Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 ÚPICE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.) U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i
nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), viz informace ve výkladu k § 183
odst. 2 školského zákona na webové stránce MŠMT.
V této souvislosti upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.), která
přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. V návaznosti na tuto změnu byla novelizována i
vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.). Informace je zveřejněna na www.msmt.cz.
Otevírané obory denní formy vzdělávání pro školní rok 2015 / 2016



79-41-K/81 Gymnázium - osmileté
79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
počet přijímaných uchazečů: 30
počet přijímaných uchazečů: 30
počet přijímaných uchazečů: 30
Podrobné informace o všech základních a středních školách, seznamu vyučovacích oborů SŠ našeho kraje, počtu
přijímaných žáků, aktuálních informací o přijímacím řízení na jednotlivých školách (včetně kontaktů) mohou uchazeči o
studium a jejich zákonní zástupci nalézt na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje
(www.sipkhk.cz).
Termín podání přihlášky a její vyplnění
Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče přímo ředitelce Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, a to na nově stanoveném
tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b
školského zákona, tj. do 15. března 2015.
Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se
na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a
název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. V kolonce „Termín přijímací
zkoušky“ se uvede termín „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelkou školy (tzn. den, kdy se
uchazeč zúčastní přijímací zkoušky).
Přihláška musí být čitelně vyplněna, podepsána zletilým uchazečem (nezletilým uchazečem) o studium a zákonným
zástupcem nezletilého uchazeče včetně uvedení celého jména a příjmení.
Správnost údajů na přihlášce o prospěchu uchazeče (včetně vyplnění „IZO“ školy) potvrdí základní škola, ze které se
uchazeč hlásí.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče nepožadujeme.
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
1
Počet přihlášek na střední školy
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče podat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. To platí i pro žáky pátých ročníků základních škol
podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.
Tiskopisy přihlášky si uchazeči mohou vyzvednout na základní škole nebo obstarat v prodejnách SEVT, nebo stáhnout
v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimacihorizeni a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
Přijímací zkoušky
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je
vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání (týká se i nižšího stupně
víceletých gymnázií).
Termíny dalších kol přijímacího řízení budou stanoveny tehdy, až budou známy počty volných míst (§ 60 odst. 22
školského zákona). V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Informace o dalších kolech
přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady.
Ředitelka Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice vyhlašuje pro uchazeče o studium pro 1. kolo přijímacího
řízení tyto termíny:
1. termín
2. termín
středa
čtvrtek
22. dubna 2015
23. dubna 2015
Součástí přijímacího řízení je vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky v těchto oborech vzdělání
(viz kritéria přijímacího řízení):
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost se přijímací zkoušky nekonají.
Poznámka:
Žáci přijatí do primy 8l gymnázia nebudou v kvartě skládat přijímací zkoušky mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia.
Ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu
přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň
na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (§ 60a odst.
7 školského zákona). Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se
rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. To se týká i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého
gymnázia.
Ředitelka školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se
ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží
v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím (§ 60 odst. 18 školského
zákona).
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
2
Výsledky přijímacího řízení
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů na základě souhrnných výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno na
hlavních dveřích budovy školy a na webových stránkách školy (podle přiděleného číselného kódu).
Zápisový lístek
Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10
pracovních dnů a to od 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelkou školy (zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů (§ 60a odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl
v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek musí být vždy podepsán uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března
2015. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60a odst. 2 školského zákona).
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Městském gymnáziu a střední odborné
škole (podle § 60a odst. 6 školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání na naší škole.
Nově školský zákon neumožňuje vzít zpět zápisový lístek.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde byl přijat na základě odvolání proti
nepřijetí (§ 60a odst. 7 školského zákona). V takovém případě zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně požádá
ředitelku Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice o jeho zpětné vydání. Dokladem pro vydání zápisového
lístku je i doložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího
řízení byl na základě odvolání přijat. Uchazeč se tím ale vzdává práva být žákem původně zvolené střední školy a bere
tak na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
Odvolání proti nepřijetí
V případě nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání proti nepřijetí - podle § 60 odst. 11) zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) v platném znění a dále podle § 83 odst. 1) zákona 500/2004 Sb. (správní řád).
Předložení závěrečného vysvědčení ze základní školy
V případě přijetí ke vzdělávání a zájmu studia na naší škole je uchazeč povinen prokázat řádné splnění povinné školní
docházky (podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. § 1 odst. 5) předložením závěrečného vysvědčení nejpozději do konce
srpna 2015.
Závěrečné vysvědčení je možné předložit osobně v kanceláři školy nebo ověřenou kopii závěrečného vysvědčení zaslat
na adresu školy do 31. 08. 2015.
Dny otevřených dveří
pátek
sobota
20. listopadu 2015
21. listopadu 2015
15.00 – 17.00
09.00 – 11.00
hodin - prohlídka školy
čtvrtek
14. ledna 2016
15.00 – 17.00
hodin - prohlídka školy
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
3
hodin - prohlídka školy
Informace pro rodiče
► Studijní materiály
Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia (prima až kvarta) jsou učebnice poskytovány zdarma. Ostatní materiály a
pomůcky hradí rodiče žáka.
Seznam požadovaných učebnic a ostatní požadavky (typy sešitů aj.) sdělí žákům vyučující jednotlivých předmětů
začátkem školního roku (v prvních vyučovacích hodinách).
Škola pravidelně zajišťuje v prostorách školy pro žáky prodej školních potřeb, sešitů a pomůcek (první a druhý den
nového školního roku v dopoledních hodinách).
► Stravování (budova B – Havlíčkova 890)
Žáci se stravují ve školní jídelně školy.
Cena jednoho oběda činí:
25,- Kč pro žáky 11 – 14 let
30,- Kč pro žáky 15 – 20 let.
► Ubytování (budova B – Havlíčkova 890)
Ubytování pro žáky škola zajišťuje ve vlastním zařízení – cca 10 ubytovaných žáků.
Cena za ubytování je stanovena paušální částkou 1 200,- Kč za každý započatý měsíc ubytování.
► Exkurze, kulturní akce, sportovně turistický, lyžařský a ekologický kurz, školní výlety
Jsou součástí výuky a hradí je rodiče žáka.
► Zájezdy do zahraničí a výměnné pobyty
Jsou nepovinné a hradí je rodiče žáka.
V Úpici 15. 01. 2015
Ing. Jana Nývltová, CSc.
ředitelka školy
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
4
Download

Přijímací řízení - Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice