TÝDENÍK
17
30. DUBNA 2014
V tomto čísle najdete:
∙ Jednotné přijímací zkoušky? ................................................................. 2
∙ Problémy ve vztazích v kolektivu třídy pomohou vyřešit koně .......... 5
∙ Při činnostní výuce zažívají všichni žáci úspěch ................................ 7
XXII. ROČNÍK
Krátce...
1. května
Lásky čas, ale i svátek
práce, který se po celém
světě slaví od roku 1890
z rozhodnutí kongresu
2. internacionály.
2. května
Začíná společná část
státní maturitní zkoušky.
Studenti středních škol
budou až do 15. května
postupně psát didaktické
testy a písemné práce.
3. května
Od roku 1971 se z iniciativy sdružení v USA
(NASA, UNEP) slaví
Den Slunce.
3. května
FOTO: Petr MERTA
V roce 1991 uspořádalo sdružení Reportéři bez
hranic poprvé Mezinárodní den svobody tisku.
Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným
učitelům možnost doplnit si vzdělání?
V České republice je, podle analýzy ministerstva školství, bez kvalifikace 17 000 pedagogů. Část z nich ale
již studuje, část plánuje studium zahájit. Pokud by se
tak nestalo, museli by podle platného zákona o pedagogických pracovnících ze školství 1. ledna 2015 odejít. Aby k tomu nedošlo, připravilo ministerstvo školství
novelu zákona, která by měla situaci řešit.
Novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí
čtyři výjimky z kvalifikace.
První se vztahuje na ty zaměstnance, kteří k 1. lednu 2015
dosáhnou věku 55 let a mají
nejméně dvacetiletou praxi za
katedrou, další pak na tzv. rodilé mluvčí nebo odborné pracovníky ve školství, například
umělce, trenéry, ale také mistry odborného výcviku. Poslední se pak týká těch pří-
padů, kdy ředitel školy nebude
moci ve svém okrese sehnat
kvalifikovaného pedagoga.
Pak bude moci na nezbytně
nutnou dobu přijmout i nekvalifikovaného. Tím však, podle
návrhu novely zákona, „není
dotčena odpovědnost ředitele
školy nebo školského zařízení
za odbornou a pedagogickou
úroveň vzdělávání a školských
služeb podle zvláštního právního předpisu“.
Novela sice nabízí další
možnosti pro nekvalifikované,
podstatou ale stále zůstává,
že vzdělávat naše žáky mohou jen kvalifikovaní pedagogové. Proto Marcel Chládek,
ministr školství, podle svých
slov domluvil s děkany pedagogických fakult, že ještě letos vypíšou speciální termíny
přijímání pro zájemce o doplnění vzdělání z řad nekvalifikovaných pedagogů.
Zajímalo nás proto, jestli
tomu tak je a zda pedagogické
fakulty opravdu nabídnou zájemcům o doplnění kvalifikace nějaké kurzy či jiný druh
studia a zda dostaly od ministerstva školství konkrétní požadavky i příslib peněz na za-
jištění tohoto studia. O odpověď jsme požádali děkanky
a děkany všech pedagogických
fakult. Jako první reagoval
Pavel DOULÍK,
děkan Pedagogické fakulty
UJEP v Ústí nad Labem.
Pokud jde o studijní obory
a další programy (v rámci celoživotního vzdělávání), které
naše fakulta nabízí nekvalifikovaným učitelům, pak samozřejmě podporujeme myšlenku pana ministra, dohodli
jsme se na tom i v rámci jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR. Těmto
uchazečům nabízíme široké
spektrum oborů směřujících
k učitelské kvalifikaci.
(Pokračování na str. 3)
„Mnohdy je důležitější vědět, o čem se mlčí, než to, o čem se mluví.“
Roman Kozel
2
Zápisník
Ministr na Slovensku
Ministr školství Marcel
Chládek navštívil minulý
týden v rámci společného
setkání vlád Slovenskou
republiku. V průběhu návštěvy se ministr podíval
například do jednoho ze
slovenských výchovných
ústavů, jednal se zástupci slovenských sportovních svazů a běžel
také Račianský půlmaraton.
mšmt
Vítězství
Devět výherců soutěže Cisco Networking
Academy Games v Praze
ze středních škol v Plzni,
Šumperku a České
Třebové má možnost
studovat na FIT ČVUT
bez přijímacích zkoušek.
Soutěž pořádá Fakulta
informačních technologií
ČVUT v Praze.
jh
Vím proč
Soutěž o nejlepší fyzikální pokus na webových stránkách www.
VIMPROC.cz má vítěze.
Nejvíc hlasů veřejnosti
v kategorii ZŠ získal po-
kus s názvem Coca-Cola
dvakrát v akci od Kláry
Mužíkové ze Stříbra.
Během čtyř měsíců trvání
soutěže se do ní zapojilo
614 žáků.
jk
Podpora psychologů
Ministerstvo školství vyhlašuje Rozvojový program na podporu
školních psychologů
a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve
školských poradenských
zařízeních v roce 2014.
Školám budou poskytnuty finanční prostředky
na mzdy pro školní psychology a speciální pedagogy ve výši 50 milionů
mšmt
korun.
„Nic si z toho, že ti to rozpočitadlo nějak nevychází, nedělej, Maruško. My taky
s rozpočtem každoročně nevycházíme!“
KRESBA: Milan KOCMÁNEK
Pedagogičtí pracovníci by mohli mít status chráněné osoby
U
čitelé a vychovatelé by
mohli mít status chráněné osoby, chovanci, kteří
by je napadli, by pak dostali
mnohem přísnější tresty.
S tímto návrhem přišel ministr školství Marcel Chládek
po jednání s řediteli výchovných ústavů. Ředitele svolal kvůli nedávnému brutálnímu útoku chovanců na vychovatele ústavu v Králíkách.
Ústavy také mají dostat víc
peněz, ministr zvažuje i navýšení personálu.
„Je to signál společnosti,
že tato skupina osob si zaslouží zvýšenou ochranu,“
řekl M. Chládek k návrhu.
K napadání prý totiž dochází
i v běžných školách, kantorům či vychovatelům vyhrožují často i rodiče žáků či
chovanců. Statusem chráněné
osoby se inspiroval na Slovensku, toto řešení by prý pro
ochranu kantorů bylo vhodnější než status veřejného či-
nitele, jak původně zvažoval.
„Není to tak lehce zneužitelné,“ vysvětlil. Novinka by
si ale vyžádala i změny dalších zákonů.
Ochrana by se vztahovala jak na fyzické, tak i slovní
útoky či kyberšikanu. „Jsem
zastáncem toho, že i přísnější
tresty mohou být prevencí,“
dodal ministr. Zároveň upozornil, že děti se chovají jinak než v minulosti a společnost na to musí reagovat. Při té
příležitosti kritizoval své předchůdce, že tuto problematiku
zanedbali a vše se „zametalo
pod koberec“.
Ministr chce ústavům přidat víc peněz na vybavení
a školení vychovatelů. Přesnou částku prý ale budou napřed muset vyčíslit. Řešit chce
také to, jak by měla být zařízení zabezpečena. Za současného stavu se totiž nediví, že
chovanci mohou snadno utéct.
čtk
Překvapující zpráva: Děti čtou
P
odle průzkumu Čtení pomáhá navštěvují knihovny čtyři pětiny žáků a studentů základních a středních škol. Polovina
respondentů přečte ročně 13 a více knih. Pouze necelé jedno
procento nepřečte za rok ani jeden titul. Více než 80 procent
dotázaných bere do rukou také časopisy. Podle výsledků Media
projektu Unie vydavatelů jsou nejčtenějšími časopisy pro děti
a mládež ABC, Bravo a Popcorn. První knihou, kterou české
děti přečtou úplně samy, bývá nejčastěji Honzíkova cesta, Harry
Potter a Deník malého poseroutky. Mezi nejmladšími čtenáři
projektu Čtení pomáhá jsou populární také časopisy Čtyřlístek
a Sluníčko.
ij
MŠMT startuje debatu k jednotným přijímacím zkouškám
M
inisterstvo školství připravuje zavedení centrálního systému přijímacích zkoušek pro maturitní obory středních škol. Již nyní jednotné přijímací testy řada krajů zajišťuje
za pomoci soukromých firem.
Ministerstvo školství by však
testy školám poskytlo zdarma.
Hlavním důvodem pro jejich
zavedení je snižující se úroveň žáků, kteří vycházejí ze
základních škol. Podmínkou
pro jejich zavedení je podle
M. Chládka také změna způsobu financování regionálního
školství. Po této změně mohou
být podle něj i připravované
přijímací zkoušky jedním z nástrojů, který napomůže udržovat kvalitu regionálního školství. „S debatou nad jednotnými testy začínáme již nyní,
a to hlavně z toho důvodu,
abychom zvážili všechna pro
a proti takovéhoto zásadního
kroku. Potřeba jednotných celostátních testů vzešla především z podnětu krajů, školských odborů, ale i mnohých
ředitelů středních i základních škol. Proto budeme právě
s nimi probírat argumenty pro
a proti včetně možných rizik,“
říká k celé záležitosti ministr
mšmt
školství M. Chládek.
3
Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným učitelům...
ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA
(Dokončení ze str. 1)
Navíc je třeba zdůraznit, že
přípravou učitelů se na UJEP
v Ústí nad Labem zabývají tři
fakulty – PF (MŠ, 1. stupeň ZŠ,
anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova), FF
(německý jazyk, historie, základy společenských věd)
a PřF (fyzika, chemie, biologie, matematika, informatika a geografie). Konkrétně
mohu uvést, že jsme uchazečům o studium učitelství pro
1. stupeň ZŠ prodloužili možnost podávat přihlášky až do
30. dubna. V rámci celoživotního vzdělávání pak nabízíme
dlouhodobě různé formy doplňujícího pedagogického studia
(pro učitele SŠ, 2. stupně ZŠ,
učitele odborného výcviku či
praktického vyučování) a nově
též rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ.
Filozofická fakulta pak na-
bízí v kombinované formě studia učitelské studium německého jazyka, PřF učitelské studium fyziky, matematiky, chemie a nově též biologie v kombinované formě studia. Myslím
si, že nabídka je značně široká.
Osobně jsem přesvědčen, že
nekvalifikovaní učitelé mají
(a měli i v uplynulých 10 letech, kdy se o doplnění potřebné kvalifikace vědělo) dostatečný prostor k doplnění
nutné kvalifikace.
Pan ministr hovořil na našem jednání i na tiskové konferenci o tom, že MŠMT má
na dokvalifikování učitelů
částku až 21 miliónů. Tu přislíbil pro fakulty připravující učitele, které pomohou se získáním kvalifikace učitelům. Pravdou je, bohužel, že se zatím nehovořilo o tom, jak bude tato
podpora vypadat a jak bude
částka rozdělena. Navíc ministerstvo ve věci financí jedná
vždy s vysokou školou, nikoli
s fakultami. Právě od výše
zmíněné finanční podpory se
bude odvíjet množství uchazečů, které budeme moci přijmout. Limity financovaných
studentů v posledních letech
cíleně klesají a není v silách
fakult, aby připravovaly další
(nadlimitní) studenty bez příslušné finanční podpory. Propad státní dotace je na PF
UJEP za poslední 3 roky cca
10 miliónů (10 % rozpočtu).
Takže – ano, rádi ministerstvo
podpoříme a svého poslání
v získávání kvalifikace učitelů
se nevzdáváme, potřebujeme
ale finanční podporu právě ze
strany ministerstva.
Odpověď nám poslal i
Čestmír SERAFÍN,
děkan Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
již mnoho let nabízí vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pro nekvalifikované učitele působící
v praxi a rovněž realizuje bakalářská a na ně navazující studia magisterská vedoucí k získání kvalifikace učit na mateřských, základních i středních školách v kombinaci prezenční a distanční formy studia pro učitele nebo zájemce
o tato studia, resp. povolání,
nemající vysokoškolské vzdělání. Nabídka je tudíž dostatečně široká a poměrně stálá
a dlouhotrvající.
Stanovisko ostatních děkanek a děkanů nám zaslal
Michal VANČURA,
děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Minulý týden (PO Z N Á M KA
REDAKCE :
15. dubna) proběhlo jednání
Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky
(ADPF ČR). Jelikož jsme se
shodli, že jsme všichni dostali
mail se stejnými dotazy, byl
jsem pověřen, abych za děkanky a děkany pedagogických
fakult reagoval.
Dne 11. dubna 2014 Vám
pan děkan Doulík zaslal odpověď za PedF v Ústí nad Labem.
V podobném duchu se na našem zasedání vyjádřili i ostatní
děkanky a děkani PedF. Proto
prosím přijměte odpověď děkana Doulíka jako odpověď
za všechny pedagogické fakulty s dodatkem, že ve čtvrtek 17. dubna 2014 rektoři našich univerzit obdrželi dopis od
ministra školství, ve kterém deklaruje jak finanční podporu,
tak navýšení limitů počtu studujících pro fakulty, které do
svých studijních programů
přijímají učitele z praxe pro
„dokvalifikování“. Olga ŠEDIVÁ
Z dopisu Marcela Chládka rektorům univerzit:
„M
inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo podrobné zjišťování zaměřené na počty a zaměření
učitelů, jichž se tato povinnost týká. Z výsledků šetření
vyplývá, že se jedná zejména
o povinnost doplnění kvalifikace studiem v bakalářských
a magisterských oborech zamě-
řených na předškolní pedagogiku, speciální pedagogiku, učitelství pro I. stupeň a učitelství
pro II. stupeň a střední školy,
zejména pro cizí jazyky.
Velice oceňuji přístup vysokých škol a jejich snahu tuto
nelehkou situaci řešit, třeba
i tím, že jsou vysoké školy připraveny prodloužit termíny při-
jímacího řízení a přijmout vyšší
počet uchazečů o studium.
Financování tímto krokem navýšeného počtu studentů bude zajištěno zvýšením
limitu počtu studií. Toto navýšení bude předmětem dohodovacího řízení v souladu s čl. 41
a 43 Pravidel pro poskytování
příspěvku a dotací veřejným vy-
sokým školám Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
č. j. MSMT – 1318/2014-1.
Zdůvodnění žádosti o zvýšení limitu, předložené rektorem příslušné veřejné vysoké
školy, bude vycházet ze skutečnosti počtu přijatých studentů v rámci výše uvedeného
opatření.“
4
Školské odbory: informace, fakta, argumenty
Předsedou ČMKOS byl zvolen Josef Středula
Č ESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ ŠKOLSTVÍ
Novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal dosavadní šéf nejsilnějšího svazu
KOVO Josef Středula. Na příští čtyři roky ho do čela největší odborové centrály v zemi zvolili delegáti VI. sjezdu ČMKOS, získal 142 z 227 hlasů.
J
osef Středula porazil svého
protikandidáta, dosavadního místopředsedu ČMKOS
Václava Pícla. Toho podpořilo 67 odborářů. ČMKOS neměla lídra od podzimu, kdy
její tehdejší předák Jaroslav Zavadil po svém zvolení
do sněmovny odešel z funkce. ČMKOS zastřešuje 29
svazů s asi 370 tisíci členy.
„Neodpustím křivdy na za-
městnancích. Umím být hodně tvrdý,“ charakterizoval sám
sebe nový šéf odborů a poslal
tak vzkaz vládě i zaměstnavatelům. Hned po zvolení do čela ČMKOS se J. Středula vzdal
funkce v čele odborového svazu Kovo. Vedení ČMKOS doplnili dva místopředsedové Vít
Samek a Radka Sokolová.
Josef Středula byl výrazný
kritik pravicových vlád, od ro-
ku 2005 vedl největší odborový svaz Kovo. Je mu 46 let,
vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě
válcovací trati, v roce 1990 se
ve 22 letech stal místopředsedou základní organizace odborů; od roku 1993 působil jako místopředseda Odborového svazu Kovo.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová z ČSSD odborářům na sjezdu slíbila, že se zasadí o zlepšení podmínek zaměstnanců, posílení požadavků na bezpečnost práce či zvýšení minimální mzdy.
Druhý den sjezdu ČMKOS
mezi odboráře zavítali i prezident Miloš Zeman a premiér
idnes.cz
Bohuslav Sobotka.
Jak je upravena doba účinnosti kolektivní smlouvy?
Dotazy na to, jak je v zákoníku práce upravena doba účinnosti kolektivní smlouvy, dostáváme často.
Zeptali jsme se proto právníka Víta Berky a požádali ho i o upřesnění, zda je možno některé závazky
sjednávat i zpětně.
V
ustanovení § 26 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno:
Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období,
pokud doba účinnosti některých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.
Z citovaného ustanovení
zákona je podle Víta Berky
patrné, že mezi specifika kolektivní smlouvy jako smluvního typu patří skutečnost, že
může být uzavřena se zpětnou
účinností. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že účinnost
kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které
byla uzavřena, a končí uply-
nutím tohoto období. Dané
období může na základě dohody stran začít i v minulosti,
což může být praktické například pro případ dlouhotrvajícího kolektivního vyjednávání, kdy bude kolektivní smlouva pro daný rok uzavřena až
v průběhu toho roku.
„Rovněž je možné sjednat odlišným způsobem účin-
nost různých částí kolektivní smlouvy i jednotlivých závazků. Tento postup se v praxi často týká problematiky
odměňování, o kterých se vyjednává zpravidla každý rok
na rozdíl od zbytku kolektivní smlouvy, který je uzavřen
na delší období, popřípadě na
dobu neurčitou,“ vysvětluje
red
Vít Berka.
Návštěva Domažlic potvrdila přátelství mezi odboráři
Vzájemné návštěvy kolegů odborářů ze Slovenska a členů Krajské rady odborového svazu pracovníků školství Plzeňského kraje se stávají milou tradicí. Potvrzením toho byl i pobyt předsedy OZ PŠaV SŠ východoslovenského regionu L. Kvašniaka a jeho dvou kolegů v našem Plzeňském kraji.
T
entokrát se staly jejich hostiteli Domažlice. Po uvítání místostarostou v krásné
obřadní síni radnice navštívili
hosté střední odborné učiliště.
Absolvovali prohlídku učeben,
pracovišť kadeřnic, kosmetiček i truhlářské dílny. Seznámili se s konkrétními výsledky
spolupráce s bavorskými ško-
FOTO: AUTOR
lami a firmami.
K návštěvě Domažlic patřilo i zdolání 196 schodů na věž
kostela. Odměnou byly nádherné rozhledy nejen na město samotné, ale i na významná
místa v okolí. Po náročném sestupu naše hosty i doprovázející členy krajské rady očekával
ponocný. Nejenže nám zazpíval písničku, která se ozývá na
domažlickém náměstí ve večerních hodinách, ale umožnil
nám i vstup do kostela. Kromě nádherné barokní výzdoby jsme mohli vidět unikátní
skleněný oltář.
Další naše kroky vedly na
Hrádek. Po připomenutí dávné historie odbojných Chodů
v čele s Janem Sladkým Kozinou jsme vyjeli na Výhledy, oblíbené místo spisovatele J. Š. Baara.
Zcela jiné dojmy si naši
hosté odváželi z návštěvy podvodní pozorovatelny, která je
v hloubce osm metrů pod hladinou zatopeného lomu. Potom už byl čas jen na krátkou
procházku po domažlickém
náměstí a zpáteční cestu do
místa přechodného domova
v Plané u Mariánských Lázní.
Hosté odjížděli domů se slibem, že na podzim se opět uvidíme. Tentokrát v roli hostů na
východním Slovensku budeme
Jiří POPELKA
my.
předseda KROS Plzeňského kraje
5
Problémy ve vztazích v kolektivu třídy pomohou vyřešit koně
Snad všichni pedagogové řeší potíže v třídním kolektivu – uzavření žáci, s nimiž se nikdo nebaví a je potřeba
dodat jim sebevědomí, třídní „kápo“, který je mnohdy až agresorem a je potřeba trochu mu srazit hřebínek.
Problémy v oblasti chování, učení, vztahů v kolektivu nebo přímo šikanu mohou překvapivě pomoci vyřešit koně.
T
o, že koně pomáhají dětem i dospělým s pohybovými problémy, je dobře
známý fakt. Obor hiporehabilitace je ale mnohem širší.
Jedna ze čtyř jeho disciplín nazvaná aktivity s využitím koní
(AVK) je specializovaným pedagogickým a sociologickým
oborem, jehož posláním je pomáhat lidem znevýhodněným
především v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností, například dětem s poruchami chování nebo učení,
rizikovým sociálně znevýhodněným skupinám mládeže,
ale často i dětem z běžné populace, které potřebují například posílit schopnost spolupracovat ve skupině.
Koně jsou, stejně jako
lidé, sociálně žijící tvorové,
ale pravidla jejich společenského života jsou relativně
jednodušší a jednoznačnější.
Pokud má člověk možnost nahlédnout do jejich světa, může
se mnoho dozvědět i o sobě,
o vztazích mezi lidmi.
Má-li třeba dítě problém
najít si kamarády, je nesmělé,
neprůbojné, může mu kůň pomoci najít ztracenou sebedůvěru a zvýšit sebehodnocení.
Kůň je totiž pro dítě většinou
symbolem síly a – klamně –
i odvahy. „Dejte dítěti do ruky
vodítko, na jehož konci stojí
to nádherné obrovské zvíře,
a naučte ho, jak správně a bezpečně navázat s koněm kontakt, jak porozumět jeho řeči
těla a jak mu vlastním tělem
říci, co od něho chce – a to
veliké zvíře ho začne poslouchat. To je přece úspěch. Když
dokážu klidně a důsledně stát
za svým, ten kůň mě poslouchá. Z takového prožitku si
dítě může hodně odnést,“ říká
Jindřiška Vladyková z jezdeckého klubu Vladykův Dvůr,
kde se na aktivity s využitím
koní specializují.
Když je dítě naopak sebevědomé až příliš a nerado se
podřizuje autoritám, kůň mu
svými přirozenými reakcemi
velice rychle ukáže, kde jsou
jeho hranice a že agresivitou
a vztekem ničeho nedosáhne. Toho lze využít například při
řešení problémů
se šikanou. Kůň
totiž funguje
jako přirozený
regulátor chování. Zde je důležitá práce s celým kolektivem, ve kterém se šikana objevila. Děti jsou v pro ně neobvyklém prostředí – tím jsou vytrženy z obvyklého stereotypu,
který jim šikanu umožňuje. Pak
nastupují pro ně neobvyklé
úkoly – čistit koně, připravovat
ho pro práci, překonávat s ním
různé překážky a plnit zajímavé úkoly. Aby to dokázaly,
musí se nejen naučit porozu-
který mu nic neodpustí, a dětem, které jsou obětí šikany,
je přidělen kůň lehce ovladatelný a ochotný. To umožní
vyrovnat síly, stabilizovat
situaci v kolektivu
a nasměrovat jej
více ke vzájemnému respektu
a toleranci,“ popisuje Jindřiška
Vladyková.
Školní kolektivy se v našich podmínkách bohužel ke koním dostávají stále pouze ve výjimečných případech, a to i přesto,
že obor AVK je v České republice dostupný již od roku
2009 a v současné době se mu
věnuje 24 hiporehabilitačních
středisek po celé republice.
Informovanost rodičů, pedagogů a psychologů je stále
velmi slabá. Práce s celými ko-
předchází vstupní pohovor
s instruktorem, který vám pomůže identifikovat, s čím potřebuje dítě pomoci. Nedílnou
součástí vstupního procesu je
písemný souhlas lékaře či psychologa. Důležité je najít takové hiporehabilitační středisko, které má vhodné podmínky – především vycvičeného koně správného charakteru pro řešení konkrétního
problému.
Jedná-li se o řešení problémů celého kolektivu, je
nejlepší, když se třídní učitelka či vychovatelka obrátí
přímo na Českou hiporehabilitační společnost, respektive
na středisko, které se v příslušném regionu AVK věnuje.
Instruktoři střediska vám připraví program odpovídající
konkrétnímu problému, který
se ve třídě objevil. Děti ani ne-
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV
mět koni, ale především spolupracovat mezi sebou vzájemně.
Rozdíly v sociálním postavení
jednotlivých dětí v rámci třídy
se stírají a místo nich nastupuje
atmosféra spolupráce. „Třídní
agresor dostane za úkol pracovat s koněm dominantním,
lektivy je dosud velmi problematická, protože v systému
našeho školství naráží na
řadu překážek. Ať už finančních, či technických. A tak se
ke koním dostávají stále spíše
jednotlivci.
Zahájení programu AVK
musí vědět, že se jedná o řízenou práci s kolektivem, pobyt u koní mohou vnímat podobně jako třeba školní výlet
či exkurze a projekty, kterých
se školy běžně účastní.
Více informací na
www.hiporehabilitace-cr.com
6
Ukončování vzdělávání
Byla již provedena změna vyhlášky č. 47/2005
Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem?
V
e Sbírce zákonů ČR,
částce 14, rozeslané dne
13. 3. 2014 je publikována vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou
se mění vyhláška č. 47/2005
Sb. a která nabyla účinnosti dnem 15. března 2014.
Vyhláškou se mění tato
ustanovení:
§ 2 odst. 1, 3, 4; § 4 odst. 5;
§ 5 odst. 1 a 2; § 6 odst. 1 a 4.
Do vyhlášky je novelou dále
FOTO: Petr MERTA
vložen nový § 10 a) tohoto
znění:
„Odměňování předsedů
zkušebních komisí pro záZaměstnavatel chce od zaměstnankyně po ro- věrečné zkoušky a předsedů
Dodatek ke smlouvě
zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři:
Předsedovi zkušební komise pro závěrečné zkoušky
a předsedovi zkušební komise
pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši
130 Kč za každou započatou
hodinu výkonu činnosti předsedy. Počet hodin výkonu činnosti vykáže předseda řediteli školy. Odměna je splatná
v pravidelných termínech výplaty mzdy nebo platu pro
zaměstnance v pracovním
poměru.“
Vít BERKA
dičovské dovolené podepsat dodatek pracovní
smlouvy s jiným pracovním zařazením. Pokud
jej nepodepíše, nehrozí jí automatické skončení
Jaký má být obsah zřizovací listiny příspěvkové
pracovního poměru?
organizace, kterou zřizuje obec? Který právní přede smyslu § 40 zákoníku městnankyně se změnou obpráce je každý dodatek sahu pracovní smlouvy vyjá- pis tyto náležitosti upravuje?
Náležitosti zřizovací listiny
V
pracovní smlouvy dohodou
o změně obsahu pracovního
poměru. K uzavření takové
dohody je ale nutný souhlas
obou smluvních stran. Jednostranné vyhotovení dodatku k pracovní smlouvě zaměstnavatelem, aniž by s takovým dodatkem zaměstnanec souhlasil a svůj souhlas vyjádřil podpisem (nestačí ale podpis pouze potvrzující, že byl návrh zaměstnavatele na změnu převzat),
nemůže mít žádné právní
účinky. Z § 564 občanského
zákoníku vyplývá, že v případě, že pracovní smlouva
byla uzavřena písemně, musí
být její změna také provedena písemně. Nesouhlas za-
dřený tím, že dohodu o její
změně nepodepíše, nemůže
mít za následek ukončení jejího pracovního poměru. Pokud by zaměstnavatel nemohl bez změny pracovní
smlouvy vyřešit své provozní
problémy (a zaměstnankyně
jakoukoliv změnu odmítne),
musel by postupovat některým ze způsobů upravených
zákonem. V daném případě
by pravděpodobně šlo o nadbytečnost s možností výpovědi
podle § 52 písm. c) zákoníku
práce nebo skončení pracovního poměru dohodou z téhož důvodu. V takovém případě ovšem vznikne nárok na
odstupné.
Vít BERKA
K zápisu o rok později
Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad
povinné školní docházky, musí znovu o rok později
k zápisu?
J
estliže byl dítěti povolen
odklad povinné školní docházky, nedochází tím automaticky k přijetí na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné
školní docházky od daného
školního roku. Je možno podat žádost i v jiné škole, než
v které byla podána žádost
původně. Dítě se k zápisu
osobně dostavit nemusí.
Vít BERKA
Z
řizování příspěvkových
organizací územními samosprávními celky upravuje
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, kde se v
odst. 2 stanoví náležitosti zřizovací listiny tímto způsobem:
„Zřizovatel vydá o vzniku
příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí
obsahovat
a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se
také její zařazení do okresu,
b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního
registru osob; název musí
vylučovat možnost záměny
s názvy jiných příspěvkových
organizací,
c) vymezení hlavního
účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti,
d) označení statutárních
orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,
e) vymezení majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který
se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření (dále
jen „svěřený majetek“),
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svě-
řeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním
a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu,
rozvoj a zvelebení, podmínky
pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej
zboží, pokud jsou předmětem
činnosti organizace, práva
a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní
účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe
využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost
svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně,
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.“
Uvedené náležitosti zřizovací listiny jsou obligatorní, ale není vyloučeno, aby
v ní byly uvedeny i další údaje
a informace.
Vít BERKA
7
zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady
Všichni žáci zažívají opakovaně pocit úspěchu
Vyučovací styl, který umožňuje zapojení všech žáků do výuky co nejvíce smysly – zrakem, sluchem,
ale navíc také hmatem – chápeme jako interaktivní neboli vnitřně činorodou výuku.
D
alším důležitým rysem je
hovor žáků o tom, co dělají a pozorují. A v neposlední
řadě vnitřní motivace daná
tím, že učivo vychází ze života
žáků. Interaktivní tabule nám
v tomto procesu dobře poslouží za účelem názoru, motivace a společné zpětné vazby.
Skutečně interaktivní výuku ale
sama o sobě nezajistí.
Barevné zlomkovnice
Ve výuce vycházíme z metodiky činnostního učení v pojetí Tvořivé školy, kterou si můžeme přiblížit na příkladu činnostní výuky zlomků. Zlomky
jsou jedno z nejdůležitějších
témat matematiky v 7. ročníku.
Jednou z možností, jak je skutečně dobře zavést a ukázat základní práci s nimi, je vytvořit
si s dětmi pomůcku – zlomkovnice. S její základní variantou
v naší škole pracujeme již na
prvním stupni. Jednoduché
zlomkovnice z barevných papírů si snadno vyrobíte s dětmi
sami. Při výrobě si děti uvědomí, jak vlastně zlomky vznikají, a získají základní znalosti
i o velikosti zlomků. Děti si nakreslí na barevné papíry stejně
veliké kruhy a vystřihnou je. Potom jednotlivé kruhy rozstříhají
na dílky. Pro celek jsme zvolili
bílý papír, pro poloviny červený,
pro třetiny zelený, pro čtvrtiny
modrý, pro šestiny žlutý a pro
osminy růžový papír. Všechny
díly zlomkovnice pak doporučujeme podepsat nebo označit
značkami žáků, protože později
používají žáci i více zlomkovnic
dohromady a značky usnadní
následné třídění. Žáci si vloží
zlomkovnici do obálky a nechají si ji ve škole.
Kolik je částí celku?
Při zavádění zlomků, ale
i při následné práci s nimi je
potřeba, aby žáci o zlomcích
sami co nejvíce hovořili. Je
nutné soustavně se ptát „proč“,
aby si žáci uvědomili podstatu věci a nepracovali pouze
mechanicky. Na začátku pokládáme jednoduché otázky
a úkoly: Zvedněte červený dílek. Jaká je to část z celku? Jak
jsme tuto část získali? Zapište
ji zlomkem. Kolik těchto částí
je do jednoho celku? Děti si
rády hrají a toto je pro ně hra.
Samy potom otázky tvoří a pokládají je spolužákům, ať už ve
dvojici, nebo v celé třídě. Později se ptají i na další zlomky.
Přitom pokládají jednotlivé barevné dílky zlomkovnice na bílý
celek a tím neustále porovnávají části s celkem.
Zadáme například úkol:
Ukažte 2/2. Je možné 2/2 vytvořit i jinak? Jak je možné tyto
2/2 zapsat? Děti pokládáním na
celek zjistí další možnosti. 2/2 =
4/4 = 8/8 = 1 atd. Další úkol
může být: Jestliže mám 3/4, kolik schází do celku? A kolik by
to bylo osmin? A proč? Děti
snadno přijdou na to, že osmina
je polovina čtvrtiny. A takových
otázek a různých kombinací je
spousta.
Práce se zlomky
Je důležité, aby děti dobře
chápaly, co jim zápis zlomku
říká. Zlomková čára představuje dělení (zlomky vytváříme
dělením). Jmenovatel říká, kolik dílků jsme při dělení z celku
získali, po tomto počtu i zlomek
pojmenujeme. Čitatel ukazuje,
kolik jednotlivých dílků při výpočtu používáme (počet dílků).
Žák si s pomocí zlomkovnice
utvoří představu o velikosti
dílku, ví, jak dílek vznikl, a uvědomí si, že pokud je ve jmenovateli větší číslo, tak je jeden dílek vždy menší, tedy 1/4 < 1/2.
A odvodí si to z práce se zlomkovnicí sám.
Když chceme porovnávat
zlomky s různým jmenovatelem
a zavést zároveň rozšiřování
a krácení, opět dětem zlomkovnice hodně pomůže. Ptáme
se například: Jak je možné vyjádřit 1/2 jiným způsobem? Žáci
pokládají na 1/2 další „zlomky“,
každý žák začne většinou něčím
jiným. Do sešitu si zapisují možnosti, všechny doplňujeme postupně i na tabuli: 1/2 = 2/4 =
4/8 = 3/6. Dále pokračujeme
s podobnými otázkami na 1/3,
1/4 atd. Žáci si zadání stále znázorňují na zlomkovnici, aby viděli, o čem se mluví. Takto vytvořené představy jsou pro další
používání zlomků velice cenné.
Průběžně se žáky o zlomcích mluvíme a necháváme je
o nich hovořit se spolužáky formou otázek a odpovědí. Smě-
řujeme je k tomu, aby sami vymýšleli i další varianty, které už
na zlomkovnici nemohou najít:
1/2 = 5/10 = 12/24 = … Tím je
vedeme k pravidlu pro rozšiřování zlomků: Co udělám s 1/2,
abych dostala 4/8? Co udělám
s 1/3, abych dostala 2/6? Děti
rychle objeví pravidlo pro rozšiřování zlomků samy. Dokážou
přijít i na to, že ve jmenovateli
zlomku nesmíme mít nulu. Žáci
při této práci neustále vidí celek
i části, odvodí si sami rozšiřování i krácení, vyučující je pouze
vede, je jim průvodcem, nepředkládá řešení. Žáci přemýšlejí samostatně a sami vymýšlejí příklady pro spolužáky a používají
přitom i zlomky s jiným jmenovatelem, které nemají vymodelované pomocí zlomkovnice.
Pozitivní vliv na sebeúctu
Chytřejší žáci zlomkovnici brzy odsunou, slabším pomáhá dál. Není dobré odsouvat zlomkovnici frontálně, děti
ji opustí samy, až si budou jisté
svou prací – a občas se k ní vrací
i ti nejšikovnější. Uvedené postupy je dobré opakovat v hodinách krátce, ale každou hodinu, aby si žáci tyto postupy
skutečně osvojili.
Kromě skutečnosti, že tímto
způsobem pochopí zlomky
prakticky všechny děti, považujeme za nesmírně cenné, že
při tomto stylu výuky zažívají
všichni žáci opakovaně pocit
úspěchu, což má, kromě jiného,
pozitivní vliv na utváření jejich
sebeúcty.
Přiblížení interaktivní výuky
matematiky a dalších předmětů
učitelům základních škol Libereckého kraje je cílem projektu
Interaktivní výuka technických
a přírodovědných předmětů
na ZŠ (www.aktivnivyuka.cz),
který realizuje ZŠ DOCTRINA
v Liberci. Kurzy pro projekt dodává akreditovaná vzdělávací
instituce Tvořivá škola (www.
tvorivaskola.cz). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Jiří PACLT
Základní škola DOCTRINA, Liberec
www.doctrina.cz
8
Odškodňování bolesti
Je možné v současné době ještě postupovat podle
vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti
a ztížení společenského uplatnění?
N
a základě jednání ministra práce a sociálních
věcí a ministra zdravotnictví
bylo vydáno společné stanovisko obou ministerstev k postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku. Ve společném stanovisku ze dne 28. ledna 2014
je uvedeno:
„Vzhledem k tomu, že
se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
dne 1. 1. 2014 vyskytují pochybnosti o tom, jak postu-
povat při posuzování odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání,
MPSV a MZ sdělují tento
právní názor:
Nadále se postupuje
podle vyhlášky č. 440/2001
Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění, ve znění vyhlášky
č. 50/2003 Sb., a to s ohledem na § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“
Výpověď pro nadbytečnost
Zaměstnankyně po rodičovské dovolené čerpá neplacené volno do čtyř let věku dítěte. Může jí dát zaměstnavatel v této době výpověď pro nadbytečnost?
Výpovědní doba by uplynula v době čerpání neplaceného volna.
Z
aměstnavatel je povinen
poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou, která přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené, a to
v rozsahu, o jaký požádá, ne
však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196
zákoníku práce). I když podle
§ 30 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, se
rodičovský příspěvek poskytuje až do čtyř let věku dítěte, nárok na rodičovskou dovolenou je jen do tří let věku dítěte. Poskytnutí dalšího pracovního (neplaceného) volna je možné a záleží na dohodě zaměstnavatele
a zaměstnankyně.
Zákoník práce v § 53
odst. 1 písm. d) stanoví,
že zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
v době, kdy je zaměstnankyně
těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.
Tento zákaz se nevztahuje na
výpověď podle § 52 písm. a)
a b) zákoníku práce. Jak je
výše uvedeno, pracovní volno
po dosažení 3 let věku dítěte
(do 4 let dítěte) se nepovažuje za rodičovskou dovolenou, proto lze zaměstnankyni již v této době dát výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost.
Odklad školní docházky
Je přípustné podat žádost o odklad povinné školní
docházky u jednoho dítěte vícekrát? O kolik let může
dítě nastoupit do školy později?
K
tomuto dotazu zaujalo MŠMT následující
stanovisko:
„Dítě musí nastoupit povinnou školní docházku ve
školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku.
To znamená, že je možný
pouze jeden odklad
školní docházky.
V případě, že se
u dítěte v prvním
roce plnění povinné školní docházky projeví
nedostatečná
tělesná
nebo duševní zralost, může
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně
odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě
v průběhu prvního pololetí
školního roku na následující
školní rok (viz § 37 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). To se
týká i dětí, které
do 1. ročníku
nastoupily po
odkladu povinné školní
docházky.“
Na vaše otázky odpovídá
Mgr. Ing. Vít BERKA
Dopřejte si misku přebraného tisku
ME
ještě předloni!
len zavede dietní sestry. Zafi „Škola není to samé nancuje je z rozpočtu MŠMT.
co vzdělání,“ upozorňuje Podle mě je to nějaký hnusný
v HN Bohumil Kartous. No psychologický pokus: Co
v Česku tedy už hodně dávno všechno si učitelé ještě dají
ne…
líbit.
 MŠMT roze Téma školních
N
Í
V
šle letos školám mijídelen
otvírá i TV
L
Ý
Á
liardu navíc, slibuje
NOVA. Tereza RoDI
Právo. Prostředky
binson ironizuje
ale nejdou přímo
koprovku a fandí
na platy; míří jako
rybám a plodům
dotace na žáka. Je
moře. Emma Smeproto důležité mít
tana je ke koprovce
žáků co nejvíc. Jadaleko smířlivější.
kýchkoli. Škola není to samé
 Bechyňská ZŠ Libuco vzdělávání.
šina změní své jméno. Mi Marcel Chládek se nisterstvo školství souhlasí,
rozhodl, že do školních jíde- aby její název připomínal
R
VA
 Stovky rodičů nepřivedly děti k zápisu, informuje ČT1. Školy ale nevědí
které – radnice jim seznamy
předškoláků kvůli zákonu
o ochraně osobnosti nemohou dát. „Děti dohledáváme
pomocí sourozenců a známých,“ vysvětluje ředitelka
ZŠ Sadská. Základka: Vypátrat a učit.
 iPad nemá dost velkou paměť, do škol se nehodí, parafrázují Hospodářky
původní znění dotační výzvy
MŠMT, která požadovala
přístroje minimálně s 2 GB.
Víte, jakou paměť mám já,
proboha? A ve škole jsem byl
českého vynálezce Františka
Křižíka. Národní hrdostí si
neposvítíš, tak to prostě je.
 Karlovarskému kraji,
kde je nejvíc učitelů bez povinného vzdělání, přispěchala na pomoc ZČU Plzeň.
Pokud se najde dost zájemců,
budou za nimi vyučující dojíždět přímo do regionů. Počítám, že to vyjde – s doplňováním povinného vzdělání tu
nikdo nemá větší zkušenosti.
 TOP 09 navrhuje, aby
výuka romských dětí probíhala v romštině. Proti jsou
učitelé, MŠMT a sami Romové. Takže to asi projde.
Petr KUKAL
9
I v Itálii slavíme Velikonoce a vítáme jaro
V
dubnu je již jaro v plné
polní a jako každý rok
nám příroda připravuje nesmírně vzrušující představení. Oživení a krásu nám
přináší i naše slovanské zvyky
a obyčeje. Jejich pestrou paletu barev a tradic se snaží
udržovat a šířit také čeští krajané, a tak i v letošním roce
se díky spolkům po celé Itálii vítal a slavil příchod jara.
Nejrozšířenější tradicí
je bezesporu malování vajíček. Rozeznáváme řadu zdobicích technik, barevných
tónů a vzorů, které se odlišují podle jednotlivých krajů.
Jedna z nejstarších a dosud
nejvíce rozšířených technik
je malování včelím voskem.
Tuto techniku nám v Miláně
přiblížil Jan Burkhardt.
K odchodu zimy přispěly
i děti z České školky Ámosek
v Miláně, které hned počátkem dubna nemilosrdně utopily Moranu a přivítaly tak
jaro, jak se patří. Ani ve Florencii děti nezahálely a Velikonoce oslavily. Nechyběl
ani tradiční beránek a další
sladké laskominky. Největší
nával velikonočního tvoření
a zdobení ovšem proběhl
těsně před Velikonocemi,
a to ve všech českých školách: v Bologni, Římě a Neapoli i v Miláně.
Před tímto velkým svátkem se také ještě stihly slétnout nejváženější čarodějnické exempláře krajanských spolků z Říma a Neapole, aby si zavzpomínaly na
staré dobré časy, oprášily archivy a zavzpomínaly na své
české, moravské a neapolské
předchůdkyně.
Simona KUBIKOVÁ, předsedkyně
Krajanského spolku v Miláně
Komenský a my v Brandýse nad Labem
V
Brandýse „ožil“ Komenský. „Všichni na
jednom jevišti velikého
světa stojíme, a cokoliv
se tu koná, všech se týče.“
Tento známý citát J. A. Komenského odstartoval finále 12. ročníku celostátní
výtvarné a literárně-historické soutěže Komenský a my, kterou ve spolupráci s Unií Comenius pořádá Základní škola J. A.
Komenského Brandýs nad
Orlicí.
Za účasti významných
hostí proběhlo v pátek 28.
března vyhodnocení celé
soutěže a předání cen nejúspěšnějším účastníkům.
Bylo ozvláštněno předáváním Ceny města Brandýsa,
kterou z rukou starosty Petra
Tomáška převzala nejstarší
dcera pana Vladimíra Porše,
již zesnulého bývalého ar-
chiváře, kronikáře a správce
síně J. A. Komenského. Pan
V. Porš byl nejen váženým
občanem města, znalcem
místní historie, ale také komeniologem, který se podílel
na zrodu naší soutěže.
Celostátní soutěže Komenský a my se zúčastnilo
téměř 500 soutěžících ze
114 školských zařízení z celé
republiky.
Hana ŠTUSÁKOVÁ
Pohádková noc pro malé pražské stavitele
V
pražské centrále společnosti Skanska proběhla Pohádková noc s Bořkem stavitelem. Stavební
firma ji uspořádala pro děti
svých zaměstnanců. Inspirovala se mezinárodní akcí Noc
s Andersenem.
Oblíbená akce na podporu dětského čtenářství, při
níž děti tráví noc v knihovně
s řadou zábavných aktivit, se
propojila prostřednictvím
oblíbené postavičky Bořka
stavitele. Čtení spojené s aktivitami zaměřenými na sta-
vitelství proběhlo poprvé.
Děti jsme vybavili reflexními vestičkami a přilbami.
Některé byly z pracovních
ochranných pomůcek tak
nadšené, že si je oblékly také
ráno na cestu domů. Poznaly
prostředí, kde pracuje jejich
máma nebo táta, a vyzkoušely si práci stavitelů. Čekaly
tu na ně pohádkové bytosti,
které jim připravily řadu aktivit, například balónkovou
hru, výtvarnou dílničku nebo
skládání dětského origami.
Lucie LAŇKOVÁ
Znáte je?
Jak přežít,
když mě
všechno štve
ELIZABETH
VERDICK
MARJORIE
LISOVSKIS
Rádce pro děti,
které jsou vznětlivé
a neumějí udržet emoce
na uzdě. Tak zní podtitul této knihy z nakladatelství Portál. Knížka
dítěti ukáže, jak zvládat
náročné situace a jak si
poradit s tím, že se mu
něco nelíbí a má na něco
vztek. Nejde o to, nepříjemné emoce potlačovat, ale najít cestu, jak se
s nimi vypořádat a přitom neublížit ostatním.
Proto zde například najdou pět kroků ke zkrocení vzteku, šest kroků
k řešení problémů se
vztekem, ale i tipy, jak
se rychle uklidnit.
10
Zajímavosti ze zahraničního tisku
Saúdská Arábie chce zavést tělocvik do dívčích škol
P
oradní sbor saúdskoarabské vlády uložil ministerstvu školství, aby se zabývalo zavedením tělocviku
do státních dívčích škol. Jak
píše na své webové stránce
televizní stanice Al-Arabíja,
v království tento krok vyvolal bouřlivou debatu. Za-
stánci poukazují na vysoký
výskyt obezity a cukrovky
mezi ženami, odpůrci zase
na ohrožování tradičních
hodnot.
Generální tajemník rady
pro vyšší školství Muhammad Sálih řekl, že Rijád už
zahájil nábor sportovních
Žena v čele papežské akademie
P
apež František jmenoval
britskou socioložku Margaret Scotfordovou Archerovou předsedkyní Papežské
akademie sociálních věd. Jde
o dosud nejvýše postavenou
ženu, kterou do funkce jmenoval současný papež. František považuje za jednu z priorit
svého pontifikátu poskytování
většího prostoru ženám v rozhodovacích funkcích.
trenérů v zahraničí.
Saúdská Arábie původně
tělocvik v dívčích školách zakazovala, avšak soukromé instituce se tím loni přestaly řídit a tělocvik zařadily do osnov. Poradní rada ho teď
chce zavést také do státních
škol.
Speciální ostraha
S
peciální ostraha bude
nejspíš v blízké budoucnosti hlídat děti navštěvující školy v srbské
metropoli. Do čtyř let by
měla být přítomna ve všech
vzdělávacích zařízeních,
aby dohlížela na bezpečnost školáků, oznámil Goran Vesić z místního zastupitelstva. Školní strážci, podobní těm, kteří fungují například v amerických školách, absolvují speciální výcvik a budou spolupracovat
s místní policií.
Jedenasedmdesátiletá M.
Archerová v čele akademie
nahradí jinou ženu, Mary Ann
Gledonovou. Tu jmenoval už
papež Jan Pavel II.
M. Archerová je ředitelkou centra sociální onto- soké škole ve švýcarském
čtk
logie na polytechnické vy- Lausanne.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěstí a soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
a Sedlčanským Hermelínem.
Získejte skleněný poklop na Selský Hermelín
Ochutnali jste už novinku
mezi Sedlčanskými Hermelíny
– Selský? Poctivý sýr vyrobený
podle pů-
vodní
receptury nyní
vyniká nejen plnou chutí a vůní
venkova, ale také možností vyhrát v nové spotřebitelské soutěži značky Sedlčanský originální skleněný set. Ten udrží
všechny přednosti Selského
Hermelínu v průběhu dozrávání v lednici pěkně pod poklopem. Šanci získat jej máte přitom obrovskou. Vyhrává každý
desátý soutěžící!
Jak soutěžit?
O krásné sýrové poklopy
můžete soutěžit od 24. března
do 6. května 2014. Kupte si
v tomto termínu libovolné tři
sýry značky Sedlčanský (min.
jeden z nich ale musí být Selský Hermelín), zašlete unikátní kódy z čísla šarže přes
web nebo prostřednictvím
SMS a obratem zjistíte,
jestli jste vyhráli jeden z 2 000 sýrových poklopů na
Selský Hermelín.
Originální sýrový
set přitom získává
každý desátý soutěžící. Podrobnější informace
(kompletní pravidla) a registrace unikátních kódů naleznete na www.sedlcansky.cz.
Dáváte-li přednost odeslání kódu mobilem, pošlete
SMS ve tvaru „SYRY mezera
Kód1 mezera Kód2 mezera
Kód3“ na číslo 900 11 03 (cena
SMS 3 Kč).
Labužnický zážitek
se Selským
Pokud by se na vás štěstí
neusmálo, labužnický zážitek, s nímž si Sedlčanský Selský Hermelín vychutnáte, za to
určitě stojí. V čem je tak jiný?
Na povrchu má jen minimum bílé ušlechtilé plísně, je
zvrásněný a svým nepravidel-
ným tvarem připomíná ručně
vyrobený sýr. Jak dozrává, ještě
více se tvaruje. Zapomeňte na
stejnoměrné tvary klasických
Hermelínů, zde je každý kus
originál. Odlišné jsou ale především chuť a aroma tohoto
sýra. Selský Hermelín vyniká
svou plnou chutí, v aroma se
snoubí vůně čerstvého mléka
a kravského chléva. Prostě sýr
s chutí a vůní venkova. Své
přednosti přitom dává najevo
postupně. Selský Hermelín totiž prozrává přirozeným způsobem, tedy od kůrky dovnitř
sýra. Každý si tak může najít svou optimální míru zralosti. Podle znalců je ale nejlepší ke konci trvanlivosti, kdy
se z původního sýrového jádra
stává lahodný jemný krém.
Kromě celorepublikové
soutěže má pět z vás šanci vyhrát skleněný poklop s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká ocenění získal
Sedlčanský Smetanový
Hermelín?
Nápovědu hledejte na
www.sedlcansky.cz.
Ze správných odpovědí
vylosujeme pět výherců. Odpovědi posílejte na e-mail:
[email protected] do 10. května 2014.
Do předmětu uveďte
„HERMELÍN“.
Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí
v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra
nebude vyzvednuta do tří
týdnů od vyhlášení výsledků,
bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.
11
Učíme se vzdělávat dospělé v SOŠ Liberec
30. května 2014 skončí projekt Učíme se vzdělávat dospělé
v SOŠ Liberec, Jablonecká 999,
reg. č. CZ.1.07/3.2.01/04.0009,
který škola realizovala od února
roku 2013. Je tedy namístě
ohlédnout se a stručně průběh
projektu rekapitulovat:
Patnáct měsíců práce cílilo na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím tvorby vzdělávacích modulů, které umožňují provázanost dalšího vzdělávání se vzděláváním počátečním. K tvorbě
modulů, které jsme uspořádali
do 2 vzdělávacích programů,
bylo potřeba podpořit a vybavit
kompetencemi CS, tedy pedagogy SOŠ z oborů s technickým
zaměřením – učitele odborných
předmětů a odborného výcviku
strojírenského oboru a stavebních oborů. Obě skupiny (strojírenská a stavební) v rámci vzdělávání lektorů absolvovaly vzdělávání, jejichž obsahovou náplní
byly bloky zaměřené na lektorské dovednosti, specifika vzdělávání dospělých a tvorbu vzdě-
Nepřehlédněte výhodnou nabídku
Ze zrušené školní jídelny prodáváme
parní kotel na 300 litrů,
pořízený v roce 2010.
Cena dohodou.
Bližší info na tel.: 604 110 245, 585 243 872.
lávacích modulů.
strojírenské práce
Následné vzdělávání
a zednické, malířské
vybavilo CS odbora natěračské práce.
nými kompetencemi
Stěžejním výstupem
dle oborového zaměprojektu je prostoření, např. znalostmi
rový model šroubů
problematiky Autoa matic, který podCADu či práce se
poruje vizualizaci
sádrokartonářskými
pomůcek a technosystémy.
logických postupů
Prostorový model šroubů
Výstupem prov oblasti strojírenjektu kromě výukových mate- ství, a poloautomat fungující
riálů (taháků pro lektory) jsou na principu vrtačky, umožňui dva vzdělávací programy nava- jící nácvik a osvojení činností
zující a prohlubující ŠVP oboru rutinního charakteru potřebných pro zaměstnance ve strojírenském provozu.
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
ČR.
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru učitele/učitelku 1. stupně
ZŠ pro bilingvní výuku v anglickém jazyce.
Požadované vzdělání: VŠ (Mgr.) – učitelství pro
1. stupeň ZŠ dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících. Dále požadujeme znalost anglického jazyka
na úrovni minimálně C1 dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Životopisy zasílejte na adresu:
[email protected]
Školní nábytek vyrábíme 22 let
ˆ‚‰ˆ…ŠŠŠ

3.499,- Kè
(plastové zátky)
  ­
www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: [email protected]
€‚ƒ„……†€…„‡…
Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.7. 2014. Ceny vèetnì DPH
Your Space
nová učebnice
angličtiny
pro základní školy
a víceletá gymnázia
ke každé tištěné učebnici
získáte interaktivní učebnici
Flexibooks ZDARMA
anywhere
any time
any device
stáhněte si
ukázkovou kapitolu na
www.yourspace.fraus.cz
ZDARMA a seznamte se
s Your Space podrobněji
TÝDENÍK
Nakladatelství Fraus, s. r. o. | Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň | www.fraus.cz
inz YS do Drive_A4.indd 1
w w w. t y d e n i k - s k o l s t v i . c z
Číslo 17
30. dubna 2014
Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel. 224 233 041, fax 224 233 043. E-mail: příjmení
08.04.14 10:14
[email protected] Inzerce: [email protected] Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické
verze 890 Kč, na [email protected] nebo www.tydenik-skolstvi.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha.
Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN 0862-9641. MK ČR E 4861.
Download

Stáhnout ve formátu pdf