Základní umělecká škola Zdeňka Buriana,
Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva
o činnosti příspěvkové organizace
za školní rok 2013/2014
.............................................
Mgr. Zdeněk Babinec
ředitel školy
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
OBSAH
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI........................................................................................................... 3
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU: ..... 4
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ......................................................................................... 4
ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ VE STUDIU PŘÍPRAVNÉM, ZÁKLADNÍM A VE STUDIU PRO DOSPĚLÉ K 30. 9.
2013 ...................................................................................................................................................... 5
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ.............................................................................................. 5
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ........................................................................... 7
ÚDAJE O DVPP A DALŠÍ ŠKOLENÍ: .......................................................................................................... 7
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI:................................................................ 8
HODNOCENÍ ČINNOSTI HUDEBNÍHO OBORU ......................................................................................... 9
VÝBĚR HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ............................................................. 12
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ........................... 15
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 ..................................................................... 16
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ..................... 17
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH ................................................... 17
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI ................................................................................. 18
ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 18
2
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana,
Kopřivnice, příspěvková organizace
Základní údaje o organizaci
Název školy:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, 742 21 Kopřivnice,
Štramberská 294
Byla zřízena 1. 1. 1995 jako příspěvková organizace
S identifikačním číslem zařízení (IZO) 108 022 242
Identifikátor zařízení :
600 004 082
IČO:
62330322
Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú. 17531801/0100
Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj
Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996
Změna zařazení do sítě škol: 21. 1. 2004 s platností od 1. 9. 2004
Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků
Telefon: 556 821 847, 556 808 741, 556 808 740
E-mail: [email protected]
Adresa www stránek školy: www.zuszb.cz
Ředitel školy:
Statutární zástupce:
Mgr. Zdeněk Babinec
Mgr. Břetislav Chovanec
Odloučená pracoviště:
1.
se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571
hudební a výtvarný obor
telefon: 556 852 820
vedoucí pracoviště – Milena Mojžišová
2.
se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110
hudební obor
telefon: 556 760 104
vedoucí pracoviště – Jana Vyvialová
3
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku:
Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů:
 obor hudební
 obor taneční
 obor výtvarný
Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala podle platných učebních plánů a osnov a ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana.
Vyučovalo se:
- v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT,
sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod
čj. 18 418/95-25,
- ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod
čj. 15 865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod čj. 18
455/2002-22.
- výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj. 15
865/2000-22, upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj. 17 620/2003-22 a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj. 17
621/2003-22.
Od 1. září 2012 začala probíhat dle harmonogramu výuka podle schváleného
Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana.
Personální zabezpečení činnosti školy
Počty zaměstnanců k 30. 9. 2013
Pedagogičtí zaměstnanci:
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/
28
5
MD-0, RD-3
Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek:
Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek:
Počet nepedagogických zaměstnanců:
13
15
5
4
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2013/2014
 Hudební obor – vedoucí oboru Filip Borovský
Vedoucí předmětových komisí:
Klávesových nástrojů
Smyčcových nástrojů
Dechových nástrojů
Hudební nauky
F. Borovský
H. Vyhlídalová
I. Krčmáriková
B. Chovanec
Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení
 Výtvarný obor – vedoucí oboru H. Lengálová
 Taneční obor – vedoucí oboru D. Vraspírová
Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním
a ve studiu pro dospělé k 30. 9. 2013
Počet žáků v přípravném studiu
Počet žáků v základním studiu
Ve studiu pro dospělé
Celkem studovalo
73
590
19
682
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
- počet žáků, kteří absolvovali I. stupeň – 56 žáků
- počet žáků, kteří absolvovali II. stupeň – 25 žáků
Počet žáků, kteří ukončili studium:
 Hudební obor –
35 žáků
 Výtvarný obor –
18 žáků
 Taneční obor –
28 žáků
Celkem ukončilo studium 81 žáků.
Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech
K 30. 9. 2013
Hudební obor
302
Taneční obor
230
Výtvarný obor
150
celkem
682
5
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Podíl hudebního oboru vůči ostatním k 30. 9. 2013
Počet žáků
HO
302
TO + VO
380
Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů:
Hra na klavír
89
Hra na el. klávesové nástroje
18
Hra na akordeon
6
Hra na housle
61
Hra na violoncello
10
Hra na kontrabas
2
Hra na zobcovou flétnu
74
Hra na příčnou flétnu
12
Sólový zpěv
3
Hra na fagot
1
Hra na trubku
5
Hra na cimbál
4
Hra na kytaru
16
Hra na violu
1
Počty žáků v hudební nauce
PHV
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
27
35
67
33
26
19
Počty žáků v souborech
Smyčcové soubory
Komorní hra - klavíry
Soubory ZF
Soubory PF
36
45
25
8
6
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Komorní hra - akordeony
Dřevěné dech.nástroje
Žesťové nástroje
Folklórní soubory – cimbálová muzika
Komorní hra - kytara
Komorní hra el. klávesy
KAPELA
4
1
2
25
4
2
6
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné
také zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do
budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního
a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve
vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěžích,
a předcházejí tak možnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče žáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy).
V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15
do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umožňující případný kontakt
s učiteli nebo vedením školy.
Údaje o DVPP a další školení:
DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který
vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále
vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího
plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti „Studium
k prohlubování odborné kvalifikace“ a tvorba ŠVP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy, a je organizováno formou jednotlivých
a cyklických akreditovaných vzdělávacích akcí. Vedení školy podporuje v této
oblasti všechny zaměstnance, kteří projeví zájem o další vzdělávání.
Zaměstnanci se účastnili těchto školení v rámci DVPP:






Uplatnění akordeonu v současnosti
Nová konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN
Smyčcové soboty na Konzervatoři v Brně
Výuka hry na smyčcové nástroje
Letní flétny 2013 v Českých Budějovicích
Impulzy-tvorba-prezentace - Praha DOX (výtvarný obor)
7
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Další školení:







BOZP a PO
Zákoník práce, obč. zákoník, platové předpisy, ev. prac. doby
Účetní předpisy 2013
Facility management v praxi organizace
Aktualizace legislativy podle NOZ pro PO
Klasifikace – užití softwaru
DVPP – vlastní hodnocení školy
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Hlavní aktivity školy
Hlavní budova školy v Kopřivnici je otevřena rodičům i veřejnosti
k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách – v době provozu školy, pod dohledem určeného provozního zaměstnance. V koncertním sále
školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých žáků školy a absolventské koncerty. O
hlavních akcích je veřejnost informována na webových stránkách, na nástěnce
ve vstupu do objektu, tiskem i vývěskou v centru města. Každoročně počátkem
školního roku je rodičům předán prostřednictvím dětí Zpravodaj ZUŠ.
Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako každoročně mimoškolní
koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, dále v kulturním
domě ve Štramberku a v Rybí. Žáci školy se představili veřejnosti na vernisážích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i
jiných městech.
Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě a
na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě
v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný
koncert.
Výtvarný obor připravil pro veřejnost každý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru.
Nejzajímavější práce svých žáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Výtvarný projekt EMOCE byl prezentován v
květnu v Praze ve výtvarném centru moderního umění DOX.
Dokumentace o akcích:
Digitální fotodokumentace je průběžně realizována v průběhu školního
roku. Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve
vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na
webových stránkách školy může veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím
fotografií. Výtvarné práce žáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních
galeriích na webových stránkách školy.
8
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Rekonstrukce koncertního sálu 2013 - 2014
Hodnocení činnosti hudebního oboru
Počet žáků hudebního oboru na začátku školního roku činil 303 žáků, na konci
je stav 300 žáků.
Všichni žáci byli podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra.
Na konci školního roku absolvovalo hudební obor 35 žáků.
Výuka žáků byla zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, na konci dubna nastoupila MD p. uč. Lenka
Ledvoňová, nahradila ji Veronika Burýšková, která nastupuje po RD.
Školní vzdělávací program byl doplněn o studijní zaměření Sólový zpěv a
předmět Hudební skupina.
Žáci hudebního oboru se zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na klavír a housle, přehlídek, veřejných i interních vystoupení.
V letošním kalendářním roce škola slaví několikanásobné výročí, v jehož rámci
již proběhl koncert populární hudby.
9
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Soutěže ZUŠ:
Okresní kolo – hra na smyčcové nástroje:
Účast 14 žáků
5 x 1. místo s postupem do krajského kola
5 x 2. místo
3 x 4. místo
Krajské kolo:
1 x 1. místo
2 x 2. místo
2 x 3. místo
Okresní kolo – hra na klavír:
Účast 10 žáků
1 x 1. místo
6 x 2. místo
2 x 3. místo
1 x čestné uznání
Další akce hudebního oboru ve školním roce 2013/2014
Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, 3 absolventské koncerty. Z dalších významnějších akcí to byly Vánoční a Závěrečné
koncerty v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí.
Naši žáci se účastnili vystoupení na seniorském odpoledni v KDK, vernisáží,
dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu.
Hospodaření oboru:
Mezi hlavní nákupy patřily:
 housle – 20.000,-Kč
 akordeon - 33.000,- Kč
 digitální piano Kurzweil – 25.990,-Kč
 klavír - křídlo Weinbach - 350.000,-Kč (investiční fond)
 pravidelně se dokupoval notový materiál, elektronika, dvakrát ročně byly
laděny všechny klavíry
Hodnocení tanečního oboru za školní rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo taneční obor 231 žáků.
V přípravném ročníku bylo 35 dětí ve věku 5 a 6 let , 196 žáků v 1. a 2. stupni
ve věku 7 až 20 let. Vyučováno bylo 59 hodin se 14 hodinami korepetice.
Vedoucí tanečního oboru: p.uč. Drahomíra Vraspírová
Interní učitelé: Aneta Řeháková, Mgr. Renáta Filačová
Korepetitoři: Filip Borovský, Mgr. Petr Lichnovský
Taneční hodiny probíhají ve dvou zrcadlových sálech, vkusně a moderně zařízených, které umožňují tanečníkům kontrolu vlastního těla i pohybu.
10
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i
nejrůznější akce v našem městě i mimo město Kopřivnice. Po novém roce nastala plesová sezóna, kde dostali příležitost starší žáci k tanečním vystoupením.
Vystoupili mimo jiné i v kulturním domě v Kopřivnici, Závišicích , Sedlnicích a
Veřovicích.
20.3. - 22.3.2014 proběhlo taneční soustředění v areálu RETASO - Horní Bečva , kterého se účastnili žáci 1. a 2. stupně p.uč. Drahomíry Vraspírové.
Absolvovalo v tomto roce v I. stupni 20 dívek a v II. stupni 8 dívek.
Mimoškolní vystoupení tanečního oboru:
26.11.2013
SENIORSKÉ ODPOLEDNE V KDK
18.1.2014
PLES SEDLNICE
30.1.2014
MAŠKARNÍ PLES ZÁVIŠICE
8.2.2014
PLES ZÁVIŠICE
14.2.2014
SWINGOVÝ PLES Katolický dům Kopřivnice
22.2.2014
PLES VEŘOVICE
1.3.2014
PLES ŽENKLAVA
8.3.2014
MUZIKANTSKÝ PLES KD Kopřivnice
11.5.2014
KOPŘIVNICKÉ MECHECHE
21.5. a 22.5.2014 JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ
22. - 23.5. 2014
28.5.2014
7.6.2014
20.6.2014
VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK (4x)
KRAJSKÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA - Havířov
DNY TECHNIKY - Kopřivnice
ZAHRADA FANTAZIE, dětské centrum Motýlek
Hodnocení výtvarného oboru za školní rok 2013/2014
Organizace výuky probíhala podle platných učebních plánů a ŠVP. Ve vzdělávacím programu výtvarného oboru žáci rozvíjejí svůj talent, vztah k umění a své
schopnosti vnímat estetické hodnoty.
Účast žáků na přehlídkách, soutěžích a výstavách:
Výchovné a vzdělávací projekty:
- návštěvy galerií a výstav, K- galerie Kopřivnice, Muzeum Štramberk,
Muzea v Kopřivnici,
- animační programy GVU Opava,
- výtvarné animace - Zbrašovské aragonitové jeskyně,
- výtvarné soustředění Ateliéry v přírodě - Horní Bečva,
- plenér - Štramberk, Bílá hora, Arboretum Štramberk, krajinomalba
Kopřivnice,
- Zahrada snů – projekt s Dětským centrem Motýlek Kopřivnice.
- exkurze a výtvarné soustředění v areálu Horní Bečva
- výstavy ve školní galerii
- absolventské výstavy - školní galerie a MÚ Kopřivnice
Vzdělávání proběhlo v souladu s celoročním plánem akcí. Podmínky výuky výtvarného oboru odpovídají kvalitní úrovni jak materiální, tak didaktické. Vše bylo
průběžně projednáváno a zaznamenáno na předmětových schůzkách s učiteli
výtvarného oboru.
11
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Úspěchy a účast v soutěžích:
 Salon „ Zrzavý“ Opava, H. Lengálová, Z. Babinec,
 Celostátní přehlídka ZUŠ krajské kolo, L. Benišová, Z. Babinec s postupem,
 Mezinárodní soutěž Lidice, L. Benišová s oceněním,
 „Emoce“, projekt ARTAMA - Praha DOX, Z. Babinec,
 „ Můj sen“Příbor, L. Benišová, H. Lengálová,
 „ Stop válce a násilí“ H. Lengálová,
Výběr hlavních akcí školy ve školním roce 2013/2014
LISTOPAD
1. 11. Výtvarná přehlídka ZUŠ - Zrzavý salón – OPAVA
4. 11. Instalace výstavy ve školní galerii
20. 11. Školní předehrávka v Rybí
23. 11. Vystoupení TO - taneční soutěž TATRA 2013
29. 11. Exkurze VO – Praha Národní galerie
29. 11. Vystoupení HO a TO pro MÚ
26. 11. Přehrávka na vánoční koncert
Exkurze VO – Opava – výtvarné animace
27. 11. Vystoupení HO pro MÚ
28. 11. Třídní předehrávka - I. Krčmáriková
25. 11. Třídní předehrávka - D. Brus, V. Jílek, H. Vyhlídalová
12
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
PROSINEC
3. 12. Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, P. Lichnovský
5. 12. Třídní předehrávka, - M. Šebíková
8. 12. Adventní koncert v Rybí
10. 12. Třídní předehrávka, H. Pukovcová
11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ – katolický dům v Kopřivnici +
předvánoční posezení zaměstnanců
12. 12. Vánoční koncert ve Štramberku – kulturní dům ve Štramberku
13. 12. Třídní předehrávka - I. Krčmáriková
17. 12. Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, L. Ledvoňová
18. 12. Třídní předehrávka - F. Borovský, L. Jurčáková
19. 12. Vánoční koledování ve Štramberku (13:00 pro MŠ)
LEDEN
11. 1. Vystoupení TO – KDK - D. Vraspírová
15. 1. Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová
16. 1. Třídní předehrávka - P. David
19. 1. Vystoupení TO – Obecní ples Hájov a pak Závišice - D. Vraspírová
22. 1. Školní kolo KH - dechy
24. 1. Školní kolo soutěže - akordeon
25. 1. Školní kolo soutěže – smyčcové nástroje
29. 1. Třídní předehrávka - D. Brus, P. Lichnovský
26. 1. Vystoupení TO – Obecní ples v KDK - D. Vraspírová
ÚNOR
12. 2. Okresní kolo – KH dechové nástroje, Příbor
14. 2. Třídní předehrávka - L. Ledvoňová, K. Golik
18. 2. Třídní předehrávka - Štramberk - M. Mojžišová
19. 2. Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová, M. Mojžišová
20. 2. Okresní kolo – KH smyčcové nástroje, Frenštát p. R.
21. 2. Okresní kolo – akordeon, Bílovec
22. 2. Příprava koncertního sálu k rekonstrukci
BŘEZEN
6. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ – komorní hra dech. nástroje ZUŠ Havířov
9. 3. Vystoupení TO – Muzikantský ples - D. Vraspírová
14. 3. Soustředění TO + VO – Liščí mlýn ve Frenštátě p.R. - D. Vraspírová
15. 3. Soustředění TO + VO - H. Lengálová
19. 3. Třídní předehrávka - F. Borovský
20. 3. Školní předehrávka v Rybí - J. Vyvialová …
22. 3. Koncert populární hudby – koncertní sál - F. Borovský
DUBEN
2.4. Třídní předehrávka - F. Borovský
4.4. Krajské kolo soutěže ZUŠ – smyčce FM
5.4. Vystoupení tria mladších žáků v KD - H. Vyhlídalová
10.4. Třídní předehrávka ve Štramberku - H. Vyhlídalová, M. Mojžišová
13
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
11.4. Vystoupení HO v KDK
11.4. Koncert mladých cimbalistů – koncertní sál školy
15.4. TO – otevřená hodina PS p. Filačové
15.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16.4. TO – otevřená hodina 1. ročníku p. Filačové
16.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17.4. TO – otevřená hodina PS p. Vraspírové
18.4. Třídní předehrávka - I. Krčmáriková
18.4. TO – otevřená hodina PS p. Řehákové
19.4. Třídní předehrávka - P. David
24.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
25.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
25.4. Třídní předehrávka - M. Šebíková
26.4. Třídní předehrávka - P. Pukovec
KVĚTEN
3.5. Třídní předehrávka – I. Krčmáriková
9.5. Třídní předehrávka - J. Vyvialová
9.5. Vystoupení ke Dni matek – Štramberk - M. Mojžišová
13.5. Výchovný koncert v MŠ Rybí - J. Vyvialová
14.5. Třídní předehrávka - H. Pukovcová
17.5. Absolventský koncert I.
21.5. Absolventský koncert II.
22.5. Taneční koncert
23.5. Taneční koncert a výchovné koncerty
24.5. Výchovné koncerty TO
29.5. Závěrečné zkoušky v Rybí
29.5. Vernisáž výstavy absolventů
30.5. Závěrečný koncert Štramberk
30.5. Absolventský koncert III.
31.5. Třídní předehrávka - H. Pukovcová
28.5. Třídní předehrávka - H. Vyhlídalová
ČERVEN
4. – 8. 6. Závěrečné zkoušky HO
5.6. Třídní předehrávka s absolventským vystoupením – Štramberk - M. Mojžišová
5. 6. Závěrečný koncert v Rybí - J. Vyvialová
6.6. Absolventský koncert s hosty - M. Šebíková
Závěrečné zkoušky ve Štramberku – M. Mojžišová
11.6. Třídní předehrávka - D. Brus, P. Štěpán
12. 6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU - PULS
13.6. Třídní předehrávka - L. Jurčáková, L. Ledvoňová
14.6. Třídní předehrávka s absolventským vystoupením - P. Pukovec
25.6. Ostrov splněných přání – akce VO + TO pro děti ZŠ Motýlek
14
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech 4. 6. února 2013. Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková, MgA. Libor Buchta a Bc. Blanka Benčičová. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy.
Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků
v souladu se všemi předpisy. Nebyla přijata žádná opatření.
15
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013
Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její
zřizovatel Moravskoslezský kraj.
• objem prostředků na platy
• výše odpisů dle odpisového plánu
• odvod do rozpočtu KÚ MSK
• hospodářský výsledek za vykazované období
• účelové dotace – granty
1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od žáků a
ostatní příjmy (úroky)
2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody
sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP)
3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro
čerpání FKSP
Příjmy:
a) Poskytnutá dotace z KÚ
Přímé náklady na vzdělávání:
Prostředky na platy
OPPP
Zákonné odvody
Příděl do FKSP
ONIV náhrady
Celkem
7 156 000,15 000,2 438 000,72 000,12 000,9 693 000,-
b) Jiné a doplňkové zdroje
Celkem z jiných zdrojů čerpáno
 Platby školného
 Čerpání fondů
 Ostatní výnosy z činnosti
 Úroky
1 665 336,4 530,1 255,190,-
Výnosy celkem
11 364 311,-
Výdaje:
- náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace - ostatní náklady (ze školného)
Náklady celkem
9 693 000,1 586 372,11 279 372,-
Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodržela.
Organizace v roce 2013 docílila kladného hospodářského výsledku
Kč 84 938,92
16
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce
Všechny peněžní fondy jsou finančně kryty. FKSP je používán v souladu
se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok.
V r. 2013 byly použity prostředky fondu odměn z důvodu překročení limitu finančních prostředků na platy.
Závodní stravování zaměstnanců organizace
Organizace v roce 2013/2043 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně
Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace,
která sídlí poblíž naší školy.
2013
51,28,9,14,-
Cena stravenky za 1 oběd
- organizace přispívá 53%, tj.
- příspěvek z FKSP
- příspěvek zaměstnance
V jídelně se stravovalo 14 zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem
sdružení MÚZA, v jehož rámci je zapojena do vzdělávacích projektů. Na školní
rok byl zpracován plán DVPP a dle potřeby byl dále doplněn (viz. seznam školení). Učitelé byli vysíláni přednostně na takové vzdělávací akce, které měly
dopad na jejich výuku a jejichž odrazem bylo zkvalitnění výuky. Učitelé výtvarného oboru se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů organizovaných NIPOS ARTAMA Praha.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
Mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst
Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních
vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. V tomto školním roce nebyl výměnný pobyt realizován.
17
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Údaje o spolupráci s jinými organizacemi
Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která
je každoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při
zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP.
Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracuje s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a
výstav.
Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města
Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i
s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisážích výstav. Žáci hudebního oboru vystupovali i
na koncertech Kruhu přátel hudby v kulturním domě. Někteří jsou již zapojeni
v místních hudebních tělesech (Komorní orchestr Kopřivnice) a menších souborech. V činnosti pokračuje i cimbálová muzika Pramínky, která nadále spolupracuje se školou.
Pravidelně také spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a
dalšími místními organizacemi, pro něž zařizujeme vystoupení našich žáků.
ZÁVĚR
Podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních
hodinách vedení školy.
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení
plnění celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpracovali vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť v červnu 2014. Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři
školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy.
Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě.
Ve školním roce 2013/2014 organizace splnila všechny úkoly, pro
které byla zřízena.
V oblasti výuky přetrvává cíl udržet kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium a ohlasům
z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl byl opět
takřka splněn.
Organizovali jsme taneční i hudební koncerty v prostorách katolického
domu i kulturního domu v Kopřivnici. Opět se uskutečnil ve škole koncert populární hudby, veřejné předehrávky a absolventské koncerty. Na webových stránkách školy jsou odkazy na videozáznamy z nejzajímavějších vystoupení, které
pro tuto potřebu zpracovával Filip Borovský, který zároveň hlavní koncerty nahrává a zpracovává na DVD.
18
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
Taneční obor připravil pro místní publikum taneční koncerty v KDK a oživil je řadou artefaktů připravených žáky výtvarného oboru. Toto provázání obou
oborů považuji za velmi motivující a podnětné pro další rozvoj školy. Bylo by
dobré, kdyby se do tanečních koncertů opět dostalo i vystoupení buď souboru,
nebo sólistů hudebního oboru, tak jako se v minulosti již podařilo.
Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na
celostátní výtvarnou přehlídku v Lidicích a získal pro školu řadu cen. Úspěšně
se zúčastnil i dalších soutěží včetně reprízy celostátní přehlídky výtvarných prací v Praze v galerii DOX.
Náš nový Školní vzdělávací program ZUŠ Zdeňka Buriana má za sebou
druhý rok platnosti. Od září se podle něj bude vyučovat v 1. – 3. ročnících
všech stupňů. V platnost zároveň vstoupily dva dodatky dokumentu.
Plán pro další školní rok vychází ze Strategického plánu školy zpracovaného na roky 2013 – 2015. Na jaře 2014 byla dokončena revitalizace koncertního sálu školy a zakoupen nový klavír pro hudební obor. Zároveň byly městu
vráceny staré opotřebované klavíry. O prázdninách byly vymalovány některé
učebny a provedeny opravy po zatečení do některých prostor.
Střecha, která je téměř v havarijním stavu, byla městem zařazena do
plánu oprav. Vzhledem k tomu, že zařazení mezi opravy trvalo příliš dlouho a
plánovaná oprava měla proběhnout v listopadu a prosinci (což je nevhodná doba pro odkrytí budovy), požádalo vedení školy o přesun opravy na další rok.
Další problém přetrvává v plynové kotelně školy. Oba kotle jsou již zastaralé a
potřebují vyměnit. Vedení školy podalo žádost o rekonstrukci kotelny a současně žádost na majetkovou správu o odstranění dalších přetrvávajících nedostatků v budově.
V budově ve Štramberku byly provedeny všechny požadované opravy
díky umístění jedné třídy MŠ. Tím se otevřel prostor pro další existenci pracoviště. Do plánu nákupů a údržby pro stávající školní rok budou zařazeny změny
dle požadavků vyučujících.
Jedním ze záměrů školy pro tento rok bylo ve spolupráci s městem
Kopřivnice připravit důstojné oslavy výročí školy. Pro tento účel byl sestaven
přípravný tým. Jarní akce již proběhly a letošní podzim bude ve znamení dalších významných akcí (viz. Plán práce). Kromě akcí pro veřejnost byla vydána
brožurka k výročí školy s přiloženým CD, které umožní každému nahlédnout do
historie i současnosti školy. Během prázdnin bylo vytištěno PEXESO připravené
žáky počítačové grafiky, které bude rozdáno žákům školy.
Na podzim proběhne slavnostní koncert, výstava učitelů, výstava na
Fojtství, bude vydáno DVD s nahrávkami školních vystoupení a proměnou projdou i webové stránky školy, na nichž již najdete záznamy posledních vystoupení.
Pro rozvoj školy a hladký průběh akcí je významná i spolupráce se SRPDŠ a ostatními rodiči, bez nichž by byla organizace větších vystoupení velmi
nesnadná. V průběhu října bude prostřednictvím dětí předán rodičům dopis
SRPDŠ s informacemi o činnosti SRPDŠ a s výzvou rodičům ke spolupráci se
školou. Aktuální informace o školních akcích jsou pravidelně aktualizovány na
webových stránkách školy. Počátkem září obdrží všichni žáci pro rodiče Informátor ZUŠ se základními informacemi o škole a o připravovaných akcích.
19
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014
V oblasti výuky budeme dbát na důsledné zavádění ŠVP do výuky a zároveň sledovat, jak by se plán dal dále inovovat. Velký význam má rovněž podporovaná účast na DVPP, která má zpětnou vazbu v zavádění moderních forem
výuky. Také mimoškolní činnost pedagogů je velmi dobrou motivací pro žáky.
V Kopřivnici 18. 10. 2014
Mgr. Zdeněk Babinec
Ředitel školy
20
Download

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková