Školní komunitní projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA
Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21
1. Charakteristika
Součástí koncepce Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21 je snaha o přirozené
propojení vzdělávací a sociální funkce školy. Hlavním cílem školy je proto otevřít své
prostory především rodičům, ale i ostatním členům komunity, nabídnout jim pomoc při
vzdělávacích potížích dětí a ukázat jim, že ve škole mohou strávit příjemné chvíle, ukázat, co
jejich děti dovedou, k čemu mají nadání a současně představit jejich talent a schopnosti i
široké veřejnosti. Naším cílem je tedy škola, která svou nabídkou odpoledních vzdělávacích a
zájmových aktivit reaguje na potřeby rodin v místní komunitě a tím pozitivně mění jejich
postoj ke vzdělávání, motivuje ke vzájemné spolupráci školy a rodiny a tím zvyšuje šanci dětí
a jejich rodičů na úspěšnou integraci do společnosti i na trhu práce.
2. Cílová skupina:
žáci – pedagogové – rodiče, prioritní zaměření na žáky
Jedná se o propojení:
a) mezigenerační skupiny žáků a místní veřejnosti
b) cílové skupiny žák – pedagog - rodič
3. Předmět:
kultura, sport - zájmovou aktivitou je činnost školní hudební skupiny, sportovního
kroužku kopané, tanečního kroužku a klubu stolních deskových her
4. Plánované akce do konce kalendářního roku 2010:
a) hudební
•
26.3. Den učitelů setkání bývalých pedagogů působících na ZŠ Křenová
•
7.4. Den Romů - besídka pro žáky a rodiče v prostorách školy.
•
27.5. Účast na hudebním festivalu Amari kereka
•
15.6. Tradiční školní jarmark pro žáky, rodiče a partnerské školy
•
26.9. Sté výročí založení školy – akce pro širokou veřejnost, bývalé žáky, pedagogy a
pozvané hosty
•
listopad - Reprezentace školy na festivalu komunitních škol „Roztančené školy“,
pořádaného ZŠ Praha, Grafická.
•
Vánoční besídka pro žáky a rodiče v prostorách školy.
•
Zpívání na schodech – předvánoční rozloučení žáků s kalendářním rokem (pro
všechny žáky školy).
•
Brněnské Vánoce – vystoupení na náměstí Svobody pro širokou veřejnost, účast všech
žáků školy a jejich rodičů.
b) sportovní
•
žákovská liga (materiální pomoc pro trénink) - celoročně
•
turnaj v kopané partnerské školy (organizace a realizace)
k 100. výročí založení školy – akce pro žáky, pedagogy, širokou veřejnost a
pozvané hosty
c) stolní deskové hry
•
nácvik stolních her školní klub, družina (J. Procházková)
•
školní soutěž v deskových hrách
•
turnaj ve stolních hrách s partnerskými školami
•
účast vítězů školních kol v celoměstském kole Ligy stolních deskových her
d) taneční
•
založení tanečního kroužku
•
doplnění výstroje
•
představení činnosti na kulturním vystoupení pro rodiče a veřejnost (jarmark, oslavy
100. výročí školy)
5. Prezentace aktivit na společném setkání OŠ se zástupci města
6. Účast vítězů školních kol v celoměstském kole
7. Účast na vzdělávání v oblasti OŠ
8. Sdílení svých zkušeností na pracovních schůzkách a konferenci SBOŠ
Download

Školní komunitní projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA Základní školy a