MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 1
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
22. a 23. íjna 2011
po ádaná SCHK ZO Ostrava
Ostrava
Po adatel:
Výstavišt
erná louka
eský svaz chovatel ,
len Féderation Internationale Féline (FIFe)
Sdružení chovatel ko ek
Základní organizace OSTRAVA
Pavilon A
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 2
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Výstavní výbor:
editel výstavy:
Tajemník výstavy:
lenové:
Šéfsteward:
Tvorba katalogu:
Veterinární p ejímka:
PharmDr. Martin KABINA
Marta DVO ÁKOVÁ
Ing. Renata ERVENÁ, Milan FARBÁR, Ing. Milada FIGALOVÁ,
Mgr. Miluše LETTOVSKÁ, Mgr.Bc. Vanda KUBÍ KOVÁ,
RNDr. Monika MULKOVÁ, Jana NYTROVÁ, MUDr. Radim ŠEV ÍK,
Ji ina ŠT PÁNKOVÁ, Mgr. Hana URBANKOVÁ
Martina TESÁRKOVÁ
Mgr. Hana URBANKOVÁ, RNDr. Monika MULKOVÁ
MVDr. Miroslav VO ÍŠEK, MVDr. Tamara LYSKOVÁ
Na p íprav výstavy a zajišt ní jejího pr
hu aktivn spolupracují
další lenové ZO Ostrava a jejich rodinní p íslušníci.
Všem moc d kujeme.
Program výstavy:
7:00 - 8:30
8:00 - 9:00
9:00 - 18:00
ejímka zví at
Hlášení oprav
Posuzování a nominace, Best in show
Posuzovatelé:
Mr. Robert Lubrano (FR)
Mrs. Kv ta Mahelková (CZ)
Mrs. Francoise Milcent (FR)
Mr. Ireneusz Pruchniak (PL)
Mr. Sebastian Pruchniak (PL)
Mrs. Katarína Báliková (SK)
Stewardi:
Tereza Babralová, Magda Figalová, Jakub Ková , Zden k Kraj a,
Dagmara Lukasik, Michaela Šafá ová, Martina Stará, Adam Tesárek,
manželé Va kovi a další
Vystavovatelé si mohou ko ku p edvést sami, stewardi jsou k dispozici.
Besitzer können die Katzen selbst vorbringen.
Ein Steward steht zur Verfügung.
Exhibitors may present the cats themselves, stewards will be available.
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 3
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
„Ze všech tvor , jež b h stvo il, se jen jediný nem že nikdy stát otrokem. Tím je ko ka.“
„ Kdyby bylo možné zk ížit lov ka s ko kou, pak by byl mnohem dokonalejší.
Jen ko ka by si zna
pohoršila.“
Mark Twain
Vážení!
Srde
Vás vítáme na letošní podzimní výstav ko ek. Je to v po adí už
57. a 58. výstava, kterou po ádá Základní organizace Ostrava, len eského
svazu chovatel - Sdružení chovatel ko ek.
Rádi bychom také uvítali vystavovatele z r zných kout eské republiky,
ale i vystavovatele ze zahrani í (Ukrajina, Polsko a Slovensko), kte í se k nám
ijeli pochlubit svými krásnými a ušlechtilými ko ími kamarády.
ejeme všem zú astn ným krásn strávený výstavní den a jejich
ty nohým krasavc m co nejvíc výstavních úsp ch .
Doufáme, že všichni návšt vníci naší výstavy tady prožijí p íjemné chvíle
i prohlížení v tších i menších, m oukajících i tiše p edoucích, známých i
mén známých plemen ko ích mazlí .
výstavní výbor ZO Ostrava
Diplomy budou vydávány od 17.00.
Dyplomy b
wydawane od 17.00.
The diplomas will be given out from 5 p.m.
!!! D LEŽITÉ UPOZORN NÍ VYSTAVOVATEL M !!!
Bez písemného svolení editele výstavy není dovoleno opustit výstavu d íve, než ve
stanovenou dobu. Nepovolené opušt ní výstavy má za následek anulování výsledk .
!!! WICHTIGE !!!
Nur nach schriftlicher Genährmigung des Ausstellungsmanagers, ist es erlaubt die
Austellung vorzeitig zu verlassen. Unerlaubtes verlassen ´Annulierung des Zertifikates!
!!! IMPORTANT !!!
Only after written permission of the shoowmanager is it allowed to leave the exhibition
before its official end. Nod doing this will result in a nullification of the certificate!
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 4
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Sout žní t ídy
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
supreme šampion (SC)
supreme premior (SP)
mezinárodních grandšampion (GIC)
mezinárodních grandpremior (GIP)
mezinárodních šampion (IC)
mezinárodních premior (IP)
šampion (CH)
premior (P)
otev ená (nad 10 m síc )
kastrát (nad 10 m síc )
11
12
13a
13b
13c
14
15
16
17
18
mladých (6-10 m síc )
mladých (3-6 m síc )
novic
kontrolní
ov ovací
domácích ko ek
mimo sout ž
vrh
veterán
registra ní
Hodnocení
Posuzované ko ky budou hodnoceny t mito známkami:
výborná - vorzüglich - excellent - excellent (V, V, Ex, Ex)
velmi dobrá - sehr gut - very good - tres bon (VD, SG, VG, TB)
dobrá - gut - good - bon (d, g, g, b)
Tituly
BEST IN SHOW
BEST OPPOSITE SEX
BEST NEUTER
BEST NEUTER OPPOSITE SEX
BEST KITTEN 6-10
BEST KITTEN 3-6
BEST DOMESTIC CAT
BEST VETERAN
Nejlepší zví e výstavy
Nejlepší zví e opa ného pohlaví
Nejlepší kastrát
Nejlepší kastrát opa ného pohlaví
Nejlepší mlád 6-10 m síc
Nejlepší mlád 3-6 m síc
Nejlepší ko ka domácí
Nejlepší veterán
Po adí vystavovaných ko ek a uspo ádání katalogu
Vystavované ko ky jsou umíst ny v klecích ozna ených po adovým íslem.
Pod tímto íslem jsou také uvedeny v katalogu.
*****
Ko ky jsou azeny abecedn podle p íjmení vystavovatele. Jakákoliv zm na
umíst ní ko ky vede k její DISKVALIFIKACI!!!
*****
Zmiana klatki kota bez zezwolenia organizatorów prowadzi do DYSKWALIFIKACJI!!!
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 5
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
V katalogu je u každé ko ky uvedeno:
jméno ko ky, které se skládá z jejího vlastního jména a názvu chovatelské stanice,
íslo zápisu v plemenné knize a datum narození ko ky,
jména a zbarvení rodi ko ky,
jméno chovatele a jméno vystavovatele.
Za seznamem vystavovaných ko ek je uveden abecední seznam vystavovatel s ísly klecí, v nichž jsou
umíst ny jejich ko ky.
Zví ata, která jsou b hem posuzovaní nep ítomná, nebudou posouzena. Takto ozna ené zví e m že být
dodate
posouzeno, ale bez po adí.
Agresivní zví ata se neposuzují a tato skute nost se uvede na posuzovacím list .
Rozhodnutí posuzovatele je kone né a nelze proti n mu vznést námitky.
Identifika ní systém EMS
K identifikaci ko ek podle exteriérových znak se jednotn používá ozna ovací systém
EMS (Easy Mind Systém) s t mito užívanými kódy:
Plemena
ABY
ACL/ACS
BAL
BEN
BML
BRI
BUR
CRX
DRX
EUR
EXO
GRX
CHA
CYM
JBT
KOR
KBL/KBS
MAN
MAU
Habešská
American Curl
Balinéská
Bengálská
Burmila
Britská
Barmská
Cornish rex
Devon rex
Evropská
Exotická
German rex
Kartouzská
Cymric
Japonský bobtail
Korat
Kurilský bobtail
Manx
Egyptská mau
MCO
NFO
OCI
OLH/OSH
PER
RAG
RUS
SNO
SBI
SIA
SIB
SOK
SOM
SPH
SYL/SYS
TUA
TUV
XSH/XLH
Mainská mývalí
Norská lesní
Ocicat
Orientální
Perská
Ragdoll
Ruská modrá
Snowshoe
Birma
Siamská
Sibi ská
Sokoke
Somálská
Sphynx
Seychelská
Turecká angora
Turecká van
Neuznaná plemena
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 6
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Kódy zbarvení srsti
a
b
c
d
e
f
g
h
j
o
modrá
okoládová
lilová
ervená
krémová
želvovinová
mod e želvovinová
okoládov želvovinová
lilov želvovinová
ervenohn dá/sko icová
p
q
r
w
s
y
nt
at
x
béžová, plavá (fawn)
sorrel/cinnamon želvovinová
plav želvovinová
bílá
st íbrná
zlatá
jantarová (NFO)
sv tlá jantarová (NFO)
neuznané zbarvení
Kódy exteriérových znak
01
02
03
04
05
09
11
12
21
22
23
24
25
31
32
bílé skvrny „Van“
bílé skvrny „Harlekýn“
bílé skvrny „Bikolor“
bílé skvrny „Mitted“
bílé skvrny (SNO)
nespecifikované bílé skvrny
stínování (shaded)
tiping (shell)
nespecifikovaná kresba
mramorování (blotched)
tygrování (mackerel)
te kování (spotted)
ticked tabby
barmská depigmentace
tonkinéská depigmentace
33
51
52
53
54
61
62
63
64
65
66
71
72
73
siamská depigmentace (odznaky)
manx rumpy
manx rumpy riser
manx stumpy
manx longie
modré o i
oranžové o i
nestejn zbarvené o i
zelené o i
barmsky žluté o i
tonkinsky tyrkysové o i
p ímé ucho
zak ivené ucho (curled)
sklopené ucho klapouché (folded)
„Myslím, že jeden z d vod , pro obdivujeme ko ky
(teda my, kte í tak iníme),
je jejich dovednost povýšenosti.
Vždy mají navrch, a d lají cokoliv (nebo jen p edstírají, že to d lají).
Ko ka není nikdy nejistá a nikdy neodpouští.
Možná jim to tajn závidíme.“
Barbara Webster
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
strana 7
Pro nechat ko ku vykastrovat?
1. Již p lro ní ko ka m že zab eznout. Za rok m že mít až t i vrhy, každý po 5 až 6 ko atech. To
znamená, že každým rokem je t eba najít až 18 nových domovu pro ko ata jedné ko ky. Kastrací
zabráníte narození necht ných ko at, která jsou pak bu zbyte
zabíjena, nebo rozši ují po ty
opušt ných ko ek.
2. Nevykastrovaný kocour si zna kuje své území siln páchnoucí mo í. Bude to d lat jak v dom , tak
i venku na zahrad . asto zmizí na celé týdny a vrátí se poran ný, n kdy s infikovanými ranami.
3. Virová imunodeficience ko ek (FIV) a leukémie ko ek jsou pro ko ky nebezpe né nákazy, které
ohrožují jejich život. Jsou p enášeny slinami. Když se ko ky perou, možnost p enosu nákazy je
tší. Vykastrované ko ky se tolik netoulají, nebrání své území a neperou se s ostatními ko kami.
Proto pravd podobnost poran ní a p enosu infekce slinami je minimální.
4. Kastrace není p inou tloustnutí ko ek. Pouze nadbyte né p ekrmování vede k nezdravému
tloustnutí. Vykastrované ko ky neztratí schopnost lovit myši. Vykastrované ko ky se drží blízko
domova, tam se cítí být v bezpe í. Jsou také p ítuln jší.
5. Není nutné, aby ko ka m la p ed kastrací alespo jeden vrh ko at. Z ist finan ního pohledu je
nákladn jší b ezí ko ku a potom i ko ata krmit, než zaplatit za kastraci.
Kastrace a pov ry
Ko ka p estane lovit myši
NE, naopak, i kocou i a ko ky, kte í d íve p íliš nelovili, za nou chytat myši – nemají
vlastn nic jiného na práci a drží se blíže domu.
Ko ka ztloustne a zleniví
NE, zda bude zví e tlusté a líné závisí pouze na zp sobu výživy a množství pohybu stejn
jako u nekastrovaných zví at.
Ostatní ko ky se jí straní
NE, tato zví ata se ve „spole enském žeb ku“ adí bez ohledu na kastraci a zachovávají si
vodní místo ve sme ce.
Ko ka se stane nevrlou
NE, naopak, zví e jen p estane toužit po záletech a více p ilne k majiteli.
Zdroj: www.kocky-online.cz
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 8
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Kot s PP nebo bez?
Pr kaz p vodu (PP, rodokmen) je rodným listem každého kot te. V žádném p ípad
podmínkou ú asti na výstavách a nezavazuje k chovu.
není
Rodokmen Vám zaru í, že si kupujete ko ku ur itého plemene a barvy a že nejde o k ížence,
nebo potomka rodi neodpovídajících standardu plemene. Odchováváním ko at bez PP se
ztrácejí typické znaky plemene.
Z PP se dovíte, zda kot pochází z p íbuzenské plemenitby, i nikoliv. U ko ky bez PP nevíte, zda
rodi e nebyli blízcí p íbuzní, nebo sourozenci.
Zví ata s PP musí být p ed pušt ním do chovu vystavena a musí získat chovnost. Zamezí se tím
ší ení vad a z dalšího chovu se vylou í zví ata neodpovídající standardu. Je neetické použít do
chovu ko ku, nebo kocoura, pokud nebyli uchovn ni, nebo jsou bez PP. Chovný ád Svazu
chovatel ko ek to zakazuje.
Ko ata s PP musí být nao kována základní vakcínou (panleukopenie – ko
rhinotracheitida – ko í rýma).
í mor a
Chovatelé ko at s PP prodávají své odchovy na základ kupní smlouvy, která up es uje podmínky
prodeje. Slušný chovatel nabízí rovn ž doživotní chovatelský servis.
Chovatelé musí dodržovat chovný ád, který mj. povoluje odchovat nejvýše t i vrhy ko at b hem
dvou let od každé chovné ko ky. U kot te bez PP nevíte, zda matka není vy erpaná astými
porody a nerodí tak slabá mlá ata.
Cena kot te a co je v ní zahrnuto
Ceny ko at se liší u jednotlivých plemen a chovatel . Pro získání p ehledu o cenách se informujte u
kolika chovatel . Seriozní chovatelé dávají za výstavy, chovná zví ata, kvalitní krmivo, o kování a
testování ko ek a živení ko at velmi kvalitním krmivem nemalé ástky pen z, které se jim nikdy
nemohou vrátit. Neinformovaný kupec, který si levn ji po ídí neod ervené, neo kované a brzy
odstavené „ istokrevné“ kot bez PP, pak zpravidla v lepším p ípad vynaloží nemalé ástky na
veterinární ošet ení.
Bohužel není výjimkou, že takové ko átko uhyne, nap íklad na ko
chorobu.
í mor, FIP i jinou smrtelnou
Pokud Vás to nep esv ilo a netrváte na tom, jak bude Vaše „ istokrevná“ ko ka vypadat, nebo nemáte
peníze na po ízení istokrevné ko ky s PP, zkuste kontaktovat n jaký útulek. Ur it najdete ko ku
podle svých p edstav a náklady budou rozhodn nižší než na ko ku bez PP. Nebudete tak podporovat
neseriozní chovatele a navíc tím opušt né ko ce moc pom žete.
Zdroj: www.kotatko.net
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 9
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Historie ZO Ostrava
Základní
organizace
sdružení
chovatel
ko ek byla v Ostrav
založena v roce 1972 jako t etí tohoto
druhu u nás. První ZO CHUK vznikla v
Praze, druhá pak v Brn .
Ostravskou organizaci tehdy založilo
deset
len : p. Karel Bi ovec,
p. Mojmír Prager, p. Rudolf P erovský,
p. Dagmar Winklerová, p. Olga
Lukšová, p. Klimeš a další.
Zdaleka ne každá ZO má ve svých
adách mezinárodního posuzovatele, a
tím i kvalitního poradce chovu. My
jsme to št stí m li.
IC Irresistable Bay Maine Treasures*CZ
ko ka, mainská mývalí erná
mramorovaná, maj. Petra Burdová
Dagmar Winklerová posuzovala asi od r.1985 a zem ela na pardubické MVK
dne 22.10.1994. Na podzim téhož roku nás navždy opustili další dva lenové
výboru paní Milena Klimšová a pan Jaroslav Ju ena. Jejich odchod byl pro
naši ZO t žkou ranou a nenahraditelnou ztrátou.
V sou asné dob máme ve svých adách op t mezinárodního posuzovatele
a poradce chovu - PharmDr.Martina Kabinu.
edsedové ZO Ostrava:
1972 - 1975
p. Mojmír Prager,
1975 - 1990
p. Rudolf P erovský,
1990 - 1994
p. Dagmar Winklerová,
1994 - dosud p. PharmDr. Martin Kabina.
Jednatelé ZO Ostrava:
1972 - 1984
p. Dagmar Winklerová,
1984 - dosud p. Marta Dvo áková.
Michelle Earl Bohemia*CZ
ko ka, perská ern želvovinová
s odznaky, maj. Marta Dvo áková
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 10
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Pro být lenem SCH SCHK, Základní organizace Ostrava?
Naše organizace je lenem eského svazu chovatel ( SCH) Sdružení chovatel ko ek (SCHK).
Prost ednictvím SCH jsme lenem sv tové organizace chovatel ko ek FIFe.
Zájemci o lenství v naší organizaci se stanou lenem:
podáním lenské p ihlášky
zaplacením lenského p ísp vku
ijetím na nejbližší lenské sch zi (možno i d íve po domluv )
lenem ZO Ostrava se stáváte v okamžiku uhrazení lenského poplatku, a to na n které
z lenských sch zí nebo složenkou. lenem se m že stát jak zkušený chovatel, tak milovník
ko ek bez vlastního zví ete, dokonce i majitel „oby ejné“ domácí ko ky. Je-li zájemce mladší 18
let, m že se stát také lenem naší ZO, ale se souhlasem rodi .
Povinnosti lena:
dodržování platného chovatelského ádu (nap . nesmí odchovávat zví ata bez PP, ani
poskytnout své zví e k uskute ní nepovoleného krytí)
ast na lenských sch zích (cca 4x do roka)
placení lenských p ísp vk
pomoc p i organizaci výstav ZO Ostrava
Výhody:
registrace mezinárodn uznávaného jedine ného názvu chovatelské stanice,
možnost ú asti na výstavách po ádaných SCHK a FIFe (také v zahrani í),
získání pr kaz p vodu na všechna odchovaná zví ata ve své chovatelské stanici,
získání mezinárodn uznávaných ocen ní pro vystavované zví e na výstavách SCHK a
FIFe,
možnost ú asti na sv tov výstav FIFe (konané jednou ro
v r zných zemích FIFe)
Kontakty: www.kockyostrava.cz, [email protected]
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 11
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Pravidla soužití s ko kou
Ko ka nesmí do domu.
No, tak tedy smí, ale jen do n kterých místností.
Smí do všech místností, ale nesmí si lehat na nábytek.
Smí si lehat na nábytek, ale jen na starý.
Tak jo, smí si lehat na všechen nábytek, ale nesmí spát v posteli.
O.K., tak tedy smí do postele, ale jen když jí to pani ka dovolí.
Dob e, ko ka smí spát v posteli, kdykoliv se jí zachce, ale nesmí v žádném p ípad
pod pe inu.
No jo, samoz ejm smí pod pe inu, ale jen když jí to pani ka dovolí.
No tak dob e, ko ka smí spát pod pe inou celou noc.
Záv r: Lidé smí spát pod pe inou jen s laskavým svolením ko ky.
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 12
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SKUPINA I
foto: Zden k Gorgo
EXOTICKÁ, PERSKÁ
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 13
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
EXO a
Exotická modrá
02 t ída supreme premior
Kocour
1 EC EP Berentzen Blue z Thalgau*CZ, DSM
o. EC Damián G Lady Bijou*CZ
m. CH Fanny z Kope ku*CZ
vyst. Žídková Radka
EXO f
LO 37/ 5/EXO
28.2.2005
PER d 03
EXO a
chov. Seidlerová M., CZ
S+N
Exotická ern želvovinová
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
2 Edith Piaf Stenly*CZ
o. GIC Flavio Briatore Leontýna*CZ
m. IC Olivia Piranoso*CZ
vyst. Stonjek Kamil, Ing.
PER ns 11
LO 13/11/EXO
11.3.2011
EXO d (d 22)
EXO g 03
chov. Stan k Z., CZ
S+N
Perská erná st íb itá stínovaná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
3 Yaspin Perry Ania Mine*CZ
o. IC Gofin José Arauka*CZ
m. IC Divine Lady for Honey Hooligan*CZ
vyst. Powiesniková Pavlína
LO 76/10/PER
3.4.2010
PER ns 11
PER ns 11
chov. Vršanová S., CZ
S
Ko ka
4 Angelika Silver Tornado*CZ
o. IC Baroness Veneta
m. IC Leidy Daisy Ania Mine
vyst. Ulmanová Martina
LO 35/10/PER
5.12.2009
PER ns 11
PER ns 11
chov. Ulmanová M., CZ
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
5 Xarana´s Oilily*NL
o. IC Eucker´s Tigerwoods of Xarana*CZ
m. Brettachtal´s Madelief*D
vyst. Kovalská Hana
PER as 11
NPV 1105-0110
24.5.2011
PER ns 11
EXO ns 11
chov. Groeneveld J.A.M., NL
S
Perská modrá st íb itá stínovaná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
6 Daschka For Radana*CZ
o. CH Enrico Veneta*CZ
m. CH Ester Ania Mine*CZ
vyst. Vršanová So a
LO 161/10/PER
PER ns 11
PER ns 11
chov. Miš íková R., CZ
12.5.2010
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 14
PER ny 11
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Perská erná zlatá stínovaná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
7 Philomea vom Koboldland*D
o. WCH Xiano vom Koboldland
m. CH Déja Vu vom Koboldland
vyst. Ulmanová Martina
PER n 24
PER ny 11
PER ns 12
chov. Ullrich R., DE
27.4.2010
S+N
Perská erná te kovaná
07 t ída šampion
Kocour
8 CH JW Moebius Chocobo*PL
o. Tequila Chocobo*PL
m. CH Alik z Konskiego Jaru
vyst. Belski Michal
PER n 03
LO 265/10/PER
FPL LO 31779
EXO fs 24 62
PER a
chov. Fijalkowska W., PL
31.12.2009
S
Perská erná bikolor
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
9 IC Wanna Be Willy Fog z Thalgau*CZ, JW
o. SC Little Dream z Thalgau*CZ JW
m. IC A, Heaven Sent En Vouge JW
vyst. Skokanová Dana
LO 273/10/PER
PER n 22
PER f 02 21 62
chov. Seidlerová M., CZ
3.9.2010
S+N
15 mimo sout ž
Kocour
10 Griffin Persy of Velvet*CZ
o. SC Ron-Ron in Tabby z Thalgau*CZ, JW
m. IC Desert Rose Persy of Velvet*CZ
vyst. Skokanová Dana
PER n 03 22
zažádáno
PER n 03 24
PER f 22
chov. Skokanová D., CZ
12.7.2011
S
Perská erná bikolor mramorovaná
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
11 Fiorella Barbie Persy of Velvet*CZ
o. IC Canastaexo Barbe a Papa (CFA), JW
m. IC Coco Chanel z Thalgau*CZ
vyst. Skokanová Dana
LO 105/11/PER
PER n 03 22
PER g 03
chov. Skokanová D., CZ
20.4.2011
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 15
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
PER ds 03 22
Perská ervená st íb itá bikolor mramorovaná
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
12 IC I´m Boss Y-Asmine*CZ
o. CH Fire&Ice Catprestige*PL
m. Juliette Terra Felis*CZ
vyst. Barto ková Sandra (MCH)
PER n 33
PER ds 02 21
PER f 03 22
chov. Husková O., CZ
22.6.2009
N
Perská s tmavohn dými odznaky
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
13 Baltazar Pearl Shell*CZ
o. Cyprus Panda*PL
m. Blue Passion Norel*PL
vyst. Mikel Daniel
PER d 33
LO 330/ 9/PER
LO 188/11/PER
PER n 33
PER g 33
chov. Papavasiliová S., CZ
14.4.2011
N
Perská s ervenými odznaky
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
14 IC Lostris Ruellia*CZ
o. SC Flam Ruellia*CZ
m. IC Jennifer Ruellia*CZ
vyst. Dvo áková Marta
LO 270/10/PER
PER d 33
PER f 33
chov. Dvo áková M., CZ
28.7.2010
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
15 Wollmen Pers-Megicats*PL
o. EC Bukiet Norel*PL
m. Isis Ruellia*CZ
vyst. Sobocik Joanna i Boguslaw
FPL LO 28910
PER n 33
PER f 33
chov. Pazik M., PL
7.3.2010
S+N
10 t ída kastrát (nad 10 m síc )
17 t ída veterán
Ko ka
16 IC Esther Ruellia*CZ
o. EC Danny Tesoro*CZ
m. EC Michelle Earl Bohemia*CZ
vyst. Dvo áková Marta
LO 122/ 4/PER
PER d 33
PER f 33
chov. Dvo áková M., CZ
7.2.2004
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 16
PER e 33
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Perská s krémovými odznaky
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
17 IC Casanova Pert-Megicats*PL
o. Benua Amadey
m. Isis Ruelia*CZ
vyst. Sikorska Malgorzata
PER g 33
FPL LO 33353
PER d 33
PER f 33
chov. Pazik M., PL
31.8.2010
S
Perská s mod e želvovinovými odznaky
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
18 Donabella Pers-Megicats*PL
o. Benua Amadey
m. Kimberli Pers-Megicats*PL
vyst. Sobocik Joanna i Boguslaw
PER
FPL LO 34266
PER d 33
PER a 33
chov. Pazik M., PL
28.9.2010
S+N
Perská
16 t ída vrh
19 Vrh "E" Ania Mine*CZ
o. IC Gofin José Arauka*CZ
m. Daschka For Radana*CZ
vyst. Vršanová So a
10.7.2011
PER ns 11
PER as 11
chov. Vršanová S., CZ
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 17
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SKUPINA II
foto: Jerzy Matysiak
AMERICKÁ CURL
MAINSKÁ MÝVALÍ
NORSKÁ LESNÍ
RAGDOLL
BIRMA
SIBI SKÁ
TURECKÁ ANGORA
TURECKÁ VAN
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 18
MCO sk. I
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Mainská mývalí skupina I
03 t ída mezinárodních grandšampion
Kocour
20 GIC Chesterfiel Black Canis Minor*CZ (n)
o. Kismet of Beauty Wizards (NRW e.V)
m. Petunia Don Koczis*PL
vyst. Pokorná Hana
LO 731/ 8/MCO
MCO a 09 23
MCO n
chov. Šindelá ová M., CZ
23.7.2008
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
21 Forest Gump Melluandia*PL (n)
o. IC Dolar Dolihus*PL
m. SC Amber Melluandia*PL
vyst. Fojcik Iwona
MCO sk. II
FPL LO 38367
MCO a (as)
MCO f 09
chov. Szczucka E., PL
13.4.2011
N
Mainská mývalí skupina II
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
22 Apollo Emilcoon*PL (a 09)
o. CH Nemo of Bumble-Bee
m. Hooly Agattino*PL
vyst. Skret Beata
FPL LO 20483
MCO e
MCO ns
chov. Koszela E., PL
14.1.2009
S+N
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
23 Darmel James Od hory Zlatník*CZ (n 03)
o. GIC Nestor Canis Minor*CZ
m. IC Tizia White Sante d Orsy*CZ
vyst. Macha ová Martina, Bc.
LO 495/11/MCO
20.3.2011
MCO n 09 22
S+N
MCO w 62
chov. Macha ová M., Bc., CZ
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
24 Double Eyes of CaDazz*SK (a 02)
o. GIC Pillowtalk´s Kings Creole*DE
m. IC Usambara of Baydar*DE
vyst. Rybáriková Dagmar
MCO sk. III
zažádáno
MCO a 03
MCO g 02
chov. Rybáriková D., SK
6.7.2011
S
Mainská mývalí skupina III
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
25 IC Orion Sante d´Orsy*CZ (n 22)
o. GIC Jeremmi White Mellow Goliath
m. IC Nancey Wiki-Black*PL
vyst. Kone ní Aleš a Veronika
LO 267/ 9/MCO
MCO a 22
MCO a 22
chov. Zemanovy R+D, CZ
15.2.2009
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 19
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
07 t ída šampion
Kocour
26 CH Thorgal Nemo Land*PL (a 22)
o. IC Omkara Santana
m. Justcoons X Act Lee
vyst. Materkowska Magdalena
FPL LO 29867
4.5.2010
MCO n 24
MCO g 22
chov. Borowik I., PL
S
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
27 Exodus Bestilion*PL (n 23)
o. Suarez Black Cadillac*PL
m. Isella Nebo*PL
vyst. Materkowska Magdalena
FPL LO 31721
23.7.2010
MCO ns 09
MCO fs 23
chov. Materkowska M., PL
S
Ko ka
28 Fleur from the World Moonshine*CZ (n 22)
o. CH Cuddly Castle´s Indiana Jones*D
m. CH Bibiana de Burda*CZ
vyst. Klubalová Jana
29 Orea Ore Barabel*CZ (a 22)
o. GIC Jeremmi White Mellow Golliath*CZ
m. Woddy z Matrixu*CZ
vyst. Krowiarzová Zuzana
LO 266/11/MCO
13.11.2010
MCO as 22
MCO fs 22
chov. Klubalová J., CZ
LO 101/11/MCO
S+N
13.12.2010
NCO n 09 22
MCO g 22
chov. Hronová B., CZ
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
30 Mercedes Lady of Sand Mines*CZ (n 22)
o. CH L´Kevin of Gentle Lions*CZ
m. CH Jackie of Gentle Lions*CZ
vyst.
mová Monika
MCO sk. IV
LO 159/11/MCO
14.2.2011
MCO n 22
MCO n 22
chov.
mová M., CZ
S+N
Mainská mývalí skupina IV
03 t ída mezinárodních grandšampion
Kocour
31 GIC Ivori od Vajgaru*CZ (n 09 22)
o. EC Joe Cocker of Penobscot
m. IC Alabaster Queen Bay Maine Treasures*CZ
vyst. Klubalová Jana
LO 4/ 5/MCO
4.11.2004
MCO d 22
MCO n 09 22
chov. Mgr.Matlasová D., CZ
S+N
07 t ída šampion
Kocour
32 CH Amazing Goliash of Vesper*SK (a 09 23)
o. Venture of Beyrouth*CZ
m. CH Sheba Main Bastet*CZ
vyst. erve áková Iveta, Ing.
SZCH LO 611/2010/MCO
13.6.2010
MCO d 23
MCO a 03 22
chov. erve áková I., Ing., SK
N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 20
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
33 Sharmis World President (a 03 22)
o. IC Summerplace Nordic Ice
m. CH Pillowtalk´s Noelle
vyst. Korczynska Bozena
MCO sk. V
FPL LO 39310
MCO d 23
MCO f 03 22
chov. Tarasenko A.V., RU
24.4.2011
S
Mainská mývalí skupina V
04 t ída mezinárodních grandpremior
Ko ka
34 GIP CH Urshula Anne Maybach*PL (d 22)
o. CH PL*Lavender Love Xerxses
m. Xelina of Shaggy Coon-L-
vyst. Markowska-Paterka Aneta
FPL LO 15447
28.6.2008
MCO d
S+N
MCO d 23
chov. Michalska-Bukowska J., PL
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
35 IC Mainefield´s Pround Mary*AT (f 22)
o. CH Summerplace Avalon
m. Langstteich´s Havanna Royal
vyst. Rybáriková Dagmar
SZCH LO 461/2010/MCO
MCO ds
MCO f 22
chov. Waltraud W., AT
6.5.2009
S
07 t ída šampion
Kocour
36 CH Boyfriend Fastrzebiec*PL (d)
o. CH Jantar Sall of Merrity Cats*CZ
m. Clevercoon´s Kenia
vyst. Korczynska Bozena
37 CH Bursztyn Villa Park*PL (d 22)
o. Escudo Velvet Rose*PL
m. CH Goldie Rose Villa Park*PL
vyst. Dudchenko Galyna
FPL LO 32582
MCO d 22
MCO g 22
chov. Banasiak K., PL
FPL LO 31571
MCO n 22
MCO f 22
chov. Sierpinska M., PL
12.7.2010
S
20.6.2010
S+N
Ko ka
38 CH Gloria Estefan, Wakonda*SK (f)
o. Alwaro Zubano
m. N*Artic Coon´s Daria
vyst. Dulina Rudolf, JUDr.
39 CH Red Arrow Jastrebiec*PL (f 22)
o. CH Jantar Sall of Merrity Cats*CZ
m. Clevercoons Kenia
vyst. Kozub Aurelia
40 CH Wera Niebieska Perla (f 22)
o. GIC Figaro Privi*PL
m. Casablanka Antonida*PL
vyst. Gluzi ska Anna
SZCH LO 290/2008/MCO
MCO d 22
MCO n
chov. Márková L., Bc., SK
FPL LO 19257
MCO d 22
MCO g 22
chov. Banasik K., PL
FPL LO 25646
MCO a 09 22
MCO f 09 23
chov. Wasyleczko M., PL
20.7.2008
S+N
24.11.2008
S+N
9.10.2009
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 21
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
41 Bloomingtree Nathan (e 22)
o. IC White Rock´s Leonardo
m. CH Beautycats Rabea
vyst. Janusz Katarzyna
42 Ethan Eden Breed*CZ (d 22)
o. GIC Brixin Wood Canis Minor*CZ
m. Sendy Sweet od Vajgaru*CZ
vyst. Koutná Eva
FPL LO 36385
MCO ns
MCO g 22
chov. Jahnke M., DE
LO 1215/10/MCO
MCO d 09 22
MCO f
chov. Pokorná D., CZ
14.11.2010
S+N
18.10.2010
N
Ko ka
43 Brigita Sante d´Orsy*CZ (d 23)
o. EC Traper of Midnight Colony*CZ
m. Frederica of Midnight Colony*CZ
vyst. Vyh ák Roman
44 Halle Berry Pellumian*SK (f)
o. IC Langstteich´s S´In Spe
m. CH Ella Jane Fitzgerald Pellumian*SK
vyst. Valtrová Jana
45 Mydele´s Lin*N (f 22)
o. A-Winerau´s X-Ray
m. WW´04, SW´04, EC My Maine av Persicum, DM,
vyst. Sedlá ková Kate ina
LO 205/ 8/MCO
MCO dc (d 22)
MCO e 23
chov. Zemanovy R+D, CZ
zažádáno
MCO e
MCO n 09
chov. Švec M., SK
LO 119/11/MCO
MCO d 22
MCO f 22
chov. Wulff G., NO
18.1.2008
S+N
19.9.2010
S
3.11.2010
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
46 Gigi od Vajgaru*CZ (f)
o. GIC Mainefield´s Xplosion*A
m. IC Luisiana Negra od Vajgaru*CZ
vyst. Matlasovi Karel a Dobroslava
MCO sk. VI
zažádáno
MCO ds 22
MCO f
chov. Matlasová D., CZ
6.6.2011
S+N
Mainská mývalí skupina VI
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
47 GIC Aimée From The World Moonshine*CZ (f 09 22) LO 350/ 8/MCO
o. IC Ivori od Vajgaru*CZ
m. Keithy Women Mellow Goliath*CZ
vyst. Klubalová Jana
MCO n 09 22
MCO g 23
chov. Klubalová J., CZ
24.2.2008
S+N
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
48 IC Alwaro Vicky Barcelona*PL (f 09 24)
o. Dotcom Lachlan Lad
m. Alwaro Maxi Star
vyst.
ný Zden k
LO 887/ 9/MCO
MCO n 09 22
MCO f 23
chov. Szymanska K., PL
7.7.2009
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 22
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
07 t ída šampion
Ko ka
49 CH Wendy Sante D´Orsy*CZ (g 09)
o. GIC Jeremmi White Mellow Goliath*CZ
m. IC Zaragoza of Midnight Colony*CZ
vyst. Skret Beata
50 CH Whinny Alara*PL (g 09)
o. Sirrahcoon´s Bailey (WACC)*D
m. CH Amidala Afek*PL
vyst. Lanzendörferová Zuzana, Mgr.
FPL LO 33449
MCO n 09 22
MCO gs 09 22
chov. Zemanovy R+D, CZ
LO 1022/ 9/MCO
MCO e 22
MCO n 09
chov. Pietras-Zurek B., PL
5.9.2009
S+N
29.3.2008
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
51 Happy Daisy Velvet Duckie*CZ (f 09 22)
o. IC Barclay Cat Cabaret*PL
m. CH Ornella Muti of Baccaracoon*CZ
vyst. Valtrová Jana
52 Jamaica of Beyrouth*CZ (f 09 22)
o. A Winerau´s Yaris, JW
m. IC Flower of Marillion*CZ, JW
vyst. erve áková Iveta, Ing.
53 Xena of Susan´s Cats*CZ (g 09)
o. SC Explorer´s Beryll*DE
m. CH Jeany of Bestmain*CZ
vyst. Lanzendörferová Zuzana, Mgr.
LO 131/11/MCO
MCO d 22
MCO a 03
chov. Valtrová J., CZ
SZCH LO 603/2010/MCO
MCO n 22
MCO f 09 22
chov. El Khaled L+Y., CZ
LO 75/11/MCO
17.5.2010
S
20.3.2010
N
29.10.2010
MCO a 09
S+N
MCO g
chov. Lanzendörferová Z., Mgr.,
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
54 Annie Sain Roses*CZ (f 09 22)
o. CH Kimmi Sante d´Orsy*CZ
m. Eliza Black Sante d´Orsy*CZ
vyst. Müllerová Kantorová Jana, Ing.
MCO sk. VII
LO 516/11/MCO
MCO w 62
MCO f 09 22
chov.
ži ková J., CZ
31.5.2011
S
Mainská mývalí skupina VII
07 t ída šampion
Ko ka
55 CH Buffi Nightwalker*PL (fs)
o. Herbatnik Mr.Japac
m. Indi Agattino*PL
vyst. Belski Michal
FPL LO 24090
MCO ds 24
MCO n
chov. Pawluk J+K, PL
56 CH Levaihcoons Xynthia of Dirigo*PL (fs 22) FPL LO 33450
o. Paradiseisland´s Edward
m. Paradiseisland´s Summer Dream
vyst. Lukasik Dagmara
MCO n 22
MCO fs 09 22
chov. Jacobs I., DE
3.8.2009
S
1.8.2010
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 23
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
57 Fébé Viktoria Pride*CZ (as 23)
o. IC Willi Boy of Vajgaru*CZ
m. Ofelia od Vajgaru*CZ
vyst. Matlasovi Karel a Dobroslava
LO 1128/10/MCO
MCO a 09
MCO fs 09 22
chov. Oppitzová L., CZ
5.10.2010
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
58 Summerplace Jazz Dancer*DE (ds 23)
o. Fahad de Red Land
m. Summerplace Angelique
vyst.
ný Zden k
zažádáno
MCO a
MCO fs
chov. Beyer A., DE
15.5.2011
S+N
Ko ka
59 Fauzíja Eden Breed*CZ (ns)
o. GIC Chesterfiel Black Canis Minor*CZ
m. CH Emotion of Beauty Wizards (IW)
vyst. Burdová Petra
MCO sk. VIII
LO 684/11/MCO
MCO n
MCO ns
chov. Pokorná D., CZ
30.6.2011
S
Mainská mývalí skupina VIII
07 t ída šampion
Kocour
60 CH Czarek Kartuzy*PL (as 09 22)
o. CH Robry Kitten Treasures*PL
m. Hebi Sincowcoon*PL
vyst. Gluzi ska Anna
FPL LO 28772
MCO ns 22
MCO n 09 22
chov. Dawidowska K., PL
22.1.2010
S+N
08 t ída premior
Kocour
61 PR Pantarbos Main Bastet*CZ (ds 23 09)
o. Love Hulen´s Dark Diamond
m. Honey Habibe Main Bastet
vyst.
ížová Martina
MCO sk. IX
LO 171/ 8/MCO
MCO ns 09
MCO d 23
chov. Grossmannová A., CZ
7.8.2008
N
Mainská mývalí skupina IX
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
62 Bentley Slad Rysia*PL (w 63)
o. GIC Amor Agafar*PL
m. CH Gabi Koty Roberta*PL
vyst. Boche ska Zofia
FPL LO 40500
MCO w
MCO f 22
chov. Boche ska Z., PL
22.7.2011
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 24
MCO
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Mainská mývalí
16 t ída vrh
63 Vrh "B" Sante d Orsy*CZ
o. IC Samanta Sante d Orsy
m. IC Justyn Happy Sante d Orsy
vyst. Zemanovy R+D
29.6.2011
MCO f 22
MCO es 09 22
chov. Zemanovy R+D, CZ
64 Vrh "H" From the World Moonshine*CZ
o. GIC Ivori od Vajgaru
m. CH Bibiana de Burda*CZ
vyst. Klubalová Jana
9.6.2011
MCO n 09 22
MCO fs 22
chov. Klubalová J., CZ
65 Vrh "I" Pellumian*SK
o. IC Langstteich´s S´IN SPE*DE
m. IC Langstteich´s X´JERE MIA*DE
vyst. Švec Milan
NFO sk. II
S+N
S+N
18.6.2011
MCO e
MCO f 09 23
chov. Švec M., SK
S
Norská lesní skupina II
08 t ída premior
Kocour
66 PR Vendel Ice Moon*PL (a 09)
o. Tobago z Alinatu*PL
m. Claudia Cardinale Agpamis*PL
vyst. Laskowska Karolina
FPL LO 33140
NFO e 09 22 (e 09)
NFO ns 09
chov. Binkowska K., PL
6.8.2011
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
67 Eragon Bella Candi*PL (a 09)
o. CH Alvin Chipmunk Igmutanka*PL
m. IC Bacca White Kota*PL
vyst. Kidawski Dariusz
FPL LO 37060
NFO a 09
NFO g 09
chov. Wicepolski P., PL
10.3.2011
S+N
Ko ka
68 Atlanta Georgia of Amber Forest*NL (at 09)
o. Dangerfjord´s Diego
m. Quiana aus Broetzingen
vyst. Hudcová Kristýna
LO 18/11/NFO
NFO nt 09 22
NFO at 09 22
chov. Stolk D., NL
10.2.2011
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
69 Olaf - Ny Ko ky ze Severu*CZ (n 09)
o. SC El Ninjo vom Bergwald JW, DVM
m. GIC Darja NFO Moravia*CZ
vyst. Šustrová Markéta, DiS.
LO 39/11/NFO
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov. Šustrová M., DiS., CZ
19.7.2011
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 25
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
NFO sk. III
Norská lesní skupina III
01 t ída supreme šampion
Kocour
70 SC El Ninjo vom Bergwald*DE, JW, DVM (nt 22)
o. CH Benny av Bavnedroem*D
m. CH Jaspis v. Arles Brunnen*D
vyst. Šustrová Markéta, DiS.
LO 57/ 8/NFO
NFO nt
NFO nt 22
chov. Wenig M., DE
3.6.2008
N
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
71 GIC Wedfölmir aus Broetzingen (at 24)
o. Artur-Omre v. Arlesbrunnen
m. Nerthus aus Broetzingen
vyst. Šustrová Markéta, DiS.
DEKZV LO 346070
NFO a
NFO at 09 22
chov. Schäfer B., DE
8.10.2009
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
72 O´Neil Ko ky ze Severu*CZ (n 24)
o. SC El Ninjo vom Bergwald JW, DVM
m. GIC Darja NFO Moravia*CZ
vyst. Šustrová Markéta, DiS.
NFO sk. IV
19.7.2011
S+N
Norská lesní skupina IV
07 t ída šampion
Kocour
73 Navaro Ko ky ze Severu*CZ (n 09 24)
o. SC El Ninjo vom Bergwald JW, DVM
m. GIC Darja NFO Moravia*CZ
vyst. Hudcová Kristýna
NFO sk. V
LO 40/11/NFO
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov. Šustrová M., DiS., CZ
LO 28/10/NFO
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov. Šustrová M., DiS , CZ
7.7.2010
S+N
Norská lesní skupina V
08 t ída premior
Ko ka
74 PR Vega Ice Moon*PL (f)
o. Tobago z Alinatu*PL
m. Claudia Cardinale Agpamis*PL
vyst. Laskowska Karolina
FPL LO 33138
NFO e 09 22 (e 09)
NFO ns 09
chov. Binkopska K., PL
6.8.2010
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
75 Falcon Bella Candi*PL (d 22)
o. CH Alvin Chipmunk Igmutanka*PL
m. Damayanti Notabene*PL
vyst. Janik Izabela Wicepolski Pawel
FPL LO 37055
NFO a 09
NFO ds 09 22
chov. Wicepolski P., PL
30.3.2011
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 26
NFO sk. VI
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Norská lesní skupina VI
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
76 IC Cabiuna Blueskotka*PL (f 03)
o. GIC Afad Blueskotka*PL
m. IC Umami Zwyciezca Troli*PL
vyst. Szutran Teresa
LO 29211
NFO a 03
NFO d 03 23
chov. Szutran T., PL
2.4.2010
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
77 Gabi Notabene*PL (g 03 22)
o. GIC S*Aristo Limaz Milo Lorimar
m. IC Dior Duma Wikinga*PL
vyst. Duda Barbara
NFO sk. VIII
NFO n 09 24
NFO f 09 22
chov. Duda B., PL
7.5.2011
S
Norská lesní skupina VIII
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
78 Joel z Norlendu*CZ (ns 09 24)
o. EC Niemen Duszek Lasu*PL, JW DVM DSM
m. GIC Cathrine von Lacman*CZ
vyst. Chodurová Jind iška
NFO
FPL LO 38538
LO 36/11/NFO
NFO n 24
NFO ns 03 24
chov. Chodurová J., CZ
9.5.2011
S
Norská lesní
16 t ída vrh
79 Vrh "O" Ko ky ze Severu*CZ
o. SC El Ninjo vom Bergwald JW DVM
m. GIC Darja NFO Moravia*CZ
vyst. Šustrová Markéta, DiS.
RAG n
19.7.2010
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov. Šustrová M., DiS., CZ
S+N
Ragdoll s ernými odznaky
07 t ída šampion
Ko ka
80 CH Megy Czech Star*CZ
o. IC All Tuckered Out of Crystal Catzz*USA
m. CH Beatrice Dance of Light*CZ
vyst. Hejnová Denisa
RAG a
LO 44/10/RAG
RAG n 04
RAG a 04
chov. Hejnová D., CZ
3.1.2010
N
Ragdoll s modrými odznaky
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
81 IC Any Sanny Cat Darlings*CZ
o. Eddy Silkicat*CZ
m. Campanella Afrabo*CZ
vyst. Vyh ák Roman
LO 102/ 8/RAG
RAG a
RAG n
chov. Vyh ák R., CZ
8.4.2008
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 27
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
07 t ída šampion
Ko ka
82 CH Masza Koty Agaty*PL
o. GIC Viktor Charming Eyes*PL
m. Helma Charming Eyes*PL
vyst. Jawtuchowska Renata
SPL LO 35009
12.11.2010
RAG n 03
S+N
RAG a 21
chov. Puchala - Wolak B., PL
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
83 Chanel Andrev´s Cats*PL
o. Ivo Idol Ragella*PL
m. Zina Charming Eyes*PL
vyst. Moczydlowska Bozena
RAG e
6.11.2008
S+N
Ragdoll s krémovými odznaky
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
84 Bartemius King V trník*CZ
o. Jakub De Rotte Rag*CZ
m. Betty Jane Eminus*CZ
vyst. Šafar íková Magdaléna
RAG g
FPL LO 26026
RAG a
RAG n
chov. Osiecki A., PL
LO 77/10/RAG
RAG a 04
RAG g 21
chov. Vobrová H., CZ
21.2.2010
S+N
Ragdoll s mod e želvovinovými odznaky
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
85 Holly Cat Darlings*CZ
o. Bobby of Moss Ranch
m. Any Sanny Cat Darlings*CZ
vyst. Krowiarzová Zuzana
RAG b 21
LO 84/11/RAG
RAG d 04
RAG a
chov. Vyh ák R., CZ
20.1.2011
S
Ragdoll s okoládovými odznaky s kresbou
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
86 Abayomis Amazing Amber*S
o. S*Abayomis Satchmo
m. S*Abayomis Dixi
vyst. Machay Marek
RAG n 03
FPL LO 37877
RAG n 21
RAG n 21
chov. Olsson M., SE
14.8.2010
S+N
Ragdoll s ernými odznaky bikolor
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
87 Naorahragdolls April
o. Kissykat Maksym*GRC
m. Darlinlildolls Naomi of Naorahdolls
vyst. Machay Marek
FPL LO 39649
RAG n 03
RAG a 03
chov. Santos Perez P., ES
18.9.2010
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 28
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
88 RU*Eria pro Princess
o. CH Kizzikat´s Maestro
m. CH S*Hvenhilda´s Unni
vyst. Prokopi ová Eva
RAG a 03
LO 507/10/RAG
30.4.2010
RAG n 03
RAG a 03
chov. Olenina O., RU
N
Ragdoll s modrými odznaky bikolor
07 t ída šampion
Kocour
89 CH Elonadolls I Love You Icon*AT
o. DGC Ragalong Buffalo Bill of Elonadolls
m. DGC Lionsroyale Blossom of Elonadolls
vyst. Arendášová Jana
LO 46/11/RAG
25.9.2010
RAG n 03
RAG a 03
chov. Delasch S., AT
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
90 Gira de Boschky*CZ
o. CH Champagne Cockatil of Carpathia*SK
m. CH S-Princess Cat Koc-Pol*PL
vyst. Zonygová Veronika
RAG f 03
LO 364/ 9/RAG
20.10.2009
RAG n 04
RAG a 03
chov. Zonygová V., CZ
N
Ragdoll s ern želvovinovými odznaky bikolor
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
91 Naorahragdolls Bambi
o. *GRC Kissiykat Maksym
m. Darlinlildolls Naomi of Naorahdolls
vyst. Machay Marek
RAG g 03
17.9.2010
RAG n 03
RAG f 03
chov. Santoz Perez, P., ES
S+N
Ragdoll s mod e želvovinovými odznaky bikolor
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
92 Fergie Princess Blue Vision*CZ
o. CH Enrico Dolcemente*CZ
m. IC Natalli De Rotte Rag
vyst. Gavar Ji í
RAG n 04
LO 184/10/RAG
RAG a 03
RAG g
chov. Gavar J., CZ
9.5.2010
S+N
Ragdoll s ernohn dými odznaky mitted
07 t ída šampion
Ko ka
93 CH F-Bony de Boschky*CZ
o. CH Champagne Cocktail of Carpathia*SK
m. SI*Luxus Grace Adeen
vyst. Zonygová Veronika
LO 370/ 9/RAG
RAG n 04
RAG a 04
chov. Zonygová V., CZ
18.9.2009
N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 29
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
94 Deisy Miland*PL
o. CH Gragorius-Cat Cyryl*PL
m. EC Foldi Ragella*PL
vyst. Moczydlowska Bozena
95 Gracie Athena Orlitia*CZ
o. EC Chef Aaron de Lovelace de Soto
m. CH Maiky Sweet Faelis*CZ
vyst. Rumianová Jana
RAG g 04
FPL LO 26027
24.1.2009
RAG a 03
S+N
RAG n
chov. Robak-Sokolowska K., PL
LO 31/ 9/RAG
5.1.2009
RAG n 04
RAG a 04
chov. Rumianová J., CZ
N
Ragdoll s mod e želvovinovými odznaky mitted
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
96 Elizabeth RozBel*CZ
o. GIC Belmondo Dolcemente*CZ
m. IC Angelina RozBel*CZ
vyst. Jirkalová Eva
RAG c 03 21
o. GIC Roxi Brilliant King of Eulalie*CZ
m. Yoko Charming Eyes*PL
vyst. Bok Sandra
RAG d 04
RAG a 03
chov. Jirkalová E., CZ
S
FPL LO 33455
14.9.2010
RAG a 03 21
RAG a
chov. Teodorowski M., PL
S+N
Ragdoll s ernohn dými odznaky mitted s kresbou
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
98 Mistydolls Brave Heart
o. Dazzledolls Rythm and Blues
m. Dazzledolls Jewel of of the Nile
vyst. Machay Marek
RAG f 04 21
11.7.2011
Ragdoll s lilovými odznaky bikolor s kresbou
07 t ída šampion
Kocour
97 CH Belmondo Teo-Cat*PL
RAG n 04 21
LO 329/11/RAG
FPL LO 39567
RAG a 04 21
RAG b 03
chov. Belter P., SE
27.4.2004
S+N
Ragdoll s ern želvovinovými odznaky mitted s kresbou
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
99 Winie Winky of Blue Miracle*CZ
o. GIC Elian Rags Minstrel*RO
m. Valentine Vanilla of Silkicat*CZ
vyst. Jehlá ová Yveta
LO 163/11/RAG
RAG n 03
RAG f 21
chov. Petrželová D., CZ
25.4.2011
N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 30
RAG
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Ragdoll
16 t ída vrh
100 Vrh "E" RozBel*CZ
o. GIC Belmondo Dolcemente*CZ
m. IC AngelinaRozBel*CZ
vyst. Jirkalová Eva
SBI n
RAG d 04
RAG a 03
chov. Jirkalová E., CZ
S
Birma s ernohn dými odznaky
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
101 Bounty Sweet Carmetina´s*CZ
o. CH Dar Es Salaam´s Red Romeo*NL
m. GIC Carmen Ryve Nostra*CZ
vyst. Stonišová Kristýna
SBI c
11.7.2011
LO 67/11/SBI
SBI d
SBI n 21
chov. Stonišová K., CZ
7.6.2011
S
Birma s lilovými odznaky
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
102 Coraima Kimaya Azure*SK
o. IC Beluga van de Akkerwinde
m. CH Zherafine von Achor*CH
vyst. Miklová Dana
SBI f
SZCH LO 147/2011/SBI
SBI a
SBI c
10.3.2011
S+N
chov. Pikusová R., SK
Birma s ern želvovinovými odznaky
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
103 IC Butterfly Adoelle*PL
o. IC Adonis Blue Harmony*SK
m. Emannuelle Ryve Nostra*CZ
vyst. Kurowiec Iveta
SBI n 21
FPL LO 29250
SBI e 21
SBI n 21
chov. Kurowiec I., PL
8.4.2010
S+N
Birma s ernohn dými odznaky s kresbou
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
104 GIC Carmen Ryve Nostra*CZ
o. Backkara`s Alcazar
m. Kleopatra Ryve Nostra*CZ
vyst. Stonišová Kristýna
LO 46/ 8/SBI
SBI n 21
SBI n 21
chov. Horynová I., CZ
22.4.2008
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 31
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SBI d 21
Birma s ervenými odznaky s kresbou
07 t ída šampion
Kocour
105 CH Dakarai Happy´s Adoelle*PL
o. IC Adonis Blue Harmony*SK
m. Happy Hope Von Achor*CH
vyst. Miklová Dana
SBI
LO 112/11/SBI
29.8.2010
SBI e 21
SBI f 21
chov. Kurowiec I., PL
S+N
Birma
16 t ída vrh
106 Vrh "R" Ametyst blue*CZ
o. Munaj van Ranthambhore*NL
m. Faerie Kiss Nenar*IT
vyst. Neni ková Šárka, Ing.
SIB sk. III
15.5.2011
SBI d 21
SBI b 21
chov. Neni ková Š., Ing., CZ
S+N
Sibi ská skupina III
07 t ída šampion
Kocour
107 CH Radomir-Yurik Fialka*RU (a 22)
o. EC Edelweiss-Yurik iz Fialka*RU
m. CH Euforia z Aliandu*PL
vyst. Wojciak Monika
FPL LO 32451
SIB ns 09
SIB a 22
chov. Hildebrandt E., RU
28.4.2010
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
108 Mia Siberian Heart*CZ (n 24)
o. Indiana J. Pharaon Wings*CZ
m. Breda z Bašni*PL
vyst. Vašenková Petra
LO 30/10/SIB
SIB n 24
SIB g 23
chov.
me ková M., CZ
5.4.2010
N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
109 Al Capone Regio Boreas*CZ (n 24)
o. Gladiator Sibirmagi
m. Catherine de Claire
vyst. Rusková Alena
110 Ferrero de Claire*CZ (n 24)
o. IC Griliash Agripovic Laguna Syberiana*IT
m. GIC Fidorka eská Sibi *CZ
vyst. Kasíková Klára
LO 61/11/SIB
SIB n 24
SIB n 24
chov. Rusková A., CZ
LO 64/11/SIB
SIB n 24
SIB fy 23
chov. Kasíková K., CZ
17.5.2011
N
7.5.2011
S+N
Ko ka
111 Geisha de Lourdes*CZ (n 24)
o. IC Laguna Syberiana Griliash Agripovic
m. Umbra Rosa Alpha Neva*CZ
vyst. Kadlecová Hana, Bc.
LO 107/11/SIB
SIB n 24
NEM n 21
chov. Kadlecová H., Bc., CZ
25.6.2011
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 32
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
112 Glamour de Lourdes*CZ (n 24)
o. Laguna Syberiana Griliash Agripovic*IT
m. Umbra Rosa Alpha Neva*CZ
vyst. Rusková Alena
SIB sk. IV
LO 109/11/SIB
SIB n 24
NEM n 21
chov. Kadlecová H., CZ
25.6.2011
N
Sibi ská skupina IV
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
113 Grace de Claire*CZ (ny 09 24)
o. Cream de Claire*CZ
m. Inez z Zimnej Krainy*PL
vyst. Karšulínová So a
SIB sk. V
LO 75/11/SIB
SIB a 24
SIB n 09 23
chov. Kasíková K., CZ
13.5.2011
N
Sibi ská skupina V
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
114 Shafran Dikaya Krassa*RU (e 24)
o. CH Zodiac Sibirskoye Chudo*RU
m. Cvetana Dikaya Krassa*RU
vyst. Kadlecová Hana, Bc.
LO 60/11/SIB
SIB a 23
SIB d 23 09
chov. Sadivnikova I., RU
17.12.2010
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
115 Florentýnka de Claire*CZ (f 24)
o. IC Griliash Agripovic Laguna Syberiana*IT
m. GIC Fidorka eská Sibi *CZ
vyst. Kasíková Klára
SIB sk. VII
LO 66/11/SIB
SIB n 24
SIB fy 23
chov. Kasíková K., CZ
7.5.2011
S+N
Sibi ská skupina VII
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
116 GIC Polouchka z Dworku Bojara*PL, DVM (fs 24)
o. CH Isztar z Saskiej Kepy*PL
m. EC Irmina z Dworku Bojara*PL
vyst. Naskrecki Janusz
FPL LO 8931
SIB ns 24
SIB d 09 23
chov. Telega J.+J., PL
28.3.2007
S+N
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
117 IC Hera Perla Pólnocy*PL (ns 24)
o. Chrysler z Alilandu*PL
m. Etna Perla Polnocy*PL
vyst. Naskrecki Janusz
FPL LO 16804
SIB ns 09
SIB ns 24
chov. Sroda D., PL
14.7.2008
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 33
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
07 t ída šampion
Kocour
118 CH Wagner Silviassib*PL (ds 24)
o. CH Aris Syberjon*PL
m. Johanka z Tichého údolí*CZ
vyst. Karšulínová So a
LO 97/ 9/SIB
SIB ds
SIB ds 09 23
chov. Hajduk S., PL
17.3.2009
N
Ko ka
119 CH Eris z Kociej Krainy*PL (fs 24)
o. IC Cymes z Kociej Krainy*PL
m. CH Euforia z Aliandu*PL
vyst. Wojciak Monika
FPL LO 16848
SIB ns 24
SIB ds 24
chov. Janiszewska B., PL
30.7.2008
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
120 Heaven Charmed Cats*CZ (ds 24)
o. Oskar z Tichého údolí*CZ
m. Anna Aurora Charmed Cats*CZ
vyst. Vašenková Petra
NEM sk. I
LO 63/ 9/SIB
SIB ns 24
SIB f
chov.
dro ová P., CZ
17.4.2009
N
vská maškaráda skupina I
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
121 IC Aruru Kann Cherubino*PL (g 21)
o. IC Elmo Figlarne Kociaki*PL
m. CH Dayo L´Emmaus
vyst. Tylek Katarzyna
FPL RX 2567
NEM a 21
NEM e 21
chov. Tylek K., PL
31.7.2009
S
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
122 Caca Kalina Krasna (a)
o. PIC Arsenij Vizantnsky Podarok
m. Ulja Nair Cat
vyst. Maršálková Nina
123 Esett de Lourdes (f)
o. PIC Arsenij Vizantiysky Podarok
m. PCH Anni - Frida Fantaghira Fay
vyst.
uchová Monika
RX 8/ 9/NEM
NEM a
NEM a
chov. Karafiátová T., CZ
LO 12/10/NEM
NEM a 33
NEM f
chov. Kadlecová H., CZ
13.7.2009
S
22.4.2010
N
10 t ída kastrát (nad 10 m síc )
Kocour
124 Adrian Calliandra (d 21)
o. Genadij Bella Bohemia
m. Talinka Bejlis Sib
vyst.
uchová Monika
RX 37/ 8/SIB
NEM n 09 21
NEM f
chov. Wellartová B., CZ
10.4.2008
N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 34
NEM sk. II
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
vská maškaráda skupina II
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
125 Badge Quick Wild Jessamine*CZ (ns 09 21)
o. Ondrášek z Pomn nek
m. Aisa Victory
vyst. Bulí ová Irena
LO 83/11/NEM
NEM n 21
NEM as 09 21
chov. Bulí ová I., CZ
18.5.2011
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 35
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SKUPINA III
foto: Jerzy Matysiak
HABEŠSKÁ
BENGÁLSKÁ
BURMILA
BRITSKÁ
BARMSKÁ
KARTOUZSKÁ
KORNYŠ REX
CYMRIC
DEVON REX
EVROPSKÁ
GERMAN REX
JAPONSKÝ BOBTAIL
KURILSKÝ BOBTAIL
KORAT
MANX
EGYPTSKÁ MAU
OCICAT
RUSKÁ MODRÁ
SOKOKE
SPHYNX
SNOWSHOE
SOMÁLSKÁ
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 36
ABY n
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Habešská divoce zbarvená
08 t ída premior
Kocour
126 SC PR Goblet of Gold Laurie Lee*CZ
o. GIC Bonobo aus Abusir, JW, WW04
m. IC Cherry Blossom Laurie Lee*CZ
vyst. Skabovska Olga Bogdanovych Natalia
(UA) UFU LO 3620
ABY n
ABY o
chov. Mrkvica J., CZ
21.4.2007
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
127 Astraea Star of Agadaa Beholot*UA
o. Dracula Buraby´s Sharm*RU
m. IC Agatha Christie of Queen Jewels*UA
vyst. Danylets Oksana
UA UFU LO 5123
ABY o
ABY n
chov. Danylets O., UA
25.6.2010
S+N
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
128 Aster Dandi Gentle Happiness
o. SC Solarian Neo, DVM, DSM
m. CH Solarian Panthera, JW
vyst. Müllerová Agnia
LO 3/11/BRI
ABY n
ABY n
chov. Müllerová A., CZ
7.1.2011
S+N
Ko ka
129 Bellatrix Amazon of Agada Beholot*UA
o. IC Quantum of Solace Charming Angel
m. IC Agatha Christie of Queen Jewels*UA
vyst. Danylets Oksana
UA UFU LO 5964
ABY p
ABY n
chov. Danylets O., UA
8.4.2011
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
130 Jordan Neshamah Sheli*UA
o. CH Loup Bland Hanzo Hattori (TICA)
m. SC Sahara af Khartoum
vyst. Skabovska Olga
ABY a
(UA) UFU LO 6264
ABY n
ABY o
chov. Skabovska O., UA
28.6.2011
S+N
Habešská modrá
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
131 Kiera Kulubi Habeška*CZ
o. IC Dominus Caesar Jizerka*CZ
m. CH Ellen Neli*CZ
vyst. Drozdková Hana, Ing.
ABY o
LO 35/10/ABY
ABY a
ABY n
chov. Sedlá ek M., CZ
10.10.2010
S+N
Habešská ervenohn dá
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
132 Jessica Immicat*CZ
o. IC Quentin Rosa Glauca*CZ
m. IC Jirra Laurie Lee*CZ
vyst. Hrachovcová Jana
LO 30/11/ABY
ABY n
ABY o
chov. Fábiková M., CZ
16.2.2011
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 37
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
133 Coco Channel of Agada Beholot*UA
o. IC Quantum of Solace Charming Angel
m. Astraea Star of Agada Beholot*UA
vyst. Danylets Oksana
BEN n 22
zažádáno
ABY p
ABY n
chov. Danylets O., UK
30.6.2011
S+N
Bengálská hn dá mramorovaná
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
134 Junglerebels Aroha
o. Wildtreasure Armani
m. Brkodbgrch Wildtreasure Stunning Mocha
vyst. Zagrapanová Marcela
BEN n 24
zažádáno
BEN n 22
BEN n 24
chov. Zagrapanová M., CZ
24.6.2011
S
Bengálská hn dá te kovaná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
135 Aragon Felis Empire*CZ
o. Ossirian Alla El Youssef
m. Carmen Elsa Nitti-Naldi
vyst. Hyvnarová Ivana
RX 11/11/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov. Hyvnarová I., CZ
1.11.2010
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
136 Samantha Continental*CZ
o. Dazzledots Mambo
m. Continental Xiang
vyst. Hyvnarová Ivana
zažádáno
BEN n 24
BEN n 24
chov. Sparandara S., CZ
21.2.2011
S
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
137 Junglerebels Adam
o. Wildtreasure Armani
m. Brkodbgrch Wildtreasure Stunning Mocha
vyst. Zagrapanová Marcela
138 Junglerebels Ariki
o. Wildtreasure Armani
m. Brkodbgrch Wildtreasure Stunning Mocha
vyst. Zagrapanová Marcela
BEN
zažádáno
BEN n 22
BEN n 24
chov. Zagrapanová M., CZ
zažádáno
BEN n 22
BEN n 24
chov. Zagrapanová M., CZ
24.6.2011
S
24.6.2011
S
Bengálská
16 t ída vrh
139 Vrh "A" Junglrebels
o. Wildtreasure Armani
m. Brkodgbrch Wildtreasure Stunning Mocha
vyst. Zagrapanová Marcela
24.6.2011
BEN n 22
BEN n 24
chov. Zagrapanová M., CZ
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 38
BRI w 62
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Britská bílá s oranžovýma o ima
10 t ída kastrár (nad 10 m síc )
Ko ka
140 SC Naomi Honorable from Ja-Pan*CZ
o. IC Jumbo Winner Force*CZ
m. Karen Grandbor (BOEC)
vyst. el stkovi Rudolf a Na a
LO 578/ 7/BRI
BRI w 63
BRI a
chov. Pánek J., CZ
17.5.2007
N
04 t ída mezinárodních grandpremior
Kocour
141 GIP Rudolf Sibornal*CZ
o. IC Jumbo Winner Force*CZ
m. Marie Sibornal*CZ
vyst. Dydowiczová Dana, Ing.
LO 877/ 7/BRI
5.8.2007
BRI w 63
S
BRI a
chov. Ing.Dydowicz P., PhD., CZ
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
142 Beza Gwizda Radosci*PL
o. Roch-Wg Finch Nest*PL
m. Nanuka Finch Nest*PL
vyst. Twardzik Agnieszka
BRI n
FPL LO 35006
BRI w 62
BRI a
chov. Twardzik A., PL
11.11.2010
S+N
Britská erná
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
143 Omena Black Star Isena*PL
o. GIC Ice Lilac British Velvet*CZ
m. Zuleika Black Coffee British Velvet*CZ
vyst. Kolarczyk Urszula
BRI a
FPL RX 3764
BRI c
BRI n
chov. Kolarczyk U., PL
18.5.2011
S
Britská modrá
03 t ída mezinárodních grandšampion
Kocour
144 GIC Altair Velvet Heaven*SK
o. EC Cashmir Perla von Agiro*PL
m. Daria Felisdorf*SK
vyst. Rožár Diana, Mgr. Rožár Jozef, Ing.
SZCH LO 2407/2009/BRI
BRI a
BRI c
chov. Rožár D+J, SK
17.3.2009
S+N
Ko ka
145 GIC Elsie Blue Silent Smile*SK, JW
o. IC Marius Lovely Panther*CZ
m. IC Elizabeth Hodosblue*SK, JW
vyst. Napiórkowska Eliza
FPL LO 12688
BRI a
BRI a
chov. Stanikova J., SK
21.9.2007
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 39
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
07 t ída šampion
Kocour
146 CH Humphrey Luludi*PL
o. Ice Cream Silent Smile*SK
m. IC Elsie Blue Silent Smile*SK, JW
vyst. Napiórkowska Eliza
FPL LO 27728
18.1.2010
BRI e
BRI a
chov. Napiorkowska E., PL
S+N
Ko ka
147 CH Jetta Amazing Aisha*PL, JW
o. CH Easy Lover of Daisy´s Home
m. CH Evian Amazing Aisha*PL
vyst. Czub Joanna
FPL LO 32799
23.8.2010
BRI a
BRI a
chov. Romanska M., PL
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
148 Batman Gwiazda Radosci*PL
o. Roch-WG Finch Nest*PL
m. Nanuka Finch Nest*PL
vyst. Twardzik Agnieszka
149 Dasty Cherrcat*CZ
o. IC Dante Gari of Moravia*CZ
m. IC Anabelle Princess Crazy Daisy*CZ
vyst. Bendová Magda
FPL LO 35003
11.11.2010
BRI w 62
BRI a
chov. Twardzik A., PL
S+N
LO 1289/10/BRI
12.7.2010
BRI a
BRI c
chov. Šafá M., CZ
S+N
Ko ka
150 Berenica de Sangee*CZ
o. GIC Dalimil Iva Felis*CZ
m. Blanka z Jižní Moravy*CZ
vyst. Poláková Barbora
151 Bessy Via Moravica*CZ
o. GIC Elvis Hodosblue*SK
m. CH Rachel Alfa-Pol-Cat*CZ
vyst. Šev ík Radim, MUDr.
152 Deizy Bona Dea*UA
o. EC Janush Bona Dea
m. IC Marfa Bona Dea
vyst. Oszczyk Barbara
153 Heidi Methexis*CZ
o. CH Martinelli´s Amore Mio
m. Connie Methexis*CZ
vyst. Tambor Elzbieta
154 Chiquita Miu Simonet*CZ
o. IC Nathan Ro-Še*CZ
m. Fidži Lokerie Bohemia*CZ
vyst. Poláková Barbora
RX 274/10/BRI
21.8.2010
BRI c
BRI a
chov. Kr ková P., CZ
LO 2/11/BRI
N
15.11.2010
BRI a
BRI c
chov. Šev ík R., MUDr., CZ
FPL LO 20288
S
3.12.2008
BRI c
BRI g
chov. Bozyreva N., PL
FPL LO 35750
S+N
2.11.2010
BRI a
BRI a
chov. Krausová E., CZ
LO 1017/ 9/BRI
S+N
26.6.2009
BRI c
BRI a
chov. Ing.Konopková N., CZ
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 40
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
155 Asterix Agnus Dei*CZ
o. IC Seeback Clever Paw*CZ
m. Dida Kameryn*CZ
vyst. Pospíchalová Irena, PhDr.
156 Aurelius Agnus Dei*CZ
o. IC Seeback Clever Paw*CZ
m. Dida Kameryn*CZ
vyst. Pospíchalová Irena, PhDr.
LO 722/11/BRI
9.4.2011
BRI a
BRI a
chov. Pospíchalová I. PhDr., CZ
LO 721/11/BRI
N
9.4.2011
BRI a
BRI a
chov. Pospíchalová I. PhDr., CZ
S
Ko ka
157 Bajka z Chatki*PL, JW
o. GIC Vicennzo Alfa-Pol-Cat*CZ
m. CH Nikita Lesne Ranczo*PL
vyst. Wisniewska Marzena
158 Evelina Soft Touch*CZ
o. IC Seeback Clever Paw*CZ
m. Airis Violente*CZ
vyst. Ju icová Marcela
FPL LO 35572
BRI a
BRI c
chov. Ksiazek M+M, PL
LO 232/11/BRI
BRI a
BRI c
chov. Hobzová V., CZ
7.1.2011
S+N
25.2.2011
S
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
159 Blade Magic Galaxy*PL
o. Eye Catcher of Daisy´s Home*NL, JW
m. GIC Daphne Methexis*CZ, JW
vyst. Jurkiewicz- midoda Magdalena
160 Hummer van de Kraayenbert*NL
o. GIC Finch´s Fanbonnevanck
m. CH Rosanne van de Kraayenberg
vyst. Wisniewska Marzena
161 Sardis van Juliecat Dune
o. CH Spike van Black Lake
m. IC Amélie van Juliecat Dune
vyst. Šefrová Helena, Bc.
FPL LO 38934
29.5.2011
BRI a
S
BRI a
chov. Jurkiewicz- midoda M., PL
FPL LO 39913
BRI c
BRI a
chov. Prudon E., NL
zažádáno
BRI a
BRI a
chov. van Duijn, J., NL
13.5.2011
S+N
28.4.2011
S
Ko ka
162 Nana Isena*PL
o. CH Rusty vom Lindenpalais
m. Izabella Isena*PL
vyst. Kazimierska Liliana
FPL LO 38812
BRI a
BRI a
chov. Kolarczyk U., PL
25.4.2011
N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 41
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
BRI b
Britská okoládová
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
163 IC Harmony Moriquendi*PL
o. EC LV*Domestic Bliss Vinzor
m. CH Ada Herbu Kadar*PL
vyst. Dudek-Wieleba Aleksandra
FPL LO 23223
27.3.2009
BRI b
BRI b
chov. Dudek-Wieleba A., PL
N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
164 Kail Or Maharal*CZ
o. CH Aharón z Kamenné hory*CZ
m. Dita Or Maharal*CZ
vyst. Halfarová Gabriela
LO 447/10/BRI
5.4.2010
BRI b
BRI c
chov. Bergmann D., CZ
S
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
165 York Nafuhari Paka
o. Claudius Nano de Gato
m. Merit v. d. Pronkse Schonen
vyst. Víchová Kate ina
BRI c
NCHK 46/77/BRI
24.4.2011
BRI a 33
BRI w 62
chov. Siv áková M., Ing., CZ
N
Britská lilová
03 t ída mezinárodních grandšampion
Kocour
166 GIC Gary z Ostie*CZ
o. GIC Calvin de Kornel*CZ
m. SC Naomi Honorable from Ja-Pan*CZ
vyst. el stkovi Rudolf a Na a
LO 959/ 8/BRI
BRI c
BRI w 62
chov. el stkovi R. a N., CZ
7.8.2008
S+N
Ko ka
167 GIC Bajka Kocia Ostoja*PL
o. GIC Cezary z Kociego Snu
m. Deizy Bona Dea
vyst. Oszczyk Barbara
FPL LO 29524
BRI c
BRI a
chov. Oszczyk B., PL
4.5.2010
S+N
07 t ída šampion
Kocour
168 CH Felix Cherrcat*CZ
o. SC Chicomecoati Falling Star*CZ
m. Cleopatra Soft Touch*CZ, JW
vyst. Pospíchalová Irena, PhDr.
LO 1382/10/BRI
BRI e
BRI a
chov. Šafá M., CZ
25.9.2010
S+N
Ko ka
169 CH Ammy z Kamenného vrchu*CZ
o. IC Dante Geri of Moravia*CZ
m. CH Bubble Bil Cats*CZ
vyst. Popelková Ivana
LO 690/10/BRI
BRI a
BRI c 24
chov. Pokorná M., CZ
31.5.2010
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 42
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
170 Chantal Poullain Cherrcat*CZ
o. Levis Remides*CZ
m. CH Cleopatra Soft Touch*CZ, JW
vyst. Šafá Martin
BRI e
LO 665/11/BRI
4.6.2011
BRI c
BRI a
chov. Šafá ová M., CZ
S+N
Britská krémová
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
171 GIC Molly Honey Pie*CZ
o. SC Chicomecoatl Falling Star*CZ
m. CH Zofia Falling Star*CZ
vyst. Nytrová Jana
LO 188/10/BRI
16.1.2010
BRI e
BRI e
chov. Šotnarová M., CZ
S+N
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
172 IC Attyla Kocisze*PL, JW
o. SC Je Veux L´amour de la Poupette*NL
m. First Lady Perla von Agiro*PL
vyst. Arcanidu Nikola, DiS.
LO 1224/ 9/BRI
27.5.2009
BRI e
BRI e
chov. Bialoboka A., PL
S+N
07 t ída šampion
Kocour
173 CH Zeno of the Cream v. Tonkay*DE
o. EC Hann of the Cream v. Tonkey, DSM
m. Kessy v. Bergerhof
vyst. Nytrová Jana
LO 464/11/BRI
29.9.2010
BRI e
BRI g
chov. Wiesekopsieker R., DE
S+N
Ko ka
174 CH Gina Porubský kv t*CZ
o. CH Bruce Dickinson Falling Star*CZ
m. Tiramisu Falling Star*CZ
vyst. Ba ová Marie
LO 282/10/BRI
BRI e
BRI g
chov. Blahutová M., CZ
4.2.2010
N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
175 Happy Heaven de Wink*CZ
o. IC Clearence von Macola 13 (EVBL)
m. Lady c. Sarah - Sophia v. Wernerwald (WCF)
vyst. Ve
ová Dagmar
LO 1217/10/BRI
BRI e
BRI e
chov. Ve
28.9.2010
S+N
ová D., CZ
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
176 Ghia de Pura Sangre*CZ
o. IC Attyla Kocisze*PL, JW
m. GIC Riona von Peo-Cat´s*A
vyst. Arcanidu Nikola, DiS.
LO 277/11/BRI
BRI e
BRI e
chov. Arcanidu N., DiS., CZ
25.3.2011
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 43
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
177 Hestia de Pura Sangre*CZ
o. IC Attyla Kocisze*PL, JW
m. IC Zabaione von Gukamien*DE
vyst. Hlubková Daniela, Ing.
LO 282/11/BRI
BRI e
BRI e
chov. Arcanidu N., DiS., CZ
5.4.2011
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
178 Aiko Debricon*PL
o. GIC Fado Agilis Cattus*PL
m. IC Guess Girl Luludi*PL
vyst. Des Loges Artur
179 Alessia Kotkowa Afera*PL
o. SC Je veux l amour de la Poupette*NL
m. CH Habibi Luludi*PL
vyst. Galazka Mariusz
BRI f
FPL LO 39432
BRI e
BRI g
chov. Des Loges K+A, PL
FPL LO 37869
BRI e
BRI g
chov. Galazka M+Z, PL
1.7.2011
S
9.5.2011
S+N
Britská ern želvovinová
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
180 Helen Harper Cherrcat*CZ
o. IC Seeback Clewer Paw*CZ
m. CH Hexe am Trotzbach*D
vyst. Šafá Martin
BRI g
LO 661/11/BRI
BRI a
BRI d
chov. Šafá M., CZ
2.6.2011
S+N
Britská mod e želvovinová
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
181 IC Quibbles van Juliecat Dune*NL
o. CH Spike van Black Lake
m. Jofra´s Pretty Pebbles
vyst. Rožár Diana, Mgr. Rožár Jozef, Ing.
SZCH LO 2894/2010/BRI
BRI a
BRI g
chov. Duijn J., NL
25.6.2010
S+N
07 t ída šampion
Ko ka
182 CH Habibi Luludi*PL
o. Ice Cream Silent Smile*SK
m. GIC Elsie Blue Silent Smile*SK, JW
vyst. Galazka Mariusz
FPL LO 27726
BRI e
BRI a
chov. Napiorkowska E., PL
18.1.2010
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
183 Althea Kotkowa Afera*PL
o. SC Je veux l amour de la poupette*NL
m. CH Habibi Luludi*PL
vyst. Galazka Mariusz
FPL LO 37871
BRI e
BRI g
chov. Galazka M+Z, PL
9.5.2011
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 44
BRI ns 11
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Britská erná st íb itá stínovaná
07 t ída šampion
Kocour
184 CH I love you Viva Vogue*RU
o. Cheese Cake Snezhny Bars
m. Diamond-Pro Katalina
vyst. Turczy ska Anna
BRI ns 12
FPL RX 3219
BRI ns 11
BRI ns 12 33
chov. Tolmacheva E., RU
17.2.2010
S+N
Britská erná in ila
07 t ída šampion
Ko ka
185 CH Torridonian Elora Danan
o. CH Templegates Shadowfax
m. CH Torridonian Tallulah
vyst. Turczy ska Anna
BRI ny 11
FPL LO 34374
BRI ns 12
BRI ns 11
chov. Smith E+M, GB
3.5.2009
S+N
Britská erná zlatá stínovaná
07 t ída šampion
Kocour
186 CH Daco 2. vom Kreuzanger*DE
o. IC Marvellous Golden Radetzky*DE
m. G.W.Ch. Desie vom Kreuzanger*DE
vyst. Sv tlíková Gabriela, Ing.
RX 71/10/BRI
BRI ny 25
BRI ny 11
chov. Kirchhoff K., D
1.5.2009
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
187 Laura Dali Mormot*RU
o. Dahab Dali Mormot
m. Golden Kisha of Mystery´s Dream
vyst. Sv tlíková Gabriela, Ing.
BRI ay 11
zažádáno
BRI ny 25
BRI ny 22
chov. Shvedova I., RU
27.10.2010
S+N
Britská modrá zlatá stínovaná
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
188 Nonchalant Bleu D´Oaxaca*DE
o. Marty vom Azaleengrund*DE
m. IC Gold Amidala D´Oaxaca*DE
vyst. Pluhá ková Andrea
BRI n 22
KFG-03-12543/11-m
EXO ny 12
BRI ny 11
chov. Niesel A., DE
21.5.2011
N
Britská erná mramorovaná
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
189 IC Vendelín Sibornal*CZ
o. GIC Hanibal Nozomi de Casto*CZ
m. Marie Sibornal*CZ
vyst. Petrová Adara, Ing.
LO 521/ 9/BRI
25.4.2009
BRI b 22
S
BRI a
chov. Ing.Dydowicz P.,PhD., CZ
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 45
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
BRI d 22
Britská ervená mramorovaná
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
190 Katie Lynn of Per-Lu-So*CZ
o. IC Don Charles Dwyn Simply Red*SK
m. IC Alischka Glarika*CZ
vyst. Kli níková Janette
BRI a 24
LO 186/11/BRI
BRI d 22
BRI e 03 22
chov. Sobotková L., CZ
19.2.2011
S+N
Britská modrá te kovaná
01 t ída supreme šampion
Kocour
191 SC Enrico Belle Hameja Blue*CZ
o. EC DK Pasht`s Icey Creame-Soda
m. Charlotte Anna von Tischlietz*CZ
vyst. Schreierová Jarmila
LO 346/ 8/BRI
BRI e 22
BRI c
chov. Hamerníková L., CZ
12.3.2008
S
07 t ída šampion
Kocour
192 CH Arco z Kamenného Vrchu*CZ
o. IC Dante Gari of Moravia
m. CH Bubble Bil Cats
vyst. Mironidi Dagmar
LO 694/10/BRI
BRI a
BRI c 24
chov. Pokorná M., CZ
31.5.2010
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
193 Arci z Kamenného vrchu*CZ
o. IC Dante Gari of Moravia
m. Bubble Bil Cats*CZ
vyst. Dan ková Markéta
BRI d 24
LO 693/10/BRI
BRI a
BRI c 24
chov. Pokorná M., CZ
31.5.2010
S
Britská ervená te kovaná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
194 Gentleman Aureus Imperium*CZ
o. IC Anderson Duhová Laguna*CZ
m. CH Berenica Reba z Guaragaru*CZ
vyst. Lusková Veronika
LO 1091/10/BRI
BRI a
BRI h
chov. Kolá ová E., CZ
26.7.2010
S+N
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
195 Garfield Cherrcat*CZ
o. SC Chicomecoatl Falling Star*CZ
m. GIC Estelle am Trotzbach*D
vyst. Šafá Martin
LO 659/11/BRI
BRI e
BRI d
chov. Šafá M., CZ
2.4.2011
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 46
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
BRI ns 22 62
Britská erná st íb itá mramorovaná s oranž.o ima
07 t ída šampion
Kocour
196 CH Quentino Quadir Addy Horský park*SK LO 386/10/BRI
o. CH Unique v. Kleinen Stern*SK
m. CH Hera Honore Horský park*SK
vyst. Ba ová Marie
BRI as 22 62
16.2.2009
BRI a
BRI ns 22 64
chov. Peciar M., SK
N
Britská modrá st íb itá mramorovaná s oranž.o ima
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
197 Berenika Black Silver Babí Hora*CZ
o. CH Quentino Quadir Addy Horský Park*SK
m. CH Grace Dajeka*CZ
vyst. Ba ová Marie
BRI ns 22 64
LO 1198/10/BRI
9.10.2010
BRI ns 22 62
BRI ns 22 64
chov. Ba ová M., CZ
N
Britská erná st íb itá mramorovaná se zelenýma o ima
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
198 IC Julie Divoký And l*CZ
o. EC Sweet Harmony´s Little Lord
m. Ofelia Lovely Panther
vyst. Havlí ková Marcela
1216/ 8/BRI
1.9.2008
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Havlí ková M., CZ
N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
199 Picasso Divoký And l*CZ
o. CH FIN*Pomponner´s Baron Bobo
m. Lisa Shoemaker´s cat
vyst. Havlí ková M., Bezvodová N.
200 Vale of Proud´s Mission Impossible
o. BMW De Broeckloni
m. Dakota Blue a Curbechi
vyst. Havlí ková Marcela
LO 106/11/BRI
28.1.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Havlí ková M., CZ
DEKZV RX 355137
N
20.10.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Wielchman a Fik M+B
N
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
201 Archibald Lemak*CZ
o. CH Ellis Allergo*CZ
m. CH Audrey Gryffindors Silver*DE
vyst.
luchová Lenka
202 Gryffindors Silver Kyrill*DE
o. Gryffindors Silver Firenze*DE
m. Gryffindors Silver Smilla*DE
vyst. Kašparovská Renata
LO 110/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov.
lucha M., CZ
zažádáno
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Knufermann I., DE
27.1.2011
S+N
11.4.2011
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 47
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Ko ka
203 Aisha Lemak*CZ
o. CH Ellis Allergo*CZ
m. CH Gryffindors Silver Audrey (Gdk)
vyst. Vaní ková Leona (MCH)
204 Bi-Zonder de Broeckloni*NL
o. Uno de Noble*LV
m. Bobine de Broeckloni*NL
vyst. Tomešová Lucie, Ing.
205 Lorelei Lee of Silver Legend*SK
o. GIC Boris Lov de Broeckloni
m. CH Inoush Martinelli´s
vyst. Kašparovská Renata
BRI bs 24
27.1.2011
N
zažádáno
9.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Bruijn A., NL
LO 113/11/BRI
N
27.12.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Dornová M., SK
S
Britská okoládová st íb itá te kovaná
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
206 IC Kelegorm Moriquendi*PL
o. GIC Draugluin Moriquendi*PL
m. GIC Gardenia Ariadna*PL
vyst. Dudek-Wieleba Aleksandra
BRI gs 24 62
LO 112/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov.
lucha M., CZ
FPL RX 3075
11.3.2010
BRI b 24
BRI ns
chov. Dudek-Wieleba A., PL
N
Britská mod e želv. st íb itá te kovaná s oranž. o ima
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
207 Bateia Od hory Zlatník*CZ
o. CH Alex Klubí ko*CZ
m. IC Daria Gemka*CZ
vyst. Lusková Veronika
BRI ns 24 64
LO 1159/10/BRI
9.9.2010
BRI ns
S+N
BRI g 24
chov. Macha ová M., Bc., CZ
Britská erná st íb itá te kovaná se zelenýma o ima
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
208 IC Zoot Joe Laureen Chérie*CZ
o. Cyrano of the Pretty Cats
m. GIC Magic Tabby´s Silver Lucrezia
vyst. Kiss-Tóth Július, PharmDr.
BRI a 03
LO 2943/2011/BRI
BRI ns 24 64
BRI ns 24 64
chov. Motejzíková I., CZ
14.10.2010
S+N
Britská modrá bikolor
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
209 Paris Or Maharal*CZ
o. CH Asher Or Maharal*CZ
m. Gigi Harley Barevné tornádo*CZ
vyst. Bergmann Daniel
LO 1182/10/BRI
BRI a 03
BRI c
chov. Bergmann D., CZ
1.8.2010
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 48
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
10 t ída kastrát (nad 10 m síc )
Kocour
210 GIC Gucci Silver Rain*CZ
o. GIC Gaspar z Muzyki*PL (WCF)
m. CH Camelia Silver Rain*CZ
vyst. Vašinová Jana
LO 231/6/BRI
22.3.2006
BRI c
BRI a 03
chov. Mulková M. RNDr., PhD.,
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
211 Cancion de Cuna (II) Erre Que Erre*ES
o. Moulin Enumatil´s Avalon*NL
m. IC Emily van Britety
vyst. Kotíková Tereza
BRI c 03
zažádáno
19.3.2011
BRI c
BRI a 03
chov. Mariscal C., ES
S+N
Britská lilová bikolor
08 t ída premior
17 t ída veterán
Ko ka
212 PR SC Bonni Mon Isena*PL
o. Basil Itoka*CZ
m. IC Carmen
vyst. Mulková Monika, RNDr.
LO 469/ 3/BRI
10.12.2002
BRI a 03
BRI c
chov. Kolarczyk U., PL
S+N
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
213 (N) Diamond Heart´s Karma
o. S*British Dream´s Mr. Smith
m. (N) Diamond Heart´s Dreamer Angelina
vyst. Mulková Monika, RNDr.
LO 451/11/BRI
BRI n 03
BRI c
chov. Britt S. Aas Olsen*NO
20.3.2011
S+N
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
214 Teddy Bear Or Maharal*CZ
o. CH Asher Or Maharal*CZ
m. Cherianne Silver Rain*CZ
vyst. Bergmann Daniel
BRI e 03
LO 488/11/BRI
16.5.2011
BRI a 03
BRI c
chov. Bergmann D., CZ
S
Britská krémová bikolor
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
215 Buffo Cream Llys Don*CZ
o. IC Charley Silver Rain*CZ
m. CH Bára Falling Star*CZ
vyst. Schmidtová Alena, JUDr.
LO 530/11/BRI
17.5.2011
BRI c 03
BRI g
chov. Schmidtová A., JUDr., CZ
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 49
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
BRI b 33
Britská s okoládovými odznaky
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
216 Tequila Golden Moon*CZ
o. Georg Clooney Swed Calimero*CZ
m. Naomi Golden Moon*CZ
vyst. Doležal Petr
BRI j 33
BOEC 460/2010/BRI
BRI b 33
BRI c 33
chov. Krušandlová J., CZ
25.6.2010
S
Britská s lilov želvovinovými odznaky
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
217 Chocolate Cesmin from Little Nina*SK
o. SC Franco-Lee Giovanna´s Honey*SK
m. IC Charlotte Eminus*CZ
vyst. Schmidtová Alena, JUDr.
BRI n 21 33
RX 330/10/BRI
BRI e 33
BRI g 33
chov. Mi ániová N., SK
29.8.2010
S
Britská s tmavohn dými odznaky s kresbou
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
218 IC Eddy Puss Crazy Blue*CZ
o. EC Harry vom Koberland*D
m. Zazu De Luxe Crazy Blue*CZ
vyst. Sládková Ivana
RX 213/ 9/BRI
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov. Hromádková J., CZ
4.10.2009
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
219 Alfredo Jacob´s Ladder*CZ
o. GIC Jacob Petty Smith*CZ
m. Elfi Wami Crazy blue*CZ
vyst. Rabiniak Estera
FPL RX 3672
BRI e 33
BRI n 21 33
chov. Skácelíková D., CZ
13.12.2010
S+N
Ko ka
220 Efi Wami Crazy Blue*CZ
o. EC Harry vom Koberland*D
m. Zazu de Luxe Crazy Blue*CZ
vyst. Skácelíková Dominika
RX 215/ 9/BRI
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov. Hromádková J., CZ
4.10.2009
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Ko ka
221 Ágnes Sibornal*CZ
o. GIC Hanibal Nozomi de Casto*CZ
m. Marie Sibornal*CZ
vyst. Dydowiczová Dana, Ing.
LO 296/11/BRI
11.4.2011
BRI b 22
S
BRI a
chov. Ing.Dydowicz P., PhD., CZ
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 50
BRI
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Britská
16 t ída vrh
222 Vrh "A" Medisen*CZ
o. Harry vom Koberland*D
m. Halina Grandbor
vyst. Škrobáková Gabriela
29.6.2011
BRI n 21 33
BRI n 21 33
chov. Škrobáková G., CZ
223 Vrh "B" Doux Dorlote*CZ
o. IC Vendelín Sibornal*CZ
m. Gvendolína Gia Onca
vyst. Kunický Milan
15.6.2011
BRI n 22
BRI j
chov. Kunický M., CZ
224 Vrh "B" Le Chat Marbrée*CZ
o. GIC FIN*Pomponner´s Baron Bobo
m. IC Rose Juliet Laureen Chérie*CZ
vyst. Mikel Daniel
vyst. Macha ová Martina, Bc.
BUR n
S
18.7.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov. Mikel D., CZ
225 Vrh "F" Od hory Zlatník*CZ
o. CH Alex Klubí ko*SK
m. IC Daria Gemka*CZ
S+N
S+N
30.5.2011
BRI ns
S+N
BRI g 24
chov. Macha ová M., Bc., CZ
Barmská hn dá
10 t ída kastrát (nad 10 m síc )
Kocour
226 Oskar Osala Charlesbur*CZ
o. Alba Regia Ixipixi*HU
m. WW07 Stjarnviks Honey Monroe*S
vyst. Bohá ová Eva
LO 14/10/BUR
BUR e
BUR n
chov. Matoušová R., CZ
2.6.2010
S
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
227 Oktarin Flamenco*UA
o. CH Mackintosh Traminer
m. CH UA*Oktarin Bellisenta
vyst. Naculak Izabela
CHA
FPL LO 37902
BUR c
BUR n
chov. Sanchenko V., UA
3.2.2011
S+N
Kartouzská
03 t ída mezinárodních grandšampion
Ko ka
228 Tiffany Kv t Vyso iny*CZ
o. EC Bartolom j Modré Zátiší*CZ
m. EC Elen Jizerské ticho*CZ
vyst. Vítková Marie
LO 70/ 9/CHA
CHA
CHA
chov. Vítková M., CZ
23.9.2009
N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 51
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
05 t ída mezinárodních šampion
Kocour
229 IC Berton Blue Silk*HU
o. Leshegyi - King Freddy - Fülöp
m. Poekie Mau Mau´s Dalida
vyst. Šev íková Zuzana
FH LO 01099
CHA
CHA
1.5.2010
S
chov. Tóth-Csiszár A., HU
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
230 Fridolin de Nonn
o. Wentzel a.d. Hause Franck
m. Dnala de Nonn
vyst. Vítková Marie
231 Uriáš Kv t Vyso iny*CZ
o. SC Bax Blue Wind*PL
m. GIC Tiffany Kv t Vyso iny*CZ
vyst. Vítková Marie
zažádáno
CHA
CHA
10.6.2011
N
chov. Nonn A., DE
LO 44/11/CHA
CHA
CHA
17.6.2011
N
chov. Vítková M., CZ
Ko ka
232 Jolie Blue Wind*PL
o. EC Reno Bohemia Indigo*PL
m. IC Demi Blue Wind*PL
vyst. Rygiel Ewa
FPL LO 40704
CHA
CHA
20.6.2011
S+N
chov. Rygiel E., PL
16 t ída vrh
233 Vrh "E" Bohemia Indigo*CZ
o. SC Bax Blue Wind*PL
m. CH Tikka Bohemia Indogi*CZ
vyst. Elšíkovi Josef a Jaroslava
OCI b 24
17.7.2011
CHA
CHA
S
chov. Elšíkovi J+J, CZ
Ocicat okoládová te kovaná
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
234 Leonidas Locicat*CZ
o. CH Steve Neli*CZ
m. CH Kleopatra Locicat*CZ
vyst. Lorenc Karel
LO 2/11/OCI
OCI b 24
OCI c 24
chov. Lorenc K., CZ
2.1.2011
S
Ko ka
235 Leela Locicat*CZ
o. CH Steve Neli*CZ
m. CH Kleopatra Locicat*CZ
vyst. Lorenc Karel
LO 3/11/OCI
OCI b 24
OCI c 24
chov. Lorenc K., CZ
2.1.2011
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 52
CRX sk. IV
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Cornish rex skupina IV
08 t ída premior
Ko ka
236 PR I am Evita Night and Day*PL (h 03)
o. CH Roseric´s Ge´n Some Booty Tonite
m. EC Awantura Night and Day*PL
vyst. Honorata Becla
DRX sk. VII
FPL LO 29609
CRX n 03
CRX h 09 33
chov. Wieclawek A., PL
26.3.2010
S
Devon rex skupina VII
07 t ída šampion
Ko ka
237 CH Halina Devonreni*PL (b 21 33)
o. GIC Lirika´s Number One
m. Oligold´s Gina Devonreni*PL
vyst. Bakalarska Iwona
FPL LO 33555
DRX n 09 21 33
DRX hs 32
chov. Adamczuk R., PL
10.8.2010
N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
238 Armanda Devenefretetti (b 33)
o. Bacardi Artemidare
m. Betti of Mouseland
vyst. Vystrková Borutová Zuzana
DRX sk. VIII
DRX a 33
DRX f 33
chov. Laszczak E., PL
24.12.2009
S
Devon rex skupina VIII
07 t ída šampion
Kocour
239 CH Fandango One Night Only*PL (n 03 33)
o. IC Farenheit Antariys*UA
m. Tequila Fandango*PL
vyst. Bakalarska Iwona
DRX sk. IX
LO 23/11/DRX
FPL LO 32488
DRX a 03 32
DRX n 09
chov. Zgorzelska G., PL
4.5.2010
N
Devon rex skupina IX
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Ko ka
240 Kaliope Bella Tigra*PL (w)
o. GIC Bambou Bella Adore*PL
m. Country Luthana*PL, JW
vyst. Fojcik Patrycja
FPL LO 39416
DRX w
DRX n 21 33
chov. Mazur M+M, PL
8.5.2011
N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 53
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
DRX
Devon rex
16 t ída vrh
241 Vrh "K" Mystery Fortuna*SK
o. IC Graf Silver Antariys*UA
m. CH Double Fantasy of Paradise City*SK
vyst. ernáková Renáta
RUS
21.7.2011
DRX ns 24
DRX d 21 33
chov. ernáková R., SK
S
Ruská modrá
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
242 IC Ginger Mój Kot*PL
o. GIC Chmiel Rus*RU
m. Zosia Maskotka Carow*PL
vyst. Zemanová Pavlína
LO 9/RUS 29/1/09
RUS
RUS
12.7.2008
S
chov. Gawrow M., PL
07 t ída šampion
Ko ka
243 CH Armína Jetyx*CZ
o. EC Paragon Blue Rita´s Prado*DK
m. Dona Diana Blue Orchid*CZ
vyst. Kraj a Zden k
244 CH Zvizda´s Zinora
o. Sashova Bolshol Almaz
m. CH Zvizda´s Afrodite
vyst. Zemanová Pavlína
LO 65/ 9/RUS
RUS
RUS
6.5.2009
S+N
chov. Hromek P., CZ
LO 99/10/RUS
RUS
RUS
25.1.2010
S
chov. Sterrenburg A+N, NL
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
245 Aiki Smaragd Eyes*CZ
o. CH Baškir Jarkand*CZ
m. Pompy Heavenly Blue Akvamarin*CZ
vyst. Polášová Michaela
246 Danila Celebrity*CZ
o. King Karlo Mogadiscio*CZ
m. CH Annssaram*CZ
vyst. Kova íková Petra
247 Ellen Signál*CZ
o. IC Eros Signál*CZ
m. CH Ljuba Blue Giance*CZ
vyst. Dubnová B locká Romana, Mgr.
LO 106/10/RUS
RUS
RUS
2.8.2010
S+N
chov. Polášová M., CZ
LO 43/10/RUS
RUS
RUS
3.2.2010
N
chov. Vaní ková M., CZ
LO 81/ 9/RUS
RUS
RUS
chov. Staro L., CZ
23.6.2009
S+N
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 54
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
248 Duey MiaBellara*CZ
o. IC Jolly Jocker z Kamínk *CZ
m. Ellen Signál*CZ
vyst. Dubnová B locká Romana, Mgr.
LO 29/11/RUS
26.1.2011
RUS
RUS
N
chov. Dubnová B locká R., CZ
Ko ka
249 Charisma v. Grass*DE
o. Russ-Blues Amadeus*RUS
m. Josie Preferee´s Oliviya*RUS
vyst. Vorá ová Alice
LO 65/11/RUS
RUS
RUS
15.3.2011
S+N
chov. Grass E., DE
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
250 Hugo Silver Paws*SK
o. EC Jáson Signál*CZ
m. GIC Jasmin Little Big Cat*CZ
vyst. Choma Juraj
SZCH LO 102/2011/RUS
RUS
RUS
27.6.2011
S
chov. Choma J., SK
Ko ka
251 Hanneke Silver Paws*SK
o. EC Jáson Signál*CZ
m. GIC Jasmin Little Big Cat*CZ
vyst. Choma Juraj
SZCH LO 104/2011/RUS
RUS
RUS
27.6.2011
S
chov. Choma J., SK
16 t ída vrh
252 Vrh "I" Signál*CZ
o. IC Jerry Signál*CZ
m. CH Ljuba Blue Glance
vyst. Staro Lubomír
SPH sk. I
RUS
RUS
S
chov. Staro L., CZ
Sphynx skupina I
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
253 Iggi Cat Darlings*CZ (a)
o. IC Albert Lewiathan
m. CH Estel Putimská brána
vyst. Vyh ák Roman
SPH sk. II
16.7.2011
LO 31/11/SPH
SPH n
SPH a 09
chov. Vyh ák R., CZ
1.4.2011
S+N
Sphynx skupina II
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
254 CH Estell Putimská brána (a 03)
o. Simba Osidordups
m. Azazel Putimská brána
vyst. Vyh ák Roman
SBT 050109 036
SPH
SPH
chov. Varousová I., CZ
1.5.2009
S+N
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 55
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
12 t ída mladých (3-6 m síc )
Kocour
255 Cesar Sante d Orsy*CZ (a 03)
o. IC Albert Leviathan
m. Felly Putimská brána
vyst. Zemanovy R+D
SPH sk. III
zažádáno
1.7.2011
SPH n
SPH n 09 21
chov. Zemanovy R+D, CZ
S+N
Sphynx skupina III
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
256 IC Kleopatra - Koty Burzuazji*PL (f)
o. CH Lanion Orhids
m. IC Camilla Golden Lion
vyst. Sarnoci ska Marlena
SPH sk. V
FPL LO 28977
11.4.2010
SPH d
SPH n 03 21
chov. Szmyt A., PL
Sphynx skupina V
07 t ída šampion
Kocour
257 CH Cottu Gold Sphynx*CZ (d 01 32)
o. SC Czabar Naked Moon*PL
m. GIC Morethancats Esmee Felicity (Tica)
vyst. Otáhalová Marcela
LO 58/10/SPH
6.7.2010
SPH n 03 32
SPH h 01 32
chov. Vostrá D., CZ
S
Ko ka
258 CH Kayko Kajigo (g 21 32)
o. IC Jerry Joser*RU
m. CH Daffie Nu-Nu Morethancats
vyst. eháková Marcela
DSP sk. II
zažádáno
1.10.2010
SPH n 21 32
SPH h 09 21 32
chov. Mgr. Godárová J., CZ
S+N
Donský sphynx skupina II
07 t ída šampion
Ko ka
259 CH Daria Mystery Fortuna*SK (n 03)
o. Shining´s Beauty´s Peter Pan
m. Dolce Vita Mia Witzi*SK
vyst. ernáková Renáta
DSP sk. V
SZCH RX 135/2010/XSH/DSP
XSH/DRP/ n 03
XSH/DSP/n
chov. ernáková R., SK
28.6.2010
S
Donský sphynx skupina V
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
260 Genrietta - Geine (n 02 33)
o. EC Avgustin Gold Sand of SvetlaZar
m. CH Nerseny Rubin Kaira
vyst. Slezáková Lucie
zažádáno
DSX n 02 21
DSX f 03
chov. Neuveden
13.11.2010
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 56
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SKUPINA IV
foto: Jerzy Matysiak
BALINÉSKÁ
ORIENTÁLNÍ
SIAMSKÁ
SEYCHELSKÁ
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 57
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SIA n
Siamská s ernými odznaky
04 t ída mezinárodních grandpremior
Kocour
261 GIP IC Xyacant Rubelit*CZ
o. Bacardi Isis Carpe Diém*SK
m. EC Niobe Rubelit*CZ, JW, DSM
vyst. Boušková Alena
SIA a
LO 77/ 8/SIA
WIA w 67
SIA b
chov. Hrušová D., Ing., CZ
15.8.2008
N
Siamská s modrými odznaky
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
262 Cassidy Alya Snape*CZ, JW
o. CH Koosje Van Tutte´s Sylvester
m. CH Kadife Arakan*CZ
vyst. Posoldová Dagmar
SIA b
LO 70/10/SIA
SIA a
SIA c
chov.
28.11.2010
S+N
emenová M, CZ
Siamská s okoládovými odznaky
05 t ída mezinárodních šampion
Ko ka
263 IC Achyba Ko kodan*CZ
o. CH Kallipso Bluetouch*CZ
m. CH Gabriela Conn Bedrunka*CZ
vyst. Bendová Anna
LO 28/10/SIA
SIA b
SIA n
chov. Fundová E., CZ
29.3.2010
S+N
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Kocour
264 Shagio-Chen Barni*HU
o. IC HU Shagio-Chen Paprika, JW
m. HU Shagio-Chen Szerénke
vyst. Ma ásková Gabriela
SIA n 21
LO 27/11/SIA
OSH d 24
SIA c
chov. Burstné H., HU
2.10.2010
N
Siamská s ernými odznaky s kresbou
07 t ída šampion
Ko ka
265 CH Audrey Clarum Sidus*CZ
o. EC Bed ich Pano*CZ, DSM
m. IC Brookie Secret Land*PL
vyst. Žáková Petra
LO 75/10/SIA
SIA n 21
BAL n 21
chov. Žáková P., CZ
24.9.2010
S
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 58
OLH a 03 25
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Orientální dlouhosrstá modrá bikolor ticked
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
266 Gaga Secret Land*PL
o. Numero Uno Vom Mystery Castle
m. Madame Mim Vom Mystery Castle
vyst. Walów Katarzyna
OSH n
FPL LO 40222
SYL n 03 21
OLH g 03
chov. Walow K., PL
14.11.2011
S
Orientální krátkosrstá erná
09 t ída otev ená (nad 10 m síc )
Ko ka
267 Evanescence Sia Alicia*CZ
o. HU*Okonor Dragon
m. Daiguiri Phraya*CZ
vyst. Ma ásková Gabriela
OSH b
LO 2/11/OSH
SIA a
OSH n 03
chov. Posoldová D., CZ
3.12.2010
N
Orientální krátkosrstá okoládová
07 t ída šampion
Ko ka
268 CH Mamzelle Demikát*CZ
o. EC Tachimas´Orca*CZ, JW, DSM
m. CH Justa Demikáž*CZ
vyst. Pohuba Lukáš
SZCH RX 5/2011/OSH
1.3.2010
OSH n 03
N
SIA c
chov. Kabina M., Pharm.Dr., CZ
11 t ída mladých (6-10 m síc )
Kocour
269 Jack Simon*CZ
o. SC II Divo von Imporio*A, JW
m. CH Geranie A Oriental Child
vyst. Sendlerová Kate ina
BAL n 21
LO 17/11/OSH
22.1.2011
OSH n
S
OSH b 24
chov. St ni ková J., PaedDr., CZ
Balinéská s ernými odznaky s kresbou
10 t ída kastrát (nad 10 m síc )
Ko ka
270 IC Brookie Secret Land*PL
o. EC V.K. Du Phare Breton, DSM
m. CH Vesca Kotora*PL
vyst. Žáková Petra
LO 2/ 9/BAL
BAL c
BAL n 21
chov. Walow K., PL
23.12.2008
S
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 59
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
SKUPINA V - DOMÁCÍ
foto: Jerzy Matysiak
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 60
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
HCS
Domácí ko ka krátkosrstá
14 t ída domácích ko ek
Ko ka
271 Kiki, DSM
1.5.2007
S
o. Neznámý
m. Neznámá
vyst. Adamíková Pavla
chov. Neznámý
272 Pikinka
20.2.2011
S
o. Neznámý
m. Munisek
vyst. Vystrková Borutová Zuzana
chov. -
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 61
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Seznam vystavovatel :
Vystavovatel
Adamíková Pavla
Arcanidu Nikola, DiS.
Arendášová Jana
Ba ová Marie
Bakalarska Iwona
Barto ková Sandra (MCH)
Belski Michal
Bendová Anna
Bendová Magda
Bergmann Daniel
Bohá ová Eva
Boche ska Zofia
Bok Sandra
Boušková Alena
Bulí ová Irena
Burdová Petra
Czub Joanna
el stkovi Rudolf a Na a
ernáková Renáta
erve áková Iveta, Ing.
Dan ková Markéta
Danylets Oksana
Des Loges Artur
Doležal Petr
Drozdková H., Ing.
Dubnová B locká R., Mgr.
Duda Barbara
Dudek-Wieleba Aleksandra
Dudchenko Galyna
Dulina Rudolf, JUDr.
Dvo áková Marta
Dydowiczová Dana, Ing.
Elšíkovi Josef a Jaroslava
Fojcik Iwona
Fojcik Patrycja
Galazka Mariusz
Gavar Ji í
Gluzi ska Anna
Halfarová Gabriela
Havlí ková M., Bezvodová N.
Havlí ková Marcela
Hejnová Denisa
Hlubková Daniela, Ing.
Honorata Becla
sto
Napajedla
Brno
Rožnov p.R.
Hluk
Wroclaw
Šternberk
Krakow
Brno Bystrc
Mírov
Olomouc
íbor
Krakow
Bytom
Šaratice
Liberec 15
íbor
Kocmyrzow
Olomouc Ne edín
Lutila
Stará ubov a
Ur ice
Kyiv
Pyskowice
Uherské Hradišt
Ostrava
Ostrava
Rybnik
Wroclaw
Brovary
Michalovce
Karviná
Brno
Radslavice
Modzurow
Modzurow
Siedlce
Ostrava
Warszawa
Opava 6
Brno
Brno
Milevsko
Ostrava
Sobotka
Organizace
Stát
Brno 36
MCC
1. SKO
Zlín
CCW Wroclaw
Olomouc
DCC
Brno 36
Boskovice
Olomouc-Prost jov
Ostrava
KKF
SKMKR
Moravia Cat Club
Litvínov 5
Ostrava
KKF
Olomouc
Žilina
Košice
ZO Olomouc
Royal Féline
SMK Zory
Zlín
1. SKO
Ostrava
CCR
No Problem
Royal Féline
Košice
Ostrava
Brno
erov
SMK Zory
SMK Zory
EKKR
1. SKO
No Problem
ZO Ostrava
MCC
MCC
eské Bud jovice
ZO MCC
FPL/LKKR
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
SK
CZ
UA
PL
CZ
CZ
CZ
PL
PL
UA
SK
CZ
CZ
CZ
PL
PL
PL
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
íslo klece
271
172, 176
89
196, 174, 197
237, 239
12
8, 55
263
149
209, 214
226
62
97
261
125
59
147
140, 166
241, 259
32, 52
193
127, 129, 133
178
216
131
247, 248
77
163, 206
37
38
14, 16
141, 221
233
21
240
179, 182, 183
92
40, 60
164
199
198, 200
80
177
236
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 62
Hrachovcová Jana
Hudcová Kristýna
Hyvnarová Ivana
Chodurová Jind iška
Choma Juraj
Janik I., Wicepolski P.
Janusz Katarzyna
Jawtuchowska Renata
Jehlá ová Yveta
Jirkalová Eva
Jurkiewicz- midoda M.
Ju icová Marcela
Kadlecová Hana, Bc.
Karšulínová So a
Kasíková Klára
Kašparovská Renata
Kazimierska Liliana
Kidawski Dariusz
Kiss-Tóth Július, PharmDr.
Kli níková Janette
Klubalová Jana
Kolarczyk Urszula
Kone ní Aleš a Veronika
Korczynska Bozena
Kotíková Tereza
Koutná Eva
Kovalská Hana
Kova íková Petra
Kozub Aurelia
Kraj a Zden k
Krowiarzová Zuzana
ížová Martina
Kunický Milan
Kurowiec Iveta
Lanzendörferová Z., Mgr.
Laskowska Karolina
Lorenc Karel
Lukasik Dagmara
Lusková Veronika
Macha ová Martina, Bc.
Machay Marek
Ma ásková Gabriela
Markowska-Paterka Aneta
Maršálková Nina
Materkowska Magdalena
Matlasovi Karel a Dobroslava
Mikel Daniel
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Ostrava - Poruba
Ostrava
Kop ivnice
Václavovice
Žilina
Bedzin
Pila Koscielecka
Zory
erov
Karviná-Ráj
Jaworzno
Zlín
Troubky
Rychvald
inec
Brno
Zory
Kozieglowy
Tren ín
Ku im
Nové Sedlo u Lokte
Mikolow
Vyškov
Katowice
Veselí ko u Lipníka
Byst ice pod Hostýnem
avisov
Vyškov
Wieliszew
Slavi ín
Haví ov - Pr. Suchá
Olomouc
Vyškov
Rybnik
Frýdek - Místek
Lodz
Vysoké Mýto
Sosnowiec
Ostrava - Dubina
Most
Wroclaw
Blansko
Slawa
Karviná
Opole
Jind ich v Hradec
Ostrava
1. SKO
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Žilina
SKMKR
KKF
SMK Zory
erov
Ostrava
SKMKR
Zlín
erov
1. SKO
1. SKO
MCC
SMK Zory
SKMKR
Žilina
MCC Brno
Ko ky Mar.Lázn
SMK Zory
Brno 36
CC Rybnik
Olomouc
erov
1. SKO
Brno 36
EKKR
Zlín
Ostrava
Olomouc
Brno 36
CCR Rybnik
1. SKO
CCL
Pardubice
KMKR
1. SKO
Freya Cat
CCW
Brno
FPL
Ostrava
Dream Cat´s Club
Jind.Hradec
ZO Ostrava
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
PL
PL
PL
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
PL
SK
CZ
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
PL
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
132
68, 73
135, 136
78
250, 251
75
41
82
99
96, 100
159
158
111, 114
113, 118
110, 115
202, 205
162
67
208
190
28, 31, 47, 64
143
25
33, 36
211
42
5
246
39
243
29, 85
61
223
103
50, 53
66, 74
234, 235
56
194, 207
23, 225
86, 87, 91, 98
264, 267
34
122
26, 27
46, 57
13, 224
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 63
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Miklová Dana
Mironidi Dagmar
Moczydlowska Bozena
Mulková Monika, RNDr.
Müllerová Agnia
Müllerová Kantorová J., Ing.
Naculak Izabela
Napiórkowska Eliza
Naskrecki Janusz
Neni ková Šárka, Ing.
Nytrová Jana
Oszczyk Barbara
Otáhalová Marcela
luchová Lenka
Petrová Adara, Ing.
Pluhá ková Andrea
Pohuba Lukáš
Pokorná Hana
Poláková Barbora
Polášová Michaela
Popelková Ivana
Posoldová Dagmar
Pospíchalová Irena, PhDr.
Powiesniková Pavlína
Prokopi ová Eva
Rabiniak Estera
Rožár D., Mgr. Rožár J., Ing.
Rumianová Jana
Rusková Alena
Rybáriková Dagmar
Rygiel Ewa
eháková Marcela
uchová Monika
ný Zden k
Sarnoci ska Marlena
Sedlá ková Kate ina
Sendlerová Kate ina
Schmidtová Alena, JUDr.
Schreierová Jarmila
Sikorska Malgorzata
Skabovska Olga
Skabovska O., Bogdanovych N.
Skácelíková Dominika
Skokanová Dana
Skret Beata
Sládková Ivana
Slezáková Lucie
Zlín
Haví ov
Bielsko-Biala
Rychvald
Praha
Ostsrava
Zaborowek
Siedlce
Wroclaw
Brno
Stonava
Rybnik
Velká Polom
Chlebovice
Brno
Frýdek - Místek
Pata
Luha ovice
Kop ivnice
Ku im
Orlová-Lutyn
Hranice
Brno
Orlová 4
Kozlovice
Radom
Nitra
Frýdek - Místek
Ostrava
Most pri Bratislave
Rybnik
Ostrava
Skalice nad Svitavou
Haví ov
Pozna
Ostrava 3
Znojmo
Nový Ji ín
Opava 6
Zory
Kyiv
Kyiv
Ostrava 8
Dobrá
Sosnowiec
Ostrava 17
Koclí ov
Zlín
Ostrava
CCL
Ostrava
1. OK
Ostrava
PFA
CC Sopot
CCW Wroclaw
Brno
Ostrava
CCR
1. SKO
Zlín
Brno 36
1. SKO
Trnava
Zlín
Ostrava
Brno 36
Ostrava
erov
ZO Brno 36
1. SKO
Ostrava
No Problem
Nitra
1. SKO
1. SKO
ZO CHM Žilina
CCR
ZO Ostrava
Boskovice
Ostrava
Felis Posnania
1. SKO
Brno
Ostrava
Ostrava
SMK Zory
Royal Feliné
Royal Feliné
1. SKO
1. SKO
SKMKR Katowice
Ostrava
eská T ebová
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
PL
PL
PL
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
SK
CZ
CZ
SK
PL
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
UA
UA
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
102, 105
192
83, 94
212, 213
128
54
227
145, 146
116, 117
106
171, 173
152, 167
257
201
189
188
268
20
150, 154
245
169
262
155, 156, 168
3
88
219
144, 181
95
109, 112
24, 35
232
258
123, 124
48, 58
256
45
269
215, 217
191
17
130
126
220
9, 10, 11
22, 49
218
260
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 64
Sobocik Joanna i Boguslaw
Staro Lubomír
Stonišová Kristýna
Stonjek Kamil, Ing.
Sv tlíková Gabriela, Ing.
Szutran Teresa
Šafar íková Magdaléna
Šafá Martin
Šefrová Helena, Bc.
Šev ík Radim, MUDr.
Šev íková Zuzana
Škrobáková Gabriela
Šustrová Markéta, DiS.
Švec Milan
Tambor Elzbieta
Tomešová Lucie, Ing.
mová Monika
Turczy ska Anna
Twardzik Agnieszka
Tylek Katarzyna
Ulmanová Martina
Valtrová Jana
Vaní ková Leona (MCH)
Vašenková Petra
Vašinová Jana
Ve ová Dagmar
Víchová Kate ina
Vítková Marie
Vorá ová Alice
Vršanová So a
Vyh ák Roman
Vystrková Borutová Zuzana
Walów Katarzyna
Wisniewska Marzena
Wojciak Monika
Zagrapanová Marcela
Zemanová Pavlína
Zemanovy R+D
Zonygová Veronika
Žáková Petra
Žídková Radka
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Rybnik
Frýdek-Místek
Ostrava-Proskovice
Ostrava 12
Horní Bludovice
Tychy
Rychvald
Boskovice
Olomouc
Ostrava-Poruba
erov
Rožnov p.R.
Bruntál
Dolné Lov ice
Rybnik
Brno
Ostrava
Warszawa
Debowiec
Krakow
Ostrava
Haví ov
Uni ov
Ostrava
Ostrava-Poruba
Zlín
Hradec n. Moravicí
Jihlava
Kop ivnice
Dlouhomilov
Šternberk
Ostrava Radvanice
Katowice
Warszawa
Koscian
Haví ov
Kozlovice
Radnice
Bošovice
Majetín
Ostrava
CatClubAnimals
Ostrava
1. SKO
Ostrava
Ostrava
KMKR
1. SKO
Brno 36
Olomouc
Ostrava
erov
Ostrava
Olomouc
Felis Tirnavia
SMK Zory
MCC
Ostrava
No Problem
SKMKR
No Problem
Ostrava
1. SKO
Olomouc
1. SKO
Ostrava
Zlín
Ostrava
Jihlava II.
Ostrava
Olomouc
1. SKO
1. SKO
CC Rybnik
No Problem
Felis Posnania
Feliti Club (Tica)
1. SKO
CZ Západ Kozolupy
Brno 36
Olomouc
1. SKO
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
PL
CZ
CZ
PL
PL
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
PL
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
15, 18
252
101, 104
2
186, 187
76
84
170, 180, 195
161
151
229
222
69, 70, 71, 72, 79
65
153
204
30
184, 185
142, 148
121
4, 7
44, 51
203
108, 120
210
175
165
228, 230, 231
249
6, 19
43, 81, 253, 254
238, 272
266
157, 160
107, 119
134, 137, 138, 139
242, 244
63, 255
90, 93
265, 270
1
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
strana 65
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Hlavní sponzor:
NESTLÉ - PURINA PROPLAN
Další sponzo i a prodejci:
V. Žák - Ko ky shopík
Zverlit
p. Žlebková
U Filípka - chovatelské pot eby
RUFI - škrabadla, odpo ívadla
Biomill
P. Klesnil - PrestoCafé
I love pets - Ing. Š. Neni ková
A. L. P. Ecology - D. Rašmadžian
H. Hrubá - Hra ky pro ko ky
Dezinfekce Bochemie - Z. Schillerová
Orion Pharma - M. Halama
K. Kasíková - steliva, krmiva a kosmetika pro ko ky
lenové ZO Ostrava d kují všem sponzor m
za podporu p i organizování této výstavy.
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 66
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
MVK Ostrava, 22. - 23. íjna 2011
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
strana 67
22. - 23. íjna 2011, MVK Ostrava
strana 68
SCHK ZO Ostrava
www.kockyostrava.cz
Download

22. a 23. října 2011