regionální rozvojová agentura
Královéhradeckého kraje
Partner na cestě k Vašim cílům
Centrum EP
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Centrum evropského projektování a.s.
Československé armády 954/7
500 03 Hradec Králové
www.cep-rra.cz
Výroční zpráva
2013
Obsah
2
Informace o organizaci jako celku
3
Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty
9
Oddělení projektového řízení
14
Oddělení veřejných zakázek
20
Přehled veřejných zakázek
21
Oddělení ekonomicko-technické
25
Přehledy projektů
26
Přehled projektů připravených či hodnocených
26
Přehled projektů ve fázi řízení a udržitelnosti
30
Datum vyhotovení výroční zprávy 30. 4. 2014.
Centrum evropského projektování a.s.
regionální rozvojová agentura
obsah
Úvodní slovo
Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové, vážení partneři,
úvodní slovo
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Centrum evropského projektování, ve které se poohlédneme za rokem 2013.
2
Centrum evropského projektování a.s. bylo založeno koncem roku 2008 s cílem stát se profesionálním partnerem organizaci v kraji i mimo něj. Od svého
založení se v oblasti profesionalizace naše společnost velmi posunula. Získali
jsme certifikace ISO 9001, 10006. Úspěšně jsme prošli certifikací Společnosti
pro projektové řízení a získali potvrzení o Efektivním projektovém řízení. Naši
projektoví manažeři jsou certifikováni v mezinárodně uznávané certifikaci
IPMA.
Obce, města a další subjekty se na nás mohou obrátit, pokud mají zájem o
zpracování žádosti, zajištění řízení projektu, kompletní administraci veřejné
zakázky, proškolení svých zaměstnanců v oblasti dotačního managementu,
veřejných zakázek či projektového řízení či ověřit kvalifikaci svých zaměstnanců v oblasti projektového řízení.
V roce 2013 jsme se stali první autorizovanou osobou v ČR v rámci národní
soustavy kvalifikací s oprávněním ověřovat kvalifikace manažer projektu a
administrátor projektu. V novém programovém období budou kladeny vyšší
nároky na odbornost a kvalifikaci jednotlivých členů projektových týmů. CEP
je již nyní připraven nabídnout akreditované kurzy a připravit na zkoušky.
Působení na poli dotací a veřejných zakázek je pohybem na minovém poli, na
kterém dochází průběžně k posunu „min“. Čelit tomuto prostředí, není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme říci, že se nám i v roce 2013 podařilo většinu
min minout a dojít s našimi projekty a zakázkami do zdárného cíle.
Za celý tým
Centra evropského projektování
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek
místopředseda představenstva
V tomto roce jsme připravovali 56 žádostí o dotaci a řídili jsme 160 projektů. Mezi našimi projekty jsou např. Obnova
bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov,
Městský úřad Nový Bydžov - efektivní úřad, Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických
nemocných, Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant a mnoho dalších.
Administrovali jsme 74 veřejných zakázek v objemu 472 mil. Kč.
Centrum evropského projektování zajišťovalo i v roce 2013 projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity. Tento
projekt poběží až do roku 2014. Jeho hlavním úkolem je pomoci potenciálním žadatelům a příjemcům v regionálním operačním programu severovýchod s přípravou a administrací projektů. Velkému zájmu se těší zejména semináře realizované
v rámci projektu, kde účastníci oceňují zejména přenos konkrétních zkušeností a možnost aplikovat informace ze semináře
v praxi.
V tomto roce jsme ukončili další z našich úspěšných projektů, jehož jsme byli nositelem a to projekt Úspěšná příprava
a realizace projektů vyžaduje připravené lidi. Tento projekt se zaměřil na přípravu účastníků ke zkoušce z projektového
managementu.
Dbáme i na vzdělávání vlastních zaměstnanců, které převážně financujeme z projektu EDUCEP II.
Centrum evropského projektování a.s. v roce 2013 pokračovalo v úspěšně nastartovaných aktivitách, a to především díky
společnému úsilí managementu akciové společnosti a představenstva, ale i regionálních partnerů, kterým bychom tímto
rádi poděkovali.
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Správní a organizační struktura
Na úvod naší výroční zprávy si dovolujeme uvést základní údaje o naší společnosti, správní a organizační strukturu
v roce 2013.
Název
Centrum evropského projektování a.s.
Zkrácený název
CEP
Právní forma
akciová společnost
Sídlo
Československé armády 954/ 7, 500 03 Hradec Králové
Kontakt
tel.: +420 495 817 802, fax.: +420 495 817 848, e-mail: [email protected]
WWW
www.cep-rra.cz
Datum vzniku
27. prosince 2007
Identifikační číslo
275 29 576
Spisová značka
B 2674 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení
43-890670267/0100, Komerční banka
Orgány společnosti
Statutární orgán – představenstvo
Ing. Klára Dostálová
předseda představenstva
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek
místopředseda představenstva
Josef Dvořák
člen představenstva
Milan Maček
člen představenstva
Miroslav Vlasák
člen představenstva
Dozorčí rada
MUDr. Jiří Veselý
předseda dozorčí rady
Ing. Jan Sobotka
místopředseda dozorčí rady
Mgr. Věra Sakslová
člen dozorčí rady
Prokura
Ing. Iva Krunčíková
prokurista
Akcionář
Královéhradecký kraj
jediný akcionář
Centrum evropského projektování a.s.
informace o organizaci jako celku
Informace o organizaci jako celku
3
informace o organizaci jako celku
Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.
4
Certifikaci považujeme za důležité potvrzení kvality služeb
Nabízíme kompletní administraci dotačních projektů od
A do Z. Konzultace projektového záměru, zpracování žádosti, řízení projektu, závěrečné vyúčtování. Převezmeme od Vás administrativní náročnost dotačních projektů.
Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných
zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci
procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích
řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do
výběrových řízení. Svěřte své nabídky do našich rukou.
Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru
Vašim potřebám. Realizujeme praktické kurzy v oblasti
projektového řízení, dotačního managementu a veřejných
zakázek. Naše kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem školství ČR.
Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných
v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů
a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou
nebo firmami.
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný
registr profesních kvalifikací existujících na pracovním
trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli
zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou
kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.
Do národní soustavy kvalifikací byly zařazeny nové profese z oblasti projektového řízení: projektový administrátor,
projektový manažer a manažer programů a portfolií.
Centrum evropského projektování a.s. se stalo první
autorizovanou osobou v ČR pro profese administrátor
projektu a manažer projektu.
Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby,
jimž bylo autorizujícím orgánem (v případě výše uvedených profesí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) přiznáno
právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní
kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. Certifikaci považujeme za důležité potvrzení kvality
služeb.
informace o organizaci jako celku
Autorizovaná osoba pro profese projektový manažer a projektový administrátor
5
Kvalita je pro nás důležitá
Certifikace projektového řízení v organizacích
Centrum evropského projektování a.s. se stalo první organizací, která úspěšně absolvovala proces Certifikace
projektového řízení v organizacích v souladu s rámcem
Národního certifikačního a akreditačního orgánu SPŘ
a dosáhla stupně způsobilosti C – Efektivní projektové
řízení.
V současné době, kdy se čím dál větší množství nejrůznějších lidských aktivit realizuje projektovým způsobem,
usiluje řada organizací o rozvoj řízení projektově orientovaných činností, chtějí dosáhnout vyšší míry efektivity,
resp. snížení rizik a problémů v projektech i v organizaci
samotné.
Řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003
V roce 2010 byl ve společnosti zaveden management
řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003, mezinárodní normy pro řízení jakosti projektů. Tento certifikát
je dalším potvrzením systematického a kvalitního řízení
projektů v rámci CEP.
Centrum evropského projektování a.s.
informace o organizaci jako celku
6
Certifikace projektových manažerů
V rámci CEP pracují zaměstnanci, kteří úspěšně prošli
certifikací v oblasti projektového řízení dle mezinárodního
standardu IPMA. Tato certifikace je procesem zaměřeným
na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení
v příslušném kontextu. Certifikace je ověřením takovéto
způsobilosti a nikoliv akademických úspěchů.
Certifikace konzultantů
V Centru evropského projektování rovněž působí Certifikovaná konzultantka řízení projektu IPMA PMC Ing. Iva
Krunčíková. Certifikace konzultantů je proces zaměřený
na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém
řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení
projektů, programů a portfolií a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu
(PM). Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat
znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifikace je ověřením takovéto způsobilosti.
Jsme přidružený člen Společnosti pro projektové
řízení
Společnost pro projektové řízení je zastřešující profesní
organizací projektových manažerů v České republice. Je
nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou
v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím
projektů v České republice, a to nezávisle na existenci
odlišných standardů a metodik.
Akreditace vzdělávacích kurzů
Kvalita našich kurzů je potvrzena i jejich akreditací u ministerstev.
Název akreditovaného programu
Akreditující organizace
Číslo/označení akreditace
Délka
školení
(hodin)
Finanční řízení projektů
Ministerstvo vnitra ČR
AK/PV-1123/2012
AK/VE-817/2012
6
Jak řídit projekt financovaný z OP LZZ?
Ministerstvo vnitra ČR
AK/PV-670/2012
AK/VE-483/2012
6
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Ministerstvo vnitra ČR
AK/VE-486/2012
AK/PV-673/2012
6
Co je projektové řízení?
Ministerstvo vnitra ČR
AK/VE-484/2012
AK/PV-671/2012
5
Veřejné zakázky dle zákona
Ministerstvo vnitra ČR
AK/PV-672/2012
AK/VE-485/2012
5
Projektové řízení ve veřejné správě dle
IPMA
Ministerstvo vnitra ČR
AK/PV-800/2011
AK/VE-563/2011
80
Administrátor projektu
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
MSMT-16379/2013-1/404
152
Manažer projektu
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
MSMT-16379/2013-1/404
152
informace o organizaci jako celku
Jak řídit projekt financovaný z OP VK?
7
Naši klienti
Mezi naše klienty patří například:
■ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
■ Město Litomyšl
■ Ministerstvo obrany ČR
■ Město Turnov
■ Nejvyšší kontrolní úřad
■ Praha 12
■ Český telekomunikační úřad
■ Obec Kuks
■ Generální ředitelství cel
■ Obec Holovousy
■ Fakultní nemocnice Hradec Králové
■ Obec Jičíněves
■ Fakultní nemocnice Olomouc
■ Střední průmyslová škola kamenická a sochařská
■ Krkonoše – svaz měst a obcí
■ Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
■ Kraj Vysočina
■ Nadace Východočeská onkologie
■ Statutární město Hradec Králové
■ Život bez bariér
■ Město Náchod
■ Arrow International CR a.s.
■ Město Jičín
■ Matrix a.s.
■ Město Broumov
■ Haly.biz s.r.o
■ Město Dvůr Králové nad Labem
■ OSNADO spol. s r. o.
■ Město Rokytnice v Orlických horách
■ DIKRAM s.r.o.
■ Město Špindlerův Mlýn
■ ICOM transport a.s.
■ Město Třebechovice pod Orebem
■ TL-Ultralight s.r.o.
Centrum evropského projektování a.s.
informace o organizaci jako celku
Centrum evropského projektování a.s. v roce 2013 v číslech
Projekty
Počet
Výše dotace projektů
Zpracované žádosti v roce včetně nerozhodnutých žádostí
56
322 678 981,32 Kč
Realizované projekty
160
3 124 598 301,31 Kč
Celkem
216
3 447 277 282,63 Kč
Veřejné zakázky
Počet
Vyhlášené a administrované zakázky
74
Lektorská činnost
Počet účastníků
12
145
8
Centrum evropského projektování – partner na cestě k Vašim cílům
Cílevědomě
Energicky
Precizně
Tým Centra evropského projektování
výroční zpráva
472 256 455 Kč
Počet seminářů
Realizované semináře v rámci projektu PAAK i komerčně
2013
Předpokládaná
hodnota
Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty
PAAK v šestém roce realizace
Název projektu
Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Žadatel
Centrum evropského projektování a.s.
Operační program
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Rozpočet
64 243 716,86 Kč
Výše dotace
56 211 169,79 Kč
Partneři projektu
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz
Královéhradecký kraj
připravujeme a řídíme vlastní projekty
regionální rozvojová agentura
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
9
www.kr-kralovehradecky.cz
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
www.pardubickykraj.cz
Webová stránka projektu
www.cep-rra.cz/paak
Projekt Posílení absorpční
a administrativní kapacity (PAAK) má za sebou
další úspěšný rok, během
kterého poskytoval příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pomoc
při administraci a realizaci jejich projektů. Předkladatelem
projektu je Centrum evropského projektování. Na rozhodování o projektu se podílejí jeho partneři - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Celkové náklady projektu
přesáhnou 64 miliony korun, z toho zhruba 56,2 milionu
činí dotace.
Projekt PAAK umožňuje sdílet zkušenosti a znalosti jiných
pomocí tzv. pilotních projektů. Ty mohou být vzorem a inspirací pro další žadatele a příjemce v případě, že s projektem začínají, že již uspěli a vstupují do realizace nebo
projekt ukončují a vstupují do fáze udržitelnosti projektu.
Podpora získávání dalších znalostí a zkušeností pro příjemce pomoci spočívá i v organizaci otevřených seminářů
v rámci projektu PAAK.
I. Pilotní projekty
Projekt PAAK disponuje 37 pilotními projekty. Asistence pilotním projektům při přípravě je poskytována 9 projektům,
28 projektům je poskytována asistence při realizaci a administraci, z nichž jsou 3 v realizaci a dalších 23 projektů je
již ve fázi udržitelnosti. Dva příjemci asistence se rozhodli
projekt ukončit ve fázi realizace.
Pilotní projekty, které v roce 2013 ukončily svoji realizaci a dostaly se do fáze udržitelnosti:
Královéhradecký kraj
■ Propagace Podkrkonoší
Cílem projektu bylo prostřednictvím informačních a propagačních kampaní rozšířit činnosti cestovního ruchu
(CR), zkvalitnit služby CR a jejich efektivní koordinaci
a rozvoj stávajícího marketingu. V rámci projektu vznikly
nové webové stránky www.podkrkonosi.eu včetně mapového portálu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o dění a o plánovaných akcích v Podkrkonoší. Dále
byly vytvořeny tiskoviny s tipy na výlety, venkovní mapy,
vznikla fotobanka. V průběhu projektu bylo zorganizováno
Centrum evropského projektování a.s.
připravujeme a řídíme vlastní projekty
10
několik sezónních promoakcí zaměřených na otevírání
nebo zavírání sezóny v Podkrkonoší. Vytvořené tiskoviny
(propagační materiály) jsou k dispozici v informačních
centrech v oblasti Podkrkonoší a v elektronické podobě na
webových stránkách www.podkrkonosi.eu.
■ Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky ve
Vamberku
Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu Muzea krajky ve Vamberku, spojená zároveň s modernizací a rozšířením expozic muzea krajky.
Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce
objektu tak přispěla k zachování kulturního dědictví České
republiky. Jeho stěžejním cílem bylo provést rekonstrukci,
modernizaci a rozšíření budovy muzea v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže
nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské
tradici a umění krajky v Čechách. Projekt pomůže udržet
vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění tak,
aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky.
Pardubický kraj
■ Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční
zámek č. p. 5
Předmětem projektu byla rekonstrukce renesančního
zámku, který je kulturní památkou, za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení zámecké prohlídkové trasy. Cílem projektu bylo zároveň rozšířit a zkvalitnit služby
a zázemí pro návštěvníky. V renesančním sále zámku byl
kromě expozice vytvořen prostor pro zhlédnutí videoprojekcí v rámci prohlídkového okruhu. V nových prostorách
je umístěna pokladna s prodejnou suvenýrů, na zámku
byly také vybudovány nové toalety, včetně bezbariérového
WC. Realizací projektu došlo k rozšíření nabídky cestovního ruchu městyse Choltic i turistické oblasti Pardubicko.
II. Semináře
Dalším stěžejním nástrojem, pomocí něhož dochází k naplnění hlavního cíle projektu (tj. rozvoj lidských zdrojů,
předávání zkušeností s asistencí), je pořádání konferencí,
seminářů a workshopů.
Semináře jsou určené pro realizátory projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II
■ Marketing cestovního ruchu Broumovska
Hlavním cílem projektu bylo zajistit koordinovaný a systematický rozvoj cestovního ruchu Broumovska a zvýšit
návštěvnost tohoto regionu. Cíle projektu bylo dosahováno prostřednictvím zajištění destinačního managementu,
který se systematicky věnoval rozvoji partnerství a produktů cestovního ruchu. Vzniklo také několik studií proveditelnosti, které se zabývaly např. možností vybudování
ptačích pozorovatelen, hospodářského lesa s výběhy pro
zvěř, naučné stezky samoobnovujícím lesem atd. V rámci
projektu byly vytvořeny propagační materiály ve formě letáčků a drobných propagačních předmětů.
2013
výroční zpráva
Seminář k novele zákona o veřejných zakázkách v Náchodě,
leden 2013
Severovýchod a jejich témata jsou volena tak, aby co nejlépe vystihovala jejich potřeby.
V roce 2013 se uskutečnily celkem 2 otevřené semináře,
v rámci kterých se proškolilo 94 účastníků. První seminář
byl zaměřený na Novelu zákona o veřejných zakázkách
a věnoval se také nejčastějším pochybením zadavatelů
veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS.
Druhý seminář se věnoval rizikům programů a projektů,
přístupu k definici rizika a řízení rizik s následující vazbou
na řízení programu a dílčích projektů. Dále byla probírána
témata týkající se komunikace v projektech, účastníci se
seznámili s metodou postupu vytváření analýzy zainteresovaných stran a komunikačního plánu.
Semináře pořádané v rámci projektu PAAK se setkaly
s velice pozitivním ohlasem účastníků, kteří oceňovali
především přínos pro realizaci jejich projektů a příklady
z praxe.
Projekt PAAK se na Vás těší i v dalším roce své existence.
Další informace i veškeré podklady k seminářům naleznete na webové stránce projektu PAAK: http://www.cep-rra.
cz/paak/.
Pilotní projekt z Královéhradeckého
kraje
NÁZEV
PROJEKTU
Centrum studií a prezentace
krajkářského řemesla a umění
krajky v Čechách – Centrum
krajky ve Vamberku
ŽADATEL
Muzeum a galerie Orlických hor
OPERAČNÍ
PROGRAM
Regionální operační program
NUTS II Severovýchod
DOBA
REALIZACE
prosinec 2011 – prosinec 2013
CELKOVÉ
VÝDAJE
31 774 327,39 Kč
VÝŠE DOTACE
25 849 163,74 Kč
Do projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity
(PAAK) se v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního
ruchu jako pilotní projekt zapojil i projekt „Centrum studií
a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – Centrum krajky ve Vamberku“, jehož nositelem je
Muzeum Orlických hor.
Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu muzea spojená s modernizací a rozšířením expozic. Budova muzea krajky je národní kulturní
památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR.
Rekonstrukce objektu přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky.
IPRM v rámci ROP SV v Liberci, červen 2013
Hlavním cílem projektu bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která
přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění
krajky v Čechách.
Centrum evropského projektování a.s.
připravujeme a řídíme vlastní projekty
regionální rozvojová agentura
11
připravujeme a řídíme vlastní projekty
Muzeum je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky
přijíždějící do Vamberka z blízkého i vzdáleného okolí.
Rekonstrukce muzea krajky umožnila zlepšit podmínky
pro stávající expozici a péči o sbírky. Půdní vestavbou do
podkroví a rekonstrukcí 3. NP vznikly nové prostory pro
výstavu sbírek i nové prostory pro pracovníky muzea, které tím získalo nové depozitáře, kanceláře a pracovny, vč.
důstojného sociálního zázemí (kuchyňka a soc. zařízení).
Kromě nových expozic, které byly vybaveny novými vitrínami a novými praktickými výstavními pomůckami a audiovizuální technikou, byla zřízena interaktivní dílna, kde
se mohou děti i jejich rodiče zábavnou formou seznámit
s výrobou paličkované krajky.
Rovněž bylo zrekonstruováno a nově zařízeno sociální
zázemí pro návštěvníky (WC a šatna). Objekt byl vybaven
12
Rekonstruovaný průjezd s lunetami
2013
výroční zpráva
zabezpečovacím zařízením, které zajistí bezpečnost
a ochranu sbírek i návštěvníků muzea. Budova muzea
a jeho nové expozice byly zároveň zpřístupněny pro handicapované návštěvníky. Ve dvorní přístavbě byl nainstalován výtah, který umožní imobilním návštěvníkům dostat
se do expozic ve všech podlažích.
Realizací projektu byly naplněny důležité obecné cíle,
nejdůležitějším z nich je podpora rozvoje regionálního
i místního cestovního ruchu. Výstupem projektu je nejen
dokonalá muzejní prezentace krajkářského řemesla
a světově proslulého umění české krajky, ale také vytvoření Centra krajky, které se jako jediné v republice bude
i nadále soustavně zabývat touto tématikou. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit
pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského
umění tak, aby se opět stal cílem turistů poznávajících
nejvýznamnější místa České republiky.
Expozice muzea
Úspěšná příprava a realizace projektů
vyžaduje připravené lidi
ŽADATEL
Centrum evropského projektování a.s.
PARTNER
PROJEKTU
Centrum EP
OPERAČNÍ
PROGRAM
OPVK – oblast podpory 3.2
ROZPOČET
1 331 890 Kč
VÝŠE DOTACE
1 245 720 Kč
Cílem projektu realizovaného v letech 2012 - 2013 bylo
vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program pro další individuální vzdělávání zaměřený na oblast projektového řízení.
To je řešeno v obecné rovině tzn., že se nevěnuje pouze
dotačním projektům.
Vzdělávací program je složen z 9 modulů, které řeší problematiku jednotlivých fází projektu od inicializace projektu přes jeho plánování, řízení a ukončení. Součástí je
i zvládnutí nezbytné problematiky z oblasti behaviorálních
dovedností. Vytvořený program použil časově nejméně
náročnou formu kombinující přednášky a workshopy
s e-learningovým studiem. E-learningová aplikace poskytuje účastníkům nejnutnější studijní materiály, umožňuje
prostřednictvím testů odzkoušet si zvládnutí probraného
tématu, případně využít možnosti elektronické konzultace
s přednášejícími. Účastníci školení na závěr obhajovali
vlastní projekty, na nichž pracovali v průběhu školení. Školení provedli lektoři vlastnící certifikaci IPMA s potřebnými
zkušenostmi ze vzdělávání dospělých.
Cílovou skupinu vzdělávacího programu tvoří zájemci
z různých oblastí působení v podnikatelské sféře, státní
správě a studenti bez ohledu na věk. Vzdělávací program
je koncipován tak, aby jej byli schopni zvládnout všichni,
kdo mají ukončený střední stupeň vzdělání. Se získanými
informacemi a praktickými zkušenostmi se účastník může
věnovat řízení projektů, případně si může sestavit postupy
pro optimální úspěšné řešení jakéhokoliv úkolu v běžném
či pracovním životě.
Centrum evropského projektování vytvořilo vzdělávací
program, který byl akreditován pro získání kvalifikace
Manažer projektu a Administrátor projektu, které byly do
Národní soustavy kvalifikací zařazeny v roce 2013, tedy
v době, kdy uvedený projekt skončil. V rámci udržitelnosti
CEP a.s. nabízí akreditovaná školení k získání uvedených
kvalifikací. Projekt umožnil CEP a.s. získat i autorizaci
k provádění přezkušování v rámci Národní soustavy kvalifikací.
Závěrečná prezentace účastníků kurzu
Centrum evropského projektování a.s.
připravujeme a řídíme vlastní projekty
regionální rozvojová agentura
13
oddělení projektového řízení
14
Oddělení projektového řízení
V roce 2013 došlo ke sloučení dvou oddělení – investičních projektů a životního prostředí a neinvestičních projektů a rozvoje podnikatelského sektoru.
Tímto spojením se dostalo projektovému řízení jednotného vedení. Celé oddělení se podílí na zpracování žádostí
o dotaci a řízení projektů v době realizace a udržitelnosti.
Oddělení úzce spolupracuje s ostatními odděleními organizace, zvláště pak s oddělením veřejných zakázek a také
oddělením projektu PAAK.
Tým projektových manažerů zpracovával projekty pro klienty z veřejné správy, podnikatelské oblasti, a také z neziskové sféry.
Oblasti rozvoje, které byly projekty podpořeny: vzdělávání
ve firmách a ve veřejné správě, podpora cestovního ruchu,
inovace, výzkum a vývoj, podpora regionálního školství,
investice do nemovitostí, rozvoj venkova a další.
Operační programy:
■ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,
■ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
■ Operační program Podnikání a inovace,
■ Program rozvoje venkova,
■ Regionální operační program NUTS II Severovýchod,
■ Operační program Věda a výzkum pro inovace,
■ Operační program Životní prostředí,
■ Integrovaný operační program,
■ Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika,
■ Národní program podpory cestovního ruchu.
98% ÚSPĚŠNOST PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
Stali jsme se významným partnerem pro subjekty veřejné
správy, s nimiž spolupracujeme na řízení jejich projektů.
Námi podané projektové žádosti v oblasti rozvoje měst
(OP Lidské zdroje a zaměstnanost) měly 98% úspěšnost.
Téměř všechny získaly finanční dotaci.
2013
výroční zpráva
Zároveň se stáváme také významným partnerem pro podnikatelskou sféru. Zvláště pak v oblasti zpracování žádostí
a řízení projektů v Operačním programu Podnikání a inovace.
CENTRAL EUROPE
V roce 2013 jsme se pokračovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při realizaci projektu Central
Europe - Národní kontaktní místo. Poskytovali jsme služby
v podobě expertní podpory příjemcům dotace či potenciálním žadatelům programu Central Europe. Nejvyšší podíl
činnosti Centra evropského projektování a.s. byl v tomto
roce na tvorbě shrnující publikace o projektech českých
partnerů podpořených projektů programu Central Europe.
Rok 2013 se nesl ve znamení přehledu právě končícího
rozpočtového období 2007 – 2013 z pohledu programu
nadnárodní spolupráce Central Europe. Na počátku roku
byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace s názvem
„Projekty v programu Central Europe, zapojení českých
partnerů v rámci uskutečněných výzev v období 2007 –
2013“. Jedná se o přehled všech podpořených projektů
programu. Kromě jejich obecného představení seznamuje
se všemi projektovými partnery a popisuje zkušenosti především českých partnerů s přípravou a se zapojením do
realizace těchto nadnárodních projektů. CEP systematicky
aktualizuje tuto rozsáhlou publikaci a průběžně doplňuje
aktuální informace v závislosti na probíhající realizaci programu Central Europe.
Na sklonku roku jsme dle zadání Ministerstva pro místní
rozvoj dopracovali Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů z programu Central Europe 2007 – 2013, který slouží
jako příklad dobré praxe úspěšně realizovaných projektů
s českým zastoupením. Hlavním cílem této publikace je
přiblížit program potenciálním žadatelům v novém období
2014 – 2020 a seznámit je nejen s konkrétními výstupy
projektů ale také s osobními zkušenostmi českých projektových partnerů s realizací projektu, které se mohou stát
klíčem k úspěchu pro další žadatele.
Obě publikace jsou ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci Evropská územní spolupráce/
Central Europe.
regionální rozvojová agentura
Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů
z programu Central Europe 2007 – 2013
oddělení projektového řízení
3ě¯NODG\GREU«SUD[H
15
Projekty v programu Central Europe
zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období 2007-2013
(verze březen 2013)
LEKTORSKÁ ČINNOST
Projektoví manažeři se zapojují nejen do práce na projektech. Nedílnou součástí jejich práce je i lektorská a školící
činnost.
Pravidelně pořádáme semináře zaměřené na problematiku správné realizace projektů financovaných z národních
či strukturálních fondů.
■ Projektové řízení
■ Jak řídit projekt v OP LZZ
■ Finanční řízení projektů
■ Intezivní příprava na mezinárodní certifikaci IPMA
AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ
KURZY
Manažer projektu
Administrátor projektu
V únoru 2013 vešly v platnost standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které stanovují podmínky pro
získání kvalifikace. Nové obory vzdělávání v projektovém
řízení v rámci národní kvalifikace jsou: Manažer projektu,
Administrátor projektu a Manažer portfolií a kompletních
projektů.
Získali jsme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke vzdělávacím programům Manažer a Administrátor projektu.
Zároveň jsme se zapojili do národního projektu UNIV3.
MŠMT tímto projektem řeší soulad mezi obsahem vzdělávání a hodnotícím standardem. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt UNIV3 vytvořením
modulových rekvalifikačních programů podle standardů
Národní soustavy kvalifikací (NSK), které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím
rekvalifikační vzdělávání.
V rámci projektu jsme vytvořili obsah vzdělávání (rekvalifikačního kurzu) a obsah zkoušky pro profesi Administrátor
či Manažer projektu. Vše jsme pilotně prověřili. Každou
z kvalifikací takto prověří 3 nezávislé instituce a výstup
z kurzu i ze zkoušky bude hodnocen komisí. Na základě
Centrum evropského projektování a.s.
oddělení projektového řízení
16
dodaných podkladů bude vytvořen podrobný popis vzdělávacího kurzu, a také podrobný popis obsahu a průběhu
zkoušky. Tak dojde ke sjednocení výuky a také k jednotnému přístupu ke zkoušce.
Cyklostezka Hradec Králové
Josefov – Kuks
ŽADATEL
Královéhradecká labská o.p.s.
OPERAČNÍ
PROGRAM
ROP NUTS II Severovýchod
ROZPOČET
64 799 814,60 Kč
VÝŠE DOTACE
52 405 540,26 Kč
Obecným cílem projektu
je vybudování cyklostezky
sloužící především pro potřeby rozvoje cestovního ruchu
a zvýšení atraktivity regionu
pro život obyvatel a návštěvníků kraje. Projekt předpokládal, a jeho cílem bylo, vybudovat cyklostezku, která by v sobě integrovala základní
potřeby návštěvníků regionu na ekologickou dopravní obslužnost a zároveň by nahradila trasu stávající cyklotrasy
č. 24 Labské. Cyklostezka propojí nejzajímavější regionální památky (Kuks) s krajským městem v návaznosti na
další cyklostezky, které se křižují ve městě.
dojde k vytvoření nových kvalitních podmínek pro rozvoj
rekreační a turistické cyklistiky v regionu. Užívání cyklostezky je víceúčelové - jedná se o nemotoristickou komunikaci sloužící jako cyklistická stezka, pěší stezka a stezka
pro in-line bruslaře.
Dle zahraničních zkušeností je cykloturistika důležitý hospodářský faktor, jehož poptávka roste i v době ekonomické krize. Projekt sám sice není ziskový, ale má významné
socioekonomické dopady pro region. Jeho realizací došlo
ke snížení emisí výfukových plynů, k úspoře pohonných
hmot, zvýšení zdraví obyvatel, včetně jejich bezpečnosti.
Centrum evropského projektování a.s. pomohlo získat
dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou
realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel.
Královéhradecká labská o.p.s., která na tento projektový
záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, byla
realizátorem projektu, ale také subjektem, který bude nadále zajišťovat udržování výstupů, jejich rozvoj v provozní
fázi a multiplikační efekt navazujícími aktivitami a projekty.
Výstupem projektu je vytvoření více než 20 km stezky
pro aktivní odpočinek turistů a návštěvníků regionu. Výsledkem projektu je vytvoření páteřní cyklostezky, která je
zároveň i cyklistickou stezkou mezinárodní. Její realizací
Areál agroturistiky ve Štěnkově – Ranč
Orlice – hipoturistika v Třebechovicích
2013
výroční zpráva
ŽADATEL
MAVOS s.r.o
OPERAČNÍ
PROGRAM
ROP NUTS II Severovýchod
ROZPOČET
15 490 856,17 Kč
VÝŠE DOTACE
9 222 396,97 Kč
regionální rozvojová agentura
Ranč Orlice je zařízení pro odpočinek, relaxaci a sportovní
vyžití pro turisty, cyklisty, rodiny s dětmi, seniory a milovníky venkova a zejména koní. Je tu vybudováno moderní
ubytování apartmánového typu pro týdenní, dvoutýdenní
nebo víkendové pobyty. Zároveň nový areál slouží jako
pobytové centrum pro turisty, kteří se zaměřují na jezdecký sport, cyklistiku, pěší turistiku a pobyty v přírodě.
Součástí projektu bylo i vyznačení nové hipostezky, která
vede hradeckými lesy.
Realizace projektu probíhala v letech 2011 až 2013. Společnost MAVOS s.r.o. získala na stavbu ranče dotaci ve
výši 9,2 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých
15,5 mil. Kč.
Centrum evropského projektování a.s. pomohlo získat
dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou
realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel.
Zavedení nových technologií výroby ve
společnosti DITON s.r.o.
ŽADATEL
DITON s.r.o.
OPERAČNÍ
PROGRAM
OP Podnikání a inovace
ROZPOČET
42 620 000 Kč
VÝŠE DOTACE
21 310 000 Kč
Společnost DITON s.r.o. začala v loňském létě realizovat
projekt financovaný z Operačního programu podnikání
a inovace. Projekt spočívá v zavedení tří nových produktů
na trh. Prvním novým produktem je Dlažba vibrolitá. Jedná
se o zcela nový dlažební prvek pro pochozí a pojezdové
plochy. Dalším produktem je Plošná dlažba vibrolisovaná
s inovovanou úpravou povrchu a produkt Plotová konstrukce vibrolitá. Jedná se o nový plotový prvek ohraničující
konstrukce pozemního stavitelství. Na všechny tři produkty je možné aplikovat nový proces ochrany AQUASTOP
nebo fotokatalicky aktivní složku EKOAKTIV pro čištění
ovzduší. Oba uvedené procesy jsou rovněž výsledky
vlastního vývoje společnosti. Realizací projektu dojde
k pořízení strojního vybavení a souvisejících stavebních
prací potřebných pro uvedení nových výrobků a procesů
do sériové výroby. Celkové náklady projektu činní více než
42 mil. Kč.
Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci,
zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci
projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel.
Realizace projektu bude probíhat do konce roku 2014. Cílem projektu je snaha o získání nové konkurenční výhody
zavedením nových výrobků na trh betonových výrobků.
Ranč Orlice
Centrum evropského projektování a.s.
oddělení projektového řízení
V letošním roce byla uvedena do provozu novostavba
„Areálu agroturistiky ve Štěnkově – Ranč Orlice“, kterou
zrealizovala společnost MAVOS s.r.o. v rámci rozvoje
turistického ruchu v oblasti. Ranč Orlice se nachází na
pozemcích o rozloze cca 13 ha, s pastvinami pro koně, na
klidném místě v krásném prostředí přírodní památky Orlice, v osadě Štěnkov, která je 1 km od města Třebechovice
pod Orebem, jehož je součástí, a 14 km od Hradce Králové. Společnost MAVOS s.r.o. získala na tento projektový
záměr dotaci z ROP NUTS II Severovýchod.
17
oddělení projektového řízení
18
Areál bývalé fary v Dubenci dostal novou tvář
Sportovně relaxační areál Hradec
Králové
ŽADATEL
PACLÍK s.r.o
ŽADATEL
Park Golf a.s.
OPERAČNÍ
PROGRAM
ROP NUTS II Severovýchod
OPERAČNÍ
PROGRAM
ROP NUTS II Severovýchod
ROZPOČET
72 987 340,72 Kč
ROZPOČET
83 462 388,76 Kč
VÝŠE DOTACE
33 792 419,68 Kč
VÝŠE DOTACE
23 657 486,92 Kč
V letošním roce byla po
náročné rekonstrukci dokončena obnova areálu bývalé
fary v Dubenci. Rekonstrukcí
celého prostoru, která byla
předmětem projektu, došlo
k záchraně kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a zároveň k oživení celého prostoru. Areál nyní slouží jako penzion nabízející ubytování,
stravování, sportovní a wellness služby.
Realizace projektu probíhala v letech 2011 až 2013. Společnost PACLÍK s.r.o. získala na rekonstrukci fary dotaci
ve výši téměř 34 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily
necelých 73 mil. Kč.
Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci,
zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci
projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel.
Realizátorem akce byla společnost PACLÍK s.r.o., která
na tento projektový záměr získala dotaci z ROP NUTS II
Severovýchod. Z původního areálu chátrajících objektů
vznikl stylový penzion, který stojí určitě za návštěvu.
Na okraji Hradce Králové,
v Roudničce, se nachází
golfový areál. Jeho součástí
se v letošním roce stal nový
objekt golfového klubu s restaurací a hotelem. Nové
sportovně-relaxační a ubytovací zařízení zahrnuje nabídku komplexních služeb, včetně zajištění gastronomických,
sportovních a relaxačních aktivit.
Nový hotel pro sportovce v současnosti nabízí hotelové
služby třídy 4*, má ubytovací kapacitu 12 lůžek a 3 přistýlky, v 6-ti klimatizovaných pokojích, z nichž je krásný pohled
na golfové hřiště. Všechny pokoje jsou vybaveny moderní
koupelnou, která je přístupná přímo z lůžkové části.
Pro hosty i návštěvníky areálu je dále v provozu designová restaurace s panoramatickým výhledem do přilehlé
přírody a zeleně, která nabízí široký sortiment pokrmů.
V letních měsících je hostům k dispozici arkádovitá terasa
s výhledem na dominantu golfového hřiště, ostrovní jamku. Hotel dále nabízí posezení v kavárně, která je uzpůsobena i k pořádání různých školení, jednání a seminářů
(je kompletně ozvučena a disponuje televizí i s možností
projekce).
Pro návštěvníky golfového areálu bylo v hotelu vybudováno komfortní zázemí. Jsou tu pro ně k dispozici šatny
s uzamykatelnými a zabezpečenými skříňkami, sociální
zařízení, WC a prodejna sportovních potřeb. Pro rodiny
s dětmi je k dispozici dětský koutek a hřiště pro disk golf.
První podlaží objektu hotelu je bezbariérové, takže restaurace je snadno dostupná zdravotně handicapovaným občanům. Pro tyto osoby jsou vyhrazena taktéž 4 parkovací
stání.
Přímo v areálu je pro klienty dostatečné množství parkovacích míst, na nově vybudovaném parkovišti.
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Získané dotační prostředky umožní obnovit přibližně
jednu pětinu objektu kláštera a klášterní zahradu včetně
staveb, které se v ní nacházejí. Projekt předpokládá obnovení funkce kláštera a klášterní zahrady se zaměřením na
zvyšování kvality života regionu. Jedná se o rekonstrukci
prostor, které nejsou v současné době využívány. Z těchto místností a chodeb budou zřízeny přednáškové sály,
výstavní plochy, studovny. Budou rekonstruovány sítě (odpady, elektřina, topení apod.), spojovací chodby. Součástí
projektu je i rekonstrukce zahrady kláštera.
oddělení projektového řízení
Hlavní cíl projektu, zatraktivnění a rozšíření nabídky služeb
cestovního ruchu v regionu Hradce Králové, byl dosažen
realizací projektu v plném rozsahu. Vybudovaný a dokončený areál má přispět k tomu, aby návštěvníci a turisté
měli možnost kvalitní rekreace a sportovního vyžití.
19
Celý projekt realizovala společnost Park Golf a.s., která na
tento záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod.
Realizace projektu probíhala v letech 2011 až 2013. Společnost Park Golf a.s. získala na stavbu dotaci ve výši
23,65 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých
83,5 mil. Kč.
Centrum evropského projektování a.s. pomohlo získat
dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou
realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel.
Revitalizace kláštera v Broumově
ŽADATEL
Benediktínské opatství sv.
Václava v Broumově
OPERAČNÍ
PROGRAM
IOP
ROZPOČET
258 953 841 Kč
VÝŠE DOTACE
242 479 354 Kč
Realizací projektu dojde k vytvoření ekologického a kulturního centra regionu. V rámci projektu předpokládá také
vytvoření nové programové náplně, spočívající v pořádání
ekologických, kulturních a vzdělávacích akcí a vytvoření
vzorového projektu oživení národní kulturní památky včetně zpracované metodiky postupu rekonstrukčních prací
pro širokou odbornou veřejnost. Broumovský klášter se
tak stane regionálním centrem kultury, hudby, divadelních
představení a ostatních aktivit. Ukončení projektu je plánováno na prosinec roku 2014.
Z Integrovaného operačního programu získalo Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově dotaci na projekt pod názvem „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
– revitalizace kláštera“. Stavební práce byly zahájeny dne
15. listopadu 2013, kdy vítěz výběrového řízení převzal
staveniště.
Centrum evropského projektování a.s.
oddělení veřejných zakázek
Oddělení veřejných zakázek
Oddělení zajišťuje:
■ Poradenství v oblasti veřejných zakázek
■ Právní zajištění organizace (příprava a schvalování
smluv, aktualizace obchodního rejstříku atd.)
■ Komplexní realizaci veřejných zakázek
■ Kontrolu zadávacích řízení
■ Zpracování nabídek klientů do zadávacích řízení
■ Zpracování nabídek Centra evropského projektování
do zadávacích řízení
Komplexní realizace veřejných zakázek:
■ dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,
■ dle pravidel jednotlivých operačních či dotačních programů.
Co komplexní služby obsahují:
Konzultace podmínek
a průběhu zadání
20
Vedení
ní kompletní
dokumentace
umentace
Příp
Příprava
zadávací
dokumentace
do
Podpis smlouvy
ouvy
s vítězným uchazečem
hazečem
Vyhlášení
zakázky
Vyřizováníí
námitek
Přůběž komunikace
Přůběžná
s uchazeči
Otvírání obálek
nabídkami
s nabíd
Výběr nejvhodnější
jší nabídky
a oznámení výsledků
ýsledků
Posouzení a hodnocení
nabídek
Zajišťujeme rovněž Profil zadavatele pro veřejné či dotované zadavatele zdarma https://zakazky.cep-rra.cz/.
Kontrola výběrových řízení
Konzultace s klientem ohledně probíhajících a ukončených
veřejných zakázek. Kontrola všech dokumentů souvisejících s výběrovým řízením a správného administrativního
postupu. Kontrola správnosti z hlediska relevantního
operačního programu, kontrola dle správnosti postupu dle
předpokládané hodnoty a druhu zadavatele. Konzultace
výstupů z kontroly.
Zpracování nabídek do výběrových řízení
Konzultace s klientem, příprava podkladů odpovídajících dané výzvě a danému operačnímu programu,
2013
výroční zpráva
administrativní příprava nabídky, kompletace nabídky pro
podání a poradenství pro klienta. Správnost a formální
úplnost nabídek uchazeče - uchazeč se může soustředit
na vlastní stránku nabídky a své obchodní činnosti. Úspora času pro klienta a nevyřazení nabídky pro formální
požadavky.
Poradenství
Poradenství s přípravou zadávacího řízení - určit správně
druh řízení dle zadavatele, předpokládané hodnoty, operační program. Poradenství na správnost administrace VŘ
a jeho náležitosti. Poradenství při dotazech, námitkách,
doplňování apod.
regionální rozvojová agentura
ZADAVATEL
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA
TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OPERAČNÍ
PROGRAM
Argo Hytos
Zajištění jazykové výuky pro ARGO -HYTOS
s.r.o.
750 750
mimo ZVZ dle
OPLZZ
OPLZZ
ARROW International CR, a.s.
Redukce VOD sloučenin
800 000
otevřené
nadlimitní
OPŽP
ARROW International CR, a.s.
výběrové řízení na centrální zvlhčování
7 800 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Technologická linka pro potisk žilních katetrů
1 050 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka pro zařízení pro testování průchodnosti 5ti lumenových žilních katetrů
807 500
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka lisovacích strojů pro výrobu plastových dílů dýchacích obvodů a jejich periferií
10 740 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Veřejná zakázka na robotické pracoviště
montáže epidurálních jehel se styletem
150 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka automatického stroje pro hrotování
trubiček
4 500 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka automatického stroje pro tepelnou
finalizaci tvaru a kompletaci extrudovaných
trubiček
2 000 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Vstříkolis na výrobu plastových konektorů na
plastových trubičkách
760 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka automatického stroje pro hrotování
trubiček 2
4 500 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ARROW International CR, a.s.
Dodávka poloautomatického stroje pro
montáž sestav zaváděcích drátů
8 000 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
Broumovský
klášter
Technický dozor investora
1 657 000
ZPŘ
IOP
Broumovský
klášter
Koordinátor BOZP
1 480 000
ZPŘ
IOP
Broumovský
klášter
Restaurátorský dohled
VZMR
IOP
CLITIA
Vybavení interiéru
16 817 957
Nadlimitní
otevřené
ROP SV
Gymnázium
Dobruška
Dodávka počítačů
400 000
VZMR
OPVK
270 000
Centrum evropského projektování a.s.
oddělení veřejných zakázek
Přehled veřejných zakázek
21
oddělení veřejných zakázek
22
ZADAVATEL
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA
5 500 000
TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OPERAČNÍ
PROGRAM
ZPŘ
bez dotace
VZMR
OPVK
Gymnázium Jičín
Rekonstrukce šaten
Gymnázium Jičín
Učební pomůcky
Gymnázium
Náchod
Dodávka IT techniky
1 350 000
ZPŘ
OPVK
Gymnázium
Trutnov
Dodávka ICT techniky
1 200 000
ZPŘ
OPVK
Hodonín
Transparentní, otevřený úřad - Hodonín
3 452 012
ZPŘ
OPLZZ
HPH, spol. s r.o.
Stavební práce
nadlimitní dle
OPPI
OPPI
Hradecký venkov
Rekonstrukce 3 kostelů
Katastrální úřad
Výměna oken a zateplení + azbest KP Trutnov
Královéhradecký
kraj
936 000
130 000 000
1 572 500
VZMR
12 000 000
podlimitní
otevřené
OPŽP
TDI nemocnice Náchod
8 000 000
nadlimitní
ROP SV
Královéhradecký
kraj
Vnitřní vybavení – nábytek – Gymnázium J.
K. Tyla
4 500 000
ZPŘ
KHK
Královéhradecký
kraj
Sanitární technika – Gymnázium J. K. Tyla
490 000
ZPŘ
KHK
Královéhradecký
kraj
AV Technika – Gymnázium J. K. Tyla
2 000 000
ZPŘ
KHK
Královéhradecký
kraj
Osvětlení budovy – Gymnázium J. K. Tyla
550 000
ZPŘ
KHK
Lékařská fakulta
UK v HK
AV technika
11 900 000
nadlimitní
VAVPI
Lékařská fakulta
UK v HK
Aktivní prvky strukturované kabeláže
9 300 000
nadlimitní
VAVPI
Lékařská fakulta
UK v HK
Přístrojové vybavení
6 000 000
nadlimitní
VAVPI
Lékařská fakulta
UK v HK
Příjezdová komunikace
1 500 000
nadlimitní
VAVPI
Lékařská fakulta
UK v HK
Optická trasa
2 200 000
VZMR
bez dotace
Libáň
Výstavba autobusového nádraží
5 000 000
ZPŘ dle ZVZ
ROP SV
Litomyšl
VŘ – právní služby
VZMR
IOP
2013
výroční zpráva
680 000
regionální rozvojová agentura
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA
7 000 000
TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OPERAČNÍ
PROGRAM
Otevřené
nadlimitní
IOP
Litomyšl
VŘ - dětský program a andělé – 2 části
Litomyšl
Koordinace prodloužení
930 000
VZMR
IOP
Litomyšl
Finance a administrativa prodloužení
930 000
VZMR
IOP
Město Jilemnice
Dodávka technologie digitálního kina
1 000 000
ZPŘ
bez dotace
Město Jilemnice
Vybavení kina sedačkami
1 200 000
ZPŘ
bez dotace
Město Měziměstí
Modernizace ZŠ Meziměstí
6 197 000
ZPŘ
OPŽP
Město Náchod
Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě
1 080 000
ZPŘ
OPLZZ
Město Přelouč
Zvýšení kvality řízení a good governance
v Městském úřadu Přelouč 2. dílčí části)
695 000
ZPŘ dle OP
OPLZZ
Město Vamberk
Zvýšení kvality řízení a správy Městského
úřadu Vamberk (3. dílčí části)
1 047 499
ZPŘ dle ZVZ
OPLZZ
Moravské zemské
muzeum
Zpracování žádosti o dotaci z Norských fondů
350 000
VZMR
EHP/Norsko
Muzeum a galerie
Rychnov nad
Kněžnou
Interiéry – AV Technika + osvětlení
4 124 481
Nadlimitní
otevřené
ROP SV
Muzeum a galerie
Rychnov nad
Kněžnou
Dodávka a montáž vnitřního vybavení – část
rekonstrukce a renovace oken, dveří, podlah
3 026 854
Nadlimitní
otevřené
ROP SV
Muzeum a galerie
Rychnov nad
Kněžnou
Dodávka a montáž vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy
8 551 205
Nadlimitní
otevřené
ROP SV
Muzeum a galerie
Rychnov nad
Kněžnou
Dodávka a montáž zabezpečovací techniky
571 441
Nadlimitní
otevřené
ROP SV
Nová Paka
Vzdělávání zaměstnanců města Nová Paka
– 2 dílčí části
1 258 300
ZPŘ dle ZVZ
OPLZZ
Nový Bydžov
Kamerový systém – 2. etapa
2 100 000
otevřené
podlimitní
MVCR
Nový Hrádek
Zateplení budovy a výměna oken v ZŠ Novém Hrádku
1 700 000
mimo ZVZ dle
OPŽP
OPŽP
OA Kostelec
Dodávka počítačů
679 525
ZŘP
OPVK
Obec Dobřenice
Rekonstrukce sjezdu místních komunikací
3 000 000
ZPŘ
bez dotace
Centrum evropského projektování a.s.
oddělení veřejných zakázek
ZADAVATEL
23
oddělení veřejných zakázek
ZADAVATEL
PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Obec Sovětice
Rekonstrukce účelové komunikace
Sovětice
Park Golf, as
PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA
v obci
TYP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OPERAČNÍ
PROGRAM
1 000 000
VZMR
část Gastrotechnologie
5 112 714
nadlimitní
ROP SV
Park Golf, as
část Vnitřní vybavení
2 798 562
nadlimitní
ROP SV
Praha 12
Údržba zeleně
43 498 500
otevřené
nadlimitní
bez dotace
Revitalizace Kuks
Prďola a vila - stavební práce
26 436 000
podlimitní
ROP SV
Sklopísek
Dodávka zařízení pro mokrou magnetickou
separaci
20 000 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
Sklopísek Střeleč
Magnetický separátor
23 552 655
VZ mimo režim
zákono o VZ
OPPI
Sovětice
Rekonstrukce střechy
1 080 000
VZMR
bez dotace
SPŠ Hronov
Dodávka strojů včetně proškolení obsluhy
7 000 000
nadlimitní
OPVK
SŠTŘ Nový
Bydžov
Dodávka vybavení pro projekt "Správnou
volbou…", část 1
339 500
VZMR
OPVK
SŠTŘ Nový
Bydžov
Dodávka vybavení pro projekt "Správnou
volbou…", část 2
13 200
VZMR
OPVK
SŠTŘ Nový
Bydžov
Dodávka vybavení pro projekt "Správnou
volbou…", část 3
496 800
VZMR
OPVK
SŠTŘ Nový
Bydžov
Dodávka vybavení pro projekt "Správnou
volbou…", část 4
16 500
VZMR
OPVK
SŠTŘ Nový
Bydžov
dodávka pomůcek – 3 části
1 757 000
ZPŘ
OPVK
UNION COSMETIS s.r.o.
Dodávka, montáž azprovoznění linky na plnění, uzavírání a etiketování obalů
2 700 000
mimo ZVZ dle
OPPI
OPPI
ZŠaMŠ Jiráskovo
náměstí
Opakovaná dodávka vybavení ZŠ a MŠ Hradec králové, Jiráskovo náměstí, 2. dílčí části
980 000
mimo ZVZ dle
OPVK
OPVK
24
452 836 455
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Ekonomicko-technické oddělení zajišťuje vnitřní chod společnosti a je podpůrným oddělením pro ostatní oddělení.
Náplň oddělení:
■ zajišťování ekonomiky organizace (účetnictví, daně,
vyúčtování účelově vázaných příspěvků apod.),
■ komunikace s ekonomickým odborem kraje,
■ zabezpečení společnosti po informační linii,
■ správa majetku.
Vedení účetnictví a zajištění techniky
pro organizace:
Zpráva nezávislého auditora
S finančními výsledky společnosti se můžete podrobně
seznámit v Auditní zprávě, kterou zajišťovala společnost
A&CE Audit, s. r. o.
Auditní zpráva se všemi účetními výkazy je přílohou č. 1
elektronické podoby výroční zprávy.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je
přílohou č. 2 elektronické podoby výroční zprávy.
oddělení ekonomicko-technické
Oddělení ekonomicko-technické
■ Revitalizace Kuks, o.p.s.
25
Centrum evropského projektování a.s.
Přehledy projektů
Přehled projektů připravených či hodnocených
přehledy projektů
ŽADATEL
26
NÁZEV PROJEKTU
OPERAČNÍ
ROZPOČET
DOTACE
PROGRAM
Kč
Kč
Projekty v oblasti rozvoje měst a obcí
Město Náchod
Rozvoj efektivity a kvality poskytování sociálně právní ochrany OSPOD
Náchod
Město Žilina
Územní plán města Žilina
Město Přelouč
OP LZZ
3 292 026,00
3 292 026,00
IOP
190 860,00
145 200,00
Územní plán Města Přelouč
IOP
664 910,00
642 040,00
Město Černilov
Územní plán města Černilov
IOP
568 700,00
544 500,00
Město Nové Město
nad Metují
Územní plán Nového Města nad
Metují
IOP
738 660,00
738 660,00
Město Nový Bydžov
Snižování administrativní zátěže
a přiblížení veřejných služeb občanům
OP LZZ
1 477 222,88
1 477 222,88
Město Trutnov
Zavedení projektového řízení MÚ
Trutnov a sebehodnocení podle
modelu CAF
OP LZZ
2 057 446,11
2 057 446,11
Město Vamberk
Zvýšení kvality řízení a správy MÚ
Vamberk
OP LZZ
2 759 304,45
2 759 304,45
Město Přelouč
Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč
OP LZZ
2 093 593,76
2 093 593,76
Město Broumov
Systémová a efektivní opatření
agendy SPOD ORP Broumov
OP LZZ
1 875 776,00
1 875 776,00
Město Kutná Hora
SPO Kutná Hora – Naplnění standardů kvality SPO v ORP Kutná Hora
OP LZZ
3 404 646,00
3 404 646,00
Město Litomyšl
Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B.
Smetany v Litomyšli
ROP SV
10 030 874,80
6 018 524,88
29 154 020,00
25 048 940,08
Projekty v oblasti cestovního ruchu
Krkonoše – svazek
měst a obcí
Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší
ROP SV
3 094 928,50
3 094 928,50
Orlické hory a Podorlicko
Téma roku Orlických hor a Podorlicka
ROP SV
2 499 752,03
2 499 752,03
5 594 680,53
5 594 680,53
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Projekty v oblasti infrastruktury vzdělávání
Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B.
Smetany v Litomyšli
ROP SV
9 742 577,72
5 362 902,43
SOŠ a SOU Hradec
Králové, Vocelova
Dovybavení lakovny a dopravní
učebny v COV pro automobilový
průmysl a dopravu
ROP SV
3 596 430,00
2 801 640,00
VOŠ stavební a SPŠ
stavební arch. Jana
Letzela Náchod
Stavebnictví v praxi
ROP SV
1 025 898,50
801 358,80
SPŠ strojní Hradec
Králové
Vybavení dílen SPŠ
ROP SV
3 196 000,00
2 400 000,00
SPŠ Hronov
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém
kraji
ROP SV
3 000 000,00
2 400 000,00
ČLA Trutnov
Simulátor pro výuku harvestorových
technologií
ROP SV
3 159 310,00
2 432 584,00
VOŠ a SPŠ Rychnov
nad Kněžnou
CNC centrum, vybavení oboru
kominík
ROP SV
3 999 892,00
3 199 913,60
SŠ zahradnická
Kopidlno
Modernizace a doplnění technického
vybavení zahradnických oborů
ROP SV
1 098 182,05
1 060 682,05
SZEŠ a SOU CHT
Kostelec nad Orlicí
Modernizace vybavení a zařízení
praktické výuky odborných předmětů
ROP SV
2 563 385,00
1 999 888,00
ISŠ Nová Paka
Nové technologie a vybavení pro
výuku
ROP SV
2 481 175,18
1 982 036,15
SPŠ kamenická
a sochařská, Hořice
Modernizace dílen SPŠKS Hořice
ROP SV
4 098 803,57
3 199 999,32
SUPŠHNN Hradec
Králové
3D technologie
ROP SV
2 794 961,00
2 235 969,00
Gymnázium, SOŠ,
SOU a VOŠ Hořice
Strojní vybavení školního hospodářství
ROP SV
2 499 860,00
1 999 888,00
43 256 475,02
31 876 861,35
přehledy projektů
Město Litomyšl
27
Projekty v oblasti vzdělávání
Zdravotnická
záchranná služba
KHK
Implementace systému kontinuálního
vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků Zdravotnické
záchranné služby KHK
OP LZZ
4 452 392,00
4 452 392,00
Centrum evropského
projektování a.s.
Educep II – vytvoření firemního
vzdělávacího programu a další rozvoj
zaměstnanců
OP LZZ
2 489 393,61
2 489 393,61
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
Sklopísek Střeleč,
a. s.
Rozvoj kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti
OP LZZ
2 419 572,36
2 419 572,36
ARGO-HYTOS s.r.o.
Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.
OP LZZ
3 313 976,90
3 313 976,90
Hettich ČR k.s.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců
společnosti Hettich ČR k.s.
OP LZZ
4 883 523,48
4 883 523,48
BIZ Data
Vytvoření kompetenčního centra
vývojového prostředí LANSA
OP LZZ
2 167 784,61
1 300 670,77
Městská nemocnice
v Litoměřicích
Vzdělávání zaměstnanců Městské
nemocnice v Litoměřicích
OP LZZ
24 151 894,90
14 301 014,07
Daneta s.r.o.
Na cestě do života
OP VK
3 999 642,06
3 999 642,06
Daneta s.r.o.
Sociální podnik Daneta
OP LZZ
2 922 647,00
2 922 647,00
OTK a.s., Kolín
Komplexní vzdělávání zaměstnanců
společnosti Obchodní tiskárny, a.s.
OP LZZ
3 352 868,05
3 352 868,05
SOU Lázně Bělohrad
OP VK zpracování žádosti do IP
projektu KHK
OP VK
1 115 121,68
1 115 121,68
SPŠ kamenická
a sochařská, Hořice
OP VK zpracování žádosti do IP
projektu KHK
OP VK
3 291 960,40
3 291 960,40
Gymnázium Boženy
Němcové, Hradec
Králové
OP VK zpracování žádosti do IP
projektu KHK
OP VK
1 439 633,98
1 439 633,98
60 000 411,03
49 282 416,36
28
Projekty v oblasti životního prostředí
Obec Smidary
Energeticky úsporná opatření MŠ
Smidary
OPŽP
2 986 846,00
2 688 161,00
Město Trutnov
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon
A, B1
OPŽP
33 015 718,00
12 283 870,00
Město Náchod
Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov
OP ŽP
6 266 823,00
3 209 727,00
Město Meziměstí
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekty
AaD
OP ŽP
9 932 030,00
5 060 898,00
Město Meziměstí
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekty
B
OP ŽP
4 544 780,00
4 090 302,00
TS Jičín
Změna technologie a svozu skla pro
město Jičín
OP ŽP
1 583 891,00
1 346 307,00
Obec Libníkovice
Alej Patriotů
OP ŽP
185 492,00
142 440,00
Město Meziměstí
Modernizace ZŠ Meziměstí
OPŽP
8 042 510,00
5 184 378,00
66 558 090,00
34 006 083,00
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Projekty v oblasti rozvoje podnikatelského sektoru
Implementace nové výrobní technologie a zavedení inovovaného letounu
do sériové výroby
OPPI
100 000 000,00
50 000 000,00
Union Cosmetic
s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba výrobní
a skladovací haly Union Cosmetic
s.r.o.
OPPI
21 378 986,00
8 551 000,00
TL-Ultralight s.r.o.
Rozvoj ICT ve společnosti TL-Ultralight
OPPI
2 745 000,00
1 372 000,00
HPH spol. s. r. o.
Inovace celokompozitového větroně
OPPI
38 755 000,00
19 367 000,00
DITON s.r.o.
Zavedení nových technologií výroby
OPPI
67 000 000,00
33 500 000,00
DITON s.r.o.
Technologie pro aplikaci separační
vrstvy
OPPI
13 840 000,00
6 920 000,00
Sklopísek Střeleč
a.s.
Projekt zavedení mokré magnetické
separace do výroby inovované směsi
nízkoželezitých písků
OPPI
35 000 000,00
14 000 000,00
ARROW Internaional
CR a.s.
Uvedení nových a inovovaných
výrobků do výroby využitím nových
technologií
OPPI
107 900 000,00
43 160 000,00
386 618 986,00
176 870 000,00
591 182 662,58
322 678 981,32
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
TL-Ultralight s.r.o.
29
Přehled projektů ve fázi řízení a udržitelnosti
ŽADATEL
NÁZEV PROJEKTU
OPERAČNÍ
ROZPOČET
DOTACE
PROGRAM
Kč
Kč
přehledy projektů
Projekty v oblasti dopravní infrastruktury
30
Dopravní podnik
města Hradec
Králové, a.s.
Obnova vozového parku trolejbusů
ROP SV
398 460 000,00
120 000 000,00
Město Svoboda
nad Úpou
Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou
ROP SV
34 374 708,90
31 796 605,73
OREDO s.r.o.
Modernizace odbavovacího systému
integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje
ROP SV
64 707 226,00
49 855 927,50
OREDO s.r.o.
Modernizace odbavovacího systému
integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II
ROP SV
62 616 000,00
44 200 000,00
Obec Libáň
Autobusové nádraží Libáň
ROP SV
6 816 495,12
5 794 020,85
Město Špindlerův
Mlýn
Přeshraniční propojení komunikací
Špindlerův Mlýn-Podgorzyn – II.
etapa
OPPS ČR - PL
37 982 652,50
34 184 387,00
Město Náchod
Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým
a automobilovým v Kladském pomezí
– II. etapa
OPPS ČR - PL
14 615 541,75
13 153 987,25
619 572 624,27
298 984 928,33
Projekty v oblasti rozvoje měst a obcí
Město Miletín
Víceúčelový dům v Miletíně
ROP SV
11 438 487,54
10 351 440,68
Městys Nový
Hrádek
Revitalizace centra městyse Nový
Hrádek
ROP SV
5 060 406,96
4 289 214,32
Obec Stěžery
Centrum integrovaných služeb
Stěžery
ROP SV
31 602 848,25
28 567 847,31
Městys Mlázovice
Revitalizace veřejných prostranství
městysu Mlázovice
ROP SV
3 214 490,85
2 921 042,10
Obec Bradlec
Mateřská škola Bradlec
ROP SČ
11 476 453,91
10 367 707,93
Město Jaroměř
Modernizace výuky v ZŠ Na Ostrově
ROP SV
3 177 745,50
2 670 285,90
Obec Černilov
Kulturní a spolkový dům Černilov
ROP SV
12 780 136,07
11 615 499,00
Město Chlumec
nad Cidlinou
Občanské centrum Chlumec nad
Cidlinou
ROP SV
28 341 503,07
25 173 438,92
Město Litomyšl
Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B.
Smetany v Litomyšli
ROP SV
9 742 577,72
5 362 902,43
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Výstavba hřiště
ROP SV
21 879 413,00
19 194 049,23
Město Jaroměř
Areál sportovních a volnočasových
aktivit v Jaroměři
ROP SV
101 092 472,88
76 113 293,14
Město Hronov
Revitalizace centra města Hronova
ROP SV
65 848 798,30
59 275 584,35
Město Hořice
Hořice – město bez bariér
ROP SV
159 951 816,39
89 143 747,60
Město Nové Město
nad Metují
Za krásami a historií Českého
Betléma I. Revitalizace centra města
spojená s historií Českého Betléma
ROP SV
98 927 524,00
91 507 959,70
Město Hradec
Králové
IPRM Hradec Králové
ROP SV
6 896 350,00
5 745 025,00
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum, Dobruška
Efektivní výukou CNC systémů ke
snadnému uplatnění na trhu práce
ROP SV
2 914 478,01
2 695 892,16
Obec Smidary
Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech
ROP SV
16 902 522,60
12 726 287,33
Obec Martínkovice
Multifunkční objekt Chata pod
Korunou v obci Martínkovice
ROP SV
6 231 617,66
5 764 246,33
Město Kopidlno
Kulturní a vzdělávací centrum
Kopidlno
ROP SV
30 714 176,47
20 797 420,76
Město Kutná Hora
Azylový dům se sociálně aktivizační
službou v Kutné Hoře
IOP
23 902 426,00
22 574 645,00
Město Kutná Hora
Centrum sociálních služeb Kutná
Hora
IOP
10 410 235,00
9 942 120,00
Město Železnice
Rekonstrukce školního hřiště Železnice
ROP SV
10 060 521,28
9 305 982,18
Obec Jičíněves
Rekonstrukce kulturního domu v obci
Jičíněves
ROP SV
9 362 058,00
8 241 187,02
Obec Studnice
Malá náves Studnice
ROP SV
4 478 922,03
4 143 002,87
Obec Hořiněves
Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves
ROP SV
9 014 060,00
8 338 005,49
Městys Velké
poříčí
Rekonstrukce Obecního domu ve
Velkém Poříčí
ROP SV
58 224 200,12
48 536 712,65
Město Jičín
Rekonstrukce koupaliště Kníže
v Jičíně
ROP SV
213 986 984,82
86 733 299,23
Město Kopidlno
Víceúčelová sportovní hala Kopidlno
ROP SV
32 035 687,47
31 245 879,71
Město Teplice nad
Metují
Víceúčelové sportoviště města
Teplice nad Metují
ROP SV
25 307 657,41
22 407 900,60
Město Týniště nad
Orlicí
Revitalizace části města Týniště nad
Orlicí
ROP SV
9 209 417,14
8 513 207,10
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
Město Meziměstí
31
přehledy projektů
32
Obec Lovčice
Stavební úpravy na objektu č.p. 85
v Lovčicích
ROP SV
9 159 222,00
6 938 375,05
Gymnázium
a SOŠ Hořice
Sportovní hřiště Gymnázia a Střední
odborné školy Hořice
EHP/Norsko
KHK
7 394 113,79
6 284 996,72
Město Dvůr Králové nad Labem
Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací
v ulici Palackého a J. Hory
97 248 087,54
74 633 101,80
Obec Dolní Dvůr
Rekonstrukce hřbitovní zdi
PRV
561 110,00
420 832,00
Obec Staré Místo
Výstavba vodovodu v obci Staré
Místo
MZE
17 859 650,00
12 501 754,00
Město Rokytnice
v Orlických horách
Obnova bývalé sýpky v Rokytnici
v Orlických horách pro umístění stálé
muzejní expozice
ROP SV
39 257 676,94
32 853 368,57
Město Špindlerův
Mlýn
Vytvoření společného integrovaného
záchranného systému v Krkonoších Špindlerův Mlýn – Podgorzyn
OPPS ČR - PL
11 663 560,50
10 497 204,25
Obec Hradec –
Nová Ves
Rekonstrukce a dostavba místní
komunikace C20 v obci Hradec –
Nová Ves
PRV
5 000 000,00
4 500 000,00
1 222 329 409,22
892 894 458,43
ROP SV
Projekty v oblasti cestovního ruchu
GOLF CLUB
U Hrádečku s.r.o.
Kongresové a rekreační centrum –
GOLF CLUB U Hrádečku
ROP SV
129 372 859,30
59 292 080,58
Matrix a.s.
Znovuobnovení Letoviska Studánka
ROP SV
182 976 082,00
80 039 155,99
Ski klub Špindl
PRODUKCE s.r.o.
Zkvalitnění a rozšíření turistických
služeb ve Špindlerově Mlýně
ROP SV
7 769 736,00
3 575 238,00
Lázeňský resort
Údolí Bratrouchov
a.s.
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov
ROP SV
75 095 899,00
35 315 960,24
SNĚŽNÍK a.s.
Centrum turistického ruchu Dolní
Morava
ROP SV
679 522 757,77
240 000 003,21
STAKO s.r.o.
Tereziánský dvůr
ROP SV
245 118 633,00
81 047 279,20
Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
Přístavba Muzea války 1866 na
Chlumu
ROP SV
34 219 629,42
31 245 879,71
STOH s.r.o.
Modernizace skiareálu STOH
ROP SV
31 784 180,16
15 529 559,90
Město Špindlerův
Mlýn
Marketing cestovního ruchu –
Špindlerův Mlýn
ROP SV
3 485 820,00
3 215 133,00
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks
ROP SV
64 799 814,60
52 405 540,26
Park Golf a.s.
Sportovně relaxační areál Hradec
Králové
ROP SV
83 462 388,76
23 657 486,92
Paclík
Fara Dubenec
ROP SV
72 987 340,00
33 792 419,00
Davídek s.r.o.
Sportovně - relaxační hotel Davídek
ROP SV
88 099 232,00
52 859 539,20
Clitia a.s.
Hotel Rajská zahrada
ROP SV
100 108 814,43
60 065 288,65
PhDr. Stanislav
Bohadlo
Rentzova barokní tiskárna a pouliční
divadlo v Kuksu
ROP SV
19 585 896,20
16 305 258,58
Revitalizace KUKS
o.p.s.
Braunův kraj II.
ROP SV
36 965 530,91
31 420 701,26
MAVOS s.r.o.
Areál agroturistiky Štěnkov – Ranč
Orlice
ROP SV
15 370 899,76
9 222 539,85
MAVOS s.r.o.
Centrum služeb pro turisty a cyklisty
ve Štěnkově
MMR
1 637 045,00
676 645,00
Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově
Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov
IOP
258 953 841,00
242 479 354,00
ADEKO – plus
s.r.o.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení
PRV
11 660 000,00
4 753 000,00
ADEVA - zařízení
školního stravování s.r.o.
Rekonstrukce a dostavba hostince
U Hubálků s ubytovacími kapacitami
ROP SV
42 825 469,12
25 695 281,46
Hermano a.s.
Centrum služeb pro cyklisty Bratrouchov
MMR
3 372 800,00
1 686 400,00
Vinné sklepy
Kutná Hora s.r.o.
Naučná vinařská stezka Kuks
PRV
2 043 562,00
1 350 000,00
DIKRAM s.r.o.
Výstavba bobové dráhy ve Skiparku
Mladé Buky
ROP SV
52 115 952,00
25 652 975,00
TJ Bruslařský klub
Nová Paka
Modernizace ski areálu Máchovka
v Nové Pace
ROP SV
14 968 114,20
8 309 564,69
Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
Vybudování prezentační soustavy
Muzea války 1866 na Chlumu jako
specifické destinace CR
ROP SV
6 839 805,22
4 820 362,97
Ján Radič
Stavební úpravy ubytovacího objektu
JANOVA BOUDA na studia – apartmány
ROP SV
11 434 916,21
5 644 048,20
Krkonoše – svazek
měst a obcí
Krkonoše - nová šance pro cestovní
ruch
ROP SV
9 196 204,00
8 199 637,14
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
Královéhradecká
labská o.p.s.
33
přehledy projektů
34
Město Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
ROP SV
45 198 465,52
41 808 580,60
Obec Kuks
Zajištění dostupnosti atraktivit CR
v obci Kuks
ROP SV
21 200 022,67
18 020 019,26
BRET CZ a.s.
Renovace a nová výstavba sportovního a rekreačního areálu
ROP SV
49 738 197,06
28 039 998,32
2 331 540 590,04
1 144 949 165,95
Projekty v oblasti rozvoje a informatiky
Město Nová Paka
Elektronizace služeb veřejné správy
v Nové Pace
IOP
6 193 711,00
4 944 204,35
Město Kostelec
nad Orlicí
Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a eGovernmentové
služby ve správním území ORP
IOP
6 084 866,00
4 979 074,00
Město Hořice
Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní intergrace úřadu, I.
II.a III. část výzvy
IOP
6 779 225,00
5 574 999,00
Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
Digitalizace a internetová prezentace
archivních fondů vztahujících se
k archeologickým památkám
OPPS ČR - PL
838 080,00
563 332,56
Centrum služeb
Broumov s.r.o.
Vybavení tiskařského centra služeb
Broumov
2 648 600,00
2 274 300,00
22 544 482,00
18 335 909,91
IOP
Projekty v oblasti zdravotnictví
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace FN HK v oblasti nozokomiálních infekcí
IOP
24 716 720,00
24 716 720,00
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace rehabilitace ve FN HK
IOP
29 323 614,00
29 323 614,00
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN HK
IOP
23 170 358,00
23 170 358,00
77 210 692,00
77 210 692,00
Projekty v oblasti životního prostředí
POO OS TOK
Veba
Rekonstrukce topení, zateplení
a instalace tepelného čerpadla
OP ŽP
1 013 933,00
500 272,00
Město Miletín
Soubor opatření ke snížení energické
náročnosti budovy ZŠ v Miletíně
OP ŽP
14 756 751,00
11 904 526,00
Obec Dobrá Voda
u Hořic
Zateplení budovy ZŠ a MŠ Dobrá
Voda
OP ŽP
8 216 182,00
4 168 002,00
Obec Přepychy
Snížení energetické náročnosti ZŠ
Přepychy
OP ŽP
3 032 051,00
1 931 423,00
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Zateplení budovy č. 5 Univerzity
Hradec Králové
OP ŽP
11 154 041,00
7 836 115,00
Smidary
Zateplení MŠ Smidary
OP ŽP
2 986 846,00
2 688 161,00
KP Trutnov
KP Trutnov – výměna oken
OP ŽP
12 113 543,00
4 160 645,00
Město Meziměstí
Modernizace ZŠ Meziměstí
OP ŽP
9 932 030,00
5 060 898,00
Obec Všestary
Zateplení a výměna oken budovy 2.
stupně ZŠ Všestary
OP ŽP
4 133 493,00
2 301 786,00
Univerzita Hradec
Králové
Zateplení budovy č. 5 Univerzity
Hradec Králové
OP ŽP
11 323 245,00
7 501 413,00
Město Meziměstí
Zateplení obvodového pláště MŠ
Vižňov
OP ŽP
3 157 003,60
1 997 117,00
Městys Mlázovice
Sběrný dvůr v Mlázovicích
OP ŽP
5 371 813,00
4 834 631,39
87 190 931,60
54 884 989,39
Projekty v oblasti infrastruktury vzdělávání
Střední škola
propagační tvorby
a polygrafie Velké
Poříčí
Vybavení dílen pro praktickou výuku
(udržitelnost)
ROP SV
3 135 151,03
2 837 987,44
Střední škola
propagační tvorby
a polygrafie Velké
Poříčí
Vybavení polygrafických dílen
digitální tiskovou technologií
ROP SV
2 499 676,00
2 124 725,00
Střední škola – Podorlické vzdělávací
centrum, Dobruška
Simulace provozu školní produkční
tiskárny pro zvýšení uplatnitelnosti IT
oborů na trhu práce
ROP SV
5 099 815,00
4 334 842,58
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská,
Hořice, Husova
675
Robotizované pracoviště 3D, SPŠ
kamenická a sochařská, Hořice
ROP SV
11 873 486,54
8 642 641,73
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská,
Hořice, Husova
675
HIGH Technology 3D vzdělávání
pedagogických pracovníků
OP VK
2 835 629,00
2 835 629,00
Střední škola informatiky a služeb,
DKnL
Zkvalitnění podmínek pro výuku
Aplikované chemie na SŠIS Dvůr
Králové nad Labem
OP VK
3 568 992,00
3 568 992,00
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
Univerzita Hradec
Králové
35
přehledy projektů
Střední škola informatiky a služeb,
DKnL
36
Víceúčelové integrované pracoviště
pro rozvoj hotelnictví a cestovního
ruchu v regionu
ROP SV
10 573 130,88
9 780 146,06
39 585 880,45
34 124 963,81
Projekty v oblasti vzdělávání
Nadace pro rozvoj
v oblasti umělé
výživy, metabolismu a gerontologie
Komplexní vzdělávání programu
v oblasti výživy onkologických
pacientů
OP VK
3 721 014,36
3 721 014,36
SSI Schäfer s.r.o.
"Zvýšení kvalifikace zaměstnanců
a rozvoj řídících dovedností mistrů
a manažerů v
SSI Schäfer s.r.o."
OP LZZ
5 970 224,02
5 970 224,02
Kraft Foods CR
s.r.o.
Nové výzvy si žádají vzdělané
zaměstnance
OP LZZ
1 921 136,34
1 921 136,34
ARGO-HYTOS
s.r.o.
Profesní rozvoj zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.
OP LZZ
4 480 171,00
4 480 171,00
ARGO-HYTOS
s.r.o.
Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.
OP LZZ
3 313 976,00
3 313 976,00
ATL CZ, s.r.o.
Znalosti – příležitost a budoucnost
pro ATL CZ s.r.o.
OP LZZ
2 087 604,00
2 087 604,00
Český telekomunikační úřad
Efektivní správa Českého telekomunikačního úřadu
OP LZZ
29 030 940,00
29 030 940,00
Generální ředitelství cel
Posilování institucionální kapacity
a efektivnosti veřejné správy
OP LZZ
26 934 400,00
26 934 400,00
Město Hořice
Zvýšení kvality řízení Městského
úřadu v Hořicích
OP LZZ
4 703 013,66
3 997 561,61
Město Hořice
Efektivní řízení lidských zdrojů Městského úřadu v Hořicích (výzva 57)
OP LZZ
1 477 497,47
1 255 872,84
Město Trutnov
Zvýšení kvality v úřadech územní
veřejné správy
OP LZZ
3 678 451,76
3 126 683,99
Město Náchod
Rozvoj kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti
OP LZZ
3 221 955,00
3 221 955,00
Město Trutnov
Zavedení projektového řízení MěÚ
Trutnov a sebehodnocení podle
modelu CAF
OP LZZ
2 136 978,00
2 136 978,00
Město Vamberk
Zvýšení kvality řízení a správy
Městského úřadu Vamberk
OP LZZ
3 258 335,00
3 258 335,00
Město Hodonín
MěÚ Hodonín – S lidmi pro lidi
OP LZZ
5 659 660,00
5 659 660,00
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Město Přelouč
Zvýšení kvality řízení a good governance v městském úřadu Přelouč
OP LZZ
2 093 593,00
2 093 593,00
Město Nový
Bydžov
MÚ Nový Bydžov – úřad pro Vás
(výzva 53.)
OP LZZ
4 353 589,70
3 700 551,24
Město Nový
Bydžov
MÚ NB – efektivní úřad (výzva 57.)
OP LZZ
1 887 866,90
1 604 686,86
Město Nové Město
nad Metují
Vzděláváním k vyšší profesionalitě
úředníků městského úřadu
OP LZZ
3 712 218,00
3 712 218,00
Město Broumov
Zvýšení kvality řízení MÚ Broumov
(výzva 53.)
OP LZZ
4 454 051,60
3 785 943,86
Město Broumov
Řízení lidských zdrojů (výzva 57.)
OP LZZ
1 545 028,49
1 313 274,21
Město Turnov
Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřadě v Turnově
OP LZZ
4 358 481,51
3 704 709,28
přehledy projektů
Město Turnov
Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke
klientům (výzva 69)
OP LZZ
3 004 637,68
2 551 307,02
37
Městská část
Praha 18
Zvýšení kvality veřejných služeb
prostřednictvím změny procesů
a postupů v Úřadu Městské části
Praha 18
OP LZZ
5 658 480,00
5 658 480,00
Centrum evropského projektování
a.s.
Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi
OP VK
1 331 889,35
1 331 889,35
Centrum evropského projektování
a.s.
EDUCEP II
OP LZZ
2 167 784,61
1 300 670,77
Agentura ochrany
přírody a krajiny
Procesní optimalizace AOPK ČR
OP LZZ
14 686 280,00
14 686 280,00
Nadace Východočeská onkologie
Edukační program v oblasti klinických
studií prováděných na onkologických
nemocných
OP VK
4 605 634,40
4 605 634,40
Sklopísek Střeleč
a.s.
Rozvoj kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti
OP LZZ
2 373 788,00
2 373 788,00
BIZ Data a.s.
Vytvoření kompetenčního centra
vývojového prostředí LANSA
OP LZZ
2 489 393,00
1 300 670,00
ETA a.s., Hlinsko
Vzdělávání zaměstnanců společnosti
ETA a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
OP LZZ
3 994 632,00
3 994 632,00
OTK a.s., Kolín
Komplexní vzdělávání zaměstnanců
společnosti Obchodní tiskárny a.s.
OP LZZ
3 352 868,00
3 352 868,00
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
38
OTK a.s., Kolín
Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny,
akciová společnost ke zmírnění
následků krize
OP LZZ
10 036 300,00
10 036 300,00
PoVl s.r.o.
Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
OP VK
10 493 605,00
10 493 605,00
188 195 477,85
181 717 613,15
64 243 716,86
56 211 169,79
64 243 716,86
56 211 169,79
Absorpční kapacita
CEP a.s.
Posílení absorpční a administrativní
kapacity
ROP SV
Pilotní projekty PAAK řízené Centrem evropského projektování
Život bez bariér,
o.s.
PAAK – Centrum bez bariér v Nové
Pace
ROP SV
30 590 918,66
28 296 599,75
Obec Holovousy
PAAK – Komplexní revitalizace
veřejných prostranství a budov obce
Holovousy
ROP SV
22 895 068,81
21 177 937,78
Mgr. Robert
Matuška
Nové šance pro region v areálu
Friesovy boudy 1200m nad mořem
ROP SV
90 539 818,00
31 184 412,65
ZOO Dvůr Králové
a.s
PAAK – Safari Kemp
ROP SV
80 209 384,53
25 806 011,08
Broumovsko
Marketing cestovního ruchu Broumovska
ROP SV
2 650 630,00
2 386 298,35
Podzvičinsko
PAAK – Propagace Podkrkonoší
ROP SV
3 088 320,00
2 803 971,00
Revitalizace KUKS
o.p.s.
Kuks – Braunův kraj
ROP SV
8 075 256,00
6 470 330,60
Královéhradecký
kraj
Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární
technik laborant
ROP SV
5 462 763,08
4 553 307,34
Muzeum a galerie
Orlických hor
v Rychnově nad
Kněžnou
Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky
v Čechách – "Centrum krajky"
ROP SV
31 774 327,39
25 849 163,74
275 286 486,47
148 528 032,29
Rozvoj podnikatelského sektoru
Clitia a.s.
Centrum Pasáž – Nové Město nad
Metují
ROP SV
32 729 297,10
19 637 578,25
TL-Ultralight s.r.o.
Implementace výsledku vývoje do
výroby nového typu letounu
OPPI
59 850 000,00
29 874 000,00
2013
výroční zpráva
regionální rozvojová agentura
Školicí středisko TL-ULTRALIGHT
s.r.o.
OPPI
23 000 000,00
11 500 000,00
HPH, spol.s r.o.
Speciální 3D modely a 5ti osé CNC
obrábění
OPPI
48 250 000,00
28 800 000,00
Sklopísek Střeleč
a.s.
Projekt zavedení mokré magnetické
separace do výroby inovované směsi
nízkoželezitých písků
OPPI
35 000 000,00
14 000 000,00
TL-Ultralight s.r.o.
Zkvalitnění marketingové prezentace
firmy TL-ULTRALIGHT v zahraničí III
OPPI
2 000 000,00
1 000 000,00
DITON s.r.o.
Zavedení nových technologií výroby
OPPI
67 000 000,00
33 500 000,00
DITON s.r.o.
Technologie pro aplikaci separační
vrstvy
OPPI
13 840 000,00
6 920 000,00
ARROW International CR, a.s.
Zvyšování účinnosti při výrobě,
přenosu a spotřebě energie
OPPI
10 000 000,00
4 000 000,00
ARROW International CR, a.s.
Redukce VOC sloučenin z produkce
výrobků ze zdravotnictví
OPŽP
9 816 360,00
4 824 800,00
ARROW International CR, a.s.
Inovace výrobní technologie za
účelem výroby nových výrobků ve
společnosti Arrow
OPPI
113 350 000,00
45 340 000,00
Union Cosmetic
s.r.o.
Rekonstrukce výrobní a přístavba
skladovací haly
OPPI
39 970 000,00
15 988 000,00
TL-Ultralight s.r.o.
Rozvoj ICT ve společnosti TL-Ultralight
OPPI
2 745 000,00
1 372 000,00
457 550 657,10
216 756 378,25
5 385 250 947,86
3 124 598 301,31
Centrum evropského projektování a.s.
přehledy projektů
TL-Ultralight s.r.o.
39
=SUiYDQH]iYLVOpKRDXGLWRUD
RRYěőHQt~ÿHWQt]iYěUN\DYëURÿQt]SUiY\N
VSROHÿQRVWL&HQWUXPHYURSVNpKRSURMHNWRYiQtDV
=35É9$1(=É9,6/e+2$8',725$
DNFLRQiőLDSőHGVWDYHQVWYXVSROHÿQRVWL&HQWUXPHYURSVNpKRSURMHNWRYiQtDVVHVtGOHPY+UDGFL
.UiORYpþHVNRVORYHQVNpDUPiG\,þ2RRYěőHQt~ÿHWQt]iYěUN\DYëURÿQt
]SUiY\N
=35É9$229ĚŐ(1ÌÓþ(71Ì=É9Ě5.<
3URYHGOL MVPH DXGLW ~ÿHWQt ]iYěUN\ VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV NWHUi MH
3őtORKRX ÿ SőLORæHQp YëURÿQt ]SUiY\ D NWHUi VH VNOiGi ]UR]YDK\ N YëND]X ]LVNX D
]WUiW\]DURNDSőtORK\NWHUiREVDKXMHSRSLVSRXæLWëFKSRGVWDWQëFK~ÿHWQtFKPHWRGDGDOät
Y\VYěWOXMtFt LQIRUPDFH ÓGDMH R VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV MVRX XYHGHQ\
YERGěSőtORK\WpWR~ÿHWQt]iYěUN\
2GSRYěGQRVWVWDWXWiUQtKRRUJiQX~ÿHWQtMHGQRWN\]D~ÿHWQt]iYěUNX
6WDWXWiUQt RUJiQ VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV MH RGSRYěGQë ]D VHVWDYHQt
~ÿHWQt ]iYěUN\ NWHUi SRGiYi YěUQë D SRFWLYë REUD] YVRXODGX VÿHVNëPL ~ÿHWQtPL SőHGSLV\ D ]D
WDNRYëYQLWőQtNRQWUROQtV\VWpPNWHUëSRYDæXMH]DQH]E\WQëSURVHVWDYHQt~ÿHWQt]iYěUN\WDNDE\
QHREVDKRYDODYë]QDPQpPDWHULiOQtQHVSUiYQRVWL]SţVREHQpSRGYRGHPQHERFK\ERX
2GSRYěGQRVWDXGLWRUD
1Dät RGSRYěGQRVWt MH Y\MiGőLW QD ]iNODGě QDäHKR DXGLWX YëURN NWpWR ~ÿHWQt ]iYěUFH $XGLW MVPH
SURYHGOL YVRXODGX VH ]iNRQHP R DXGLWRUHFK 0H]LQiURGQtPL DXGLWRUVNëPL VWDQGDUG\ D
VRXYLVHMtFtPL DSOLNDÿQtPL GRORæNDPL .RPRU\ DXGLWRUţ þHVNp UHSXEOLN\ 9VRXODGX VWěPLWR
SőHGSLV\ MVPH SRYLQQL GRGUæRYDW HWLFNp SRæDGDYN\ D QDSOiQRYDW D SURYpVW DXGLW WDN DE\FKRP
]tVNDOLSőLPěőHQRXMLVWRWXæH~ÿHWQt]iYěUNDQHREVDKXMHYë]QDPQpPDWHULiOQtQHVSUiYQRVWL
$XGLW ]DKUQXMH SURYHGHQt DXGLWRUVNëFK SRVWXSţ N ]tVNiQt GţND]QtFK LQIRUPDFt R ÿiVWNiFK D
~GDMtFK ]YHőHMQěQëFK Y~ÿHWQt ]iYěUFH 9ëEěU SRVWXSţ ]iYLVt QD ~VXGNX DXGLWRUD ]DKUQXMtFtP L
Y\KRGQRFHQt UL]LN Yë]QDPQp PDWHULiOQt QHVSUiYQRVWL ~GDMţ XYHGHQëFK Y~ÿHWQt ]iYěUFH
]SţVREHQp SRGYRGHP QHER FK\ERX 3őL Y\KRGQRFRYiQt WěFKWR UL]LN DXGLWRU SRVRXGt YQLWőQt
NRQWUROQtV\VWpPUHOHYDQWQtSURVHVWDYHQt~ÿHWQt]iYěUN\SRGiYDMtFtYěUQëDSRFWLYëREUD]&tOHP
WRKRWRSRVRX]HQtMHQDYUKQRXWYKRGQpDXGLWRUVNpSRVWXS\QLNROLY\MiGőLWVHN~ÿLQQRVWLYQLWőQtKR
NRQWUROQtKRV\VWpPX~ÿHWQtMHGQRWN\$XGLWWpæ]DKUQXMHSRVRX]HQtYKRGQRVWLSRXæLWëFK~ÿHWQtFK
PHWRG SőLPěőHQRVWL ~ÿHWQtFK RGKDGţ SURYHGHQëFK YHGHQtP L SRVRX]HQt FHONRYp SUH]HQWDFH
~ÿHWQt]iYěUN\
-VPHSőHVYěGÿHQLæHGţND]QtLQIRUPDFHNWHUpMVPH]tVNDOLSRVN\WXMtGRVWDWHÿQëDYKRGQë]iNODG
SURY\MiGőHQtQDäHKRYëURNX
9ê52.$8',725$
3RGOH QDäHKR Qi]RUX ~ÿHWQt ]iYěUND SRGiYi YěUQë D SRFWLYë REUD] DNWLY D SDVLY
VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV N QiNODGţ YëQRVţ D
YëVOHGNX MHMtKR KRVSRGDőHQt ]D URN NRQÿtFt YVRXODGX VÿHVNëPL ~ÿHWQtPL
SőHGSLV\
=35É9$229ĚŐ(1Ì9ê52þ1Ì=35É9<
2YěőLOL MVPH Wpæ VRXODG YëURÿQt ]SUiY\ VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV
N V~ÿHWQt ]iYěUNRX NWHUi MH3őtORKRX ÿ WpWRYëURÿQt ]SUiY\=D VSUiYQRVW YëURÿQt
]SUiY\MH]RGSRYěGQëVWDWXWiUQtRUJiQVSROHÿQRVWL&HQWUXPHYURSVNpKRSURMHNWRYiQtDV1DätP
~NROHP MH Y\GDW QD ]iNODGě SURYHGHQpKR RYěőHQt YëURN R VRXODGX YëURÿQt ]SUiY\ V~ÿHWQt
]iYěUNRX
2YěőHQt MVPH SURYHGOL YVRXODGX V 0H]LQiURGQtPL DXGLWRUVNëPL VWDQGDUG\ D VRXYLVHMtFtPL
DSOLNDÿQtPL GRORæNDPL .RPRU\ DXGLWRUţ þHVNp UHSXEOLN\ 7\WR VWDQGDUG\ Y\æDGXMt DE\ DXGLWRU
QDSOiQRYDODSURYHGORYěőHQtWDNDE\]tVNDOSőLPěőHQRXMLVWRWXæHLQIRUPDFHREVDæHQpYHYëURÿQt
]SUiYě NWHUp SRSLVXMt VNXWHÿQRVWL MHæ MVRX Wpæ SőHGPěWHP ]REUD]HQt Y~ÿHWQt ]iYěUFH MVRX YH
YäHFK Yë]QDPQëFK PDWHULiOQtFK RKOHGHFK YVRXODGX VSőtVOXäQRX ~ÿHWQt ]iYěUNRX -VPH
SőHVYěGÿHQLæHSURYHGHQpRYěőHQtSRVN\WXMHSőLPěőHQëSRGNODGSURY\MiGőHQtYëURNXDXGLWRUD
3RGOH QDäHKR Qi]RUX MVRX LQIRUPDFH XYHGHQp YH YëURÿQt ]SUiYě VSROHÿQRVWL &HQWUXP
HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV N YH YäHFK Yë]QDPQëFK PDWHULiOQtFK RKOHGHFK
YVRXODGXVYëäHXYHGHQRX~ÿHWQt]iYěUNRX
=35É9$ 2 3529Ě5&( =35É9< 2 9=7$=Ì&+ 0(=,
35232-(1ê0,262%$0,
2YěőLOLMVPHYěFQRXVSUiYQRVW~GDMţXYHGHQëFKYH]SUiYěRY]WD]tFKPH]LSURSRMHQëPLRVREDPL
VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV ]D URN NRQÿtFt =D VHVWDYHQt WpWR
]SUiY\ R Y]WD]tFK MH RGSRYěGQë VWDWXWiUQt RUJiQ VSROHÿQRVWL &HQWUXP HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt
DV1DätP~NROHPMHY\GDWQD]iNODGěSURYHGHQpKRRYěőHQtVWDQRYLVNRNWpWR]SUiYěRY]WD]tFK
2YěőHQt MVPH SURYHGOL YVRXODGX V$6 ÿ .RPRU\ DXGLWRUţ þHVNp UHSXEOLN\ 7HQWR VWDQGDUG
Y\æDGXMH DE\FKRP SOiQRYDOL D SURYHGOL RYěőHQt VFtOHP ]tVNDW RPH]HQRX MLVWRWX æH ]SUiYD R
Y]WD]tFKQHREVDKXMHYë]QDPQpPDWHULiOQtYěFQpQHVSUiYQRVWL2YěőHQtMHRPH]HQRSőHGHYätPQD
GRWD]RYiQt SUDFRYQtNţ VSROHÿQRVWL D QD DQDO\WLFNp SRVWXS\ D YëEěURYëP ]SţVREHP SURYHGHQp
SURYěőHQt YěFQp VSUiYQRVWL ~GDMţ 3URWR WRWR RYěőHQt SRVN\WXMH QLæät VWXSHł MLVWRW\ QHæ DXGLW
$XGLWMVPHQHSURYiGěOLDSURWRQHY\MDGőXMHPHYëURNDXGLWRUD
1D ]iNODGě QDäHKR RYěőHQt MVPH QH]MLVWLOL æiGQp VNXWHÿQRVWL NWHUp E\ QiV YHGO\
NGRPQěQFH æH ]SUiYD R Y]WD]tFK PH]L SURSRMHQëPL RVREDPL VSROHÿQRVWL &HQWUXP
HYURSVNpKR SURMHNWRYiQt DV ]D URN NRQÿtFt REVDKXMH Yë]QDPQp PDWHULiOQt
QHVSUiYQRVWL
9%UQěGQH
$&($XGLWVUR
3WDätQVNpKR%UQR
RSUiYQěQt.$þ5ÿ
,QJ/HRä.R]RKRUVNëMHGQDWHOVSROHÿQRVWL
3őtORK\
,QJ/LERU&DELFDU
DXGLWRURSUiYQěQtÿ
9ëURÿQt]SUiYDN
regionální rozvojová agentura
Královéhradeckého kraje
Partner na cestě k Vašim cílům
Centrum EP
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Centrum evropského projektování a.s.
Československé armády 954/7
500 03 Hradec Králové
www.cep-rra.cz
Výroční zpráva
2013
Download

Výroční zpráva 2013 - Centrum evropského projektování