PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY
TISÍC A JEDNO ŘEŠENÍ
ČISTIČE / MAZIVA / PROTIKOROZNÍ PRODUKTY / BARVY
PRODUKTY PRO SVAŘOVÁNÍ / LEPIDLA / SPECIÁLNÍ PRODUKTY / PŘÍSLUŠENSTVÍ
CRC Industries je celosvětový dodavatel chemických produktů pro průmysl,
automobilový průmysl a elektroprůmysl.
Společnost je tvořena 4 skupinami s centrálami sídlícími v USA, Belgii,Velké
Británii a Austrálii. CRC Industries Europe vlastní certifikát ISO 9001.
Vyrábíme a dodáváme:
• Čističe
• Maziva
• Protikorozní přípravky
• Lepidla
• Svařovací produkty
• Aditiva
• Barvy
• Přípravky pro práci s plasty
• Další speciální produkty
... pro evropské země, Afriku a Blízky a Střední východ.
Díky přesnému a důslednému dodržování veškerých norem a požadavků
trhu v oblasti výzkumu, vývoje a výroby zaručujeme vysokou kvalitu námi
vyráběných a dodávaných výrobků.
Naší snahou je produkce výrobků splňující ty nejpřísnější normy v oblasti
životního prostředí a bezpečnosti práce.
Naše firma neustále vyvíjí nové produkty a obměňuje výrobky stávající, dle
požadavků zákazníků.
Detailní informace o jednotlivých výrobcích (MSDS, TDS) najdete na:
www.crcind.com
“SAMI SE PŘESVĚDČTE , ŽE CRC JE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ!”
Veškeré informace jsou čerpány z výsledků testů firmy CRC Industries.Všechny produkty by měli
být před použitím testovány na konkrétní aplikaci.
CRC Industries nedává žádné záruky na jakoukoli s obsažených informací a nemá odpovědnost za
produktové změny vzniklé po vydání této publikace.
Poznámka: Produkty CRC jsou určené pro na danou zemi.
Je možné, že některé výrobky uvedené v katalogu, nejsou k dispozici pro některou zemi.
www.crcind.com
ČISTIČE
Elektroniky
Průmyslové
Na vodní bázi
Čističe rukou
8-19
10
11-14
15-18
19
MAZIVA
20-37
ANTIKOROZNÍ PRODUKTY
38-43
BARVY
44-47
PRODUKTY PRO SVAŘOVÁNÍ
48-50
LEPIDLA
51-53
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
54-55
Řezné kapaliny
Oleje
Suché mazání
Vazelíny
Pasty
Technické informace
FPS Potravinářské oleje
Dočasné
Dlouhodobé
Přehled
Značení & Signalizace
Ostatní
Ochrana proti rozstřiku kovů
Čističe
Nedestruktivní testování povrchů
Zajišťování
Utěsnění
Lepení
23
24-26
27
28-30
31
32
34-37
39
40-42
43
45-46
47
49
49
50
52
52
53
PŘÍSLUŠENSTVÍ
56
PRODEJNÍ STOJANY
57
REJSTŘÍK
58
INDEX
59
3
FPS
BEZPEČNOST VÝROBY POTRAVIN
NSF popis
NSF je zkratka pro National Sanitation Foundation
(Mezinárodní hygienický fond), nevládní, neziskovou
organizaci, která byla založena v roce 1944. NSF
International určuje kritéria pro vývoj a kontrolu výrobků
a ty může následně certifikovat. Má na starosti také
vzdělávání a krizový management v oblasti veřejného
zdraví a bezpečnosti. V roce 1999 zahájila svůj dobrovolný
registrační program nepotravinářských sloučenin, který
dříve řídilo americké ministerstvo zemědělství (USDA).
Hodnocení výrobku je založeno na složení a značení
výrobku. Výrobky, které jsou v souladu s příslušnými
směrnicemi a předpisy obdrží registrační dopis a jsou
zahrnuty do "NSF White Book™ (Bílé Knihy) seznamu
vlastnických látek a nepotravinářských sloučenin".
USDA
USDA (Americké ministerstvo zemědělství), dříve povolovalo používání nepotravinářských sloučenin, včetně
čisticích prostředků a maziv, v oblasti potravinářského
průmyslu. V roce 1999 byl tento povolovací program
převeden na dobrovolný registrační program NSF
International. USDA kategorie maziv: USDA H1 pro
náhodný kontakt s potravinami USDA H2 bez možnosti
kontaktu s potravinami.
CRC FPS (bezpečnost výroby potravin)
Dle způsobu použití jsou všechny CRC FPS produkty
určeny k použití v potravinářských provozech. Omezení
jsou možná pouze v případě dvojitých kódů, kdy je použití
jako “všeobecný” C1 čistič.
Všechny CRC FPS produkty jsou registrovány v NSF
seznamu.
Kontakt s potravinami
Pouze H1 maziva mohou být používána v případě
možnosti náhodného kontaktu s potravinami.
NSF KATEGORIE
Čističe
Jídlo a balící materiály musí být odstraněny nebo zakryty.
Oplachujte pitnou vodou. Bez zápachu a viditelných usazenin.
A1
Všeobecné použití.
Všeobecné čištění všech povrchů ve všech odděleních.
A7
Čističe a leštidla kovových povrchů, které nejsou v kontaktu s potravinami ve všech
odděleních.
Zápach musí být odvětrán před umístněním potravin a obalů.
A8
Odmašťovače / odstraňovače karbonových usazenin pro kuchyně a vybavení pro
kuřáky (ve všech odděleních).
Zápach musí být odvětrán před umístněním potravin a obalů.
Čistíče pro nevýrobní oblasti.
C1 Čištění či zdravotní dezinfekce vybavení.
Opláchněte vodou před znovu použitím ve výrobě potravin
Rozpouštědlové čističe
K1
Čističe a odmašťovače používané v nevýrobních oblastech.
Před znovu použitím v oddělení výroby jídla umyjte saponátem a opláchněte vodou.
K2
Rozpouštědlo na čištění elektronických částí.
Potraviny a balící materiály musí být odstraněny nebo zakryty.
Odstraňte veškerý zápach před znovu vystavením potravin nebo balicích materiálů.
K3
Odstraňovače klihu a lepidel balících materiálů na potraviny.
Potraviny a balící materiály musí být odstraněny nebo zakryty.
Před znovu použitím umyjte saponátem a opláchněte vodou.
Odstraňte veškerý zápach před znovu vystavením potravin nebo balicích materiálů.
Maziva
Použití na vybavení v potravinářském průmyslu:
- protikorozní film (odstranění filmu před znovu použitím vybavení)
- mazání plochých těsnění nebo těsnění uzávěrů na nádobách.
- mazivo
H1 Mazivo pro příležitostný kontakt s potravinami (ve shodě s FDA 21, část 178.3570).
H2 Mazivo nebude v kontaktu s potravinami.
Speciality
P1
Směsy.
BAREVNÉ ZNAČENÍ
Nepotravinářský provoz - bez kontaktu s potravinami (závisí na aplikaci)
NSF Cat.: C1, K1
Potravinářské provozy - bez kontaktu s potravinami
NSF Cat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2, P1
Potravinářské provozy - náhodný kontakt s potravinami
NSF Cat.: H1
4
PRODUKTY ŠETRNÉ
K PŘÍRODĚ
DEFINICE
VŠEOBECNÁ KRITÉRIA
Zkratky “ECO”, “GREEN”, “BIO” ...jsou často používány pro různé druhy
výrobků bez jasného a nezaměnitelného významu, který se nezmění,dokud
tyto charakteristické zkratky nedostanou právně závaznou definici.
1. Žádná látka neobsahuje:
• Těžké kovy jako rtuť (Hg), olovo (Pb), kadmium (Cd) atd. Známé
svou toxicitou a přetrváváním v životním prostředí. (ref 1)
• Látky vzbuzující velké obavy (SVHC). (ref 2)
• Látky ovlivňující globální oteplování > 150 jako např. HFC’s. (ref 3)
• Látky uvedené v RoHS (omezení nebezpečných látek) (ref 4)
• Nitrity.
• Aromatické uhlovodíky.
• Chloridy & bromidy.
• Fosfáty a nonyl fenoly v případě čističů.
V případě chemických produktů je pouze jediná možnost ověření kvality,
a to cestou laboratorních zkoušek v mezinárodně uznávaných zkušebních
laboratořích.
PŘÍSTUP FIRMY CRC
Firma CRC se rozhodla požádat o registraci výrobků tohoto druhu v souladu se zkušebními pokyny OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj).
Zejména kvůli našim investicím do udržitelných inovací a našemu zájmu o
zdraví spotřebitele nyní nabízíme ucelenou řadu velmi účinných produktů,
které mají nízký dopad na životní prostředí.
Tato řada výrobků je v současné době rozdělena do 2 kategorií:
(Vylučovací kritéria)
2. Žádná látka není klasifikována jako “toxická nebo velmi toxická pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé, nepříznivé změny ve vodním
prostředí".
3. Žádná látka není klasifikována jako “může způsobit podráždění při
vdechnutí nebo při kontaktu s kůží”.
SPECIFICKÁ KRITÉRIA
(Zařazovací kritéria)
KATEGORIE 1 Vysoká úroveň biologické odbouratelnosti v souladu s OECD 301B standard.
Výrobky, které splňují tuto normu jsou označeny logem. Jsou také značeny
zkratkou "ECO" ve svém názvu.
Test biologické odbouratelnosti OECD 301B
• Vysoká koncentrace zkoušené látky se mísí s bakteriální směsi a celkový
rozklad během periody 28 dní je hodnocen na základě produkce CO2.
Výrobek je považován za "snadno biologicky rozložitelný", pokud je 60%
teoretického množství CO2 vyprodukováno během dané periody testu.
• Negativní výsledek neznamená, že se výrobek nebude rozkládat v podmínkách určitého prostředí. Je všeobecně známo, že výrobky dosahující
20 až 60% biologické rozložitelnosti lze považovat za "přirozeně biologicky rozložitelné."
Každá látka Bude splňovat minimálně tři z následujících kritétií (v závislosti
na kategotii produktu).
1. Hlavní složkou je voda nebo opsahuje alespoň 50% obnovitelných
materiálů (ref 5).V případě maziv je množství obnovitelných materiálů
alespoň 70%, v případě vazelín alespoň 45%. (ref 6)
2. Látka obsahuje méně než 10% těkavých organických složek (VOC). (ref 7)
3. Ekologické obaly. (ref 8)
4. Pro produkty uvedené jako ochrana proti korozi, test ve slaném spreji
poskytnutí ochrany na minimálně 250 hodin. (ref 9)
5. Přirozeně biologicky odbouratelné podle OECD 302C*. (ref 10)
6. Snadno biologicky odbouratelné podle OECD 301**. (ref 11)
7. Splňují kritéria European Eco-Label
(viz.www.eco-label.com). (ref 12)
KATEGORIE 2 Produkty šetrné k přírodě.
Každý výrobek splňuje určitý výběr ekologických kritérií:
Všechna všeobecná kritéria a nejméně 3 další extra specifikovaná kritéria
(viz pravý sloupec).
Ref 1. Ref 1. E. Lawrence, A. R.W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Slovník enviromentální vědy , Addison Wesley Longman, Harlow (1998).Ref 2. Dodatek XV, Předpis (EC) 1907/2006 ohledně registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikáliíRef 3. Nařízení 2006/40/
EC vztahující se k emisím klimatizačních systémů motorových vozidel. Ref 4. Nařízení 2002/95/EC Evropského parlamentu a vlád z 27 January 2003 ohledně omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Ref 5. Rozhodnutí komise 2005/360/EC ustavující ekologická kritéria a související hodnocení a schvalovací požadavky pro cenu Společenství eko - label pro maziva, dodatek, paragraf 5 Ref 6. Rozhodnutí komise 2005/360/EC ustavující ekologická kritéria a související hodnocení a schvalovací požadavky pro cenu Společenství eko - label pro maziva, dodatek, paragraf 5 Ref 7. Rozhodnutí komise 2005/344/EC ustavující ekologická kritéria pro cenu Společenství eko - label pro všeobecné čističe a čističe pro hygienická zařízenídodatek, paragraf 8 - těkavé organické
složky s bodem varu nižším než 150°Ref 8. ekologické obaly: Nařízení 94/62/EC o obalech a jejich likvidaci. Ref 9. ASTM B117 Ref 10. přirozená biodegrabilita (modifikovaný MITI test): OECD 302C Ref 11. snadná biodegrabilita: OECD 301 (A-F) Ref 12. rozhodnutí komise 2005/360/EC pro maziva - rozhodnutí komise 2005/344/EC pro čističe
*/**
*
**
BIODEGRADACE = rozklad chemických látek živými organismy. Konečným výsledkem biodegradace je často úplná přeměna organických látek na CO2 a vodu.
PŘIROZENÁ BIODEGRADABILITA (OECD 302): Test proveden za vice příznivých podmínek pro biodegradaci. Chemikálie jež uspějí v testu přirozené odbouratelnosti jsou považovány za nepřetrvávající, ačkoli rozklad chemických látek v prostředí může být pomalý.
SNADNÁ BIODEGRADACE (OECD 301): Test proveden za nejpřísnějších testovacích podmínek. Chemikálie splňující test snadné biologické odbouratelnosti rychle degradují v čistírnách odpadních vod a přirozeném prostředí.
5
MY CRC - Automatická aktualizace bezpečnostních listů ( MSDS )
My
Aplikace poskytována firmou CRC
koncovým uživatelům a distributorům,
jako prostředek pro automatizaci úkolu
aktualizace technických listů (TDS) a
bezpečnostních listů (MSDS), a pro
snížení zátěže na zaměstnance, vyplývající
z povinnosti plánovat a provádět tyto
požadavky HSE.
Pomocí "My CRC" má koncový uživatel
automaticky zajištěnu 100% nejnovější
dokumentaci, v případě změn legislativních,
jako je klasifikace nebezpečnosti, nebo změn
evropského práva.Tyto změny nemají vliv na
výrobu produktu nebo jeho dostupnost, ale
pro vysoce regulované odvětví - je aktuální
verze nezbytná z důvodu možné trestní
zodpovědnosti. Pokračující proces REACH
se dotkne všech procesorů, distributorů a
6
uživatelů chemických látek v celé Evropě,
ale mnoho uživatelů nezná přesný význam.
Použitím systému "My CRC" je zajištěno,
že tyto změny budou zapracovány do
bezpečnostních a technických listů a
následně automaticky odeslány.
Nabídka prostřednictvím internetových
stránek CRC (www.crcind.com) je
jednoduchý registrační proces poskytující
přístup k celému sortimentu CRC,kde výběr
relevantních produktů probíhá automaticky
pouze s nejnovějšími aktualizacemi.
Systém pamatuje na výběr a automaticky
vygeneruje e-mailové upozornění v případě
významné změny v technickém nebo
bezpečnostním listu, a tím zajišťuje pro
příslušné pracovníky a uživatele aktualizová
data.
Jedinečná aplikace,
jednoduchá údržba aktualizací!
• 24/7 přístupna on-line.
• Odstraňuje možnost ‘zapomenout’ na
kontrolu aktualizací.
• Šetří čas & snadné použití.
• Legislativa se často mění, víte kdy probíhají
změny? Aktualizaci máte automaticky ve
Vaší e-mailové schránce.
• Veškerá komunikace probíhá bezpečnou
cestou.
MY CRC - Pokyny
1. Přihlášení do www.crcind.com.
2. Klikni na My CRC logo.
3. Vyber odkaz “New User”.
4. Doplň adresu firmy.
5. Přihlašovací jméno a heslo ti bude
zasláno emailem.
6. Přihlaš se přihlašovacím jménem a
heslem do My CRC.
7. Po přihlášení vyber zemi z rozbalovacího
seznamu v horní části stránky.
8. Nyní se zobrazí úplný seznam produktů
CRC - pomocí výběru v pravé části
stránky proveď výběr aktualizovaného
bezp. a techn. listu.
9. Prosím potvrď výběr, My CRC provede
okamžitý výběr aktualizací vybraných
schránek.
10. Po ukončení výběru produktů jednoduše
zavři internetový prohlížeč - tento proces
je nyní dokončen.Je-li třeba změnit výběr
produktu, stačí se přihlásit do My CRC
a změnit výběr aktualizací (kliknutím na
logo My CRC změň výběr pro zasílání).
7
ČISTIČE
ČISTIČE
Elektroniky
Čištění jemných nečistot
Odstranění prachu
Průmyslové
Bezpečný pro plasty: Středně
CONTACT
KLEEN
CONTACT
CLEANER
DUST FREE
DUST FREE (FPS)
Bezpečný pro plasty: Středně
Na bázi rozpouštědel
Odstaňovač grafiti
GRAFFITI
REMOVER
LECTRA CLEAN II
Bod vzplanutí: >60 °C
Odpar: Pomalý
INDUSTRIAL
DEGREASER
Bod vzplanutí: 25 °C
Odpar: Středně rychlý
FAST DRY
DEGREASER
Bod vzplanutí: Nízký
Odpar: Rychlý
Na bázi vody
Čistící pasty
Pro slabé
znečištění
INSULATOR
CLEANER
ECO COMPLEX BLUE
GRAFFITI REMOVER
Citrusový gelový odmašťovač Odstraňuje barvy, inkousty,...
TRAFFIC
FILM REMOVER
CITRUS CLEANER &
DEGREASER
Odstraňování
silničních nečistot
MULTIPURPOSE
GEL CLEANER
INOX KLEEN
Na bázi mikro emulze
Přípravky na mytí rukou
Pro silné
znečištění
Pro silné
znečištění
ECO FOAM CLEANER
Pro slabé
znečištění
Čistící ubrousky
Pro silné
znečištění
Pro silné
znečištění
8
WIPES
RPO
HAND WIPES
SUPER
HANDCLEANER
HANDCLEANER
MUL
TIPU
SE
ČISTIČE
Čištění slabých nečistot
Nehořlavý
Bezpečný pro plasty: Středně
N.F. PRECISION
CLEANER
QD-CONTACT
CLEANER
Bezpečný pro plasty: Ano
Na bázi rozpouštědel
INOX WELD
KLEEN
FOODKLEEN
Nečistoty s obsahem cukru
SUGER DISOLVING
FLUID
Šetrné
K přírodě
Mořící pasta
ECO COLD
CLEANER
Odstranění papírových etiket. Čištění silných nečistot
LABEL OFF SUPER
LABEL OFF
Bod vzplanutí: Nízký
Odpar: Pomalý
Na vodní bázi
MULTI SURFACE
CLEANER
HEAVY DUTY
DEGREASER
Vysoce koncentrovaný
alkalický odmašťovač
Účinný čistič a
odmašťovač
Víceúčelový
detergent
SCALE REMOVER
PURIFYING
CLEANER
Odstraňovač vodního kamene
Účinný antistatický
čisticí prostředek
MULTIPURPOSE
CLEANER &
DEGREASER
Uvolňovač potrubí
PIPE DE-BLOCKER
ODOR
NEUTRALISER
Čistící prostředek /
Deodorant
9
ČISTIČE - Elektroniky
CRC DUST FREE
Odstraňuje prach a uvolňuje tlakem suchého plynu součástky zanesené
špínou.
CRC Dust Free je směs kapalných plynů, které odstraňují prach a čistí účinným tlakem
suchého plynu. Snižuje nebezpečí poruch odstávek a škod způsobených mikroskopickým
prachem na procesorech elektronických součástkách, servo mechanismech, senzorech,
optických součástkách atd.
Sprej 200 ml
Ref. 30702
CRC DUST FREE (FPS)
Vysokotlaký odstraňovač prachu.
Směs kapalných plynů, které odstraňují prach a čistí účinným tlakem suchého plynu.
Snižuje nebezpečí poruch odstávek a škod způsobených mikroskopickým prachem
na procesorech a elektronických součástkách.Nezanechává zbytky nebo kondenzát.
Určen k použití jako čistič elektrických a elektronických zařízení v potravinářském
průmyslu.
Sprej 400 ml
Ref. 20108
K2
CRC CONTACT CLEANER
Rozpouštědlový čistič pro čištění lehkých nečistot na elektrických a
elektronických součástkách. Kompatibilní s většinou plastů.
CRC Contact Cleaner je efektivní čistič elektrických a elektronických zařízení. Rychle čistí
kontakty a součástky. CRC Contact Cleaner odstraňuje zbytky tavidel, mastnoty otisky prstů
a jiné nečistoty. Obsahuje směs rychle odpařujících rozpouštědel. Neobsahuje chlorovaná
rozpouštědla. Před použitím na plasty proved zkoušku kompatibility.
Sprej 300 ml
10
Ref. 30469
ČISTIČE - Průmyslové
CRC CONTACT KLEEN
Efektivní čistič elektroniky.
Čistič kontaktů, nezanechává zbytky, čištění plošných spojů a elektronických zařízení.
Rychle vysychá. Není určen pro použití na zařízení pod proudem. Určen k použití
jako čistič elektrických a elektronických zařízení v potravinářském průmyslu.
Sprej 500 ml
Ref. 12101
K2
CRC QD-CONTACT CLEANER
Rozpouštědlový čistič s rychlým odparem. Určen pro čištění lehkých
nečistot, na elektrických a elektronických součástkách. Je kompatibilní s
citlivými plasty.
Stabilní, inertní, vysoce účinný čistič. Použití v prostředí vhodném pro aplikaci
rozpouštědel s nižším bodem vzplanutí a s výskytem citlivých plastů. Velmi rychle
vysychá. Precizně čistí jemnou elektroniku a různé zařízení bez nebezpečí poškození.
Sprej 300 ml
Ref. 30485
CRC N.F. PRECISION CLEANER
Nehořlavý čistič na bázi rozpouštědla pro lehké nečistoty na elektrických a elektronických součástech.
Jedinečný, nehořlavý, jemný čistič vhodný pro čistění a odmašťování všech typů
elektrických a elektronických součástek, kde odstávka je buď nemožná nebo příliš
nákladná. CRC N.F.Precision Cleaner neobsahuje chlorovaná rozpouštědla ani
skleníkové plyny, je nehořlavý, rychleschnoucí.
Sprej 300 ml
Ref. 30490
11
ČISTIČE - Průmyslové
CRC FAST DRY DEGREASER
Rychle se odpařující čistič na bázi rozpouštědel. Odstraňuje těžké
průmyslové nečistoty na mechanických dílech., vhodný pro většinu plastů.
Rychle se odpařující vysoce účinný čistič, který odstraňuje mastnotu, oleje, maziva a
zbylé nečistoty. Použití v prostředí vhodném pro aplikace rozpouštědel s nižším bodem
vzplanutí ( < 0 °C ). Obsahuje směs rozpouštědel bez obsahu CFC, chlóru, fluoru. Není
vhodný pro citlivé plasty ( např. EPS, XPS, ABS ) a před jeho použitím otestujte, možné
praskliny a trhliny po použití mohou způsobit problémy. Při použití na velkých plochách
zajistěte dostatečnou ventilaci.
Sprej 500 ml
Balení 5L Balení 20L
Balení 200L
Ref. 10227
Ref. 10230
Ref. 10233
Ref. 31927
CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Rychle vysychající rozpouštědlový čistič. Odstraňuje těžké
průmyslové nečistoty.
Účinný čistič s bodem vzplanutí 25 °C. Rozpouští a odstraňuje vazelíny, oleje, maziva
a lepidla z nářadí, strojů a kovových součástek. Před použitím na plasty proveďte
test kompatibility. Pokud je výrobek používán na velké plochy nebo v mycích
stolech,zajistěte prevenci proti vzplanutí.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 10321
Ref. 10325
Ref. 10326
Ref. 30452
A8
K1
CRC LECTRA CLEAN II
Rozpouštědlový čistič s vysokým bodem vzplanutí. Odstraňuje těžké
průmyslové nečistoty.
Čistič pro velmi těžká znečištění s bodem vzplanutí 63 °C zlepšuje bezpečnost při
aplikaci. Prodloužený čas odparu umožňuje delší čistící čas a tím lepší účinky čištění.
Vhodný k čistění ponorem a do ultrazvukových čističek.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
12
Ref. 30449
Ref. 10314
Ref. 10315
Ref. 30450
ČISTIČE - Průmyslové
CRC GRAFFITI REMOVER
Odstraňuje barvy, inkoustu a značkovacích per.
Rozpouští a uvolňuje nechtěné nátěry a kresby nanesené spreji, pery a značkovači.
Bezpečný pro většinu povrchů. V případě pochybností, proveď test před aplikací.
Zabraňuje poškození původního povrchu při mechanickém odstraňování.
Nezanechává zbytky kyselin nebo zásad, které by mohly mít vliv na beton, sádru a
cement.
Sprej 400 ml
Ref. 20717
CRC LABEL OFF
Odstraňovač papírových nálepek.
Odstraňuje papírové samolepky z kancelářského vybavení, kabelů, krabic, součástek,
domácích potřeb atd.. CRC Label off proniká skrze papír a odstraňuje lepidlo. Většinu
papírových nálepek je možné odstranit jedním tahem po 2 minutovém působení bez
poškození podkladové plochy. Před použitím proved´te test kompatibility s plasty.
Sprej 200 ml
Ref. 10999
CRC LABEL OFF SUPER
Odstraňovač etiket.
Směs rozpouštědel bez CFC a HCFC. Odstraňuje samolepící papírové etikety z
většiny povrchů za 2-3 minut po namočení (před použitím proveď test na plasty).
Zařazen v seznamu produktů pro potravinářství NSF, uveden jako odstraňovač
lepidel (NSF K3).
Sprej 200 ml
Ref. 20136
K3
13
ČISTIČE - Průmyslové
CRC FOODKLEEN
Rychle se odpařující čistič na bázi rozpouštědel. Odstraňuje těžké nečistoty
v potravinářském průmyslu.
Směs rozpouštědel k použití v potravinářském průmyslu dle NSF A8,CI. Pro bezpečnější
použití je bod vzplanutí vyšší než 40 °C. Rozpouští vazelíny, oleje, maziva, asfalt a
nevytvrzené lepidla. Může být agresivní vůči některým plastům a nátěrům.
Před použitím proveď zkoušku kompatibility.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Ref. 12056
Ref. 20119
A8
C1
CRC INOX WELD KLEEN
Po svařování obnovuje původní vzhled nerezových povrchů.
CRC Inox Weld Kleen je mořící pasta, která obnovuje původní vzhled nerezové
oceli po svařování nebo tepelné úpravě. Odmašťování, čištění, moření a pasivaci
austenitických a duplexních nerezových ocelí 303, 304, 316, ... , niklu a hliníku. Rychlé
zpracování, velmi efektivní, ekonomické a praktické využití.
Balení 2 Kg
Ref. 30379
CRC ECO COLD CLEANER
Biologicky odbouratelný, rozpouštědlový odmašťovač mechanických dílů.
Rychleschnoucí a účinný čistič.Čistí a odmašťuje všechny kovové součásti, stroje
a nástroje. CRC ECO Cold Cleaner rychle penetruje a odstraňuje mastnotu, olej a
nečistoty. Snadno biologicky odbouratelný: OECD 301B: 62%.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Ref. 31908
Ref. 31914
CRC SUGAR DISSOLVING FLUID
Rozpouští fondanty a cukry z různých povrchů v potravinářském průmyslu.
Rychle rozpouští a odstraňuje cukry, fondanty a deriváty. Zanechává slabý film,
který zabraňuje opakovanému přilepení nečistot. Rychle penetruje a uvolňije cukry.
Neobsahuje olej z ořechů a ořechové deriváty. Prevence proti ulpívání cukrů na
spojích. Registrace pro potravinářství NSF H1 Registrační č. 144180.
Balení 5L
Ref. 30204
14
H1
ČISTIČE - Na vodní bázi
CRC INOX KLEEN
Pěnový čistič na bázi vody. Odmašťování a čištění lesklých kovových povrchů.
CRC Inox Kleen je NSF A7, C1 registrován v seznamu produktů určených pro
potravinářský průmysl. Eliminuje tvorbu otisků prstů, vodoznaků, prachu a nečistot na
nerez oceli. Zanechává ochranný nemastný film, který dlouhodobě napomáhá k udržení
původního vzhledu a chrání kovový povrch před vznikem skvrn a nečistot. CRC Inox
Kleen je také vhodný pro hliník, chrom a většinu plastů (proveď test před použitím).
Sprej 500 ml
Ref. 20720
A7
C1
CRC ECO FOAM CLEANER
Nehořlavý, vodou ředitelný a pomalu vysychající čistič těžkých nečistot z
vertikálních povrchů. Vhodný pro aplikace vyžadující potravinářský atest.
Účinný, biologicky odbouratelný pěnový čistič na vodní bázi. Odstraňuje vazelíny, oleje, špínu
a skvrny ze všech omyvatelných povrchů. Vhodný pro potravinářský průmysl (NSF AI). Po
očištění povrch opláchněte vodou. Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64%.
Sprej 500 ml
Ref. 10278
A1
CRC ECO COMPLEX BLUE
Nehořlavý, vodou ředitelný pomalu se odpařující čistič těžkých nečistot.
Vhodný pro aplikace vyžadující potravinářský atest.
Vodou ředitelný koncentrát, biologicky odbouratelný a velmi účinný čistič. Vhodný pro
rozsáhlé použití na veškeré omyvatelné povrchy, při čistění ponorem, tlakem, ultrazvukem
a parou. Možnost naředění v různých koncentracích - velmi ekonomický. Vhodný pro
potravinářský průmysl (NSF AI). Bezpečný pro plasty (po očištění povrch opláchněte
vodou). Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64%.
Mechanický sprej 750 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 10286
Ref. 10282
Ref. 20123
Ref. 30431
A1
CRC INSULATOR CLEANER
Čistič izolátorů.
Čistič na vodní bázi, čistí elektrické izolátory v elektrárnách, na železnici apod. Zabraňuje
ztrátám a vzniku plíživého proudu. Pro důkladné očištění pastu z povrchu vytřete nebo
vykartáčujte.
Opláchněte tekoucí vodou Nepoužívejte na zařízení pod napětím.
Balení 2,5L
Ref. 30201
15
ČISTIČE - Na vodní bázi
CRC ODOR NEUTRALISER
Deodorant s dlouhodobým účinkem.Čistič a deodorant na bázi vody. Obsahuje detergenty a biocidy, které
napomáhají odstranit droje zápachu. Účinný proti širokému spektru zápachů.
Pokyny:
Naneste na povrch pomocí hadru. Může být používán jako koncentrát nebo zředěný (do 1:20)
podle stupně znečištění.
Balení 5L
Ref. 20483
CRC PIPE DE-BLOCKER
Účinný čistič odpadního potrubí.
Koncentrovaná směs sodného louhu, povrchově aktivních látek a komplexotvorných činidel na bázi vody. Silně
zásadité, proniká vrstvami mastnoty a tukových usazenin. Lze ho používat pro preventivní údržbu.
Pokyny:
Nalejte koncentrát do odpadního potrubí a nechte působit, pokud možno přes noc. Propláchněte
proudem horké vody.
Balení 1L
Ref. 30030
CRC PURIFYING CLEANER
Víceúčelový detergent.
pH neutrální čistič na bázi vody s osvěžující vůní. Obsahuje biocid s širokým spektrem účinnosti.
Pokyny:
Může být používán jako koncentrát nebo rozředěný pro nanášení sprejem.
Balení 5L
Ref. 20480
CRC SCALE REMOVER
Silný odstraňovač vodního kamene.
Čistič pro odstraňování vápenných usazenin a rzi. Obnovuje a zlepšuje povrchovou úpravu.Vhodný pro použití
na většinu kovů a plastů.
Pokyny:
Pro použití v koncentrovaném stavu nebo naředěný ( do 1:20 ) podle množství kamene, které má být
odstraněno.
Balení 5L
Ref. 20482
16
ČISTIČE - Na vodní bázi
CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER
Čistící látka na bázi mikro emulze.
Univerzální a účinný odmašťovač na vodní bázi. Formulovaný jako komplexní mikro emulze citrusových olejů a
detergentů. Ideální pro rychlé odmaštění, když není možno použít tradiční silně zásadité produkty.
Pokyny:
Aplikujte jako koncentrát nebo zředěný (do 1:20) podle stupně znečištění.
Balení 5L
Ref. 20489
CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Čistič pro odstraňování těžkých nečistot z vozidel.
Čistič na bázi vody pro odstraňování silničních nečistot a nečistot prostředí. Může být aplikován manuálně v tlakové
myčce nebo v automatickém mycím zařízení. Bezpečný pro většinu plastů, lakovaných povrchů a karoserií.
Pokyny:
Pro studené i horké mytí. Aplikujte jako koncentrát nebo naředěný (1:20 až 1:200) podle stupně
znečištění. Nanášejte zespodu. Opláchněte studenou vodou.
Balení 5L
Ref. 20486
CRC MULTIPURPOSE GEL CLEANER
Citrusový gelový odmašťovač.
Odmašťovač na bázi vody založený na směsi citrusových olejů, saponátů a zahušťovadel. Účinně odstraňuje
řadu nečistot ze skutečně jakéhokoliv tvrdého povrchu. Idealní pro použití na svislých površích. Bezpečný pro
použití na většině plastů, barvených nebo smaltovaných površích.
Pokyny:
Aplikujte jako koncentrát nebo naředěný s vodou (do 1: 10) podle stupně znečištění.
Opláchněte vodou.
Balení 5L
Ref. 20484
CRC GRAFFITI REMOVER
Odstraňuje stopy barev, inkoustu a značkovacích per.
Univerzílní čistič na bázi vody pro odstraňování všech druhů grafiti.Tixotropní roztok pro aplikaci na svislé povrchy.
Ideální pro použití na citlivé povrchy a bezpečný pro použití na většině povrchů.
Pokyny:
Naneste přímo na grafiti. Na porézní povrchy může být vhodné použít štětec. Nechte působit dokud
grafiti nezměkne, pak opláchněte vodou. Pokud je to nutné, aplikaci opakujte. Před použitím na plastech,
nátěrech a lakovaných površích proveďte test.
Balení 5L
Ref. 20485
17
ČSTIČE - Na vodní bázi
CRC MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER
Vysoce účinný antistatický čistič.
Výkonný odmašťovač na bázi vody, s antistatickými vlastnostmi. Ideální pro všeobecné čištění v průmyslu, vhodný
pro velké množství aplikací. Bezpečný pro většinu plastů, kovů a barvených povrchů.
Pokyny:
Připravený k použití. Naneste hadrem nebo přímo na čištěný povrch. Po aplikaci opláchněte studenou vodou.
Balení 5L
Ref. 20490
CRC HEAVY DUTY DEGREASER
Vysoce koncentrovaný zásaditý odmašťovač.
Vysoce koncentrovaný detergentní odmašťovač na bázi vody. Rychle odstraňuje olej, mastnotu,silikony a těžké
nečistoty. Bezpečný pro většinu plastů a nátěrů.
Pokyny:
Může být použit studený nebo horký. Aplikujte jako koncentrát nebo naředěný ( 1:6 až 1: 40 ) podle stupně
znečištění.
Balení 5L
Ref. 20487
CRC MULTI SURFACE CLEANER
Detergentní čistič s velkou rozpouštěcí schopností.
Výkonný čistič a odmašťovač na bázi vody, pro mnoho aplikací. Bezpečný pro většinu plastů,barvené a emailové
povrchy. Použitelný i do zařízení pro čištění ultrazvukem.
Pokyny:
Může být použit studený nebo teplý. Nanášení ručně, štětcem nebo ponorem. Aplikujte jako koncentrát nebo
naředěný ( 1:6 až 1: 40 ) podle stupně znečištění.
Balení 5L
18
Ref. 20488
ČISTIČE - Přípravky na mytí rukou
CRC HANDCLEANER
Čistící pasta na ruce - lehké nečistoty.
Obsahuje Lanolin a je určena k použití bez vody. Slabá
rozpouštědla a biologicky odbouratelné povrchové
aktivní látky účinně odstraňují většinu nečistot.
Tuba 150 ml
Balení 2,5L
Ref. 30650
Ref. 30651
CRC SUPER HANDCLEANER
Čistící pasta na ruce - silné znečištění.
Odstraňuje silné nečistoty a současně chrání a ošetřuje
ruce. Produkt je složen z lehkých uhlovodíkových
rozpouštědel, biologicky odbouratelných povrchově
aktivních činidel a abraziv přírodního charakteru.
Velmi účinný na mastnotu, saze a těžce odstranitelné
kontaminace. Je určen i k použití bez vody.
Tuba 150 ml
Balení 2,5L
Ref. 30675
Ref. 30676
CRC HAND WIPES
Čistící ubrousky s vysokou absorpční schopností.
Čistící ubrousky s vysoko-absorpční vrstvou napuštěnou
velmi účinným polymerem, který zabezpečuje čištění na
úrovni pemzy, ale bez poškrábání.
Balení: 100 utěrek
Ref. 12006
CRC WIPES
Víceúčelové utěrky pro odstraňování průmyslových
nečistot.
Odstraňují olej,mastnotu,barvy, inkoust a lepidla z různých
povrchů. Texturovaná strana utěrky odstraní jemně ale
účinně všechny nečistoty. Jemná strana utěrky nečistoty
efektivně udrží.
Balení: 50 utěrek
Ref. 20246
19
20
S kovovými
částicemi
Potravinářské
provozy
Vysokozátěžové
S keramickými
částicemi
SUPER ADHESIVE GREASE
Víceúčelové
DRY MOLY LUBE
DRY LUBE-F
Kovy & Plasty
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2
Pasty
PENETRATING
OIL + MoS2
ROST FLASH
POWER LUBE
5-56 + PTFE
3-36
Oleje
SUPER LT GREASE
+ MoS2
Vazelíny
FOOD GREASE
Suché mazání
ECO MULTI GREASE
DRY LUBE
LUB 21
ECO SUPERCUT
SUPERCUT II
Řezné kapaliny
METAL FREE
PASTE
COPPER PASTE
MULTI GREASE
MAZIVA
MAZIVA
Řezání
Na kovy
Vysoké tlaky
Vysoké teploty
Přilnavé
Montážní
ASSEMBLY PASTE
BELT DRESSING
Řetězy
MULTI OIL
Ložiska a lana
CHAIN LUBE
GEAR & WIRE
ROPE LUBE
SILICONE (FPS)
SILICONE
ECO PEN OIL
Na plasty
EXTREME LUBE
Vysoké
teploty
EP FOOD GREASE
WHITE LITHIUM
GREASE + PTFE
HT FOOD GREASE
HIGH TEMP
GREASE
SUPER TAPPING
COMPOUND
SUPER TAPPING
FLUID II
MAZIVA
Závitování
Víceúčelové
Řemeny
Extrémní
zátěž
21
MAZIVA - Řezné kapaliny
CRC SUPERCUT II
Nízkoviskózní řezná kapalina pro běžné obrábění kovů.
Bez obsahu chlóru. Vysoce kvalitní řezná kapalina. Pro vysokotlaké aplikace.Redukuje
teplo vytvářené třením řezného nástroje, ochlazuje přenosem tepla od nástroje a
odplavuje odřezky. Prodlužuje životnost nářadí a chrání opracované povrchy před
korozí.
Sprej 300 ml
Balení 1L
Balení 5L
Balení 20L
Ref. 20448
Ref. 30353
Ref. 20457
Ref. 30354
CRC ECO SUPERCUT
Biologicky odbouratelná řezná kapalina.
Přírodní olej, bez obsahu chloru, obrábění všech kovů. Ochlazuje přenosem tepla
od řezné nástroje, snižuje teplo vytvářené třením a odstraňuje třísky z místa řezu.
Chrání čerstvě opracované povrchy před korozí a prodlužuje životnost nástroje.
Snadno biologicky rozložitelný dle směrnic OECD 301B: 87%.
Sprej 500 ml
Balení 5L
22
Ref. 31911
Ref. 31917
MAZIVA - Řezné kapaliny
CRC SUPER TAPPING FLUID II
Vysoceviskózní řezná kapalina pro extrémní obrábění kovů.
Bez obsahu chlóru. Kvalitní řezná kapalina. Pro vysokotlaké aplikace. Redukuje teplo
vytvářené třením řezného nástroje, ochlazuje přenosem tepla od nástroje a odplavuje
odřezky. Prodlužuje životnost nářadí a chrání opracované povrchy před korozí.
Sprej 300 ml
Balení 1L
Balení 5L
Ref. 30397
Ref. 30398
Ref. 20552
CRC SUPER TAPPING COMPOUND
Speciální řezná směs.
CRC Super Tapping Compound je speciální směs okamžitě připravené k obrábění kovů s
vynikající přilnavostí a extrémní odolností proti tlakům.Vytváří tlaku odolný, houževnatý
film mezi nástrojem a obráběným povrchem. Zajišťuje výbornou kvalitu povrchu a delší
životnost nářadí
Balení 500 g
Ref. 30706
CRC LUB 21
Polosyntetická řezná kapalina pro obráběcí a opravárenské operace všech
kovů (ocel, měd´, hliník, nerez ocel atd).
Tato řezná kapalina prodlužuje životnost obráběcích strojů a nářadí. Svým ochranným
filmem poskytuje účinnou protikorozní obranu mechanických částí.Velmi snadno
odplavuje odřezky. Ve srovnání s běžnými řeznými kapalinami má LUB 21 výrazně
delší provozní životnost.
Balení 5L
Balení 25L
Balení 200L
Ref. 20248
Ref. 30405
Ref. 30404
23
MAZIVA - Oleje
CRC 3-36
Vynikající jemné mazivo a penetrant pro všeobecné využití.
Univerzální mazivo s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Vhodné jako všeobecné
mazivo pro jednoduché aplikace. Dobrá ochrana před korozí ve vnitřním prostředí.
Sprej 300 ml
Sprej 500 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 10106
Ref. 10110
Ref. 10114
Ref. 30362
Ref. 30364
H2
CRC 5-56 + PTFE
Multifunkční servisní kapalina určená pro profesionální mechanickou údržbu.
Obsahuje PTFE pro lepší mazací účinek v průmyslových podmínkách. Velmi vhodná
do provozů s častými starty a střídavými pohyby. Vytlačuje vlhkost a chrání před
elektrickými poruchami. Poskytuje rozšířenou ochranu proti korozi. Dobré
penetrační vlastnosti zaručují odblokování závitových spojů nebo kovových ploch.
Čistí a chrání plochy před kontaminací po obrábění a opracování.
Sprej 400 ml
Ref. 30337
CRC POWER LUBE
Jemné mazivo s obsahem PTFE. Pro aplikace s častým rozbehěm/startem.
Vynikající mazivo pro univerzální použití, obsahuje PTFE. Dlouhodobá ochrana před
otěrem, třením a korozí.
Sprej 400 ml
Ref. 30517
CRC ROST FLASH
Uvolňovač spojů s mrazícím efektem.
Po aplikaci na zkorodovaný spoj dojde k ochlazení povrchu (-40 °C), tepelnému šoku
a vzniku prasklin, které napomáhají k rychlé penetraci a uvolnění spoje. CRC Rost
flash uvolňuje všechny druhy závitů, čepů a spojů. Neobsahuje silikon a kyseliny.
Sprej 500 ml
24
Ref. 10864
MAZIVA - Oleje
CRC PENETRATING OIL + MoS2
Obsahuje hluboce penetrující kapalinu, která rychle uvolňuje a maže
zadřené mechanismy.
Rychle proniká skrz rez a špínu. Uvolňuje zadřené šrouby, matice a další kovové
komponenty. Zanechává MoS2 film s mazacím účinkem.
Také v provedení
Sprej 300 ml
CRC PEN OIL
H1
Ref. 30297
Sprej 400 ml
Ref. 20117
CRC ECO PEN OIL
Biologocky odbouratelný penetrační olej.
Maže a uvolňuje přichycené a zrezivělé kovové části (šrouby, vruty,...). Usnadňuje
demontáž. Proniká snadno přes korozi a nečistotu. Snadno biologicky rozložitelný
podle OECD 301B: 89%.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Ref. 31909
Ref. 31915
CRC SILICONE
Syntetické mazivo, vhodné pro plastové povrchy a aplikace s vysokými
teplotami.
Vynikající syntetické mazivo s obsahem vysoce kvalitního silikonu. CRC Industrial
Silikon nabízí vynikající mazací/teplotní vlastnosti. Redukuje tření a hluk na
nekovových dílech.
Sprej 400 ml
Balení 5L
Ref. 10526
Ref. 30053
CRC SILICONE (FPS)
Potravinářský syntetický mazací olej, vhodný pro plastové povrchy a aplikace
s vysokými teplotami.
Vynikající syntetické mazivo s obsahem vysoce kvalitního silikonu.
CRC Silikon nabízí vynikající mazací/teplotní vlastnosti. NSF H1 registrace. Redukuje
tření a hluk na nekovových dílech potravinářských provozů.
Sprej 400 ml
Ref. 11097
H1
25
MAZIVA - Oleje
CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE
Velmi účinné mazivo ložisek a lan.
CRC Gear and Wire Rope Lube je určen k použití ve všech provozních podmínkách.
Produkt hluboce penetruje a chrání otevřená ložiska, lana, ozubnice s pastorkem,
talířová ozubená kola a vačky, řídící mechanismy ve stavebnictví, v loděnicích, přístavech,
v těžebním průmyslu, v automobilovém průmyslu a jiných výrobních procesech.
Sprej 400 ml
Ref. 10102
CRC CHAIN LUBE
Potravinářská jakost, účinný mazací olej pro hnací a transportní řetězy.
Velmi kvalitní pěnivé mazivo s obsahem PTFE. CRC Chainlube je kompatibilní s
o-kroužky, velmi odolný oplachu vodou a zabraňuje vzniku koroze. Díky svým
vlastnostem a potravinářské jakosti NSF H1 je produkt CRC Chain Lube ideální
pro mazání řetězů v potravinářském průmyslu.
Sprej 400 ml
Balení 5L
Ref. 10267
Ref. 30033
H1
CRC MULTI OIL
Potravinářská jakost. Strojní olej pro všeobecné využití.
Vysoce efektivní univerzální mazivo pro použití v potravinářském průmyslu.Potravinářská
jakost NSF H1.Vynikající penetrační vlastnosti. Uvolňuje spoje, rez, vodní kámen, nečistoty.
Sprej 400 ml
Balení 5L
26
Ref. 10258
Ref. 20157
H1
MAZIVA - Suché
CRC DRY LUBE
Mazivo s PTFE určené pro suché mazání plastových povrchů a třecích ploch.
CRC Dry Lube je rychle se odpařující bílé dispersní mazivo s voskovými částečkami
PTFE, které zanechává na nanesených plochách jemný tenký film.Výrobek je výjimečný
separační prostředek s uvolňujícími vlastnostmi. Jako mazivo je nejvíce efektivní při
redukovaných rychlostech a nízkých zátěžích.
Sprej 400 ml
Ref. 30519
CRC DRY LUBE-F
PTFE mazivo pro suché mazání a použití v potravinářských provozech.
Mazivo bez obsahu tuků a olejů pro mazání plastů, gumy nebo kovových povrchů.
Čisté, suché a nelepící. Teplotní odolnost do 250 °C. Jako mazivo je CRC Dry Lube-F
nejefektivnější při nízké rychlosti a zátěži. Doporučeno pro použití jako mazivo v
potravinářském průmyslu, kdy může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami.
Sprej 400 ml
Ref. 20343
H1
CRC DRY MOLY LUBE
Tlakově odolné mazivo, suchý film s obsahem MoS2 pro mazání kov/kov,
kde je mokrý film nevhodný.
Vysoká teplotní odolnost. Eliminuje problémy s přilepováním a prokluzem.Vytěsňuje
vlhkost a zabraňuje přístupu vlhkosti a vody. Chrání před korozí. Zabraňuje zadření
a zaseknutí. Produkuje velmi nízký koeficient tření.
Sprej 400 ml
Ref. 20668
CRC BELT DRESSING
Prostředek zabraňující prokluzu hladkých řemenů.
Redukuje prokluzování všech typů hladkých řemenů.Zlepšuje adhezi a tím zvyšuje
výkonnost převodu. Zlepšuje celkový chod řemenu, snižuje napětí a prodlužuje
životnost.Doporučeno pro použití jako mazivo v potravinářském průmyslu, kdy může
dojít k náhodnému kontaktu s potravinami.
Sprej 400 ml
Ref. 20137
H1
27
MAZIVA - Vazelíny
CRC MULTI GREASE
Universální vazelína na bázi Lithium EP.
Vhodná pro všechny běžné rotační ložiska.
Tuba 100 ml
Cartridge 400 g
Balení 1 kg
Balení 5 kg
Ref. 30566
Ref. 30567
Ref. 30568
Ref. 30569
CRC ECO MULTI GREASE
Biologicky odbouratelná univerzální EP vazelína.
Univerzální EP vazelína, velmi odolná proti oplachu vodou. Vhodná pro všechny
rotační ložiska. Biologicky odbouratelná dle OECD 301B: 82% (cartridge). Biologicky
odbouratelná dle OECD 301B: 27% (sprej).
Sprej 500 ml
Cartridge 400 g
Ref. 31912
Ref. 31918
CRC FOOD GREASE
Víceúčelová vazelína pro potravinářské výrobní procesy.
Mazivo s dlouhotrvajícím účinkem pro potravinářský průmysl kde je možný náhodný
kontakt s potravinami.Potravinářská jakost NSF H1. Může být používán na všechny
kovové konstrukce v potravinářském průmyslu.: čepy, závěsy, ventily, řetězy, kloubové
spojení, příslušenství.
Sprej 400 ml
Cartridge 400 g
Balení 1 kg Balení 20 kg
Ref. 20210
Ref. 20158
Ref. 10291
Ref. 30438
CRC SUPER LT GREASE + MoS2
Lithium EP vazelína s MoS2 pro nízkorychlostní a vysokotlaké aplikace.
Tato vazelína si uchovává své mazací vlastnosti i při velkém povrchovém tlaku a
nárazových zátěžích.
Tuba 100 ml
Cartridge 400 g
Balení 1 kg
Balení 5 kg
28
Ref. 30565
Ref. 30576
Ref. 30578
Ref. 30580
H1
MAZIVA - Vazelíny
CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Lithiová EP vazelína pro nízkorychlostní a vysokotlaké aplikace. Odolná
krátkodobému oplachu vodou.
Vhodná pro vibrace, oscilační pohyby a nárazové zátěže ve venkovních podmínkách.
Dobrá přilnavost umožňuje použití při vertikálních a výškových aplikacích.
Tuba 100 ml
Cartridge 400 g
Balení 1 kg
Ref. 30585
Ref. 30587
Ref. 30589
CRC HIGH TEMPERATURE GREASE
Lithiová EP vazelína pro nízkorychlostní a vysokotlaké aplikace. Odolná
vysokým teplotám. Doporučena na ložiska elektrických motorů.
Tuba 100 ml
Cartridge 400 g
Balení 1 kg
Balení 5 kg
Ref. 30570
Ref. 30572
Ref. 30573
Ref. 30574
CRC HITEMP FOOD GREASE
Vysokoteplotní ložisková vazelína pro potravinářské výrobní procesy.
-20 °C do +220 °C. Dlouhodobé a vysokoteplotní mazání. NLGI klasifikace 2. Chrání
před korozí ve vlhkém prostředí. Pro lepší odolnost vůči tření obsahuje PTFE.
Prodlužuje mazací interval a životnost zařízení. Mazivo pro potravinářské výrobní
procesy, kde může přijít k náhodnému kontaktu s potravinami.
Cartridge 400 g
Ref. 20122
H1
29
MAZIVA - Vazelíny
CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Lithiová vazelína s PTFE pro nízkorychlostní a vysokožátěžové aplikace.
Vysoké cistota NLGI 2 bílá, lithiová vazelína s obsahem PTF pro zvýšení mazacího
účinku. Bílá lithiová vazelína s jemnou strukturou a optimálním pokryti povrchu.
Sprej 400 ml
Ref. 10477
CRC EP FOOD GREASE
Ložisková vazelína pro potravinářské výrobní procesy.
Univerzální od -50 °C do +165 °C. Dlouhodobé mazání pod extrémním tlakem.
NLGI klasifikace 2. Chrání před korozí ve vlhkém nebo agresivním prostředí.
Vynikající odolnost vůči vysokým tlakům. Prodlužuje mazací interval a životnost
zařízení.V seznamu NSF zapsán jako mazivo pro potravinářské výrobní procesy, kde
může přijít k náhodnému kontaktu s potravinami..
Cartridge 400 g
Ref. 20121
H1
CRC EXTREME LUBE
Vysokotlaké mazivo.
Syntetická vazelína NLGI 2, zvýšený obsah vysokotlakých aditiv. Vysoce stabilní, dlouhá
životnost. Vynikající odolnost proti vodě. Funkční v širokém rozsahu teplot: -40 °C
až 180 °C. Poskytuje dlouhotrvající mazání. Bezpečná pro většinu plastů, pryží a
nátěrových hmot. Obsahuje inhibitor koroze.Velmi dobrá oxidační stabilita. Působí jako
olej, aplikace jako tuk.
Sprej 400 ml
Cartridge 400 g
30
Ref. 30087
Ref. 30088
H1
MAZIVA - Vazelíny
CRC COPPER PASTE
Pasta s obsahem měděných částic pro vysokožátěžové a záběhové aplikace. Antizáděrová pasta.
Obsahuje mikroskopický mědený prach, antioxidační, antikorozní antizáděrové
přísady. Zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových povrchů, zadírání, otěru a
koroziobzvláště u kluzných ložisek..
Sprej 300 ml
Tuba 100 ml
Balení 500 gr
Ref. 10693
Ref. 10690
Ref. 10699
CRC METAL FREE PASTE
Keramická pasta pro vysokožátěžové a záběhové aplikace s vysokými
teplotami.Vysokoteplotní antizáděrová pasta.
Dělící a montážní keramická pasta pro použití při montáži a demontáži strojů a zařízení.
Pro aplikace od -40 °C do 1.400 °C. Zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových
povrchů, zadírání, otěru a korozi při montáží, demontáži a záběhu.
Sprej 300 ml
Tuba 100 gr
Balení 1 kg
Ref. 10723
Ref. 10720
Ref. 20706
CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2
Montážní pasta s pevnými částicemi grafitu a MoS2 pro snadnou montáž
a hladký záběh.
Má dobrou přilnavost ke kovům a odolává vysokým tlakům a teplotám.
Sprej 400 ml
Ref. 10712
CRC ASSEMBLY PASTE
Montážní a antizáděrová pasta.
Pro mazání pouzder, kluzných ploch a malých otevřených převodů. Ochrana proti
poškození při startu a během provozu. Chrání proti zadření spojů. Účinnost od -30
°C až +150 °C jako mazivo a 1100 °C jako antizáděrová pasta. Vyvinut pro použití jako
mazivo v oblastech zpracování potravin, při náhodném kontaktu s potravinami.
Sprej 400 ml
Balení 500 g
Ref. 20109
Ref. 20120
H1
31
MAZIVA - Technické informace
Min. tepl.
( °C)
Max. tepl.
( °C)
DN
(mm/min)
DIN
51 825
CRC Multi Grease
-30
130
400.000
KP 2 K-30
CRC ECO Multi Grease
-40
140
-
-
CRC Super LT Grease + MoS2
-30
130
280.000
KPF 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease
-30
140
250.000
KP 2 N-30
CRC High Temperature Grease
-30
150
400.000
KP 2 P-30
CRC Food Grease
-20
140
500.000
K 2 K-20
CRC EP Food Grease
-50
165
400.000
KP 2 P-50
CRC HiTemp Food Grease
-20
220
200.000
K 2 U-20
CRC Graphite Assembly Paste + MoS2
-30
650
-
-
Produkt
32
MAZIVA - Oleje
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vlastnosti oleje, které určují oblast použití oleje:
• Viskozita
Měří odpor kapaliny proti tečení.
• Viskozitní index (VI) Vztah viskozity a působení teploty.
• Bod tuhnutí (BT)
Nejnižší teplota při které může být kapalina stále čerpána.
• Síla filmu Měří schopnost maziva udržet nepřerušený film v podmínkách provozu (zátěž).
Minerální oleje & PAO oleje (Poly-Alpha-Olefin)
Minerální olej(CRC FPS Lub Oil)
PAO Olej
(CRC FPS Lub Oil PAO)
34
Viskozitní index (VI)
+
++
Stárnutí
+
++
Bod tuhnutí (BT)
-
+++
Ochrana před opotřebením
+
++
MAZIVA - Oleje
PŘEVODOVÉ OLEJE
Definice převodu/převodové skříně
Převod nebo převodová skříň převádí rychlost a točivý moment z
rotačního zdroje pohonu na ostatní zařízení za použití převodvého
poměru.
Požadavky na převodové oleje:
• Teplotní a oxidační stabilita.
• Kompatibilita s těsnícími materiály.
• Ochrana proti nadměrnému opotřebení převodů a ložisek.
• Ochrana proti vysokým teplotám a vysokým tlakům ( EP
převodové oleje).
• Čistota převodů a ložisek.
• Deemulgační vlastnosti.
• Ochrana proti rzi a korozi, speciálně pro žluté kovy.
• Protipěnivostní vlastnosti.
Volba převodového oleje
Syntetická maziva jsou standartně určena pro zařízení vystavená:
• Extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
• Častému velkému zatížení.
• Prodlouženým intervalům výměny.
è PŘEVODOVÉ
OLEJE NA BÁZI PAO .
CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) * è VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) * è VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) * è VI = 142 / PP = -48 °C
Výhody:
• NSF H1:Všeobecné mazivo/ Náhodný kontakt s potravinami..
• EP additiva.
• Protipěnivostní vlastnosti.
• Antioxidant.
• Dobré antikorozní vlastnosti.
• Bezpečné pro většinu pryží.
Lub oil PAO 150 Balení 5L
Lub oil PAO 150 Balení 20L
Lub oil PAO 220 Balení 5L
Lub oil PAO 220 Balení 20L
Lub oil PAO 320 Balení 5L
Lub oil PAO 320 Balení20L
Ref. 20639
Ref. 20638
Ref. 20641
Ref. 20640
Ref. 20645
Ref. 20644
* Pro výběr správné viskozitní třídy (ISO VG), použíjte manuál výrobce zařízení.
35
MAZIVA - Oleje
HYDRAULICKÉ OLEJE
Definice hydraulických olejů
Hydraulický olej (kapalina) je medium jehož pomocí je přenášena síla v
hydraulických systémech.
Požadavky na hydraulické oleje:
• Adekvátní viskozita (čerpání & těsnění).
• Vysoký viskozitní index (VI).
• Nestlačitelnost.
• Rychlé odlučování vzduchu.
• Nízká pěnivost.
• Dobrá teplotní kapacita.
• Tekutost za nízkých teplot.
• Ochrana proti korozi.
Volba hydraulického oleje
Moderní hydraulické systémy používají menší čerpadla a vyšší hnací
rychlosti, což má za následek:
• Vyšší průtokovou rychlost a vyšší teplotu.
• Vyšší teplota = rychlejší oxidace.
• Krátkou dobu retence.
• Požadavky na rychlou separaci vzduchu a vody.
è DIN
51524/T2 PRO HYDRAULICKÉ KAPALINY
CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) * è VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * è VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) * è VI = 141 / PP = -57 °C
Výhody:
• NSF H1:Všeobecné mazivo/ Náhodný kontakt s potravinami.
• Výborné protipěnivostní vlastnosti.
• Dobrá odlučivost vzduchu.
• Vynikající deemulgační vlastnosti.
• Obsahují inhibitor koroze.
• Poskytují dlouhodobé mazání.
• Nízký bod tuhnutí (-57 °C).
Lub oil PAO 32 Balení 5L
Lub oil PAO 32 Balení 20L
Lub oil PAO 46 Balení 5L
Lub oil PAO 46 Balení 20L
Lub oil PAO 68 Balení 5L
Lub oil PAO 68 Balení 20L
Ref. 20643
Ref. 20642
Ref. 20647
Ref. 20646
Ref. 20649
Ref. 20648
* Pro výběr správné viskozitní třídy (ISO VG), použíjte manuál výrobce zařízení.
36
MAZIVA - Oleje
MAZACÍ OLEJE
Požadavky na mazací oleje:
• Odvod tepla.
• Ochrana proti opotřebení.
• Ochrana proti korozi.
• Udržení motoru v čistotě.
• Těsnící vlastnosti.
Kdy použít minerální oleje pro mazání strojů?
• Používání strojů ve vnitřním prostředí.
• Zaměření na všeobecné mazání a ochranu..
• Malé teplotní výkyvy.
• Nepřítomnost extrémně nízkých teplot (pod -21 °C).
CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) * è VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * è VI = 105 / PP = -21 °C
Výhody:
• NSF H1:Všeobecné mazání/ Náhodný kontakt s potravinami.
• Výborné protipěnivostní vlastnosti.
• Dobrá odlučivost vzduchu.
• Obsahují inhibitor koroze.
• Výborné deemulgační vlastnosti.
Lub oil 32 Balení 5L
Lub oil 32 Balení 20L
Lub oil 46 Balení 5L
Lub oil 32 Balení 20L
Ref. 20635
Ref. 20634
Ref. 20637
Ref. 20636
*Pro výběr správné viskozitní třídy (ISO VG), použíjte manuál výrobce zařízení.
37
Dust
Vnitřní prostředí
Removal
Katodová
ochrana
SP 400 II
SP 350 II
Vysoký lesk
GALVA SHINE
ZINC PRIMER
Hliníkový vzhled
Elektronické součástky
GALVACOLOR
INOX 200
Vysokoteplotní
ALU HITEMP
ZINC
Základní
Nerezový vzhled
Odstranění koroze
38
Odstraňovač
FERROKLEEN PRO
RUST REMOVER
Odstraňovač
RUST CONVERTER
Přetvařeč
Do 2 let
Nátěry
GALVA BRITE
Trvalá ochrana
Do 1 roku
V krytých podmínkách
Do 2 let
3-36
Do 6 měsíců
Venkovní prostředí
URETHANE
ISOLATION
Dočasná ochrana
SP 350 II
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY - Dočasná ochrana
CRC 3-36
Krátkodobý inhibitor koroze.Vnitřní ochrana před korozí až 6 měsíců.
Univerzální inhibitor koroze, vynikající mazivo a vytěsňovač vlhkosti. Vytváří tenký,
neviditelný a trvanlivý film odpuzující vodu a kyslík. Vynikající pro použití při
odstraňování vlhkosti z povrchu. Penetruje do nejmenších pórů a trhlin. CRC 3-36
chrání kovové povrchy před korozí ve vnitřním prostředí po dobu až 6-ti měsíců.
Sprej 300 ml
Sprej 500 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 10106
Ref. 10110
Ref. 10114
Ref. 30362
Ref. 30364
H2
CRC SP 350 II
Dlouhodobý inhibitor koroze. Vnitřní ochrana před korozí až 2 roky. Vnější
ochrana při zakrytí do jednoho roku.
Vysokoviskózní ochranný film. Vytváří tenkou, penetrační a ochrannou nevysychající
vrstvu. Chrání před vlhkostí a korozí. Vytlačuje vlhkost a nestéká. Pokrývá veškeré
povrchy a ostré hrany. Zajišťuje relativně dlouhou ochranu před korozí. Produkt je
určen pro ochranu ve vnitřním prostředí.
Sprej 300 ml
Balení 5L
Balení 20L
Ref. 30406
Ref. 20294
Ref. 30407
CRC SP 400 II
Dlouhodobý inhibitor koroze.Venkovní ochrana před korozí až 2 roky.
Voskový ochranný film. Zajistí efektivní ochranu před korozí v různých klimatických
podmínkách.Voskový ochranný film neztrácí svou pevnost a chrání povrch i před silně
agresivním prostředím a slanou vodou.
Sprej 300 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 30400
Ref. 20324
Ref. 20327
Ref. 30402
39
PROTIKOROZNÍ OCHRANA - Trvalá ochrana
CRC ZINC
Katodová ochrana i pro případy poškození galvanizovaných dílů.Nátěr na
bázi zinku s vynikající přilnavostí ke kovovým povrchům
Díky vysokému obsahu zinku je zajištěna vynikající galvanická ochrana kovového povrchu
před korozí. Zaschlý nátěr obsahuje maximální množství zinku (čistota 98%), který
zaručuje samoobnovovací efekt pokud dojde k poškrábání nátěru. Zaschlý film je matný
a má jedinečnou strukturu, která je ideální jako základová vrstva pro svrchní nátěr.
Sprej 400 ml
Balení 750 ml
Ref. 20788
Ref. 30564
CRC ZINC PRIMER
Protikorozní základní nátěr. Snadno přetíratelný.
Fosfáto/zinkový základní nátěr na kovové povrchy.Velmi rychle vysychá a zlepšuje
přilnavost povrchu před aplikací krycího nátěru. Komplexní činitel zpomalující
korozi povrchu. Přetíratelný všemi jednosložkovými nátěry, vždy hodinu po aplikaci.
Sprej 400 ml
Ref. 10240
CRC GALVA BRITE
Ochranný svrchní nátěr s hliníkovým leskem.
Jednosložkový nátěr na bázi zinek/hliník. Chrání před korozí a vytváří na povrchu
hliníkově lesklý film. Dobrá adheze ke kovovým povrchům.Vynikající kombinace
pružnosti a pevnosti vytvořené vrstvy..
Sprej 400 ml
40
Ref. 10250
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY - Trvalá ochrana
CRC GALVA SHINE
Renovační nátěr žárově zinkovaných dílů.
Ochranný nátěr výjimečným leskem.Vzhledově totožný s čerstvě žárově zinkovaným
povrchem. Velmi odolný nátěr s dlouhodobým zachováním lesku. Ideální nátěr pro
opravy čerstvě žárově zinkovaných dílů. Nátěr může být použit i k vytvoření vrstvy
s čerstvým zinkovým vzhledem.
Sprej 400 ml
Ref. 30714
CRC INOX 200
Protikorozní nátěr pro nerezové povrchy.
Nátěr s dobrými antikorozními vlastnostmi a vzhledem identickým s nerezovým
povrchem (inox).Vrstva rychle zasychá, odolává vysokým teplotám a vynikající adhesivní
vlastnosti. Ideální renovační nátěr. Použití po svařování nebo montáži nerezových
konstrukcí. Barví a chrání barevně odlišné sváry.
Sprej 400 ml
Ref. 30739
CRC ALU HITEMP
Ochranný nátěr s hliníkovým vzhledem. Odolný vysokým teplotám.
Vysokoteplotní nátěr pro teploty do +600 °C.Vytváří pevnou, trvanlivou a nehořlavou
vrstvu odolnou praskání, šilinkování (při vysokých teplotách), velkému kolísání teplot
a agresivnímu prostředí.
Sprej 400 ml
Ref. 11074
CRC URETHANE ISOLATION
Ochranný lak na urethanové bázi. Ochrana elektronických součástek.
Transparentní nebo červený, jednosložkový, urethanový typ laku. Urethanové laky
vytěsňují vodu a vlhkost a vytváří bariérovou vrstvu chránící před nečistotami. Rychle
vysychá.Vynikající přilnavost ke většině povrchů. Po vytvrzení má ochranný film vysokou
pružnost, je pevný a odolný abrazi.
Sprej 300 ml - Transparentní
Balení 4L - Transparentní
Sprej 300 ml - červený
Balení 4L - červený
Ref. 10628
Ref. 10630
Ref. 10639
Ref. 10641
41
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY - Trvalá ochrana
Před
Po
CRC GALVACOLOR
CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy před korozí.
Zinko/fosfátový ochranný nátěr.Ideální pro identifikaci potrubních rozvodů (plyn, voda
atd.) 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě.Krátká doba schnutí.
Oficiální označení barev RAL. Splňuje ochrannou kategorii C3 (ISO 12944-2).
Dostupné odstíny
Sprej 500 ml - Černá (RAL 9005)
Sprej 500 ml - Modrá (RAL 5012)
Sprej 500 ml - Hnědá (RAL 8001)
Sprej 500 ml - Zelená (RAL 6010)
Sprej 500 ml - Červená (RAL 3000)
Ref. 20581
Ref. 20572
Ref. 20578
Ref. 20575
Ref. 20566
Sprej 500 ml - Stříbrná (RAL 9006)
Sprej 500 ml - Fialová (RAL 4001)
Sprej 500 ml - Bílá (RAL 9010)
Sprej 500 ml - Žlutá (RAL 1004)
Ref. 20584
Ref. 20569
Ref. 20587
Ref. 20563
Před
CRC RUST CONVERTER
Rychle přetváří korozi na pevný, ochranný film.
Transformuje vrstvou rzi do trvalého filmu. Vytváří pevnou bariéru proti korozi.
Vytvořený černý povlak tvoří přirozenou ochranu ocelových konstrukcí. Snadná
připrava k použití - není třeba přetírat.Aplikace běžnými nástroji. Okamžitý účinnek,
viditelný během 5 minut (v závislosti na podmínkách). Na vodní bázi. Obsahuje
zinkové pigmenty. Přetiratelný estetickými svrchnímy nátěry např. CRC Galvacolor.
Během (čerstvý nátěr)
Po
Balení 750 ml
Ref. 30067
CRC RUST REMOVER
Odstraňuje korozi a/nebo rez z kovových povrchů.
CRC Rust Remover je koncentrát určený k odstraňování vodního kamene a koroze.Na
bázi kyseliny, odstraňuje rez a čistí kovový povrch od vodního kamene,nečistot, oxidace
a skvrn.
Balení 250 ml
Balení 5L Balení 20L
Ref. 30610
Ref. 10752
Ref. 30611
CRC FERROKLEEN PRO
Čistí natřené a holé kovové povrchy kontaminované rzí, vápnem, řasami,
olejem a dehtem.
Odstraňuje rez a skvrny z natřených nebo plastových povrchů. Účinný proti
široké škále vodních usazenin. Nehořlavý. Mírně pění. Skládá se z více než 90%
z anorganických složek a biologicky rozložitelných organických složek. Není
klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí.
Balení 5 kg
Balení 20 kg
42
Ref. 30089
Ref. 30199
Lesk
PROTIKOROZNÍ PRODUKTY - Přehled
Alu HiTemp
Galva Shine
Galva Brite
Inox 200
Galvacolor
Zinc Primer
Zinc
Protikorozní ochrana
43
Značení a signalizace
Dust
Removal
Dočasné
VERTICAL MARKER
AQUA PAINT
MARKER
MARKER PAINT
Multipoziční
Trvalé
Horizontální aplikace
Barvy dle RAL
Pomůcky
Marker Paint Aplikační tyč
AQUA RAL PAINT
Ref. 11508
44
SOLID MARKER
MARKER BALL
Protikorozní ochrana
GALVACOLOR
Ostatní
MARKER PEN
AQUA
STRIPING PAINT
STRIPING PAINT
Přesné
ACRYL RAL PAINT
BARVY
BARVY
Striping Paint vozík
Ref. 11507
BARVY - Značení & signalizace
CRC MARKER PAINT
Speciální multipoziční barva pro ruční značkování a signalizaci.
Rychle schnoucí barva určená pro označující a signalizační práce ve všech
venkovních a vnitřních podmínkách. CRC Marker Paint může být používán ve všech
stříkacích pozicích, po použití není nutno čistit. Díky speciální pryskyřici má sprej
výbornou přilnavost ke všem typům podkladů (asfalt, kámen, beton, dřevo,...) a to i
v náročných klimatických podmínkách. (vzdušná vlhkost, chlad…). Speciální složení
(fluorescentní složka) zajistí velmi dobrou viditelnost za tmy i za světla.
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Černá
Ref. 10164
Sprej 500 ml - Fluo. modrá
Ref. 10160
Sprej 500 ml - Fluo. fialová (fuchsie)Ref. 10163
Sprej 500 ml - Fluo. zelená
Sprej 500 ml - Fluo. oranžová
Sprej 500 ml - Fluo. červená
Ref. 10155
Sprej 500 ml - Fluo. fialová (violová)Ref. 10167
Sprej 500 ml - Fluo. žlutá
Ref. 10158
Sprej 500 ml - Bílá
Ref. 10162
Sprej 500 ml - Žlutá
Ref. 10154
Ref. 10157
Ref.10165
CRC AQUA PAINT MARKER
Barva na vodní bázi určená k ručnímu značení a signalizaci.
Speciální barva na vodní bázi určená pro označující a signalizační práce ve všech
venkovních a vnitřních podmínkách.Díky obsahu speciální pryskyřice má sprej výbornou
přilnavost ke všem typům podkladů (asfalt, kámen, hlína, beton) a to i v náročných
klimatických podmínkách. (vzdušná vlhkost, chlad…). Speciální složení (fluorescentní
složka) zajistí velmi dobrou viditelnost za tmy i za světla. Ekologická barva.
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Fluo. modrá
Sprej 500 ml - Fluo. zelená
Sprej 500 ml - Fluo. oranžová
Ref. 30013
Ref. 30012
Ref. 30011
Sprej 500 ml - Fluo. červená
Sprej 500 ml - Fluo. žlutá
Sprej 500 ml - Bílá
Ref. 30009
Ref. 30010
Ref. 30014
CRC VERTICAL MARKER
Vysoce (počasí a otěru) odolná značkovací barva.
Ke značení hladin, topografických bodů, stromů, palet, krabic, rekvizit, potrubí, ...
Speciální jemný rozptyl umožňuje také psaní a jemné značení.Tixotropní barva,
neztéká a je ideální pro značení na svislých plochách. Ekologická barva.
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Černá
Ref. 11714
Sprej 500 ml - Fluo. modrá
Ref. 11711
Sprej 500 ml - Fluo. fialová (Fuchsie)Ref. 11713
Sprej 500 ml - Fluo. zelená
Ref. 11707
Sprej 500 ml - Fluo. oranžová
Sprej 500 ml - Fluo. červená
Sprej 500 ml - Fluo. žlutá
Sprej 500 ml - Bílá
Ref. 11716
Ref. 11705
Ref. 11709
Ref. 11712
45
BARVY - Značení & Signalizace
CRC STRIPING PAINT
Speciální sprej pro líniové značení.
CRC Striping Paint je speciálně určen pro trasování a vymezování úseků ve vnějších
a vnitřních prostorech. Vybrané pryskyřice zabezpečují stálost a odolnost vůči otěru
a velmi špatným klimatickým podmínkám. Rovné a přesné lajnování a dlouhodobé
pokrytí rovných ploch.
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Černá
Sprej 500 ml - Modrá
Sprej 500 ml - Zelená
Sprej 500 ml - Červená
Sprej 500 ml - Bílá
Sprej 500 ml - Žlutá
Ref. 11673
Ref. 11676
Ref. 11677
Ref. 11675
Ref. 11668
Ref. 11671
CRC AQUA STRIPING PAINT
Sprej pro líniové značení na vodní bázi.
Šetrný k životnímu prostředí, na vodní bázi, pro trvalé značení.Vysoká odolnost proti
oděru. Pro přesné značení.
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Černý
Sprej 500 ml - Modrý
Sprej 500 ml - Zelený
Ref. 31900
Ref. 31903
Ref. 31904
Sprej 500 ml - Červený
Sprej 500 ml - Bílý
Sprej 500 ml - Žlutý
Ref. 31902
Ref. 31899
Ref. 31901
CRC MARKER PEN
CRC MARKER BALL
CRC SOLID MARKER
Značkovaví pera pro veškeré povrchy.
Vynikající pokrytí díky použití technologie
opravného laku. Lze použít na dřevo, kov,
gumu, sklo, textil, papír, smalt, plast, karton,
dlažbu, ...
Snadná a čistá aplikace.
Nestíratelná barva. Pouze pro průmyslové
použití.
Kuličkový hrot. Pro všechny typy povrchů.
Funkční na mokré, olejové, mastné a zrezivělé
povrchy. UV odolný. Vynikající odolnost proti
vodě. Funkční v širokém rozsahu teplot.
Odolný značkovač, umožňuje trvalé značení
všech povrchů za všech podmínek.
Ideální pro použití na hrubé povrchy. Funkční
na mokré, olejové, mastné a zrezivělé povrchy.
UV odolný. Vynikající odolnost proti vodě.
Funkční v širokém rozsahu teplot.
Dostupné barvy
Pero - Černá
Pero - Modrá
Pero - Hnědá
Pero - Zlatá
Pero - Zelená
Pero - Oranžová
Pero - Červená
Pero - Stříbrná
Pero - Fialová
Pero - Bílá
Pero - Žlutá
Dostupné barvy
Tuba - Černá
Tuba - Modrá
Tuba - Zelená
Tuba - Červená
Tuba - Bílá
Tuba - Žlutá
Dostupné barvy
Pero - Bílá
Pero - Žlutá
46
Ref. 20365
Ref. 20369
Ref. 30210
Ref. 20375
Ref. 20380
Ref. 20384
Ref. 20388
Ref. 20392
Ref. 30211
Ref. 20395
Ref. 20400
Ref. 30159
Ref. 30163
Ref. 30162
Ref. 30161
Ref. 30158
Ref. 30160
Ref. 30156
Ref. 30157
BARVY - Ostatní
CRC ACRYL RAL
Akrylové barvy.
Rychle vysychá.Vynikající flexibilita. Po plné polymerizaci má barva vysokou odolnost
proti UV záření. Dobrá přilnavost na kov, dřevo, sklo, barvy, natiratelné plasty, beton,
kámen. Neobsahuje žádné těžké kovy. Dobrá krycí schopnost. Dlouhotrvající a
intenzivní lesk. K dispozici v široké škále barev RAL.
Sprej 400 ml
CRC AQUA RAL
Šetrná k životnímu prostředí, akrylátová barva s optimálním množstvím
vody použitým jako rozpouštědlo.
Rychleschnoucí barva s dobrou pružností. Po plné polymerizaci má vysokou odolnost
proti UV záření. Dobrá přilnavost na kámen, beton, dřevo, sklo, natiratelné plasty a
kovy. Dobrá krycí schopnost. Neobsahuje těžké kovy. Dlouhotrvající a intenzivní lesk. K
dispozici v několika odstínech RAL.
Sprej 400 ml
Před
Po
CRC GALVACOLOR
Aerosolový nátěr chránící kovy před korozí.
Zinko/fosfátový ochranný nátěr.Ideální pro identifikaci potrubních rozvodů (plyn,
voda atd.) 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě.Krátká doba
schnutí. Oficiální označení barev RAL. Splňuje ochrannou kategorii C3 (ISO 12944-2).
Dostupné barvy
Sprej 500 ml - Černá (RAL 9005)
Sprej 500 ml - Modrá (RAL 5012)
Sprej 500 ml - Hnědá (RAL 8001)
Sprej 500 ml - Zelená (RAL 6010)
Sprej 500 ml - Červená (RAL 3000)
Ref. 20581
Ref. 20572
Ref. 20578
Ref. 20575
Ref. 20566
Sprej 500 ml - Stříbrná (RAL 9006)
Sprej 500 ml - Fialová (RAL 4001)
Sprej 500 ml - Bílá (RAL 9010)
Sprej 500 ml - Žlutá (RAL 1004)
Ref. 20584
Ref. 20569
Ref. 20587
Ref. 20563
47
PRODUKTY PRO SVAŘOVÁNÍ
Na vodní bázi
EASY WELD
Čističe
Pasty
ANTI SPATTER
PASTE
Na bázi
rozpouštědel
ECO BIO WELD
Na bázi rozpoštědel
Nehořlavé
ANTI SPATTER
PRODUKTY PRO SVAŘOVÁNÍ
Ochrana před
rozstřikem kovů
INOX WELD
KLEEN
Mořící pasta
48
Vývojka
CRICK 130
Zbarvený penetrant
CRICK 120
Rozpouštědlový čistič
CRICK 110
Nedestruktivní testování (NDT)
SVAŘOVÁNÍ - Ochrana před rozstřikem & Čističe
CRC ANTI-SPATTER PRODUKTY zajišťují snadné odstranění jisker z kovových
povrchů a chrání okolí sváru od jisker. CRC anti-spatter produkty také zamezují
zanášení trysek automatických a poloautomatických svařovacích linek, a tím zajišťují
volný průtok plynu a svařovacích materiálů.
CRC Anti Spatter
Nehořlavbý, rozpouštědlový anti spatter.
Sprej 400 ml
Balení 5L
Balení 20L
Ref. 11052
Ref. 11055
Ref. 30733
CRC Easy Weld
Ekonomický anti-spatter pro použití v dílnách.
Sprej 400 ml
Ref. 30737
CRC ECO Bio Weld
Nehořlavý anti-spatter na vodní bázi, ideální pro použití před následným zinkováním.
Snadno biologicky rozložitelný dle směrnic OECD 301B: 68% (Balení, 74%)..
Sprej 500 ml
Balení 5L Balení 20L
Ref. 31913
Ref. 10742
Ref. 30606
CRC Anti Spatter Paste
Anti-spatter pasta na ochranu svařovacích trysek. Zabraňuje přilepování
svařovacích materiálů na trysky.
Balení 500 ml
Ref. 10747
CRC INOX WELD KLEEN
Obnovuje původní charakteristiku nerezových povrchů po svařování.
CRC Inox Weld Kleen je mořící pasta, která obnovuje původní vlastnosti nerezové
oceli po svařování nebo tepelné námaze. Odmašťování, čištění, moření a pasivace
austenitických a duplexních nerezových ocelí 303, 304, 316, ... , niklu a hliníku. Rychlé
zpracování, velmi efektivní, ekonomické a praktické využití.
Balení 2 Kg
Ref. 30379
49
SVAŘOVÁNÍ - Nedestruktivní testování
CRC CRICK SYSTÉMRychlá a spolehlivá detekce drobných prasklin a vad svárů. Bez potřeby drahého vybavení nebo destruktivní testování.
(NDT - nedestruktivní testování)
CRC CRICK 110
Rozpouštědlový čistič k příprave povrchu před testováním.
Rychle se odpařující čistič. Odstranění veškerých nečistot. Příprava povrchu před aplikací penetrantu.
Sprej 500 ml
Ref. 30723
CRC CRICK 120
Zbarvená penetrační kapalina.Vyznačuje praskliny a vady povrchu.
Červeně zabarvený, vodou omyvatelný penetrant pro nedestruktivní testování kovových povrchů. Penetrant
může vytéci nepatrnou trhlinou již za 10 až 20 minut. Před použitím detekčního činidla musí být zbytek
penetrantu spláchnut.
Sprej 500 ml
Ref. 30205
CRC CRICK 130
Vývojka, vyznačuje praskliny a vady povrchu.
Zlepšuje viditelnost penetrantu Crick 120 nejpozději do 7 minut po aplikaci. Na konečné očištění zkoušené
plochy může být použít Crick 110
Sprej 500 ml
Ref. 20790
Návod k použití
Nečistota
Tekutý
penetrant
1. Očištění plochy
Testovaná plocha musí být očištěná, odmaštěná, suchá. Musí být odstraněny veškeré nečistoty jako např. rez, oleje, mastnota,
barva, které mohou krýt vady a defekty. Čistění zakončete kompletním osprejováním povrchu čističem Crick 110. Pokud
je to možné plochu poté otřete a nechte zcela uschnout.
2. Penetrant
Před použitím CRC Crick 120řádně protřepte. Nastříkejte lehkým filmem celou testovanou plochu a nechte 10 až 20 min.
zaschnout.
3. Odstranění zbytků penetrantu
Odstraňte zbytky penetrantu čistým hadříkem bez chloupků. Očistěte pomocí CRC Crick 110 nebo opláchněte vodou
(CRC Crick 120 je omyvatelný vodou). Čistěním musí být odstraněno pouze nadbytečné množství penetrantu.Čištění
provádějte důkladně..
4. Zviditelnění defektů
Před použitím CRC Crick 130 řádně protřepte. Nastříkejte lehkým jednolitým filmem celou testovanou plochu ze
vzdálenosti asi 20 cm. Nenanášejte příliš silnou vrstvu, která by mohla zakrýt případné kazy a trhliny. Nechte působit asi 7
minut než budou případné defekty viditelné..
5. Vizuální kontrola vad a defektů. Detekce prasklin o rozměrech 20 um!
V průběhu času se případné trhliny nebo praskliny objeví jako červené tečky nebo čáry na bílém povrchu. Rychlost jejich
zviditelnění, tvar a rozměry poskytnou informaci, o jaké defekty se jedná. Pokud je nutné dočistěte kontrolovanou plochu
a ochraňte před korozí některým z dalších antikorozních výrobků CRC.
Zjištění
defektů
50
Závitové
EASY SEAL
RIGID SEAL
Přírubové
Kyanoakrylátové
Rychlé vytvrzení
Kontaktní lepidla
Rychlé vyschnutí
FAST STICK
Lepení
Vysoká pevnost
POWER STICK
Těsnění
Trvalé
EXTRA LOCK
Dočasné
SOFT LOCK
Zajišťování
QUICK FIX
LEPIDLA
LEPIDLA
51
LEPIDLA - Zajištění / Lepení
CRC SOFT LOCK
Povolitelný zajištovač kovových závitových spojů.
Modře zbarvené, středně pevné anaerobické lepidlo. CRC Soft Lock je určen k použití
na spoje, které mohou být později rozmontovány za pomoci běžného nářadí a bez
poškození jednotlivých dílů.Doporučeno pro použití na závitové spoje od M5 do M16.
Balení 50 ml
Ref. 30696
CRC EXTRA LOCK
Trvalý zajišt’ovač závitových spojů a vymezovač vůlí ložisek.
Zeleně zbarvené, velmi pevné anaerobické lepidlo. CRC Extra Lock je určen k
zajištění a utěsnění kovových závitových spojů, které již nelze později rozmontovat
bez poškození jednotlivých dílů. Vhodný též pro lepení ložisek a objímek. Výsledný
spoj je odolný vibracím a eliminuje potřebu další fixace. Vymezování tolerancí
ložisek a hřídelí v případech, kdy jsou dané tolerance nedostatečné. Doporučeno
pro použití na závitové spoje od M5 do M16.
Balení 50 ml
Ref. 30697
CRC EASY SEAL
Tekuté těsnění závitových spojů.
Bíle zbarvené,slabě pevné anaerobické lepidlo. CRC Easy Seal je určeno k těsnění
a zajištění kovových závitových spojů při hydraulických a vzduchových instalacích.
Umožňuje mírný pohyb závitového spoje do 30 min. po aplikaci i pod mírným tlakem.
Doporučeno pro aplikace do 3" BSP spojení.
Balení 50 ml
Ref. 30698
CRC RIGID SEAL
Tekuté těsnění pro utěsňování kovových přírub.
Oranžově zbarvené, velmi pevné anaerobické lepidlo. CRC Rigid Seal je určeno k
těsnění tuhých kovových průmyslových přírub, pro víka motorů a hydraulických
nebo pneumatických strojů. Přebytečný produkt může být setřen suchou látkou
nebo je rozpuštěn v oleji..
Balení 50 ml
52
Ref. 30699
LEPIDLA - Lepení
CRC QUICK FIX
Kyanoakrylátové lepidlo pro univerzální použití, nekonstrukční lepení
kovů a plastů.
CRC Quick Fix je univerzální kyanoakrylátové lepidlo. Relativně pomalé vytvrzování
umožňuje správné nastavení lepených ploch.
Balení 3 g
Balení 20 g
Ref. 30710
Ref. 30709
CRC FAST STICK
Rychle pojící, bezchlorové lepidlo ve spreji.
Speciální složení umožňuje okamžité přichycení lepených ploch , následný tlak působí na
spoj až do úplného vytvrzení lepidla.
Sprej 500 ml
Ref. 30383
CRC POWER STICK
Velmi pevné lepidlo.
Neobsahuje metyl chlorid ani další chlorovaná rozpouštědla.CRC Power Stick má
ptodlouženou dobu vytvrzování, vhodné na lepení větších ploch díky delší době
vytvrzování.
Sprej 500 ml
Ref. 30454
53
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
CRC 2-26
Vytěsňuje vlhkost po poškození vodou, maže a chrání před korozí.
CRC 2-26 je univerzální mazivo, zabraňuje srážení vlhkosti na elektrických a
elektronických zařízeních a vytváření koroze.Vytěsňuje vlhkost, čistí, maže a chrání.
Sprej 200 ml
Sprej 400 ml
Balení 5L
Balení 20L
Balení 200L
Ref. 30345
Ref. 10084
Ref. 10089
Ref. 10093
Ref. 30350
CRC BELT GRIP
Prostředek zabraňující prokluzování hladkých řemenů.
Redukuje prokluzování všech typů hladkých řemenů. Složení na bázi syntetických
polymerů. Zlepšuje adhezi a tím zvyšuje výkonnost převodu. Zlepšuje celkový chod
řemenu, snižuje napětí a prodlužuje životnost.
Sprej 400 ml
Ref. 20787
CRC PEEL OFF
Ochranný lak.
Červená barva. Snadno odstranitelný, CRC Peel Off vytváří ochrannou pružnou
vrstvu. Homogenní a neporézní tenký film chrání povrch proti vlhkosti, korozi a jiným
povětrnostním vlivům. Ideální pro střední ochranu během přepravy nebo období
nečinnosti. Může být také použit k ochraně hotového nábytku. Film lze snadno a rychle
machanicky odstranit stržením (bez použití rozpouštědel).
Sprej 500 ml
Balení 5L
54
Ref. 20240
Ref. 20491
SPECIÁLNÍ PRODUKTY
CRC ECO LEAK FINDER
Detekuje úniky plynů s plynových vedení a spojů.
Detektor plynů na vodní bázi. Splňuje požadavky dle EN 14291 a DVGW
(Deutsche Vereinigung des Gas und Wasserfaches) registrační číslo
NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detekuje úniky plynů v tlakové potrubí a tlakovém
systému.V místě úniku plynu tvoří velmi viditelné bubliny. Biologicky rozložitrlný dle
OECD 301B: 31%.
Sprej 500 ml
Balení 5L
Ref. 10732
Ref. 30058
P1
CRC MINUS 50
Inertní, nehořlavý ochlazovač.
Nehořlavý, inertně suchý ochlazovací sprej pro údržbu, poruchy a opravy. Je používán
k ochlazení dílů a zařízení na teplotu až -50 °C. Detekuje mikropraskliny, usnadňuje
lokalizace nefunkčních součástek a zrychluje vyhledávání občasných poruch.
Sprej 200 ml
Ref. 30720
CRC ROM 300
Ochrana pantografů na vodní bázi.
Středně dobý ochranný film na vodní bázi, zabraňující tvorbě ledu a hromadění
sněhu na pantografech (sběračích). Návod: Naneste na povrch pantografu a nechte
před uvedením do provozu zaschnout.
Balení 5L
Ref. 30056
55
PŘÍSLUŠENSTVÍ
CRC HAND SPRAYER
Jednoduše plnitelná sprejová dóza.Tlak je vytvářen mechanickým pohybem. HandSprayer
může být použit pro veškeré produkty firmy CRC, s vyjímkou čističů.
Handsprayer 500 ml
Ref. 32168
CRC PUMP SPRAYER
Plnitelná sprejová dóza.Tlak je vytvářen manuálním tlakovým systémem.Vytvořený
tlak umožňuje delší aplikaci. Hand Sprayer může být použit pro veškeré produkty
firmy CRC.
Pumpsprayer 1L
Ref. 30463
CRC REFILLABLE CAN
Plnitelná sprejová dóza kombinuje výhody použití produktů litráži s výhodami aplikace
sprejem. Kovová dóza je konstruována na tlak 8 barů. Plnění stlačeným vzduchem za
pomoci standardních kompresorů a filtační/regulační jednotky.
Refill can Refill can gas station
Spare parts kit
Ref. 30663
Ref. 32239
Ref. 30667
CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Držák pro snadné upevnění nádoby. Uzávěr nádoby může být nahrazen mechanickým
dávkovačem. Tento dávkovač usnadňuje aplikaci a napomáhá udržení čistoty na
pracovišti.
Držák pro 2,5L Handcleaners
Dávkovač pro 2,5L Handcleaners
Ref. 10871
Ref. 10902
CRC GREASE GUN
Jednoduché zavádění mazací pistole pro standardní balení 400 gr mazací náplně.
Grease Gun
56
Ref. 30669
PRODEJNÍ STOJANY
57
SLOVNÍK POJMŮ
Sprej
Samostatně stříkající produkt skládající se ze směsi účinných látek
a hnací náplně obsažené v ocelové nebo hliníkové nádobě, který
pod tlakem uvolňuje danou směs. Spreje jsou hermeticky uzavřeny,
žádné riziko rozlití, skladování zjednodušené a riziko požáru
minimalizováno - vše ve prospěch ochrany zdraví a bezpečnosti.
Pomáhá při přesné a kontrolované aplikaci.
BARIÉROVÁ OCHRANA
Bariérová ochrana je jedním ze dvou základních způsobů ochrany
kovů před korozí. Pokrytí kovu vhodným produktem (např. akrylátové barvy, Bright, Cold Galvanise, Inox 200, atd.), koroze není
schopna začít, protože elektrolyty (např. dešťová voda), nemohou
přijít do styku s kovem a není vytvořen tok lektronů, čímž se
předejde galvanické korozi.
BIOLOGICKÁ ODBOURATELNOST
Proces, při kterém jsou organické látky rozloženy na neškodné
složky přirozeným působením živých mikroorganismů.
KATODICKÁ OCHRANA
Katodická ochrana je založena na iontové náplni z kovu a obrácení
nebo zmírnění toku elektronů nalezených v galvanické korozi.
Ochranná vrstva by měla mít nižšípotenciál (V), než je kov, který
má chránit , aby měl zkorodovaný nátěr přednost před obecným
kovem - ochrana často přesahuje fyzický okraj povlaku. Tím, že
se nabízí koroze namísto obecných kovů, je tento typ povrchové
úpravy často označovány jako"obětní" a je v podstatě v ochraně
jako pozinkované oceli
DIELEKTRICKÁ PEVNOST
Maximální síla elektrického pole, kterou izolační materiál může
bez rozkladu vydržet, obvykle je uvedeno ve voltech na milimetr
tloušťky. Také známý jako průrazného napětí.
EDTA
EDTA je chemická sloučenina kyseliny ethylendiamintetraoctové,
také známá jako sodná sůl kyseliny diaminoethanetetra octové. Je
to nejvíce běžně používaná složka čistících látek na vodní bázi, váže
se s ve vodě rozpustnými sloučeninami. Toto použití je dnes méně
prominentní kvůli obavám z biologické rozložitelnosti a EDTA je
používán take jako konzervační prostředek v některých oblastech
zpracování potravin a kosmetiky.
EMULZE
Kombinace ve vodě rozpustných a nerozpustných chemických
látek a povrchově aktivních látek. Emulze jsou obvykle mléčně bílá.
EPP
viz strana 5.
RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ
Hodnota, při které se začne určitý materiál odpařovat (odpaří) ve
srovnání se známou rychlostí odpařování standardních materiálu.
Určený standardní materiál je obvykle n-butyl acetát, s odpařovací
hodnotou označenou jako 1.0. Čím vyšší číslo, tím rychlejší
vypařování
FDA
FDA (Správa potravin a léčiv) zajišťuje, aby všechny složky
používané v potravinách byly bezpečné a také aby potraviny
neobsahovaly kontaminanty, jako jsou choroby, chemikálie nebo
jiné škodlivé látky. FDA zkoumá laboratorní výsledky, klinické testy
prováděné na zvířatech a lidech společnostmi uvádějícími na trh
nové produkty a stanovuje zda je produkt bezpečný a účinný.FDA
nevyvíjí ani netestuje produkty, ani nevydává oprávnění.
FILM STRENGTH (PEVNOST FILMU)
Měření mazací schopnosti udržet nepřerušený film během provozu
(zatěže).
FLASH POINT (BOD VZPLANUTÍ)
Nejnižší teplota, při které se vznítí páry rozpouštědla za speciálních
testovacích podmínek.
GALLING (ZADÍRÁNÍ)
Proces, při kterém se kovové díly vzájemně přichytí (studený svar).
Když jsou dva kovové povrchy stlačeny, může dojít, na úrovni
atomů ke spojení obou kontaktních povrchů. Pokud se používají
nerezové oceli nebo slitiny hliníku, může tření odstranit tenkou,
nereaktivní ochrannou vrstvu oxidu, odkrýt čistý reaktivní materiál
a tím umožnit spojená na úrovni atomů. Zadírání lze předejít
použitím maziva, jako je ložisková vazelína, ale tuk musí být použit
před dosažením plného mazání, tedy záběhová vazelína by měla
být použita, aby se zabránilo zadírání v tomto počátečním období.
GALVANIC CORROSION (GALVANICKÁ KOROZE)
Je elektrochemický proces, který nastane, když dva kovy s různými
elektrickými potenciály jsou ve vzájemném kontaktu v přítomnosti
elektrolytickém roztoku (např. dešťové vody).
58
GALVANISING (ZINKOVÁNÍ)
Zinkování je proces, při kterém je čistý, odmaštěný železných kovů
(např. ocel) pokryt vrstvou zinku působením extrémního tepla na
jeho povrch a vytvořením nedílnou slitinu kovu se zinkem v místě,
kde se prolínají dvě vrstvy. Zinek následně koroduje přednostně
před železným povrchem a tím brání strukturální korozi. Tento typ
povrchové úpravy je označován jako ‘obětní vrstva ".
ISO 9001
Mezinárodně uznávaná norma pro systémy managementu jakosti,
což naznačuje náš důraz na kvalitu a neustálé zlepšování.Norma
byla vypracována s cílem poskytovat rámec, kolem něhož je systém managementu jakosti efektivně být prováděn.
KB VALUE (KB HODNOTA)
Kauri Butanol (KB) hodnota je míra relativní účinnosti uhlovodíkového rozpouštědla. Čím vyšší je hodnota KB, tím silnější
rozpouštědlo.
MODULUS
Jsou-li dva substráty / povrchy spojeny lepidlem nebo tmelem
a jsou vystaveny silám, které mohou, s dostatkem tlaku, vést k
narušení spoje. Modulus se měří v Pascalech. Nízký modulus
znamená, že vazba je pružnější a tedy dobrá pro dilatační spáry.
S vysokým modulem znamená, že vazba je tužší a méně pružná.
MRO
Zkratka pro termín "údržba, opravy a provoz". Typicky spojené
se servisem a opravy sektorů, včetně budov a údržby webových
stránek / inženýrství.
NLGI GRADE (NLGI TŘÍDA)
Široce používaná klasifikace pro mazací tuky, stanovená Národním
institutem maziv rozdělující maziva dle konzistence.Nejčastější
konzistence číslo # 2. Měkčí třídy, zejména # 0 a # 1, se často
používají pro nízko teplotní aplikace. Vysoká konzistence čísel #
3 až # 6 se používají pro některé vysokorychlostní ložiska, kde
je problémem únik a utěsnění. Čím vyšší číslo, tím více viskózní
mazivo.
NSF POPIS
Viz strana 4.
OZONE DEPLETERS (OZÓN POŠKOZUJÍCÍ LÁTKY)
Halogenové látky jsou známé snížením ochranných účinků stratosférické ozonové vrstvy. Aerosoly vyráběné v Evropě jsou již bez
látek poškozujících ozonovou vrstvu mnoho let
pH
Stupnice od 0 do 14 používá se k měření kyselosti a zásaditosti.
Čím nižší číslo, tím kyselejší, čím vyšší číslo, tím více alkalické, 7
je neutrální.
obsahuje více než 200 barev se čtyřmístným číslováním. Registry
také obsahují bezpečnostní a signální barvy a jsou v souladu s
požadavky norem DIN (německé průmyslové normy).Základní
sestava pro matné odstíny barev je registr RAL 840 HR, RAL 841
GL je registr lesklých barev. RAL 840 HR je celoevropská registr
standardních barev pro nátěrový průmysl.
RTV – Pokojová teplota Vulkanizace
Vulkanizace se odkazuje na specifické vytvrzování gumy při vysoké
teplotě s přidáním síry. Je to chemický proces, ve kterém jsou polymerní molekuly spojeny s jinými molekulami polymeru a to vede k
pružným gumovým molekulím, které se staly síťované. Díky tomu
je materiál tvrdší, mnohem trvanlivější a také více odolný proti
chemickému útoku. Vulkanizace, která se vyskytuje bez potřeby
tepla a síry, obvykle s přidáním a aktivačních chemických látek, je
známa jako vulkanizace pokojovou teplotu přibližně při 25 °C..
SHELL 4-BALL WELD (TEST 4 KOULÍ)
Průmyslový standardní test, který obsahuje údaje o schopnosti nosných maziv. Ocelová kulička je zatížena a otáčí se proti 3 pevným
ocelovým kuličkám po dobu 10 sekund. Po každých 10 sekundách
je zátěž zvýšena a test se znovu spustí s použitím čerstvého maziva.
Test je dokončen, když se koule vzájemně přivaří. Místo svaru (weld
point) je zátěž, při které k tomu dojde. Čím vyšší weld point, tím
lepší mazací schopnost maziva.
SURFACTANT (POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKA)
Popisný termín odvozený od ‘povrchově aktivní látka’ je speciální
sloučenina, která se obvykle používá pro připojení ve vodě rozpustných a ve vodě nerozpustných chemických skupin. Může být použit
na zlepšení emulgaci, pěny, dispergační a smáčecí vlastnosti výrobku
THIXOTROPIC (TIXOTROPNÍ)
Pojem užívaný k popisu tekutin, které jsou ve stavu ředění. V
podstatě většina tixotropních látek gelovatí, což znamená, že si
udrží svůj tvar na základě používání, ale při zahřátí nebo podrobeny napětím, se jejich tvar změní a stanou se řidší.Slovo pochází
z Řeckého ‘thixis’ pro dotek a-tropy, od "tropos" znamená změnit
USDA
Viz strana 4.
VISCOSITY (VISKOZITA)
Pojem užívaný k popisu odolnosti proti toku nebo stupni tloušťky
kapaliny, obvykle vyjádřeno v jednotkách poise nebo stokes.
Více viskózní produkt, silnější jeho konzistence.
VISCOSITY INDEX (VI) (UKAZATEL VISKOZITY)
Vztah viskozity v závislosti na teplotě.
POTABLE WATER (PITNÁ VODA)
Voda dostatečně kvalitní, aby sloužila jako pitná voda, byť se tak
použít nemusí. Ačkoli je většina zdrojů sladké vody užívána lidmi
k pití, může být původcem nemocí nebo způsobit dlouhodobé
zdravotní problémy, pokud nesplňuje určité parametry kvality vody.
POUR POINT (PP) (BOD TUHNUTÍ)
Nejnižší teplota, při které ještě tekutina může být čerpána.
PTFE
PTFE je zkratka pro polytetrafluoroetylen. PTFE se objevuje v
Guinnessově knize rekordů jelikož má nejnižší koeficient statického
a dynamického tření než jakékoliv jiné pevné látky. Tato hodnota
0,02, je ekvivalentní mokrém ledu na mokrém ledu, poukazuje na
jeho extrémní kluzné vlastnosti.
REACH
Registrace,evaluace a autorizace chemických látek. REACH je na
úrovni EU reformy regulačního prostředí, ve které jsou chemické
látky používané a nakonec nahradí a aktualizují mnoho dalších
právních předpisů o kontrole chemických látek.Cílem je snížit
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí prostřednictvím metodické a přesné identifikace vlastností chemických látek. I když dosud
neexistuje žádný konečný seznam "schválených" chemických látek,
je řada lhůt a to aby nejvyšší objem a nejškodlivější byly hodnoceny
jako první. REACH spoléhá na informace od koncového uživatele,
které jsou filtrované už prostřednictvím dodavatelského řetězce,
stanoví přesnou registraci a hodnocení.Více informací lze nalézt na
adrese:www.hse.gov.uk / reach.
RAL
V roce 1925, soukromý sektor a německá vláda založila
"Reichsausschuss für Lieferbedingungen" - RAL - (výbor Německé
říše pro podmínky prodeje). RALměl původně standardizovat
přesné technické podmínky dodávek a prodeje. Sestava barev RAL
Informace uvedené v této publikaci vycházíjí z našich zkušeností a
zpráv od zákazníků. Existuje mnoho faktorů a poznatků mimo naši
kontrolu, které mají vliv na použití a vlastnosti našich produktů, a
z toho důvodu neposkytujeme žádnou záruku. Uživatelé by měli
provést vlastní zkoušky, aby potvrdili použitelnost dané informace
nebo vhodnost jakýchkoli výrobků pro jejich vlastní použití zvlášť.
Údaje týkající se používání výrobků zde popsaných nesmí být
vykládány jako doporučení pro porušení jakéhokoliv patentů a
zbavení se odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli použití, které se
dá předpokládat.
INDEX
2-26..........................................................................................................................................54
3-36 - FPS........................................................................................................................ 24, 39
5-56 + PTFE...........................................................................................................................24
ACRYL RAL............................................................................................................................47
ALU HITEMP.........................................................................................................................41
ANTI SPATTER.....................................................................................................................49
ANTI SPATTER PASTE........................................................................................................49
AQUA MARKER PAINT.....................................................................................................45
AQUA RAL............................................................................................................................47
AQUA STRIPING PAINT...................................................................................................46
ASSEMBLY PASTE - FPS......................................................................................................31
BELT DRESSING - FPS........................................................................................................27
BELT GRIP..............................................................................................................................54
CHAIN LUBE - FPS..............................................................................................................26
CITRUS CLEANER & DEGREASER.................................................................................17
CONTACT CLEANER........................................................................................................10
CONTACT KLEEN - FPS...................................................................................................11
COPPER PASTE....................................................................................................................31
CRICK 110.............................................................................................................................50
CRICK 120.............................................................................................................................50
CRICK 130.............................................................................................................................50
DRY LUBE..............................................................................................................................27
DRY LUBE-F - FPS................................................................................................................27
DRY MOLY LUBE.................................................................................................................27
DUST FREE............................................................................................................................10
DUST FREE - FPS.................................................................................................................10
EASY SEAL.............................................................................................................................52
EASY WELD...........................................................................................................................49
ECO BIO WELD...................................................................................................................49
ECO COLD CLEANER......................................................................................................14
ECO COMPLEX BLUE - FPS.............................................................................................15
ECO FOAM CLEANER - FPS............................................................................................15
ECO LEAK FINDER - FPS..................................................................................................55
ECO MULTI GREASE..........................................................................................................28
ECO PEN OIL.......................................................................................................................25
ECO SUPERCUT..................................................................................................................22
EP FOOD GREASE - FPS....................................................................................................30
EXTRA LOCK.......................................................................................................................52
EXTREME LUBE...................................................................................................................30
FAST DRY DEGREASER.....................................................................................................12
FAST STICK...........................................................................................................................53
FERROKLEEN PRO..............................................................................................................42
FOOD GREASE - FPS.........................................................................................................28
FOODKLEEN - FPS.............................................................................................................14
GALVA BRITE........................................................................................................................40
GALVA SHINE.......................................................................................................................41
GALVACOLOR.............................................................................................................. 42, 47
GEAR & WIRE ROPE LUBE...............................................................................................26
GRAFFITI REMOVER..........................................................................................................17
GRAFFITTI REMOVER........................................................................................................13
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2..........................................................................31
GREASE GUN.......................................................................................................................56
HAND SPRAYER..................................................................................................................56
HAND WIPES........................................................................................................................19
HANDCLEANER.................................................................................................................19
HANDCLEANER ACCESSORIES.....................................................................................56
HEAVY DUTY DEGREASER.............................................................................................18
HIGH TEMPERATURE GREASE........................................................................................29
HITEMP FOOD GREASE - FPS.........................................................................................29
INDUSTRIAL DEGREASER - FPS.....................................................................................12
INOX 200...............................................................................................................................41
INOX KLEEN - FPS..............................................................................................................15
INOX WELD KLEEN.................................................................................................... 14, 49
INSULATOR CLEANER......................................................................................................15
LABEL OFF.............................................................................................................................13
LABEL OFF SUPER - FPS....................................................................................................13
LECTRA CLEAN II...............................................................................................................12
LUB 21....................................................................................................................................23
LUB OIL 32............................................................................................................................37
LUB OIL 46............................................................................................................................37
LUB OIL PAO 150................................................................................................................35
LUB OIL PAO 220................................................................................................................35
LUB OIL PAO 32..................................................................................................................36
LUB OIL PAO 320................................................................................................................35
LUB OIL PAO 46..................................................................................................................36
LUB OIL PAO 68..................................................................................................................36
MARKER BALL.....................................................................................................................46
MARKER PAINT...................................................................................................................45
MARKER PEN.......................................................................................................................46
METAL FREE PASTE.............................................................................................................31
MINUS 50...............................................................................................................................55
MULTI GREASE.....................................................................................................................28
MULTI OIL - FPS...................................................................................................................26
MULTI SURFACE CLEANER.............................................................................................18
MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER.................................................................18
MULTIPURPOSE GEL CLEANER - FPS...........................................................................17
N.F. PRECICION CLEANER..............................................................................................11
ODOR NEUTRALISER.......................................................................................................16
PEEL OFF................................................................................................................................54
PEN OIL - FPS.......................................................................................................................25
PENETRATING OIL + MOS2...........................................................................................25
PIPE DE-BLOCKER..............................................................................................................16
POWER LUBE.......................................................................................................................24
POWER STICK.....................................................................................................................53
PUMP SPRAYER....................................................................................................................56
PURIFYING CLEANER.......................................................................................................16
QD-CONTACT CLEANER...............................................................................................11
QUICK FIX............................................................................................................................53
REFILLABLE CAN................................................................................................................56
RIGID SEAL...........................................................................................................................52
ROM 300................................................................................................................................55
ROST FLASH.........................................................................................................................24
RUST CONVERTER.............................................................................................................42
RUST REMOVER..................................................................................................................42
SCALE REMOVER................................................................................................................16
SILICONE...............................................................................................................................25
SILICONE - FPS....................................................................................................................25
SOFT LOCK..........................................................................................................................52
SOLID MARKER...................................................................................................................46
SP 350 II..................................................................................................................................39
SP 400 II..................................................................................................................................39
STRIPING PAINT.................................................................................................................46
SUPER ADHESIVE GREASE...............................................................................................29
SUPER HANDCLEANER...................................................................................................19
SUPER LT GREASE + MOS2..............................................................................................28
SUPER TAPPING COMPOUND.......................................................................................23
SUPER TAPPING FLUID II..................................................................................................23
SUPERCUT II.........................................................................................................................22
TRAFFIC FILM REMOVER.................................................................................................17
URETHANE ISOLATION...................................................................................................41
VERTICAL MARKER............................................................................................................45
WHITE LITHIUM GREASE + PTFE.................................................................................30
WIPES......................................................................................................................................19
ZINC.......................................................................................................................................40
ZINC PRIMER.......................................................................................................................40
Poznámka: Distribuce a prodej produktů uvedených v tomto katalogu se mohou v jednotlivých státech lišit. Je možné, že některé výrobky nebudou pro danou zemi k dispozici.
www.crcind.com
Váš distributor:
91100774a - CZ
CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com
TISÍC A JEDNO ŘEŠENÍ
Download

PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY