Co je Eurydice
Síť
Eurydice
poskytuje
informace
Nová publikace Eurydice
o evropských vzdělávacích systémech a
politikách a zpracovává jejich analýzu.
Síť tvoří 40
národních
oddělení ve
všech 36 zemích, které se účastní
Programu
celoživotního
učení
EU.
Činnost sítě koordinuje a řídí Výkonná
agentura
pro
audiovizuální
vzdělávání,
oblast
se
kulturu
a
Klíčové údaje o učitelích
a ředitelích škol v Evropě
sídlem
v Bruselu, která navrhuje její studie a
databáze.
Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě je novou publikací Eurydice
z ediční řady Klíčové údaje, která mapuje současný stav a roli učitelské profese
ve 32 zemích (v členských zemích EU, v Chorvatsku, na Islandu,
v Lichtenštejnsku, v Norsku a v Turecku). Studie poskytuje komplexní vhled do
problematiky profesního rozvoje a pracovních podmínek učitelů a řídících
pracovníků v Evropě a objasňuje i jejich silné a slabé stránky. Může tak sloužit
k podpoře a zlepšování kvality výuky, která se stala jedním z klíčových cílů
Strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu Evropské komise
(ET 2020).
Plné znění studie
Key Data on Teachers and School
Leaders in Europe
je dostupné v angličtině na
webových stránkách Eurydice:
http://eacea.ec.europa.eu/educa
tion/eurydice/key_data_en.php
Tištěnou verzi studie
lze na požádání získat na adrese:
[email protected]
Kontakt
Wim Vansteenkiste,
Oddělení komunikace a publikací:
+32 2 299 50 58
Přesněji tato publikace podává informace o učitelích v preprimárním,
primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání. Sleduje různá stádia
pracovní dráhy učitelů od přípravného vzdělávání přes vstup do povolání a
profesní rozvoj až po odchod do důchodu. O vedení školy se pojednává
v souvislosti s podmínkami pro nástup do funkce ředitele školy, s rozdělením
řídicí práce a s hlavními činnostmi, které vyžaduje řídicí úloha. Publikace se
rovněž zabývá popisem a podmínkami učitelů a ředitelů škol, včetně věku,
pohlaví, pracovní doby, platů, i informacemi o jejich každodenním pracovním
životě, jako je například počet žáků na učitele.
Publikace Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě kombinuje
statistické údaje a kvalitativní informace, uspořádané do 62 ukazatelů
zpracovaných z primárních dat sítě Eurydice, Eurostatu a výsledků
mezinárodních výzkumů TALIS 2008, PISA 2009 a TIMSS 2011.
Tento prospekt obsahuje
uvedených ve studii.
Vzdělávání a
odborná příprava
stručný
přehled
některých
hlavních
zjištění
2
Přípravné vzdělávání učitelů zpravidla
probíhá ve čtyřletém bakalářském
programu
Alternativní cesty k učitelství. Preprimární, primární a
všeobecné (nižší a vyšší) sekundární vzdělávání, 2011/12
Preprimární
vzdělávání
V Evropě musí studenti, kteří se chtějí stát učiteli,
obvykle
studovat
čtyři
až
pět
let.
Převažující
Nižší a vyšší
kvalifikací pro učitele na primární a nižší sekundární
sekundární vzdělávání
úrovni je bakalářský titul. To platí i pro budoucí učitele
na preprimární úrovni, s výjimkou studentů v České
republice, v Německu, na Maltě, v Rakousku a na
Slovensku,
kde
postačuje
kvalifikace
z vyšší
sekundární nebo postsekundární úrovně. Ve většině
zemí musí studenti, kteří chtějí kvalifikaci pro vyšší
sekundární úroveň, studovat magisterský program.
Alternativní cesty k získání kvalifikace učitele, např.
krátké programy při zaměstnání pro ty, kdo chtějí
změnit profesi, nejsou v evropských zemích příliš
rozšířené.
Alternativní cesty
existují
neexistují
Zdroj: Eurydice.
Jen některé země mají specifické požadavky pro přijetí do přípravného vzdělávání učitelů
Ve
většině
přípravného
evropských
zemí
vzdělávání
učitelů
se
přijímání
řídí
do
všeobecně
přijímací kritéria nad centrálně stanovené minimální
požadavky mohou instituce zavádět samy.
platnými předpisy pro příjímání do vysokoškolského či
terciárního vzdělávání, nikoli zvláštními výběrovými
Pouze v Dánsku, v Portugalsku, v Rumunsku, na
kritérii nebo přijímacími zkouškami určenými pouze
Slovensku a ve Finsku se o výběru rozhoduje výhradně
pro studium učitelství. Pouze jedna třetina všech
na
evropských zemí používá zvláštní výběrové metody,
přijímací
jako jsou testy schopností nebo pohovory o motivaci
z písemné zkoušky a testu schopností. V průběhu
uchazeče pro učitelské povolání.
posledních
V mnoha zemích se přijímací požadavky upravují na
úrovni školské správy. V ostatních zemích si další
institucionální
úrovni.
zkouška
let
pro
byla
Například
ve
posílena
spolupráce
vstupní
požadavky
pro
studium
v
připravujících učitele.
Vysvědčení o závěrečné zkoušce z vyššího sekundárního
vzdělávání
Výsledky na vyšší sekundární úrovni
Všeobecná přijímací zkouška do terciárního vzdělávání
Výsledky na bakalářské úrovni
Zkouška (písemná nebo ústní) stanovená výhradně
pro přijetí do programů vzdělávání učitelů
Pohovor pro přijetí uchazečů do programů vzdělávání učitelů
Testy čtenářské a matematické gramotnosti
Zdroj: Eurydice.
Vpravo
sekundární
se
skládá
mezi
univerzitami při přijímání studentů s cílem lépe sladit
Výběrové metody/kritéria pro vstup do přípravného vzdělávání učitelů.
Preprimární, primární a všeobecné (nižší a vyšší sekundární) vzdělávání, 2011/12
Vlevo
preprimární a primární
Finsku
učitele-univerzalisty
Rozhodnutí na úrovni školské správy
Rozhodnutí na úrovni školské správy
a na úrovni instituce
Rozhodnutí na úrovni
instituce
Studium v zahraničí
programech
3
Kvalifikace pedagogů, kteří připravují učitele, se neliší od kvalifikace ostatních
akademických pracovníků
Přestože profily pedagogů připravujících učitele jsou
musí
v Evropě
pedagogickou
značně
rozmanité,
požadavky
na
jejich
mít
pedagogové
připravující
kvalifikaci.
Tato
učitele
přímo
podmínka
však
kvalifikaci pro přípravu budoucích učitelů jsou zpravidla
v některých případech závisí na vzdělávací úrovni, pro
stejné jako u ostatních akademických pracovníků ve
kterou pedagog studenty připravuje.
vysokém školství. Pouze v polovině evropských zemí
Kvalifikační požadavky pro pedagogy připravující učitele
pro preprimární, primární a všeobecné (nižší a vyšší) sekundární vzdělávání, 2011/12
Měl by být kvalifikovaným učitelem
Měl by být kvalifikovaným učitelem pro určitou úroveň
Vyžaduje se / doporučuje se specifická příprava
Obecné předpoklady pro výuku na VŠ
Institucionální autonomie pro doplňková kritéria
Vlevo preprimární a
primární
Vpravo
sekundární
Studium
v zahraničí
Source: Eurydice.
Národní programy uvádění do praxe pro začínající učitele
na preprimární, primární a všeobecné (nižší a vyšší) sekundární
úrovni, 2011/12
Polovina Evropy stále nemá programy
uvádění do praxe pro začínající učitele
Učitelé musí na začátku své kariéry často čelit novým
Preprimární
Preprimární a
primární
výzvám, a proto potřebují podporu. Strukturované
programy uvádění do praxe poskytují začínajícím
učitelům doplňkovou přípravu a individualizovanou
pomoc
i
17 zemích
rady.
nebo
Povinně
jsou
regionech
nyní
zavedeny
(Německo,
v
Estonsko,
Irsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta,
Rakousko,
Portugalsko,
Rumunsko,
Slovinsko,
Slovensko, Švédsko, Spojené království, Chorvatsko a
Turecko). Ačkoliv se tyto programy liší v organizaci,
přičemž některé z nich poskytují individuální podporu,
zatímco jiné se zaměřují na profesní přípravu, jejich
společným
cílem
zvyknout
si
je
na
pomoci
začínajícím
nové
povolání
učitelům
a
snížit
pravděpodobnost, že svoji profesi předčasně opustí.
Národní program uvádění do praxe
existuje
neexistuje
Zdroj: Eurydice.
4
Učitelé bývají zaměstnáni spíše na
smluvním základě, méně často mají
postavení kariérního státního zaměstnance
Typy zaměstnaneckého statusu učitelů
v preprimárním, primárním a všeobecném (nižším a vyšším)
sekundárním vzdělávání, 2011/12
Mnoho učitelů v Evropě je dnes zaměstnáváno na
Preprimární
vzdělávání
smluvním základě. Ačkoliv řada zemí nabízí svým
učitelům také status státního zaměstnance, jen málo
Vyšší sekundární
vzdělávání
jich nabízí jako jedinou pracovní možnost status
kariérního
státního
definitivou.
Tato
zaměstnance
možnost
jako
s
doživotní
jediná
forma
zaměstnání existuje pouze ve Španělsku, v Řecku, ve
Francii, na Kypru, na Maltě a v Německu. Ačkoliv
většina učitelů ve zúčastněných evropských zemích
získá po určitém počtu let smlouvu na dobu neurčitou,
v některých zemích přetrvávají smlouvy na dobu
určitou.
V některých
případech
dokonce
i
velmi
zkušení učitelé pracují na základě smlouvy na dobu
určitou.
Stále
více
učitelů
bývá
přijímáno
přímo
Status státního
zaměstnance
Status smluvního zaměstnance
svými
zaměstnavateli, tj. školami nebo místními školskými
Status kariérního státního
zaměstnance
orgány, prostřednictvím otevřeného náboru. Jen málo
Zdroj: Eurydice.
zemí používá výběrové řízení jako svoji jedinou
metodu přijímání nových zaměstnanců.
Čím vyšší vzdělávací úroveň, tím méně učitelek
V zemích EU tvoří učitelé asi 2,1 % aktivní populace,
Na
což je celkem přibližně 5 milionů všech učitelů.
zastoupení žen. Podíl žen velmi prudce klesá zejména
V rámci profese je znatelná genderová nerovnováha
v České republice, v Německu, v Rakousku, ve Finsku,
s výrazně
ve Švédsku a v Norsku. Největší úbytek lze pozorovat
vyšším
podílem
učitelek
na
nižších
vyšší
v primárním vzdělávání na 43 % na vyšší sekundární
od 52 % učitelek v Turecku, 68 % v Dánsku k více
úrovni. Obdobně i manažerské a řídicí pozice na
než
sekundární
republice,
v
Itálii,
v Maďarsku a ve Slovinsku.
v Litvě,
úrovni
v zemích,
žen
u
klesá
nichž
k dispozici, zastávají především muži.
Procento UČITELEK v primárním a sekundárním vzdělávání, kombinace veřejného a soukromého sektoru, 2010
Primární vzdělávání
Zdroj: Eurostat.
Nižší sekundární vzdělávání
Vyšší sekundární vzdělávání
z
ubývá
převládají na primární úrovni učitelky. Poměry se liší
České
zastoupení
významně
na
v
kde
úrovni
vzdělávacích úrovních. Ve všech evropských zemích
95 %
Maltě,
sekundární
jsou
85,2 %
údaje
5
Procento ŘEDITELEK ŠKOL v primárním a sekundárním vzdělávání, kombinace veřejného a soukromého sektoru, 2010
Primární vzdělávání
Nižší sekundární vzdělávání
Vyšší sekundární vzdělávání
Zdroj: Eurostat.
Smluvní pracovní doba učitelů je obdobná jako u jiných povolání
Učitelé jsou na všech vzdělávacích úrovních v Evropě
pracovní
smluvně zavázáni odpracovat nejméně 35–40 hodin
výuce (Francouzské a Německy mluvící společenství
týdně. Minimální smluvní doba věnovaná výuce se ale
Belgie a Lichtenštejnsko).
mezi evropskými zeměmi značně liší, od 12 hodin
týdně v Bulharsku a v Chorvatsku na primární úrovni
až po 36 hodin na Islandu v preprimárním vzdělávání.
Přestože většina zemí a systémů určila celkový počet
pracovních hodin nebo počet hodin, kdy musí být učitel
přítomen
ve
škole,
jen
málo
z
nich
dobu pouze
počtem
hodin věnovaných
Celkovou pracovní dobu učitelů tvoří minimální počet
hodin trávených ve třídě, doba trávená na školních
poradách
apod.,
a
počet
pracovních
hodin
věnovaných přípravě na výuku a známkování.
stanovuje
Status dalšího profesního rozvoje učitelů
v preprimárním, primárním a všeobecném (nižším a vyšším)
sekundárním vzdělávání, 2011/12
Preprimární
vzdělávání
Školy mají často povinnost poskytnout
svým pedagogickým pracovníkům plán
profesního rozvoje
Většina
zemí
považuje
další
profesní
rozvoj
za
profesní povinnost učitelů. Kromě toho je v některých
zemích účast na dalším profesním rozvoji nutnou
součástí předpokladů pro kariérní postup učitelů a
zvýšení jejich platu.
Je
tomu
tak
v
Bulharsku,
ve
Španělsku,
v Litvě, v Portugalsku, v Rumunsku, ve Slovinsku a
na Slovensku. V mnoha evropských zemích mají školy
povinnost poskytnout všem svým zaměstnancům plán
dalšího profesního rozvoje. Méně než jedna třetina
zemí však vyžaduje, aby jednotliví učitele měli své
osobní plány.
Profesní povinnost
Nutný pro postup
Volitelný
Source: Eurydice.
6
Minimální základní platy učitelů bývají často nižší než HDP (hrubý domácí produkt)
na obyvatele
Ve většině zemí jsou minimální základní hrubé platy
Pouze polovina ze sledovaných zemí uděluje učitelům
učitelů v primárním a nižším sekundárním vzdělávání
příplatky za dobrý výkon ve výuce nebo za výsledky
nižší než HDP na obyvatele dané země. Ve vyšším
žáků.
sekundárním vzdělávání jsou zákonem dané minimální
platy učitelů stále nižší, ale jejich výše dosahuje
téměř 90 % HDP na obyvatele. Je obvyklé, že země,
které mají relativně nízké minimální platy na primární
úrovni, mají také nízké zákonné platy na vyšší
V Evropě je maximální hrubý plat starších učitelů
zpravidla dvakrát vyšší než minimální plat začínajících
učitelů. V některých zemích však může učiteli trvat až
30 let, než dosáhne na maximální možný plat.
sekundární úrovni.
Příplatky, které doplňují základní plat učitele, jej
mohou
značně
zvýšit.
V evropských
zemích
se
příplatek nejčastěji přiznává za dodatečné povinnosti,
jako je účast na řízení školy nebo práce přesčas.
Pro funkci ředitele školy se v mnoha zemích
vyžaduje zvláštní doplňková příprava
Úředně vyžadovaná profesní praxe a příprava na funkci ředitele
školy, od preprimármího po vyšší sekundární vzdělávání, 2011/12
Základní podmínkou pro nástup učitele do funkce
Primární
vzdělávání
ředitele školy bývá zpravidla pět let pedagogické
praxe. Většina zemí však připojuje jednu nebo více
dalších podmínek: budoucí ředitelé škol musí mít buď
zkušenosti ze správy, nebo musí absolvovat zvláštní
přípravu pro řízení. Specializované programy pro
přípravu ředitelů škol existují téměř všude, dokonce i
v zemích, kde příprava pro výkon této funkce není
podmínkou. Navíc bývají ředitelé škol často povinni se
zúčastňovat aktivit v rámci dalšího profesního rozvoje
po celou dobu své kariéry.
Pedagogická praxe (PP)
Pouze učitelská kvalifikace
PP + praxe ve správě
Pouze příprava pro řízení
PP + příprava pro řízení
PP + praxe ve správě +
příprava pro řízení
Zdroj: Eurydice.
7
Formy rozdělení řídicí práce ve škole jsou podporované
nejvyšším školským orgánem od preprimárního až po vyšší
sekundární vzdělávání, 2011/12
Preprimární a
primární vzdělávání
Na řízení školy se často podílí formální
řídicí týmy
Ve většině zemí se na řízení školy podílí formální řídicí
týmy. Zpravidla to znamená, že řediteli školy při jeho
práci pomáhá jeden nebo více zástupců ředitele a
někdy
i
administrativní
asistent
nebo
účetní.
Jmenování do funkce zástupce ředitele školy obvykle
závisí na velikosti školy a na složitosti její organizace.
Inovativní přístupy k řízení školy, jako je rozdělení
řídicích úkolů na učitele nebo na neformální účelově
sestavené řídicí skupiny, se vyskytují velmi vzácně.
Poznámka
Rozdělení úkolů mezi formální řídicí týmy
Neformální účelově sestavené skupiny
Rozdělení řídicí práce ve škole se týká týmového přístupu k řízení,
kde řízení nevykonává pouze jedna osoba, ale může se o ně podělit
několik osob v rámci školy i mimo ni. Na řízení školy se mohou
podílet osoby, které zastávají různé úkoly a funkce, například ředitel
školy, zástupce, asistent ředitele školy, řídicí týmy, správní orgán
školy a pracovníci školy vykonávající řídicí úkoly.
Školy rozhodují o dělbě řídicí práce
Dělba řídicí práce neexistuje
Zdroj: Eurydice.
Inovativní přístupy k řízení školy se v Evropě vyskytují jen vzácně.
8
Plné znění studie
je dostupné na:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
/key_data_en.php/151EN.pdf
Tištěnou verzi studie
lze na požádání získat na adrese:
[email protected]



Další publikace Eurydice k tématu:
•
Key Data on Education in Europe – 2012 edition
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
•
Key Data on Teaching Languages at Schools in Europe 2012
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf
•
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf
•
Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/taught_time_EN.pdf
EC-01-13-009-CS-N
ISBN 978-92-9201-457-5
doi:10.2797/26559
© EACEA, 2013.
Download

Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě - EACEA