číslo 4
ročník 2013
vydává město Benešov
Zpravodaj města
Průběh jednání
o privatizaci ve městě
Farmářské trhy
opět od dubna
Seznamte se s
DISCGOLFem
více na str. 5
více na str. 17
více na str. 20
Ekovláček vyjel do své druhé sezóny
více na str. 4
9L]LWND]DNRUXQX
9L]LWN\ – jednostranný i oboustranný
SOQREDUHYQ¿WLVNQDNć¯GRY¿PDWQ¿
SDS¯UJP2
-HGQRVWUDQQ«YL]LWN\ .ÍNV
2ERXVWUDQQ«YL]LWN\ .ÍNV
0LQLP£OQ¯PQRĤVWY¯NV
&(
$.
Tiskárna
a JUDˋFN«VWXGLR
1HMOHYQÙMď¯OHW£N\
2EMHGQ£YN\]DV¯[email protected]
/HW£N\$$$ – Jednostranný
i oboustranný SOQREDUHYQ¿WLVN
QDNć¯GRY¿OHVNO¿SDS¯UJP2
7LVNQHPHNDĤG¿W¿GHQ
8]£YÙUNDSć¯MPX]DN£]HNMHY¼WHU¿
GRKRGLQ
0LQLP£OQ¯PQRĤVWY¯
1000 ks A5, 500 ks A4, 250 ks A3
PRĤQ«MVRXLQ£VREN\SRÍWę
250 ks A3, 500 ks A4, 1000 ks A5 .Í
500 ks A3, 1000 ks A4, 2000 ks A5 .Í
1000 ks A3, 2000 ks A4, 4000 ks A5 .Í
(bez DPH 21%)
7LVNQHPH]WLVNRY«KR3')VRXERUX
QHERSRGRKRGÙ]H]GURMRY¿FKVRXERUę
]SURJUDPę,Q'HVLJQ4XDUN;3UHVV
,OOXVWUDWRUD&RUHO'5$:
NVMHGQRVWUDQQ¿FKYL]LWHN .Í
NVRERXVWUDQQ¿FKYL]LWHN .Í
1HP£WHOLJUDˋFN¿Q£YUKQDE¯]¯PH9£P
VOXĤE\QDďHKRJUDˋFN«KRVWXGLD
)DOFRY£Q¯[ORP.Í[ORP.Í
$JHQWXU£PJUDˋFN¿PVWXGL¯PDJUDˋNęP
QDE¯]¯PHVOHY\
5R]YR]ćLGLÍHPQHERUR]HV¯O£Q¯
VOXĤERX33/.ÍYHÍWYUWHN
nebo v pátek.
(ceny jsou bez DPH 21%)
Olbramovice 31
259 01 Votice
tel.: +420 317 814 506
fax: +420 317 813 885
[email protected]
www.tria.cz
Obsah | 3
Nabídka pronájmu volných bytů
v majetku města
Vybíráme z obsahu:
Dne 13. 03. 2013 bylo na úřední desce města zveřejněno 11 volných
bytů k pronájmu (jeden byt o dispozici 4+1, tři byty o dispozici 2+1
a zbývající o velikosti 1+1).
Žádosti je možné podávat do 11. 04. 2013 do 12:00 na podatelnu
Městského úřadu Benešov.
S žádostí o byt je nutné složit kauci odpovídající velikosti bytu, resp.
nájmu. Výjimkou, kde město nepožadujte složení kauce, jsou byty v ulici
Žižkova 2239 (1 byt) a Pražská 146 (2 byty), které byly stavěny a rekonstruovány za pomoci státní dotace.
Doručené žádosti projedná nejprve Bytová komise dne 23. 04. 2013
a následně dne 15. 05. 2013 Rada města.
Průběh jednání o privatizaci ve městě
5
20. jubilejní
Benešovský
Jarmark
hlavní partner
pod záštitou starosty města
1. května 2013
Co skrývá benešovské podzemí
6
Masarykovo náměstí
9.00
- slavnostní zahájení
9.10 - Benešáček - dětský folklórní soubor
9.40 - Dechový orchestr ZUŠ J. Suka Benešov
10.30 - Babouci - jihočeská dechová kapela
12.00 - Malá muzika Nauše Pepíka
13.00 - Divadelní Komorní studio Áčko
13.15 - Pacholata Big Band
14.30 - Horváth Band
16.00 - Yo Yo Band
17.00 - Anna K.
18.00 - Queenie - World Queen Tribute Band
19.00 - Olympic
Malé náměstí
staročeský jarmark - dobový stánkový prodej, dětská scéna a program pro děti DDM
ul. Vnoučkova, Nová Pražská, Pražská, Tyršova - stánkový prodej
parkoviště "Pod Brankou" - lunapark
75 let organizované benešovské filatelie
15
DNFHSUREČKQH]DNDåGpKRSRþDVt
SDUNRYiQtYDUHiOXÄWiERUVNêFKNDViUHQ³]GDUPD
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
Benešov, informační zpravodaj města – měsíčník (duben)
Vydává město Benešov v nákladu 3.000 ks
Masarykovo náměstí 100, www.benesov-city.cz
Redakční rada:
Tomáš Podhola, Mgr. Bc. Miluše Stibůrková,
Bc. Petra Orsáková (-PeO-), Jana Chocholoušková (-chj-)
Odpovědný redaktor: Bc. Petra Orsáková
Redaktoři: Bc. Petra Orsáková ([email protected]),
Jana Chocholoušková ([email protected]),
Mgr. Josef Holoubek (-jh-)
Děti, poznejte a nakreslete
31
Vychází 1. pátek v měsíci (s výjimkou svátků a prázdnin)
MK ČR E 10757 - IČ: 00231401
Z radnice | 4
Městský ekovláček opět jezdí…
Se zahájením turistické sezóny a otevřením bran zámku Konopiště, vyjel na Velikonoční
pondělí 1. dubna 2013 na svou pravidelnou trasu již neodmyslitelný červený městský
ekovláček spojující město Benešov s nedalekým Konopištěm.
Silniční vláček byl městem Benešov zakoupen v minulém roce v rámci dotačního titulu
a velmi brzy se stal oblíbeným dopravním
turistickým prostředkem, který obyvatelům
a návštěvníkům Benešova zpříjemňuje pobyt v našem městě.
láčku:
Jízdní řád ekov
Trasa ekovláčku byla velmi pečlivě vybrána,
ukazuje a přibližuje historii nejvýznamnějších míst našeho města a okolí zámku Konopiště a jeho parků.
Městský vláček bude jezdit, v závislosti na
počasí, v měsíci duben třikrát denně, se zahájením plné turistické sezóny (od května)
pak pětkrát denně dle jízdního řádu. Můžete
tak v něm absolvovat okružní jízdu z Benešova na nedaleký zámek Konopiště a zpět,
celá trasa je dlouhá cca 16 km. Vláček jezdí
každý den včetně sobot a nedělí.
Nastoupit do vláčku můžete na jakékoliv
zastávce (označené MTD – Městská turistická doprava), jízdu můžete kdykoliv
přerušit a s dalším spojem na okruhu poté
pokračovat.
V minulém roce vyjel vláček na svou první
jízdu 30. června 2012. Za dobu loňského
fungování (od července do konce října)
přepravil celkem cca 12.500 platících
cestujících.
Stanovené celodenní jízdné zůstává stejné,
a to 20 Kč za osobu, děti do 6 let a držitelé
průkazu ZTP a ZTP-P, ZDARMA.
Připravila: -PeO-
Z radnice | 5
Krátké zprávy
PORADENSKÁ SLUŽBA ČESKÉ
OBCHODNÍ INSPEKCE
Česká obchodní inspekce zajišťuje bezplatné poradenské dny pro spotřebitele
i podnikatele v prostorách Městského
úřadu Benešov každou první středu
v měsíci od 09:00 do 12:00.
Pozor, změna termínu na měsíc květen
2013 - poradenská služba ve středu dne
15.05.2013.
Připravila: Libuše Tříšková,
vedoucí odboru Obecní živnostenský
úřad
Průběh jednání o privatizaci
bytového fondu města Benešov
Úplná uzavírka ulic Dukelská, Karla
Nového a Vnoučkova
V současné době probíhá výstavba nových
inženýrských sítí, komunikace a chodníků
v ulici Karla Nového.
S tím také souvisí tři etapy uzavírek:
I. etapa –
Vážení, touto krátkou zprávou bych vás chtěl informovat o průběhu jednání o privatizaci
bytového fondu v majetku města Benešov.
Jak všichni víme, zpracováním zásad privatizace byla pověřena Radou města její komise
pro privatizaci. Ta připravila základ těchto
zásad, které byly vám, jako veřejnosti, již
představeny. Z jednání Rady pak vyplynulo, že pro vlastní hodnocení a rozhodnutí zdaž privatizovat či ne, je nutné ještě
zjistit celkový stav našeho bytového fondu,
vyjádřený v hodnotě nutných investic, pro
zajištění funkčního bydlení splňujícího současné standardy technického vybavení spolu
s požadavky na bydlení ve třetím tisíciletí.
dokončení prací Výborem
pro privatizaci již nic nebrání a mohou
být dokončeny
Po představení této finanční analýzy bytového fondu bylo Radou města rozhodnuto,
postoupit další zpracování, a to jak zásad
privatizace, tak finanční analýzy zhodnocující nutné investice ve vztahu jak k výnosům
z privatizace, tak k výnosům z nájemného ze
stávajícího bytového fondu, Zastupitelstvu
města na jeho jednání. Na tomto základě
byl pak v prosinci loňského roku na zasedání Zastupitelstva ustanoven Výbor pro
privatizaci Zastupitelstva města Benešov
s paritním zastoupením jednotlivých stran
a sdružení, a to i přes snahu, nejmenované
strany, jednání o privatizaci zastavit. Na
stejném jednání Zastupitelstva byl výboru
pro privatizaci dán termín předložení jejich
závěrů ke konečnému hlasování, zda-li privatizovat či ne, a pokud ano, tak za jakých
podmínek, na jeho dubnové zasedání.
Vzhledem k tomu, že základní podmínkou
prodejní poskytované slevy je, že nesmí být
založena na veřejné podpoře, byl mnou
a předsedou výboru pro privatizaci vznesen dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Odpověď tohoto úřadu byla pro
další rozhodování a práci komise zásadní.
Píši proto „byla“, protože jsem tuto odpověď
dne 25. března obdržel a předsedovi Výboru
pro privatizaci předal.
Mám tedy za to, že dokončení prací Výborem pro privatizaci již nic nebrání a mohou
být dokončeny. Nebude tedy bohužel
jednáno a hlasováno na dubnovém Zastupitelstvu, ale bude mnou navrženo, a věřím,
že i odsouhlaseno, vyhlášení mimořádného
Zastupitelstva města věnovaného výhradně
privatizaci bytového fondu v majetku
města Benešov, a to v závěru měsíce dubna,
popřípadě v první polovině měsíce května,
neprodleně po ukončení práce výboru.
uzavřena bude ulice Dukelská, a to v termínu od 25.03.2013
– 07.04.2013. Městská autobusová doprava bude mít objízdnou trasu ulicemi
Nádražní, Hodějovského, Nová Pražská,
Mendelova a Pražská. Bude uzavřen cca
40m úsek (bývalý výjezd z parkoviště vojenské ubytovny) směrem do ulice Pražská. V této etapě nebude obsluhována
autobusová zastávka Benešov, Dukelská.
Ve II. etapě bude uzavřena ulice Karla No-
vého včetně přilehlého parkoviště domu
č.p. 2007 a části bývalé tržnice, a to od
02.04.2013 – 30.06.2013.
III. etapa se týká uzavírky křižovatky ulic
Karla Nového a Vnoučkova, kde bude
probíhat finální úprava povrchů, a to od
17.06.2013 – 30.06.2013. V této etapě je
stanovena objízdná trasa ulicemi Pražská,
Dukelská, Tyršova a zpět do ulice Vnoučkova. Samozřejmě ve všech etapách bude
umožněn přístup do přilehlých nemovitostí, pokud nebude možno jinak, budou
zřízeny přes překopy přechodové lávky.
Prosíme řidiče i chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali dopravní
předpisy. Zároveň všechny žádáme, aby
nevstupovali na staveniště a předcházeli
tak zbytečným úrazům.
Připravila: Z. Veselá,
Odbor výstavby a územního plánování,
odd. silničního správního úřadu
Tak snad ...
Ing. J. Hlavnička, starosta města
Z radnice | 6
Co skrývá benešovské podzemí
Určitě každý rodilý „Benešák” mnohokrát slyšel nebo se sám zajímal o to, co se skrývá pod nejstarší částí našeho města. Povídalo se
a povídá o chodbách, které vedou z Karlova na náměstí, o středověkém podzemí v centru města a s jistotou se traduje povídání o tajné
chodbě spojující Benešov a Konopiště.
Po získání finanční podpory na rozvoj cestovního ruchu, jsme jako jednu z možných
turistických zajímavostí, pro nalákání turistů z prostoru zámku Konopiště do města,
vybrali i naše podzemí. A začali jsme hledat. Nejdříve jsme z Muzea Podblanicka od
Po několika minutách jsme uviděli
postupně se objevující oblouk klenby
na odklízené stěně
PhDr. Váňové obdrželi kopii jediné existující
mapy benešovského podzemí, která vznikla
během Německé okupace. S Ing. arch. Beranem (tvůrcem našeho nového TIC - turistického centra) jsme vyrazili hledat, zda
záznamy v mapě odpovídají skutečnostem.
Nejdříve jsme začali pátrat pod domy v majetku města. Jako první jsme sestoupali do
sklepení právě nového infocentra, tedy pod
dům č.p. 230 na Masarykově náměstí. Na
konci sklepení směrem k náměstí, tam kde
mapa zaznamenávala pokračující chodbu,
jsme narazili na hromadu nepotřebných
věcí, např. lednice, televizory, židle, sklenice
a další pozůstatky po minulých nájemnících,
ale schodiště do podzemí nikde. Zkusili
jsme mapě věřit a pustili jsme se do odklízení „haraburdí“, které zakrývalo zdi.
Po několika minutách jsme uviděli postupně se objevující oblouk klenby na odklízené stěně. To znamenalo, kde je klenba
tam je další prostor! A opravdu, po dalším
odklízení se vstup do dalšího podzemního
prostoru objevil. Po odstranění nepořádku,
tak abychom dokázali projít, jsme se spustili
dál. V šikmé chodbě končilo zděné klenutí
a začínal kámen. Mapa sice dávala informaci
o ne velmi rozlehlém prostoru, ale co jsme
nakonec uviděli, předčilo naše očekávání.
Pečlivě vysekané chodby z části vedou pod
náměstí, ale jen pod nově vysázené lípy.
Ovšem při cestě chodbou zpět hned na
prvním rozcestí vlevo jsme našli odbočku
a zde další schodiště točící se zpět pod linii
domů a klesající do dalšího patra mířícího
ještě hlouběji.
Zde sklepení sekané v krásném monolitu
kamene s občasnými světlými žilami postupně sestupuje až pod místa, kde původně
stály masné krámy a končí zatopením. Na
brodění vodou jsme vybaveni nebyli, tak
jsme provedli nezbytnou fotodokumentaci
a vrátili se zpět. Při příští návštěvě místa
jsme se probrodili dál, ale po několika
zákoutích i zde chodby končí. Po prvním úspěchu jsme přešli do vedle ležících
dvojdomů č.p. 231 a 232. Jsou to největší
budovy náměstí sahající od klenotnictví na
Masarykově náměstí až za lahůdky pana
Němce. Při sestupu do zdejšího sklepení
jsme si oba připomněli varování, že v tomto
sklepení byli na konci války hodně aktivní
němečtí vojáci a traduje se, že zde připravovali podminování města. Sklepení obou
budov je tak rozsáhlé, že nám poměrně
dlouhou dobu trvalo najít vůbec místo,
které na mapě bylo zaznamenané jako
vstup do dalšího podzemí. Nakonec jsme
opět skončili u hromady všeho nepotřebného. Asi nepotřebná schodiště lákala nájemníky házet dolů odpadky. Opět hrabání
a opět vykukující klenba. Po protažení nás
ale čeká jiná situace. Zde nezačíná klasické
podzemí sekané ve skále, ale po několika
Zkusili jsme mapě věřit a pustili jsme
se do odklízení „haraburdí”
metrech sestupu po rozpadlém schodišti
směrem pod náměstí se otevírají další velké
a rozlehlé sklepy. Vše vyvolává dojem, že
původní zástavba náměstí byla v jiném
místě a při stavbě nynějších domů byly
původní sklepy zachovány a zůstaly propojeny později zaházeným schodištěm. Na
zdech v těchto zapomenutých prostorách
jsme opravdu našli nápisy pocházející od
Německého wermachtu, ale to bylo vše,
žádná munice ani bedny s výbušninou. Ani
zde skutečnost neodpovídala zvěstem.
V tomto dnu nás ještě čekalo podzemí č.p.
100 a 101, tedy pod budovami městské radnice, ale o nich jako o dalším podzemí pod
domy v soukromém vlastnictví nebo pod
zdejší farou až v příštím zpravodaji.
Připravil: T. Podhola,
místostarosta
Z radnice | 7
Z jednání
Rady města
■ Rada města 13.03.2013
Prvními body programu byly materiály předložené správou majetku města
a správou bytového fondu (nájemní
smlouvy, vyklizení bytů, prodeje pozemků, výpůjčky a věcná břemena).
Projednány byly také návrhy na přidělení
dotace z Grantového fondu města např.
Sportovnímu klubu Policie Benešov, Pěveckému sboru benešovských učitelek,
TJ Sokolu Benešov, Občanskému sdružení ZVS, Komornímu studiu Áčko, Regionálnímu sdružení zdravotně postižených Benešovska, Občanskému sdružení
zdravotně postižených a o.s. Život 90,
Zruč nad Sázavou. Dále pak byl na programu návrh na nařízení města Benešov
č. 2/2013, tržní řád, návrh na schválení
výběru nejvhodnější nabídky (schodiště
u KD Karlov) a v závěru byla členům
Rady města předložena Zpráva o činnosti a hospodaření KIC, p.o. za rok 2012.
■ Rada města 27.03.2013
Členové Rady města se nejvíce zabývali
majetkovou a bytovou problematikou –
návrhy na uzavření nájemních smluv, návrhy splátkových kalendářů, schválením
žádostí přijetí další osoby do bytu a také
pronájmy vývěsních skříněk. Dále pak
byly na programu návrhy na přidělení
dotace z Grantového fondu města např.
pro Klub filatelistů, o.s. Jinovatka, SK
Florbal, SK Šacung, Středisku náhradní
rodinné péče, RUAH Benešov, ČČK, Diakonie ČCE Vlašim. Programem byly také
návrhy na přidělení bytů v DPS, návrhy
na schválení zadání změny č.1 ÚP Benešov, zadání změny č. 1 RP Pražská kasárna Benešov a zadání změny č. 1 RP
Táborská kasárna Benešov. Radní se dále
zabývali projednáváním návrhu výběru
nejvhodnější nabídky (výměna oken ve
ŠD Karlov, dětské hřiště na Spořilově II)
a výběrovým řízením na výměnu oken
v Hráského ul. č.p. 1934. V závěru jednání byl projednán návrh povolení pilotního projektu Regulace populace volně
žijících koček, schválení Výroční zprávy
2012 města Benešov a návrh úpravy ceníku MSZ Benešov.
Připravila: -chj-
Součástí města jsou i lidi bez domova
V Benešově, v hotelu BENICA, se dne 28.03.2013 uskutečnila Konference s podtitulem
„Součástí města jsou i lidi bez domova”, která byla pořádaná v rámci projektu OP LZZ
„Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji”.
Tato konference se konala pod záštitou Bc.
Zdeňka Syblíka, náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí.
Program konference byl sestaven tak, aby
přítomné seznámil s hlavními oblastmi problémů lidí bez domova. Zvolená témata se
zaměřila na předsudky a stereotypy vnímání
těchto osob stran majoritní společnosti, bydlení, zdravotní péči, zaměstnávání, sociální
služby a prognózu postavení služeb z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí
v budoucnosti. Konference se zúčastnilo 85
odborníků z celého Středočeského kraje, ale
také zastupitelé, radní, vedení města Benešov a složky podílející se na práci s touto
cílovou skupinou na území města.
Na realizaci konference se významně podílel
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města
Benešov.
Konferenci zahájil Mgr. Luděk Jeništa, senátor Parlamentu ČR a starosta města Vlašim,
Tomáš Podhola, místostarosta města Benešov a Mgr. Ondřej Nauš, zástupce Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Mgr. Nauš v průběhu konference informoval
o předpokládaných budoucích možnostech
financování sociálních služeb prostřednictvím Individuálního projektu Středočeského
kraje.
Na konferenci dále vystoupili se svými příspěvky odborníci z míst nejpovolanějších,
Mgr. Laubová z MPSV ČR seznámila přítomné s vizí MPSVZ v oblasti bezdomovectví ve svém příspěvku „Východiska Koncepce řešení problematiky bezdomovectví
ČR do roku 2020“ a Mgr. Snopek z Úřadu
vlády ČR vystoupil s inspirativní prezentací
o prostupném bydlení. Konferenci obohatili
svými zkušenostmi také lidé z praxe s dlouholetou zkušeností s prací s lidmi bez domova. MUDr. Pekárková z Armády spásy
seznámila přítomné se zdravotní péčí o lidi
bez domova a s projektem Street medicine,
ale také se dotkla předsudků ze strany zdravotníků. PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení prevence Úřadu městské části Prahy
1, prezentaci zaměřil k otevření otázky
postoje společnosti k této sociální skupině
v příspěvku „Žijeme vedle sebe, ale každý jinak“. Bc. Juřenová předala cenné zkušenosti
z LIGY Bruntál se zaměstnáváním osob bez
přístřeší prostřednictvím sociálního podnikání. V programu zazněl také příspěvek
o činnosti městské policie v problematice
bezdomovectví na území města od Václava
Pecha. Pro všechny účastníky konference
byla velkým osobním obohacením přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové o stereotypech
a předsudcích ve vnímání osob bez přístřeší.
V závěrečném bloku se prezentovaly sociální
služby na území města Benešov, které jsou
zapojeny do Individuálního projektu Středočeského kraje „Základní síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji“ a jsou financovány
z ESF prostřednictvím OPLZZ a rozpočtu
MPSV – Magdaléna o.p.s., Azylový dům pro
matky s dětmi Vlašim a Nízkoprahové denní
centrum a terénní programy Benešov.
Připravila: Ing. Mgr. Iveta Turková, vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Z radnice | 8
Porada starostů Novela zákona o poštovních službách
novelizuje i živnostenský zákon
Benešovská radnice zorganizovala dne
21.03.2013 poradu starostů OPR Benešov, která se konala od 10:00 v sále
hotelu Pošta.
Cílem této porady bylo informovat
starosty o aktivitách města Benešov ve
vztahu k působnosti obcí, činnosti složek Integrovaného záchranného systému
a dalších institucích, jejichž činnost je
propojena s benešovským regionem.
Přítomné úvodním slovem přivítali starosta města Ing. Jaroslav Hlavnička a tajemnice MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše
Stibůrková a předali slovo hostům.
S krátkým příspěvkem vystoupili:
plk. Mgr. Pavel Mareš, zástupce Policie ČR, územní odbor Benešov; Mjr.
Jiří Černovský, velitel HZS Benešov;
MUDr. Michal Gozon, primář Zdravotnické záchranné služby, územní
středisko záchranné služby Středočeského kraje; ekonomický náměstek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ing.Filip
Zítko; Mgr. Hana Jupová, zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a MVDr. Zdeněk Císař,
ředitel Krajské veterinární správy pro
Středočeský kraj, Inspektorát Benešov.
Přednášející seznámili přítomné s činnostmi svých organizací, s novinkami
a aktuálními problémy, poděkovali starostům za dosavadní spolupráci a apelovali na potřebu další soustavné vzájemné
spolupráce.
Za Městský úřad Benešov vystoupil
Ing. Tomáš Heřmánek, vedoucí Odboru
životního prostředí a Ing. Mgr. Iveta
Turková vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, kteří seznámili přítomné
s činností jednotlivých odborů a s aktuálními problémy, s povinnostmi obcí
souvisejícími s jednotlivými agendami
a s možnostmi vzájemné spolupráce.
Informace též podala ředitelka příspěvkové organizace města Benešov Pečovatelská služba Mgr. Alena Králíčková
a rovněž vystoupil Ing. Hruška ze Státního pozemkového úřadu.
Připravila: Mgr.Ilona Kučerová
Dne 01.01.2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000
Sb., o poštovních službách a některé další zákony.
Novelizuje kromě jiného i zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání.
Obor činnosti č. 54 „Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb“ přechází
ze živnosti volné mezi činnosti, které jsou
vyloučeny z režimu živnostenského zákona
a zařazuje se do §3 pod nové písmeno aj)
živnostenského zákona.
Od 01.01.2013 je možné provozovat poštovní služby a zahraniční poštovní služby
pouze na základě oznámení podnikání
v oblasti poštovních služeb Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 18 zákona
o poštovních službách, a to za předpokladu
splnění podmínek stanovených tímto
zákonem.
Co se týká stávajících podnikatelů, podle
bodu 1. článku II Přechodných ustanovení
zákona 221/2012 Sb., podnikatel, který měl
před účinností tohoto zákona oprávnění
k provozování této činnosti podle živnostenského zákona, je povinen do 30.04.2013 doručit Českému telekomunikačnímu úřadu
oznámení podnikání podle § 18 zákona
č. 29/2000 Sb. Toto oznámení nepodléhá
správnímu poplatku.
Podnikateli zaniká živnostenské oprávnění
v tomto případě dnem doručení oznámení
Českému telekomunikačnímu úřadu.
U podnikatelů, kteří ve stanovené lhůtě podnikání v oblasti poštovních služeb Českému
telekomunikačnímu úřadu neoznámí, právo
provozovat uvedenou činnost v rámci živnosti volné zanikne dnem uplynutí lhůty, to
je 01.05.2013.
Připravila: Libuše Tříšková,
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
Noclehárna Benešov
Od 01.12.2012 byl opět zahájen provoz Noclehárny pro osoby bez přístřeší v Táborských
kasárnách.
Původní předpoklad otevření služby na 3
měsíce byl vzhledem k nepřízni počasí změněn a noclehárna poskytovala své služby
až do 31.03.2013. Služba je registrovanou
sociální službou Pečovatelské služby okresu
Benešov a za uvedené období poskytovala
nocleh mužům a ženám (starším 18 let) bez
přístřeší a v sociální krizi. Uživatelé služby
zde měli možnost přenocování, využití podmínek pro hygienu a poskytnutí základního
sociálního poradenství. Prostory umožnily
poskytnout nocleh současně 10 mužům a 4
ženám, což je stav kapacitně odpovídající
potřebám Benešova.
Provoz byl nastaven, stejně jak v loňském
období, od 19:00 do 06:30. Noclehárna tak
doplňovala síť sociálních služeb pro osoby
bez přístřeší ve městě Benešov a plynule
měsíc
počet
noclehů muži
ženy
muži - věk
navazovala na služby poskytované Nízkoprahovým denním centrem Benešov
a Terénními programy Benešov.
Za období 4 měsíců provozu proběhlo
1321 noclehů, nejmladšímu uživateli
bylo 18 let a nejstaršímu 71 let. V průběhu
provozu proběhla 2x plánovaná kontrola za
účasti MěP Benešova a Policie České republiky, policie zasahovala 4x při konfliktech
a agresivním jednání klientů. Také musela
být 4x volaná zdravotnická záchranná služba
z důvodu mozkové příhody a náhlých zdravotních potížích seniorů/bezdomovců. Další
podrobnosti uvádí tabulka:
Připravila: Ing. Mgr. Iveta Turková,
vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
ženy - věk
vzdělání
nejml.
nejst.
nejml.
nejst.
ZŠ
vyučený(á)/
SŠ
VŠ
trestaný
12/12
335
25
5
22
71
21
58
22
8
0
15
01/13
400
30
6
22
71
21
58
30
6
0
19
02/13
276
23
4
21
71
21
58
21
5
1
12
03/13
310
16
6
27
58
18
61
8
14
0
13
Z radnice | 9
Jarní úklid ve městě – neparkujte
v uvedených lokalitách
Vzhledem k nástupu jarního období, je v ulicích města nyní prováděno rozsáhlé blokové
čištění komunikací, parkovišť a chodníků po zimním období.
Žádáme vás tímto o odklizení vozidel
z lokalit ve dnech, kdy bude čištění prováděno. O aktuálním dění budete průběžně
informováni na webových stránkách města
www.benesov-city.cz a na stránkách www.
tsbenesov.cz.
Vzhledem k rozsahu této akce nejsou v daných lokalitách umisťovány značky upozorňující na úklidové práce.
Děkujeme vám však, že svá vozidla na pár
hodin přeparkujete a umožníte nám tím
uvedenou lokalitu vyčistit.
Všechny zmiňované údržby provádíme pro
nás všechny a pro naše město, nekomplikujte nám proto naši práci.
Připravila: -PeO
Skončila sezóna kácení stromů
Dnem 31.03. skončilo hlavní mimovegetační období, během kterého bylo možné
kácet stromy ve městě.
Z důvodu nástupu vegetačního období není
již možné vyřídit další podněty od občanů
ke kácení stromů. Žádáme občany, aby své
další požadavky směřovali na podzim tohoto roku. Rádi bychom zopakovali zásady,
jak podat podnět ke kácení stromu na pozemku města.
Požadavek na kácení stromu na pozemcích
města může podat občan, který má nějaký
skutečně závažný důvod k tomuto požadavku.
Nejčastěji uváděným důvodem bývá bezprostřední blízkost vzrostlého stromu u objektu,
kde strom stíní u oken, zasahuje větvemi do
fasády, hrozí pádem na objekt apod.
K tomuto zdůvodnění je třeba doložit souhlas většiny majitelů nebo nájemníků v objektu. Dále je třeba přesně definovat strom,
o který se jedná - zákres stromu do mapy
včetně čísla pozemku, obvod kmene změřený ve výši 130 cm a druh stromu, případně
fotodokumentaci.
Rádi bychom také občany upozornili, že žijeme ve městě, kde je jsou jednotlivé objekty,
a tím spíše zeleň mezi nimi, velmi blízko
sebe, takže je možno vyhovět pouze požadavkům, kdy blízkost stromu u budovy je
skutečně výjimečná a strom skutečně vadí
a poškozuje majetek a není možné situaci
vyřešit jinak. Důvodem ke kácení také není
pyl ze stromů, opad listí nebo jehličí, jedná
se o přirozené vlastnosti stromů.
V jarním období chystají Technické služby
Benešov, s.r.o. a Správa, investice, dotace
města Benešov zejména provádění náhradních výsadeb a výchovných a bezpečnostních řezů na stromech.
Více na: www.benesov-city.cz
Připravila: Ing. A. Pokorná, SID
ZÁPIS DċTÍ DO MATEěSKÝCH ŠKOL
se koná v úterý
14. kvďtna 2013
od 8 do 16 hodin
v MateĢské škole
v MateĢské škole
v MateĢské škole
v MateĢské škole
v MateĢské škole
„Berušky“ Benešov, Táborská 350
„ÿtyĢlístek“ Benešov, BezruĀova 1948
Na Karlovď 1534, Benešov
„U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546
„Úsmďv“ Benešov, Pražského povstání 1711
Zákonní zástupci si s sebou pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.
Čištění bude probíhat vždy v časovém
rozmezí od 6:30 – 14:00 hod.
Týden č. 15
08.04.2013 – ul. Hrubínova, Neu-
mannova, Wolkerova, Nezvalova, Rubešova, Tylova, Nerudova, K Tužince,
K. H. Borovského
09.04.2013 – ul. J. Švermy, M. Kudeříkové, J. Horáka, Pražská, Dukelská
10.04.2013 – ul. Antůškova, Ladova,
Na Spořilově, Čechova - od bazénů ulička,
N. Pražská, Nová Pražská - parkoviště
11.04.2013 – ul. Pražského povstání,
J. Franka, Kap. Nálepky
13.04.2013 – ul. Čechova, Žižkova,
Jiráskova, Husova, F. V. Mareše, parkoviště
u České pošty
Týden č. 16
15.04.2013 – ul. K Pazderně, Vlašimská,
Villaniho včetně parkovišť, U Mlýna
16.04.2013 – ul. Na Bezděkově včetně
parkovišť, Zapova
17.04.2013 – ul. Bezručova (včetně
parkovišt)
18.04.2013 – ul. Vančurova, Čapkova,
B. Němcové, Alšova, Ulrichova, Hráského, Na Chmelnici
19.04.2013 – Na Karlově, před Agrodatem, spodní ulička pod Agrodatem, autobusové nádraží, ul. Nádražní, Táborská
Týden č. 17
22.04.2013 – ul. Ke Koupadlům,
Sokola Tůmy, Hejtmánkova, E. Rádla,
K Vodárně, Černoleská
23.04.2013 – ul. Pod Lihovarem, sídliště
Pod Lihovarem, Mariánovice
24.04.2013 – kruhové objezdy: u OMW,
pod nemocnicí, Bezděkov, N. Pražská,
příjezd od Benešova, ostrůvek Čechova
ulice
25.04.2013 – Poměnice, Lhoty, Úročnice
26.04.2013 – Bedrč, D. Pole, Okrouhlice,
Boušice
Týden č. 18
29.4.2013 – Spartakiádní, Roklinka,
J. F. Chalupeckého, Za Nádražím, Na Svépomoci, Lomená, U parku, J. Nohy, Křižíkova, Na Mýtě, Ke Stadionu
30.4.2013 – Hodějovského, Šímova,
Pavlíkova, Fibichova, Sukova, Purkyňova,
Dvořákova, Smetanova, Konopišťská,
Máchova
2.5.2013 – Erbenova, Longenova, Matiegkova, U Elektrárny, Hálkova, Jánského,
Čedíkova, Tržiště, Č.Vršky
3.5.2013 – od 13,00h Masarykovo
náměstí, Malé náměstí – včetně parkovišť,
KC Karlov, spodní část Na Karlově,
Tyršova, Vnoučkova
Investice ve městě…
Z radnice | 10
Benešovské kino bude již brzy promítat i ve 3D
V předminulém roce začalo naše město řešit modernizaci městského kina, a to především jeho digitalizaci.
Po roce a půl vyřizování administrativy, kdy ve výběrovém řízení na
dodavatele akce byla podána námitka jednoho z uchazečů, kterou
řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se benešovské kino již
brzy představí veřejnosti s novou modernější tváří.
V pondělí 18. března 2013 byla zahájena vnitřní rekonstrukce sálu.
Od května 2013 by mohlo být kino znovu zprovozněno, diváci se tak
dočkají promítání aktuálních filmů a novinek, které při současné
zastaralé technologii nebylo možné uvést.
Dodání nové technologie je nutné právě pro možnost promítání
filmů ve formátech 2D a 3D.
Na tuto modernizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
kinematografie ve výši 550.000 Kč. V souvislosti s instalací této technologie jsou v budově prováděny i stavební úpravy v sále kina, jako
je elektroinstalace a nová akustická izolace sálu.
Akci zajišťuje společnost ALTEI, s.r.o., Přemyslovská 7, Praha 3,
která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení za celkovou částku
3.678.400 Kč vč. DPH.
Připravila: -PeO-
Zeptali jsme se L. Jenšíka, provozovatele kina, na pár otázek,
které by vás mohly zajímat:
1. Předpokládáte zvýšení vstupného?
Co se týká nás, my vstupné neovlivňujeme. Vstupné určuje distributor filmu. Jednotlivé vstupenky jsou vedeny jako ceniny od
Unie filmových distributorů. V současné době se vstupné jednotlivých filmů pohybuje v rozmezí od cca 100 Kč do 165 Kč.
2. Jaký nový komfort rekonstrukce divákům přinese?
Především teplo, což je důležité ve většině kin. Budou zde nové
sedačky i dostatek místa na nohy, nová akustika a ozvučení, nové
promítací plátno umožňující i prostorové promítání. Bude nová
i celá vnitřní vizáž kina. Pro návštěvníky počítáme i s rozšířením
nabídky občerstvení.
Odbahnění Konopišťského rybníka, fond opět přislíbil dotaci
Státní fond životního prostředí přislíbil opětovnou dotaci na odbahnění a revitalizaci Konopišťského rybníka.
Po mnoha jednáních zástupců města na Státním fondu životního
prostředí, bylo docíleno znovu posouzení projektu a výsledkem je,
že dotace na „Revitalizaci části regionálního biocentra Šiberna“ je
v současné chvíli odsouhlasena, v nejbližších dnech by tak mělo
dojít k podpisu smlouvy mezi městem a fondem.
Nyní se rybník již pomalu upouští, čímž dochází ke snižování vodní
hladiny. V sobotu 6. dubna 2013 by mělo dojít, podle aktuálního
počasí, k úplnému vypuštění rybníka a k plánovanému výlovu.
Vylovené ryby budou přemístěny do Černoleského rybníka. Ryby
nebudou určeny k prodeji.
Po výlovu je plánováno odbahnění rybníka, předpokládá se odvoz cca 147 tis. kubíků bahna. Zároveň bude provedena oprava
hráze rybníka, vybudování výpustního zařízení a bezpečnostního
přelivu.
Vzadu za lávkou jsou také plánovány zábrany proti opětovnému
zanášení. V okolí budou poté vysázeny doprovodné dřeviny.
Dosavadní průběh projektu „Revitalizaci části regionálního biocentra Šiberna“:
Na konci roku 2011 bylo město Benešov úspěšné v žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna” a získalo dotaci na tento projekt ve výši
67.343.732 Kč. V rámci výběrového řízení na dodavatele pro realizaci
projektu však byla jedním z uchazečů podána námitka, čímž došlo
k časovému posunu projektu a fond celý projekt a dotaci zastavil.
Od té doby probíhala složitá jednání města se Státním fondem životního prostředí. Město však počítalo, i v případě znovu nezískání
dotace, využít finančních prostředků plánovaných na spolunáklady
(spoluúčast) právě zmiňované dotace na plánovanou opravu hráze
rybníka, výpustí a znovunapuštění.
Připravila: -PeO-
Investice ve městě…
Z radnice | 11
Jak pokračuje výstavba
parkoviště v ul. Bezručova
Poliklinika prošla další
rekonstrukcí
V říjnu 2012 byla zahájena výstavba nového parkoviště v ul. Bezručova v Benešově.
V objektu polikliniky na Malém náměstí v Benešově byla dokončena
další etapa stavebních úprav, které se týkaly změny vnitřních dispozic části přízemí budovy. Kolaudace proběhla 2. dubna 2013.
V rámci této etapy rekonstrukce byly vyměněny vstupní dveře do
budovy novými posuvnými, plně automatickými. Nově je posuvnými mechanickými dveřmi oddělen i vstup do pater polikliniky.
Došlo také k výměně starých výkladců do uliční fasády za nové,
zrekonstruován je i celý prostor vstupní haly objektu.
V zadní části původní městské výstavní síně (hala před vstupem
do Městské knihovny Benešov) bylo vybudováno také nové WC
pro veřejnost.
Stavební práce v této budově jsou rozděleny do 2 etap. První,
právě dokončená, byla zahájena na začátku listopadu roku 2012.
Navazující druhá etapa je,
z důvodu platné nájemní
smlouvy internetové kavárny COMPRO dokonce
roku 2013, plánována od
ledna 2014. V rámci druhé
etapy budou řešeny přízemní nebytové prostory.
V současné době probíhají na této stavbě betonáže podlah a stropů.
Dle harmonogramu bude stavba dokončena do 30.06.2013. Stavbu
realizuje společnost SLÁDEK GROUP a.s., která zvítězila ve vypsaném výběrovém řízení.
Parkoviště bude dvoupodlažní, celkově je zde počítáno 67 parkovacích stání. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci
o rozměrech cca 31x26 m. Parkovací místa jsou navržena výhradně
pro osobní automobily se šířkou stání 2,4 m.
V současné době se také zpracovává projektová dokumentace
a dokumentace překládky inženýrských sítí na patrové garáže
Bezručova II. Stavební práce související s výstavbou dalšího
garážového domu v této lokalitě by měly být zahájeny na podzim
roku 2013. Parkoviště se předpokládá opět dvoupodlažní, celková
kapacita je plánována na 69 parkovacích míst.
Tyto garážové domy budou využívány obyvateli přilehlých panelových domů. Prosíme občany, aby respektovali veškerá opatření, která
se stavbou souvisí, zejména zákaz parkování z důvodu zajíždění
těžké techniky.
Připravila: -PeO-
Připravila: -PeO
Výstavba ulice Karla Nového
Začátkem listopadu 2012 byla zahájena výstavba ulice Karla Nového v Benešově, která propojí ulici Vnoučkovu s ulicí Dukelskou.
Nová ulice dopravně odlehčí přetížené Tyršově ulici. Díky své kapacitě zde vzniknou také nová parkovací místa přímo v centru
města.
V ulici bude vybudována veškerá potřebná technická infrastruktura pro objekty v řešeném území - voda, kanalizace, plyn, veřejné
osvětlení, z obou stran budou vybudovány chodníky pro pěší a zasazena zeleň. V budoucnu v této lokalitě plánují soukromí investoři
výstavbu bytových a polyfunkčních domů.
Stavbu provádí společnost SLÁDEK GROUP a.s., která zvítězila ve
vypsaném výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku. Stavba by
měla být ukončena v létě 2013.
V souvislosti s touto stavbou dojde k několika uzavírkám ulice,
a to:
■ ve dnech 02.04.2013 – 30.06.2013 je uzavřena ulice Karla Nového včetně přilehlého parkoviště domu č.p. 2007 a části bývalé
tržnice
■
ve dnech 17.06.2013 – 30.06.2013 uzavírka křižovatky ulic Karla
Nového a Vnoučkova, kde bude probíhat finální úprava povrchů. Bude stanovena objízdná trasa ulicemi Pražská, Dukelská,
Tyršova a zpět do ulice Vnoučkova.
www.benesov-city.cz
Ve všech termínech uzavírek bude umožněn přístup do přilehlých
nemovitostí, pokud nebude možno jinak, budou zřízeny přes překopy přechodové lávky.
Prosíme řidiče i chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali
dopravní předpisy. Zároveň všechny žádáme, aby nevstupovali
na staveniště a předcházeli tak zbytečným úrazům.
Připravila: -PeO
Z radnice | 12
Změna provozní doby ve sběrném dvoře Benešov
Od 2. dubna 2013 se mění provozní doba
ve sběrném dvoře Technických služeb Benešov, s.r.o., a to následovně:
PO
06.00 – 14.30
ÚT
06.00 – 17.00
ST
06.00 – 14.30
ČT
06.00 – 14.30
PÁ
06.00 – 14.30
SO
08.00 – 12.00
NE
ZAVŘENO
Aby občané věděli, jak správně třídit odpad, vydali Technické služby Benešov, s.r.o.
nový informativní letáček nabízející známé
informace, co do kterého kontejneru patří
a co nikoliv. Dále informuje o způsobu likvidace jednotlivých odpadů. Na zadní
straně prospektu naleznete nejčastější dotazy týkající se odvozu nepotřebných věcí
do sběrného dvora.
Zdroj: Technické služby Benešov, s.r.o.
A jak to vypadalo v loňském roce s tříděním odpadu v Benešově?
Za loňský rok 2012 se v Benešově v kontejnerech na separovaný odpad podařilo
vytřídit celkem 660t odpadu.
Jednotlivé komodity:
■ plast:
244 t
■ papír:
309 t
■ sklo:
101 t
■ nápojový karton: 5,6 t
Ve sběrném dvoře se v roce 2012 vytřídilo
celkem 1259t odpadu.
ODPAD
místo odevzdání / způsob zneškodnění
DO NÁDOBY PATŘÍ
DO NÁDOBY NEPATŘÍ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD
do popelnic nebo kontejnerů / odpad je
odvezen a ukládán do skládky
odpad, který není nebezpečný a nelze ho dále využít
nebezpečné odpady, stavební
odpady, tekuté odpady,
elektrozařízení, tráva, listí
KOMUNÁLNÍ
ODPAD
PAPÍR
do kontejnerů rozmístěných po městě, obci,
sběrný dvůr / odpad je svezen na třídící linku,
dotříděn a odvezen ke zpracovateli
čistý papír, noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelářský papír,
kartonové a lepenkové obaly
papír znečištěný, mastný,
rozmočený, pleny,
hygienické potřeby
PAPÍR
PLASTY A
NÁPOJOVÉ
KARTONY
do kontejnerů rozmístěných po městě, obci,
sběrný dvůr / odpad je svezen na třídící linku,
dotříděn a odvezen ke zpracovateli
PET lahve, plastové fólie, obaly od šamponů, obaly od destilované
vody, polystyren, obaly od rostlinných olejů, kelímky od jogurtů,
tetrapackové a papírové obaly od nápojů
obaly od nebezpečných
chemikálií, syntetických
a minerálních olejů
PLASTY A
NÁPOJOVÉ
KARTONY
SKLO BÍLÉ
A BAREVNÉ
do kontejnerů rozmístěných po městě, obci,
sběrný dvůr / odpad je svezen na třídící linku,
dotříděn a odvezen ke zpracovateli
lahve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule
porcelánové a keramické
střepy, zrcadla, skla s
drátěnou výplní,
zářivky, výbojky
SKLO BÍLÉ
A BAREVNÉ
BIOODPAD
využít přistavených nádob, bezplatně*
odevzdat do sběrného dvora,či přivézt
osobně na skládku / kompostování
kompostovatelné odpady, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky,
listí, tráva
maso, kosti, oleje z potravin,
tekuté a silně mastné
potraviny, obaly od potravin
BIOODPAD
VÝROBKY
ZPĚTNÉHO
ODBĚRU
kompletní elektrozařízení odebereme ve
sběrném dvoře zdarma*, menší elektrospotřebiče je možné vhazovat do červených
kontejnerů označených logem ASEKOL
/ odpad je rozdělen na jednotlivé druhy
a předán oprávněným osobám k likvidaci
kompletní lednice a mraznice, kompletní televizory a PC technika,
pračky, sporáky, rádia, mixéry, výbojky, zářivky, elektronářadí,
elektronické hračky
nekompletní zařízení
= nebezpečný odpad
KOVY
do sběrných surovin
kovové obaly, železné a ocelové předměty, výrobky z hliníku
a barevných kovů
kovem povrchově upravené
plasty, sklo a keramika,
plechovky od oleje,
nebezpečných chemických
látek a syntetických barev
AZBEST
do přistavených kontejnerů, nebo přivézt
osobně po objednání na skládku,
/ odpad je uložen do skládky
střešní krytina s azbestem - (eternit) vlnitý, šablony - krytina
nesmí být znečištěná oleji a dalšími nebezpečnými látkami
znečištěná krytina oleji
a dalšími nebezpečnými
látkami
OBJEMNÝ
ODPAD
do přistaveného kontejneru, odevzdat
zdarma* ve sběrném dvoře, nebo osobně
přivézt na skládku/odpad je uložen do
skládky
vyřazený nábytek, koberce, matrace
do sběrného dvora, nebo do přistaveného
mobilního kontejneru / odpad je rozdělen
na jednotlivé druhy a předán oprávněným
osobám k zneškodnění
zbytky rozpouštědel, chemikálií, kyselin, barvy, oleje, obaly od
barev, chemikálií, rozpouštědel, lepidla, prošlé léky, akumulátory,
baterie, pneu, rozbité výbojky, rozbité zářivky, nekompletní
lednice, televizory, a počítačová technika
do přistavených kontejnerů, nebo možnost
osobně přivézt na skládku, menší množství
staveb. odpadu je též možné odevzdat
zdarma* do sběrného dvora / odpad je využit
na skládce
zbytky cihel, betonů, tašky, zemina, kamení
NEBEZPEČNÝ
ODPAD
STAVEBNÍ
ODPAD
odpad znečištěný
chemikáliemi,
oleji, mastnotou
BATERIE
A DROBNÉ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Počet kontejnerů v Benešově
na tříděný odpad v r. 2012
PLAST:
98 ks
PAPÍR:
72 ks
SKLO BÍLÉ:
24 ks
SKLO BAREVNÉ:
45 ks
ELEKTROZAŘÍZENÍ:
5 ks
Množství vytříděného odpadu
v Benešově za rok 2012:
PLAST: 244 t (10967 kontejnerů)
PAPÍR: 309 t (8013 kontejnerů)
SKLO: 101 t (734 kontejnerů)
NÁP. KARTON: 5 t
Množství vytříděného odpadu
ve sběrném dvoře v Benešově
za rok 2012: celkem 1259 t
Z toho např.:
objemného odpadu
315 t
bioodpadu
168 t
cihel
442 t
Více na: www.tsbenesov.cz
*pouze občané Benešova
Ze společnosti | 13
115 let Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Tento rok uplyne již 115 let od založení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., které
se datuje do roku 1898, do doby Rakousko-Uherské.
Za dobu své existence zaznamenala nemocnice rychlý rozvoj ovlivněný především pokrokem v medicíně a změnami a vývojem
společnosti. Z původní okresní všeobecné
nemocnice postavené na kraji města se postupem času stalo moderní zdravotnické
zařízení, které svým pacientům poskytuje
špičkovou péči celosvětové úrovně v celé
řadě i specializovaných oborů. Z počátku
malý areál čtyř budov se během let rozrostl
a vytvořil komplex tvořený 8 zdravotnickými pavilony a dalšími budovami správy
a údržby. Během let se navýšil počet lůžek,
počet ošetřených pacientů, počet oddělení
i počet zaměstnanců.
Od svého založení zažila benešovská nemocnice řadu významných změn – ať už politických, společenských či technických. Musela
čelit nepříznivým válečným dobám, radikálním legislativním a politickým změnám,
ekonomickým krizím, ... . Zocelená všemi
událostmi posledních 115 let však stále stojí
na svém místě ne jen jako chladná budova,
ale jako živoucí organismus, který obnovuje
své buňky, mění svou tvář a čelí měnícím
se podmínkám s jediným cílem – pečovat
o Vaše zdraví.
I nemocnice ale potřebuje svou péči, a proto
i do dalších let budeme vynakládat úsilí,
abychom zachovali a, bude-li to možné,
také rozšířili spektrum poskytovaných
zdravotních služeb a péče dle potřeb našich
pacientů. Nadále je naší snahou a prioritou
zvyšování kvality poskytovaných služeb,
odbornosti našich lékařů a zajištění moderního vybavení našich pracovišť. To vše
pro to, aby Nemocnice Rudolfa a Stefanie
mohla i nadále vzkvétat a pečovat o lidské
zdraví po dobu třeba dalších 115 let.
Jen pro představu uveďme pár čísel:
•
V době svého slavnostního vysvěcení
24.3. 1898, měla nemocnice přes 100
lůžek. Dnes disponuje 444 lůžky.
•
V prvních 6 měsících provozu bylo
provedeno 224 operací. Za rok 1907
počet operací dosahoval čísla 735. Za
rok 2012 se počet operací vyšplhal na
6 687.
Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov
Ze společnosti | 14
Týnecké
tandemy 2013
Nejen závodění, ale především zajímavou
podívanou nabízely v sobotu 16. března
2013 v Týnci nad Sázavou tradiční Týnecké tandemy. Tento gymnastický závod
dvojic totiž oceňuje vynalézavost, nápaditost a originalitu, které sice nepřidají
bodovému hodnocení, ale určitě na
potlesku diváků. Sedm zlatých medailí
si odsud přivezly děti soutěžící za Dům
dětí a mládeže Benešov.
Připravila: I. Křížková
Špatného počasí
se nezalekly
a odjely za
dobrodružstvím
Akreditovaná MŠ přijme ředitelku.
Jablonná nad Vltavou hostila o víkendu
(8. – 10. března) ve své turistické základně
téměř třicet dětí, které si přijely užít
dobrodružný víkend s DDM Benešov.
Od her a soutěží v přírodě je neodradilo
ani nepříznivé počasí a všudypřítomné
bláto. Zábava pokračovala samozřejmě
i vevnitř a nevadily ani rozdíly ve věku
a velikosti.
Připravila: I. Křížková
Požadujeme pedagogické vzdělání, 3 roky praxe na pozici učitelka MŠ,
organizační schopnosti.
Velké Popovice, okr. Praha-východ.
Email: [email protected] tel.: 605530052.
Ze společnosti | 15
75 let organizované benešovské filatelie
Před 75 lety se v restauraci Na Knížecí, dne 17.06. 1938 ustavil „Klub československých filatelistů pro Benešov a okolí se sídlem
v Benešově”.
Prvním předsedou byl zvolen přednosta
poštovního a telegrafního úřadu Josef Drtikol, místopředsedou ředitel berního úřadu
v.v. Josef Lohr, jednatelem ředitel Hospodářsko-průmyslové banky Josef Hejzlar
a pokladníkem štábní kapitán četnictva v.v.
Jakub Třebín. Celkem měl klub 20 členů.
A tak začala éra organizované benešovské
filatelie, která trvá bez přerušení už třičtvrtě
století.
Po 75 letech je dospělých filatelistů 55, dále 3
mládežníci a 3 členové s členstvím přidruženým. Už 25 let vede klub předseda Roman
Lajpert, místopředsedou je Miroslav Cmunt
a jednatelem Jiří Zach. Výměnné schůzky
se konají každou lichou neděli v klubovně
hotelu Pošta od 9 do 10,30 hodin.
Historie klubu musela překonat několik temných období. Za protektorátu to byla jedna
z mála možností jak se věnovat spolkové
činnosti. Přesto byla v roce 1941 úspěšně
zorganizována první výstava - „Krajinská
filatelistická výstava“ umístěná v sále Na
Knížecí. Po válce, v roce 1945, měl klub 81
členů. Vpadesátých letech společenské klima
filatelii nepřálo a až v prů- běhu šedesátých
let, pod křídly Národní fronty začíná růst
členstva. V roce 1973 bylo 96 členů a v roce
1983, kdy byla uspořádána Oblastní filatelistická výstava, klub dosáhl počtu 150 členů.
Tyto úspěchy podnítily k zorganizování
Krajské výstavy v roce 1988 k 50. výročí
založení klubu a v té době vrcholí zájem
sběratelské veřejnosti.
Dlouho očekávaná změna politického systému v roce 1989 umožnila občanům řadu
jiných aktivit, ať v profesním životě, tak
i ve využití volného času. Silný vliv měla
i změna systému odběru novinek Čsl. pošty.
V červnu roku 1997 byla uspořádána zatím
největší filat. akce v, Benešově a to „Národní
filatelistická výstava Benešov 1997“ s mezinárodní účastí. Zúčastnilo se jí 69 vystavovatelů a byla vydána řada sběratelských
materiálů. V roce 1998 bylo v klubu zaregistrováno 100 členů a pozvolný úbytek kontinuálně pokračuje až do současnosti.
Klub má své funkční webové stránky: www.
filateliebn.euweb.cz. Je možné i e-mailové spojení na předsedu KF: [email protected]
I když věková struktura sběratelů známek
a dalších filatelistických artefaktů je spíše
vyšší, daří se pomalá obnova členské základny a benešovští filatelisté rádi mezi sebou přivítají další zájemce.
Na závěr chci popřát všem organizovaným,
ale i neorganizovaným sběratelům hodně
zážitků s jejich koníčkem a ať jim přináší
zábavu, poučení a relaxaci.
Připravil: Roman Lajpert,
předseda KF 01-15 Benešov
Jednou z oceněných sester roku se stala Dagmar Šperlová
V rámci soutěže Sestra roku bylo ve středu 20. března 2013 v Paláci Žofín rozděleno hned několik ocenění.
V kategorii sestra v lůžkové a ambulantní
péči zvítězila Dagmar Šperlová, která pracuje v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde se věnuje nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám.
Dagmar Šperlová působí v oblasti hospicové
péče již 8 let. V roce 2008 nastoupila do
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde
již druhým rokem zastává pozici staniční
sestry. Pracuje v lůžkovém hospici a v rámci
mobilního hospice pečuje o klienty v jejich
domácím prostředí. Pacienti a jejich rodiny
ji hodnotí jako skromnou, upřímnou a empatickou osobnost s bohatými zkušenostmi,
která obětavě pečuje o pacienta, podpoří celou rodinu. Svou práci rozhodně neomezuje
pouze na profesionální zdravotnickou péči.
S přirozeností sobě vlastní přináší pacientům útěchu, snaží se plnit jejich přání.
Hospic Dobrého Pastýře je jediným hospicovým zařízením ve Středočeském kraji. Kapacita zařízení je 30 lůžek. O nevyléčitelně
nemocné profesionálně a citlivě pečuje tým
lékařů, sester, sociálních pracovníků, psycholog a duchovní. Provozovatelem hospice
je Občanské sdružení TŘI, které poskytuje
další související služby - mobilní hospic,
odlehčovací služby terénní a pobytové,
asistenční auto, centrum denních služeb,
odborné sociální poradenství, půjčovnu
zdravotních pomůcek a ambulanci paliativní medicíny.
Připravila: Věra Ziková,
Občanské sdružení TŘI
Ze společnosti | 16
inzerce
BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov
= stabilní společnost 21. století
Společnost BAEST Machines & Structures,
a.s. (www.baest.cz) je jednou z největších
strojírenských společností působících na
okrese města Benešov. Historie společnosti
sahá do konce osmdesátých let dvacátého
století. Novodobá historie a zejména rozvoj
podniku, výrobního programu a převažujícího exportního zaměření na náročné světové trhy náleží již do 21. století.
Výrobní program se profiloval na dva hlavní
směry – realizaci ocelových nádrží, zásobníků, tlakových nádob a – komponent pro
stavební jeřáby. Tyto výrobky společnost
exportovala do zemí západní a východní
Evropy, posléze i do USA a na Ukrajinu.
Obrat a export společnosti dynamicky rostl,
rozšířilo se i portfolio o výrobu částí nebo
kompletních investičních celků jako např.
čerpací stanice pohonných hmot, skladování a dávkování sypkých hmot, tepelně
izolované a vyhřívané nádrže pro obalovny
živičných směsí. Za své exportní úspěchy
získala společnost opakovaně řadu ocenění
jako např. Exportér roku ČR – za přínos pro
české hospodářství, export a Středočeský
region včetně ocenění členů managementu
v soutěži Manažer roku a Podnikatel roku.
po pěti letech od počátku světové krize tuto
výrobu i svoji činnost.
Naproti tomu v oblasti výroby nádrží, zásobníků, filtrů a jiných aparátů se společnosti
BAEST Machines & Structures, a.s. daří
realizovat významné výrobkové a technologické inovace a vývoj, rozšiřovat uplatnění
stále komplexnějších dodávek s vyšší přidanou hodnotou na trzích Západní, Střední
a Východní Evropy. Zejména díky vysoké
flexibilitě vývoje, výrobních kapacit a v neposlední řadě i kvalitního týmu spolupracovníků se společnost řadí mezi největší
výrobce těchto komponent v České republice. Všechny výše zmíněné faktory považuje
management i nadále za rozhodující a jsou
předmětem dalšího rozvoje, investic a stabilizace. Jako příklady můžeme uvést investiční
projekt „Inovace výroby nádrží a zásobníků“
zaměřený na významnou výzkumně-vývojově-výrobní inovaci za podpory projektu
OPPI Inovace, dále rozvoj lidských zdrojů
využitím interního kvalifikačně rozvojového programu. Toto vytváří předpoklady
pro další zvyšování kvalifikace stávajících
i nových pracovníků a jejich uplatnění ve
strojírenských profesích v BAEST Machines
& Structures.
Celosvětový útlum v oblasti stavebnictví
a v potřebě strojů pro stavebnictví vedl
k významnému snížení prodeje stavebních
věžových jeřábů. Z tohoto důvodu, dále
i vzhledem k ukončení činnosti mnoha zákazníků společnosti ve světě v tomto oboru
sesterská společnost BAEST, a.s. ukončila
Motivace, vzdělávání a spokojenost pracovníků je jednou z priorit činností firmy.
Vedení společnosti si uvědomuje, že lidský
potenciál je jedním z nejdůležitějších faktorů existence a rozvoje podniku. Proto rozvíjí programy vzdělávání svých pracovníků
všech úrovní a systematicky tak doplňuje
jejich kvalifikaci v souladu s potřebami jejich pracovního zařazení.
Kariérové plány, týmové vzdělávání navazující na konkrétní problémy řešené společností, zajištění účasti pracovníků ve vyšších
i nejvyšších formách vzdělávání vytváří podmínky k tzv. „učící se organizaci“. Řídíme
se jednoduchým pravidlem: Neumíš – naučíme tě, nemůžeš – pomůžeme ti…. Ale –
nechceš? Pak raději nechoď nebo odejdi.
Firma BAEST Machines &Structures, a.s. je
výrazně exportně orientována. V současné
době činí export cca 60 – 70 % celkové produkce. Dnešní podmínky zahraničního i tuzemského trhu jsou velice náročné – z hlediska obchodní, technické, výrobní přípravy,
vlastní realizace produktů, řízení průběhu
zakázek od poptávky po inkaso plateb zákazníků. To klade vysoké nároky na všechny
zaměstnance podniku, na jejich odborné, jazykové znalosti i schopnosti využití moderní
výpočetní techniky od běžné práce s PC až
po projektové řízení a sledování celého procesu realizace zakázky podnikem.
Podnik je k těmto činnostem vybaven na
vysoké úrovni, má zaveden moderní systém
řízení podnikových procesů tzv. ERP systém, se kterým prostřednictvím sítě pracují
prakticky všichni technicko-hospodářští
pracovníci. Úseky konstrukce a technologie jsou vybaveny moderními softwary pro
konstruování ve 3D a CNC výrobní zařízení
je velkou měrou řízeno a programováno systémem CAD/CAM. Z tohoto hlediska mají
ve společnosti možnost uplatnění pracovníci technických profesí, kteří mají zájem
o trvalý růst své kvalifikace a jejího využití
v moderních řídících systémech a jimi podporovaných pracovních procesech.
Všestranný růst odbornosti a schopností
využití moderních metod práce vedení
podniku zaměstnancům umožňuje a jejich
aktivity oceňuje, motivuje je k vyšší produktivitě a efektivnost práce. Nabízí profesní
růst, stabilní zaměstnání v dynamickém
týmu i dobré mzdové podmínky, které
ve svém souhrnu představují pro zaměstnance významné sociální jistoty.
To je významný faktor, který není dnes samozřejmostí a většinou stálých kmenových
zaměstnanců je velice oceňován.
Ze společnosti | 17
Od dubna začíná další sezóna farmářských
ý trhů v Benešově
Farmářské trhy v tomto roce se opět pomalu
blíží. Ten první letošní můžete navštívit již
20. dubna 2013 na Masarykově náměstí
v Benešově.
Budete tak mít znovu možnost nakoupit čerstvou sezónní zeleninu a ovoce dle ročního
období a výrobky ověřených farmářů! Jako
vždy nebudou chybět také masné a mléčné
výrobky, květiny, pečivo, koření nebo keramika. Farmářské trhy budou zpříjemněny
doprovodnými programy. Na prvním farmářském trhu, jarně laděném, zahrají a zazpívají Emil a Miluška Horváthovi.
Farmářské trhy v roce 2013
20. 04.
25. 05.
22. 06.
17. 08.
21. 09.
19. 10.
09. 11.
30. 11.
Jaro
Květiny
Grilování
Posvícení
Vinobraní
Trnkobraní
Zabijačka
Vánoce
Připravila: -PeO-
MŠ Čtyřlístek na návštěvě v dětském oddělení městské knihovny
Knihy jsou stále jedním z našich největších
pokladů, přestože mají v dnešní době velkého soupeře v podobě televize, internetu
a dalších médií. Nejen dětem, ale hlavně
jim, rozvíjí čtenářství fantazii, pomáhají
rozšiřovat slovní zásobu…
V rámci utváření kladného vztahu ke knihám a čtenářství jsme absolvovali 4 návštěvy
po jednotlivých třídách. První setkání
s knihovnicí paní Kalendovou proběhlo
dne 7.3.2013. Čekal na ni nelehký úkol,
jelikož sérii návštěv jsme začali našimi
nejmenšími.
Po krátkém úvodu, co je kniha, co knihovna
a k čemu slouží, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, děti plnily první
úkol- najít tu správnou cestu v labyrintu,
po té se dozvěděly o dělení knížek podle
obsahu a sestavily pohádku „O Karkulce“
z dějových obrázků.
Paní knihovnice dětem zapůjčila krásné
knížky, provedla je po oddělení a po té ji
zaplavila vlna dětských hlásků: “Tu máme
doma, tuhle ve školce – jé ta je krásná, tu
bych chtěl.“ Dozvěděla se, kdo už v knihovně
někdy byl, kterou knížku mají nejraději…
Rádi bychom poděkovali za pěkný zážitek
a doufáme, že děti budou knihovnu rády
navštěvovat i v budoucnu.
Připravila: Mgr. M. Mottlová,
ředitelka MŠ Čtyřlístek
Ze společnosti | 18
Beseda „Příprava k porodu” v MC Hvězdička
Nastávající maminky a tatínkové se připravovali na příchod miminka. V herně Mateřského centra Hvězdička v Benešově se ve středu
20. března večer konala beseda na téma „Příprava k porodu”.
Beseda trvala něco přes dvě hodiny a sešlo
se na ní 20 nastávajících tatínků a maminek a i jedna nastávající babička. Přednášejícími byly porodní asistentky z benešovské
nemocnice Rudolfa a Stefanie. A to vrchní
sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vladimíra Stěhulová a staniční sestra
porodního sálu Jana Císařová. Také porodní asistentka a lektorka předporodních
kurzů a cvičení pro těhotné v MC hvězdička
PhDr. Jana Kocurová.
Porodní asistentky pohovořily obecně
o průběhu těhotenství a porodu. O tom,
jak porod probíhá, jak správně u porodu
dýchat, ale také vysvětlily, jak se nejlépe
připravit na porod, jak vybrat porodnici,
jak je pro maminku povzbuzující přítomnost tatínka u porodu, co nastávající rodiče
čeká první hodiny po porodu. Co si s sebou
vzít do porodnice, kdy si to připravit, kdy
si připravit doklady a potřebné papíry. Jak
poznají, že začal porod, jak mají postupovat a další důležité informace týkající se
těhotenství a porodu. Dozvěděli se také, co
nabízí přímo gynekologicko-porodnické
oddělení benešovské nemocnice Rudolfa
a Stefanie. Jaké mají standartní i nadstandatrní služby a jaké ceny za tyto služby
jsou. Velice zajímavá byla i nabídka virtuální prohlídky porodního sálu na webu
nemocnice.
Budoucím rodičům byly zodpovězeny
všechny otázky, které je zajímaly: Jaké možnosti nadstandardních služeb poskytuje
benešovská porodnice? Jaká je legislativa
s příjmením dětí u neoddaných párů? Kolik hodin porodních bolestí je fyziologický
průběh porodu? Jaká je cena pro tatínka
u porodu? Jak brzy se objednat na sepsání
porodopisu? Kdy jít za dětským lékařem
a zaregistrovat si u něj ještě nenarozené
miminko, jak to udělat? Kolik mají v porodnici nadstandardních pokojů? Jak je to
s aplikací epidurálu? Zda mohou mít při porodu kontaktní čočky nebo teplé ponožky?
A mnohé další. Dotazů bylo opravdu hodně,
jak otázky na odborné věci, tak i dotazy na
věci úplné běžné, jednoduché.
Na závěr hovořila PhDr. Jana Kocurová.
Nabídla rodičům předporodní kurzy a cvičení těhotných v Mateřském centru Hvězdička. Předporodní kurz je rozdělen do
čtyř dvouhodinových lekcí. Na každé lekci
si maminky nejdříve první hodinu zacvičí
s porodní asistentkou (cvičením se maminky připraví na fyziologickou zátěž při
porodu a rekonvalescenci po něm) a druhou
hodinu, která je zaměřená již teoreticky, se
dozví vše o těhotenství, porodu, kojení, šestinedělí a péči o novorozence. Naučí se také
relaxační a úlevové masáže pro maminku
a miminko. V případě zájmu jen o teoretickou část kurzu je po domluvě s lektorkou
možné. Účast tatínka nebo blízké osoby je
na kurzu vítána.
Všechny maminky a tatínkové si z besedy
odnesli nejen plno důležitých informací, ale
také zajímavé informační materiály o kojení,
těhotenství a benešovské porodnici.
Připravila: Blanka Škorpová,
MC Hvězdička
S RYTMUSEM DO PRÁCE
S Rytmusem do práce je nový projekt, který od 15. března realizuje obecně prospěšná
společnost Rytmus Benešov.
Projekt je určen lidem se zdravotním postižením (OZP), především s mentálním nebo
duševním, kteří chtějí získat a udržet si pracovní uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů
projektu je zlepšení jejich sociálních a pracovních dovedností a návyků a výrazného
zmírnění jejich sociálního vyloučení.
Samotný projekt se skládá z dvou hlavních
částí. V prvním období budou probíhat
motivační kurzy, kde si budou účastníci
osvojovat dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění. Kurzy budou probíhat
pravidelně jednou týdně v menší skupince
lidí a v rámci projektu bude poskytováno
pracovní a sociální poradenství. Účastníci
mohou dále absolvovat další akreditované
i neakreditované kurzy zaměřené na pracovní a sociální dovednosti. Získané znalosti
budou pak moci účastníci projektu využít
od roku 2014 v tzv. místech na zkoušku,
kde by měli po dobu 3 měsíců pracovat
v běžném pracovním prostředí a v nových
pracovních místech ve firmách, které se do
projektu zapojí. Firmám, které se pro tento
krok rozhodnou a budou zaměstnávat lidi
s mentálním a duševním postižením, bude
poskytována aktivní podpora a pomoc.
Jedním z důležitých cílů projektu je
zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o lidech s mentálním a duševním
onemocněním a vyvrácení nejčastějších
mýtů a předsudků.
Projekt byl zahájen 15.03.2013 a bude
ukončen 14.03.2015.
Bližší informace o projektu “S Rytmusem do
práce” je možné získat na webových stránkách organizace www.benesov.rytmus.org,
dále na telefonním čísle +420 317 742 742
a na adrese organizace F. V. Mareše 2056,
Benešov (Po – Pá od 7:00 – 15:00). Nabízíme
pomoc všem, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce a jsou zároveň lidmi se
zdravotním postižením.
Připravila: Hana Moravcová,
Rytmus Benešov, o.p.s.
Ze společnosti | 19
Když včely léčí
Apiterapie – věda zabývající se léčbou
medem a včelími produkty – je stará jako
lidstvo samo. Již odpradávna se medu připisovaly příznivé účinky na lidské zdraví.
Medu si vážily i starověké kultury Egypťanů,
Římanů či Řeků, učily je, že med je příjemná
potravina, která vyjasňuje mysl a prodlužuje
život. A například v Apolonově chrámu
v Delfách byl nalezen nápis, jakýsi recept
na klidné stáří: „Nerozčilujte se, pijte med
s mlékem, pěstujte tělocvik a dočkáte se spokojeného stáří.“ Tato rada se dá s úspěchem
následovat i v dnešní době. Včelí produkty
nejsou sice všelékem, ale mohou být složkou, která může příznivě ovlivnit léčení
některých nemocí.
Med díky svému složení působí antibioticky
a protizánětlivě. Proto se odjakživa užívalo
medu při léčbě kašle a zánětů horních cest
dýchacích, ať už jako sladidlo do bylinkových čajů, nebo med samotný.
Med by měl být základním článkem výživy
každého člověka a obzvláště sportovce, což
bylo známo již ve starověkém Řecku. Med
totiž zlepšuje svalovou a srdeční činnost.
Přispívá k rozšíření věnčitých tepen srdečních a zlepšuje prokrvení srdečního svalu
nejen tím, že dodává nezbytnou živinu pro
sval – cukr hroznový, ale i vitamíny (hlavně
B a C) a stopové prvky jako draslík či hořčík.
Někteří sportovci, aby podali lepší výkon,
pijí před závody povzbuzující nápoj z citronové šťávy a medu.
Každý člověk stárne, ať chce, nebo nechce.
Zapomíná, musí si psát, co musí vyřizovat.
Vrcholem života je období kolem 45 let.
Abychom stárnutí zpomalili, měli bychom
nejpozději od této věkové hranice využívat
antisklerotický účinek medu a včelích produktů a sladit většinou medem.
Uklidňující účinek medu se využívá při nespavosti a doporučuje se brát jednu až dvě
lžičky medu před spaním, nebo zhruba půl
hodiny před spaním vypít sklenici teplého
mléka dobře oslazenou medem. Užívání
medu před spaním zklidňuje a zkvalitňuje
spánek, což se využívá i při léčbě nočního
pomočování u dětí. Mnohdy je to způsobeno
příliš živými sny dětí, med přináší klidný
spánek, jejich psychika se zlepší a problémy
se často zmírní, nebo úplně odstraní.
Med se doporučuje i při neurasthenických
projevech u dětí, kde sedativní účinek medu
působí vylepšení těchto stavů.
Konzumace medu se doporučuje i při onemocnění jater, zejména při virovém zánětu
jater, zánětu žlučníku a při lékovém poškození jaterní tkáně.
Med obecně obsahuje jednoduché cukry
(především glukóza a fruktóza), a proto se
doporučuje při rekonvalescenci a léčbě vyčerpanosti organismu.
Med podporuje imunitu, posiluje organismus a má antioxidační účinky.
Med ale není jediný včelí produkt, který je
lidskému zdraví prospěšný. Velmi významné
je využití propolisu v lékařství. Propolis je
tzv. včelí tmel složený z rostlinných pryskyřic, vosku, éterických olejů, pylu a dalších cenných látek. Včely samy ho využívají
k udržování hygieny a desinfekci prostředí
v úlu. Tyto antibakteriální a desinfekční
vlastnosti se naučili využívat i lidé. Propolis má i hojivé účinky, působí protizánětlivě
a ničí houby a plísně. Tlumí citlivost a bolestivost, čehož se hojně využívá ve stomatologii. K lepšímu hojení ran se používají
propolisové masti. K léčbě aftů, zánětlivých
onemocněních horních cest dýchacích, či
při počínajících angínách se používá propolisová tinktura – ať už formou potírání
postižených míst, nebo formou kloktání
vodním roztokem této tinktury.
V lékařství se využívá dokonce i včelí jed,
má příznivé účinky především při léčbě
revmatismu a bolestí kloubů. Přidává se do
mnoha léčebných mastí.
V lékařství a hlavně v kosmetice se hojně
využívá tzv. mateří kašička. Jedná se o výměšek hltanových žláz včel, jimiž včely živí
své mladé larvičky, včelí matka je mateří kašičkou živena po celý svůj život. V kosmetice je dokázán příznivý účinek na regeneraci pokožky, z lékařského hlediska celkově
podporuje odolnost lidského organismu.
Pouze těhotné ženy by se měly vyvarovat
její konzumace, kvůli možnému vlivu na
vývoj plodu v těle matky.
Někteří včelaři tvrdí, že dalším léčebným
produktem včel je medovina, podobně jako
je Becherovka některými konzumenty považována za třináctý léčebný pramen Karlových Varů... Ale to ať každý posoudí sám.
Každopádně, chcete-li se dozvědět více
o léčivé síle medu a ostatních včelích produktů, přijďte si poslechnout další ze série přednášek pořádaných benešovskými
včelaři. Na téma apiterapie bude hovořit
MUDr. Jiří Brožek. Přenáška se uskuteční
ve čtvrtek 11. dubna v 17:00 v sále Domova seniorů Benešov ve Villaniho ulici
2130 (pod Karlovem). Vstup je zdarma.
Přednášky pořádané u příležitosti 110.
výročí založení organizovaného včelaření
na Benešovsku se mohly uskutečnit také
díky finanční podpoře města Benešova,
za což bychom chtěli tímto vedení města
poděkovat.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na vás.
Připravila: H. Chmelová
prosklený pozorovací úl
výstavka na přednášce
Sport | 20
Seznamte se s DISCGOLFem...
Podobná pravidla i způsob hry jako při golfu, místo sady holí však máte sadu speciálních
létajících disků - frisbee.
Místo, abyste zdolávali jamku, zasahujete
speciální koše, které zachycují disky při
hře DiscGolf - čím méně hodů, tím lépe.
A prý to za chvíli baví každého, bez rozdílu
věku…
Poslední dubnový víkend (26. – 28. dubna
2013) se v areálu zámeckého parku Konopiště uskuteční turnaj KONOPIŠTĚ OPEN,
kterému bylo přiděleno privilegium být
zároveň oficiálním Mistrovstvím České
republiky v discgolfu. Protože se jedná
o velmi zajímavou a výjimečnou sportovní
událost, položili jsme pár otázek řediteli turnaje a členovi výkonné rady České Asociace
Discgolfu, panu Přemyslu Novákovi.
Představíte nám pravidla této hry?
Cílem hry je projít vytyčenou trasu s co
nejmenším počtem hodů. Na této trase je obvykle naplánováno 9 nebo 18 jamek, z nichž
každá začíná na tzv. výhozišti - odkud hráči
hází první hod – a končí discgolfovým košem, do kterého je potřeba disk „umístit“.
Potom, co se mu to povede, postupuje na
výhoziště další jamky. Jamky jsou dlouhé od
50 do 300 m a při jejich zdolávání musí hráč
obhazovat stromy, keře, vodní plochy a další
„nástrahy“ přírody a krajiny.
Musí být nějaký speciální trénink, než se
do této hry pustím? Musím mít nějaké speciální vybavení?
Kouzlo discgolfu tkví především v jeho jednoduchosti a dostupnosti. Spousta lidí si
dnes klasickým frisbee hazí, není to nic těžkého a základy za pár minut zvládne každý.
Co se týče vybavení, tak ke hře stačí jeden
discgolfový disk, který vám u většiny hřišť
zapůjčí zdarma anebo za drobný poplatek.
Pokud vás discgolf chytne, budete potřebovat disků trochu více, neboť se liší svým
tvarem, hmotností a materiálem a díky tomu
mají různé letové vlastnosti. Při hře si pak
hráči vybírají disk podle toho, jaký hod potřebují zahrát.
Existují disky na krátké hody, které létají
stabilně a pomalu – puttery – ty používáme
na dohazování do koše. Na opačné straně
spektra se nacházejí drivery, které jsou určené na dlouhé hody (pozn. světový rekord
v hodu discgolfovým diskem je 254 m), mezi
těmito dvěma kategoriemi máme disky na
střední vzdálenosti, které spadají do kategorie midrange. Dále se disky dělí na stabilní
a nestabilní, jedny zatáčí více doleva, druhé
doprava, další létají spíše rovně. Existují
dokonce i speciální plovoucí disky anebo
svítící disky pro noční turnaje.
Tento sport není v naší republice zatím příliš známý….Odkud a kdy k nám do České
republiky dorazil?
Discgolf vznikal od konce 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Nejprve jako aktivita hnutí hippies, později se
vyvinul v uznávanou sportovní disciplínu.
Rozvoji discgolfu nejvíce pomohl boom
výstavby pevných discgolfových hřišť, která
byla a jsou instalována do městských parků
a lesoparků, kde jsou zdarma přístupná každému. V USA to bylo zejména v 80 a 90.
letech minulého století, ve Finsku, které je
discgolfově nejrozvinutější evropskou zemí
to bylo po přelomu tisíciletí. V České republice zažívá discgolf nárůst popularity
především v posledních dvou letech, kdy
u nás vyrostlo 15 nových hřišť, přičemž
v letošním roce by měl minimálně stejný
počet hřišť vzniknout. O jednom z nich se
uvažuje i v Benešově.
Věnují se tomuto sportu více ženy nebo
muži?
Svou nenáročností je discgolf vhodný úplně
pro každého bez rozdílu pohlaví, věku nebo
společenského postavení. Muži jsou ale od přírody soutěživější, takže i zde převládají hráči
nad hráčkami. I když i toto pravidlo se v poslední době mění a na turnajích se objevuje
stále více zástupkyň něžného pohlaví, za což
nás pochopitelně moc těší.
Jak vy osobně jste se k tomuto sportu
dostal?
S discgolfem jsem se poprvé setkal na pracovní stáži v USA v roce 2005. Okamžitě mě
to chytlo a pořídil jsem si základní sadu disků.
Po návratu do ČR jsme si s kamarádem nechali
vyrobit discgolfový koš, který jsme využívali
na firemních a školních akcích. Již tehdy jsme
na discgolf měli skvělé odezvy, bavil žáky základních škol i topmanažery velkých firem.
V roce 2011 jsme pak navázali spolupráci
s finskou společností, která vyvinula koncept
realizace discgolfových hřišť na klíč a stali se
jejími zástupci pro ČR a Slovensko.
Kde všude se dá discgolf hrát?
Jednoduchá odpověď – takřka všude v přírodě. Pochopitelně největší zážitek si odnesete
z pevného hřiště umístěného v udržovaném
městském parku. Ale zrovna tak si můžete
zahrát na chalupě, v lese nebo u rybníka. Na
začátek vám postačí jen disky, místo košů poslouží stromy, lampy, kůly…
Vznikají už nějaká discgolfová hřiště
i u nás? Kolik jich v současné době je
v České republice?
V současné době je v u nás 16 discgolfových
hřišť z nichž 11 je umístěno v městských parcích celoročně a 4 v lyžařských areálech. Z Benešova to máte zatím nejblíže na hřiště ve skiareálu Monínec anebo na pražský Chodov.
Proč jste si vybrali pro tuto mimořádnou
událost – Mistrovství České republiky
právě Konopiště?
Je to ideální prostor pro discgolf. Vzrostlé
stromy a keře se střídají s loukami, menšími
remízky i vodními plochami, čímž vytvářejí
přirozené překážky - výzvy, se kterými se
hráči na jednotlivých jamkách musí vypořádat. Hra je tak mimořádně atraktivní. Dalším
důvodem byla vzdálenost od Prahy a dostatek
ubytovacích kapacit ve městě. V budoucnu
bychom totiž chtěli konopišťský turnaj prosadit do série turnajů evropské, možná i světové
úrovně, kde je například blízkost mezinárodního letiště důležitá.
Kolik hráčů se přibližně účastní takového
turnaje?
Kapacita turnaje je 72 hráčů, v současné době
je jich něco málo přes 40. Svou účast přislíbilo
také několik hráčů ze zahraničí, proto věřím,
že se celková kapacita turnaje ještě zaplní.
S golfem je spojena i speciální obuv a oblečení, prostě golfová móda. Je něco takového
i u discgolfu?
Discgolfová etiketa tak přísná není. Většina
hráčů hraje v pohodlném sportovním oblečení, běžně používaném na turistiku. Důležité je, aby oblečení neomezovalo v pohybu
a hráč se cítil pohodlně.
Je tento sport atraktivní také pro diváky?
Rozhodně. Drajvy (dlouhé hody) nejlepších
hráčů létají s neuvěřitelnou přesností i 150
metrů daleko. Z tohoto pohledu vidím jako
divácky nejatraktivnější nedělní finále, které
začíná v neděli 28. dubna v 14.00 na jamce
č. 1, jejíž koš je umístěn hned vedle vstupu
do parku směrem od města. Zveme každého,
vstup je zdarma.
O vzniku discgolfového hřiště se mluvilo
i u nás v Benešově. Prozradíte nám, jestli
bude mít i Benešov hřiště pro tento sport?
V současné době má město Benešov v rukou
nabídku a projekt na umístění šesti discgolfových jamek v lokalitě Sladovka. Jedná se
o krátké, ale technické jamky, které zaujmou
především rodiny s dětmi, mládež, ale i seniory. Právě v těchto dnech se rozhoduje, jestli
bude hřiště vybudováno v letošním roce nebo
se jeho realizace odsune. Za sebe mohu říci,
že by bylo velmi pěkné, kdyby se nové hřiště
podařilo otevřít v průběhu Konopišťského
turnaje.
Připravila: -PeO-
Sport | 21
SKP judo Benešov – Adam Vojta obsadil 2. místo v Jablonci
V sobotu 16.3.2013 a v neděli 17.3.2013 se v Jablonci konal 2. turnaj Českého poháru judo pro mládežnické kategorie. Naši judisté
a judistky byli v sobotu třikrát blízko medaile bohužel ani jednou úspěšně.
Udo Grewe bojoval poprvé v těžší váhové
kategorii. I když jeho váha byla těsně nad
dolní hranicí, byl nad očekávání úspěšný.
Postupně porazil tři soupeře. Probojoval
se do semifinále mezi poslední čtyři bojovníky z 37 zúčastněných. Semifinále bylo
vyrovnané až do konce. Při nerozhodném
stavu po uplynutí doby zápasu se rozhodčí
dlouho radili, ale do finále „pustili“ soupeře.
Uda připravil tento boj o mnoho sil a ty mu
scházely v posledním utkání o třetí místo.
Tento souboj bohužel prohrál a obsadil páté
místo. Viktorka Fuksová se také dvěma vítězstvími probojovala do semifinále. První
zápas ukončila hned v úvodu perfektním ko
soto gari oceněným ipponem. Druhý zápas také netrval ani dvě minuty. Viktorka za
hod dostala wazari a druhé získala za držení.
V semifinále prohrála se suverénní vítězkou
kategorie Beranovou. Boj o bronz byl vyrovnaný a rozhodla ho jediná Viktorčina
chyba, kterou soupeřka využila. Viktorce
se přes velkou snahu již tuto ztrátu nepodařilo dohnat.
Tomáš Pikora startoval poprvé mezi staršími žáky. První zápas sice prohrál, ale dvě
vítězství v opravných bojích mu umožnila
bojovat o bronzovou medaili. I Tomáše stály
tyto vítězné boje mnoho sil a soupeř v boji
o bronz jich měl víc. Tomáše porazil a ten
tak obsadil také páté místo.
Jirka Sládek bojoval v nejtěžší kategorii.
V prvním zápasu se dlouho úspěšně bránil soupeři o 25kg těžšímu. Dlouho to byl
souboj „Davida s Goliášem“ a soupeř Jirku
porazil chvatem až sem vteřin před koncem.
V opravách Jirka jednou vyhrál. Ve svém posledním utkání pohrál těsně na yuko sporným chvatem a obsadil tak sedmé místo.
Podobně si vedl i Petr Pokorný. I on první
zápas prohrál, v opravách se mu podařilo
porazit soupeře s vyšším páskem. V dalším
utkání již úspěšný nebyl a obsadil deváté
místo. Dalším našim se již v sobotu nedařilo.
Claudie Grewe, Katka Myslivcová a Lukáš
Novák skončili v prvních kolech. Stínem
soboty bylo zranění Katka Myslivcové, které
přejme brzké uzdravení.
V neděli se již dočkali medailí. Adam měl
v prvním kole volný los. Ve druhém si rychle
poradil se soupeřem perfektním chvatem
uči mata oceněným ipponem hned v úvodu.
V dalším kole odvracel vedení soupeře.
Zvýšenou aktivitou zatlačil soupeře do defenzivy. V poslední minutě se mu podařila
kombinace chvatů oceněná ipponem. Ve finále byl Adam aktivnější, ale soupeři se podařil z ojedinělého výpadu bodovat. Adam
sice stupňoval úsilí, ale to k bodům tentokrát
nevedlo a Adam tak obsadil druhé místo.
Druhé místo obsadila i Andrea Maršíčková.
Andrea poprvé bojovala v kategorii dorostenek. V prvním zápasu se těžko vyrovnávala
s rychlostí soupeřky. V dalším se jí dařilo
lépe, ale soupeřka byla tentokrát lepší. Jan
Pikora v prvním kole porazil perfektním
chvatem ko soto gari domácího soupeře.
Jeho zápas druhého kola byl vyrovnaný, ale
soupeř bodoval chvatem sedm vteřin před
koncem. Protože ten v dalším kole prohrál,
turnaj pro Honzu skončil.
Dařilo se i závodníkům z Vlašimi. Míša
Houdková zde získala asi svůj největší
úspěch. Vybojovala stříbrnou medaili. Zejména v úvodním zápasu s polskou soupeřkou se jí dařily chvaty v postoji. Jakub
Dobřenský obsadil 5. místo a Jan Houdek
9. místo.
Připravil: -AP-
Kultura | 22
Pěvecký sbor benešovských učitelek vás zve na koncert
V rámci festivalu Jaro Josefa Suka, pořádaného Kulturním a informačním centrem, připravuje Pěvecký sbor benešovských učitelek na 12. května 2013 ve spolupráci s komorním
sborem Josefa Suka a pražským smíšeným pěveckým sborem L´Asenzio benešovskou
premiéru slavné mše D-dur Antonína Dvořáka.
Za doprovodu orchestru vystoupí spolu se
sbory pražské sólistky Státní opery Praha
Eva Müllerová a Sylva Čmugrová, dále pěvci
Ondřej Socha a David Nykl. Varhanní part
obstará Vladimír Roubal.
Pěvecký sbor benešovských učitelek se
svým sbormistrem Tomášem Pergelem je
benešovské veřejnosti dostatečně znám,
a tak není nutné se o jeho vzniku a práci
dlouze rozepisovat. Letos zpívá již třiatřicátý rok. Kdo má představu o sborové práci,
ví, že to představuje tisíce hodin zkoušek,
stovky nacvičených skladeb a desítky pracovních soustředění. Mimo to má většina
členek ještě své zaměstnání a všechny jsou
matkami nebo babičkami, které se starají
o rodinu. Ovšem na zkoušky a koncerty si
čas vždycky najdou, protože vědí, jak důležité je nezklamat své posluchače a připravit
pro ně kvalitní vystoupení a dobrý hudební
zážitek. Takovým zážitkem by měl být i výše
uvedený koncert, provedení Dvořákovy Lužanské mše.
Mše D-dur Antonína Dvořáka vznikla
z podnětu významného architekta a mecenáše umění Josefa Hlávky, který si nechal
v roce 1886 u svého letního sídla - zámku
v západočeských Lužanech - vystavět kapli.
Když mělo o rok později dojít k jejímu
vysvěcení, požádal Hlávka svého přítele
Dvořáka, aby k této příležitosti zkomponoval novou mši. Tak byla napsána mše pro
sbor, sóla a varhany, a to za necelé tři měsíce.
Skladatel ji vytvořil převážně na svém letním sídle ve Vysoké. Psal ji i pro své vlastní
potěšení. Je to dílo cítěné ryze dvořákovsky, odráží se v něm Dvořákova neokázalá
víra a radost ze života. Vysvěcení kaple, kdy
byla mše poprvé provedena, se konalo 11.
září 1887. Provedení řídil sám autor. První
veřejné provedení Lužanské mše se konalo
15. dubna 1888 v Plzni a bylo rovněž řízené
Antonínem Dvořákem.
Autor nabídl mši k vydání svému nakladateli
Simrockovi, ale ten kupodivu neměl zájem.
Dílo nakonec přijala k vydání londýnská
firma Novello, ovšem vymínila si, že skladatel přepracuje doprovodný varhanní part do
orchestrální podoby. Dvořák vyhověl. Varhanní doprovod později přepracoval Alois
Müller a v roce 1963 vydal saarbrückenský
nakladatel Robert Carl. U nás se mše uvádí
ve všech třech doprovodných verzích, i v té
původní jednodušší Dvořákově.
Srdečně zveme naše posluchače a příznivce vokální hudby na tento koncert.
Potěšilo by nás, kdyby si přišly toto dílo
poslechnout i dívky a ženy, které rády
zpívají a mají zájem o spolupráci s naším
sborem. Těšíme se na vás!
Připravil: PSBU
Zveme vás do Muzea umění a designu Benešov
EXPOZICE ČESKÁ A SLOVENSKÁ
FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ
Expozice představuje vývoj české a slovenské fotografické tvorby, neboť probíhal ve
vzájemném ovlivnění. Jde o nejrozsáhlejší
zveřejnění dokumentace historie oboru
v českých zemích, která je atraktivní pro
návštěvníky z celé republiky i zahraničí.
Expozice je umístěna ve třech výstavních
prostorách, jež však nemohou stačit obsáhlosti sbírky čítající mnoho set kusů fotografií.
Stejně jako v případě kresby a grafiky je proto
užita prostorově velmi úsporná metoda instalace včetně zásuvkových skříní. Oproti
běžné praxi fotografických sbírek a jejich
expozic nejsou zde shromažďovány a prezentovány jen fotochemické originály na neprůhledné podložce, resp. dnešní inkoustové
či laserové (nesprávně „digitální“) tisky, ale
všechny techniky, ve kterých byla fotografie
od svého vynalezení zhotovována. Tuto zajímavost dokumentují v expozici speciální
popisky, jež upozorní laiky na technologické
zvláštnosti. Vnímání jemných polotónů fotografie divákovi usnadňuje adjustace do černých paspart, která se vymyká formálnímu
klišé světové galerijní praxe.
První část expozice zahrnující 19. století je
sestavena především z ukázek specifických
dobových sdělovacích útvarů vázaných často
na konkrétní techniky. Návštěvník zde nalezne např. portrétní vizitky, kabinetky nebo
vlastivědné stereofotografie, z historických
technik pak daguerrotypii, ferrotypii nebo
ušlechtilé tisky. Dvacáté století je pak prezentováno prostřednictvím osobností, z jejichž
tvorby je vždy instalována dvojice fotografií. Zatímco podíl slovenských autorů není
v expozici příliš rozsáhlý, v české tvorbě je
zastoupen v podstatě každý, kdo v tuzemské
fotografii 20. století zanechal výraznou stopu.
Tvorbu závěru století a počátku nového, dvacátého prvního, která existuje převážně ve
velkých formátech, expozice z prostorových
důvodů nezachycuje. Jde již o období, které
bude v dalších letech prezentováno ve smíšených expozicích společně s malbou, plastikou a dalšími tvůrčími obory.
Připravil:-jh-
Kultura | 23
Beseda s Pavlem Kosatíkem
Na čtvrtek 7. března 2013 připravilo Muzeum umění a designu Benešov pro zájemce
v Šímově výstavní síni zajímavou besedu
s Pavlem Kosatíkem. Tento spisovatel a publicista je původně vystudovaný právník,
svoji první knihu napsal před dvaceti léty,
ale v současnosti jeho doménou jsou životopisy velkých postav našich dějin, ale i naší
současnosti. Je rovněž držitelem celé řady literárních cen, Výroční cenou nakladatelství
Mladá fronta počínaje a konče Cenou Ferdinanda Peroutky v roce 2009. Hosta v zaplněné Šímově výstavní síni přivítal ředitel
muzea Mgr. T. Fassati, který P. Kosatíkovi
položil první otázku, a poté již následovaly
otázky z pléna. V téměř dvouhodinové besedě se hovořilo o takových osobnostech,
jako byl T. G. Masaryk, ale i nedávný prezident Václav Klaus. P. Kosatík se společně
s přítomnými zamýšlel nad úlohou elit
v současné i dřívější společnosti, vždy však
s určitým odstupem, objektivností a nadhledem zbaveným určitých klišé, které doba
konkrétním osobnostem vytvořila.
Připravil:-jh-
Odrazy a doteky života
Již od 8. února 2013 je v Muzeu umění a designu Benešov instalována expozice velkoformátových fotografií Jiřího Stivína.
Výstava z cyklu „Žáci profesora Jána Šmoka“
je reprízou výstavy tohoto známého skladatele a instrumentalisty, která proběhla
u příležitosti jeho 70. narozenin v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Málokdo ví, že
známý český hudebník je absolventem pražské FAMU, oboru kamera. Výstava představuje jeho fotografickou tvorbu komorním
souborem velkoformátových černobílých fotografií, které zabírají velké časové rozpětí od
roku 1959 až do dnešních dnů. Momentky
dokumentující běžný život jsou řazeny vedle
portrétů osobností z domácí i světové scény.
Fotografie pošťáka u pražského nároží z padesátých let vedle další, která dokumentuje
návštěvu Allena Ginsberga v Praze v roce
1965, skotačící malá Zuzanka vedle mima
L. Fialky. Vystavený soubor se tak stává jedinečným uměleckým dokumentem života
známé osobnosti.
Při příležitosti právě probíhající expozice
přijel ve středu 20. března 2012 Jiří Stivín
do Benešova, kde se setkal se svými příznivci v Šímově výstavní síni Muzea umění
a designu Benešov. Zde jej přivítal jeho
ředitel Mgr. T. Fassati, který mu také kladl
první otázky. J. Stivín si zavzpomínal na své
začátky u filmu, první fotografie i hudební
vystoupení. Prostor byl dán také na otázky
z pléna, kdy se některé z nich pochopitelně
týkaly jeho čepice, bez níž si tohoto umělce
již nikdo nedovede představit. Ti, kdo zmeškali setkání s J. Stivínem, mají možnost
zhlédnout jeho fotografie ještě do 7. dubna
2013.
Připravil:-jh-
Město Benešov
a
Český svaz bojovníků za svobodu
zve občany
na
VZPOMÍNKOVOU
PIETNÍ AKCI
Zveme Vás k účasti při pietní vzpomínce a uctění
památky amerických letců v Konopišti.
Pietní akt se koná na počest devíti příslušníků 490. skupiny bombardérů
8. letecké armády USAF zavražděných nacisty 19. dubna 1945.
Slavnostní shromáždění za účasti zástupce americké ambasády,
představitelů města Benešova, Českého svazu bojovníků za svobodu,
Junáku, Jeep clubu a dalších hostů se uskuteční
v pátek 19. dubna 2013
ve 14:00 hodin u pomníku amerických letců v podzámčí Konopiště.
Po skončení pietní akce na Konopišti proběhne na Masarykově náměstí přehlídka
Jeep clubu.
Pro občany je zajištěna autobusová doprava Benešov – Konopiště a zpět.
Odjezd z Benešova ve 13:30 z autobusové zastávky v ulici Nová pražská.
ŠD pĜi ZŠ Benešov, Dukelská 1818
zve všechny kluky a holky
1. stupnČ Dukelské školy na:
___________________________________________________________________________
KDY: 19. 8. – 23. 8. 2013 ( pondČlí – pátek )
MÍSTO: ZŠ Benešov, Dukelská 1818
CENA: 950 Kþ zájmové aktivity, 5x obČd
V ýASE: 8.00 – 16.00 hod. dennČ (nástup dČtí od 8.00 do 9.00 hod., 9.00 15.00 hod. denní program, vyzvednutí dČtí 15.00 až 16.00 hod. )
CO VÁS ýEKÁ: výtvarná þinnost, kreativní þinnost – výroba náramkĤ,
keramika, výroba triþka, výlet eko-vláþkem do KonopištČ s prohlídkou zámku a
jeho okolí, koupání na koupališti Bios, sportovní aktivity a hry, aj.
S SEBOU: kartiþku zdravotní pojišĢovny (kopie), vhodné obleþení a obuv do
pĜírody a do místnosti, plavky, drobné kapesné, jednobarevné triþko tmavší
barvy, svaþina a pití na každý den
INFORMAýNÍ SCHģZKA PRO RODIýE: 13. 5. 2013 ( pondČlí ) v 16.00
hod. ve spoleþenské místnosti ZŠ Benešov, Dukelská 1818
Na informaþní schĤzce obdržíte þíslo úþtu a variabilní symbol pro platbu.
Závaznou pĜihlášku si mĤžete vyzvednout u vedoucí ŠD Mgr. Venduly
JuĜíþkové, tel. 317 765 138
%(1
Benešov dříve a dnes | 25
Stopy času v Konopišti – díl XXI.
Osobnost posledního majitele konopišťského panství
arcivévody Františka Ferdinanda
byla již mnohokrát
popsána a vylíčena.
Přesto – dříve než
se budeme věnovat souvislostem
s Konopištěm - považuji za žádoucí
si některá fakta a souvislosti z jeho života ještě
krátce připomenout. Byl to život plný osudových
ran, nenaplněných nadějí, poznamenala jej těžká
nemoc, ale i boj za lásku a rodinné štěstí, které
tak náhle skončilo.
Když se 18. prosince 1863 v rakouském Štýrském
Hradci (Grazu) narodil arcivévodovi Karlu Ludvíkovi (jenž byl bratrem císaře Františka Josefa)
prvorozený syn, pojmenovali jej rodiče jménem
František. Později jej jeho nejbližší rodinní příslušníci budou oslovovat „Franci“, celý svět ho
ovšem bude většinou nazývat Ferdinandem, což
bylo v pořadí až jeho druhé jméno – malý arcivévoda byl pokřtěn František Ferdinand Karel
Ludvík Josef Maria. Rodný dům arcivévody je na
snímku, dnes se v něm nachází muzeum.
Na Konopišti, zhruba pět set kilometrů severně
od jeho rodiště, v době jeho narození vrcholilo
průmyslové období - Lobkovicové se pokoušeli
udržet výrobu piva, chod cukrovaru a lihovaru,
k Benešovu se blížila železnice, v Čerčanech se
usilovně pracovalo na výstavbě železničního
mostu přes Sázavu… Dříve než se však setkal
osud poměrně nevýznamného panství ve středních Čechách se životní poutí jednoho z arcivévodů habsbursko-lotrinského dómu, mělo
uplynout ještě hodně vody…
Je zajímavé, že v roce 1863, kdy se František Ferdinand narodil, přišel na svět – například - také
baron Coubertin či americký průmyslník Henry
Ford. Ten se dožil požehnaného věku (zemřel
v roce 1947) a je tedy na naší fantazii představit si, jak by se vyvíjel životní osud arcivévody
Františka Ferdinanda, nebýt osudných sarajevských výstřelů. Jak by vypadal osud celého
světa, kdyby rakouský následník trůnu a (předpokládaný) pozdější císař mohl uskutečňovat
své plány a vize…To jsme ale skutečně na půdě
pouhých spekulací, vraťme se do vánočního času
roku 1863.
V sobotu 19. prosince deník Wiener Zeitung
na úvodní straně uvádí: „Její císařská Výsost
nejjasnější paní arcivévodkyně Maria Annunziata, manželka Jeho císařské Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody Karla Ludvíka v pátek
18. prosince ve čtvrt na osm ráno ve Štýrském
Hradci šťastně porodila arcivévodu.“
Prvorozený syn, po otci Habsburk, po matce
Bourbon, měl předpoklady zapadnout do životních kolejí četných arcivévodů císařské rodiny.
Čekala by ho zřejmě kariéra důstojníka c.k. armády, ostatně na tuto dráhu se záhy vydal. Nedala se očekávat žádná dramatická vybočení ze
životního stylu, kterým žili jiní příslušníci široké
císařské rodiny. Velice slušné hmotné zajištění,
bouřlivé roky mladého důstojníka, pak pravidelný profesní postup ve vojenské hierarchii,
sňatek s některou patřičně společensky situovanou dámou (nejlépe arcivévodkyní či princeznou)… Rakousko-uherský císař František Josef
měl pětiletého syna Rudolfa a v něm radostně
očekával následníka trůnu. A kromě toho – byli
zde také císařovi bratři. V září 1863 však Františkovu otci dorazil dopis od bratra Ferdinanda
Maxe, že se stane mexickým císařem a vzdává
se proto práv a výsad, které mu jako členu cí-
sařského dómu příslušejí. Maxmilián se vydal
na svoje tragické mexické dobrodružství a na
rakouské dědictví trůnu rezignoval. Teoreticky
tak v pomyslné frontě na císařský trůn před
„naším“ arcivévodou Františkem Ferdinandem
zůstal korunní princ Rudolf (případně další jeho
bratři, pokud by se v budoucnu narodili) a Karel
Ludvík, Františkův otec.
V roce 1866 se rodina přestěhovala do Vídně
a usídlila se v paláci na ulici Favoritenstrasse č. 7
– v té době měl maličký František Ferdinand již
bratra Ottu. Rok nato, v červnu 1867 byl císařův
bratr Maxmilián v Mexiku popraven a nad rodinou Františka Josefa I. se začala stahovat mračna
tragického osudu. O tom čtyřletý František Ferdinand neměl ovšem ani tušení. V následujícím
roce (1. března 1868) došlo k události, která měla
pro něj v budoucnu zásadní význam, byť - na
jaře Léta Páně 1868 - ji na císařském dvoře z pochopitelných důvodů nikdo ani nezaznamenal.
Rakouskému velvyslanci ve Württembersku
hraběti Bohuslavu Chotkovi a jeho manželce
Vilemíně se totiž ve Stuttgartu narodila čtvrtá
dcera, dostala jméno Žofie Marie Josefína Albína (rozená hraběnka z Chotkova a Vojnína).
Budoucí manželka následníka trůnu byla sice
Češka, ale narodila se paradoxně na německé
půdě. V roce 1871 postihlo arcivévodskou rodinu velké neštěstí, ve věku 28 let zemřela ve
Vídni na tuberkulózu matka Františka Ferdinanda, Marie Annunciata. Byla druhou manželkou arcivévody Karla Ludvíka a přes svoji
dlouhodobou nemoc mu dala – kromě Františka
Ferdinanda, další tři děti.
Otec pro sirotky brzy vyhledal novou opatrovnici - již dva roky po smrti své druhé ženy pojal
za ženu dceru portugalského krále Marii Terezii
Portugalskou (de Braganza). Sňatek se konal na
bavorském zámku Kleinheubach a děti Karla
Ludvíka se jí nezúčastnily, František Ferdinand
s bratrem Ottou navštívili jen ve stejné době slavnostní mši v Payerbachu. Přestože se Marie Terezie vdávala teprve jako 18tiletá (Karel Ludvík
měl již 40 let), vstoupila do domácnosti se čtyřmi
dětmi nečekaně mile a zkušeně (přitom byla jen
o 8 roků starší než malý arcivévoda František
Ferdinand).Marie Terezie měla své nevlastní
děti upřímně ráda (viz snímek obou manželů
s dětmi) a zvláště ke svému poněkud uzavřenému nejstaršímu svěřenci Františku Ferdinandovi měla až do jeho tragického skonu velice
vřelý vztah. Získala si oblibu celé rodiny, velice
si ji vážil samotný císař, a korunní princ Rudolf
dokonce patřil k jejím velkým ctitelům. S Karlem Ludvíkem měla Marie Terezie ještě další dvě
dcery. Byla to pozoruhodná osobnost s velkým
smyslem pro pořádek a domácnost a zajímavým
pedagogickým nadáním. Po pozdější sebevraždě
korunního prince Rudolfa převzala Marie Terezie v mnoha případech roli věčně vzdálené
císařovny Alžběty (Sissi) na místě první dámy
říše. Během Velké války pracovala jako zdravotní sestra a po pádu monarchie doprovázela
poslední císařský pár – Karla a Zitu – do exilu
na Madeiru. Své poslední roky strávila Marie
Terezie ve Vídni, dožila se požehnaného věku
88 let (zemřela v roce 1944) a svého manžela
přežila o 48 roků. Rokům dospívání Františka
Ferdinanda se budeme věnovat příště.
ing. Petr Mareš, Spolek přátel Konopiště
([email protected])
Duben
Kam za kulturou
5. 4.
Atlas Music club
20:00
Jiříkovo vidění
Hudební večer. http://atlasmusicklub.717.cz/
6. 4.
start i cíl v jídelně ZŠ
Jiráskova, Benešov
Pochod za povidlovým koláčem
Turistický pochod, trasy pro pěší (7 – 100 km)
i cyklotrasy (21 – 115 km). Na konci pochodu je
odměnou povidlový koláč. Delší trasy začínají
již v pátek 5.4. www.benesov.kct.cz
Cesta za povidlovým koláčem
Pojďte společně projít 7 kilometrovou trasu.
S sebou: svačinu, pití, 20 Kč (startovné),
pedagogický dozor zajištěn, info a přihlášky
Mgr. I. Křížková, www.ddmbenesov.cz
7. 4.
Masarykovo náměstí, Závod kočárků
2. ročních celorepublikových závodů kočárků,
Benešov
startovné 30 Kč, hlavní výhra kočárek.
15:00
Registrace na www.strollering.cz nebo možná
na místě. Pořádá: DC Krokodýl Benešov a o.s.
Strollering. www.dckrokodyl.cz
8. 4.
MC Hvězdička
19:00
Kreativní kurz fimo – tvoření šperků
Výtvarný kurz pro dospělé. Podlehněte kouzlu
fima - z každého kurzu si odnesete 2 - 3 sady
šperků. Kurzovné 280 Kč, lektorka Kristýna
Gogolínová.. Svou účast nahlaste prosím na
tel.: 608 784 018 nebo [email protected]
www.hvezdicka.info
9. 4.
DDM Benešov
13:00 – 14:30
Herní odpoledne
Přijďte si vyzkoušet logické úkoly: ANTIVIRUS,
3D PIŠKVORKY, TUČŇÁCI NA LEDU, BAREVNÝ
KÓD, JURASIK a jiné.
www.ddmbenesov.cz
10. 4.
DDM Benešov
14:00 – 15:30
DDM Benešov
14:00 – 15:30
DDM Benešov
17:30 – 19:30
Turnaj ve stolním tenise
Pro děti od 1. do 9. třídy, s sebou: sportovní
obuv na přezutí, www.ddmbenesov.cz
Pro šikovné ruce
Modelování z keramické hlíny, s sebou: 20 Kč
a zástěru nebo staré tričko, na akci se přijďte
přihlásit předem k L. Strachotové,
www.ddmbenesov.cz
Kurz korálkování
Přijďte si vytvořit jednoduché náušnice
a náhrdelník z korálků, pro dospělé a mládež
od 14 let, cena: 190 Kč, info a přihlášky
M. Rýdlová (lektorka K. Hladíková),
www.ddmbenesov.cz
11. 4.
Městské divadlo
Na Poště
17:00
Domov seniorů
Villaniho ul. 2130
17:00
Městská knihovna
Benešov
18:00
O perníkovém dědkovi
Pohádka pro děti i rodiče, hraje divadlo
Andromeda. Prodej vstupenek na místě před
představením, vstupné 50 Kč.
www.kicbenesov.cz
Přednáška apiterapie
Přijďte se dozvědět o léčivé síle medu
a ostatních včelích produktů. Bude hovořit
MUDr. J. Brožek. Vstup ZDARMA.
Autorské čtení
Autorské čtení z knih Hany Hindrákové.
www.knihovna-benesov.cz
12. 4.
Duben
Kultura | 26
Cestovatelský
klub Střední školy
cestovního ruchu
19:00
Atlas Music club
19:00
Nový Zéland
Cestopisná přednáška konaná v přednáškovém
sále Střední školy cestovního ruchu, Benešov,
Táborská 458, Benešov, vstupné 70 Kč.
tel.: 728 352 436
Luboš Pospíšil
Hudební večer, http://atlasmusicklub.717.cz/
13. 4.
vlakové nádraží
Benešov
8:02
DDM Benešov
19:00 – 11:00
Vycházka s KČT
Odjezd vlakem v 8:02 do Prahy. Návštěva
Botanické zahrady v Troji. Odjezd z Prahy
13:49; 14:19; 14:49, www.benesov.kct.cz
Kurz korálkování
Přijďte si vyrobit jednoduché náušnice
a náhrdelník z korálků, pro dospělé a mládež
od 14 let, cena: 190 Kč, info a přihlášky
M. Rýdlová (lektorka K. Hladíková),
www.ddmbenesov.cz
14. 4.
DDM Benešov
8:00 – 14:00
Cvičení na Bohemce
Pro děti se zájmem o gymnastiku, cena: 120 Kč
(doprovod do Prahy, pronájem tělocvičny),
www.ddmbenesov.cz
15. 4.
Tělocvična v budově
ubytovny Pražských
kasáren
17:30
MC Hvězdička
14:00 – 15:30
Zdravotní cvičení pro rodiče a děti
Korekční a kompenzační cvičení pro zlepšení
držení těla a úpravu pohybových stereotypů,
vhodné i jako prevence pro děti ve věku 8 až
12 let. Úvodní lekce 15. dubna/ 100 Kč. Cena
za kurz 400Kč/ 4 lekce. Vstupné 60Kč. Svou
účast nahlaste prosím na tel.: 731 003 785
nebo [email protected]
www.hvezdicka.info
Keramický kurz
Keramický kurz pro dospělé. Kurzovné 250 Kč,
lektorka Anna Strnadová. Svou účast nahlaste
prosím na tel.: 737 319 150
nebo [email protected]
www.hvezdicka.info
16. 4.
KD Karlov
19:30
Moje hra
Andělská komedie Petra Abrahama, v hlavní
roli Jiří Bartoška. PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO !
www.kicbenesov.cz
17. 4.
DDM Benešov
14:00 – 15:30
DDM Benešov
14:00 – 15:45
Aula gymnázia
Benešov
16:30
Turnaj v šipkách a stolním fotbale
Pro děti od 1. do 9. třídy, info I. Růžičková,
tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
Pro šikovné ruce
Práce s ovčím rounem, přijďte si vyrobit dárek
pro kamarádku, s sebou: 20 Kč,
www.ddmbenesov.cz
Pohádka o kohoutkovi a slepičce
Půlhodinka s pohádkou pro nejmenší, vstupné
40 Kč na osobu. www.hvezdicka.info
18. 4.
Městská knihovna
Benešov
17:00
DDM Benešov
18:00
Muzeum umění
a designu
17:00
Benešovské bienále
Komentovaná prohlídka probíhající výstavy
určená pro širokou veřejnost. Provede
A. Fassatiová.
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Městské divadlo
Na Poště
19:30.
MC Hvězdička
19:00
Kurz drátkování - šperk
Večerní kurz drátkování – šperk. Kurzovné
210 Kč, lektorka Anna Strnadová. Svou účast
nahlaste prosím na tel.: 737 319 150 nebo
[email protected] www.hvezdicka.info
19. 4.
DDM Benešov
8:00 – 12:00
Petr Kalanda
Poslechový pořad s hudebním kritikem Jiřím
Černým na téma Petr Kalandra.
www.knihovna-benesov.cz
Beseda na téma IRISDIAGNOSTIKA
Beseda o zjištění příčin zdravotních problémů
z oční duhovky, přednášející Jana Bělohlavová
– irisdiagnostik, vstup zdarma, info M. Rýdlová.
Akce pro dospělé.
tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
Dny divadla Svatopluk – Pancho se žení
Hudební komedie Rudolfa Hrušínského, režie:
M. Kovařík, O. Randula. Hraje divadelní soubor
Jiřího Voskovce Sázava. Pořádá: DS Svatopluk,
tel.: 602 535 073, www.divadlosvatopluk.cz
Mladý zahrádkář
Okresní kolo soutěže, info M. Rýdlová.
tel. 317 721 911, 603 462 352, www.
ddmbenesov.cz
Pomník amerických
letců v podzámčí
Konopiště
14:00
Uctění památky amerických letců
Pietní akt se koná na počest devíti příslušníků
490. skupiny bombardérů 8. letecké armády
USAF zavražděných nacisty 19. dubna 1945.
Slavnostní shromáždění za účasti zástupce
americké ambasády, představitelů města
Benešova a dalších hostů. Pro občany je
zajištěna autobusová doprava Benešov –
Konopiště a zpět. Odjezd z Benešova ve 13:30
z autobusové zastávky v ulici Nová pražská.
Duben
Duben
Kultura | 27
24. 4.
hřiště sídliště
Spořilov
15:30
20. 4.
Masarykovo náměstí, Farmářský trh – téma Jaro
První letošní farmářský trh, jarně laděný,
Benešov
prodejní stánky a doprovodný kulturní
8:00 – 12:00
program.
Vystoupí skupina Horváth Band.
tel.: 317 726 004,
www.kicbenesov.cz
vlakové nádraží
Vycházka s KČT
Odjezd vlakem z Benešova v 7:32 do Prahy.
Benešov
Přestup na vlak do Karlštejna v 8:50 (9:20).
7:32
Z nádraží v Karlštejně půjdeme po červené
značce k Dubu sedmi bratří na žlutou značku,
směr lomy Malá Amerika, Velká Amerika. Pak
budeme pokračovat do Mořiny a po modré
značce k Dubu sedmi bratří a po červené do
Karlštejna (12 km).
Odjezd 13:56 – 14:26 – 14:56.
www.benesov.kct.cz
vlakové nádraží
Nordic walking po cestách kocoura Mikeše
Výlet spojený s návštěvou Památníku Josefa
Benešov
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.
7:20
Sraz v u vlakového nádraží v Benešově.
Délka trasy cca 12 km. Cena: 300 Kč (zahrnuje:
dopravu vlakem tam i zpět, vstupné do
Památníku v Hrusicích, dohled nad správnou
technikou NW, protahovací a koordinační
cvičení, hry).
Případné zapůjčení holí + 100 Kč.
Nutné přihlášení předem.
www.nordicwalking.wbs.cz, tel.: 731 459 070
KD Karlov
Kiss párty live
Kiss párty se koná poprvé také v Benešově,
20:00
kam přijede za vámi moderátorský tým rádia
Kiss Jižní Čechy. Jednotné vstupné 100 Kč,
předprodej vstupenek: Turistické informační
centrum a www.ticketportal.cz
www.kicbenesov.cz
Atlas Music club
Odyssea classic
Hudební večer, http://atlasmusicklub.717.cz/
20:00
21. 4.
sokolovna Benešov
15:00 – 16:30
Nedělní cvičení
S sebou: oblečení a obuv do tělocvičny,
pití. Předškolní děti mohou cvičit pouze
v doprovodu rodičů, info Mgr. I. Křížková.
www.ddmbenesov.cz
22. 4.
Muzeum umění
a designu
10:00 – 16:00
Muzeum umění
a designu
16:00
Muzeum umění
a designu
17:00
Den Země – podpořte nás
Jak lze naložit s nepotřebným nábytkem,
přístroji, jak jim můžeme vdechnout druhý
život. Jak podpořit sbírku Muzea umění
a designu.
Připraveno pro širokou veřejnost.
Pro školní skupiny jen po předchozí
objednávce na tel.: 724 034 713.
tel.: 317 729 113,
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Módní přehlídka R+R+T
Nejnovější módní výstřelky z dílny výtvarného
ateliéru Základní umělecké školy v Benešově.
Co znamená být „trendy”?
tel.: 317 729 113,
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Beseda o revitalizaci veřejné zeleně
Na základě velkého zájmu veřejnosti o první
etapu realizace veřejné zeleně v Benešově,
která již probíhá, je připravena beseda
s projektanty, zahradními architekty.
tel.: 317 729 113,
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Městské divadlo
Na Poště
16:00
DDM Benešov
17:30 – 19:30
Městské divadlo
Na Poště
19:30
DDM Benešov
17:30 – 19:30
Dětské dopravní hřiště
Mateřské centrum Hvězdička ve spolupráci se
státní policií Benešov a společností BESIP vás
zve na dopravně sportovní odpoledne - děti se
zábavnou formou seznámí s pravidly silničního
provozu, mohou nahlédnout do vozu městské
policie a prohlédnout si i jejich motorku.
Odstrkovadla, tříkolky a kola s sebou. Vstupné
30 Kč na dítě.
www.hvezdicka.info
Dny divadla Svatopluk – Měla babka čtyři
jabka
Divadelní hra Vlastimila Peška. Hraje divadelní
soubor Vojan Libice
Pořádá: DS Svatopluk, tel.: 602 535 073,
www.divadlosvatopluk.cz
Odpoledne v pohybu
Přijďte si vyzkoušet taneční koberec
a zasoutěžit si na něm,
www.ddmbenesov.cz
Dny divadla Svatopluk - Poctiví společníci
Zdramatizované povídky v režii Bohumila
Gondíka, hraje DS Svatopluk Benešov.
Pořádá: DS Svatopluk, tel.: 602 535 073,
www.divadlosvatopluk.cz
Kurz jarní dekorace
Kurz pro dospělé a děti od 12 let – přijďte si
vytvořit jarní dekoraci na stůl,
cena: 190 Kč, info a přihlášky M. Rýdlová
(lektorka K. Hladíková).
tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
25. 4.
DDM Benešov
15:00 – 16:30
Herní odpoledne
Přijďte si vyzkoušet logické úkoly: ANTIVIRUS,
3D PIŠKVORKY, TUČŇÁCI NA LEDU, BAREVNÝ
KÓD, JURASIK a jiné,
www.ddmbenesov.cz
Muzeum umění
Večer poezie a prózy
Setkání s literární tvorbou studentů gymnázia.
a designu
Připravuje Mgr. Pavel Hoza.
17:00
www.muzeum-umeni-benesov.cz
KD Karlov
Jaro Josefa Suka – zahajovací koncert
Účinkuje: Severočeská filharmonie Teplice,
10:00 – 16:00
dirigent Norbert Baxa
Program: Josef Suk – Pohádka op. 16Suita
z hudby k dramatické pohádce Julia Zeyera
Radúz a Mahulena, Antonín Dvořák – Symfonie
č. 9 „Z nového světa“
Předprodej vstupenek: Turistické informační
centrum a www.ticketportal.cz
www.kicbenesov.cz
salonek jižního křídla Žofie Chotková - 145. výročí narození
Přednáška Dr. Jiřího Chramosty, vstupné
zámku Konopiště
dobrovolné.
18:00
tel.: 317 721 366,
www.zamek-konopiste.cz
26. 4.
Muzeum umění
a designu
17:00
MC Hvězdička
19:00
Forum
Neformální setkání benešovských architektů,
studentů architektury a laické veřejnosti.
Beseda nad filmem Urbanized, slavným
dokumentem o prostorech ve městě a životě
v nich.
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Keramický kurz
Keramický kurz pro dospělé. Kurzovné 250 Kč,
lektorka Anna Strnadová. Svou účast nahlaste
prosím na tel.: 737 319 150
nebo [email protected]
www.hvezdicka.info
27. 4.
DDM Benešov
9:00 – 11:00 hod.
Kurz jarní dekorace
Kurz pro dospělé a děti od 12 let – přijďte si
vytvořit jarní dekoraci na stůl, cena: 190 Kč,
info a přihlášky M. Rýdlová (lektorka K.
Hladíková). tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
vlakové nádraží
Benešov
7:38
Muzeum umění
a designu
10:00 – 14:00
Atlas Music club
20:00
Vycházka s KČT – Odjezd vlakem v 7:38 do
Tábora (nebo rychlíkem v 7:58). Z Tábora
pojedeme vlakem v 10:05 do Plané nad
Lužnicí. Od nádraží půjdeme po zelené značce
na Kozí Hrádek. Po prohlídce půjdeme po
červené značce do Sezimova Ústí (10 km).
Odjezd vlaku v 15:47 do Tábora. Odjezd
z Tábora 16:16 (rychlík v 16:07). Pořádá: Klub
českých turistů Benešov, www.benesov.kct.cz
Světový den grafiky
Od 10:00 dílna pro děti, od 14:00 komentovaná prohlídka v expozici grafiky Muzea
mění pro širokou veřejnost. Pořadem provede
A. Fassatiová a A. Růžičková. tel.: 317 729 113,
www.muzeum-umeni-benesov.cz
T.N.S. a Vernissage
Hudební večer. http://atlasmusicklub.717.cz/
28. 4.
DDM Benešov
9:00 – 14:00
Krajský přebor v šachu dětí do 8 let 2013 info
I. Růžičková, tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
29. 4.
Vícedenní akce
MC Hvězdička
20:00 hod.
Keramický kurz
Keramický kurz pro dospělé. Kurzovné 250 Kč,
lektorka Anna Strnadová. Svou účast nahlaste
prosím na tel.: 737 319 150
nebo [email protected], www.hvezdicka.info
8. 2. – 7. 4.
Muzeum umění
a designu
Jiří Stivím / Fotografie – Málokdo ví, že známý
český hudebník je absolventem pražské FAMU,
oboru kamera. Výstava představuje jeho
fotografickou tvorbu komorním souborem
velkoformátových černobílých fotografií od roku
1959 až do dnešních dnů. tel.: 317 729 113,
www.muzeum-umeni-benesov.cz
7. 3. – 20. 4.
DDM Benešov
09:00 – 12:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.
(úterý – sobota)
Velikonoce a jejich sváteční okruh
Výstava na téma Velikonoce a velikonoční
zvyky, tel.: 317 723 419
Vícedenní akce
Duben
Kultura | 28
8. 4. – 5. 5.
Městská výstavní síň
(budova polikliniky)
11. 4. – 16. 6.
Muzeum umění
a designu
Děti a úsměv – Výstava fotografií přístupná
v otevírací hodiny Městské knihovny.
Fotografie zachycují děti na dětském táboře na
Slapské přehradě. www.knihovna-benesov.cz
11. 4. – 15. 5.
Muzeum umění
a designu
Benešovské bienále – Je pravidelným
pohledem na užší výběr aktuální tvorby
regionu očima jednoho z historiků umění.
Jeho protiváhou je v témže roce připravený
Salon výtvarníků Benešovska, který prezentuje
celé tvůrčí spektrum. Vernisáž proběhne 11.4.
v 17:00. www.muzeum-umeni-benesov.cz
Fenomén vitra
Komorní výstava ze současné produkce značky
Vitra doprovází postupnou reinstalaci stálé
expozice muzejní sbírky designu. Připraveno
ve spolupráci s pražským showroomem
Designpropaganda.
www.muzeum-umeni-benesov.cz
5. 4. – 7. 4.
Jablonná nad Vltavou Víkend s AIERSOFTEM
Víkend v Jablonné nad Vltavou, cena: 400 Kč
(doprava vlastní), info a přihlášky
L. Strachotová.
Pořádá: DDM Benešov, tel. 317 721 911,
603 462 352, www.ddmbenesov.cz
12. 4. – 14. 4.
řeka Sázava
Čistá řeka Sázava
Generální úklid řeky Sázavy od Kácova až do
Pikovic. Dobrovolníci sbírají z lodí i ze břehu
vše, co do řeky nepatří. Je vítána jakákoli forma
pomoci.
Přihlášky a info: Bohuslava Zemanová, tel.:
723 881 081, [email protected]
Pořádá: Posázaví, o.p.s., www.posazavi.com
19. 4. – 20. 4.
DDM Benešov
Aprílové nocování – Pro děvčata od 1. do 9.
třídy, čekají vás hry, soutěže, výroba dárku pro
potěšení (práce s pedigem) a přespání v DDM,
cena: 80 Kč (večeře, snídaně, materiál), info
a přihlášky I. Růžičková a M. Rýdlová.
tel. 317 721 911, 603 462 352,
www.ddmbenesov.cz
20. 4. – 21. 4.
skleník v Růžové
zahradě
2. 4. – 30. 4.
Městská knihovna
Benešov
Plán obnovy zeleně v Benešově
Výstava představí další dvě části plánované
revitalizace zeleně v Benešově.
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Mezinárodní den památek a historických sídel
Vstup do skleníků v Růžové zahradě zámku
Konopiště je v těchto dnech zdarma.
Pořádá: Zámek Konopiště,
www.zamek-konopiste.cz
26. 4. – 28. 4.
Jablonná nad Vltavou Taneční víkend
14:30 – 16:30
Víkend v Jablonné nad Vltavou (Hip-hop,
Break-dance…), pro členy zájmového kroužku
DDM i ostatní zájemce, cena: 400 Kč (bez
dopravy), informace a přihlášky Mgr. I. Křížková.
Pořádá: DDM Benešov, tel. 317 721 911,
603 462 352, www.ddmbenesov.cz
26. 4. – 28. 4.
Park zámek
Konopiště
KONOPIŠTĚ OPEN 2013
Mistrovství ČR v discgolfu
OPTIK VISIO
J A N A F U L Í N O VÁ
Benešov, Malé náměstí 1700, tel./fax: 317 722 026
Benešov, Dukelská 2190, tel.: 317 721 960
Vlašim, Žižkovo náměstí 245, tel.: 317 845 116
Vlašim, Lidická ulice, tel.: 317 701 340
www.optikvisio.cz
Kultura | 29
Březnové nejvýznamnější události
1. 3. 145. výročí narození Žofie Chotkové – V zámecké
kapli sv. Huberta na Konopišti se uskutečnil vzpomínkový
večer, kterým provedla Mgr.Jana Sedláčková a o hudební
doprovod se postaral Ctirad Sedláček.
Komorní soubor Los Rumberos zahrál v Restauraci Peron – hudební vystoupení skupiny, která má na repertoáru afro
kubánskou hudbu. Celý večer se tak nesl v rytmu salsy.
Benešovští turisté opět zamířili na svou tradiční vycházku
KČT tentokrát na Prahu – po modré značce přes Dubeč,
Podvěský rybník do Uhříněvsi.
Premiéra nového propagačního animovaného filmu města
Benešov „Hvězdy nad Benešovem“ proběhla v čajovně U
Veselé konvičky.
Festival Expediční kamera hostila čajovna U Veselé konvičky.
K vidění byly filmy s tématikou dobrodružství, divokou přírodou
či s extrémními sporty.
Velikonoční – místo školky do knihovny – V Městské
knihovně Benešov, v dětském oddělení uspořádali pro děti hry
a čtení pohádek.
Jedno světlo v Muzeu umění a designu Benešov provedla
A. Fassatiová komentovanou prohlídku k právě probíhající
výstavě.
Česká inteligence – přednáška a beseda, na které vystoupil známý spisovatel a publicista, autor knihy Česká inteligence
Pavel Kosatík, v Muzeu umění a designu Benešov.
2.3.
4.3.
6.3.
7.3.
V Muzeu Podblanicka byla zahájena výstava Velikonoce,
sváteční okruh, na kterém si návštěvnicí mohli prohlédnout liturgické předměty, které se používají při velikonočních obřadech
(výstava potrvá do 20. dubna).
Benešovská diabolka – II. kolo soutěže pro děti ze
střeleckých kurzů a oddílů zavítala do Domu dětí a mládeže
Benešov.
Matylda zasahuje aneb povídačky naší kočky – V
Městském divadle Na Poště zahráli pohádku pro nejmenší
diváky.
Podivní společnici – Divadelní spolek Svatopluk
představil hru na motivy pohádek O. Henryho, Městské
divadlo Na Poště.
První dámy českého folku a country vystoupily v KD
Karlov, Věra Martinová, Pavla Jíšová s dcerou Adélou.
Fórum, neformální setkání benešovských architektů,
studentů architektury a laické veřejnosti se odehrálo v Muzeu
umění a designu Benešov.
Nordic walking výlet - účastnici se vydali na výlet
spojený s velikonočně laděnou výstavou ve skanzenu lidové architektury v Přerově nad Labem
V rámci festivalu Jeden svět v Muzeu umění a designu
promítaly filmy pro školní mládež, žáci základních škol
Na pohádku pro nejmenší diváky s názvem Hrnečku
vař, pozvali do Auly Gymnázia
9.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
18.3.
20.3.
Odrazy a doteky života ve fotografii Jiřího Stivína, podvečer
na výstavě, který byl věnovaný autorovi a jeho hudbě, Muzeum
umění a designu Benešov.
Jarní podvečer s verši Vladimíra Janovice, Café
Na Slovíčko, s autorem rozmlouval Pavel Hoza a recitoval
František Kreuzman.
V Muzeu umění a designu Benešov probíhal
filmový festival Jeden svět Benešov.
Pomoc konopišťskému parku – již tradiční pátá brigáda pro konopišťský zámecký park.
Okresní finále ve vybíjení Preventan Cup kraloval ve
sportovní hale při Základní škole Benešov, Jiráskova 888,
pro žáky 4.a 5.tříd.
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou,
autorkou knihy Utajené životy slavných, Městská knihovna
Benešov.
V Knihkupectví Daniela se konala autogramiáda knihy
Chantal Poullain/Michaela Zinková – Chantal Život na
laně.
Městské divadlo Na Poště uvedlo divadelní hru Šest tanečních
hodin v šesti týdnech, herecký duet o lidské opuštěnosti a neumírající naději s Chantal Poullain a Pavlem Křížem.
Velikonoční jarmark zavítal na Masarykovo náměstí, stánkaři nabízeli perníčky, kraslice, pomlázky a
rozličné zboží.
Prázdninový den v muzeu, zaměstnanci Muzea umění
a designu Benešov pozvali děti strávit svůj volný čas do muzea,
kde mohly vytvářet výrobky, které se týkaly
21.3.
21.-23.3.
23.3.
25.3.
26.3.
27. - 29.3.
28.3.

| 30
Městská policie Benešov
V měsíci březnu 2013 bylo městskou
policií Benešov řešeno následující:
Klub důchodců
V lednu letošního roku proběhla v Klubu
důchodců přednáška na téma „Rakoviny
prsu“, kterou nám přednesla a ukázkově
provedla vyšetření prsu p. Jaroslava Petrová ze spolku ŽAP z Prahy, za spoluúčasti BENKONU z Benešova. Posluchačům se tato poučná přednáška líbila.
V únoru jsme v našem Klubu oslavili
„Masopust“. Mile nás překvapilo vystoupení masek pod vedením Hanky Vaňousové. Přítomným hostům se rejdění
masek velice líbilo a bylo veselo.
Připravila: Samospráva Klubu důchodců

Celkový počet přestupků
474
V blokovém řízení řešeno
221
Postoupeno správnímu orgánu
12
Řešeno domluvou
76
Výzva pro nepřítomného pachatele 157
Stále v řešení
8
Blokovací zařízení nasazeno
31
Zajímavosti:
4.3. asistence při vykazování osoby z vlakové soupravy
12.3. vykázání podnapilé osoby z čekárny
nádraží ČD
14.3. řešení agresivní osoby v ulici Na
Bezděkově – přečin napadení úřední
osoby, předáno OO PČR Benešov
23.3. řešeno napadení osoby v areálu závodiště v Černém lese
společná akce s OO PČR Benešov zaměřená na veřejný pořádek
a dopravu
25.3. pomoc důchodkyni v ulici Na Bezděkově – paní ve velmi pokročilém věku upadla a nemohla se zpět
zvednout, hlídka paní pomohla a na
místo přivolala RZS
Stejně jako v únoru, tak i nyní probíhají
společné hlídky s OO PČR Benešov v prostoru centra města zaměřené na dodržování veřejného pořádku. Jedná se zejména
o páteční a sobotní noční služby.
Dále se strážníci věnují kontrolám noclehárny v objektu Táborských kasáren.
V březnu nebylo zjištěno v tomto objektu
žádné protiprávní jednání.
Data jsou aktuální k 25.3.2013
Chvíle pro oddech | 31
Děti, poznejte a nakreslete
Poznáš, co je to za vláček? Ano, je to benešovský městský červený ekovláček, který jezdí z Benešova do Konopiště
a zpátky.
Už se s ním můžeš i svézt. Zkusíš nám ho nakreslit?
Tak si vezmi papír A4 a můžeš začít kreslit. Namaluj v něm třeba sebe, kamarády nebo svoji rodinu, ale klidně i někoho
úplně cizího.
Ale máme pro tebe ještě jeden úkol….dokážeš spočítat, kolik má vláček doopravdy vagónů? Napiš nám to číslo k tvému
nakreslenému vláčku.
Na obrázek zezadu pak připiš tvoje jméno, adresu, telefonní kontakt a věk. Obrázek nám přineste do 25. dubna 2013 na
Městský úřad Benešov na podatelnu a my ho zveřejníme v galerii dubnových obrázků v galerii dubnových obrázků na
webových stránkách města Benešov (www.benesov-city.cz). Na konci měsíce budeme z došlých obrázků náhodně losovat
tři výherce.
První vylosovaný se může opět těšit na 2 vstupenky na dětské divadelní představení v Městském divadle Na Poště, další
2 výherci obdrží drobné dárky.
Březnová soutěž:
V březnovém čísle Zpravodaje jsme od vás, děti, chtěli nakreslit a napsat jméno zámeckého
konopišťského medvěda.
Celkem nám na Městský úřad Benešov bylo doručeno 23 krásných obrázků, na kterých jste
poznaly medvěda Jiřího ze zámku Konopiště.
Z došlých obrázků jsme náhodně vylosovali 3 výherce. První vylosovanou je Veronika Vintnerová
– 10 let, a ta se může těšit 11. dubna 2013 na dětské divadelní představení „O Perníkovém
dědkovi”. Dalšími vylosovanými jsou: Michaela Vosátková – 8 let a Helena Radochlibová –
11 let, tyto dvě malé dámy obdržely od redakce malé dárky.
Všechny došlé obrázky naleznete na webových stránkách města Benešov (www.benesov-city.cz)
v odkazu Školství, kultura, sport, nájmy.
A abyste věděli, jak to s medvědy na Konopišti vlastně je, trošku vám té medvědí historie přiblížíme:
Již za Lobkoviců (tj. před rokem 1887) se na zámku Konopišti chovali medvědi. Nebylo to sice v hradním příkopu, ale
medvědinec byl v podzámčí.
Teprve František Ferdinand pod východním mostem zbudoval kotce a upravil příkop. Prvního medvěda koupil v Budapešti
za 100 fl.
Na fotografiích z té doby je vidět ve výběhu 5 medvíďat, pravděpodobně z rodu syrských medvědů se světlou srstí.
Min. od 70. let minulého století se v příkopu chovají medvědi ušatí (černí, himalájští).
Od r. 1989 to byli: Tobiáš, Máša, Honza, Kazimír, nyní je to 7letý medvěd Jiří (sv. Jiří byl oblíbeným světcem FF).
Medvědi přes zimu nespí, jsou jen trochu malátnější, pospávají, polehávají. Krmné dávky jsou přes zimu menší.
Při mrazech jsou kotce uzavřené, jakmile vysvitne sluníčko, vrata do výběhu bývají otevřená, aby mohl medvěd ven.
Přes léto má medvěd pořád kotec otevřený, takže záleží jen na něm, jestli vyjde do výběhu nebo zůstane v kotci.
Co medvědi jí:
chleba, ovoce, zelenina, vajíčka, ryby, kuře, granule apod.
Jiřímu by rádi přivedli nevěstu, ale záleží to na tom, jestli se podaří zvětšit výběh (předpisy ochranářů). Projekt je zpracovaný, ale v letošním roce má zámek Konopiště v rozpočtu peníze jen na nejzákladnější údržbu. Pokud se zámku podaří
přesvědčit nějaké sponzory a výběh tak rozšířit, mohli byste se v příštím roce těšit na novou medvědici.
Město Benešov a Kulturní a informační centrum, p.o.
uvádí 22. ročník
Hudebního festivalu
Jaro Josefa Suka
Zahajovací koncert – 25. 4. 2013 od 19.30 hodin, KD Karlov Benešov
PROGRAM:
JOSEF SUK – Pohádka op. 16. Suita z hudby k dramatické pohádce Julia Zeyera Radúz a Mahulena
ANTONÍN DVOŘÁK – Symfonie č. 9 „Z Nového světa“
Severočeská filharmonie Teplice; Dirigent: Norbert Baxa
Sborový koncert – 12. 5. 2013 od 19.30 hodin, Aula Gymnázia Benešov
PROGRAM:
Antonín Dvořák: Ruské písně (výběr), Moravské Dvojzpěvy: Prsten, Šípek
Josef Suk: Deset zpěvů pro ženský sbor na slova lidových písní slovanských s průvodem klavíru na čtyři ruce op.15: Žal, Divná voda
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Exultate Deo; Francis Jean Marcel Poulenc: Exultate Deo;
Henry Purcell: Remember not, Lord, Our offences; Radek Rejšek: Ave Maria; Jan Bernátek: Laudate Dominum;
Zdeněk Lukáš: Pater noster; Antonín Dvořák: Mše D-dur „Lužanská“
Účinkují: Eva Müllerová – soprán, j.h., Sylva Čmugrová – alt, j.h., Ondřej Socha – tenor, j.h., David Nykl – bas, j.h.
Varhany: Vladimír Roubal; komorní orchestr při Strahovském klášteře v Praze, Pěvecký sbor L'Asenzio Praha, sbormistr Ludmila Vacková
Sukův komorní sbor, sbormistr Helena Sochová, Pěvecký sbor benešovských učitelek, sbormistr Tomáš Pergel
Komorní koncert – 22. 5. 2013 od 19.30 hodin, Městské divadlo Na Poště Benešov
JOSEF SUK A JEHO SLAVNÍ ČEŠTÍ PŘEDCHŮDCI – tři století českých skladeb pro smyčcový orchestr
PROGRAM:
JOSEF MYSLIVEČEK – Koncert pro violoncello C dur, Allegro modrato, Grave, Tempo di menuetto
ANTONÍN DVOŘÁK – Cyklus „Cypřiše“ výběr, II. V tak mnohém srdci mrtvo jest, IV. Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí,
X. Nad krajem vévodí lehký spánek, XII. Ty se ptáš proč moje zpěvy
JOSEF SUK – Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35
LEOŠ JANÁČEK – Suita pro smyčce, Moderato, Adagio, Andante noc moto, Presto-Andante-Presto, Adagio, Andante
Účinkují: Brněnští komorní sólisté, Pavel Fajtl – umělecký vedoucí, Jan Škrdlík – violoncello
DOPROVODNÝ PROGRAM:
29. 5. 2013 Výchovný koncert pro žáky základních a středních škol v Benešově
Partneři:
Mediální partneři:
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 230, tel.: 317 726 004, 737 205 534 nebo www.ticketportal.cz
www.kicbenesov.cz • www.benesov-city.cz
Download

Zpravodaj města - duben 2013