JAN POLÁČEK
Lidové písně
z Hané I.-III.
Albert, Boskovice 2010–2011,
552 s., 456 s., 440 s.
Když byl JUDr. Jan Poláček v roce 1929 jako
úředník státní správy přeložen do Prostějova, měl již za sebou pozoruhodné sběratelské
výsledky na Slovácku. Časem se i v novém
působišti zaměřil na lidové písně užšího i širšího Prostějovska a vytvořil tak dosud nepřekonaný fond hanáckého písňového folkloru, o to
významnější, že klasičtí celomoravští sběratelé
věnovali Hané pozornost jen mizivou. Tyto tři
svazky představují výsledky celého Poláčkova
hanáckého sbírání.
První dva jsou reprinty těch, které již byly vydány v šedesátých letech minulého století péčí tehdejších kulturních středisek v Brně a Kroměříži.
První z nich je doplněn úvodním slovem editora
všech tří svazků, jímž je sběratelův syn Ing. Jan
Poláček, a zasvěcenou pětistránkovou studií
Marty Toncrové Hanácká lidová píseň v díle
Jana Poláčka. Ke druhému svazku jsou v jeho
závěru připojena errata, vztahující se však k dílu
třetímu (viz dále).
Skutečnost, že oba svazky byly vydány jakožto reprinty, zajisté lahodí nostalgickým očím
pamětníků, k nimž se originály v době jejich
vydání pro nízký náklad nedostaly. Bohužel se
tak promeškala příležitost doplnit chybějící číslování písní, jejichž identifikace se dosud mohly
opírat jen o údaje příslušných stran. V reprintech však bylo i toto původní stránkování vyne-
112~ 113
cháno a nahrazeno toporným prostránkováním
celých svazků, zahrnujícím i dodatečné nově
přidané texty. Ve druhém svazku je relativně
lineární vztah mezi původním a novým stránkováním navíc zkomplikován tím, že Poláček
do originálu řadu písní ve zřejmém chvatu
dodatečně vsouval (strany 27a, 28a, 56a apod.),
snad proto, že se tehdy jeho život již nachyloval
(zemřel v roce vydání svazku).
Tištěná reedice by mohla rovněž odstranit některé další prohřešky originálu: absenci textů
prvních slok v textových sloupcích, technické
nedokonalosti cyklostylu a strojopisu, praporky
u tzv. prolamovaných osmin apod.
Zcela odlišná je geneze třetího svazku. Má
doplňovat předchozí dva reprinty o zápisy
za života sběratelova nevydané. Tento legi-
RECENZE
události
recenze
timní záměr však přinesl úskalí, které vyvstalo, když editor přinesl celý již vytisknutý
svazek na Katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci se žádostí
o doporučení k vydání. Jeho výsledkem však
byl obsáhlý seznam nezbytných korektur. Ty
však editor neprovedl, údajně kvůli časovému naléhání ze strany vydavatele, a jejich
seznam bez dalšího skryl do závěru II. svazku
coby jakási anonymní errata (o rozsahu sedmi stran). Výsledkem je III. svazek s mnoha
redakčními nedodělky, přičemž na existenci
oněch externích errat není uživatel na místě
ani upozorněn. Vlastnící originálních vydání
prvých dvou svazků si tento třetí svazek většinou asi jen přikoupí a pak mohou jen zírat.
S čistým svědomím lze kladně hodnotit pouze prvé dva svazky této edice. Třetí svazek měli
vydavatelé a sponzoři raději svěřit – již z úcty
k Poláčkovu sběratelskému dílu – příslušnému odbornému pracovišti. V takových situacích by neměly mít lokální, osobní ani rodinné
vazby přednost před věcně i eticky náležitým
přístupem.
Kamila Dolečková
opus musicum 5/2012
Download

Lidové písně z Hané I.-III.