44 25. 8. 2014
Letovice Care 2014
Již popáté se na pozvání pořadatelů – Petřivalského nadace, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a zahraniční nadace Fondazione Rosa
Gallo – sešli v Letovicích lékaři a sestry z České republiky i ze zahraničí na dvoudenním kongresu s mezinárodní účastí „Letovice Care“.
A
kce pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška byla
rozdělena na všeobecnou a odbornou chirurgickou část.
Mezinárodní výměna
zkušeností
Jednání chirurgická sekce zahájil doc. MUDr. David Kachlík,
Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF
UK. Ve svém sdělení se soustředil
na perianální píštěle a jejich možné anatomické souvislosti. Znovu
všem ukázal, jak je pro klinickou
praxi důležitá detailní anatomická znalost.
Doktor Ćrt Jamšek ze slovinské
Lublaně informoval o 15letých
zkušenostech privátní kliniky
IATROS. Rozbor se týkal úctyhodných 803 operací. Zdůraznil, že
správné ošetření periproktálního
abscesu významně snižuje incidenci periproktálních píštělí.
Téma transanálních endoskopických operací pro nádory aborálního rekta představil prof. Žilvinas
Saladžinskas z litevského Kaunasu. Uvedl výborné zkušenosti s odstraněním benigních polypů a zmínil se rovněž o indikacích
u počínajících stadií maligních
nádorů. Tato metoda má v éře minimálně invazivních výkonů svoje
pevné místo. Pokračoval sdělením
o metodě léčby anální inkontinence pomocí injekcí autologního tuku. Metoda je levná, při správné
indikaci efektivní a navíc s minimálním počtem komplikací.
Prof. Zoran Radovanović z Nového
Sadu se podělil o zkušenosti s léčbou obrovského perianálního nádoru, nazvaného po Buschkem
a Löwensteinovi. Ačkoli od první
zprávy o tomto nádoru uplynulo
již 89 let, stále není dořešena optimální léčba (radikální excize,
kryochirurgie, podofylin, bleomycin, interferon a další).
Výsledky zajímavého výzkumu
zaměřeného na rizikové ­faktory
metastazování nádorů rekta do
spádových uzlin představil dr.
Gian­marco Ghezzi z Verony, který pod vedením prof. Giangaetana
Delaliniho provedl multicentrickou studii 220 pacientů ze 7 klinických center v Itálii. Jejich práce sice ještě není uzavřena, ale zdá
se, že pomocí 5 faktorů je možno
­modifikovat léčbu časných stadií
rektálních nádorů.
Různé přístupy
v léčbě hemoroidů
Dr. Sergej Podprijatov z Kyjeva porovnával výsledky klasické resekce
hemoroidů s metodou „sváření“
tkání přístrojem, který je ukrajinským vynálezem. S jeho pomocí
je možné provést spojování tepen
a dalších tkání. Uvedl zkušenosti
s operacemi u 62 pacientů s hemoroidy III. a IV. stupně. V dalším vystoupení se dr. Podprijatov zabýval botulotoxinovým testem před
proktologickými operacemi. Botulotoxin odstraňuje podle autora
riziko poranění sfinkteru v narkóze tím, že zruší spasmus svěračové manžety. Tento zajímavý nápad si ještě vyžádá další klinické
zhodnocení.
Sdělení doc. MUDr. Augustína
Prochotského, CSc., z II. chirurgické kliniky LF UK a UN Bratislava přednesl doc. MUDr. Tomáš
Skřička, CSc. Prezentace se zabý-
Místostarosta Letovic Ing. Jiří Palbuchta, premiér Bohuslav Sobotka
a docent Tomáš Skřička | Foto: archiv pořadatele
vala rozborem indikací k akutním
operacím u komplikovaných hemoroidů. Autor dává přednost operacím elektivním. Akutní operace
indikuje velmi uvážlivě a zřídka.
Na možnosti užití laserové terapie v léčbě hemoroidů se zaměřil doc. MUDr. Ladislav Horák,
DrSc., z proktologické ambulance Kosmonosy. Pozitivně hodnotil především dopplerem navigovanou evaporaci hemoroidálních
uzlů. Laser je sice v chirurgii hemoroidů užíván již 41 let, ale teprve s nástupem dopplerovské navigace zaznamenal značný rozvoj.
Ve svém dalším vystoupení pak
připomněl klasickou Hippokratovu ligaturu v modifikaci dr. Bureše v léčbě periproktálních píštělí.
Tato metoda, jako jedna z mnoha,
dokazuje, jak obtížné je i v dnešní
době téměř neomezených možností, léčení periproktálních píštělí.
Proktologie v praxi
Program v anglickém jazyce pokračoval sdělením MUDr. Vítězslava
Ducháče z Chirurgické kliniky 3.
LF UK a FNKV Praha o možnosti
léčby fekální inkontinence pomocí síťky, která podpoří puborektální svalovou smyčku. V diskusi pak
zaznělo, že jde o zajímavou, neotřelou myšlenku, ale čeká ji dlouhá cesta k ověření dlouhodobých
výsledků.
Přehledná přednáška předsedy koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP prof.
MUDr. Jiřího Hocha, CSc., pojednávala o obtížně léčitelné nemoci
hidrosadenitis perianalis. Správná diagnóza, radikální operace
a pečlivé sledování pacienta mohou přinést kýžený výsledek. Autor sdělení rovněž zmínil možnost
biologické léčby a nutnost spolupráce s plastickými chirurgy u pokročilých onemocnění.
Anorektální manometrií se zabýval MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., z FN
Brno. Zmínil indikace ANRM, které lze zjednodušeně uvést: inkontinence stolice, dyssynergie svaloviny pánevního dna, obstipace
a dále funkční poruchy anorekta
a vyšetření před rušením stomií.
Doktor Tomáš Bár z Nemocnice Vsetín se podělil o zkušenosti
s plastikou defektu po exstirpaci
pilonidálního sinu pomocí Lim-
Pohled do sálu | Foto: archiv p­ ořadatelů
bergova štěpu, kterou provedl u 22
pacientů. Recidiva byla pozorována pouze v jednom případě a potvrdil se známý postulát: správná
indikace a přesné provedení metody vede k výborným výsledkům.
Novinky a výhledy
v proktologii
S atraktivní přednáškou vystoupil přednosta Chirurgické kliniky
FN Nitra doc. MUDr. Jozef Korček,
Ph.D., který mluvil na téma iatrogenní poranění konečníku a cizí
tělesa v něm. Podle jeho slov jsou
iatrogenní léze po porodech a po
proktologických operacích dostatečně zmapované. Pozornost zaujala sbírka 155 předmětů odstraněných z anorekta na nitranském
pracovišti za posledních 25 let.
Na snímcích z rentgenové dokumentace defilovaly nejbizarnější předměty roztodivných tvarů
a velikostí.
MUDr. Tomáš Dušek z Poradny
pro kolorektální chirurgii FN Hradec Králové informoval o Proktopexu, což je nová souprava k operaci hemoroidů bez ultrazvukové
dopplerovské navigace. Pomocí
operačního anoskopu je naložen
pokračující steh na predilekční
místa výskytu hemoroidálních
­uzlů. Výhodou je minimální pooperační bolest a rychlý návrat
k běžným aktivitám pacienta.
Další novinku představil MUDr.
Ondřej Malý z Chirurgické kliniky FN Hradec Králové. Popsal zkušenosti s Dilagentem v léčbě análních fissur. Jedná se o silikonový
balonek, který se po zavedení do
análního kanálu válcovitě rozšiřuje. Pacient si může dávkovat dilataci až do pocitu bolesti, což je
hlavní výhoda konzervativní léčby oproti Dilatanu.
Dalším příspěvkem z italské Verony bylo sdělení doktora Daniela Corony o perspektivách léčby
anální inkontinence. Zdůraznil
význam inkontinence stolice na
snížení kvality života pacientů.
Upozornil na nutnost léčby krok
za krokem. Jak autor řekl, výborné zkušenosti mají s injekcí autologního tuku v mikronizované formě do oblasti defektu svěrače.
Přednáška MUDr. Beaty Hemmelové z Chirurgické kliniky LF MU
a FN Brno se podrobně zabývala
transrektální sonografií. Podtrhla význam TRUS pro předoperační
diagnostiku perianálních patologií. Je schopna posoudit morfologii stěny anorekta, přispět ke
stagingu anorektálních nádorů a v poslední době stále častěji
k upřesnění diagnostiky dalších
onemocnění (píštěle, abscesy, léze svěračů).
Plicní infekce ve stáří
„Záněty dýchacích cest patří mezi nejčastější onemocnění člověka
a jsou jednou z největších sociálně
ekonomických zátěží. Přirozeným
projevem stáří jsou také změny
imunitního systému. Senior je tedy náchylnější k respiračním infekcím, především pneumonii.
Závažnost respirační infekce se
zvyšuje při polymorbiditě pro seniorský věk typické a při snížení
reparačních schopností stárnoucího organismu. Řada epidemiologických studií prokázala, že stáří
se podobá dětskému věku s nezralým imunitním systémem. Nejčastější výskyt pneumonií je do
4 let věku a dále pak stoupá po 65.
roce života,“ uvedla MUDr. Anna Hrazdirová z Kliniky nemocí
plicních a TBC LF MU a FN Brno.
Jak řekla dále, nejčastějším zánětem je pneumonie komunitní (Community Acquired Pneumonia,
CAP), získaná mimo nemocniční prostředí. Jde o nález čerstvé
infiltrace na skiagramu hrudníku a současně o přítomnost nejméně dvou příznaků zánětu dolních dýchacích cest, jako jsou
kašel, febrilie, expektorace, dušnost či bolesti na hrudi. Pokud dojde k zánětu do 48 hodin pobytu
v nemocnici, lze jej ještě považovat za komunitní. Nozokomiální
pneumonie vázané na hospitali-
Download

První strana (PDF) - LETOVICE CARE 29.