Třífázový statický
ELEktroměr
ZE 311
Elektroměr ZE311.Dx je třífázový jedno až čtyřtarifní
elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie
v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.
Přístroj je určen k přímému připojení do rozvodné sítě.
Měří činnou energii ve třídách A nebo B podle norem EN
50470-1 a EN 50470-3 ve směru odběr i dodávka. Jeho
konstrukce je navržena pro připojení do sítě typu TN-C dle
ČSN 33 2000-3.
Tarifní registry elektroměru se ovládají vnitřními hodinami. Naměřené
hodnoty energie (až 4 tarify spotřeby a dodávky, suma energie ve všech
tarifech; max. výkon, počet překročení smluveného příkonu, suma deseti
největších překročení smluveného příkonu) jsou spolu s možnými dalšími
údaji (pokusy o manipulaci s elektroměrem jako je otevření pouzdra nebo
krytu svorkovnice, změna parametrů, detekce vnějšího magnetického pole
apod.) ukládány do paměti a v případě potřeby zobrazovány na LCDD
displeji. Dále je na displeji zobrazen právě aktivní tarif, bargraf indikující
(hrubě) velikost okamžitého měřeného výkonu, směr toku energie (při
obráceném toku bargraf bliká), datum a čas vnitřních hodin apod. Údaje
na displeji rotují automaticky nebo se ovládají pomocí 3 tlačítek, z nichž
jedno je plombovatelné. Elektroměr je vybaven vnitřní baterií, která
udržuje chod vnitřních hodin a umožňuje odečet údajů z displeje i při
přerušení napětí v rozvodné síti.
Elektroměr může být vybaven záznamníkem profilu zátěže.
Elektroměr je standardně vybaven optickým rozhraním a může být
vybaven impulsním výstupem typu S0 a komunikačním rozhraním RS485.
Může být také vybaven integrovaným výstupem pro ovládání externího
silového stykače řídícího připojení resp. odpojení určitých elektrických
spotřebičů.
Tato řada elektroměrů byla schválena Certifikátem o schválení typu
měřidla č. 0115-CS-C017-08 ze dne 15. května 2008 a byla jí udělena
notifikovanou osobou č. 1383 značka schválení typu TCM 221/09 –4591.
Před udělením značky schválení (TCM), byla tato řada elektroměrů
podrobena zkouškám, které potvrdily soulad s normami: ČSN EN 50470-1;
ČSN EN 50470-3 ČSN EN 62056-21; ČSN EN 62053-31 Část 31; DIN
73857 – 3; DIN 73857 – 5. ČSN EN 62059-41, Část 41; a Nařízení vlády
NV 464/2005 Sb.
Technická specifikace č.: C - 7 • 24 • 15, 08-10-2013
Technické parametry
Měření
činná energie v třífázové čtyřvodičové síti, měření importu i exportu energie. Možnost zobrazení součtu
absolutních hodnot obou (A = |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|+|-AL1|+|-AL2|+|-AL3|) nebo zobrazení jen importu
energie (A = |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|).(export energie není zobrazen – rovněž zkušební LED nevysílá
impulzy příslušející exportu energie). Možnost měření profilu zátěže.
Měřicí metoda
statický elektroměr s bočníky nebo s proudovými transformátory na proudovém vstupu
Třída přesnosti
A nebo B
Izolace zapouzdřeného přístroje
ochranná třída II
Stupeň krytí
IP 54
Jmenovité napětí Un
3 x 230/400 V
Rozsah provozního napětí
0,75 Un až 1,15 Un
Referenční kmitočet
50 Hz
Náběhový proud (Ist)
15 mA, 20 mA, 25 mA
Minimální proud (Imin)
200 mA, 250 mA
Referenční proud (Iref)
5A
Maximální proud (Imax)
60 až 100 A (s krokem po 5 A) (90 až 100 A pouze verze s proudovými bočníky)
Spotřeba v napěťovém obvodu
- činný příkon při Un
≤ 0,8 W
- zdánlivý příkon při Un
≤ 8 VA
Spotřeba v proudovém obvodu
≤ 0,01 VA při (Iref)
Rozsah displeje
8 celých míst
Rozlišení energie zobrazené na LCD
1 kWh, resp. 0,1; 0,01 nebo 0,001 kWh
Konstanta elektroměru
1 000 imp/kWh
Zkušební výstup
LED (viditelné spektrum)
Signalizace registrace elektroměru při zatížení indikace výkonu
a směru toku energie
optická - integrovaná v displeji, proporcionální zobrazení
Rozhraní:
A. Optické výstupní rozhraní
IR rozhraní odečet dle ČSN EN 62056-21
B. Impulsní výstup (pro měření el. energie) - variantně
impulsní zařízení třídy A dle ČSN EN 62053-31
Označení svorek impulsního výstupu
svorky 20(+) a 21(-)
Konstanta výstupu S0 – otevřený kolektor
100 imp/kWh, 500 imp/kWh, 1 000 imp/kWh
Napájecí napětí
jmenovité 24 Vss, max. 30 Vss
Maximální proud
5 až 15 mAss
C. Elektrické výstupní rozhraní RS485 - variantně
odečet dle ČSN EN 62056-21
Označení svorek rozhraní RS485
svorky 20(B) a 21(A)
Průměr vrtání proudových připojovacích svorek
min. Ø 6,8 mm, variantně Ø 9,6 mm
Provedení připojovacích šroubů ve svorkovnici
kombinovaný křížový PZ /S2
Provedení plombovacího šroubu v krytu svorkovnice
kombinovaný křížový PZ /S1 Ø vrtání 2,5 mm
Pomocné svorky
přístroj obsahuje pomocné svorky 2, 5, 13, 15, 20 a 21, které umožňují spolehlivé zapojení jednotných
vodičů o průřezu 0,75–2,5 mm2 s prostupem vodiče Ø 3,5 mm2
Hmotnost
1,1 kg
Vnější rozměry včetně krytu svorkovnice
š. 174 x v. 263 cm
Uchycení na kříž
vodorovně 150 mm; svisle 210, 220 nebo 230 mm
Pracovní a skladovací teplota
-40 °C až +70 °C
Čitelné zobrazení hodnot
-33 °C až +60 °C
Technická specifikace č.: C - 7 • 24 • 15, 08-10-2013
a -40 °C až +75 °C
Základní funkční charakteristiky
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ž 4 tarifní registry
a
univerzální definice tarifních (příp. reléových) spínacích programů
detekce ovlivňování měření a záznam do registru událostí (vnější magnetické pole, otevření krytu elektroměru a svorkovnice apod.)
indikace nesprávného připojení, obráceného sledu fází
možnost přepnout do režimu zobrazování energie až na 3 desetinná místa
registrace výkonových maxim
možnost odečtu elektroměru při výpadku napájení
záznamník událostí, historických dat a profilu spotřeby
samodiagnostika
Zapojení svorkovnice
Možné varianty (svorka 2, 5 a 8 nemusí být osazena u žádné z variant v případě měřícího prvku bočníku):
Elektroměr s proudovými bočníky
Elektroměr s proudovými bočníky a RS485
Elektroměr s proudovými transformátory
a RS485
Elektroměr s interním napájením
(z fáze L1) RS485
Elektroměr s proudovými bočníky, pomocnými
napěťovými svorkami a reléovým výstupem
Elektroměr s proudovými bočníky, pomocnými
napěťovými svorkami, reléovým výstupem a s
aktivní RS485 (s interním napájením z fáze L1)
Legenda:
1
vstup fáze L1
2
napětí L1
3
výstup fáze L1 – silová svorka - Imax - 100 A
4
vstup fáze L2
5
napětí L2
6
výstup fáze L2 – silová svorka - Imax - 100 A
7
vstup fáze L3
8
napětí L3
9
výstup fáze L3 – silová svorka - Imax - 100 A
10, 11, 12
nulový vodič N
13, 15
svorky přepínání tarifů, variantně
svorky rozhraní RS485 – 13 (B), 15 (A)
20, 21
svorky impulsního výstupu S0 - 20 (+), 21 (-), variantně
svorky rozhraní RS485 – 20 (B), 21 (A) variantně kontakty spínacího relé
Technická specifikace č.: C - 7 • 24 • 15, 08-10-2013
Popis displeje
Elektroměr typu ZE 112 je vybaven LCD displejem. Pracovní teplota, rozsah pro správnou funkci je -33°C až +60°C. Po připojení elektroměru
k elektrické síti proběhne trvalé podsvícení a cca 8 s test všech segmentů LCD displeje.
Orientační hodnoty proudu v každé fázi (celkového výkonu ve všech fázích) indikované segmenty bargrafu:
segment 1
rozběhový výkon
segment 5
2,23 A (1536 W)
segment 2
0,035 A (24 W)
segment 6
8,90 A (6144 W)
segment 3
0,14 A (96 W)
segment 7
35,60 A (24 576 W)
Bargraf na LCD displeji vždy orientačně indikuje velikost okamžitého součtového výkonu ve všech fázích. Je-li proud (ve všech fázích
současně) pod rozběhovou hodnotou, bargraf se nezobrazuje. Bargraf bliká, pokud převažuje dodávka nad spotřebou. Dodávku v jednotlivých
fázích indikují symboly přítomnosti napětí (L1, L2, L3).
Symboly fází (L1, L2, L3) indikují stav připojení elektroměru takto:
●●
●●
●●
●●
1, L2, L3 trvale zobrazeny - elektroměr správně připojen, všechny fáze přítomny,
L
kterýkoliv nezobrazen - chybí příslušná fáze,
zobrazení rotuje L1→ L2 → L3 - všechny fáze přítomny, nesprávné pořadí fází,
bliká bargraf a L1 nebo L2 nebo L3 - v příslušné fázi je opačný směr toku energie (dodávka).
Rozměrový náčrt
ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika
Tel.: +420 499 907 111, fax: +420 499 907 497
E-mail: [email protected], http.: //www.zpa.cz
Technická specifikace č.: C - 7 • 24 • 15, 08-10-2013
Download

Technická specifikace ZE 311