Tónování fotografií
Úvod do tónování a kolorování fotografií
Ing. Petra Vávrová, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Proč tónujeme fotografie?
Pro tónování existuje několik důvodů:
estetické důvody – zobrazení odpovídá co nejlépe a
nejvíce skutečnosti, zvýšení atraktivity, barevnost v době
černobílé fotografie, změna barvy vylepší vzhled fotografie
negativy – zvětšení nebo naopak zmenšení optické
hustoty
diapozitivy nebo pozitivy – dosažení jiné nálady v obraze,
zvláštní efekty,…
stabilizace obrazu - vzniká trvanlivější obraz
Vývoj technik kolorování a tónování
obecně chemickém převádění světlocitlivých látek
(obrazového stříbra a dalších látek tvořících obraz) na
barevné sloučeniny jako např. Ag2S (hnědý sulfid stříbrný)
nebo Ag2Se (hnědý selenid stříbrný) pomocí chemických
tónovacích lázní
papír není obarven, zůstává bílý
nejoblíbenější tóny – sépiový (hnědý) a modrý – dnes se
obvykle nahrazuje chemické tónování digitálními
technikami např. ve Photoshopu (softwarová úprava tónu,
sytosti, apod.)
Kolorování fotografií
označení pro metody ručního malovaní, barvení
černobílých fotografií nebo jiných obrazových médií pro
změnu, zvýšení jejich reálné podoby
používají se např. vodové, olejové, anilinové a další druhy
barev, které se aplikují na povrch pomocí štětců, prstů,
tamponů, sprejem, apod.
nejčastější aplikace - zejména krajiny a portréty
existovaly firmy - specializované na výrobu kolorovaných
fotografií
aplikace barev - značná zručnost → vždy originální,
neexistují dva stejné pozitivy nebo negativy
Kolorovací sada
až do poloviny 20. století byly téměř všechny fotografické techniky
monochromatické (v podstatě černobílé)
některé fotografické techniky využívaly zabarvení do určité barvy podle
použitých chemikálií (např. kyanotypie – modrá) – barva tedy závisela
na fotografické technice
kolem roku 1840 - švýcarský malíř a grafik Johann Babtist Isenring –
začal používat sypkou směs arabské gumy a pigmentů ke kolorování
prvních daguerrotypií - barevný prášek aplikoval na povrch
daguerrotypie za pomocí tepla
1842 - patent - variace této techniky byly patentovány v Anglii panem
Richardem Berdem, dále pak v roce 1842 ve Francii Étiennem Leccim
a v roce 1845 Léotardem de Leuzem
později bylo ruční kolorování aplikováno také na další nové
fotografické techniky – albuminovou fotografii, další stříbrné procesy,
fólie do magických luceren (Laterna magika) nebo na diapozitivy
Fotografie D. Štulík
Příklad kolorované daguerrotypie
Kolorovaná albuminová fotografie
Ručně kolorovaná albuminová fotografie
japonského samuraje
Ručně kolorovaná daguerrotypie od J. Garnier, kolem
roku 1850
Příklad kolorované platinotypie
San Antonio, Texas – The Magic Lantern Castle Museum
Zelený pokoj v Bílém domě, 1904, ručně kolorovaná platinotypie, Detroit Photographic Company
Příklady kolorovaných technik
diapozitivy (slides) do magických
luceren (magic lantern)
V Magic Lantern Museum
v San Antoniu
tónované x kolorované fotografie
kolorovací sada
Klasifikace tonerů – principy tónování
Z hlediska počtu roztoků:
přímé tónování – v jednom toneru (lázni, roztoku)
nepřímé (konverzní) tónování – dva kroky – 2 lázně
multitonerové tónování – více lázní (tónovacích roztoků)
Podle principu nebo mechanizmu tónování:
chemické tonery – na základě chemické reakce
chromogenické tonery
modifikátory stříbra
tónování pomocí barviv nebo stains
barevné tónování – změna barvy indukovaná bělením
Příprava digitálního negativu a tisk
negativu na fólii
Projekt – tónování fotografií v GCI
v dnešní době „zániku“ analogové fotografie je obtížné koupit tonery pro
fotografie
stříbro bývá doprovázeno v tónovaných fotografiích dalšími prvky (zlato, selen,
platina, uran nebo další prvky)
Výběr a nákup tonerů pro tónování
želatinových fotografií
Tonery želatinových fotografií
Přímé tonery - Selenium Toner,
Poly-Toner, Copper Toner, Gold
Toner a Brown Toner (hnědý).
Nepřímé (konverzní) tonery Sepia Toner, Varigam Toner
Mořidlové (barvivové) tonery –
založeny na barvivech - Berg,
Edwal a Fotospeed Color Tonery
(Blue, Red, Yellow, …)
Destruktivní x nedestruktivní
metody
Rozlišení tónované a kolorované
fotografie x další fotografické techniky
existuje řada metod rozlišení tónování, kolorování a
mnoha fotografických technik:
• Vizuální pozorování
• Optická mikroskopie
• Digitální mikroskopie
• Pozorování příčného řezu
• Rentgenflourescenční analýza (XRF)
• Infračervená mikrospektrometrie (µFTIR)
• Mikrochemické testy
• …
Vizuální pozorování, optická
mikroskopie, digitální mikroskopie
Viditelné světlo
IČ
Pozorování příčného řezu
Multispektrální IČ
Mikrochemické testy
•
•
•
•
analýza materiálu podložky, nebo emulzního nosiče
specifické chemické reakce
destruktivní metoda
u historického fotografického materiálu není možné provést
Rentgenfluorescenční analýza
(XRF spektrometrie)
• poznání původu, historických
technologií na základě složení
materiálu - k identifikaci využívá
určení zastoupení jednotlivých prvků
ve vzorku
• nedestruktivní metoda
• přenosný Niton XLT XRF
analyzátor (Thermo scientific)
Download

Prezentace Vávrová uvod do tonovani a kolorovani 1