Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
ZÁPIS
z 1. části jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace,
konané dne 22. listopadu 2012 v Třeboni
Odpolední část valné hromady asociace zahájil její prezident Ing. Stanislav Adamec, který
přivítal hosty a informoval o odpoledním programu jednání valné hromady.
K jednotlivým vystoupením:
Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR promluvil o hospodářské
politice vlády a také o snaze SP ČR tuto politiku pozitivně ovlivňovat především v oblasti
infrastruktury, výzkumu, vývoje a inovací a proexportní politiky. Jako krok správným směrem
pro podporu exportu je také transparentní a nepolitické obsazení agentur pro podporu
obchodu a zejména České exportní banky a pojišťovací společnosti EGAP. Ing. Hanák také
dobře hodnotil spolupráci s MPO a ministrem Martinem Kubou. Podnikatelské mise
ve spolupráci SP ČR a MPO do zemí prioritního zájmu, především směrem na východ, jsou
hodnoceny jako mimořádně úspěšné. Co se týče úrovně technického vzdělávání,
je projednáváno na všech úrovních. SP ČR v oblasti odborného vzdělávání bude
spolupracovat i na krajské úrovni s Asociací krajů. Jedna z oblastí, kde se dlouhodobě nedaří
nalézt společnou řeč s vládou, je snížení spotřební daně z PHM. Stejným problémem jsou
ceny elektrické energie, které snižují konkurenceschopnost českého průmyslu. O snížení
dopadů zvýšení cen vlivem OEZ nyní SP ČR připravuje podklady a jedná s hospodářským
výborem PS Parlamentu ČR.
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR promluvil o spolupráci SP
ČR a MPSV po nástupu nové ministryně v oblasti úrazového pojištění. Dále informoval
o spolupráci SP ČR v oblasti duálního školství, na které bylo vyčleněno cca 102 mil. Kč.
Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky MPO vystoupil na téma „Státní
energetická koncepce ČR“. Státní energetická koncepce (SEK) se řídí zákonem č. 406/2000
Sb. a je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let, který vyjadřuje cíle státu
v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského
rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních
energetických koncepcí. Návrh SEK zpracovává MPO a předkládá jej ke schválení vládě. Jeho
naplňování vyhodnocuje MPO nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení
informuje vládu. Poslední SEK, kterou vláda schválila, byla v r. 2004, její aktualizace pak 8. 11.
2012. Mezi hlavní priority SEK patří optimální mix zdrojů, dosažení energetické efektivnosti,
úspory energie, rozvoj síťové infrastruktury, podpora výzkumu a vývoje, podpora
technického školství. Diskuze k tomuto tématu byla zaměřena k průmyslovému výzkumu,
kam se poděl SET plán, zda se zvažují ofsety a ke snížení cen elektřiny dotací z prodeje
emisních povolenek.
Pavel Roman, vedoucí korporátní komunikace Bosch Group, viceprezident ČNOPK vystoupil
s prezentací na aktuální téma nedostatku kvalitních absolventů technických oborů na trhu
práce. Informoval také o projektu „POSPOLU“ (Podpora spolupráce škol a firem
se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), který je financován z fondů EU (ESF).
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 1
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
V současné době je do tohoto projektu zapojeno společně 24 škol a firem ve 12 krajích.
Rozpočet projektu činí 106 mil. Kč. Délka projektu je stanovena na období 12/2012 – 8/2015.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA, ředitel FCC průmyslové systémy vystoupil s prezentací izraelské
technické univerzity TECHNION (Israel Institute of Technology), kterou získal při svém pobytu
na této universitě. Zmínil se o vysokém procentu špičkových absolventů různých technických
oborů. Významné světové firmy jako např. Microsoft, Intel, HP, Philips, Google zakládají svá
R&D centra v blízkosti univerzity Technion. Celá prezentace je k dispozici na webu ElA.
Prezentace členských společností
Gebauer and Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. Mikulov – Michaela Novohradská, Bc. – HR
manager
Společnost založená v r. 1940 s hlavním sídlem ve Vídni. Má celkem 5 výrobních závodů
(Poysdorf, Linec, Mikulov, Bangalore, Balti), ve kterých pracuje celkem přes 2.000
zaměstnanců. Celkový obrat společnosti je cca 360 mil. EUR. Společnosti vyrábí různé druhy
kabelů a vodičů, má také svoji vývojovou a konstrukční kancelář pro severoamerický
automobilový průmysl. Spolupracuje s významnými firmami v oblasti automobilového
průmyslu jako např. Audi, BMW, Jaguar, Porsche, VW. Celá prezentace společnosti
je k nahlédnutí na webu asociace.
Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie – Milan Marek a Martin Libenský
Vzdělávací ústav, který se specializuje na oblast vzdělávání a koordinace v různých oblastech
bezpečnostních strategií – průmyslová špionáž, opatření proti praní špinavých peněz, oblast
IS/IT/CT. Prezentace společnosti je umístěna na webu asociace.
Blumenbecker Prag, s.r.o. – Ing. Vladimír Lhotský – generální ředitel
Společnost se zaměřením na průmyslovou automatizaci, která působí v různých oborech
průmyslu – automobilový, papírenský, zpracování hornin. Společnost dále dodává dílenské
potřeby pro kompletní vybavení montážních a výrobních firem a učilišť. Společnost je velmi
aktivní v oblasti průmyslového výzkumu. Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně získala společnost Blumenbecker ocenění za robotické pracoviště, kdy je úspěšně
řešen problém výběru náhodně uložených komponent v omezeném prostoru – bedně. Celá
prezentace je umístěna na webu asociace.
Po prezentaci členských společností byl program valné hromady vyčerpán. Ing. Adamec
poděkoval všem přítomným za pozornost a jednání valné hromady ukončil. Následovalo
pozvání na společný raut spojený s ochutnávkou vín od p. Plešingra. V rámci večerního
programu proběhla přednáška analytika Raiffeisenbank pana Ing. Aleše Michla.
V Třeboni, 22. 11. 201
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 2
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
ZÁPIS
z 2. části jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace,
konaného dne 23. 11. 2012 v Třeboni
Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu asociace.
Program jednání valné hromady
1. Zahájení, volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise, schválení
programu jednání valné hromady a schválení volebního řádu pro volby
představenstva a dozorčí rady asociace.
2. Plnění programového prohlášení asociace.
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace
za období 1–10/2012 a o stavu členské základny.
4. Volby členů představenstva a dozorčí rady asociace na další funkční období.
5. Přestávka, v průběhu které dojde k prvému jednání nově zvolených orgánů.
6. Seznámení s výsledky voleb.
7. Přednesení nového programového prohlášení představenstva (na léta 2013 – 2015).
8. Informace o kolektivním vyjednávání s OS KOVO pro rok 2013 – 2014.
9. Informace o činnosti dceřiné společnosti RETELA s.r.o.
10. Informace o činnosti sektorové rady pro elektrotechniku.
11. Informace o projektu OPLZZ, který probíhá v asociaci.
12. Zpráva o prezentačních akcích asociace.
13. Návrh rozpočtu asociace na rok 2013 a stanovení členského příspěvku.
14. Různé.
15. Přijetí usnesení a závěr.
Ad 1)
Jednání zahájil Ing. Stanislav Adamec, který přivítal členské organizace a hosty a předal další
řízení valné hromady viceprezidentovi asociace Ing. Pavlu Priorovi.
Valná hromada schválila:
 Mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Michal Mika, Ing. Vladimír Kysela, Ing.
Tomáš Nepustil
 Návrhovou komisi ve složení: Ing. František Hála
 Ověřovatele zápisu: Bořivoj Bohuslav
 Program valné hromady
 Volební řád
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 1
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
Zástupce mandátové komise Ing. Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 54,54%
mandátů s hlasovacím právem, čímž je valná hromada usnášeníschopná.
Ad 2)
Ing. Adamec podal informaci o plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení, kde
zhodnotil celé období, na které bylo toto programové prohlášení přijato. Programové
prohlášení se podařilo uspokojivě naplnit ve všech směrech s výjimkou posilování členské
základny. K tomu byla přijata celá řada úkolů, nicméně cíle v této oblasti se nepodařilo
dosáhnout. Celá zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Ad 3)
Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za
období roku 2012 a o stavu členské základny přednesl její předseda Ing. Jiří Kohout.
Informoval o pohledávkách z nezaplacených příspěvků, které činí 435 tis. Kč. Předběžný
výsledek hospodaření asociace v roce 2012 ukazuje, že se podaří naplnit stanovený rozpočet.
Celá zpráva včetně tabulkové části plnění rozpočtu 2012 je přílohou č. 2 tohoto zápisu
Ředitel asociace Ing. Hýbner vystoupil s návrhem na podmínečné vyloučení těch společností,
které do konce roku 2012 nezaplatí členské příspěvky. Jedná se o tyto společnosti: CESA
Engineering a.s., ERA Components s.r.o., Mivvy a. s., ÚVR, Pike Automation spol. s.r.o, ZPA
Brno.
Ad 4) – Ad 6)
Ing. Prior přednesl návrh kandidátů do představenstva a do dozorčí rady asociace. Uvedl, že
do představenstva není vyčerpán plný počet 15 kandidátů z důvod, že z kandidátky byl
vypuštěn generální ředitel Siemens s.r.o. vzhledem k odchodu z asociace. Proto toto místo
bude v případě nenavržení dalšího kandidáta obsazeno později kooptací. Protože nebyly
vzneseny doplňující návrhy, bylo přistoupeno k volbě aklamací.
Kandidáti do představenstva na volební období 2013 - 2015
Ing. Otto Daněk, generální ředitel ATAS elektromotory Náchod, a.s.
Ing. František Hála, předseda představenstva TESLA, akciová společnost
Ing. Jiří Holoubek, předseda představenstva ELCOM, a.s.
Ing. František Hrda, předseda představenstva Minerva Boskovice, a.s.
Ing. František Hýbner, sekretariát asociace
Jiří Konečný, předseda představenstva ELKO EP, s.r.o.
Pavel Koutník, předseda představenstva Elektroprim – Koutník, a.s.
Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.
Ing. Vladimír Kysela, viceprezident ABB s.r.o.
Ing. Michal Mika, jednatel GAMA IMAGING, s.r.o.
Ing. Pavel Prior, ředitel a předseda představenstva PROSPEKSA a.s.
Ing. Roman Schiffer, generální ředitel OEZ s.r.o.
Ing. Zdeněk Stuchlík, generální ředitel ZPA Smart Energy a.s.
Ing. Martina Turpin, MBA, ředitelka DINASYS, s.r.o.
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 2
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
Kandidáti do dozorčí rady na volební období 2013 – 2015
Ing. Stanislav Adamec, jednatel a ředitel FVE BS s.r.o.
Ing. Jiří Kohout, jednatel společnosti Schmidt a Schmidt s.r.o.
Ing. Dagmar Negrová
Hlasování: 100 % přítomných hlasů pro zvolení navržených kandidátů.
Poté předsedající valné hromady Ing. Prior vyhlásil krátkou přestávku, aby mohla
proběhnout ustavující schůze nově zvoleného představenstva.
Představenstvo jednomyslně zvolilo prezidentem asociace Ing. Jiří Holoubka. Do funkce 1.
viceprezidenta byl zvolen Ing. Vladimír Kysela, do funkce dalších viceprezidentů byli zvoleni
Ing. Pavel Prior a Ing. František Hýbner. Za čestného člena představenstvo navrhuje Ing.
Stanislava Adamce.
Ing. Hýbner oznámil valné hromadě, že požádal představenstvo o uvolnění z funkce ředitele
asociace z důvodu, že v roce 2013 začne pobírat starobní důchod. Do funkce nového ředitele
asociace byl jmenován Ing. Jan Prokš, PHD., s účinností od 1. 1. 2013. Ing. Hýbner zůstává i
nadále zaměstnancem asociace.
Ing. Prior informoval valnou hromadu, že novým předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing.
Stanislav Adamec.
Ad 7)
Návrh nového programového prohlášení přednesl nově zvolený prezident Ing. Jiří Holoubek.
Zdůraznil, že v nadcházejícím období chce asociace posílit svoji zaměstnavatelskou roli
s důrazem na lobby v oblasti pracovního práva a zaměstnavatelských svazů, dále pak
v oblasti podnikatelské. Valná hromada schvaluje programové prohlášení 100 % přítomných
hlasů.
Celý text programového prohlášení je přílohou č. 3 tohoto zápisu a stává se vedle stanov
zásadním dokumentem pro činnost asociace v následujícím tříletém období.
Ad 8)
Informaci o kolektivním vyjednávání přednesl Ing. Stanislav Adamec. Zatím nedošlo k dohodě
mezi OS KOVO a zástupci zaměstnavatelů. Proběhla diskuze, jaké jsou možnosti členských
společností asociace v nominálním nárůstu mezd. Bylo konstatováno, že KSVS, která by
zvýšila nominální mzdu o polovinu plánované inflace (cca 1,5%), by již pro většinu firem byla
velmi obtížně přijatelná a nebyla by reprezentativní. Další kolo jednání proběhne v prosinci.
Skupina pro vyjednávání KSVS je navrhována v tomto složení:
Ing. Stanislav Adamec, jednatel a ředitel FVE BS s.r.o.
Ing. David Bečvář, generální ředitel TES VSETÍN s.r.o.
Ing. Jiří Holoubek, prezident asociace
Bc. Tomáš Houser, personální ředitel ZPA Smart Energy a.s.
JUDr. Stanislav Klimeš, člen expertního týmu pro legislativu SP ČR
Ing. Karel Pistulka MBA, personální ředitel Panasonic AVC Networks
Czech,s.r.o.
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 3
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
Ing. Jan Prokš, Ph.D., zástupce ředitele asociace
Ing. Iveta Valentová, personální ředitelka ABB s.r.o.
Mgr. Hynek Vrbický, personální ředitel OEZ s.r.o.
Valná hromada schvaluje složení vyjednávací skupiny 100 % přítomných hlasů.
Ad 9)
K činnosti dceřiné společnosti RETELA, s.r.o. přednesl zprávu Ing. J. Vladík, a to s těmito
hlavními body:
 počet klientů zůstává konstantní nad 1 000,
 kladný hospodářský výsledek dává záruku splnění očekávaných podmínek na garance,
rezervy a vlastní kapitál společnosti dle nového zákona při transformaci Směrnice
2012/19/EU z července letošního roku,
 je zaznamenána pozitivní změna v postojích při hledání společné koexistence funkčních
kolektivních systémů.
Ad 10)
Mgr. Hynek Vrbický informoval valnou hromadu o činnosti sektorové rady pro
elektrotechniku. Sektorová pokračuje v zajišťování analýzy dílčích kvalifikací a definicí pro
ověřování kvalifikací a materiálů pro přípravu sektorových dohod. Zdůraznil význam činnosti
sektorových rad, což dokumentoval množstvím osob, které již systému využili k získání
profesní kvalifikace. Činnost sektorové rady bude pokračovat i v roce 2013.
Ad 11)
Zprávu o projektu OPLZZ (Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost) přednesl Ing.
Jan Prokš. Projekt byl prodloužen do 9. 6. 2013. Ukončování projektu sebou ponese zvýšenou
administrativu. Pokuta, která byla stanovena MPSV ve výši 232.000,- Kč za pochybení ve
výběrových řízeních, byla FÚ potvrzena. Proti rozhodnutí se asociace odvolá a požádá o
prominutí pokuty.
Celá zpráva o projektech v rámci asociace tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Ad 12)
Informaci o prezentačních akcích podal Ing. Jan Prokš. Letošní rok zhodnotil z hlediska
absolvovaných a realizovaných akcí jako velmi úspěšný. Společné účasti na akcích jak
v zahraničí, tak i v tuzemsku byly letos rekordní i díky poskytovatelům různých druhů
podpory (MPO, HK).
V roce 2013 bude situace složitější z důvodu pozastavení projektu „Speciální výstavy a
veletrhy“. Z tohoto důvodu přicházíme o možnost realizace 3-4 zahraničních veletrhů. Pro
příští rok máme slíbené 2 akce, které budou dotovány ze státní podpory – Elektro Moskva
v červnu 2013 a Power Kazachstan v říjnu 2013. Celá zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu
S prezentací nového veletrhu Eurotrans, který se bude konat 11. - 14. 9. 2013 v Brně,
vystoupil ředitel MSV Ing. Jiří Rousek. Jedná o mezinárodní dopravní veletrh propojující
dopravní tématiku do jednoho celku, a který je zaměřen zejména na vystavovatele ze zemí
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 4
Českomoravská elektrotechnická asociace
Doudlebská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
Fax: +420 261 213 624
www.electroindustry.cz
Střední a Východní Evropy. Veletrh se bude konat každý lichý rok. Veletrh Eurotrans vznikl
sloučením veletrhů Autotec, Reil-Tec, Žel-Rail a Transport a logistika.
MSV v roce 2013 se bude konat v termínu 7. - 11. 10. 2013.
Celá prezentace je umístěna na webu asociace.
Ad 13)
Návrh rozpočtu a platebního řádu pro r. 2013 přednesl předseda DR Ing. Jiří Kohout.
Rozpočet je opět sestaven jako vyrovnaný. Hlavní část příjmů tvoří i nadále členské
příspěvky, dále dotace z projektů (zejména OPLZZ). Platební řád pro r. 2013 zůstává na
úrovni minulých let.
Návrh rozpočtu tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Platební řád pro r. 2013 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
Ad 14)
Ing. Hýbner vyzval přítomné členy k zapojení do veletrhů formou společných stánků
s asociací, jak na MSV 2013, tak i na EUROTRANS. Například i malou plochou a formou
grafických panelů.
Ad 15)
Návrh usnesení valné hromady přednesl Ing. František Hála. Po částečném doplnění valná
hromada schválila usnesení jednomyslně. Usnesení valné hromady je uvedeno v příloze č. 8
tohoto zápisu.
V Třeboni, 23. listopadu 2012
Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace
Za správnost:
Ing. Jiří Holoubek, v. r.
prezident asociace
Přílohy:
1. Zpráva prezidenta asociace o plnění programového prohlášení.
2. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za
období roku 2012 a o stavu členské základny.
3. Programové prohlášení na léta 2013 – 2015
4. Zpráva o projektech
5. Zpráva o prezentačních akcích asociace
6. Návrh rozpočtu na r. 2013
7. Platební řád na r. 2013
8. Usnesení valné hromady přijaté dne 23. 11. 2012 v Třeboni
zaměstnavatelský svaz evidovaný u MV ČR pod čj. VSC/1-9615/92-E ze dne 15. 1. 1992
IČO 45246327, DIČ CZ45246327
strana č. 5
Download

Zápis z valné hromady - Českomoravská elektrotechnická asociace