1
Ministerstvo životního prostředí
ODESílATEL:
ADRESÁT:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny
Vršovická 65
10010, Praha 10
Dle rozdělovníku
V Praze dne
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
Věc:
28. července 2014
53052/ENV/14
Ing. Jan Chládek
267122229
Oznámení
návrhu na nové vyhlášení
Národní přírodní rezervace
Větrušické rokle a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu
péče o ni dotčeným obcím a kraji
Část I
Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), oznamuje návrh
vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40
zákona.
přírody
přírody
na nové
odst. 1
Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název "Větrušické
rokle" a bude vyhlášeno v kategorii národní přírodní rezervace (dále jen
"rezervace") ve smyslu ustanovení § 28 zákona. Jedná se o nové vyhlášení území
chráněného
od roku 1969 v kategorii státní přírodní rezervace. Vyhláškou
Ministerstva životního prostředí ČR Č. 395/1992 Sb. bylo zvláště chráněné území
převedeno do kategorie národní přírodní rezervace.
Po vyhlášení nově navrhované rezervace bude dosavadní Národní přírodní
rezervace Větrušické rokle vyhlášená v roce 1969 podle § 45 odst. 1 zákona
zrušena.
Hlavními důvody zpracování návrhu na nové vyhlášení NPR jsou:
Současné navrhované vymezení zvláště chráněného území lépe odráží jeho
stav vzhledem k lokalizaci předmětů ochrany než zřizovací předpis z roku
1969. Předkládaný návrh zohledňuje současný stav přírodních hodnot území a
znalostí o nich. Nově vyhlašovaná NPR obsáhne jak geologicky významné
Ministerstvo
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111,
[email protected]
Ministerstvo životního prostředí
lokality, stejně jako plochy s výskytem teplomilných společenstev bezlesí a
zbytků společenstev listnatých lesů s přírodě' blízkou druhovou skladbou.
Zvláště dochovaná společenstva bezlesí (teplomilné trávníky) patří mezi
nejvýznamnější souvislé pozůstatky jejich někdejšího plošného rozšíření v
oblasti Dolního Povltaví.
Jednoznačné a aktuální vymezení hranice NPR, která byla v ideální míře
přizpůsobena překryvu s EVL Větrušické rokle, nově vyhotoveným záznamem
podrobného měření změn.
Vydání zřizovacího předpisu formálně i obsahově odpovídajícího současnému
právnímu stavu na úseku ochrany přírody namísto platného zřizovacího
výnosu z roku 1969, který dostatečně nevymezuje předměty ochrany ani bližší
ochranné podmínky území.
Předmětem ochrany jsou:
Pionýrská vegetace skal, společenstva skalních trávníků, vřesovišť a acidofilních
teplomilných doubrav. Geologické objekty: pseudokrasová jeskyně a skalní výchozy
neoproterozoických bazaltů, drob a silicitů.
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny
ustanovením § 29 zákona.
národní přírodní rezervace dány
V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody se
navrhuje, aby na území navržené NPR bylo možno jen se souhlasem orgánu
ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití,
b) provádět stavby nejedná-Ii se o stavby vyžadující
jiných předpisů.
povolení a souhlasy
podle
Vymezení hranic rezervace a jejího ochranného pásma
Navrhovaná
Národní
přírodní
rezervace
Větrušické
rokle
se nachází
ve Středočeském kraji, v okresu Praha - východ. Upřesňující údaje o pozemcích
nacházejících se v navrhované NPR Větrušické rokle jsou uvedeny v příloze Č. 1
tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované rezervace je 49,5853 ha.
Ochranné pásmo se nevyhlašuje, je jím tedy podle § 37 zákona území do vzdálenosti
50 m od hranice navrhované národní přírodní rezervace.
S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní rezervace
Větrušické rokle podle § 40 odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic rezervace
v katastrální mapě, je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu
životního prostředí - odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v Praze
(Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době
2/4
Ministerstvo
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111,
www.mzp.cz.
[email protected]
Ministerstvo životního prostředí
od 8.00 do 16.00 hod nebo na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí (www.mzp.cz) v kapitole "Ministerstvo/úřední deska" a dále na Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR, Správě CHKO Český kras (267 18 Karlštejn 1/85).
Podle § 40 odst. 4 zákona mají obce a kraje dotčené navrženým zvláště chráněným
územím právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území
námitky a to do 90 dnů od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují
písemně u Ministerstva životního prostředí - odboru zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), které je povinno včas uplatněné
námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím
seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí této lhůty nebude
přihlédnuto.
V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona žádáme dotčené obce o zveřejnění
informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení
po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení
zpět na adresu Ministerstva životního prostředí - odboru zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
Část II
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o Národní přírodní rezervaci Větrušické rokle
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody
podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona, dále oznamuje v souladu s ustanovením § 38
zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o navrhovanou Národní přírodní
rezervaci Větrušické rokle na období 2015 - 2025.
S návrhem plánu péče o navrhovanou Národní přírodní rezervaci Větrušické rokle je
možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí - odboru
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10),
v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod. nebo na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v kapitole
"Úřední deska" a dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO
Český kras (267 18 Karlštejn 1/85).
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů
od dne obdržení tohoto oznámení na Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
3/4
Ministerstvo
životního prostředí, Vršovická 65,10010
Praha 10, (+420) 26712-1111,
[email protected]
Ministerstvo životního prostředí
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádáme dotčené obce o zveřejnění
informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení
po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení
zpět na adresu Ministerstva životního prostředí - odboru zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny v Praze (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
S pozdravem
RNDr. Alena Vopálková
Ředitelka odboru zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny
Přílohy:
1. Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované NPR Větrušické rokle
2. CD
Rozdělovník:
Dotčené obce a kraje:
1. Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
2. Obec Máslovice, Pražská 18, 25069 Máslovice
3. Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Větrušice
4/4
Ministerstvo
životního prostředř, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111,
[email protected]
Příloha Č. 1 - přehled parcel nacházejících se v navrhované NPR Větrušické rokle
NPR:
Katastrální
ICíslo
parcely
podle KN
I
území:
-
131
(část)
Celkem
Katastrální
I Císlo
parcely
podle KN
145/1
151/1
151/3
156/1
156/5
156/6
164/1
(část)
164/2
181/1
181/3
181/4
181/5
181/6
181/7
182/1
st. 179
Celkem
692221 Máslovice
Císlo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí
Druh pozemku podle KN
Využití
pozemku podle
KN
lesní pozemek
Cislo
LV
192
Výměra parcely
celková podle KN
(m2)
•
174861
Výměra
parcel~
v ZCHU (m2)
98569
98569
území:
Císlo
parcely
podle PK
nebo Jiných
evidenci
-
-
-
-
-
-
-
781126 Větrušice U Klecan
Druh pozemku
podle KN
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatn í plocha
ostatn í plocha
lesní pozemek
trvalý travní
porost
lesní pozemek
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
zastavěná
plocha a
nádvoří
Využití pozemku
podle KN
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
neplodná půda
zastavěná
plocha
a nádvoří
Císlo LV
Výměra
parcely
celková podle
KN (m2)
Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)
10001
10001
10001
10001
10001
10001
195
1098
822
338
159638
1066
185
110570
1098
822
338
159638
1066
185
108733
10002
1503
1503
162
60001
162
162
60001
10002
162
155
26399
21287
25175
22651
25104
842
2410
33
26399
21287
25175
22651
25104
842
2410
33
397284
Download

Oznámení - Máslovice