T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ YAZIM KILAVUZU
TRABZON-2014
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ ........................................................................................................................................................ 3
1.1. Amaç......................................................................................................................................................... 3
1.2. Kapsam ..................................................................................................................................................... 3
1.3. Dayanak .................................................................................................................................................... 3
2. TEZİN BİÇİMİ VE YAZIM PLANI ........................................................................................................ 3
2.1. Kâğıt Özellikleri ....................................................................................................................................... 3
2.2. Kapak Düzeni ........................................................................................................................................... 3
2.3. Tez Sırtı .................................................................................................................................................... 3
2.4. Yazım Dili ................................................................................................................................................ 3
2.5. Yazı Tipi ve Büyüklüğü............................................................................................................................ 3
2.6. Sayfa Düzeni............................................................................................................................................. 4
2.7. Satır Başı, Hizalama ve Paragraf .............................................................................................................. 4
2.8. Başlıklar .................................................................................................................................................... 4
2.9. Sayfa Numaraları ...................................................................................................................................... 4
3. TEZİN İÇERİĞİ ....................................................................................................................................... 4
3.4. Tez Beyannamesi ...................................................................................................................................... 6
3.5. İçindekiler Bölümü ................................................................................................................................... 6
3.6. Şekiller Dizini ........................................................................................................................................... 7
3.7. Tablolar Dizini .......................................................................................................................................... 7
3.8. Simge ve Kısaltmalar ................................................................................................................................ 7
3.9. Özet ve Abstract ....................................................................................................................................... 7
3.10. Giriş Bölümü ............................................................................................................................................ 8
3.11. Genel Bilgiler Bölümü .............................................................................................................................. 9
3.12. Gereç ve Yöntemler Bölümü .................................................................................................................... 9
3.13. Bulgular Bölümü ...................................................................................................................................... 9
3.13.1.
Tablolar ............................................................................................................................................ 9
3.13.2.
Şekiller ........................................................................................................................................... 10
3.13.3.
Metin İçinde Kaynak Gösterimi ..................................................................................................... 10
3.14. Tartışma Bölümü .................................................................................................................................... 10
3.15. Sonuçlar Bölümü .................................................................................................................................... 11
3.16. Kaynakça Bölümü .................................................................................................................................. 11
3.17. Özgeçmiş ................................................................................................................................................ 11
3.18. Ekler Bölümü .......................................................................................................................................... 11
3.19. Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu .............................................................................................. 11
4. TAMAMLANAN TEZLERİN ENSTİTÜYE TESLİMİ........................................................................ 11
4.1. Savunma Sınavı Öncesi Yapılması Gereken İşlemler ............................................................................ 11
4.2. Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gereken İşlemler............................................................................ 12
4.2.1.
Tezin Ciltlenmesi ........................................................................................................................... 12
4.2.2.
Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması ......................................................................................... 12
ÖRNEKLER .................................................................................................................................................... 14
YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖRNEKLER ................................................................................ 14
KAYNAK GÖSTERİMİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER ....................................................................................... 15
DIŞ KAPAK ÖRNEĞİ .................................................................................................................................... 17
İÇ KAPAK ÖRNEĞİ ...................................................................................................................................... 18
KABUL VE ONAY ÖRNEĞİ ........................................................................................................................ 19
TEZ KONTROL FORMU ÖRNEĞİ .............................................................................................................. 20
2
1.
GİRİŞ
1.1. Amaç
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerin biçim ve yazım
kurallarını belirlemek, tez içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını
uluslararası normlara göre standardize etmelerinde yol gösterici olmaktır.
1.2. Kapsam
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında, Avrasya
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre lisansüstü
öğrencileri tarafından hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde bu yazım kurallarına uyulması esastır.
1.3. Dayanak
Bu kılavuz, “Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine,
bilimsel ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.
TEZİN BİÇİMİ VE YAZIM PLANI
2.1. Kâğıt Özellikleri
Akademik yazımda, A4 standardında ve 70-100 gr. aralığında birinci hamur beyaz kağıdın sadece bir
yüzü kullanılmalıdır. Ancak, tablo, grafik, şekil gibi gerekli durumlarda, uygun biçimde katlanmış farklı
boyut ve ebatta kâğıt kullanılabilir.
2.2. Kapak Düzeni
Tezin dış kapağı beyaz krome kartondan hazırlanmalıdır. Dış kapak Times New Roman karakteri
kullanılarak ve 14 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalıdır. Yazarın adı küçük soyadı büyük harflerle
yazılmalıdır. Tez ismi yazı alanına ortalanacak şekilde büyük harflerle "Times New Roman" karakterinde,
"14 punto" ve kalın yazılır. Eğer tez ismi uzunsa satırlar iki uçtan eşit boşluklar kalacak biçimde yerleştirilir.
4 satır ve daha uzun tez isimleri 1,5 aralıkla diğerleri 2 aralıkla yazılır. İç Kapak ise Dış kapakla aynı
düzende "Times New Roman" karakterinde, "12 punto" ve kalın yazılır. Kapak düzeni için ayrıntılı bilgi
örneklerde mevcuttur.
2.3. Tez Sırtı
Tez sırtına, tezi hazırlayanın ismi, tezin adı ve hazırlandığı yıl yazılır.
2.4. Yazım Dili
Tez yazım dili Türkçe olup, sözcükler Türk Dil Kurumu’nca yayınlanan son İmla Kılavuzuna
(http://www.tdk.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir) uyularak yazılmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle, açık ve
yalın olmalıdır. Metinde geçen tıbbi terimlerden yerleşmiş Türkçe karşılığı olanlar Türkçe yazılmalı, zorunlu
olarak yabancı dilde yazılması gerekli sözcükler tırnak içinde yazılmalıdır. Latince terimler italik
yazılmalıdır.
2.5. Yazı Tipi ve Büyüklüğü
Tez, bilgisayarla yazılmalıdır. Yazı karekteri olarak "Times New Roman" seçilmeli ve "12 punto"
olmalıdır. Tez'de özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda istenirse italik yazı şekli (özellikle lâtince isimler
3
için) kullanılabilir. Bunun dışında diğer yazı türleri kabul edilmez. Bütün sembol ve özel işaretler bilgisayar
veya şablonla yazılmalıdır. Şekil altına ve Tablo üzerine yazılan Şekil ve Tablo yazıları ile kaynakça “10
punto” olmalıdır.
2.6. Sayfa Düzeni
Kağıdın üst kenarında 4 cm ve sol kenarında 3 cm, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Sayfanın son satırının son kelimesi ikiye bölünmez. Alt bölüm başlıkları, alt kenar boşluk sınırından en az iki
satır daha üste ya da sonraki sayfaya yazılmalıdır. Önsöz, İçindekiler, Türkçe ve İngilizce Özetler, Genel
Bilgiler, Bulgular gibi ana bölüm başlıkları, yeni bir sayfadan başlamalı ve 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk
bırakılarak metne geçilmelidir.
2.7. Satır Başı, Hizalama ve Paragraf
Paragraf başı satırları hariç tüm satırlar sol kenar boşluğu bitiminden başlamalıdır. Her yeni paragraf 1
cm içeriden başlamalıdır. Satırlar aynı hizada bitirilmelidir. Satır ve cümleler rakam, sembol veya kısaltmalar
ile başlamamalıdır. Cümle ve satır başına gelen rakamlar (tarihler hariç) yazıyla yazılmalıdır.
2.8. Başlıklar
Üst kenardan 4 cm aşağıya paragraftan başlayarak büyük harflerle ve koyu (bold) karakterle ana başlık
yazıldıktan sonra 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılarak metne geçilir ya da alt başlık yazılır. İki alt
başlık arasında da 1.5 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılır. Ana bölümler daima yeni bir sayfa ile
başlamalıdır. Bu tür sayfalara sayfa numarası yazılmaz. Sonraki sayfa numarası bu sayfanın sayfa numarasını
izlemelidir.
Başlıklandırma yöntemi olarak ondalık sistem kullanılmalıdır. Başlık numaralandırma paragraftan
başlar, numara yazılır ve bir nokta konulup bir harf boşluğu ara verildikten sonra başlık yazılır.
Tüm başlık ve alt başlıklar numaralandırılmalı; bölüm başlığı ve birinci derece alt başlığı oluşturan
ifadenin tümü büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklardan itibaren başlıklar,
sözcüklerin ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Tüm alt başlıklar ve sınıflandırma numaraları koyu
(bold) karakterde yazılmalıdır. Metin içerisindeki alt başlıklarda, üst metinle iki satır aralıklı yazımda bir
satır boşluk, alt metinle 1.5 satır aralıklı yazımda bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlıklarda gereksiz
kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan kaçınılmalıdır.
2.9. Sayfa Numaraları
Sayfa numaraları, sayfanın altına, ortalanarak yazılmalı, sayfa numarası önüne ve arkasına herhangi bir
işaret konmamalıdır. Kabul ve Onay Sayfası, Önsöz, Tez Beyannamesi, İçindekiler, Özet, Abstract, Tablolar
Dizini, Şekiller Dizini, Simge ve Kısaltmalar bölümlerine Roma Rakamları, tezin diğer bölümleri ise arabik
rakamlar kullanılarak sayfa numarası verilmelidir. Özgeçmiş, Ekler bölümlerine ve ana bölüm başlangıç
sayfalarına sayfa numarası yazılmaz. Sonraki sayfa numarası bu sayfanın sayfa numarasını izlemelidir.
3.
TEZİN İÇERİĞİ
3.1. Tezin Bölümleri (Sırasıyla)
— KABUL VE ONAY SAYFASI
— ÖNSÖZ
— TEZ BEYANNAMESİ
— İÇİNDEKİLER
— ŞEKİLLER DİZİNİ
— TABLOLAR DİZİNİ
4
— SİMGE VE KISALTMALAR
— ÖZET
— ABSTRACT
— GİRİŞ
— GENEL BİLGİLER
— GEREÇ VE YÖNTEMLER
— BULGULAR
— TARTIŞMA
— SONUÇ
— KAYNAKÇA
— ÖZGEÇMİŞ
— EKLER
3.2. Kabul ve Onay Sayfası Bölümü
Bu sayfa tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve enstitü müdürünün tez kabul ve onayını gösterir.
3.3. Önsöz Bölümü
İlk sayfa niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Tezi hazırlayanın belirtmek istediği özel mesaj durumunda
olup konu hakkındaki kişisel görüş, amaç ve dileklerini kapsar. Tezi destekleyen kuruluşlar varsa, bunlardan
söz edilebilir ve istenirse, ilgililere teşekkür edilir. Ayrıca teşekkür sayfası bulunmaz. Sayfanın üst kısmına,
ortaya gelecek şekilde büyük harflerle (kalın ve koyu karakter) ÖNSÖZ yazılır. Önsözün sağ alt kısmında
yazarın ismi yazılır. Yazar adının hemen altına tezin alındığı il ve yıl yazılır.
Önsöz Örneği:
ÖNSÖZ
.................................................................................................................................................................
..........
...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..........
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..........
..................................................................
Adı SOYADI
Trabzon 2014
5
3.4. Tez Beyannamesi
TEZ BEYANNAMESİ
(Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi) ….. olarak sunduğum “…(Tezin Başlığı)….” başlıklı bu
çalışmayı baştan sona kadar danışmanım ….(Unvan Ad, Soyad)…. ‘ın sorumluluğunda tamamladığımı,
verileri/örnekleri kendim topladığımı, deneyleri/analizleri ilgili laboratuarlarda yaptığımı/yaptırdığımı, başka
kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde
bilimsel araştırma ve etik kurallara uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü
yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim. …../…./20
(İmza)
(Ad Soyad)
3.5. İçindekiler Bölümü
Tezde yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, sayfa sırasına göre
verilmelidir. Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek şekilde büyük harflerle İÇİNDEKİLER diye başlık yazılır,
sayfanın sağ üst köşesinde Sayfa No başlığı konur. Tezin içerisinde yer alan tüm başlıklar yazılarak,
karşılarında başlangıç sayfa numaraları gösterilir. Sayfa numaraları, son rakamlar alt alta gelecek biçimde
yazılmalıdır. İki veya daha fazla satır halindeki başlıklarda son satırın karşısına sayfa numarası verilmelidir.
Bu tür başlıklar kendi içinde tek satır aralıkla yazılmalıdır. Diğer başlıklarla arası ise 1.5 satır aralığı ile
yazılır.
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
KABUL VE ONAY SAYFASI ................................................................................................................... III
ÖNSÖZ ....................................................................................................................................................... IV
TEZ BEYANNAMESİ ............................................................................................................................ .. V
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................ .. VI
ŞEKİLLER DİZİNİ .................................................................................................................................. .. VII
TABLOLAR DİZİNİ .............................................................................................................................. .. VIII
SİMGE VE KISALTMALAR ................................................................................................................. IX
ÖZET ....................................................................................................................................................... .. X
ABSTRACT ............................................................................................................................................ .. XI
1.
GİRİŞ ......................................................................................................................................
1
2.
GENEL BİLGİLER .................................................................................................................
2
2.1.
İkinci Derece Alt Başlık .........................................................................................................
3
2.1.1.
Üçüncü Derece Alt Başlık ......................................................................................................
3
2.1.2.
................................................................................................................................................
4
2.2.3.
.................................................................................................................................................
6
3.
GEREÇ VE YÖNTEMLER ....................................................................................................
8
3.1.
İkinci Derece Alt Başlık ......................................................................................................... 10
3.1.1.
Üçüncü Derece Alt Başlık ...................................................................................................... 11
3.1.2.
................................................................................................................................................ 17
3.2.3.
................................................................................................................................................. 19
4.
BULGULAR ........................................................................................................................... 22
4.1.
İkinci Derece Alt Başlık ......................................................................................................... 26
4.1.1.
Üçüncü Derece Alt Başlık ...................................................................................................... 30
6
4.1.2.
................................................................................................................................................
4.2.3.
.................................................................................................................................................
5.
TARTIŞMA.............................................................................................................................
5.1.
İkinci Derece Alt Başlık .........................................................................................................
5.1.1.
Üçüncü Derece Alt Başlık ......................................................................................................
6.
SONUÇ ................................................................................................................................... ..
7.
KAYNAKÇA .........................................................................................................................
ÖZGEÇMİŞ
EKLER
32
33
35
35
36
37
40
3.6. Şekiller Dizini
Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek biçimde büyük harflerle "ŞEKİLLER DİZİNİ " yazılır. Sağ üst
köşeye de altı çizili olarak "Sayfa No" başlığı konulur. Tez de yer alan bütün Şekiller numara sırasına göre
bir liste halinde 1,5 satır aralığı ile yazılarak karşılarına tez içerisinde bulundukları sayfa numarası verilir.
Bir satırdan uzun Şekil başlıklarının diğer satırları ilk satırın başladığı (Şekil No hariç) kolondan başlayarak
kendi içinde tek satır aralıkla yazılmalıdır. Sayfa numaraları son rakamlar alt alta gelecek şekilde
yazılmalıdır.
ŞEKİLLER DİZİNİ
Sayfa No
Şekil 1.1.
Şekil 1.2.
Okul Sağlığı ve Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki ...........................................................
Ölçme ve Gözlem Formu Değerlendirmesi .......................................................................
1
4
3.7. Tablolar Dizini
Tezdeki bütün tablolar bir dizin halinde, şekil listesinden sonra ayrı bir sayfada verilir. Düzenlenmesi
Şekiller Dizini olduğu gibidir.
3.8. Simge ve Kısaltmalar
Simge ve Kısaltmalarda Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu’na ve ilgili bilim dalındaki standartlara
uyulmalıdır. Kısaltmalar alfabetik sıra düzeninde ve alt alta, kısaltma harfleri koyu olarak, kısaltmanın açık
hali normal olarak yazılmalıdır. Kısaltma harfleri yabancı bir dildeki kelimelerin baş harflerinden oluşuyorsa,
açık hali de yabancı dilde yazılmalıdır. Metin içinde sık kullanılacak (en az 5 kez) kelime veya kelime
grupları için kısaltma kullanılmak istendiğinde, metin içinde ilgili kelime ya da kelime grubunun ilk geçtiği
yerde parantez içinde kısaltması verilir. Paragraf başları, başlıklar ve tablo açıklama yazıları hariç sonraki
geçişlerde artık sadece kısaltma kullanılır. Sadece tablo içinde yer alan kısaltmalar, ilgili tablonun hemen
altında verilir; “Simge ve Kısaltmalar” bölümünde listeye eklenmez. Ölçü birimlerine ilişkin kısaltmalar da
(Örn: cm, g) listeye alınmaz. Birimlere ilişkin kısaltmaların sonuna nokta konulmamalıdır. Birden fazla
sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda araya nokta konulmamalıdır (TÜBİTAK, AKŞ).
Kısaltmalara kesme işareti ile getirilen ekler kısaltmanın okunuş biçimine uygun olarak konur (Örn:
KBB’nin)
3.9. Özet ve Abstract
Özet, çalışmanın amacının, kapsamının, kullanılan yöntemin ve ulaşılan sonuçların açık ve öz olarak
yazıldığı sayfadır. Abstract ise Türkçe özetin İngilizce’ye çevirisidir. Özet ve Abstract, bir sayfayı geçmemeli
ve önce Türkçe özet, sonra da abstract sayfası gelecek şekilde konulmalıdır. Özet/Abstract metninin hemen
7
altına Anahtar Kelimeler/Key Words yazılmalı, anahtar kelimelerin sayısı 3-6 aralığında olmalıdır.
*Türkçe Özet Örnek
Yüksek Lisans/Doktora Tezi
ÖZET
TEZ ADI
Öğrenci Adı SOYADI
Avrasya Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
……………………………………….. Anabilim Dalı
Danışman: ………………………..
2014, 150 (Tez Sayfa), 15 (Ek Sayfalar)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Anahtar Kelimeler:………………………………….
*İngilizce Özet Örnek
Master Thesis / PhD. Thesis
ABSTRACT
THESIS NAME
Student’s Name SURNAME
Avrasya University
Institute of Medical Sciences
………………………………………… Department
Supervisor: ……………………………
2014, 150 Pages, Appendix (If available)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Key Words:………………………………….
3.10.
Giriş Bölümü
Araştırmanın tanıtıldığı ve amacın belirtildiği bölümdür. Giriş kısa ve öz olmalı (1-1,5 sayfa ile
sınırlanmalı), araştırmanın sonucunda yanıt beklenen soruları açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Araştırmaya
neden gerek duyulduğu, özgün kaynaklara atıfta bulunarak belirtilmelidir. Bu bölümde amacın ne olduğu,
hangi hipotez(ler)'in test edilmek istendiği, elde edilen sonuçların nasıl kullanılacağı ve nasıl yararlanılacağı
kısa ve öz olarak belirtilmelidir.
8
3.11.
Genel Bilgiler Bölümü
Bu bölümde yalnızca tez konusu ile ilgili genel bilgiler kaynak verilerek konunun gelişimini yansıtacak
şekilde ve belli bir düzen içinde verilmelidir. Genel bilgiler bölümünün, tezin tümüne göre 1/3 oranından
fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
3.12.
Gereç ve Yöntemler Bölümü
Tez çalışmasının nerede yapıldığı (Anabilim Dalı veya Anabilim Dalları), olgu seçim ölçütleri,
çalışmanın hangi yöntemle yapıldığı, kullanılan araç ve gereçler (marka, firma, ülke belirtilerek) ve
kullanılan yöntemlerin açıkça anlatıldığı bölümdür. Olgular gruplanmış ise bu gruplamanın nasıl yapıldığı,
varsa kontrol ve olgu grupları ya da deney hayvanlarının nasıl seçildiği ve sayısı açıkça belirtilmelidir.
Burada amaç hem çalışma yöntemini açıklamak, hem de benzeri çalışmalar yapacak olanlara rehber olmaktır.
Bu bölümde di’li geçmiş zamanlı cümleler kullanılmalıdır. Tezde kullanılan daha önceki çalışmalardan örnek
alınan yöntemler için kaynak belirtilmelidir. Araştırma kapsamına alınmayan olgular varsa niçin
alınmadıkları belirtilmelidir. Metinde geçen formüller ayrı paragraf halinde yazılmalı, önce ve sonra gelen
paragraflarla arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tüm tezlerde Etik Kurul onay yazısı ve bilgilendirme
formunun ekte sunulduğu belirtilmelidir. Kullanılan istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.
3.13.
Bulgular Bölümü
Gereç ve yöntemler bölümlerinde tarif edilen yöntemlerle elde edilen veriler belli bir mantıksal analitik
bütünlük ve akış içinde sunulur. Önemli bulgulardan metin içinde de bahsedilmeli; ancak tablolardaki bütün
veriler metinde tekrarlanmamalıdır. Bulgulardaki tablo ve şekiller belirli bir sıralama ile sunulmalıdır. Bir
sayfadan daha büyük tablolar, tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında uygun bir yerde
bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile aynı başlıkta verilmeli ancak
tablo numarasından sonra “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Tablolar ve şekiller tez metni içerisinde ilk
değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır.
Elde edilen bulgular, olguların demografik bilgileri toplu olarak (sıra no, protokol no, yaş, cinsiyet, diğer
parametreler) tablo halinde bulgular bölümünün sonunda verilmelidir.
3.13.1. Tablolar
Tablolar yazı içinde geçiş sırasına göre arabik rakamlar kullanılarak numaralandırılmalıdır.
Kullanılan tüm tablolardan metin içinde söz edilmelidir. Metin içinde tablodan söz ederken T harfi büyük
(Tablo 1) yazılır. Tablolardan önce ve sonra gelen metinler ile tablo arasında 1 satır boşluk bırakılır. Tablo
başlığı tablonun üst kısmına, tablo çerçevesinin hizasından başlayarak, cümle başı ilk harf büyük, diğer
kelimeler küçük harfle koyu olarak yazılmalıdır. Başlık birden fazla satırdan oluşuyorsa, ikinci ve diğer
satırlar, ilk satırdaki yazılı kısmın başladığı hizadan başlatılarak yazılır. Tablo başlığının sonuna nokta
konulmamalıdır. Tablo yazısı “10 punto” olmalıdır. Tablo başka yerden alınmışsa kaynağı tablonun
başlığında parantez içinde literatür numarası ile verilmelidir. Tablolarda açıklayıcı bilgiler (Kısaltma veya
semboller) 10 punto ve 1 (bir) satır aralığı ile yazılarak dipnotta verilmelidir. Kullanılacak semboller sırasıyla
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡ vb. olmalıdır. Tablo açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tabloların
altına, tabloda kullanılan kısaltmaların açıklamaları, istatistiksel test yöntemlerinin adları, vb. yazılabilir.
Tablo altı açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır. Örnek:
9
Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ile klinik ve laboratuar
parametreler arasındaki ilişki
Hasta Grubu
Kontrol Grubu
p
(n=…)
(n=…)
VKİ
AKŞ
VKİ: Vücut kitle indeksi; AKŞ: Açlık kan şekeri.
Student t testi
3.13.2. Şekiller
Tablolar dışında kalan tüm görsel ögeler şekil olarak adlandırılmalıdır. Şekiller (resim, fotograf,
röntgenogram, grafik, çizim vb…) elle veya daktilo ile değil, mümkünse bilgisayar programı kullanılarak ya
da profesyonel olarak çizilmelidir. Hazırlanacak şekiller (grafik, diyagram, fotoğraf vb.) yazı ile anlatımda
güçlük çekilen, yapılan işi, anlatılmaya çalışılan düşünceyi ve elde edilen verileri daha etkili olarak
aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır. Bireylerin kimliğini belli edecek fotoğraf
konulmamalı ya da gözler bantlanmalı veya yayınlanması için izin alındığına dair ibare olmalıdır. Kullanılan
tüm şekillerden metin içinde söz edilmelidir. Metin içinde şekilden söz ederken Ş harfi büyük (Şekil 1)
yazılmalıdır. Şekiller yazı içinde geçiş sırasına göre arabik rakamlar ile numaralandırılmalıdır (Şekil 1.).
Şekilden önce ve sonra gelen metin ile şekil arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şeklin adı, şeklin altına,
şekil çerçevesinin hizasından başlayarak, cümle başı büyük harf diğer kelimeler küçük harfle yazılmalı;
şeklin adı birden fazla satırdan oluşuyorsa, ikinci ve diğer satırlar, ilk satırdaki yazılı kısmın başladığı
hizadan başlatılarak yazılmalıdır. Şekil yazısı “10 punto” olmalıdır. Bir şekilde birden fazla öge bulunabilir.
Bu durumda her bir öge sırayla A, B, C şeklinde simgelenir, tümüne tek bir şekil numarası verilmelidir (Örn:
Şekil 2. Hastalığın seyrini gösteren aşamalar: A-Cilt lezyonları, B-Ağız içi veziküller). Şekil başka yerden
alınmışsa görüntü net ve okunaklı olmalı, kaynağı şekil başlığının sonunda belirtilmelidir. Mikroskobik
fotoğraflarda büyütme oranı ve kullanılan boya açıkça belirtilmelidir.
3.13.3. Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Herhangi bir yazılı eserde kaynak göstermeksizin başka yazar/yazarlardan veya web site/sitelerinden alıntı
yapılması suç kabul edildiğinden tez metni hazırlanırken yararlanılan kaynak ve fikirlere atıfta bulunmak
akademik etik gereğidir. Kaynaklar tez metni içerisinde numaralandırma sistemine göre yapılmalıdır. Bu
sistemde kaynaklar, cümle sonunda ve gerektiğinde cümle içerisinde uygun yerde, parantez içinde geçiş
sırasına göre her birine bir numara atanarak gösterilir. Kaynak numaraları metin içinde atıf yapılan yerde
köşeli parantez içine alınarak [1], [2,4], [ [1, 5, 7] şeklinde gösterilmelidir. Aynı cümle içinde birden fazla
kaynağa atıf yapılırsa tarih sıralaması, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru aynı parantez içerisinde
kaynaklar arasına virgül konularak kaynakların numaraları art arda listelenir.
3.14.
Tartışma Bölümü
Elde edilen bulgular, Gereç ve Yöntemler bölümünde verilen çerçeve içinde tartışılır. Çalışmanın
bilime nasıl bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, özgün kısımlar vurgulanmalıdır. Test edilen
hipotezlerin kabul veya reddedilip edilmediği ve amaçlara ne ölçüde varıldığı belirtilmelidir. Gözlemlerin
benzer çalışmalarla ilişkisi belirtilebilir. Bu bağlamda elde edilen bulgulara dayanmayan yorumlardan
olabildiğince kaçınılmalıdır. Bulgular bölümünde yer alan veriler ve diğer bilgiler ayrıntılı olarak
tekrarlanmamalıdır.
10
3.15.
Sonuçlar Bölümü
Bu bölüme çalışmayı birkaç cümle ile tanımlayan kısa bir paragraf ile başlanmalıdır. Tez
çalışmasında elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel; fakat açık seçik ve öz olarak maddeler halinde
yazılmalıdır. Eldeki verilerin tam olarak desteklemediği sonuç ve yargılardan kaçınılmalıdır.
3.16.
Kaynakça Bölümü
Kaynaklar bir satır aralıkla yazılmalıdır. İki kaynak arasında tek satır aralığı boşluk bırakılır. Kaynaklar
çalışma içerisinde numaralandırma sistemine göre yazılır. Kaynakların yazımı ile ilgili format örneklerde
ayrıntılı olarak verilmiştir. Kaynakça bölümü “10 punto” olmalıdır.
3.17.
Özgeçmiş
Yazar, eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarını da içeren bir sayfayı geçmeyen özgeçmişini yazmalıdır.
3.18.
Ekler Bölümü
Tezin ana bölümleri içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyen nitelikte
ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Örneğin, çalışma izni
veya etik kurul kararı, anket formları, araştırma ile ilgili olarak boyutları, nitelikleri veya kapsamları
nedeniyle tez ile birlikte sunulamayacak materyal (CD, video-kaset vb.) tezden ayrı olarak “EKLER” başlığı
altında ve ayrı bir kapak veya uygun bir zarf ya da kutu içerisinde verilmelidir. Birden fazla ek var ise eklere
numara verilmelidir. Etik Kurul onay belgesinin bir kopyası ekler bölümüne mutlaka konmalıdır. Metin
içinde eklere yapılan göndermeler belirtilmelidir. Eklere sayfa numarası verilmemelidir.
3.19.
Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu
Tamamlanan tezin enstitüye tesliminde Yükseköğretim Kurumlarına hazırlanan lisansüstü tezlerin
internet üzerinden derlenmesi hakkında klavuz gereği kompakt disk ortamında elektronik olarak hazırlanarak
tez veri girişi ve yayınlama izin (http://tez2.yok.gov.tr/) formu ile birlikte enstitüye sunulur.
4.
TAMAMLANAN TEZLERİN ENSTİTÜYE TESLİMİ
4.1. Savunma Sınavı Öncesi Yapılması Gereken İşlemler
● Tezler, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmalıdır.
● Karton ciltli tez, öğrenci danışmanı tarafından yazılan, tezin tamamlandığını belirten bir dilekçe ile birlikte
Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir.
● Anabilim Dalı Başkanlığı, yönetmelik yönünden gereğinin yapılmasını sağlamak üzere üst yazı ile birlikte;
a. Yönetmeliğe uygun olarak öngörülen sınav tarih, saat ve yerini,
b. “Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Bildirimi Formu”nu doldurarak hazırladığı asil ve yedek sınav jüri üyeleri
önerisini,
c. Karton ciltli bir adet tezi Enstitüye gönderir.
● Enstitü Yönetim Kurulu, “Tez Teslimi Kontrol Formu”na göre tezi biçim yönünden kontrol ederek,
öngörülen sınav tarih ve saati ile asil ve yedek sınav jürilerinin uygunluğuna onay verir. Kararı jüri üyelerine
ve Anabilim Dalı Başkanlığı’na bildirir.
● Yönetim kurulunun onayından sonra öğrenci, tezini enstitüden alır ve jüri üye sayısının bir fazlası olacak
şekilde karton olarak çoğaltır ve onaylanmış “Tez Teslim Formu” ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü
karton ciltli tezleri sınav tarihinden en az 15 gün önce jüri üyelerine teslim eder.
11
4.2. Savunma Sınavı Sonrası Yapılması Gereken İşlemler
● Anabilim dalı başkanlığı bir üst yazı ile “Tez Savunma Sınav Tutanağı”nı, her bir jüri üyesi tarafından
hazırlanan “Kişisel Tez Raporu” belgelerini bir üst yazı ile birlikte en geç üç gün içerisinde enstitüye
gönderir.
● Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler, tezi ile ilgili olarak, varsa jürinin gerekli gördüğü
değişiklikleri danışman denetiminde yapar. Düzeltilmiş tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde Enstitüye teslim
edilerek son kontrol yaptırılır. Son Kontrol işlemine tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam edilmelidir.
● Düzeltmeler tamamlandıktan sonra öğrenci;
a. Tezini bez olarak ciltletir.
b. Tezinden CD hazırlar (pdf formatında).
c. AVÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasından ulaşarak elde ettiği “Tez Teslim Beyan Formu”ndan iki
adet hazırlar.
d. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi web sayfasından (http://tez2.yok.gov.tr/) ulaşarak elde ettiği
“Tez Veri Giriş Formu”nu doldurur. Form çıktısını fotokopi ile iki adet çoğaltarak imzalar.
● Öğrenci “Tez Savunma Sınavı”na girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yukarıda sözü edilen işlemleri
tamamlayarak; 5 adet ciltlenmiş tez, 2 adet tez CD’si, 2 adet “Tez Teslim Beyan Formu” ve 2 adet “Tez Veri
Giriş Formu”nu Enstitü’ye teslim eder. Jüri üyelerinin tamamına da ciltlenmiş tez teslim edilmelidir.
● Enstitü, “Enstitü Yönetim Kurulu”nda görüşerek öğrencinin mezuniyetine onay verir ve kararı Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir.
● Enstitü, öğrencinin teslim ettiği tez CD’si içerisindeki tezi, internet üzerinden http://tez2.yok.gov.tr/
adresinde yer alan kılavuz önerilerine uygun olarak Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sistemine
şifre ile giriş yaparak sisteme yükler. Bu işlemin yapılabilmesi için Enstitü’nün şifreye sahip olması gerekir.
Şifre, enstitülerin http://tez2.yok.gov.tr/1/enstutibilgi.xls adresindeki “Enstitü Bilgi Formu”nun (Ek 2)
doldurulup [email protected] e-posta adresine gönderilmesi ile alınabilir.
● Enstitü, YÖK’e sadece “Tez Veri Giriş Formu”nu gönderir.
● Öğrenci, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden (ÖİM) ilişik kesme belgesi alır, ilgili birimlerde onaylatarak
tekrar ÖİMye teslim eder ve diploma almaya hak kazanır.
4.2.1.
Tezin Ciltlenmesi
Tezin tüm örnekleri ciltlenmelidir. Ciltleme işlemi, savunma sınavından sonra yapılmalı ve jüri tarafından
kabul edilen tez onay sayfası eklenmelidir. Ciltlemede koyu lacivert ya da siyah cilt bezi kullanılır. Tez
ciltlenip kesim yapıldıktan sonra son boyutları 205x290 mm olmalıdır. Savunma sınavına girmeden önce
tezler karton olarak ve aynı bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Karton ciltlerde beyaz karton kullanılır.
Tezlerin ciltlenmiş son şekline yapılacak hiç bir değişiklik kabul edilmez. Ciltlenmiş tezlerin herhangi bir
yerine herhangi bir sayfa eklenemez; şekil, fotoğraf, tablo, resim, grafik ve benzeri ilaveler yapılamaz. Tez
cildi içinde yer almayan basılı ve diğer (video kaset, vb.) materyaller varsa bunlar uygun zarf/kutu(lar) içinde
teslim edilmelidir.
4.2.2.
Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması
Kompakt Diskler (CD) hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır.
1. Tezin tam metni (kapak dahil) tek bir pdf dosyası şeklinde hazırlanır. Word dosyalarının pdf dosyalarına
dönüştürülmesi için ilgili bağlantılara www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm adresli internet sayfasından
ulaşılabilir.
2. Hazırlanan pdf dosyası, tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmalıdır. Yükseköğretim
Kurulu tarafından tez üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaz. Bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl
nüshası ile aynı olmalıdır. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaraları, ana metin
içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerleri basılı tez ile özdeş olmalıdır.
3. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır.
12
4. PDF dosyaları isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Türkçe karakterler kullanılarak yapılan
isimlendirmeler farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilir.
5. Dosya isimleri; yazarın adı, soyadı ve hangi bilgiyi içerdiği bölümlerinden oluşur. Dosyalara isim verirken
bu standardı sağlamak üzere yazar adı boşluk ( _ ) soyadı boşluk ( _ ) tez.pdf yazılır.
Örnek:
ad_soyad_tez.pdf ad_soyad_ozet_tr.pdf
ad_soyad_ozet_en.pdf
İki veya daha fazla isme sahip olanlar isimlerin her birini boşluk ( _ ) karakteri ile ayırmalıdır.
Örnek:
ad1_ad2_soyad_tez.pdf
6. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış tez ekleri, tezin tam metninin (tezin tümünün)
bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf
formatına dönüştürülebilir.
13
ÖRNEKLER
YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ BAZI ÖRNEKLER
A) Kısaltmalar
1. Ünvan bildiren kelimeler: Büyük harflerle başlar ve sonunda nokta vardır.
Prof., Doç., Yrd. Doç., Dr. vb.
2. Kuruluş İsimleri: Özel ad birkaç sözcükten oluşmuşsa her sözcük bir harfle gösterilir.
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)
3. Özel adlar: ilk harfi büyük olmak üzere 2-3 harfle kısaltılmalıdır.
Fr. (Fransızca), Ank. (Ankara)
4. Diğer kısaltmalar: Genellikle baştan üç harfi ile kısaltılırlar.
Bkz. (Bakınız)
atm (atmosfer)
ASA (American Standarts Association)
ESRS (European Sleep Research Society)
dk (dakika)
Dr. (Doktor)
Ecz. (Eczane, Eczacı)
EKG (Elektrokardiyografi)
Fak. (Fakülte)
Hst. (Hastane)
iv. (İntravenöz)
sc. (Subkutan)
mat. (matematik)
DNA (Dezoksiribonükleik asit)
ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim)
MSS (Merkez Sinir Sistemi)
USG (Ultrasonografi)
PA (Postero Anterior)
50x104 /mm2
5. Kısaltmaların aldığı ekler: Kısaltmaların sonuna getirilecek ekler, kesme işaretiyle ayrıldıktan sonra
kısaltmanın okunuşuna göre yazılır.
ODTÜ’de, TÜBİTAK’ın,
B) Büyük Harfle Yazılımlar
1. Millet, dil, lehçe isimleri büyük harfle başlar.
Türk, Avrupalı, Rumca...
2. Özel adlardan türetilen bütün isim, fiil ve sıfatlar büyük harfle başlar.
Türklük, Parisli, Edirneli...
3. Nokta, iki nokta üstüste, soru işareti ve ünlem işaretinden sonra gelen her cümle büyük harfle başlar.
4. Bilim dallarında kullanılan terimlerin büyük harfle yazılışı, ilgili dallardaki uygulamaya bağlıdır.
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Nefrotik Sendrom, Diabetes Mellitus Tip I
5. Kuruluş, kurum, işletme, enstitü, dernek, okul ve birlik adlarının her kelimesi büyük harfle yazılır.
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, İçişleri Bakanlığı
C) Yabancı Kelimelerin Yazılışı
1.
2.
3.
4.
5.
Latince kökenli kelimelerin özgün şekilde yazılması gerekir: Deviatio septi nasi, Plica vocalis…
Yabancı kökenli yaygın bilimsel terimler Türkçe söyleyişe göre yazılır: enjeksiyon, operasyon,
tüberküloz, infeksiyon…
Yabancı özel adlar olduğu gibi yazılır: Beethoven, Paparella, Washington…
Yaygın olarak kullanılan yabancı kelimeler Türkçe yazılış kurallarına göre yazılır: doktor, enerji,
envanter, larenks, odyoloji, nörit, vestibüler sistem, elektrokokleografi, sodyum, malformasyon…
Yabancı kökenli yeni kelimeler orijinal yazılışlarına göre yazılabilir: Check up, biofeedback…
14
6.
7.
8.
İki ünsüzle başlayan yabancı kelimeler, ünsüzler arasına ünlü harf almadan yazılır: stimülasyon,
tren, grup...
İki ünsüzle biten yabancı kelimeler de ünsüzler arasına ünlü almadan yazılır: aks, larenks, form,
benign, malign...
Yabancı özel adlara getirilen Türkçe ekten önce çoklukla kesme işareti kullanılır: Virchow’un,
Portmann’ın, Chauliac’ın...
KAYNAK GÖSTERİMİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
Kaynak tek yazarlı süreli yayın makalesi ise;
Kaynak iki yazarlı süreli yayın makalesi ise;
Kaynak ikiden çok yazarlı süreli yayın
makalesi ise;
Yazarı organizasyon ya da çalışma grubu olan
makale ise;
Kaynak bir kitap ise;
Kaynak bir Editörlü ve yazarları birden çok
olan kitap ise;
Editörlü kitap içinde makale ya da bölüm ise;
Kaynak bir çeviri kitap ise;
Kaynak baskıdan önce çevrimiçi"/“Epub ahead
of print” elektronik yayınlanmış bir makale
ise;
Kaynak bir akademik tez ise;
Kaynak bir konferans bildirisi ise;
Erol A (2010). Systemic DNA damage response and
metabolic syndrome as a premalignant state. Curr Mol
Med 10: 321-334.
Verkhratsky A, Petersen OH (2010). Bernd Nilius: the
bard of ion channels. Congratulations on 65th birthday.
Pflugers Arch 460: 691-694.
Karahan SC, Değer O, Orem A, Uçar F, Erem C, Alver A,
Onder E (2001). The effects of impaired trace element
status on polymorphonuclear leukocyte activation in the
development of vascular complications in type 2 diabetes
mellitus. Clin Chem Lab Med 39: 109-115.
Diabetes Prevention Program Research Group (2002).
Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with
impaired glucose tolerance. Hypertension 40: 679-686.
TÜBİTAK (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık:
Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara, TÜBİTAK.
Başaran N (1984). Tıbbi Genetik. İkinci baskı. Anadolu
Üniversitesi Yayınları, No.6, Eskişehir; 220-238.
Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Casaburi R, Whipp
BJ (1999). Principles of exercise testing and
interpretation: Including pathophysiology and clinical
applications. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams
Wilkins, 95-113.
Yüksel EG (2002). Sigara ve kronik obstrüktif akciğer
hastalığı. Sigara ve Sağlık (Ed : Özyardımcı N). Bursa,
136- 46.
Guyton AC, Hall JE (2006). Textbook of Medical
Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 11th ed. Çeviren: Çavuşoğlu
H, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Sti., İstanbul, 3-9.
Ozcan M, Alcin E, Ayar A, Yılmaz B, Sandal S,
Kelestimur H (2011). Kisspeptin-10 elicits triphasic
cytosolic calcium responses in immortalized GT1-7 GnRH
neurones. Neurosci Lett. [Epub ahead of print]
Güler M (2009). Romatoid Artritli Hastalarda Plazma
Lökosit ve Eritrosit içi çinko, bakır ve magnezyum
düzeylerinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Anadolu
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Kalay E, Brower APM, Caylan R, Heister A, Nabuurs SB,
Krieger E, Erdöl H, Sahin Calapoglu N, Cremers F,
Cremers WRJ, Brunner HG, Karaguzel A, Kremer H
(2006). Türk toplumunda otozomal resesif işitme kaybına
neden olan mutasyonlar. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve
15
Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, 17-20 Mayıs 2006, 174176.
Kaynak Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI)
numarası ile yayınlanmış makale ise;
Elektronik Kitap ise;
Elektronik Makale ise;
Kaynak bir Ansiklopedi ise;
Kaynak bir web sayfası ise;
Kaynak bir CD-Rom ise;
Mevzuat, yasa-yönetmelik mevzuat
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen
DB, Bulsara MK (2009). Comorbidity and repeat
admission to hospital for adverse drug reactions in older
adults: retrospective cohort study. BMJ; 338:a2752. doi:
10.1136/bmj.a2752.
Spinello, Serena. How to Cite an Ebook in a Works Cited
Page. 2010; New York, NY: Demand Studios. Retrieved
from Project Demand
Media:http://www.demandmedia.org/etext/1112
Baldwin, C.M., Kroesen, K., Trochim, W. M. and Bell, I.
R (2004). Complementary and conventional medicine: A
concept map. BMC Complementary and Alternative
Medicine [online]. Available from:
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-42.pdf. [Accessed 5 May 2004].
Tracy JD (2003). Erasmus. In The new encyclopedia
Britannica (Vol. 18, sayfa. 489-491). Chicago:
Encyclopedia Britannica.
University of the West of England. (2006) Library
services electronic resources [online]. Available from:
http://www.uwe.ac.uk/library/resources/general/databases/
. [Accessed 6 August 2006].
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2002.
İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T.C. Resmi Gazete,
10705, 12 Ocak 1961
16
DIŞ KAPAK ÖRNEĞİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
5 cm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
……………………….ANABİLİM DALI
TEZ ADI
12 cm
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ
18 cm
Adı SOYADI
21 cm
EYLÜL 2014
25 cm
TRABZON
17
İÇ KAPAK ÖRNEĞİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
4 cm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
……………………….ANABİLİM DALI
TEZ ADI
10 cm
Adı SOYADI
13,5 cm
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünce
16,5 cm
"YÜKSEK LİSANS/DOKTORA "
Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.
Tezin Enstitüye Verildiği Tarih
: ../../2014
Tezin Savunma Tarihi
: ../../2014
Tez Danışmanı
20,5 cm
:………………………..
Trabzon 2014
18
22,5 cm
26,5 cm
KABUL VE ONAY ÖRNEĞİ
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü
KABUL VE ONAY
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ................................................ Anabilim Dalı
yüksek lisans/doktora programı çerçevesinde ve ............................................................
danışmanlığında yüksek lisans/doktora öğrencisi ............................................................ tarafından
hazırlanan“.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................” başlıklı bu çalışma, Enstitü
Yönetim Kurulunun ../ .. / 2014 gün ve …… sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından yapılan
sınavda Yüksek Lisans/Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.
İmza
Unvanı Adı Soyadı
JÜRİ BAŞKANI
İmza
Unvanı Adı Soyadı
ÜYE
İmza
Unvanı Adı Soyadı
ÜYE
İmza
Unvanı Adı Soyadı
ÜYE
İmza
Unvanı Adı Soyadı
ÜYE
(Jüri, Yüksek Lisans için en az üç, Doktora için en az 5 öğretim üyesi ile oluşur)
Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.
………………………………….
Enstitü Müdürü
19
TEZ KONTROL FORMU ÖRNEĞİ
T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ KONTROL FORMU
Yöneticisi olduğum .......................................................................‘in .............................. .................................
........................................................................................................................................................... .....................................
konulu tezi, Tez Yazım Kurallarına uygunluğu yönünden, aşağıdaki kriterlere göre tarafımdan kontrol edilmiştir:
Tez Yöneticisi
BİÇİM
1. Tez kapağında anabilim dalının, tez yöneticisinin, tezin ve adayın adı uygun
puntolarla ve düzende yazılmıştır.
2. Metnin yazı biçimi, puntosu ve sayfa düzeni uygundur.
3. Tez TDK imla kurallarına uygun olarak yazılmıştır.
4. 1.,2.,3.,4. ve 5. derece başlıkların puntoları ve sayfa düzeni uygundur.
Evet
[]
Hayır
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
YAZIM PLANI
1. Önsöz bölümü olması gerektiği gibidir.
2. İçindekiler bölümünde birinci ve ikinci derece başlıklar metinde geçiş sırasına
göre verilmiş, karşılarına sayfa numaraları yazılmıştır.
3. Simge ve kısaltmalar alfabetik düzende yazılmıştır. Açık yazılışı ile kısaltma
harfleri uyumludur.
4. Giriş ve amaçta istenen bilgiler verilmiştir. Sayfa sayısı uygundur.
5. Genel bilgiler bölümünde istenen bilgiler verilmiştir. Bu bölüm tezin tümünün
üçte birini aşmamıştır.
6. Gereç ve yöntemler bölümünde çalışmanın yapıldığı yer(ler) belirtilmiş, olgu
seçimi ve kriterleri, çalışmanın yapıldığı yöntem, kullanılan gereç tam olarak
açıklanmıştır. Kullanılan yöntemler için kaynak belirtilmiştir. Kullanılan
istatistiksel yöntemler ayrıntılı olarak tanımlanmış, istatistik programının lisans
numarası belirtilmiştir.
7. Bulgular bölümünde, giriş bölümünde ortaya atılan soruların cevapları, elde
edilen sonuçlar ve olguların tümüne ait bilgiler uygun şekilde verilmiştir.
7.a)Tablolar yazı içerisinde geçiş sırasına göre, arabik rakamlarla numaralandırılmış
ve tablo numaraları ve başlığı tabloların üst kısmına yazılmıştır. Tablolarda
standart sapma, standart hata gibi istatistiksel değişiklik ölçüleri belirtilmiş,
alt bölümde test adı, p değeri v.b. değerler yazılmış, metin içinde tablolardan
söz edilmiştir.
7.b)Resim, şekil ve grafikler yazı içerisinde geçiş sırasına göre, arabik rakamlarla
numaralandırılmış ve numarası açıklaması ile birlikte şeklin alt kısmına
yazılmıştır. Başka yerden alınan resim/şekil/grafiklerin kaynağı belirtilmiş,
fotoğraflarda büyütme oranları ve kullanılan boya belirtilmiş ve bunlardan metin
içinde söz edilmiştir.
8. Tartışma bölümünde çalışmanın ana bulguları ortaya konulmuş, benzer çalışmaların
20
Enstitü
Evet Hayır
[]
[]
sonuçları ile karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
9. Sonuçlar bölümünde, ulaşılan sonuçların çalışma amaçlarıyla bağlantısı kurularak [ ]
bunların ne anlama geldiği uygun şekilde verilmiştir.
10. Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinde çalışmanın amacı, temel işlemler, bulgular [ ]
ve varılan sonuçlar açıklanmış, çalışmanın yeni ve önemli sonuçları vurgulanmıştır
Özetlerde kısaltma kullanılmamıştır.
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Evet Hayır
11. Kaynakların yazılımı Tez Yazım Kurallarındaki örneklerle karşılaştırılarak
[] []
kontrol edilmiş ve kurallara uygun şekilde yazıldığı görülmüştür. Kaynaklar metin
içinde geçiş sırasına göre yazılmıştır. Dergi adları Index Medicus’a uygun olarak
kısaltılmıştır.
Evet Hayır
[]
[]
Tez Yöneticisi
Enstitü’nün
Görüşü
(Adı soyadı ve imza)
DÜŞÜNCELER:
ENSTİTÜ’NÜN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇ:
[]
[]
[]
a) Tez bu haliyle Enstitü Yönetim Kuruluna sunulabilir
b) Önerilerin dikkati alınması koşulu ile sunulabilir
c) Sunulması uygun değildir.
ENSTİTÜ İNCELEMESİNDEN SONRA SONUCUN b) OLMASI HALİNDE:
Öneriler dikkate alınmıştır.
Tez Yöneticisi
(Adı Soyadı ve İmza)
ONAY
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADINA
MÜDÜR
21
Download

tc avrasya üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu