou v hromadné
Cenné papíry jsou podmnožinou investičních nástrojů a
úschově a které se neobchodují na kapitálovém trhu,
patří mezi ně především akcie a dluhopisy. Mezi
nejsou evidovány v žádné evidenci. Pokud tedy máte
investiční nástroje patří kromě investičních cenných
doma nějakou listinnou akci, nemusíte mít strach, že
papírů také cenné papíry kolektivního investování,
byste ji měli evidovat v nějaké z evidencí. Aby se mohly
nástroje peněžního trhu a deriváty.
obchodovat listinné akcie na kapitálovém trhu, musí být
u depozitáře nebo organizátora trhu uložena v
Investiční cenné papíry jsou pak ty cenné papíry, které
samostatné evidenci celá emise těchto akcií a akcionáři
se obchodují na kapitálovém trhu. Z toho mimo jiné
tak nemají akcie k dispozici ve svém držení.
Pokračování článku na straně 6
Centrální depozitář
Strana 3
Emitent a poplatky depozitáře
redakce
„Snaží se je (emitenty) taky udržet, resp. ztížit přechod na
listinné akcie, vyšší cenou za zrušení zaknihované emise. Zcela
V souvislosti se zahájením činnosti Centrálního depozitáře
cenných papírů (CDCP) vstoupil v platnost takém nový
je pak potrestán emitent, jehož akcionář se rozhodne pro
vytěsnění akcionářů (squeeze out).“
ceník služeb nejen pro majitele zaknihovaných cenných
papírů, ale i pro emitenty. Jsou služby CDCP pro emitenty
Poplatek za výpis z registru emitenta (výpis akcionářů)
dražší ve srovnání se Střediskem cenných papírů? Provedli
jsme pár výpočtů a porovnali ceníky.
Minimálně jednou ročně u příležitosti konání řádné valné
hromady potřebuje emitent zaknihovaných akcií vyhotovit u
Pro srovnání jsme zvolili ceník Střediska cenných papírů ze
osoby vedoucí evidenci akcií seznam svých akcionářů. U
dne 1.8.2009 a ceník Centrálního depozitáře cenných
SCP i CDCP je poplatek za výpis funkcí počtu účtů
papírů a.s. ze dne 7.7.2010. K porovnání jsme pak vybrali
(akcionářů). Také zde CDCP převzal vzorec pro výpočet
ty položky ceníku, které jsou nejčastěji používané pro
poplatku od SCP a snížil cenu za jeden účet z 2,30 Kč za
neobchodované zaknihované akcie a to:
akcionáře na 2 Kč. Proto poplatek vychází levněji ve
prospěch CDCP.
•
poplatek emitenta za vedení emise
•
poplatek za výpis akcionářů z registru emitenta
•
poplatek za zrušení zaknihované emise při přeměně
1 000
4 300
podoby akcií ze zaknihované na listinnou
3 000
8 900
8 000
poplatek za přechod akcií na hlavního akcionáře při
5 000
13 500
12 000
7 000
18 100
16 000
10 000
25 000
22 000
•
počet akcionářů
squeeze out (vytěsnění)
SCP
CDCP
4 000
Poplatek za vedení emise
Každý emitent zaknihovaných akcií platí čtvrtletně poplatky
Poplatek za zrušení zaknihované emise při přeměně
za vedení emise u osoby vedoucí evidenci těchto akcií. U
podoby akcií ze zaknihované na listinnou
SCP i CDCP je poplatek za vedení emise funkcí nominálního
objemu emise a počtu účtů (akcionářů). CDCP převzal
Pokud valná hromada rozhodne přeměně podoby akcií ze
vzorec pro výpočet poplatku od SCP a snížil cenu za jeden
zaknihovaných na listinnou bude na příkaz emitenta
účet z 2,30 Kč za akcionáře na 2 Kč. Proto poplatek vychází
zrušena zaknihovaná emise a emitent místo toho vydá
levněji ve prospěch CDCP.
svým akcionářů listinné akcie. Zrušení zaknihované emise
osoba vedoucí jejich evidenci zpoplatňuje.
nominální objem
(Kč)
počet
akcionářů
SCP
CDCP
31 200
30 000
Vzorec pro výpočet poplatku se liší, zatímco u SCP je funkcí
3 000
66 400
62 800
počtu akcionářů, u CDCP nominálního objemu emise. Z
5 000
101 600
95 600
tohoto důvodu se poplatky obou subjektů výrazně liší a
1 000 000 000
7 000
162 000
153 600
příklady v tabulce ukazují, že v tomto případě je CDCP
5 000 000 000
10 000
525 600
513 600
výrazně dražší.
100 000 000
1 000
300 000 000
500 000 000
* v tabulce jsou uvedeny poplatky za období kalendářního roku
Reklama
Uveřejníme oznámení o konání valné hromady Vaší
společnosti na našich stránkách výrazně levněji než
v tištěných denících bez ohledu na rozsah inzerátu za
cenu 3 500,- Kč.
www.in-server.cz
objem (Kč)
počet akcionářů
(odhad)
SCP
CDCP
100 000 000
1 000
50 300
68 000
300 000 000
3 000
132 300
204 000
340 000
500 000 000
5 000
214 300
1 000 000 000
7 000
296 300
680 000
5 000 000 000
10 000
419 300
3 400 000
Pokračování článku na straně 8
Centrální depozitář
Strana 4
Je centrální depozitář pro majitele cenných papírů dražší? – dokončení ze strany 1
Poplatek za vedení účtu
srovnání s poplatkem u kótovaných akcií poplatek za
nekótované akcie. To může vést především velké
Začneme krátkou poznámkou o tom, že poplatky spojené s
akcionáře k tlaku na přeměnu podoby akcií emitenta na
vedením účtu v takzvané nezařazené evidenci se neplatí.
listinnou.
Jedná se o ty účty ze SCP, u kterých ještě nedošlo k převodu
na účet v CDCP, který spravuje konkrétní obchodník s
Na poplatek za vedení účtu zahraničních cenných papírů v
cennými papíry.
samostatné evidenci si jejich majitelé již zvykli, protože
tento poplatek se platí již dlouho a jen pro připomenutí
Systém výpočtu poplatku za vedení účtu je stejný jak v SCP
činí za zahraniční akcie 0,03% p.a. z objemu v tržní
tak CDCP a závisí na objemu investičních nástrojů vedených
hodnotě.
na tomto účtu. Mezitím co v SCP se stanovoval objem ze
jmenovité hodnoty, pak v CDCP se stanovuje u kótovaných
Poplatek za výpis z účtu
akcií z tržní ceny a u nekótovaných z nominální hodnoty.
Dalším podstatným rozdílem je skutečnost, že v SCP do
V SCP stál aktuální výpis z účtu při službě podané na
objemu 2 250 000 Kč fyzické osoby ( 850 000 Kč právnické
přepážce SCP 71 Kč za každých 10 emisí, u CDCP stojí
osoby) poplatek neplatily, v CDCP poplatek platí všichni bez
140 Kč bez ohledu na jeho rozsah.
ohledu na objem investičních nástrojů.
Poplatky za převody
Posledními změnami je frekvence placení poplatků a
rozlišení subjektů. V SCP se platily čtvrtletně, v CDCP
Poplatek SCP z převod nekótovaného cenného papírů bez
měsíčně. V SCP se rozlišovalo mezi fyzickou a právnickou
finančního vypořádání na přepážce SCP byl 70,- nebo
osobou, v CDCP se nerozlišuje.
107,- Kč podle toho zda majitel platil nebo neplatil
čtvrtletní poplatky. Poplatek platil převodce i nabyvatel. V
Poplatky za vedení účtu cenných papírů v centrální evidenci
CDCP tato transakce stojí 250 Kč a platí ji jen převodce.
(tzn. české zaknihované cenné papíry)
Srovnání poplatků SCP a CDCP za převody kótovaných
Objem
Roční
poplatek
fyzická
os.
SCP
právnická
os.
500 000
0
0
1 000 000
0
1 771
2 000 000
0
2 978
2 500 000
1 157
3 521
2 504
7 621
7 000 000
rozdělení objemu
kótované
nekótované
akcie
akcie a PL
200 000
300 000
204
654
500 000
500 000
406
959
1 000 000
1 000 000
683
1 613
2 000 000
500 000
1 149
959
5 000 000
2 000 000
2 284
2 712
CDCP
investičních nástrojů na základě obchodů uzavřených na
celkem
Burze cenných papírů nebo RM-Systému zde nebudeme
srovnávat. Jen pro úplnost uvádíme, že u běžného
858
1 365
obchodu je poplatek CDCP za vypořádání 80,- Kč.
Poplatky obchodníků za vybrané služby CDCP
2 296
Kromě samotných poplatků CDCP si za provedené služby
2 108
účtují taky účastníci CDCP – obchodníci s cennými papíry.
Níže uvádíme krátký přehled.
4 996
Poznámka: Pro cenných papírů, kteří na účtu vlastníka v
obchodník
centrální evidenci drží 98% a více z objemu příslušné emise
FIO banka, a.s.
je parametr objem max. 600 mil. Kč – limit se netýká účtů
CYRRUS
zákazníka a účtů v evidenci navazující na centrální evidenci.
Komerční banka
založení účtu
výpis z účtu
150
30
50
150
100
50
Po startu CDCP došlo ke změnám v placení za vedení
Pokud porovnáme ceníky, pak zjistíme, že CDCP je dražší
evidence cenných papírů, můžeme však říci, že změny
pro všechny, kteří v SCP dosud poplatek neplatili z důvodu
jsou pochopitelné a co se týče výše poplatků, tak nejsou
malého objemu investičních nástrojů, ale v CDCP poplatek
nijak dramatické. Především ale přejeme investorům, aby
již platí. Obecně je pro právnické osoby poplatek nižší,
poplatky za vedení jejich účtu a vůbec poplatky spojené s
naopak pro fyzické osoby vyšší. Poměrně vysoký je ve
investicemi byly zanedbatelné v porovnání s dosaženými
zisky.
Strana 5
Centrální depozitář
(*1.1.1993SCP (*1.1.1993
- †2.7.2010) pokračování ze strany 1
SCP vzniklo v roce 1993 současně se vznikem
totiž přijata novela obchodního zákoníku, která umožnila tzv.
kapitálového trhu v ČR. V tomto roce začala fungovat
vytěsnění akcionářů ke kterému přistoupilo do dneška více než
Burza cenných papírů Praha a RM-Systém a na účty
400 společností s akciemi listinnými i zaknihovanými. Proces
majitelů přibyly první cenné papíry získané
vytěsnění dále snížil počet zaknihovaných emisí.
prostřednictvím kupónové knížky v první vlně kupónové
privatizace.
Až tedy v roce 2010 zahájil depozitář činnost a společnost
UNIVYC se mohla přejmenovat na Centrální depozitář cenných
Na začátku roku 1995 bylo majitelům rozesláno 6 290
papírů a.s.
547 ročních výpisů se stavem k 31.12.1994. V témže
roce přibyly majitelům na účtech cenné papíry získané ve
Z celých 17 let mělo SCP jen 3 ředitele – Jaroslava Liznera,
druhé vlně kupónové privatizace.
který byl v roce 1996 odsouzen k šesti letům vězení za
zneužití pravomoci veřejného činitele a za úplatkářství.
V lednu 1996 bylo rozesláno 7 195 445 ročních výpisů z
Nejdéle sloužícím ředitelem byl Jiří Sedláček, který byl
účtů; z toho pro Českou republiku 6 813 552, pro
vyměněn ministrem financí až v roce 2009 pro neshody při
Slovenskou republiku 381 893 výpisů. V tomto roce byla
přechodu na centrální depozitář. Posledním ředitelem byl
posílená bezpečnost účtu tzv. karetními účty a větší
Bedřich Jenáček.
transakce měly odloženou splatnost. Šlo především o
reakci na několik případů, kdy došlo k velkým převodům
Lidé pohybující se na kapitálovém trhu možná zavzpomínají na
akcií na základě falešných dokumentů. Způsobenou
podávání pokynu k převodu na papírovém formuláři na
škodu pak poškozené osoby požadovaly po státu.
přepážce SCP v dlouhé frontě, obchodníci s cennými papíry na
pokyny přenášené na disketách a systém SCP v prostředí MS
Teprve v roce 1997 vznikly internetové stránky SCP. SCP
DOS, ale toto je již minulostí.
začalo uveřejňovat velké transakce a přehled majitelů s
podílem vyšším než 10% na dané emisi.
Náklady na provoz střediska stoupaly a zpoplatňovaly se
další a další služby. Když po roce 2000 začalo docházet
Centrální depozitář je tady.
Reklama
ke koncentraci akcionářů v jednotlivých společnostech a
emitenti uvažovali také o snížení nákladů, začaly
společnosti ve velké míře uskutečňovat přeměny podoby
akcií ze zaknihovaných na listinné. Současně docházelo
také ke snižování počtu emisí, které se obchodovaly na
burzách. V průběhu času došlo jak k úbytku počtu
majitelů cenných papírů, tak emisí.
Organizace kapitálového trhu, kdy jeden subjekt vedl
evidenci zaknihovaných cenných papírů a jiný
vypořádával transakce s nimi uzavřené, byla
nestandardní a déle již neudržitelná. V roce 2004 vznikl
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, který počítal se
vznikem centrálního depozitáře. O licenci požádala
dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha – UNIVYC
Založení společnosti
Zajištění přeměny podoby akcií
Dražba akcií
Uložení výtěžku dražby do úřední úschovy
Squeeze out, převzetí jmění jediným
akcionářem
Poradenství při výběru dražebníka,
obchodníka s cennými papíry, znalce
Komunikace s akcionáři společnosti
Nabídka zpracování projektu zdarma
Vydavatel deníku IN-SERVER.CZ
– tedy subjekt, který zajišťuje vypořádání transakcí na
Burze cenných papírů. Jeho samotný vznik byl oddalován
nejen třenicemi o cenu databáze SCP, ale i nejistotou
ohledně počtu zaknihovaných emisí. V roce 2005 byla
[email protected]
www.gtkfin.cz
Strana 6
Centrální depozitář
Druhy evidencí – dokončení ze strany 2
Centrální evidence cenných papírů je evidence všech
V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být
zaknihovaných cenných papírů vydaných v České
evidovány zaknihované cenné papíry kolektivního
republice s výjimkou zaknihovaných cenných papírů
investování, listinné investiční nástroje v úschově a
kolektivního investování, pokud jsou vedeny v
zahraniční investiční nástroje, které má ve své moci
samostatné evidenci, a zaknihovaných cenných papírů
obchodník s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční
vedených v evidenci ČNB. Centrální evidenci cenných
služby. Samostatnou evidenci investičních nástrojů může
papírů vede Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)
vést centrální depozitář, obchodník s cennými papíry,
– dříve UNIVYC. Z uvedeného je jasná snaha vést
investiční společnost, provozovatel vypořádacího systému,
všechny zaknihované cenné papíry na jednou místě,
banka nebo zahraniční osoba s podobným povolením.
což je jistě praktické. Podobné centrální depozitáře
jsou zřízeny ve většině zemí světa.
Evidenci navazující na samostatnou evidenci může vést
obchodník cennými papíry, investiční společnost,
Evidenci navazující na centrální evidenci pak vede
provozovatel vypořádacího systému, banka, zahraniční
obchodník s cennými papíry, investiční společnost
centrální depozitář. Systém účtů je obdobný jako v případě
nebo další oprávněné osoby. Obchodník vede akcie na
centrální evidence.
svém účtu zákazníků v centrální evidenci u centrálního
depozitáře a v jím vedené navazující evidenci vede
Dost složité, ne? Vyznat se v systému evidence není možná
cenné papíry svých zákazníků na účtech vlastníka.
až tak důležité, ale v momentě, kdy potřebujete své akcie
najít, to je nezbytné. V každém případě vám s tím pomůže
Váš obchodník nebo následující tabulka.
Cenný papír
Příklad
Zaknihované cenné papíry emitované
v ČR a obchodované na BCPP nebo RMS
Akcie ČEZ,
Komerční banka,
Telefónica O2,
Unipetrol, Tatra
Centrální evidence
Centrální depozitář
cenných papírů
(UNIVYC)
Váš účet vlastníka
v CDCP
Zahraniční zaknihované cenné papíry
obchodované na BCPP
Akcie Erste Bank,
NWR, AAA, Orco,
ECM, CETV
Samostatná
evidence
Centrální depozitář
cenných papírů
(UNIVYC)
Váš účet vlastníka
v CDCP
Centrální evidenci těchto
cenných papírů vede
příslušný národní
centrální depozitář
Zahraniční zaknihované cenné papíry
obchodované na RMS
NOKIA, NWR,
AAA, Volkswagen
AG, Deutsche
Telecom AG,
Microsoft Corp.
Samostatná
evidence
SVYT – vypořádací
středisko RM-Systém,
česká burza cenných
papírů
Váš účet vlastníka
u obchodníka
(FIO)
Centrální evidenci těchto
cenných papírů vede
příslušný národní
centrální depozitář, RMSystém má účet u
Clearstream
Zahraniční cenné papíry obchodované
na burzách v USA nebo EU
Microsoft Corp.,
Citigroup,
Deutsche Bank
Evidence navazující
na centrální
evidenci nebo
samostatnou
evidenci
Obchodník u kterého
realizujete obchody
Váš účet u
obchodníka
Zaknihované cenné papíry kolektivního
investování
Podílové listy
investičního
fondu
Samostatná
evidence
investiční společnost
(ČSOB, KB, ..)
Váš účet vlastníka
u investiční
společnosti
Samostatná
evidence
Centrální depozitář
Váš účet vlastníka
v CDCP
Listinné cenné papíry v hromadné
úschově
Druh evidence
Osoba vedoucí evidenci
Účet
Poznámka
Aktuálně nám není znám
případ, kdy by se na trhu
obchodovaly listinné
papíry v hromadné
úschově
Reklama
Chcete zjistit, kolik by Vás stála přeměna podoby
akcií nebo squeeze out? Vytvoříme pro Vás
analýzu nákladů a úspor. Neváhejte nás
kontaktovat: [email protected]
Strana 7
Centrální depozitář
Majetkové účty – dokončení ze strany 2
Užitečné odkazy
Majitel investičních nástrojů může mít několik účtů
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
vlastníka, typicky tyto:
http://www.centralnidepozitar.cz
A) Účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných
papírů (původní účet ve Středisku cenných papírů),
Informační portál Centrálního depozitáře
na kterém má vedeny v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů všechny tuzemské
http://www.eisb.cz
zaknihované cenné papíry jako jsou například
akcie ČEZ, Komerční banky nebo Vítkovice. Dále na
Původní stránky Střediska cenných papírů
tomto účtu mohou být v samostatné evidenci
zahraniční investiční nástroje obchodované na
http://www.scp.cz
Burze cenných papírů Praha jako jsou například
akcie NWR, Orco, Erste Bank nebo certifikáty.
B)
Účet vlastníka vedený u obchodníka s cennými
papíry v evidenci navazující na centrální, v
samostatné evidenci nebo evidenci navazující na
Náš tip: Ověřte si existenci
vašeho účtu
samostatnou evidenci, na kterém jsou evidovány
Informační portál centrálního depozitáře umožňuje
především zahraniční cenné papíry obchodované
ověření existence účtu v SCP ke dni ukončení její
na zahraničních burzách jako jsou NYSE, NASDAQ
činnosti. Služba umožňuje fyzickým osobám zjistit, zda
nebo některá z evropských burz, nebo také
mají v Základní evidenci SCP a v evidenci podílových listů
zahraniční investiční nástroje obchodované na
OPF vytvořené a obsluhované emitentem aktivní účet na
Burze cenných papírů Praha jako jsou například
základě zadání rodného čísla a dále ověřit si neklíčové
akcie NWR, Orco, Erste Bank nebo certifikáty.
údaje o účtu v Základní evidenci SCP na základě zadání
registračního čísla účtu.
C) Účet vlastníka vedený v samostatné evidenci
cenných papírů kolektivního investování tuzemské
Výsledkem služby je informace o existenci aktivního účtu
investiční společností, která vydala příslušné
daného majitele v Základní evidenci SCP. Účet majitele v
podílové listy nebo jiné cenné papíry kolektivního
Základní evidenci SCP je jednoznačně identifikován
investování.
unikátním registračním číslem a identifikačním číslem
(rodné číslo).
Vlastník investičních nástrojů může ale taky třeba mít jen
jeden účet vedený u obchodníka s cennými papíry, kde má
Ověřeni provedete na níže uvedených stránkách:
evidovány nejen tuzemské, ale i zahraniční cenné papíry, a
také podílové listy.
Evidence investičních nástrojů se týká především těch v
http://www.eisb.cz/index.php/cs/existence-utu-v-scp
Reklama
zaknihované podobě a jen výjimečně listinných cenných
papírů v samostatné evidenci. Ne všechny investiční
nástroje musí mít jejich vlastník vůbec evidovány v některé
evidenci. Příkladem jsou listinné akcie na majitele nebo na
jméno, které mají akcionáři uschovány doma nebo v
bankovním trezoru.
Využijte našich zdarma poskytovaných databází
dražeb, vytěsnění a znaleckých posudků.
www.in-server.cz
Strana 8
Centrální depozitář
Emitent a poplatky depozitáře – dokončení ze strany 3
Pokud bychom měli shrnout cenou politiku CDCP, pak
můžeme říci, že CDCP se snaží udržet emitenty
Poplatek za přechod akcií na hlavního akcionáře při
zaknihovaných akcií jako své klienty nižší cenou za vedení
squeeze out (vytěsnění)
emise a poplatku za výpis než mělo původně SCP. Snaží se
je taky udržet, resp. ztížit přechod na listinné akcie, vyšší
V případě, že valná hromada rozhodne o přechodu akcií v
cenou za zrušení zaknihované emise. Zcela je pak
držení minoritních akcionářů na hlavního akcionáře,
potrestán emitent, jehož akcionář se rozhodne pro
emitent dá osobě vedoucí evidenci zaknihovaných akcií
vytěsnění akcionářů (squeeze out). Oproti původnímu
příkaz k převodu všech akcií v držení osob odlišných od
poplatku SCP je nový poplatek výrazně vyšší. Tady zřejmě
hlavního akcionáře na účet hlavního akcionáře. Tato
CDCP uvažoval tak, že akcionář, který vlastní více než 90%
změna majitele je zpoplatněna.
akcií se stejně rozhodne pro vytěsnění bez ohledu na výši
poplatku, protože poplatek stejně platí emitent a nikoliv
U SCP i CDCP je poplatek funkcí počtu účtů (jinými slovy
hlavní akcionář. Tak například v případě společnosti
počtu akcionářů nebo také počtu převodů, které budou
ArcelorMittal Ostrava a.s., kdy došlo k přechodu akcií na
provedeny). Rozdíl v ceně je však výrazný, zatímco u SCP
hlavního akcionáře v červenci 2010, a který má 14 000
byl poplatek cca 25 Kč za jeden převod, u CDCP je tento
drobných akcionářů, zaplatil emitent poplatek ve výši
poplatek 280,- Kč za jeden převod, resp. 350,- pokud je
přibližně 3 900 000,- Kč.
zajištěno i finanční vypořádání.
počet
akcionářů
1 000
Podle údajů Informačního portálu Centrálního depozitáře
SCP
26 600
CDCP (DFP) CDCP (DVP)
280 000
350 000
cenných papírů je evidováno v jeho evidenci více než 1200
emisí akcií emitovaných více než 1 000 emitenty. Tento
3 000
75 800
840 000
1 050 000
počet byl výrazně vyšší, snižoval se však v průběhu let v
5 000
125 000
1 400 000
1 750 000
důsledku přeměn podoby akcií ze zaknihované na
7 000
174 200
1 960 000
2 450 000
listinnou. Tyto přeměny podoby byly motivovány právě
10 000
248 000
2 800 000
3 500 000
snahou ušetřit za náklady spojené s vedením emise v SCP a
*DFP znamená převod bez peněžního vypořádání, DVP s
poplatky za vedení účtu na straně majoritních vlastníků, ale
peněžním vypořádáním
i snahou o koncentraci akcionářské struktury.
Otázky a odpovědi
redakce
Kdo bude majitelem účtu v CDCP a potažmo akcií na něm
Co je nezařazená evidence CDCP?
Nezařazená evidence je evidence účtů majitelů cenných
papírů, které dosud nespadají pod konkrétního účastníka
CDCP - obchodníka s cennými papíry. Až si majitel vybere
obchodníka, budou cenné papíry převedeny pod jeho
správu.
Jakým způsobem bude Centrální depozitář poskytovat své
uložených příslušný obchodník anebo já jako akcionář?
Majitelem účtu i akcií v CDCP je samotný klient, stejně
jako tomu bylo u SCP. Institut převodu pod konkrétního
obchodníka znamená pouze to, že příslušný obchodník
má Váš účet ve svojí evidenci a může proti němu
vypořádávat Vaše obchody.
Musím s CDCP uzavírat nějakou smlouvu?
služby?
S Centrálním depozitářem nebudete uzavírat žádnou
Dle Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém
trhu, bude CDCP veškeré služby poskytovat výhradně
prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře.
přímou smlouvu. Pokud budete se svými cennými papíry v
budoucnu nakládat, musíte uzavřít smlouvu s některým z
účastníků Centrálního depozitáře.
Další otázky a odpovědi a diskusní fórum na www.in-server.cz
Strana 9
Centrální depozitář
Účastníci centrálního depozitáře
Účastník
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
BH Securities a.s.
CAPITAL PARTNERS a.s.
Citibank Europe plc, organizační složka
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague
CYRRUS, a.s
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Česká spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag
Fio banka, a.s.
Global Brokers,a.s.
ING Bank N.V.
J & T BANKA, a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ a.s.
Ministerstvo financí ČR (Ministry of Finance)
Patria Finance, a.s.
PPF banka a.s.
Raiffeisenbank a.s.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
The Royal Bank of Scotland N.V.
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
Odkaz
www.atlantik.cz
www.bhs.cz
www.capart.cz
www.citibank.cz
www.commerzbank.cz
www.calyon.cz
www.cyrrus.cz
www.cnb.cz
www.csas.cz
www.cmzrb.cz
www.csob.cz
www.db.com
www.fio.cz
www.globalbrokers.cz
www.ing.cz
www.jtbank.cz
www.kb.cz
www.lbbw.cz
www.mfcr.cz
www.patria-finance.cz
www.ppfbanka.cz
www.rb.cz
www.rmsystem.cz
www.rbs.cz
www.unicreditbank.cz
www.wood.cz
Člen
BCPP
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
Člen
CDCP
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
VYDAVATEL
Každá akcie má svou hodnotu
GTK FIN, s.r.o.
Velká 2984/23
Navštivte nás na adrese
www.in-server.cz
702 00 Ostrava
Telefon:
+420 733 198 233
WWW:
WWW:
www.in-server.cz
E-mail:
[email protected]
Pokud máte připomínky k této
speciální příloze nebo stránkám
www.in-server.cz můžete nám je
sdělit prostřednictvím emailu
[email protected]
IN-SERVER.CZ 2010
Download

Centrální depozitář