44
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
45
POSTERY
SEZNAM POSTERŮ
Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby
byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program.
E-POSTEROVÁ SEKCE I/1
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU
Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na 3 různých
místech v sále SAPPHIRE a na 1 místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu.
P01 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK
HOSPITAL V LONDÝNĚ
Líčeník R1,2,3, Dzvene M1, Ubalde D1, Zapletalová J4, Doubravská S1, Dorňáková Z1,
Ngwako M3, Nisar N1, Bathula R1, Devine J1, Cohen D1
1
Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2Ústav sociálního lékařství
a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; 3Acute Vascular Imaging
Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4Ústav lékařské biofyziky, LF
Univerzity Palackého v Olomouci
Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor
posteru představí svůj poster během 3 minut, poté 2 minuty diskuse.
Časový harmonogram
E-POSTEROVÁ SEKCE I/1-4
Čtvrtek 20. 11. 2014
E-POSTEROVÁ SEKCE II/1-4
Pátek 21. 11. 2014
v době polední přestávky, 12:15–13:30
v době polední přestávky, 12:15–13:30
P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU
Haršány M1, Kadlecová P2, Švigelj V3, Kõrv J4, Kes VB5, Vilionskis A6, Krespi Y7, Mikulík R2
1
I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2International Clinical Research
Center, St. Anne’s University Hospital, Brno; 3Department of Vascular Neurology and
Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4Department of
Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5Department of Neurology, Sestre
Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6Department of Neurology and
Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7Stroke
Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group
Stroke, Istanbul
P03 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ
PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU
Koliesková S1,2, Lang W3, Sýkora M3,4
1
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno;
3
Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4Univerzitná nemocnica Heidelberg
P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
VE FN OSTRAVA – MONOCENTRICKÝ REGISTR
Roubec M1, Kuliha M1, Školoudík D1, Herzig R2, Procházka V3, Jonszta T3, Krajča J3,
Czerný D3, Langová K4
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava;
2
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc;
3
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava;
4
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN
MOZKU
Vaško P1,2, Peisker T1,2, Kožnar B1, Widimsky P1,2, Štětkářová I1,2
1
FNKV Praha; 23.LF UK v Praze
46
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS –
MULTICENTRICKÁ STUDIE
Dorňák T1, Herzig R2, Kuliha M3, Havlíček R4, Školoudík D1, Šaňák D1, Kocher M5,
Procházka V6, Lacman J7, Krajina L8, Krajičková D2, Král M1, Veverka T1, Roubec M1,
Hajdukov L4
1
KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2Neurologická klinika UK Hradec Králové;
3
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4Neurologická klinika VFN Praha; 5Radiologická
klinika FNOL, Olomouc; 6Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7Radiologická klinika
VFN Praha; 8Radiologická klinika UK Hradec Králové
P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM
RADIOLOGEM A NEUROLOGEM
Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M
FN Ostrava
E-POSTEROVÁ SEKCE I/2
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β
Libertínová J1, Kovářová I2, Zajac M1, Maťoška V3, Lisý J1, Šanda J1, Krásenský J2,
Vaněčková M2, Horáková D2, Bojar M1, Havrdová E2, Meluzínová E1
1
2. LF UK a FN Motol Praha; 21. LF UK a VFN Praha; 3Nemocnice Na Homolce v Praze
P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V
LF MU FN Brno
P10 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII
INTERFERONEM BETA
Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P
LF MU FN Brno
P11 VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-1b
Pavelek Z, Vališ M
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
P12 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA
Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V
FN Brno-Bohunice
P13 ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY
METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS
Reguliová K1, Zapletalová O1, Zapletal O2, Školodík D1
1
FN Ostrava; 2FN Brno Bohunice
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
47
E-POSTEROVÁ SEKCE I/3
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P14 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI
JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S,
Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P
FN Olomouc
P15 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU
Mikulenka P1,2, Vojtíšek L1,2, Rektor I1,2
1
FN u sv. Anny v Brně; 2Mafil CEITEC, Brno
P16 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH
LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM
Minár M1, Kračunová K2, Gmitterová K1, Cibulčík F2, Benetin J2, Valkovič P1,3
1
II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2Neurologická klinika SZU a UNB
Bratislava; 3Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
P17 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH
HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ
Plaňanská E1, Peterová K1, Růžička E1, Jech R1, Roth J1, Urgošík D1,2, Brožová H1
1
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha; 2dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie,
Nemocnice Na Homolce v Praze
P18 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM
Peterová K1, Brožová H1, Klempíř J1, Lišková I1, Zakharov S2, Pelclová D2, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 2Klinika
pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
P19 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ
S PACIENTY S HEMISPASMEM
Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI
Slovák M1, Serranová T1, Sieger T1,2, Bonnet C3, Ulmanová O1, Hanuška J1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; 2Fakulta
informačních technologií, ČVUT v Praze; 3Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris
48
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
E-POSTEROVÁ SEKCE I/4
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
E-POSTEROVÁ SEKCE II/1
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU
P21 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY
NEMOCI
Bartoš A1,2,3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD centrum Praha
P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU
Kešnerová P1, Šarbochová I1, Magerová H1, Schwabová J1, Klíma J2, Ptáček P2,
Kumstýřová S3, Kaplan V3, Maťoška V3, Tomek A1, 3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha;
3
Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze
P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI – NORMY A HRANIČNÍ
SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P23 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY
NEMOCI – NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU
NEMOC – NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum Praha
P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM
TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE
ALZHEIMEROVY CHOROBY
Mokrišová I1,2, Gažová I1,2, Laczó J1,2, Vyhnálek M1,2, Pařízková M1, Andel R2,3, Sheardová K2,
Hort J1,2
1
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2Mezinárodní
centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3School of Aging
Studies, University of South Florida, Tampa, Florida
P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY
U PARKINSONOVY NEMOCI
Beránková D1, Rektorová I2,3, Mračková M2,3, Eliášová I2,3, Košťálová M5, Janoušová E4
1
FN Ostrava, Neurologická klinika; 2CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně;
3
FN u Sv.Anny, 1.neurologická klinika v Brně; 4LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně;
5
FN Brno
49
P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII
SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE
Klimošová S, Eichlová z
Neurocentrum KNL, Liberec
P30 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM
U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP
Šaňák D1, Fedorco M2, Král M1, Hutyra M2, Veverka T1, Skála T2, Dorňák T1, Táborský T2,
Kaňovský P1
1
Neurologická klinika, FN Olomouc; 21. Interní klinika, FN Olomouc
P31 FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ
CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY
Danihel L, Madarász Š, Bartko D
Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok
P32 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ – KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
VÝSLEDEK
Krajíčková D1, Krajina A2, Klzo L2, Herzig R1, Vališ M1, Waishaupt J1
1
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2Radiologická klinika LF UK a FN Hradec
Králové
P33 CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK
Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V
Neurologie, 1 LF UK a VFN v Praze
P34 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE – INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE
Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J
Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno
P35 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA
Karlík M1, Lackovič J2, Jezberová M3
1
II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN
Bratislava; 3Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava
50
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
51
E-POSTEROVÁ SEKCE II/2
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
E-POSTEROVÁ SEKCE II/3
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P36 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY
Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P
FN Olomouc
P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ
ZKUŠENOSTI
Ulmanová O1, Roth J1, Zeman J2
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze, 1. LF
a VFN v Praze; 2Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze 1. LF
a VFN v Praze
P37 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ
S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU
Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M
I. NK FN u sv. Anny v Brně
P38 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Matejčíková Z1, Mareš J1,2, Přikrylová-Vranová H1, Sládková V1, Klosová J1, Svrčinová T1,
Skalská S1,2, Kaňovský P1,2
1
FN Olomouc, Neurologická klinika; 2Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
P39 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH
TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS
Klosová J, Hluštík P, Hok P
FN Olomouc
P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX
Petrleničová D1, Kračunová K2, Mihalov J1, Procházková Ľ1, Benetin J2
1
2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava
P41 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS
Hynčicová E1, Meluzínová E1, Vyhnálek M1,2, Libertínová J1, Hort J1,2, Laczó J1,2
1
Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI
MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM
Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P
Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze
P43 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA – ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ
Hajduková L1,2, Sobek O2, Martinkovič L3, Koudelková M2, Havlíček R1
1
Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii
a neuroimunologii, Praha; 3Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha
P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM
Tichá V
Neurologická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO
S AKUMULACÍ ŽELEZA – MPAN V ČR
Dušek P1, Dušek P1, Haack T2, Baránková L1, Roth J1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1.
lékařská fakulta v Praze; 2Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München
P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ
KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM
Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P
Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc
P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU KAZUISTIKA
Kurčová S1, Menšíková K1, Vaštík M1, Tučková L2, Kaňovský P1
1
Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2Ústav klinickej
a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, FN Olomouc
P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA
Lourenco J, Zárubová K
FN Motol v Praze
P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI –
KAZUISTIKA
Brabcová L1,2, Roth J1, Klempíř J1, Horáček 02, Božková H2, Kolářová M1, Růžička E1,
Brožová H1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LFUK a VFN v Praze; 2Jessenia
a.s.,Rehabilitační nemocnice Beroun
P51 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL
DIAGNOSIS
Vasko A1, Clifford E2
1
Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2Berkshire Healthcare
Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot
52
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK
HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE
Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A.,
Marusič P.
Fakultní nemocnice v Motole, Praha
E-POSTEROVÁ SEKCE II/4
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P53 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH
SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK
Kopeček M1, Štěpánková H1, Panenková E1, Horáková K1, Lukavský J1,2, Nikolai T3,4,
Bezdíček O3, Ŕípová D1
1
Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2Psychologický ústav Akademie věd v Praze;
3
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 4Neurologická
klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha
P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA
Svrčinová T1, Mareš J1, Mouchová Z2, Kaňovský P1
1
FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2Thomayerova nemocnice v Praze
P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY
Kuchyňka J, Waishaupt J
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL
HEMICRANIA: A CASE REPORT
Doležil D1,2
1
DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2Městská poliklinika Praha
P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS
INVENTORY*
Komarc M1, Harbichová I2, Tichý J3
1
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze; 2Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
v Praze; 3Neurologická klinika 1.LF UK v Praze
P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ
PO KCT
Kulišťák P1, Zvoníček Z2, Žigo L2
1
KPS FF UK, Praha, ČR; 2Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; 3Neurologické
oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
53
P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ
Košťálová M1,2, Poláková B3,4, Ulreichová M4, Klenková J4, Janoušová E5, Rektorová I6,2,
Bednařík J1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC
MU Brno; 3Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4Katedra SPP PdF MU Brno; 5Institut
biostatistiky a analýz MU, Brno; 6I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU
NEUROPATIÍ – PRVNÍ POZNATKY
Kovaľová I1, Bednařík J1,2, Martinka I3, Špalek P3, Mazanec R4, Vávra A5, Ridzoň P6, Forgáč M7,
Suchý M8, Pátá M8
1
Fakultní nemocnice Brno; 2Ceitec MU Brno; 3Neurologická klinika SZU a UN Bratislava;
4
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5Neurologická klinika PKN, a.s.
a FZS Univerzity Pardubice; 6Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze;
7
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; 8Inaverz, o.p.s, Plzeň
Download

postery seznam posterů - 28. český a slovenský neurologický sjezd