Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ PRO OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ .............................................................................. 2
Kdo je oprávněn podat žádost: ............................................................................ 2
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: .................................... 2
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: .............................. 2
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: ............................................... 2
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: .............................................. 3
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: .................................................... 3
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte: ................................................... 3
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:....................................... 3
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány: ....................................................... 4
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: ........................................................ 4
Jaké jsou lhůty pro vyřízení: ................................................................................ 4
Můžete využít tuto elektronickou službu: ............................................................. 4
Podle kterého právního předpisu se postupuje: .................................................. 4
Jaké jsou související předpisy: ............................................................................ 4
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: ................................................. 4
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných
povinností: ........................................................................................................... 5
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:..................................... 5
1.
Nemohu se dostavit ke zkoušce, co mám udělat? ..................................... 5
2.
Kdo mi vydá úřední razítko?....................................................................... 5
3.
Existuje nějaký seminář, který by mi pomohl se připravit na zkoušku? ...... 5
4.
Změnilo se mi příjmení. Kdo mi vydá nové úřední oprávnění? ................... 5
Potřebujete se k věci dozvědět více? .................................................................. 5
Dále se můžete obrátit na:................................................................................... 5
Další informace najdete na www stránkách: ........................................................ 5
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: . 5
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty: .................. 5
Za správnost návodu odpovídá: .......................................................................... 5
Za správnost návodu odpovídá pan/paní: ........................................................... 6
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: ............................................... 6
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost: ........ 6
Datum konce platnosti návodu: ........................................................................... 6
O nás: .................................................................................................................. 6
e-mail: [email protected]
1/6
Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
*
*
1.
UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ
PRO OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČINNOSTÍ
2.
Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně
způsobilé osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění k výkonu této činnosti.
K získání úředního oprávnění je potřeba řádně vyplnit a odevzdat žádost o udělení
úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále také
„žádost“) a splnit podmínky stanovené zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
v platném znění. Jednou z těchto podmínek je i úspěšné složení zkoušky odborné
způsobilosti.
3.
Kdo je oprávněn podat žádost:
Fyzická osoba splňující podmínky pro udělení úředního oprávnění.
4.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel musí podat na předepsaném formuláři řádně vyplněnou žádost. K žádosti
je nutné přiložit tyto dokumenty:
a)
doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání magisterského studijního
programu “geodézie a kartografie”, “geodézie a katastr nemovitostí”,
“geomatika” nebo “vojenská geodézie a kartografie”, “katastr nemovitostí”,
“důlní měřictví” nebo “inženýrská geodézie”,
b)
potvrzení o pětileté odborné praxi žadatele v oboru, pro který žádá o udělení
úředního oprávnění, vystavené úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem, pod jehož vedením si žadatel ve stanovené době prohloubil
odborné znalosti pro výkon příslušných zeměměřických činností a získal
zkušenosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností,
c)
výsledek zeměměřické činnosti samostatně zpracovaný žadatelem z oblasti
zeměměřických činností, pro kterou žádá o udělení úředního oprávnění,
žádá-li o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst.1 písm. a) a b) zákona
č. 200/1994 Sb., v platném znění, opatřený čestným prohlášením žadatele,
že tento výsledek zpracoval samostatně.
Pozn. Od 1.7.2008 již není nutné k žádosti přikládat výpis z evidence Rejstříku
trestů. V souladu s principem „Obíhá dokument, ne občan“ si výpis z evidence
Rejstříku trestů žadatele opatří Český úřad zeměměřický a katastrální sám.
5.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností na příslušném zeměměřickém a katastrálním inspektorátu
(viz následující bod).
Podáním této žádosti je zahájeno správní řízení o udělení úředního oprávnění dle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
e-mail: [email protected]
2/6
Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
Zeměměřický a katastrální inspektorát (dále jen „ZKI“), v jehož územní působnosti
má žadatel místo trvalého pobytu. Jestliže žadatel nemá trvalý pobyt na území
České republiky, podává žádost Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu
v Praze.
Přehled územní působnosti ZKI:
název ZKI
územní působnost pro kraj
ZKI v Brně
Jihomoravský, Zlínský a Vysočina
ZKI v Českých Budějovicích
Jihočeský
ZKI v Liberci
Liberecký a Ústecký
ZKI v Opavě
Olomoucký a Moravskoslezský
ZKI v Pardubicích
Pardubický a Královéhradecký
ZKI v Plzni
Plzeňský a Karlovarský
ZKI v Praze
Středočeský a Prahu
Pozn.:
Písemná žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování dokumentace
o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole
a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových
děl, pro potřeby obrany státu [viz § 13 odst. 1 písm. d) zákona o zeměměřictví] –
se podává Ministerstvu obrany.
7.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Žádost můžete:
-
podat osobně na podatelně příslušného ZKI v úředních hodinách nebo
-
zaslat poštou na adresu podatelny příslušného ZKI.
-
zaslat elektronickými prostředky se zaručeným elektronickým podpisem (email podepsaný za pomoci kvalifikovaného certifikátu) na eMailovou
adresu příslušného ZKI nebo prostřednictvím datové schránky.
Rozpis úředních hodin podatelny je uveden na webových stránkách jednotlivých
inspektorátů (viz http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_ZKI)
nebo na úředních deskách jednotlivých inspektorátů.
8.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
V den konání zkoušky odborné způsobilosti je třeba se před jejím započetím
prokázat platným průkazem totožnosti.
9.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Formulář „Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování
zeměměřických činností“ můžete získat na příslušném ZKI.
výsledků
Vzor formuláře si také můžete stáhnout na http://www.cuzk.cz/Nabidky-azakazky/Vzdelavani/Zkousky-UOZI.aspx
10.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Za vydání úředního oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč formou
kolku podle položky č. 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
e-mail: [email protected]
3/6
Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
11.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Zkouška odborné způsobilosti
Zkoušku se koná před odbornou zkušební komisí v sídle Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního a skládá se ústně v českém jazyce. Zkouškou se
prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností, pro které žádá
fyzická osoba o udělení úředního oprávnění, znalosti souvisejících právních
předpisů a schopnosti jejich aplikace a odborná způsobilost ověřit výsledky
zeměměřických činností v praxi. O výsledku zkoušky je žadatel vyrozuměn ihned
po jejím vykonání.
O samotném obsahu zkoušky se dozvíte více v ustanovení § 18a vyhlášky
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném
znění, nebo také na: http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/ZkouskyUOZI.aspx
12.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
-
13.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Na základě žádosti o udělení úředního oprávnění bude žadatel písemně pozván
ke zkoušce odborné způsobilosti, a to nejpozději do 3 měsíců od doručení
písemné žádosti příslušnému ZKI a nejméně 14 dnů před konáním zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky rozhodne Český úřad zeměměřický a katastrální
o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí
žadateli úřední oprávnění zašle poštou.
14.
Můžete využít tuto elektronickou službu:
-
15.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
16.
Jaké jsou související předpisy:
Ustanovení § 15 až § 18 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
17.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o neudělení úředního oprávnění je možno podat rozklad
k předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Fyzická osoba, která nesložila úspěšně zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat
do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani
e-mail: [email protected]
4/6
Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
opakovaně úspěšně zkoušku nesloží, může podat novou žádost o udělení
úředního oprávnění až po uplynutí 2 let od neúspěšného vykonání zkoušky.
18.
Jaké sankce mohou být
předepsaných povinností:
uplatněny
v případě
nedodržení
Jestliže nejsou splněny podmínky žádosti, Český úřad zeměměřický a katastrální
může řízení o žádosti v souladu se správním řádem přerušit nebo zastavit.
19.
20.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
1.
Nemohu se dostavit ke zkoušce, co mám udělat?
Kontaktujte pí Věru Císařovou, tel.: 2 8404 1261, e-mail:
[email protected]
2.
Kdo mi vydá úřední razítko?
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává pouze úřední oprávnění.
Výrobu kulatého úřední razítko si následně zajišťuje každý úředně oprávněný
zeměměřický inženýr sám.
3.
Existuje nějaký seminář, který by mi pomohl se připravit na zkoušku?
Ano, v průběhu roku jsou pravidelně Výzkumným ústavem geodetickým,
topografickým a kartografickým, v.v.i. pořádány konzultační semináře ke
zkoušce odborné způsobilosti. Informaci o těchto seminářích Vám podá
Mgr. Eva Stanislavová, tel.: 2 8489 0351, e-mail: eva.stanislavová@vugtk.cz.
Více také na: http://www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html.
4.
Změnilo se mi příjmení. Kdo mi vydá nové úřední oprávnění?
Kontaktujte pí Věru Císařovou, tel.: 2 8404 1261, e-mail:
[email protected]
Potřebujete se k věci dozvědět více?
Další informace lze získat na jakémkoliv ZKI.
Dále se můžete obrátit na:
pí Věru Císařovou, Český úřad zeměměřický a katastrální, personální odbor,
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, tel.: 2 8404 1261, e-mail:
[email protected]
Další informace najdete na www stránkách:
Více
informací
k Žádosti
o
udělení
úředního
pro ověřování výsledků zeměměřických činností naleznete na:
oprávnění
http://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Vzdelavani/Zkousky-UOZI.aspx
21.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné
formě, a to:
-
22.
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
-
23.
Za správnost návodu odpovídá:
e-mail: [email protected]
5/6
Životní situace - Udělení úředního oprávnění
poslední aktualizace: 2.1.2014
Český úřad zeměměřický a katastrální, sekretariát předsedy, Pod sídlištěm
1800/9, 182 11 Praha 8
24.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Mgr. Kateřina Štěpánková
25.
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 1. 2014
26.
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho
správnost:
2.1. 2014
27.
Datum konce platnosti návodu:
-
28.
O nás:
Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
www.cuzk.cz, tel.: 284 041 111, fax.: 284 041 204, e-mail: [email protected]
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) vznikl v roce 1993 jako ústřední orgán státní správy zeměměřictví
a katastru. Do jeho kompetence spadá: správa katastru nemovitostí České republiky; budování a údržba
bodových polí; tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl; vytváření a správa
centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými
prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu;
správa základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN); koordinace výzkumu v
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systému vědeckotechnických informací pro tyto oblasti;
udělování a odnímání úřední oprávnění atd. Mezi organizace, které ČÚZK metodicky řídí, patří Zeměměřický
úřad, 14 katastrálních úřadů, které mají 97 pracovišť ve větších městech a 7 zeměměřických a katastrálních
inspektorátů. Veřejnou výzkumnou institucí v resortu je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
v.v.i.
e-mail: [email protected]
6/6
Download

udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických