Ceník placených služeb Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Aktualizace ceníku služeb od 21.5.2014
I. Lékařské zprávy, vyšetření, administrativní úkony a ostatní
cena včetně DPH
sazba DPH,
důvod osv.
1. Vystavení potvrzení o léčbě, jiné zdravotní potvrzení na vlastní žádost pacienta
- kromě vypracování lékařské zprávy dle bodu 6 tohoto ceníku
100 Kč
15%
2. Posudky o zdravotním stavu
Posudky pro potřeby pojišťovny
Vystavení potvrzení o zdrav. stavu (zaměstnání, brigáda)
Vystavení potvrzení o zdrav. stavu (zaměstnání, brigáda) - u klientů s platnou prohlídkou
Výpis z lékařské dokumentace (LDN)
Hodinová odměna za znalecký posudek
220 Kč
300 Kč
160 Kč
100 Kč
400 Kč
15%
15%
15%
§ 58
15%
cena bez DPH
78 Kč
15%
234 Kč
262 Kč
15%
15%
189 Kč
15%
229 Kč
15%
369 Kč
15%
40 Kč
15%
74 Kč
15%
491 Kč
15%
78 Kč
15%
234 Kč
15%
474 Kč
15%
189 Kč
15%
125 Kč
15%
125 Kč
15%
489 Kč
15%
267 Kč
15%
78 Kč
15%
234 Kč
15%
cena včetně DPH
260 Kč
260 Kč
260 Kč
260 Kč
120 Kč
210 Kč
120 Kč
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
II. Vypracování lékařské zprávy - pro MVČR, pro ministerstvo spravedlnosti
pro státní zastupitelství a soudy - dle Cenového předpisu MZČR č. 8/2013
a) lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon)
b) lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)
c) lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem+administrativní úkon)
d) klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření praktickým lékařem)
e) klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve
(cílené vyšetření praktickým lékařem+odběr krve ze žíly u dospělého)
f) klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných
látek než alkohol
(cílené vyšetření internistou)
g) odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné
látky (odběr krve ze žíly u dospělého)
h) laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi:
- Widmarkova zkouška
- specifické stanovení plynovou chromatografií
(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií)
3. Cenový věstník MZČR Ministerstva Spravedlnosti
k) vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem
(administrativní úkon)
l) podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem - zpracovaná
na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace)
m)lékařská zprava o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě
zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace +
posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození)
4. Vypracování lékařské zprávy pro MPSV - oblast zaměstnanosti (Úřad práce)
n) vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím praktickým
lékařem na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo pracovního uplatnění
odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu,
o) vyjádření registrujícího.praktického lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem do určeného rekvalifikačního
kurzu pro potřeby úřadu práce (kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
p) vyjádření reg.praktického lékaře k vhodnosti zprostředkovaného zaměstnání na žádost úřadu práce (kontrolní
vyšetření praktickým lékařem)
5. Vypracování lékařské zprávy pro MPSV - oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální
podpory, sociální péče a péče o rodinu a dítě
I. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zjišťovacích
lékařských prohlídek
- plné a částečné invalidity
- zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou
- stupně zdravotního postižení pro účely státní soc. podpory
- zda si je osoba schopna zvýšit příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu
- stupně závislosti (opakované komplexní vyšetření lékařem)
II. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení kontrolních
lékařských prohlídek
- plné a částečné invalidity
- zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou
- stupně zdravotního postižení pro účely státní soc. podpory
- zda si je osoba schopna zvýšit příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu
- stupně závislosti (cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní výkon)
IV. Vyšetření/potvrzení/ lékaře o zdravotním stavu občana pro účely dávek a služeb sociální péče
/administrativní úkon/.
V. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana do zařízení soc.služeb
/podrobný výpis z lék.dokumentace/
Vypracování ostatních zdravotnických výkonů pro státní orgány - dle Cenového předpisu MZČR 8/13/DZP
6. Lékařské zprávy pro pacienta
Lékařská zpráva pro sjednávání životního a důchodového pojištění
Zpráva od specialisty při došetřování zdravotního stavu
Provedení vstupní prohlídky při sjednávání úrazového pojištění a podání sdělení o výsledku prohlídky
Zpráva o příčině úmrtí
Vyplnění hlášení úrazu pro pojišťovny
Vyplnění žádosti do Domova důchodců a hospice, popř. lázní
Vypsání žádosti do LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)
7. Administrativní úkony v osobním zájmu nevyžadující žádné lékařské znalosti
Vyhledávání zdravotnické dokumentace pacienta z centrálního archívu
Vyhledání zdravotnické dokumentace pacienta v kartotéce
Zhotovení fotokopie (1 strana textu)
Vypalování RTG snímku na CD
Vypalování RTG snímku na DVD
Vypalování RTG na CD/DVD na vlastní nosič
Pozn.: neplatí, je-li pořízení výpisů, opisů nebo kopií hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění nebo na základě právního předpisu upravujícího ceny
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné minimálně
Vystavení individuálního účtu za poskytnutou zdravotní péči na žádost pacienta
cena včetně DPH
100 Kč
20 Kč
2 Kč
130 Kč
140 Kč
120 Kč
21%
21%
21%
21%
21%
21%
65 Kč
220 Kč
21%
21%
8. Hospitalizace pacientů na pokojích se zvláštním vybavením (cena za 1 den)
a) základní cena za pronájem nadstandardního pokoje (samostatný pobyt-den+noc)
b) základní cena za pronájem nadstandardního pokoje (pobyt s 1 pacientem)
c) pronájem standardního pokoje pro samostatný pobyt
d) celodenní stravování pro příbuzného na nadstandardním pokoji
cena včetně DPH
700 Kč
400 Kč
350 Kč
180 Kč
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
1,12 Kč
§ 58
cena včetně DPH
110 Kč
340 Kč
155 Kč
345 Kč
115 Kč
1 200 Kč
170 Kč
100 Kč
140 Kč
1 000 Kč
300 Kč
cena včetně DPH
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
15%
21%
21%
15%
15%
600 Kč
360 Kč
120 Kč
240 Kč
21%
21%
21%
21%
55 Kč
160 Kč
15%
15%
cena včetně DPH
210 Kč
210 Kč
15%
15%
Další vyšetření (na žádost pacienta, nehrazená zdravotní pojišťovnou)
Vyšetření pro získání řidičského průkazu
Posudek o schopnosti řízení mot. vozidla po 50. roce věku (55, 58 a poté jednou za 2 roky)
Vyšetření k získání zbrojního průkazu
Kontrolní vyšetření pro udržení zbrojního průkazu
Posudek o bolestném
Aplikace injekcí
cena včetně DPH
300 Kč
220 Kč
300 Kč
220 Kč
220 Kč
200 Kč
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Rehabilitační oddělení - fyzioterapie
cena včetně DPH
250 Kč
400 Kč
200 Kč
250 Kč
400 Kč
2 Kč / cm
80 Kč
50 Kč
100 Kč
70 Kč
90 Kč
cena včetně DPH
15 Kč
50 Kč
25 Kč
cena včetně DPH
30 Kč
50 Kč
65 Kč
40 Kč
800 Kč
9. Léčení cizinců (samoplátců)
dle aktuálního Sazebníku výkonů
poskytnutí zdravotní péče pro samoplátce z EU i mimo EU (1 bod)
Gynekologicko-por. oddělení a ambulance gynekologie
Odběr krve HCG na vlastní žádost
Intercepce
Vstupní prohlídka
Zvláštní vyšetření na vlastní žádost nesouvisící s léčebně preventivní péčí (konsil.)
Předpis léků k oddálení menstruace na žádost ženy
Screening Downova syndromu v I. trimestru
Lékařské zprávy na žádost pacientky za započatou hod.
Fotografie z ultrazvukového vyšetření plodu
DVD z ultrazvuku plodu - vč.nosiče
inhalační anestetikum Entonox - při porodu
inhalační anestetikum Entonox - krátkodobý zákrok
Předporodní příprava
Kurz 2 lekce (kdy a co s sebou do porodnice, průběh porodu, alternativní metody vedení I.-IV. doby porodní, možnosti
tlumení por. bolesti+prohlídka porodních sálů a šestinedělí, technika kojení atd.
- cena za oba partnery
Kurz 1 lekce (st v 16 h - trvání asi 2 hod), za oba partnery
Samostatná prohlídka porodního sálu a šestinedělí - za oba partnery
Individuální konzultace porodní asistentky (1 hod)
Prodej zdravotních pomůcek
Jednorázové vaginální zrcátko
pesar-gynekologie
Chirurgické oddělení a chirurgická ambulance
rektoskop-chirurgie
anoskop-chirurgie
Praktický lékař
Speciální techniky (30 min)
Speciální techniky (60 min)
Reflexní masáž (30 min)
Lymfodrenáž (30 min)
Lymfodrenáž (60 min)
Tapeing
Skupinové cvičení (těhotné-45 min)
Skupinové cvičení (30 min)
Individuální cvičení (30 min)
Insuflace CO2 do podkoží (plynové injekce)
Baňkování 10 -20 min.
Termoterapie
Solux 10 minut
Parafinové zábaly částečné
Biowarm
Ostatní služby
Bazén (30 min) 1. – 5. procedura
Bazén (30 min) 6. a další
Laser, laserová sprcha - 1 aplikace
Fyzikální terapie (15 min)
Stimulační sonda
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
Vodoléčba
Celková vířivá koupel (30 min)
Částečná vířivá koupel (15 min)
Půjčení ručníku
Půjčení prostěradla
Pronájem rehabilitačních prostor
Tělocvična pro skupinové cvičení (60 min)
Rehabilitační bazén (60 min)
cena včetně DPH
100 Kč
60 Kč
7 Kč
12 Kč
cena včetně DPH
200 Kč
600 Kč
21%
21%
Edukační brožura - malá
Cvičební jednotka pro krční páteř
Cvičební jednotka pro dolní končetiny
Cvičební jednotka pro pánevní dno
Cvičební jednotka na míči
Cvičíme s radostí celá záda
Edukační brožura - velká
Instruktáž školy zad
cena včetně DPH
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
21%
21%
21%
21%
21%
90 Kč
21%
cena včetně DPH
60 Kč
21%
100 Kč
21%
§ 58
§ 58
§ 58
§ 58
II. OSTATNÍ SLUŽBY
1.
Různé
potvrzení
na personálním
oddělení
které
nenídruhy
organizace
povinna
vydat bezplatně
- dle právního předpisu (např. potvrzení o zaměstnání, veškeré
duplikáty)
2. Vyhledání údajů z centrálního archívu (oddělení administrativních činností)
3. Telefon
podle platného Ceníku O2
4. Stáže ve NMB v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků (osoba)
Odborná stáž na pracovišti akreditovatém pro výuku programu specializačního vzdělávání
nebo certifikovaného kurzu - cena za každý započatý den
Poznámka - při délce trvání stáže déle než 1 měsíc - možno dohodnout slevu až na cenu 100 Kč/den
Posouzení prací stážisty (rehabilitace) - 1 hodina
Školící místo (rehabilitace) - 1 hodina
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických odborů Brno, Vinařská (školení)
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických odborů Brno, Vinařská (prakt.zkouška)
Kasuistika (rehabilitace)
Exkurze, přednášky atd. na pracovištích NMB - osoba/den
5. Parkování v areálu NMB
Parkování zaměstnanců v areálu NMB - poplatek za měsíc
6. Úhrady související s poskytováním inf. podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Pořízení kopií
- jednostranná kopie A4
- oboustranná kopie A4
- jednostranná kopie A3
- oboustranná kopie A3
Opatření technických nosičů dat (CD,DVD,disketa)/1ks
Odeslání informací žadateli (balné, poštovné)
min.
7. Sociální služby
Strava 1 den
Ubytování 1 den
Zapůjčení televizního příjímače (za den)
Odesílání peněz pacientům je zpoplatněno dle sazeb České pošty
8. Sterilizace nástrojů
Parní sterilizace jednoho obsahu balíčku
Cena obalu jednoho balíčku parní sterilizace
(v případě použití dvojobalu bude cena obalu počítaná dvakrát)
Parní sterilizace jednoho kusu malého kontjeneru
Plazmová sterilizace jednoho obsahu balíčku
Cena obalu jednoho balíčku plazmové sterilizace
(v případě použití dvojobalu bude cena obalu počítaná dvakrát)
9. Klinické studie
Klinické studie pro tuzemské zadavatele
Klinické studie pro plátce DPH z EU a zahraniční
21%
cena včetně DPH
200 Kč
21%
240 Kč
370 Kč
200 Kč
1 500 Kč
240 Kč
25 Kč
21%
21%
21%
21%
21%
21%
100 Kč
21%
cena včetně DPH
2 Kč
3 Kč
3 Kč
4 Kč
10 Kč
64 Kč
21%
21%
21%
21%
21%
21%
150 Kč
180 Kč
50 Kč
§ 58
§ 58
21%
cena včetně DPH
40 Kč
20 Kč
21%
21%
200 Kč
50 Kč
20 Kč
21%
21%
21%
dohodou
dohodou
21%
0%
Download

Ceník placených služeb Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.