Utorok / Tuesday 8.10.2013
8:00-9:30
príchod účastníkov a registrácia / arrival and registration
9:30-10:00
otvorenie konferencie / opening of the conference
1. blok (10:00-11:50)
10:00-10:20 Michal Ernée: Několik poznámek k výzkumu počátků
doby bronzové v Evropě
Michal Ernée: Few remarks on the research of the beginning of the Early
Bronze Age in Europe
10:20-10:40 Viktória Kiss: Recent data on chronology, distribution,
and connections of Kisapostag, Transdanubian Encrusted Pottery and
Litzenkeramik
10:40-11:00 Jan Bouzek: Natura et cultura: vznik únětické kultury a
doba klimatické a politické krize ve Stredomoří
Jan Bouzek: Natura et cultura: The beginning of the Únětice Culture and the
period of climatic and political crisis in Mediterranean
11:00-11:20 Peter Pavúk: K otázke šírenia mykénskej a minojskej
kultúry smerom na sever. Pohľad z juhu.
Peter Pavúk: To the question of the spread of the Mycenaean and Minoan
Cultures to the north. Perspective from the south.
11:20-11:40 Gabriella Kulcsár: Old problems and new results –
chronology of the Bronze Age in the Carpathian Basin
11:40-11:50 diskusia / discussion
11:50-13:00 obed / lunch
2. blok (13:00-14:30)
13:00-13:20 Jaroslav Peška/Arkadiusz Tajer: Problematika epišňůrových
sídlišť na Moravě – stav poznání
Jaroslav Peška/Arkadiusz Tajer: Problem of the Epi-Corded Ware
settlements in Moravia – state of research
13:20-13:40 Jozef Bátora/Klára P. Fischl/Peter Tóth: The Hatvan Culture.
New summary both site of the political border.
13:40-14:00 Pavol Jelínek/Daniel Kendrala/Jana Mellnerová Šuteková:
Sídliskový objekt wieselburskej kultúry v Rusovciach
Pavol Jelínek/Daniel Kendrala/Jana Mellnerová Šuteková: The settlement feature
of the Wieselburg Culture in Rusovce
14:00-14:20 Tomáš Chmela: Tvrdonice – Pískovna: Úvahy o osídlení
starší doby bronzové při soutoku Moravy a Dyje
Tomáš Chmela: Tvrdonice – Pískovna: Thoughts about the Early Bronze
Age settlements on the confluence of the rivers Morava and Dyje
14:20-14:30 diskusia / discussion
14:30-14:50 prestávka / coffee break
3. blok (14:50-16:20)
14:50-15:10 Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth: Najnovšie výsledky
archeologického výskumu na Fidvári vo Vrábľoch
Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth: The newest results of archaeological
excavation in Vráble – Fidvár
15:10-15:30 Knut Rassmann/Jaroslav Peška: Mähren in der
Frühbronzezeit. Befestigte Siedlungen und ihr Umfeld im Lichte
geophysikalischer Untersuchungen.
15:30-15:50 David Rožnovský: Několik poznámek
věteřovské skupiny na příkladu sídliště v Hodonicích
k chronologii
David Rožnovský: Few remarks on the chronology of the Věteřov Group on
the example of the settlement in Hodonice
15:50-16:10 Daniel Hlásek a kol.: Vrcovice. Hradiště z přelomu starší
a střední bronzové.
Daniel Hlásek et al.: Vrcovice. The hillfort from the turn of the Early and
Middle Bronze Age.
16:10-16:20 diskusia / discussion
16:20-16:40 prestávka / coffee break
4. blok (16:40-17:18:10)
16: 40-17:00 Jozef Bátora/Martin Bača/Peter Tóth: Najnovšie výsledky
výskumov opevnených osád v Rybníku a v Santovke
Jozef Bátora/Martin Bača/Peter Tóth: The newest results of archaeological
excavations of fortified settlements in Rybník and Santovka
17:00-17:20 Dominika Sýkorjaková/Peter Tóth: Sídelné stratégie v závere
staršej doby bronzovej na Slovensku
Dominika Sýkorjaková/Peter Tóth: Settlement strategies at the end of the
Early Bronze Age in Slovakia
17:20-17:40 David Parma: Poznámky k sídelním strukturám starší a
střední doby bronzové na jižní Moravě
David Parma: Comments to settlement structure of the Early and Middle
Bronze Age in southern Moravia
17:40-18:00 Radka Šumberová/Luboš Jiráň: Závěr starší doby bronzové
ve východní části středních Čech
Radka Šumberová/Luboš Jiráň: The end of the Early Bronze Age in the
eastern part of Middle Bohemia
18:00-18:20 Jan Turek: Echoes and traditions of the Bell Beaker
Phenomenon
18:20-18:30 diskusia / discussion
18:40-19:20 Exkurzia do Synagógy v Leviciach / Excursion to
the Synagogue in Levice
Streda / Wednesday 9.10.2013
5. blok (9:00-10:30)
9:00-9:20
Richard
Bíško/Vít
Beran/Jan
Gánovský/Jarmila
Nedbalová/Jan Petřík/Petra Rebrošová: Multidisciplinární přístup k
exkavaci hrobu KZP
Richard Bíško/Vít Beran/Jan Gánovský/Jarmila Nedbalová/Jan Petřík/Petra
Rebrošová: Multidisciplinary approach to the excavation of the grave of the Bell Beaker Culture
9:20-9:40
Eva Schimerová:
komplexu na území Hulína
Nálezy
epišňůrového
kulturního
Eva Schimerová: Finds of the Epi-Corded Ware Cultural Complex from the
territory of Hulín
9:40-10:00 Alexandra Krenn-Leeb: Sozioarchäologische Forschungen
zur Frühbronzezeit – Ausgewählte Beispiele aus Österreich
10:00-10:20 Kristián
Elschek/Klaudia
Pohrebisko nitrianskej kultúry zo Zohora
Daňová/Alena
Šefčáková:
Kristián Elschek/Klaudia Daňová/Alena Šefčáková: Burial ground of the Nitra
Culture in Zohor
10:20-10:30 diskusia / discussion
10:30-10:50 prestávka / coffee break
6. blok (10:50-12:20)
10:50-11:10 Mária Novotná: Koštianska skupina – jej kultúrnochronologický vývoj
Mária Novotná: Košťany Group – its culture-chronological development
11:10-11:30 Petr Limburský: Variabilita hrobových konstrukcí na
lokalitě ve Vlíněvsi, okr. Mělník. Příspěvek k interpretaci výsledků
fosfátových analýz.
Petr Limburský: Variability of the grave constructions in Vlíněves, district
Mělník. Contribution to the interpretation of the results of phosphate analyses.
11:30-11:50 Katarína
Petriščáková:
Únětická
pohřebiště
na
Jihozápadním Městě aneb Zpátky před počátky jedné pražské čtvrti
Katarína Petriščáková: Burial grounds of the Únětice Culture in Jihozápadní
Město or Back to the beginning of one neighbourhood in Prague
11:50-12:10 Ladislav Olexa/Tomáš Nováček: Výskum starobronzového
pohrebiska v Nižnej Myšli
Ladislav Olexa/Tomáš Nováček: The excavation of Early Bronze Age burial
ground in Nižná Myšľa
12:10-12:20 diskusia / discussion
12:20-13:30 obed / lunch
7. blok (13:30-15:00)
13:30-13:50 Petr Krištuf/Ondřej Švejcar: Možnosti studia prostorového
uspořádání pohřebišť starší a střední doby bronzové v Čechách
Petr Krištuf/Ondřej Švejcar: Possibilities of the study of spatial organization of
the Early and Middle Bronze Age burial grounds in Bohemia
13:50-14:10 Martin Bača: Niektoré špecifiká hrobov s dýkami na
juhozápadnom Slovensku
Martin Bača: Some particularities of the graves with daggers in southwestern Slovakia
14:10-14:30 Michaela Langová/Alžběta Danielisová: Sídelní areál starší
doby bronzové v Brandýse nad Labem. Objekty s lidskými kosterními
pozůstatky.
Michaela Langová/Alžběta Danielisová: Settlement area of Early Bronze Age in
Brandýs nad Labem. Features with human bone remains.
14:30-14:50 Anna Pankowská: Variabilita pohřebního ritu starší doby
bronzové na základě bioarcheologické a archeologické evidence
Anna Pankowská: The variability of the Early Bronze Age funerary rite on
the basis of bioarchaeological and archaeological evidence
14:50-15:00 diskusia / discussion
15:00-15:20 prestávka / coffee break
8. blok (15:20-16:50)
15:20-15:40 Jaromír Šmerda: Předběžné poznatky z výzkumu nového
nitranského pohřebiště v Hroznové Lhotě
Jaromír Šmerda: Preliminary results of the the excavation of the burial
ground of the Nitra Culture in Hroznová Lhota
15:40-16:00 Ivan Cheben/Jaroslava Ruttkayová/Matej Ruttkay: Sídliskové
nálezy maďarovskej kultúry z Veľkého Zálužia
Ivan Cheben/Jaroslava Ruttkayová/Matej Ruttkay: Settlement finds of
Maďarovce Culture from Veľké Zálužie
16:00-16:20 Mária Kociánová/Zuzana Grolmusová/Martin Bača/Pavel
Veis/Peter Barta: LIIPS a stabilné izotopy v archeológii staršej doby
bronzovej na Slovensku
Mária Kociánová/Zuzana Grolmusová/Martin Bača/Pavel Veis/Peter Barta: LIIP
and stable isotopes in the archaeology of the Early Bronze Age in Slovakia
16:20-16:40 Jan
Petřík/Jozef
Bátora/Miroslav
Daňhel/Miroslava
Gregerová/Tomáš
Chmela/Pavel
Nikolajev/Tomáš
Nováček/Peter
Tóth/Dalibor Všianský: Variabilita keramické produkce ve starší době
bronzové na území Západních Karpat
Jan Petřík/Jozef Bátora/Miroslav Daňhel/Miroslava Gregerová/Tomáš
Chmela/Pavel Nikolajev/Tomáš Nováček/Peter Tóth/Dalibor Všianský: Variability of the ceramic
production in the Early Bronze Age in the area of the Western Carpathians
16:40-16:50 diskusia / discussion
16:50-17:10 prestávka / coffee break
9. blok (17:10-18:40)
17:10-17:30 Klára Marková: Bochníkovité idoly z Nitrianskeho Hrádku
Klára Marková: „Brotleibidols“ from Nitriansky Hrádok
17:30-17:50 Pavol Steiner: Závažia tkáčskych stavov otomanskofüzesabonyského kultúrneho komplexu z Barce I
Pavol Steiner: Loom weights of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex
from Barca I
17:50-18:10 Katarína Holmová/Michal Takács: Keramický depot z doby
bronzovej na sídlisku Gáň
Katarína Holmová/Michal Takács: Pottery hoard from the Bronze Age from
the settlement in Gáň
18:10-18:30 Zuzana Bláhová: (Staro)nový depot keramických nádob
střední doby bronzové ze středních Čech
Zuzana Bláhová: The (old)new pottery hoard from the Middle Bronze Age
in Middle Bohemia
18:30-18:40 diskusia / discussion
19:30
Spoločenský večer spojený s oslavou významného
životného jubilea pána PhDr. Václava Mouchu, CSc. / Reception
related with the celebration of the important jubilee of PhDr.
Václav Moucha, CSc.
Štvrtok / Thursday 10.10.2013
Exkurzia (viď itinerár) / Excursion (see itinerary)
Piatok / Friday 11.10.2013
10. blok (9:00-10:30)
9:00-9:20
Juraj Bartík: Únětická dýka z Malých Dvorníkov
Juraj Bartík: Dagger of the Únětice Culture from Malé Dvorníky
9:20-9:40
Stanislav Stuchlík: Nové typy zlatých ozdob ze starší doby
bronzové na Moravě
Stanislav Stuchlík: New types of gold items from the Early Bronze Age in
Moravia
9:40-10:00 Věra Klontza-Jaklová: Depoty LM IB ( 1620 – 1450 BC)
horizontu na Krétě
Věra Klontza-Jaklová: Hoards of LM IB (1620-1450) in Crete
10:00-10:20 Jozef Vladár/Dominika Sýkorjaková: Tezaurácia bronzových
a zlatých predmetov na opevnenom sídlisku v Spišskom Štvrtku
Jozef Vladár/Dominika Sýkorjaková: Deposition of bronze and gold artefacts
in the fortified settlement in Spišský Štvrtok
10:20-10:30 diskusia / discussion
10:30-10:50 prestávka / coffee break
11. blok (10:50-12:00)
10:50-11:10 Ondřej Chvojka/Jan John/Tereza Šálková: Nové kovové
depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách
Ondřej Chvojka/Jan John/Tereza Šálková: New metal hoards of the Early
Bronze Ag in southern Bohemia
11:10-11:30 Milan Salaš: Kovová depozita únětické kultury z výšinné
polohy u Rešic (okr. Znojmo)
Milan Salaš: Metal hoards of the Únětice Culture from the hilltop area near
Rešice
11:30-11:50 Pavol Jelínek/Martin
metalurgie v Budmericiach 2
Hložek/Július
Vavák:
Doklady
Pavol Jelínek/Martin Hložek/Július Vavák: Evidence of the metallurgy in
Budmerice
11:50-12:10 Václav Furmánek/Peter Mišík/Peter Tóth: Technológia
výzdoby bronzového sekeromlatu z obce Petrova Ves
Václav Furmánek/Peter Mišík/Peter Tóth: Technology of the decoration of
bronze battle-axe from Petrova Ves
12:10-12:20 diskusia / discussion
12:20-12:40 všeobecná diskusia a ukončenie konferencie / general discussion and
ending of the conference
12:40-13:30 obed / lunch
Postery / Posters
Peter Barta/Pavol Jelínek/Jana Hlavatá/Július Vavák: Chronometric dating
of settlement features with human remains from fortifiedsettlement of
Maďarovce culture in Budmerice, West Slovakia.
Jozef Bátora/Martin Bača/Peter Tóth: Najnovšie výsledky archeologického
výskumu v Santovke
Jozef Bátora/Martin Bača/Peter Tóth: The newest results of archaeological excavation in
Santovka
Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth:
archeologického výskumu vo Vrábľoch
Najnovšie
výsledky
Jozef Bátora/Knut Rassmann/Peter Tóth: The newest results of archaeological excavation in
Vráble
Jozef Bátora/Peter Tóth: Najnovšie výsledky archeologického výskumu
v Rybníku
Jozef Bátora/Peter Tóth: The newest results of archaeological excavation in Rybník
Jozef Bátora/Jozef Vladár/Zuzana Litviaková: Pohrebisko zo staršej doby
bronzovej v Nitre
Jozef Bátora/Jozef Vladár/Zuzana Litviaková: Burial ground from the Early Bronze Age in Nitra
Mário Bielich: Nové nálezy zo staršej doby bronzovej z okolia Šaroviec,
okr. Levice
Mário Bielich: New finds from the Middle Bronze Age in the vicinity of Šarovce, district
Levice
Milan Horňák/Michal Felcan: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v
Melčiciach – Lieskovom
Milan Horňák/Michal Felcan: Burial ground from the Early Bronze Age in Melčice – Lieskové
Pavol Jelínek/Frederika Makýšová/Július Vavák: Kostená a parohová
industria a artefakty z malakofauny z opevnenej osady maďarovskej
kultúry v Budmericiach 2
Pavol Jelínek/Frederika Makýšová/Július Vavák: The bone and antler industry and artefacts made
of malacofauna from the fortified settlement of the Maďarovce Culture in Budmerice
Pavol Jelínek/Jana Mellnerová Šuteková: Keramické idoly z Budmeríc
Pavol Jelínek/Jana Mellnerová Šuteková: Ceramic idols from Budmerice
Petra Kmeťová/Katarína Hladíková: Nálezy zo strednej doby bronzovej z
Levíc-Géne
Petra Kmeťová/Katarína Hladíková: Finds from the Middle Bronze Age in Levice-Géňa
Eszter Melis: Inhumation burials from the Early Bronze Age in Győr –
Ménfőcsanak
Download

XXIII. medzinárodného sympózia Staršia doba bronzová v Čechách