X V I I . R O Č N Í K
Jak se zaregistrovat? | How to register?
Navštivte: | Visit: www.retail21.cz/summit
2 01 1
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:
REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
Máte-li zájem o účast na konferenci, přihlaste se laskavě on–line prostřednictvím
www.retail21.cz/summit co nejdříve, nejpozději však do 11. 1. 2011.
Alternativně se lze příhlásit prostřednictvím faxu – formulář ke stažení
naleznete též na adrese www.retail21.cz/summit odkaz Registrace.
If you are interested in attending the conference, we kindly ask that you register
online via www.retail21.cz/summit as soon as possible. The registration deadline is
January 11th, 2011. You can also register via fax by downloading the form at
www.retail21.cz/summit under the registration link.
KONFERENČNÍ VLOŽNÉ:
CONFERENCE FEE:
Konferenční poplatek za účastníka po celou dobu konání konference činí
15.900,- Kč (+20 % DPH), tj. celkem 19.080,- Kč, a pokrývá stravování
a občerstvení zajištěné v rámci konference, ne však případné náklady
za parkování a ubytování. Všechny formy registrace zahrnují automaticky
účast na slavnostním večeru konaném dne 1. 2. 2011.
Konferenční poplatek za účastníka na jeden den konference činí 11.900,- Kč
(+ 20 % DPH), tj. celkem 14.280,- Kč.
The conference fee for the full 2 days conference program is 15.900,- CZK
(+20% VAT) per participant, which comes to a total of 19.080,- CZK. This includes
meals and coffee breaks as specified in the program but does not cover other costs
such as parking or accommodation. All forms of registrations automatically include
the participation in the gala evening on February 1st, 2011.
The conference fee for just one day of the conference program is 11.900,- CZK
(+20% VAT) per participant, for a total of 14.280,- CZK. The payment in foreign
currency is also accepted in consideration of a current rate of exchange.
SLEVY:
Včasně registrovaní účastníci, tzv. „Early Birds“, jejichž platba bude připsána na
náš účet do 31. 12. 2010 včetně, a dále členové SOCR ČR mají slevu 3.000,- Kč. Konferenční poplatek po celou dobu konání konference pro ně činí částku
12.900,- Kč (+ 20 % DPH), tj. celkem 15.480,- Kč.
Skupinové firemní vložné pro 5 a více účastníků z jedné firmy po celou dobu
konání konference představuje slevu 6.000,- Kč na osobu a činí 9.900,- Kč
(+20 % DPH) za osobu, tj. celkem 11.880,- Kč. Skupinové vložné se týká
i obchodních aliancí. Slevy nelze kombinovat.
SPOLEČENSKÝ VEČER:
Účast na společenském večeru je vázána na registraci na konferenci a platí pro
1 osobu. Vzhledem k jeho bezprostřední návaznosti na odborný program Vám
doporučujeme setrvat v kongresovém centru až do zahájení společenského
večera a v mezičase využít nabídku podvečerního doprovodného programu.
Večerní oděv není podmínkou.
UBYTOVÁNÍ:
Jak prežít? Inovovat!
“Early Bird” participants who register and pay by December 31st, 2010 and
SOCR ČR members will receive a 3.000,- CZK discount and will be charged
12.900,- CZK (+20% VAT), for a total of 15.480,- CZK per person for the full
2 days conference program.
Volume package discount: The conference fee for 5 or more participants from
one company for the full 2 days conference program with a 6.000,- CZK discount is
9.900,- CZK (+20% VAT), for a total of 11.880,- CZK per person. Volume package
discount is offered also to individual members of shopping alliances. The discounts
cannot be combined.
GALA EVENING:
Attendance of the gala evening is determined by the conference registration and is
valid for 1 person. With regard to its immediate succession we recommend you to
take part in the complimentary program following the official conference part and
stay in the congress centre till the evening. Evening formal dress is not required. ACCOMMODATION:
ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:
ORGANISATION TERMS:
Organizací akce je pověřena firma Blue Events, s.r.o., která zabezpečuje i inkaso
všech plateb. Veškeré platby související s konferencí směřujte na účet
č. 900625233/0300 vedený u ČSOB Praha 1. Variabilním symbolem u plateb
vložného je vaše IČ nebo číslo zálohové faktury.
The conference is being organized by Blue Events, s.r.o. which is also responsible
for the collection of payments. All conference related charges must be remitted to
the ČSOB bank using the company identification number or number of the
advanced invoice as the variable symbol for payment. Bank Account
No. 900625233 (routing No. 0300) – ČSOB Bank, Praha 1, IBAN CZ63 0300
0000 0009 0062 5233 (BIC/SWIFT- CEKOCZPP).
Organizátoři akce si vyhrazují právo zrušit registraci účasti a propagačních
služeb. V případě zrušení registrace ze strany organizátorů bude poplatek
vrácen v plné výši. Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně.
Registrace se rovněž považuje za zrušenou účastníkem v důsledku nezaplacení
účastnického poplatku řádně a včas v souladu s body 4 a 5 Registračních
podmínek (viz www.retail21.cz/summit, odkaz Registrace). Při zrušení
registrace do 10ti dnů před konáním konference včetně se žádné storno
poplatky neplatí, po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši 25 %
ceny. Pokud dojde ke zrušení registrace až v den před konáním konference
nebo v den jejího konání nejméně 1 hodinu před začátkem konference,
bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. Při zrušení registrace
později než 1 hodinu před začátkem konference nebo při neúčasti na
konferenci bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši
100 % ceny.
INNOVATE
OR DIE!
DISCOUNTS:
Ubytování si lze objednat přímo v TOP HOTELu Praha prostřednictvím registračního formuláře. V tomto hotelu je pro účastníky konference zabezpečena
konferenční sleva. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji činí 1.100,- Kč/noc
(pro 1 osobu). Cena za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji činí 1.500,- Kč/noc
(pro 2 osoby). Ubytování si platí účastníci individuálně přímo v hotelu, ceny jsou
uvedeny včetně snídaně a DPH. Rezervace je závazná bez možnosti storna po
17. 1. 2011.
STORNO PODMÍNKY:
2011
1 . - 2 . 2 . 2 0 1 1 | TO P H OT E L P R A H A
Rooms in TOP HOTEL Praha can be booked through the registration form.
Conference participants are offered a special discount price – single room for
1.100,- CZK/night and double room for 1.500,- CZK/night (both incl. Breakfast and
VAT). Accommodation is paid individually by participants, directly in the hotel. The
reservation through the registration form is binding and cannot be cancelled after
January 17th, 2011.
CANCELLATIONS:
The organizers reserve the right to cancel the registration of participants or
promotional services. In these cases, charges will be fully refunded. Only written
cancellations from participants will be accepted. Registration is also considered as
cancelled if the participant does not pay the fee properly and in time, according to
items 4 and 5 of the Registration Conditions (see www.retail21.cz/summit part
Registration). There will be no cancellation fees for registrations cancelled 10 days
before the conference at the latest. Later cancellations will be subjected to 25% of
the participation fee. Fees for cancellations made one day before the conference or
latest on the conference day one hour before the conference start will be 50%
of the participation fee. If the registration is cancelled less than 1 hour before the
conference starts or if the participant does not come without cancelling his
registration, the cancellation fee will be 100% of the participation fee. INFO & ON-LINE REGISTRACE: / INFO & ON-LINE REGISTRATION: www.retail21.cz/summit
Sekretariát konference / Conference Offices:
Místo konání / Conference Venue:
Blue Events, s.r.o.
Hlubočepská 38c, CZ – 152 00 Praha 5
Tel.: +420-222 749 841, Fax: +420-222 749 840
E-mail: info@BlueEvents.eu
http://www.BlueEvents.eu
TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, CZ – 149 00 Praha 4
Tel.: +420-267 284 111, Fax: +420-272 765 854
E-mail: public@tophotel.cz
http://www.tophotel.cz
PLATINUM PARTNERS
ORGANIZERS
2 01 1
Conference partners | Partneři konference
2 01 1
Platinum Partners
Vážená paní, vážený pane,
Retail Summit, tradiční setkání obchodníků a jejich dodavatelů, vstupuje již do 17. ročníku. Svět okolo nás se však vlivem globální
ekonomické krize v posledních letech dost výrazně změnil. I když jsme se již zřejmě odrazili ode dna, na procházku růžovým sadem
to rozhodně nevypadá. Poptávková strana trhu se utužila, zákazníci jsou stále náročnější, méně loajální a za stejné peníze chtějí stále
větší hodnotu. Abychom vztahy se zákazníky udrželi, musíme soustavně přicházet s inovacemi a tyto vztahy povyšovat na zcela
novou úroveň. Proto přichází Retail Summit 2011 s ústředním tématem:
Jak přežít? Inovovat!
O své zkušenosti s neustálým hledáním nové a lepší cesty se s Vámi podělí klíčový řečník summitu, Thomas Bruch, Managing
Partner holdingu Globus a představitel 5. generace ve vedení tohoto rodinného podniku. Jeho veřejná vystoupení jsou velmi
vzácná, o to jsme raději, že přijal pozvání právě na Retail Summit.
Gold Partners
Innovation Partner
Leader in Contactless Payments
Úvod konference bude již tradičně patřit prestižnímu CEO panelu, který řídí Jan Pokorný. Na něj naváže plenární jednání, ve kterém
vystoupí renomovaní manažeři a vyhlášení řečníci a představí nám nové trendy, inovace a vize pro maloobchod i dodavatele
spotřebního zboží a služeb. Během dvou dnů na Vás čeká také 10 diskusních sekcí reflektujících aktuální náměty jako např. vývoj cen
v období růstu nákladů, problematiku odbytu domácích potravin, strategické a taktické inovace ve prospěch zákazníků, otázky
obslužnosti venkova, novinky ve světě tradičních i privátních značek, možnosti alternativních distribučních kanálů či svět 3.0 aneb
na co slyší moderní zákazník.
Technological Partner
On-line Partner
Inovace jsou pro další přežití firem i jejich manažerů zcela zásadní. Věříme proto, že Retail Summit 2011 pro Vás bude zdrojem
nových inspirací, faktických informací a tolik potřebného optimismu.
Těšíme se na setkání s Vámi 1. - 2. 2. 2011!
Dear Madame, Dear Sir,
Silver Partners
Retail Summit, traditional meeting of retailers and their suppliers, is entering its 17th year. The world around us has significantly changed,
also due to the recent economic crisis. Even though we have apparently been over the worst, the future still does not seem to be a walk
through a rose garden. Demand side of the market has stiffened, customers are more and more demanding, less loyal and they require
greater value for their money. To keep relationships with customers we continuously need to come with innovations and advance
relationships with them on a brand new level. For this reason Retail Summit comes with the core topic:
Innovate or Die!
Summit key note speaker, Thomas Bruch, Managing Partner of Globus Holding and a representative of the 5th generation of the family
company, will share his experience with the search for continuous improvement – Globus as a lab of innovations. His public presentations
are very rare, the more pleased we are he has accepted the invitation for Retail Summit.
The beginning of the conference will traditionally belong to prestigious CEO panel chaired by Jan Pokorný, that will be followed by plenary
session in which renowned managers and speakers will present new trends, innovations and visions for retail and FMCG and services
suppliers. During the two days there will be 10 discussion sections reflecting actual topics like price development in the time of costs growth,
issues of domestic food sales, strategic and tactical innovations for the benefit of customers, questions about servicing the countryside,
news in the world of traditional and private labels, possibilities of alternative distribution channels or the world 3.0/ what the modern
customer listens to.
Bronze Partners
Innovations are crucial for further survival of companies and their managers. Therefore we believe Retail Summit will be a source of new
inspiration, factual information and so much needed optimism for you.
Looking forward to meeting you on 1st and 2nd February 2011
Media Partners
Zdeněk Juračka
President
Czech Confederation of Commerce and Tourism
Dana Zadražilová
Dean of Faculty of International Relations
Economic University in Prague
Barbora Krásná
Partner
Blue Events
Zvláštní poděkování za pomoc s přípravou summitu si zaslouží: Special thanks for help with program preparation deserve:
Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR, Chairman, SČMSD; Petr Vyhnálek, CEO, Globus; Dana Zadražilová, Dean of FMV, Economic
University in Prague; Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria; Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, Incoma GfK;
Tomáš Drtina, Managing Partner, Incoma GfK; Jan Bízik, Partner, Invite CRM; Martin Tesař, Partner, Tax Advisory,
Deloitte Česká republika; Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, AC Nielsen Czech Republic;
Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Poznamenejte si již nyní termíny dalších akcí připravovaných společností Blue Events v roce 2011
Note down the terms of other events prepared by Blue Events company in 2011
Praha, 23. 3. 2011
Hotel Olympik Artemis
Praha, 14. 4. 2011
Dorint Hotel Don Giov
anni Praha
. 6. 2011
Praha, 28. - 29
za, Chateau Mcely
Grand Majestic Pla
Praha, 27. 9. 2011
Hotel Olympik Artemis
ETING 2011
SHOPPER MARK
www.retail21.cz/retailindetail
www.sustainbiz.cz
orlife.cz
www.leadershipf
www.retail21.cz/retailindetail
2 01 1
Conference partners | Partneři konference
2 01 1
Platinum Partners
Vážená paní, vážený pane,
Retail Summit, tradiční setkání obchodníků a jejich dodavatelů, vstupuje již do 17. ročníku. Svět okolo nás se však vlivem globální
ekonomické krize v posledních letech dost výrazně změnil. I když jsme se již zřejmě odrazili ode dna, na procházku růžovým sadem
to rozhodně nevypadá. Poptávková strana trhu se utužila, zákazníci jsou stále náročnější, méně loajální a za stejné peníze chtějí stále
větší hodnotu. Abychom vztahy se zákazníky udrželi, musíme soustavně přicházet s inovacemi a tyto vztahy povyšovat na zcela
novou úroveň. Proto přichází Retail Summit 2011 s ústředním tématem:
Jak přežít? Inovovat!
O své zkušenosti s neustálým hledáním nové a lepší cesty se s Vámi podělí klíčový řečník summitu, Thomas Bruch, Managing
Partner holdingu Globus a představitel 5. generace ve vedení tohoto rodinného podniku. Jeho veřejná vystoupení jsou velmi
vzácná, o to jsme raději, že přijal pozvání právě na Retail Summit.
Gold Partners
Innovation Partner
Leader in Contactless Payments
Úvod konference bude již tradičně patřit prestižnímu CEO panelu, který řídí Jan Pokorný. Na něj naváže plenární jednání, ve kterém
vystoupí renomovaní manažeři a vyhlášení řečníci a představí nám nové trendy, inovace a vize pro maloobchod i dodavatele
spotřebního zboží a služeb. Během dvou dnů na Vás čeká také 10 diskusních sekcí reflektujících aktuální náměty jako např. vývoj cen
v období růstu nákladů, problematiku odbytu domácích potravin, strategické a taktické inovace ve prospěch zákazníků, otázky
obslužnosti venkova, novinky ve světě tradičních i privátních značek, možnosti alternativních distribučních kanálů či svět 3.0 aneb
na co slyší moderní zákazník.
Technological Partner
On-line Partner
Inovace jsou pro další přežití firem i jejich manažerů zcela zásadní. Věříme proto, že Retail Summit 2011 pro Vás bude zdrojem
nových inspirací, faktických informací a tolik potřebného optimismu.
Těšíme se na setkání s Vámi 1. - 2. 2. 2011!
Dear Madame, Dear Sir,
Silver Partners
Retail Summit, traditional meeting of retailers and their suppliers, is entering its 17th year. The world around us has significantly changed,
also due to the recent economic crisis. Even though we have apparently been over the worst, the future still does not seem to be a walk
through a rose garden. Demand side of the market has stiffened, customers are more and more demanding, less loyal and they require
greater value for their money. To keep relationships with customers we continuously need to come with innovations and advance
relationships with them on a brand new level. For this reason Retail Summit comes with the core topic:
Innovate or Die!
Summit key note speaker, Thomas Bruch, Managing Partner of Globus Holding and a representative of the 5th generation of the family
company, will share his experience with the search for continuous improvement – Globus as a lab of innovations. His public presentations
are very rare, the more pleased we are he has accepted the invitation for Retail Summit.
The beginning of the conference will traditionally belong to prestigious CEO panel chaired by Jan Pokorný, that will be followed by plenary
session in which renowned managers and speakers will present new trends, innovations and visions for retail and FMCG and services
suppliers. During the two days there will be 10 discussion sections reflecting actual topics like price development in the time of costs growth,
issues of domestic food sales, strategic and tactical innovations for the benefit of customers, questions about servicing the countryside,
news in the world of traditional and private labels, possibilities of alternative distribution channels or the world 3.0/ what the modern
customer listens to.
Bronze Partners
Innovations are crucial for further survival of companies and their managers. Therefore we believe Retail Summit will be a source of new
inspiration, factual information and so much needed optimism for you.
Looking forward to meeting you on 1st and 2nd February 2011
Media Partners
Zdeněk Juračka
President
Czech Confederation of Commerce and Tourism
Dana Zadražilová
Dean of Faculty of International Relations
Economic University in Prague
Barbora Krásná
Partner
Blue Events
Zvláštní poděkování za pomoc s přípravou summitu si zaslouží: Special thanks for help with program preparation deserve:
Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR, Chairman, SČMSD; Petr Vyhnálek, CEO, Globus; Dana Zadražilová, Dean of FMV, Economic
University in Prague; Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria; Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, Incoma GfK;
Tomáš Drtina, Managing Partner, Incoma GfK; Jan Bízik, Partner, Invite CRM; Martin Tesař, Partner, Tax Advisory,
Deloitte Česká republika; Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, AC Nielsen Czech Republic;
Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Poznamenejte si již nyní termíny dalších akcí připravovaných společností Blue Events v roce 2011
Note down the terms of other events prepared by Blue Events company in 2011
Praha, 23. 3. 2011
Hotel Olympik Artemis
Praha, 14. 4. 2011
Dorint Hotel Don Giov
anni Praha
. 6. 2011
Praha, 28. - 29
za, Chateau Mcely
Grand Majestic Pla
Praha, 27. 9. 2011
Hotel Olympik Artemis
ETING 2011
SHOPPER MARK
www.retail21.cz/retailindetail
www.sustainbiz.cz
orlife.cz
www.leadershipf
www.retail21.cz/retailindetail
2 01 1
summit programme_ Day 1 | Tuesday, 1st February 08:00 - 16:30
2 01 1
program konference_ 1. den | úterý, 1.února 08:00 - 16:30
The conference is simultaneously translated.
08:00 - 09:00
09:00 - 11:00
A.
Konference je simultánně tlumočena.
REGISTRATION OF PARTICIPANTS
08:00 - 09:00
RETAILING IN PERIOD OF REFORMS
09:00 - 11:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
A.
Chaired by Jan Pokorný, Commentator RadioJournal
Řídí: Jan Pokorný, redaktor Radiožurnálu
CONFERENCE OPENING Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR
ZAHÁJENÍ KONFERENCE Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR
1. Potential of the Czech Industry and Trade Development
1. Předpoklady pro rozvoj českého průmyslu a obchodu
Martin Kocourek, Minister, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Martin Kocourek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
2. Metamorphoses of the Czech Society and Politics
2. Proměny české společnosti a politiky
Vladimíra Dvořáková, Head of the Department of Politics, FMV University of Economics in Prague
Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie, FMV VŠE v Praze
3. CEO Discussion Panel
3. Diskusní panel CEO
Impact of the Czech government expected reform steps on retail. New preasures on price and
quality: How far are customers willing to recede from quality requirements in favour of good prices?
Innovations accenting new strategies, retailing manners and new forms of cooperation between
retailers and suppliers.
Discussion participants:
Speakers of Section A and Douglas Brodman CEO, Pilsner Urquell; Martin Ditmar, CEO, SPAR Česká
maloobchodní společnost; Alfred Eichblatt, CEO, HERVIS Hauptzentrale; Axel Hluchy, CEO, MAKRO Cash &
Carry ČR; Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR; Iva Ritschelová, Chairwoman, Czech Statistical Office;
František Schneider, Director Corporate Accounts Department, Telefónica O2 Czech Republic;
Miloš Škrdlík, Director, maloobchodní síť BRNĚNKA
Témata: Dopady chystaných reformních kroků na obchod.
Nové tlaky na cenu a kvalitu: Kam až je zákazník ochoten ustoupit s požadavky na kvalitu
vzhledem k ceně? Inovace s důrazem na nové strategie a způsoby obchodování a nové formy
spolupráce obchodníků a dodavatelů.
Účastníci diskuse:
Řečníci bloku A a Douglas Brodman, generální ředitel, Plzeňský Prazdroj; Martin Ditmar, jednatel, SPAR
Česká obchodní společnost; Alfred Eichblatt, generální ředitel, HERVIS Hauptzentrale; Axel Hluchy, generální
ředitel, MAKRO Cash & Carry ČR; Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR; Iva Ritschelová, předsedkyně, Český
statistický úřad; František Schneider, ředitel Divize firemních zákazníků, Telefónica O2 Czech Republic;
Miloš Škrdlík, jednatel, maloobchodní síť BRNĚNKA
Topics:
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
B.
COFFEE, TEA BREAK
11:00 - 11:30
NEW TRENDS IN RETAILING AND INNOVATIONS
11:30 - 13:00
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
B.
Chaired by Jan Binar, CEO, McCann Erickson
4. Trendy obchodního trhu
Jean Jacques Vandeheede, European Retail Insight Director, ACNielsen Europe
Jean Jacques Vandeheede, European Retail Insight Director, ACNielsen Europe
5. Innovation on the Go
5. Inovace za pochodu
Miroslav Hošek, CEO, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, generální ředitel, Advanced Food Products
6. Era of Innovations for the Benefit of Customers
6. Éra inovací ve prospěch zákazníků
Roman Bláha, Marketing Director - Poštovní spořitelna, part of CSOB
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní spořitelna, součást Československé obchodní banky
7. Consumer Trends as the Driver of Innovation
7. Trendy spotřebního chování jako motor inovací
Kathy Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
14:15 - 16:00
C.
Kathy Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
BUSINESS LUNCH
13:00 - 14:15
BEST PRACTICES AND VISIONS IN RETAIL
14:15 - 16:00
Chaired by Richard Hindls, Rector, University of Economics in Prague
KEYNOTE
SPEAKER
8. The Search for Continuous Improvement – the Company as an Idea Lab
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
9. PayPass™ in Action
KLÍČOVÝ
ŘEČNÍK
Eva Kárníková, Business Leader - Acceptance, MasterCard Europe
BEST PRACTICES A VIZE PRO MALOOBCHOD
8. Neustálé hledání lepší cesty - firma jako laboratoř inovací
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
9. PayPass™ v akci
Eva Kárníková, Business Leader - Acceptance, MasterCard Europe
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
11. Inovace a cesty prodeje na internetu
Martin Kasa, Private Investor, Internet Expert and Founder of Kasa.cz
Retail Summit 2010
C.
10. Udržitelnost jako obchodní výhoda
11. Innovation and Ways of Internet Sales
COFFEE, TEA BREAK
PŘESTÁVKA NA PRACOVNÍ OBĚD
Řídí: Richard Hindls, rektor, VŠE Praha
10. Capitalizing on Sustainability
16:00 - 16:30
NOVÉ TRENDY OBCHODU A INOVACE
Řídí: Jan Binar, CEO, McCann Erickson
4. Trends of Retail Market
13:00 - 14:15
OBCHOD V OBDOBÍ REFOREM
Martin Kasa, soukromý investor, odborník na internetový obchod a zakladatel KASA.cz
16:00 - 16:30
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
2 01 1
summit programme_ Day 1 | Tuesday, 1st February 08:00 - 16:30
2 01 1
program konference_ 1. den | úterý, 1.února 08:00 - 16:30
The conference is simultaneously translated.
08:00 - 09:00
09:00 - 11:00
A.
Konference je simultánně tlumočena.
REGISTRATION OF PARTICIPANTS
08:00 - 09:00
RETAILING IN PERIOD OF REFORMS
09:00 - 11:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
A.
Chaired by Jan Pokorný, Commentator RadioJournal
Řídí: Jan Pokorný, redaktor Radiožurnálu
CONFERENCE OPENING Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR
ZAHÁJENÍ KONFERENCE Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR
1. Potential of the Czech Industry and Trade Development
1. Předpoklady pro rozvoj českého průmyslu a obchodu
Martin Kocourek, Minister, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Martin Kocourek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
2. Metamorphoses of the Czech Society and Politics
2. Proměny české společnosti a politiky
Vladimíra Dvořáková, Head of the Department of Politics, FMV University of Economics in Prague
Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie, FMV VŠE v Praze
3. CEO Discussion Panel
3. Diskusní panel CEO
Impact of the Czech government expected reform steps on retail. New preasures on price and
quality: How far are customers willing to recede from quality requirements in favour of good prices?
Innovations accenting new strategies, retailing manners and new forms of cooperation between
retailers and suppliers.
Discussion participants:
Speakers of Section A and Douglas Brodman CEO, Pilsner Urquell; Martin Ditmar, CEO, SPAR Česká
maloobchodní společnost; Alfred Eichblatt, CEO, HERVIS Hauptzentrale; Axel Hluchy, CEO, MAKRO Cash &
Carry ČR; Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR; Iva Ritschelová, Chairwoman, Czech Statistical Office;
František Schneider, Director Corporate Accounts Department, Telefónica O2 Czech Republic;
Miloš Škrdlík, Director, maloobchodní síť BRNĚNKA
Témata: Dopady chystaných reformních kroků na obchod.
Nové tlaky na cenu a kvalitu: Kam až je zákazník ochoten ustoupit s požadavky na kvalitu
vzhledem k ceně? Inovace s důrazem na nové strategie a způsoby obchodování a nové formy
spolupráce obchodníků a dodavatelů.
Účastníci diskuse:
Řečníci bloku A a Douglas Brodman, generální ředitel, Plzeňský Prazdroj; Martin Ditmar, jednatel, SPAR
Česká obchodní společnost; Alfred Eichblatt, generální ředitel, HERVIS Hauptzentrale; Axel Hluchy, generální
ředitel, MAKRO Cash & Carry ČR; Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR; Iva Ritschelová, předsedkyně, Český
statistický úřad; František Schneider, ředitel Divize firemních zákazníků, Telefónica O2 Czech Republic;
Miloš Škrdlík, jednatel, maloobchodní síť BRNĚNKA
Topics:
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
B.
COFFEE, TEA BREAK
11:00 - 11:30
NEW TRENDS IN RETAILING AND INNOVATIONS
11:30 - 13:00
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
B.
Chaired by Jan Binar, CEO, McCann Erickson
4. Trendy obchodního trhu
Jean Jacques Vandeheede, European Retail Insight Director, ACNielsen Europe
Jean Jacques Vandeheede, European Retail Insight Director, ACNielsen Europe
5. Innovation on the Go
5. Inovace za pochodu
Miroslav Hošek, CEO, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, generální ředitel, Advanced Food Products
6. Era of Innovations for the Benefit of Customers
6. Éra inovací ve prospěch zákazníků
Roman Bláha, Marketing Director - Poštovní spořitelna, part of CSOB
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní spořitelna, součást Československé obchodní banky
7. Consumer Trends as the Driver of Innovation
7. Trendy spotřebního chování jako motor inovací
Kathy Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
14:15 - 16:00
C.
Kathy Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
BUSINESS LUNCH
13:00 - 14:15
BEST PRACTICES AND VISIONS IN RETAIL
14:15 - 16:00
Chaired by Richard Hindls, Rector, University of Economics in Prague
KEYNOTE
SPEAKER
8. The Search for Continuous Improvement – the Company as an Idea Lab
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
9. PayPass™ in Action
KLÍČOVÝ
ŘEČNÍK
Eva Kárníková, Business Leader - Acceptance, MasterCard Europe
BEST PRACTICES A VIZE PRO MALOOBCHOD
8. Neustálé hledání lepší cesty - firma jako laboratoř inovací
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
9. PayPass™ v akci
Eva Kárníková, Business Leader - Acceptance, MasterCard Europe
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
11. Inovace a cesty prodeje na internetu
Martin Kasa, Private Investor, Internet Expert and Founder of Kasa.cz
Retail Summit 2010
C.
10. Udržitelnost jako obchodní výhoda
11. Innovation and Ways of Internet Sales
COFFEE, TEA BREAK
PŘESTÁVKA NA PRACOVNÍ OBĚD
Řídí: Richard Hindls, rektor, VŠE Praha
10. Capitalizing on Sustainability
16:00 - 16:30
NOVÉ TRENDY OBCHODU A INOVACE
Řídí: Jan Binar, CEO, McCann Erickson
4. Trends of Retail Market
13:00 - 14:15
OBCHOD V OBDOBÍ REFOREM
Martin Kasa, soukromý investor, odborník na internetový obchod a zakladatel KASA.cz
16:00 - 16:30
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
2 01 1
speakers | plenary sessions
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní
spořitelna, součást ČSOB
Roman Bláha absolvoval počátkem devadesátých
let MBA studia pod RIT, New York a poté pracoval na
manažerských pozicích pro významné nadnárodní
společnosti. Pracoval například pro společnosti BNP,
Abbott Laboratories a ICI jak v České republice, tak
v oblasti střední a východní Evropy. Má rozsáhlé
zkušenosti v oblastech řízení společností, financí,
strategie a marketingu. Po odchodu z pozice ředitele
české pobočky ICI se Roman Bláha zaměřil na strategický marketing.
V posledních letech má v Divizi masového trhu ČSOB na starosti řadu změn,
kterými tato divize prochází. Změny z produktové orientace na klientské potřeby a klientský prožitek jsou nezbytné pro její další úspěch. Nová značka
Era s návaznou kampaní jsou přitom jen pověstným vrcholkem ledovce.
Roman Bláha, Marketing Director - Poštovní spořitelna, part of CSOB
After completing his MBA from RIT, New York, Roman has been working
in management positions in various blue-chip multinationals since early
nineties. He worked among others for BNP, Abbott Laboratories and ICI in
Czech Republic and also in CEE region. He has broad experience in general
management, finance, strategy and marketing. After leaving CEO position of
local ICI office, Roman has been focused on strategic marketing. Lately, he is
in charge of many changes Mass Market Business Unit of CSOB is undergoing. Changes from product based to client focused organization are essential for
further success of MMBU and new Era brand and related marketing campaign represent just a visible top of an iceberg.
2 01 1
Kathy J. Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom
Research North America
Kathy Sheehan je Senior viceprezidentkou společnosti
GfK Custom Research North America. V této funkci řídí
Kathy poradenský tým, který pečuje o klienty odebírající
služby a zprávy o spotřebitelských trendech od GfK Roper
(například Roper Reports® Worldwide). Mezi její klienty
patří především potravinářské a nápojářské firmy, výrobci
baleného zboží, media a firmy z reklamního odvětví. Před
tím než nastoupila do GfK, pracovala Kathy na vedoucí
pozici v divizi zaměřené na znalosti o zákaznících
v OgilvyOne Consulting. Kathy současně působí i jako
externí profesor na katedře marketingu na LIM universitě v New York City.
Často vystupuje na nejrůznějších obchodních a marketingových konferencích,
byla například klíčovým řečníkem konference Mplanet, pořádané Americkou
Marketingovou Asociací.
Kathy J. Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
Kathy Sheehan is Senior Vice President GfK Custom Research North America. In her
current role, Kathy manages the consulting team that supports a variety of clients
who subscribe to GfK Roper Consulting’s premier consumer trends services (e.g.
Roper Reports® Worldwide). Kathy’s clients include those in the food and beverage,
consumer packaged goods, media and advertising categories. Prior to joining GfK,
Kathy was the Associate Director of Customer Knowledge at OgilvyOne Consulting.
Kathy is currently an adjunct professor in the Marketing department at LIM College
in New York City. She has also been a speaker at various trade and marketing
conferences, including keynote at American Marketing Association’s conference
“Mplanet”.
Miroslav Hošek, generální ředitel, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, získal
dvacetiletou zkušenost v potravinářském obchodu jak na straně dodavatelů,
tak obchodníků. Pracoval mimo jiné na řídících pozicích ve společnosti BESTFOODS, v malooobchodní společnosti Norma, byl generálním ředitelem
Michelských pekáren a generálním ředitelem Pribina ze skupiny Bongrain.
V roce 2006 byl v rámci této skupiny jmenován prezidentem pobočky AFP
(Advanced Food Products) se sídlem v New Holland v americké Pensylvánii.
AFP je největším severoamerickým výrobcem asepticky balených potravin
s 3 výrobními závody a 500 zaměstnanci.
Miroslav Hošek, CEO, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, a graduate from University of Economics in Prague has got 20 years experience in
different roles on both retail and manufacturing sides of FMCG business. He has worked in managing
positions at BESTFOODS or Norma, was a CEO at Michelske pekarny (bakeries), and Pribina (milk
products) of the Groupe Soparind Bongrain. In 2006 he was appointed the President of AFP (Advanced
Food Products) seated in New Holland, Pennsylvania, U.S.A. AFP is the biggest North American
manufacturer of the aseptically packed viscous and moisture food products with 3 production plants
and 500 employees.
Eva Kárníková, Business Leader – Acceptance, MasterCard Europe
Eva Kárníková je od roku 2010 ve společnosti MasterCard Europe zodpovědná
za řízení a rozvoj vztahů s obchodními partnery v České republice, Slovensku,
Slovinsku a Chorvatsku. Platebními kartami se zabývá od 90. let., nejprve na
vedoucích pozicích ve společnosti IPB Bank, dnešní ČSOB, poté ve společnosti
Diners Club Czech, kde posledních 9 let zastávala pozici Managing Directora.
Pod jejím vedením dosáhl Diners Club Czech stabilního růstu obratu a několikanásobného navýšení sítě partnerských obchodníků. Je absolventkou Vysoké
školy ekonomické v Praze a má za sebou také studium na Conn Graduate
School of Community Banking v Oklahomě v USA a MBA studium na Sheffield
Hallam University ve Velké Británii.
Eva Kárníková, Business Leader – Acceptance, MasterCard Europe
Since 2010 Eva Kárníková has been responsible for MasterCard Europe management and development
of relationships with business partners in the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Croatia. She has
been engaged in payment cards since 90´s, first she occupied leading positions in companies IPB Bank,
today´s ČSOB, then in Diners Club Czech, where held the office of Managing Director for the last 9 years.
Under her command Diners Club Czech achieved a stable turnover growth and a multiple increase of
partnership network. She gradutaed from the University of Economics in Prague and later on studied
also at Conn Graduate School of Community Banking in Oklahoma, USA and MBA at Sheffield Hallam
University in Great Britain.
Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie,
FMV VŠE v Praze
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je vedoucí katedry
politologie na Vysoké škole
ekonomické
v
Praze,
předsedkyně Akreditační
komise. V roce 2003 - 2006
byla předsedkyní České
společnosti pro politické
vědy a viceprezidentkou
Mezinárodní politologické asociace (IPSA).
Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou řady
vědeckých projektů včetně zahraničních, její
práce byly publikovány i v řadě cizích jazyků
(angličtina, francouzština, španělština, němčina, portugalština). Předmětem jejího badatelského zájmu je především komparativní
politologie, se zaměřením na přechody a konsolidaci demokracie, občanskou společnost,
atd. Regionálně se zabývá Evropou, USA
a Latinskou Amerikou.
Vladimíra Dvořáková, Head of the
Department of Politics, FMV University of
Economics in Prague
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. is the
Head of Department of Politics at the University
of Economics in Prague. In years 2003-2006 she
was President of the Czech Political Sciences
Society and Vice-president of the International
Political Science Association (IPSA). She has
been and still is a solver and co-solver of many
scientific projects, including foreign ones, her
papers were published also in many different
languages (English, French, Spanish, German,
Portuguese). Comparative political science
focused on democracy transforming and
consolidation, civil society and others are the
objects of her scientific studies. Regionally she is
engaged in Europe, USA and Latin America.
řečníci | plenární jednání
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
a člen správní rady Nadace Nature & More
Po absolvování vysoké školy v oboru ekonomie a podnikání
pracoval Volkert Engelsman pro americkou společnost
Cargill. Poté v roce 1990 založil společnost Eosta. Tato nizozemská společnost je v současnosti největší evropskou firmou
v oblasti dovozu, balení a distribuce ekologicky pěstovaného
ovoce a zeleniny a spolupracuje s předními maloobchody a
prodejnami biopotravin v Evropě, USA, Kanadě a na Dálném
východě. Veškeré produkty společnosti Eosta jsou označeny trojčíselným kódem
Nature & More (konceptem „trace & tell“), který maloobchodům i spotřebitelům
poskytuje webový přístup k producentovi a zprostředkovává informace o konkrétním ekologickém a sociálním kontextu, ve kterém byl daný produkt vypěstován.
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta and Member of the Management
Board, Nature & More Foundation
After graduation from university studies of economy and business Volkert Engelsman
worked for the American company Cargill. In 1990 he established Eosta company.
This Dutch company is currently the biggest European company in the field of import,
packaging and distribution of ecologically grown fruit and vegetables, cooperating
with leading retailers and organic food stores in Europe, USA, Canada and Far East.
All products of Eosta company are labeled with three-digit code Nature & More (the
concept “trace & tell”) which enables retailers and consumers to be online connected
with the producer and provides information about the respective ecological and social
context in which the product has been grown.
Martin Kasa, soukromý investor, odborník na internetový obchod a zakladatel Kasa.cz, místopředseda
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
Martin Kasa založil v roce 1999 jeden z prvních internetových obchodů v České republice při studiu na VŠ.
Vybudoval z nuly firmu s ročním obratem přes 2 mld.
Kč. Po osmi letech do společnosti přivedl finančního
investora a v roce 2009 provedl svůj první úspěšný exit.
Nyní se aktivně věnuje práci soukromého investora a pomáhá začínajícím
podnikatelům. Má své investice v několika projektech (ecommerce, reality,
gastro). Je místopředsedou Asociace pro elektronickou komerci.
Martin Kasa, Private Investor, Internet Expert and Founder of KASA.cz,
Vice-President of APEK
In 1999 Martin Kasa has founded one of the first e-shops in the Czech Republic
while he was studying at Economic University. From a zero he has built a company with yearly turnover more than 2 billion CZK. Eight years later he brought
financial investor into the company and in 2009 he made his first successful
exit. Now he actively does his job of private investor and is helping starting
entrepreneurs. He has his investments in several projects (ecommerce, real estate,
gastronomy). He is Vice-president of Electronic Commerce Association (APEK).
Jean Jacques Vandeheede, European Retail
Insight Director, ACNielsen Europe
Jean Jacques Vandeheede v současné době
zastává pozici European Retail Insight Director
v oblasti služeb řetězcům v rámci ACNielsen
Evropa a je zodpovědný za marketing a
rozvoj nových produktů pro řetězce ve všech
evropských zemích. Zároveň se věnuje sledování
globálních trendů, strategií a inovací v odvětví
maloobchodu. J. J. Vandeheede působí ve
společnosti ACNielsen od roku 1979 a pracoval zde na několika významných
manažerských postech, např. také jako generální ředitel ACNielsen Belgie.
Jean Jacques Vandeheede, European Business Insight Director, ACNielsen
Europe
Jean Jacques Vandeheede currently works on a position of European Retail
Insights Director in department of retailer services within ACNielsen Europe. In this
role, his responsibilities cover mainly marketing and new products development
for retailers in all European countries. As part of the role, he is following upon new
global trends, strategies and innovations in FMCG retailing.
J.J. Vandeheede works for ACNielsen since 1979. Within his career in ACNielsen
he developed through multiple positions in management of the company, just
before his current position he was CEO in ACNielsen Belgium.
Martin Kocourek, ministr, Ministerstvo průmyslu
a obchodu České republiky
Martin Kocourek vystudoval ekonomiku a řízení na
ČVUT v Praze a své odborné vzdělání si v 90. letech
rozšířil i na zahraničních stážích v USA a v Londýně.
V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního
shromáždění a v období let 1992 -1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během
procesu ekonomické transformace a privatizace
figuroval ve statutárních orgánech řady státních a
polostátních podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.).
Mezi roky 1997 - 2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech
1998 - 2006 byl poslancem ODS v Parlamentu ČR, kde dlouhodobě zastával
funkci místopředsedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 byl až do letoška předsedou dozorčí rady ČEZ. Od roku 2010 je Martin Kocourek ministrem
průmyslu a obchodu České republiky.
Martin Kocourek, Minister, Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic
Martin Kocourek has studied economics and management at Czech Technical
University in Prague and in 90´s he improved his skills and education in
internships in USA and London. In 1992 he was elected by ODS to be a member
of the Federal Assembly and during the period 1992 – 1997 he belonged to the
advisors to the Prime Minister Václav Klaus. During the process of economical
transformation and the privatization he figured in statutory bodies of many
state and semi-state companies (Česká spořitelna, UNIPETROL and others).
During years 1997 – 2005 he was member of the Presidium of the Land Fund
of the CR. In years 1998-2006 he was ODS Member of Parliament of the Czech
Republic in the position of Budgetary Committee Vice-President. From 2006
till this year he was the Chairman of the Supervisory Board of ČEZ. Since 2010
Martin Kocourek is the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic.
KLÍČOVÝ ŘEČNÍK
KEYNOTE SPEAKER
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
Thomas Bruch, Managing Partner společnosti Globus Holding GmbH & Co.
KG, je představitelem již 5. generace ve vedení rodinného podniku Globus se
sídlem v sárském St. Wendel. Narodil se v roce 1950 v Saarbrückenu a vystudoval
ekonomiku obchodu. V holdingu Globus je zodpovědný za oblasti firemního
rozvoje, práva, kontroly a zahraniční expanze.
Globus v současné době v Německu provozuje 40 hypermarketů, 9 elektro marketů a 78 hobby marketů, 2 hobby markety má v Lucembursku, 14 hypermarketů
s hobbymarkety spravuje v České republice a 5 hypermarketů v Rusku. Celkem
zaměstnává přibližně 31.000 spolupracovníků a spolupracovnic. Více než
polovina spolupracovníků v Německu jsou zároveň tichými společníky firmy.
Obrat skupiny se pohybuje okolo 6 miliard Euro.
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
Thomas Bruch, Managing Partner of the Globus Holding Company is a representative
of the 5th generation managing the family company Globus seated in St. Wendel in
Saarland. He was born in 1950 in Saarbrücken and studied economy of commerce
(Diploma-Kaufman). Within the Globus holding he is responsible for company
development, law, controlling and expansion abroad.
Currently Globus operates 40 hypermarkets, 9 electro markets and 78 D-I-Y markets
in Germany, 2 D-I-Y markets in Luxembourg, 14 hypermarkets with D-I-Y markets in
the Czech Republic and 5 hypermarkets in Russia. In total Globus has around
31 000 empoyees. More than half of the staff in Germany are also silent partners of
the company. The turnover of the group achieves around 6 billion Euros.
2 01 1
speakers | plenary sessions
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní
spořitelna, součást ČSOB
Roman Bláha absolvoval počátkem devadesátých
let MBA studia pod RIT, New York a poté pracoval na
manažerských pozicích pro významné nadnárodní
společnosti. Pracoval například pro společnosti BNP,
Abbott Laboratories a ICI jak v České republice, tak
v oblasti střední a východní Evropy. Má rozsáhlé
zkušenosti v oblastech řízení společností, financí,
strategie a marketingu. Po odchodu z pozice ředitele
české pobočky ICI se Roman Bláha zaměřil na strategický marketing.
V posledních letech má v Divizi masového trhu ČSOB na starosti řadu změn,
kterými tato divize prochází. Změny z produktové orientace na klientské potřeby a klientský prožitek jsou nezbytné pro její další úspěch. Nová značka
Era s návaznou kampaní jsou přitom jen pověstným vrcholkem ledovce.
Roman Bláha, Marketing Director - Poštovní spořitelna, part of CSOB
After completing his MBA from RIT, New York, Roman has been working
in management positions in various blue-chip multinationals since early
nineties. He worked among others for BNP, Abbott Laboratories and ICI in
Czech Republic and also in CEE region. He has broad experience in general
management, finance, strategy and marketing. After leaving CEO position of
local ICI office, Roman has been focused on strategic marketing. Lately, he is
in charge of many changes Mass Market Business Unit of CSOB is undergoing. Changes from product based to client focused organization are essential for
further success of MMBU and new Era brand and related marketing campaign represent just a visible top of an iceberg.
2 01 1
Kathy J. Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom
Research North America
Kathy Sheehan je Senior viceprezidentkou společnosti
GfK Custom Research North America. V této funkci řídí
Kathy poradenský tým, který pečuje o klienty odebírající
služby a zprávy o spotřebitelských trendech od GfK Roper
(například Roper Reports® Worldwide). Mezi její klienty
patří především potravinářské a nápojářské firmy, výrobci
baleného zboží, media a firmy z reklamního odvětví. Před
tím než nastoupila do GfK, pracovala Kathy na vedoucí
pozici v divizi zaměřené na znalosti o zákaznících
v OgilvyOne Consulting. Kathy současně působí i jako
externí profesor na katedře marketingu na LIM universitě v New York City.
Často vystupuje na nejrůznějších obchodních a marketingových konferencích,
byla například klíčovým řečníkem konference Mplanet, pořádané Americkou
Marketingovou Asociací.
Kathy J. Sheehan, Senior Vice-President, GfK Custom Research North America
Kathy Sheehan is Senior Vice President GfK Custom Research North America. In her
current role, Kathy manages the consulting team that supports a variety of clients
who subscribe to GfK Roper Consulting’s premier consumer trends services (e.g.
Roper Reports® Worldwide). Kathy’s clients include those in the food and beverage,
consumer packaged goods, media and advertising categories. Prior to joining GfK,
Kathy was the Associate Director of Customer Knowledge at OgilvyOne Consulting.
Kathy is currently an adjunct professor in the Marketing department at LIM College
in New York City. She has also been a speaker at various trade and marketing
conferences, including keynote at American Marketing Association’s conference
“Mplanet”.
Miroslav Hošek, generální ředitel, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, získal
dvacetiletou zkušenost v potravinářském obchodu jak na straně dodavatelů,
tak obchodníků. Pracoval mimo jiné na řídících pozicích ve společnosti BESTFOODS, v malooobchodní společnosti Norma, byl generálním ředitelem
Michelských pekáren a generálním ředitelem Pribina ze skupiny Bongrain.
V roce 2006 byl v rámci této skupiny jmenován prezidentem pobočky AFP
(Advanced Food Products) se sídlem v New Holland v americké Pensylvánii.
AFP je největším severoamerickým výrobcem asepticky balených potravin
s 3 výrobními závody a 500 zaměstnanci.
Miroslav Hošek, CEO, Advanced Food Products
Miroslav Hošek, a graduate from University of Economics in Prague has got 20 years experience in
different roles on both retail and manufacturing sides of FMCG business. He has worked in managing
positions at BESTFOODS or Norma, was a CEO at Michelske pekarny (bakeries), and Pribina (milk
products) of the Groupe Soparind Bongrain. In 2006 he was appointed the President of AFP (Advanced
Food Products) seated in New Holland, Pennsylvania, U.S.A. AFP is the biggest North American
manufacturer of the aseptically packed viscous and moisture food products with 3 production plants
and 500 employees.
Eva Kárníková, Business Leader – Acceptance, MasterCard Europe
Eva Kárníková je od roku 2010 ve společnosti MasterCard Europe zodpovědná
za řízení a rozvoj vztahů s obchodními partnery v České republice, Slovensku,
Slovinsku a Chorvatsku. Platebními kartami se zabývá od 90. let., nejprve na
vedoucích pozicích ve společnosti IPB Bank, dnešní ČSOB, poté ve společnosti
Diners Club Czech, kde posledních 9 let zastávala pozici Managing Directora.
Pod jejím vedením dosáhl Diners Club Czech stabilního růstu obratu a několikanásobného navýšení sítě partnerských obchodníků. Je absolventkou Vysoké
školy ekonomické v Praze a má za sebou také studium na Conn Graduate
School of Community Banking v Oklahomě v USA a MBA studium na Sheffield
Hallam University ve Velké Británii.
Eva Kárníková, Business Leader – Acceptance, MasterCard Europe
Since 2010 Eva Kárníková has been responsible for MasterCard Europe management and development
of relationships with business partners in the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Croatia. She has
been engaged in payment cards since 90´s, first she occupied leading positions in companies IPB Bank,
today´s ČSOB, then in Diners Club Czech, where held the office of Managing Director for the last 9 years.
Under her command Diners Club Czech achieved a stable turnover growth and a multiple increase of
partnership network. She gradutaed from the University of Economics in Prague and later on studied
also at Conn Graduate School of Community Banking in Oklahoma, USA and MBA at Sheffield Hallam
University in Great Britain.
Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie,
FMV VŠE v Praze
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je vedoucí katedry
politologie na Vysoké škole
ekonomické
v
Praze,
předsedkyně Akreditační
komise. V roce 2003 - 2006
byla předsedkyní České
společnosti pro politické
vědy a viceprezidentkou
Mezinárodní politologické asociace (IPSA).
Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou řady
vědeckých projektů včetně zahraničních, její
práce byly publikovány i v řadě cizích jazyků
(angličtina, francouzština, španělština, němčina, portugalština). Předmětem jejího badatelského zájmu je především komparativní
politologie, se zaměřením na přechody a konsolidaci demokracie, občanskou společnost,
atd. Regionálně se zabývá Evropou, USA
a Latinskou Amerikou.
Vladimíra Dvořáková, Head of the
Department of Politics, FMV University of
Economics in Prague
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. is the
Head of Department of Politics at the University
of Economics in Prague. In years 2003-2006 she
was President of the Czech Political Sciences
Society and Vice-president of the International
Political Science Association (IPSA). She has
been and still is a solver and co-solver of many
scientific projects, including foreign ones, her
papers were published also in many different
languages (English, French, Spanish, German,
Portuguese). Comparative political science
focused on democracy transforming and
consolidation, civil society and others are the
objects of her scientific studies. Regionally she is
engaged in Europe, USA and Latin America.
řečníci | plenární jednání
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta
a člen správní rady Nadace Nature & More
Po absolvování vysoké školy v oboru ekonomie a podnikání
pracoval Volkert Engelsman pro americkou společnost
Cargill. Poté v roce 1990 založil společnost Eosta. Tato nizozemská společnost je v současnosti největší evropskou firmou
v oblasti dovozu, balení a distribuce ekologicky pěstovaného
ovoce a zeleniny a spolupracuje s předními maloobchody a
prodejnami biopotravin v Evropě, USA, Kanadě a na Dálném
východě. Veškeré produkty společnosti Eosta jsou označeny trojčíselným kódem
Nature & More (konceptem „trace & tell“), který maloobchodům i spotřebitelům
poskytuje webový přístup k producentovi a zprostředkovává informace o konkrétním ekologickém a sociálním kontextu, ve kterém byl daný produkt vypěstován.
Volkert Engelsman, Managing Director, Eosta and Member of the Management
Board, Nature & More Foundation
After graduation from university studies of economy and business Volkert Engelsman
worked for the American company Cargill. In 1990 he established Eosta company.
This Dutch company is currently the biggest European company in the field of import,
packaging and distribution of ecologically grown fruit and vegetables, cooperating
with leading retailers and organic food stores in Europe, USA, Canada and Far East.
All products of Eosta company are labeled with three-digit code Nature & More (the
concept “trace & tell”) which enables retailers and consumers to be online connected
with the producer and provides information about the respective ecological and social
context in which the product has been grown.
Martin Kasa, soukromý investor, odborník na internetový obchod a zakladatel Kasa.cz, místopředseda
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
Martin Kasa založil v roce 1999 jeden z prvních internetových obchodů v České republice při studiu na VŠ.
Vybudoval z nuly firmu s ročním obratem přes 2 mld.
Kč. Po osmi letech do společnosti přivedl finančního
investora a v roce 2009 provedl svůj první úspěšný exit.
Nyní se aktivně věnuje práci soukromého investora a pomáhá začínajícím
podnikatelům. Má své investice v několika projektech (ecommerce, reality,
gastro). Je místopředsedou Asociace pro elektronickou komerci.
Martin Kasa, Private Investor, Internet Expert and Founder of KASA.cz,
Vice-President of APEK
In 1999 Martin Kasa has founded one of the first e-shops in the Czech Republic
while he was studying at Economic University. From a zero he has built a company with yearly turnover more than 2 billion CZK. Eight years later he brought
financial investor into the company and in 2009 he made his first successful
exit. Now he actively does his job of private investor and is helping starting
entrepreneurs. He has his investments in several projects (ecommerce, real estate,
gastronomy). He is Vice-president of Electronic Commerce Association (APEK).
Jean Jacques Vandeheede, European Retail
Insight Director, ACNielsen Europe
Jean Jacques Vandeheede v současné době
zastává pozici European Retail Insight Director
v oblasti služeb řetězcům v rámci ACNielsen
Evropa a je zodpovědný za marketing a
rozvoj nových produktů pro řetězce ve všech
evropských zemích. Zároveň se věnuje sledování
globálních trendů, strategií a inovací v odvětví
maloobchodu. J. J. Vandeheede působí ve
společnosti ACNielsen od roku 1979 a pracoval zde na několika významných
manažerských postech, např. také jako generální ředitel ACNielsen Belgie.
Jean Jacques Vandeheede, European Business Insight Director, ACNielsen
Europe
Jean Jacques Vandeheede currently works on a position of European Retail
Insights Director in department of retailer services within ACNielsen Europe. In this
role, his responsibilities cover mainly marketing and new products development
for retailers in all European countries. As part of the role, he is following upon new
global trends, strategies and innovations in FMCG retailing.
J.J. Vandeheede works for ACNielsen since 1979. Within his career in ACNielsen
he developed through multiple positions in management of the company, just
before his current position he was CEO in ACNielsen Belgium.
Martin Kocourek, ministr, Ministerstvo průmyslu
a obchodu České republiky
Martin Kocourek vystudoval ekonomiku a řízení na
ČVUT v Praze a své odborné vzdělání si v 90. letech
rozšířil i na zahraničních stážích v USA a v Londýně.
V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního
shromáždění a v období let 1992 -1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během
procesu ekonomické transformace a privatizace
figuroval ve statutárních orgánech řady státních a
polostátních podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.).
Mezi roky 1997 - 2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech
1998 - 2006 byl poslancem ODS v Parlamentu ČR, kde dlouhodobě zastával
funkci místopředsedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 byl až do letoška předsedou dozorčí rady ČEZ. Od roku 2010 je Martin Kocourek ministrem
průmyslu a obchodu České republiky.
Martin Kocourek, Minister, Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic
Martin Kocourek has studied economics and management at Czech Technical
University in Prague and in 90´s he improved his skills and education in
internships in USA and London. In 1992 he was elected by ODS to be a member
of the Federal Assembly and during the period 1992 – 1997 he belonged to the
advisors to the Prime Minister Václav Klaus. During the process of economical
transformation and the privatization he figured in statutory bodies of many
state and semi-state companies (Česká spořitelna, UNIPETROL and others).
During years 1997 – 2005 he was member of the Presidium of the Land Fund
of the CR. In years 1998-2006 he was ODS Member of Parliament of the Czech
Republic in the position of Budgetary Committee Vice-President. From 2006
till this year he was the Chairman of the Supervisory Board of ČEZ. Since 2010
Martin Kocourek is the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic.
KLÍČOVÝ ŘEČNÍK
KEYNOTE SPEAKER
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
Thomas Bruch, Managing Partner společnosti Globus Holding GmbH & Co.
KG, je představitelem již 5. generace ve vedení rodinného podniku Globus se
sídlem v sárském St. Wendel. Narodil se v roce 1950 v Saarbrückenu a vystudoval
ekonomiku obchodu. V holdingu Globus je zodpovědný za oblasti firemního
rozvoje, práva, kontroly a zahraniční expanze.
Globus v současné době v Německu provozuje 40 hypermarketů, 9 elektro marketů a 78 hobby marketů, 2 hobby markety má v Lucembursku, 14 hypermarketů
s hobbymarkety spravuje v České republice a 5 hypermarketů v Rusku. Celkem
zaměstnává přibližně 31.000 spolupracovníků a spolupracovnic. Více než
polovina spolupracovníků v Německu jsou zároveň tichými společníky firmy.
Obrat skupiny se pohybuje okolo 6 miliard Euro.
Thomas Bruch, Managing Partner, Globus Holding
Thomas Bruch, Managing Partner of the Globus Holding Company is a representative
of the 5th generation managing the family company Globus seated in St. Wendel in
Saarland. He was born in 1950 in Saarbrücken and studied economy of commerce
(Diploma-Kaufman). Within the Globus holding he is responsible for company
development, law, controlling and expansion abroad.
Currently Globus operates 40 hypermarkets, 9 electro markets and 78 D-I-Y markets
in Germany, 2 D-I-Y markets in Luxembourg, 14 hypermarkets with D-I-Y markets in
the Czech Republic and 5 hypermarkets in Russia. In total Globus has around
31 000 empoyees. More than half of the staff in Germany are also silent partners of
the company. The turnover of the group achieves around 6 billion Euros.
2 01 1
summit programme_ Day 1 | Tuesday, 1st February 16:30 - 23:00
2 01 1
program konference_ 1. den | úterý, 1.února 16:30 - 23:00
The conference is simultaneously translated.
16:30 - 18:30
D1:
ROUND TABLE: RETAIL – MANUFACTURING INDUSTRY – AGRICULTURE
Konference je simultánně tlumočena.
16:30 - 18:30
D1:
Chaired by Petr Šimůnek, Editor-in-Chief, Hospodářské noviny, Economia
Řídí: Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin, Economia
Cooperation or confrontation.
Do we need a law on significant trade force?
Quality vs. price.
Price development in the period of costs growth.
Iniciatives and brands supporting local food sales.
Panellists:
In name of retailers: Zdeněk Juračka, President, Czech Confederation of Commerce and Tourism; Pavel Primus, Business
Vice-Chancellor, Jednota České Budějovice; Stanislav Sekyra, Head of Ultrafresh Categories, Makro ČR/Metro SR;
Petr Vyhnálek, CEO, Globus
In name of agriculturists: David Čermák, CEO, mccann.cz/momentum (on behalf on
SZIF/Klasa); Ivan Fuksa, Minister of Agriculture ĆR; František Němec, Private Farmer (initiative „Find your farmer“);
Jan Veleba, President, Agrarian Chamber of the Czech Republic
In name of manufacturers: Martin Grygařík, Manager of Business Relations, Pilsner Urquell; Miroslav Koutník, CEO,
Corax; Jaroslav Kurčík, General Manager, Penam and Board Member, Agrofert Holding; Stanislav Musil, Vice-President of
Food Chamber; Karel Pilčík, General Manager, Krásno; Milan Žák, General Manager, Povltavské mlékárny
Spolupráce nebo konfrontace.
Potřebujeme zákon o významné tržní síle?
Kvalita vs. cena.
Vývoj cen v období růstu nákladů.
Iniciativy a značky na podporu odbytu domácích potravin.
Panelisté:
D2:
I NOVATION FOR THE BENEFIT OF CUSTOMERS
16:30 - 18:30
Chaired by Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria
Panellists:
Za obchodníky: Zdeněk Juračka, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu v ČR; Pavel Primus,
obchodní náměstek, Jednota České Budějovice; Stanislav Sekyra, vedoucí nákupu čerstvých potravin,
Makro ČR/Metro SR; Petr Vyhnálek, jednatel, Globus
Za zemědělce: David Čermák, CEO, mccann.cz/momentum (jménem SZIF /Klasa); Ivan Fuksa, ministr
zemědělství ČR; František Němec, soukromý zemědělec (jménem iniciativy „Najdi si svého farmáře“);
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Za výrobce: Martin Grygařík, manažer obchodních vztahů, Plzeňský Prazdroj; Miroslav Koutník, jednatel, Corax;
Jaroslav Kurčík, generální ředitel, Penam a člen představenstva, Agrofert Holding; Stanislav Musil, viceprezident
Potravinářské komory ČR; Karel Pilčík, generální ředitel, Krásno; Milan Žák, generální ředitel, Povltavské mlékárny
a Pavel Telička, Director, BXL Consulting
and Pavel Telička, Director, BXL Consulting
16:30 - 18:30
KULATÝ STŮL: OBCHOD – VÝROBA – ZEMĚDĚLSTVÍ
D2:
INOVACE VE PROSPĚCH ZÁKAZNÍKŮ
Řídí: Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria
Strategic and tactical innovations. Innovations are not just new products.
Best practices from innovations of retail processes, products and retail stores.
Strategické a taktické inovace. Inovace nejsou jen nové výrobky.
Best practices z oblasti inovací obchodních procesů, produktů a prodejen.
Stanislav Coufal, Director for International Business, Global Payments Europe; Martin Hejl, Managing Director, THIMM Packaging;
Tomáš Martoch, Director, GST Servis.cz; Michal Štádler, Marketing Director for CR&SR, Tesco Stores ČR; Jiří Tošovský, Managing
Partner, Retail Marketing Practice; Jean Jacques Vandeheede, Senior Retail Industry Analyst, ACNielsen Europe;
Jiři Vlasák, Marketing Director, Kofola CZ
Stanislav Coufal, ředitel pro mezinárodní obchod, Global Payments Europe; Martin Hejl, generální ředitel, THIMM
Packaging; Tomáš Martoch, Director, GS1 servis.cz; Michal Štádler, Marketing Director pro ČR&SR, Tesco Stores ČR;
Jiří Tošovský, Managing Partner, Retail Marketing Practice; Jean Jacques Vandeheede, Senior Retail Industry Analyst,
ACNielsen Europe; Jiří Vlasák, marketingový ředitel, Kofola CZ
Panelisté:
18:30 - 20:00
SPACE FOR INFORMAL MEETINGS
18:30 - 20:00
PROSTOR PRO NEFORMÁLNÍ JEDNÁNÍ
20:00 - 23:00
FESTIVE DINNER
20:00 - 23:00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Gala Dinner moderated by Eva Holubová and Jan Pokorný.
Gala Dinner 2010
Slavnostním večerem provází Eva Holubová a Jan Pokorný.
2 01 1
summit programme_ Day 1 | Tuesday, 1st February 16:30 - 23:00
2 01 1
program konference_ 1. den | úterý, 1.února 16:30 - 23:00
The conference is simultaneously translated.
16:30 - 18:30
D1:
ROUND TABLE: RETAIL – MANUFACTURING INDUSTRY – AGRICULTURE
Konference je simultánně tlumočena.
16:30 - 18:30
D1:
Chaired by Petr Šimůnek, Editor-in-Chief, Hospodářské noviny, Economia
Řídí: Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin, Economia
Cooperation or confrontation.
Do we need a law on significant trade force?
Quality vs. price.
Price development in the period of costs growth.
Iniciatives and brands supporting local food sales.
Panellists:
In name of retailers: Zdeněk Juračka, President, Czech Confederation of Commerce and Tourism; Pavel Primus, Business
Vice-Chancellor, Jednota České Budějovice; Stanislav Sekyra, Head of Ultrafresh Categories, Makro ČR/Metro SR;
Petr Vyhnálek, CEO, Globus
In name of agriculturists: David Čermák, CEO, mccann.cz/momentum (on behalf on
SZIF/Klasa); Ivan Fuksa, Minister of Agriculture ĆR; František Němec, Private Farmer (initiative „Find your farmer“);
Jan Veleba, President, Agrarian Chamber of the Czech Republic
In name of manufacturers: Martin Grygařík, Manager of Business Relations, Pilsner Urquell; Miroslav Koutník, CEO,
Corax; Jaroslav Kurčík, General Manager, Penam and Board Member, Agrofert Holding; Stanislav Musil, Vice-President of
Food Chamber; Karel Pilčík, General Manager, Krásno; Milan Žák, General Manager, Povltavské mlékárny
Spolupráce nebo konfrontace.
Potřebujeme zákon o významné tržní síle?
Kvalita vs. cena.
Vývoj cen v období růstu nákladů.
Iniciativy a značky na podporu odbytu domácích potravin.
Panelisté:
D2:
I NOVATION FOR THE BENEFIT OF CUSTOMERS
16:30 - 18:30
Chaired by Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria
Panellists:
Za obchodníky: Zdeněk Juračka, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu v ČR; Pavel Primus,
obchodní náměstek, Jednota České Budějovice; Stanislav Sekyra, vedoucí nákupu čerstvých potravin,
Makro ČR/Metro SR; Petr Vyhnálek, jednatel, Globus
Za zemědělce: David Čermák, CEO, mccann.cz/momentum (jménem SZIF /Klasa); Ivan Fuksa, ministr
zemědělství ČR; František Němec, soukromý zemědělec (jménem iniciativy „Najdi si svého farmáře“);
Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Za výrobce: Martin Grygařík, manažer obchodních vztahů, Plzeňský Prazdroj; Miroslav Koutník, jednatel, Corax;
Jaroslav Kurčík, generální ředitel, Penam a člen představenstva, Agrofert Holding; Stanislav Musil, viceprezident
Potravinářské komory ČR; Karel Pilčík, generální ředitel, Krásno; Milan Žák, generální ředitel, Povltavské mlékárny
a Pavel Telička, Director, BXL Consulting
and Pavel Telička, Director, BXL Consulting
16:30 - 18:30
KULATÝ STŮL: OBCHOD – VÝROBA – ZEMĚDĚLSTVÍ
D2:
INOVACE VE PROSPĚCH ZÁKAZNÍKŮ
Řídí: Tomáš Krásný, Managing Director, GfK Austria
Strategic and tactical innovations. Innovations are not just new products.
Best practices from innovations of retail processes, products and retail stores.
Strategické a taktické inovace. Inovace nejsou jen nové výrobky.
Best practices z oblasti inovací obchodních procesů, produktů a prodejen.
Stanislav Coufal, Director for International Business, Global Payments Europe; Martin Hejl, Managing Director, THIMM Packaging;
Tomáš Martoch, Director, GST Servis.cz; Michal Štádler, Marketing Director for CR&SR, Tesco Stores ČR; Jiří Tošovský, Managing
Partner, Retail Marketing Practice; Jean Jacques Vandeheede, Senior Retail Industry Analyst, ACNielsen Europe;
Jiři Vlasák, Marketing Director, Kofola CZ
Stanislav Coufal, ředitel pro mezinárodní obchod, Global Payments Europe; Martin Hejl, generální ředitel, THIMM
Packaging; Tomáš Martoch, Director, GS1 servis.cz; Michal Štádler, Marketing Director pro ČR&SR, Tesco Stores ČR;
Jiří Tošovský, Managing Partner, Retail Marketing Practice; Jean Jacques Vandeheede, Senior Retail Industry Analyst,
ACNielsen Europe; Jiří Vlasák, marketingový ředitel, Kofola CZ
Panelisté:
18:30 - 20:00
SPACE FOR INFORMAL MEETINGS
18:30 - 20:00
PROSTOR PRO NEFORMÁLNÍ JEDNÁNÍ
20:00 - 23:00
FESTIVE DINNER
20:00 - 23:00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Gala Dinner moderated by Eva Holubová and Jan Pokorný.
Gala Dinner 2010
Slavnostním večerem provází Eva Holubová a Jan Pokorný.
2 01 1
summit programme_ Day 2 | Wednesday, 2nd February 09:00 - 15:00
2 01 1
program konference_ 2. den | středa, 2.února 09:00 - 15:00
The conference is simultaneously translated.
09:00 - 11:00
E:
SECTION E1
RETAIL & BRANDS
Josef Hovořák, Business Intelligence Manager, Vitana; Lukáš Hradečný, Head of Trade Marketing CR/SR, Danone; Tereza Hubičková,
Manager, IAS CRM and Sales Telefónica O2 Czech Republic; Michal Charvát, General Manager, Ogilvy Action; Martina Lovětínská,
Marketing Director ČR/SR, Coca-Cola ČR; Jana Očadlíková, Head of Trade Marketing and Category Management, Henkel ČR;
Ed van de Weerd, Vice-President Merchandising, Ahold Czech Republic
Panellists:
RETAIL & SERVICING THE COUNTRY
Chaired by Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR
Does the countryside remain attractive for retailers? Countryside service and European money.
Countryside service from the
view of hetman.
Is it efficient to integrate services for countryside under one roof?
Business services at countryside and coop.
Topics:
Michal Hašek, Hetman, SouthMoravian Region; Miloslav Hlavsa, Director of Konzum, COOP Ústí nad Orlicí; Libuše Kadlecová, Director, FLOP Jih;
Eduard Kavala, Chairman, Czech Association for Countryside Recovery; Jan Veleba, President, Agrarian Chamber of the Czech Republic;
František Winter, Chairman of the Committee for National Network of Local Action Units ČR
Panellists:
SECTION E3
Chaired by Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, INCOMA GfK
Current role of brand suppliers in retail market.
Brand image vs. promotions.
Customer targeting - what shoppers
expect from brands in stores, the role of brands for different target groups of shoppers.
In the right time on the right
place - connection of mobile marketing and geolocation.
Topics:
SECTION E2
DISCUSSION IN SPECIALISED SECTIONS – 1ST PART
RETAIL & (RE)DEVELOPMENT
Chaired by Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA GfK
Konference je simultánně tlumočena.
09:00 - 11:00
E:
SEKCE E1
OBCHOD & ZNAČKY
Josef Hovořák, Business Intelligence Manager, Vitana; Lukáš Hradečný, Head of Trade Marketing CR/SR, Danone; Tereza Hubičková,
Manažer, IAS CRM and Sales Telefónica O2 Czech Republic; Michal Charvát, General Manager, Ogilvy Action;
Martina Lovětínská, Marketing Director ČR/SR, Coca-Cola ČR; Jana Očadlíková, Head of Trade Marketing and Category Management, Henkel ČR;
Ed van de Weerd, Vice-President Merchandising, Ahold Czech Republic
Panelisté:
OBCHOD & OBSLUŽNOST VENKOVA
Řídí: Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR
Zůstává venkov stále atraktivním místem pro obchodníky?
Obslužnost venkova a evropské peníze.
Obslužnost venkova
z pohledu hejtmana.
Je efektivní integrovat služby pro venkov pod jednu střechu?
Obchodní služby na venkově a coop.
Témata:
Michal Hašek, hejtman, Jihomoravský kraj; Miloslav Hlavsa, ředitel, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí; Libuše Kadlecová, ředitelka, FLOP Jih;
Eduard Kavala, předseda, Spolek pro obnovu venkova ČR; Jan Veleba, prezident, Agrární komora ČR; František Winter, předseda výboru, Národní síť
místních akčních skupin ČR
Panelisté:
SEKCE E3
Řídí: Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, INCOMA GfK
Současná role značkových dodavatelů na obchodním trhu.
Image značky vs. promoce.
Zacílení na zákazníka co nakupující čeká od značky v prodejně, jakou roli hraje značka pro různé skupiny nakupujících.
V pravý čas na
pravém místě - spojení mobilního marketingu a geolokace.
Témata:
SEKCE E2
DISKUSE V ODBORNÝCH SEKCÍCH – 1. část
OBCHOD & (RE)DEVELOPMENT
Řídí: Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA GfK
Topics:
How to develop retail network in conditions of market saturation and offer of alternative shopping channels? What projects
have a chance to succeed?
Shopping centres: how to become the right destination (shopping place vs. leisure place)?
How to keep up with changes?
Redevelopment as a fundamental phenomenon of the future.
Témata:
Jak dál rozvíjet obchodní síť v podmínkách rostoucí saturace trhu a nabídky alternativních nákupních míst?
Existuje ještě
prostor pro expanzi? Jaké projekty mají šanci na úspěch?
Nákupní centra: co z nich dělá destinaci (místo nákupu vs. místo
kde lidé chtějí trávit svůj čas)?
Jak držet krok s potřebou změn?
Redevelopment jako zásadní fenomén budoucího rozvoje.
Panellists:
Petr Císař, Director, Spyron; Jonathan Hallet, Managing partner CZ+SK, Cushman&Wakefield; Pavel Klimeš, CEO, EMCM; Dušan Mrozek,
Managing Director, Marks and Spencer Czech Republic; Jan Nussbauer, Expansion and Procurement Director, dm drogerie markt;
Ivan Styk, Director, Supply Chain a Support Office, Tesco Stores SR
Panelisté:
Petr Císař, ředitel, Spyron; Jonathan Hallet, Managing partner CZ+SK, Cushman&Wakefield; Pavel Klimeš, ředitel EMCM; Dušan Mrozek, Managing
Director, Marks and Spencer Czech Republic; Jan Nussbauer, prokurista a ředitel pro expanzi v ČR, dm drogerie markt; Ivan Styk, ředitel Supply Chain
a Support Office, Tesco Stores SR
SECTION E4
RETAIL & PEOPLE Chaired by Dana Zadražilová, Dean FMV, University of Economics in Prague and Bernd Hallier, Managing Director, EHI Retail Institute
Topics:
Image of retail sector as an employer - how to provide efficiency of qualified personnel. Wages - regional differences, bonuses
in postcrisis times. Working conditions in retail - social dialogue with trade unions. How to keep competent employees education programs, vocational training.
Lenka Fornůsková, Manager of Employee Relations, Tesco Stores ČR; Anna Motlíková, Managing Partner, Steilmann; Marika Sokol, HR Manager
for ČR & SR, Baumax; Jiří Šafář, Head of Regional Department, Association of Trade Unions; Petr Šimerka, Czech Deputy Minister of Labour and
Social Matters; Johannes Zimmerl, Head of Human Resources, Rewe Group
Panellists:
11:00 - 11:30
11:30 - 13:30
F:
SEKCE F1
OBCHOD & SVĚT 3.0
RETAIL & WORLD 3.0
SECTION F2
Lenka Fornůsková, manažerka zaměstnaneckých vztahů, Tesco Stores ČR; Anna Motlíková, ředitelka, Steilmann; Marika Sokol, personální ředitelka
ČR a SR, Baumax; Jiří Šafář, vedoucí ÚP Olomouc a Ostrava, OSPO; Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR; Johannes Zimmerl,
personální ředitel, REWE International
Panelisté:
DISCUSSION IN SPECIALISED SECTIONS – 2ND PART
SECTION F1
Chaired by Luděk Niedermayer, Director of Consulting Department, Deloitte ČR
„Our customer – our master“ in conditions of the world 3.0. Customers do not demand quality or price but the best quality
for the best price and tailor-made services in addition.
The world of retail is changing. Innovative approach, non-trivial
solutions, courage or vision are the keys to success.
Jiří Lenk, Retail Industry Manager, Google; Alessandro Pasquale, CEO, Karlovarské minerální vody;
Steven Strachota, CFO, Tesco Stores ČR; Ivana Šedivá, Marketing Director, OBI ČR; Pavlína Zábojníková, Managing Director, Aukro
RETAIL & RESPONSIBLE CONSUMPTION
Chaired by Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Témata:
Panelisté:
SEKCE F2
Řídí: Dana Zadražilová, děkanka FMV, VŠE v Praze a Bernd Hallier, Managing Director, EHI Retail Institute
Image obchodu jako zaměstnavatele – jak zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.
Odměňování - regionální rozdíly,
prémiové systémy v postkrizových časech.
Pracovní podmínky v obchodě - sociální dialog s odborovými organizacemi.
Udržení kompetentních zaměstnanců – vzdělávací programy, celoživotní vzdělávání.
11:00 - 11:30
F:
Panellists:
OBCHOD & LIDÉ
Témata:
COFFEE, TEA BREAK
11:30 - 13:30
Topics:
SEKCE E4
KÁVA, ČAJ, OBČERSTVENÍ
DISKUSE V ODBORNÝCH SEKCÍCH – 2. část
Řídí: Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR
„Náš zákazník – náš pán“ v podmínkách světa 3.0.
za tu nejlepší cenu a na míru přizpůsobené služby.
řešení, odvaha, vize.
Zákazníci již nepožadují kvalitu nebo cenu, ale tu nejlepší kvalitu
Svět obchodu se mění. Vítězí inovativní přístupy, netradiční
Jiří Lenk, Retail Industry Manager, Google; Alessandro Pasquale, generální ředitel, Karlovarské minerální vody;
Steven Strachota, finanční ředitel, Tesco Stores ČR; Ivana Šedivá, Marketing Director, OBI ČR; Pavlína Zábojníková, Managing Director, Aukro
OBCHOD & ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA
Řídí: Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Topics:
Programs for supporting the reasonable beer and other sensitive products consumption. Regulation perspective for
food segment.
Do we head from advertisement regulation to limiting production?
Accessible and inaccessible health
claims in food products offer.
Labeling the GDA energy and nutrients content and its communication.
Témata:
Programy na podporu zodpovědné konzumace piva a dalších citlivých výrobků.
Výhled regulace pro potravinářský
segment.
Přípustná a nepřípustná zdravotní tvrzení v nabídce potravinových produktů.
Značení obsahu energie
a živin GDA a jeho komunikace.
Panellists:
Ivan Balogh, Director of Corporate Relationships, Communications and Human Resources, Pilsner Urquell; Vladimíra Doležalová, Business
Development Director, McCann Erickson Praha; Andrea Gontkovičová, Director Corporate Affairs, Philip Morris ČR; Petr Kůta, Lawyer,
AK KMVS; Martin Staněk, Market Nutritionist, Nestlé Česko; Michal Vít, Chief Hygienic Officer and Deputy Minister of Health ČR
Panelisté:
Ivan Balogh, ředitel firemních vztahů, komunikace a lidských zdrojů, Plzeňský Prazdroj; Vladimíra Doleželová, Business Development Director,
McCann Erickson Praha; Andrea Gontkovičová, Director Corporate Affairs, Philip Morris ČR; Petr Kůta, advokát, advokátní kancelář KMVS;
Martin Staněk, nutriční specialista, Nestlé Česko; Michal Vít, hlavní hygienik a náměstek ministra zdravotnictví ČR
RETAIL & PRIVATE LABELS Chaired by Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, ACNielsen Česká republika
SEKCE F3
Topics:
Trends of private labels development in CR compared to the rest of Europe.
Development broken by hypermarkets,
supermarkets, discount stores, traditional retail.
Shifts in the role of private labels – from „price-fighting“ to „equity
building“.
Innovation of private labels.
PL and alliances of traditional independent retailers.
Témata:
Trendy vývoje privátních značek v CR ve srovnání s Evropou.
Vývoj v členění hypermarkety, supermarkety, diskonty,
tradiční obchod.
Posun v roli privátních značek - cesta od „price-fightingu“ k „equity buildingu“.
Inovace privátních
značek.
Privátní značky a aliance nezávislého obchodu.
Panellists:
Petr Jindra, Marketing Director, SPAR Česká obchodní společnost; Martin Kolařík, Business Director, Penny Market; Petr Marek, Director,
Choceňská mlékárna; Bronislav Matyšek, Marketing Director, Pepsi; Gergely Midas, CEE Product Service Manager for Private labels,
TÜV SÜD Czech; Ladislav Míka, Retail Director, United Bakeries; Petr Morava, Managing Director, ČEPOS
Panelisté:
Petr Jindra, Marketing Director, SPAR Česká obchodní společnost; Martin Kolařík, obchodní ředitel, Penny Market; Petr Marek, ředitel, Choceňská
mlékárna; Bronislav Matyšek, marketingovy ředitel, Pepsi; Gergely Midas, CEE Product Service Manager pro privátní značky, TÜV SÜD Czech;
Ladislav Míka, obchodní ředitel, United Bakeries; Petr Morava, generální ředitel, ČEPOS – Česká potravinářská obchodní
SECTION F3
SECTION F4
RETAIL & ALTERNATIVE CHANNELS
Chaired by Jan Bízik, Partner, Invite CRM
SEKCE F4
OBCHOD & PRIVÁTNÍ ZNAČKY
Řídí: Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, ACNielsen Česká republika
OBCHOD & ALTERNATIVNÍ KANÁLY
Řídí: Jan Bízik, Partner, Invite CRM
Topics:
The crisis has forced both suppliers and retailers to cut distribution costs and to seek for new markets. Alternative distribution
channels might be the right answer.
How to optimize brick store and on-line strategies?
Where is the Internet heading can we still be surprised?
How to identify a customer on-line?
Role of mobile phones?
Growing popularity of
franchising - what is the successful model about?
Social networks and collective purchasing.
Témata:
Krize donutila zákazníky i obchodníky dále snižovat distribuční náklady a hledat nové trhy.
Alternativní distribuční kanály
mohou být tou správnou odpovědí.
Odlišnosti přístupu pro e-prodejce a kamenné obchody.
Kam dospěl internet
a překvapí nás ještě něčím?
Jak identifikovat zákazníka on-line?
Jaká bude role mobilních telefonů?
Rostoucí obliba franchisingu – jak vypadá úspěšný model?
Sociální sítě a kolektivní nakupování.
Panellists:
Roman Bláha, Marketing Director, Poštovní spořitelna, part of Československá obchodní banka; Tomáš Čupr, Marketing Manager, Slevomat;
Ondřej Fryc, Managing Director, Netretail Holding; Tomáš Poucha, External Consultant and Partner of SAS, Savoir faire;
David Slánský, Business Intelligence Manager, KPMG ČR; Jaroslav Tamchyna, Managing Partner, Český institute pro franchising
Panelisté:
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní spořitelna, součást Československé obchodní banky; Tomáš Čupr, marketingový manager, Slevomat;
Ondřej Fryc, generální ředitel, Netretail Holding; Tomáš Poucha, externí konzultant a partner společnosti SAS, Savoir faire;
David Slánský, Business Intelligence Manager, KPMG Česká republika; Jaroslav Tamchyna, Managing Partner, Český institut pro franchising
13:30 - 15:00
BUSINESS LUNCH
13:30 - 15:00
PRACOVNÍ OBĚD
2 01 1
summit programme_ Day 2 | Wednesday, 2nd February 09:00 - 15:00
2 01 1
program konference_ 2. den | středa, 2.února 09:00 - 15:00
The conference is simultaneously translated.
09:00 - 11:00
E:
SECTION E1
RETAIL & BRANDS
Josef Hovořák, Business Intelligence Manager, Vitana; Lukáš Hradečný, Head of Trade Marketing CR/SR, Danone; Tereza Hubičková,
Manager, IAS CRM and Sales Telefónica O2 Czech Republic; Michal Charvát, General Manager, Ogilvy Action; Martina Lovětínská,
Marketing Director ČR/SR, Coca-Cola ČR; Jana Očadlíková, Head of Trade Marketing and Category Management, Henkel ČR;
Ed van de Weerd, Vice-President Merchandising, Ahold Czech Republic
Panellists:
RETAIL & SERVICING THE COUNTRY
Chaired by Zdeněk Juračka, President, SOCR ČR
Does the countryside remain attractive for retailers? Countryside service and European money.
Countryside service from the
view of hetman.
Is it efficient to integrate services for countryside under one roof?
Business services at countryside and coop.
Topics:
Michal Hašek, Hetman, SouthMoravian Region; Miloslav Hlavsa, Director of Konzum, COOP Ústí nad Orlicí; Libuše Kadlecová, Director, FLOP Jih;
Eduard Kavala, Chairman, Czech Association for Countryside Recovery; Jan Veleba, President, Agrarian Chamber of the Czech Republic;
František Winter, Chairman of the Committee for National Network of Local Action Units ČR
Panellists:
SECTION E3
Chaired by Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, INCOMA GfK
Current role of brand suppliers in retail market.
Brand image vs. promotions.
Customer targeting - what shoppers
expect from brands in stores, the role of brands for different target groups of shoppers.
In the right time on the right
place - connection of mobile marketing and geolocation.
Topics:
SECTION E2
DISCUSSION IN SPECIALISED SECTIONS – 1ST PART
RETAIL & (RE)DEVELOPMENT
Chaired by Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA GfK
Konference je simultánně tlumočena.
09:00 - 11:00
E:
SEKCE E1
OBCHOD & ZNAČKY
Josef Hovořák, Business Intelligence Manager, Vitana; Lukáš Hradečný, Head of Trade Marketing CR/SR, Danone; Tereza Hubičková,
Manažer, IAS CRM and Sales Telefónica O2 Czech Republic; Michal Charvát, General Manager, Ogilvy Action;
Martina Lovětínská, Marketing Director ČR/SR, Coca-Cola ČR; Jana Očadlíková, Head of Trade Marketing and Category Management, Henkel ČR;
Ed van de Weerd, Vice-President Merchandising, Ahold Czech Republic
Panelisté:
OBCHOD & OBSLUŽNOST VENKOVA
Řídí: Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR
Zůstává venkov stále atraktivním místem pro obchodníky?
Obslužnost venkova a evropské peníze.
Obslužnost venkova
z pohledu hejtmana.
Je efektivní integrovat služby pro venkov pod jednu střechu?
Obchodní služby na venkově a coop.
Témata:
Michal Hašek, hejtman, Jihomoravský kraj; Miloslav Hlavsa, ředitel, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí; Libuše Kadlecová, ředitelka, FLOP Jih;
Eduard Kavala, předseda, Spolek pro obnovu venkova ČR; Jan Veleba, prezident, Agrární komora ČR; František Winter, předseda výboru, Národní síť
místních akčních skupin ČR
Panelisté:
SEKCE E3
Řídí: Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, INCOMA GfK
Současná role značkových dodavatelů na obchodním trhu.
Image značky vs. promoce.
Zacílení na zákazníka co nakupující čeká od značky v prodejně, jakou roli hraje značka pro různé skupiny nakupujících.
V pravý čas na
pravém místě - spojení mobilního marketingu a geolokace.
Témata:
SEKCE E2
DISKUSE V ODBORNÝCH SEKCÍCH – 1. část
OBCHOD & (RE)DEVELOPMENT
Řídí: Tomáš Drtina, Managing Partner, INCOMA GfK
Topics:
How to develop retail network in conditions of market saturation and offer of alternative shopping channels? What projects
have a chance to succeed?
Shopping centres: how to become the right destination (shopping place vs. leisure place)?
How to keep up with changes?
Redevelopment as a fundamental phenomenon of the future.
Témata:
Jak dál rozvíjet obchodní síť v podmínkách rostoucí saturace trhu a nabídky alternativních nákupních míst?
Existuje ještě
prostor pro expanzi? Jaké projekty mají šanci na úspěch?
Nákupní centra: co z nich dělá destinaci (místo nákupu vs. místo
kde lidé chtějí trávit svůj čas)?
Jak držet krok s potřebou změn?
Redevelopment jako zásadní fenomén budoucího rozvoje.
Panellists:
Petr Císař, Director, Spyron; Jonathan Hallet, Managing partner CZ+SK, Cushman&Wakefield; Pavel Klimeš, CEO, EMCM; Dušan Mrozek,
Managing Director, Marks and Spencer Czech Republic; Jan Nussbauer, Expansion and Procurement Director, dm drogerie markt;
Ivan Styk, Director, Supply Chain a Support Office, Tesco Stores SR
Panelisté:
Petr Císař, ředitel, Spyron; Jonathan Hallet, Managing partner CZ+SK, Cushman&Wakefield; Pavel Klimeš, ředitel EMCM; Dušan Mrozek, Managing
Director, Marks and Spencer Czech Republic; Jan Nussbauer, prokurista a ředitel pro expanzi v ČR, dm drogerie markt; Ivan Styk, ředitel Supply Chain
a Support Office, Tesco Stores SR
SECTION E4
RETAIL & PEOPLE Chaired by Dana Zadražilová, Dean FMV, University of Economics in Prague and Bernd Hallier, Managing Director, EHI Retail Institute
Topics:
Image of retail sector as an employer - how to provide efficiency of qualified personnel. Wages - regional differences, bonuses
in postcrisis times. Working conditions in retail - social dialogue with trade unions. How to keep competent employees education programs, vocational training.
Lenka Fornůsková, Manager of Employee Relations, Tesco Stores ČR; Anna Motlíková, Managing Partner, Steilmann; Marika Sokol, HR Manager
for ČR & SR, Baumax; Jiří Šafář, Head of Regional Department, Association of Trade Unions; Petr Šimerka, Czech Deputy Minister of Labour and
Social Matters; Johannes Zimmerl, Head of Human Resources, Rewe Group
Panellists:
11:00 - 11:30
11:30 - 13:30
F:
SEKCE F1
OBCHOD & SVĚT 3.0
RETAIL & WORLD 3.0
SECTION F2
Lenka Fornůsková, manažerka zaměstnaneckých vztahů, Tesco Stores ČR; Anna Motlíková, ředitelka, Steilmann; Marika Sokol, personální ředitelka
ČR a SR, Baumax; Jiří Šafář, vedoucí ÚP Olomouc a Ostrava, OSPO; Petr Šimerka, náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR; Johannes Zimmerl,
personální ředitel, REWE International
Panelisté:
DISCUSSION IN SPECIALISED SECTIONS – 2ND PART
SECTION F1
Chaired by Luděk Niedermayer, Director of Consulting Department, Deloitte ČR
„Our customer – our master“ in conditions of the world 3.0. Customers do not demand quality or price but the best quality
for the best price and tailor-made services in addition.
The world of retail is changing. Innovative approach, non-trivial
solutions, courage or vision are the keys to success.
Jiří Lenk, Retail Industry Manager, Google; Alessandro Pasquale, CEO, Karlovarské minerální vody;
Steven Strachota, CFO, Tesco Stores ČR; Ivana Šedivá, Marketing Director, OBI ČR; Pavlína Zábojníková, Managing Director, Aukro
RETAIL & RESPONSIBLE CONSUMPTION
Chaired by Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Témata:
Panelisté:
SEKCE F2
Řídí: Dana Zadražilová, děkanka FMV, VŠE v Praze a Bernd Hallier, Managing Director, EHI Retail Institute
Image obchodu jako zaměstnavatele – jak zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.
Odměňování - regionální rozdíly,
prémiové systémy v postkrizových časech.
Pracovní podmínky v obchodě - sociální dialog s odborovými organizacemi.
Udržení kompetentních zaměstnanců – vzdělávací programy, celoživotní vzdělávání.
11:00 - 11:30
F:
Panellists:
OBCHOD & LIDÉ
Témata:
COFFEE, TEA BREAK
11:30 - 13:30
Topics:
SEKCE E4
KÁVA, ČAJ, OBČERSTVENÍ
DISKUSE V ODBORNÝCH SEKCÍCH – 2. část
Řídí: Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR
„Náš zákazník – náš pán“ v podmínkách světa 3.0.
za tu nejlepší cenu a na míru přizpůsobené služby.
řešení, odvaha, vize.
Zákazníci již nepožadují kvalitu nebo cenu, ale tu nejlepší kvalitu
Svět obchodu se mění. Vítězí inovativní přístupy, netradiční
Jiří Lenk, Retail Industry Manager, Google; Alessandro Pasquale, generální ředitel, Karlovarské minerální vody;
Steven Strachota, finanční ředitel, Tesco Stores ČR; Ivana Šedivá, Marketing Director, OBI ČR; Pavlína Zábojníková, Managing Director, Aukro
OBCHOD & ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA
Řídí: Jaroslav Kuchař, Managing Partner, Blue Strategy
Topics:
Programs for supporting the reasonable beer and other sensitive products consumption. Regulation perspective for
food segment.
Do we head from advertisement regulation to limiting production?
Accessible and inaccessible health
claims in food products offer.
Labeling the GDA energy and nutrients content and its communication.
Témata:
Programy na podporu zodpovědné konzumace piva a dalších citlivých výrobků.
Výhled regulace pro potravinářský
segment.
Přípustná a nepřípustná zdravotní tvrzení v nabídce potravinových produktů.
Značení obsahu energie
a živin GDA a jeho komunikace.
Panellists:
Ivan Balogh, Director of Corporate Relationships, Communications and Human Resources, Pilsner Urquell; Vladimíra Doležalová, Business
Development Director, McCann Erickson Praha; Andrea Gontkovičová, Director Corporate Affairs, Philip Morris ČR; Petr Kůta, Lawyer,
AK KMVS; Martin Staněk, Market Nutritionist, Nestlé Česko; Michal Vít, Chief Hygienic Officer and Deputy Minister of Health ČR
Panelisté:
Ivan Balogh, ředitel firemních vztahů, komunikace a lidských zdrojů, Plzeňský Prazdroj; Vladimíra Doleželová, Business Development Director,
McCann Erickson Praha; Andrea Gontkovičová, Director Corporate Affairs, Philip Morris ČR; Petr Kůta, advokát, advokátní kancelář KMVS;
Martin Staněk, nutriční specialista, Nestlé Česko; Michal Vít, hlavní hygienik a náměstek ministra zdravotnictví ČR
RETAIL & PRIVATE LABELS Chaired by Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, ACNielsen Česká republika
SEKCE F3
Topics:
Trends of private labels development in CR compared to the rest of Europe.
Development broken by hypermarkets,
supermarkets, discount stores, traditional retail.
Shifts in the role of private labels – from „price-fighting“ to „equity
building“.
Innovation of private labels.
PL and alliances of traditional independent retailers.
Témata:
Trendy vývoje privátních značek v CR ve srovnání s Evropou.
Vývoj v členění hypermarkety, supermarkety, diskonty,
tradiční obchod.
Posun v roli privátních značek - cesta od „price-fightingu“ k „equity buildingu“.
Inovace privátních
značek.
Privátní značky a aliance nezávislého obchodu.
Panellists:
Petr Jindra, Marketing Director, SPAR Česká obchodní společnost; Martin Kolařík, Business Director, Penny Market; Petr Marek, Director,
Choceňská mlékárna; Bronislav Matyšek, Marketing Director, Pepsi; Gergely Midas, CEE Product Service Manager for Private labels,
TÜV SÜD Czech; Ladislav Míka, Retail Director, United Bakeries; Petr Morava, Managing Director, ČEPOS
Panelisté:
Petr Jindra, Marketing Director, SPAR Česká obchodní společnost; Martin Kolařík, obchodní ředitel, Penny Market; Petr Marek, ředitel, Choceňská
mlékárna; Bronislav Matyšek, marketingovy ředitel, Pepsi; Gergely Midas, CEE Product Service Manager pro privátní značky, TÜV SÜD Czech;
Ladislav Míka, obchodní ředitel, United Bakeries; Petr Morava, generální ředitel, ČEPOS – Česká potravinářská obchodní
SECTION F3
SECTION F4
RETAIL & ALTERNATIVE CHANNELS
Chaired by Jan Bízik, Partner, Invite CRM
SEKCE F4
OBCHOD & PRIVÁTNÍ ZNAČKY
Řídí: Lubomír Mechura, Product Leadership Manager CEE & Baltics, ACNielsen Česká republika
OBCHOD & ALTERNATIVNÍ KANÁLY
Řídí: Jan Bízik, Partner, Invite CRM
Topics:
The crisis has forced both suppliers and retailers to cut distribution costs and to seek for new markets. Alternative distribution
channels might be the right answer.
How to optimize brick store and on-line strategies?
Where is the Internet heading can we still be surprised?
How to identify a customer on-line?
Role of mobile phones?
Growing popularity of
franchising - what is the successful model about?
Social networks and collective purchasing.
Témata:
Krize donutila zákazníky i obchodníky dále snižovat distribuční náklady a hledat nové trhy.
Alternativní distribuční kanály
mohou být tou správnou odpovědí.
Odlišnosti přístupu pro e-prodejce a kamenné obchody.
Kam dospěl internet
a překvapí nás ještě něčím?
Jak identifikovat zákazníka on-line?
Jaká bude role mobilních telefonů?
Rostoucí obliba franchisingu – jak vypadá úspěšný model?
Sociální sítě a kolektivní nakupování.
Panellists:
Roman Bláha, Marketing Director, Poštovní spořitelna, part of Československá obchodní banka; Tomáš Čupr, Marketing Manager, Slevomat;
Ondřej Fryc, Managing Director, Netretail Holding; Tomáš Poucha, External Consultant and Partner of SAS, Savoir faire;
David Slánský, Business Intelligence Manager, KPMG ČR; Jaroslav Tamchyna, Managing Partner, Český institute pro franchising
Panelisté:
Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní spořitelna, součást Československé obchodní banky; Tomáš Čupr, marketingový manager, Slevomat;
Ondřej Fryc, generální ředitel, Netretail Holding; Tomáš Poucha, externí konzultant a partner společnosti SAS, Savoir faire;
David Slánský, Business Intelligence Manager, KPMG Česká republika; Jaroslav Tamchyna, Managing Partner, Český institut pro franchising
13:30 - 15:00
BUSINESS LUNCH
13:30 - 15:00
PRACOVNÍ OBĚD
X V I I . R O Č N Í K
Jak se zaregistrovat? | How to register?
Navštivte: | Visit: www.retail21.cz/summit
2 01 1
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:
REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
Máte-li zájem o účast na konferenci, přihlaste se laskavě on–line prostřednictvím
www.retail21.cz/summit co nejdříve, nejpozději však do 11. 1. 2011.
Alternativně se lze příhlásit prostřednictvím faxu – formulář ke stažení
naleznete též na adrese www.retail21.cz/summit odkaz Registrace.
If you are interested in attending the conference, we kindly ask that you register
online via www.retail21.cz/summit as soon as possible. The registration deadline is
January 11th, 2011. You can also register via fax by downloading the form at
www.retail21.cz/summit under the registration link.
KONFERENČNÍ VLOŽNÉ:
CONFERENCE FEE:
Konferenční poplatek za účastníka po celou dobu konání konference činí
15.900,- Kč (+20 % DPH), tj. celkem 19.080,- Kč, a pokrývá stravování
a občerstvení zajištěné v rámci konference, ne však případné náklady
za parkování a ubytování. Všechny formy registrace zahrnují automaticky
účast na slavnostním večeru konaném dne 1. 2. 2011.
Konferenční poplatek za účastníka na jeden den konference činí 11.900,- Kč
(+ 20 % DPH), tj. celkem 14.280,- Kč.
The conference fee for the full 2 days conference program is 15.900,- CZK
(+20% VAT) per participant, which comes to a total of 19.080,- CZK. This includes
meals and coffee breaks as specified in the program but does not cover other costs
such as parking or accommodation. All forms of registrations automatically include
the participation in the gala evening on February 1st, 2011.
The conference fee for just one day of the conference program is 11.900,- CZK
(+20% VAT) per participant, for a total of 14.280,- CZK. The payment in foreign
currency is also accepted in consideration of a current rate of exchange.
SLEVY:
Včasně registrovaní účastníci, tzv. „Early Birds“, jejichž platba bude připsána na
náš účet do 31. 12. 2010 včetně, a dále členové SOCR ČR mají slevu 3.000,- Kč. Konferenční poplatek po celou dobu konání konference pro ně činí částku
12.900,- Kč (+ 20 % DPH), tj. celkem 15.480,- Kč.
Skupinové firemní vložné pro 5 a více účastníků z jedné firmy po celou dobu
konání konference představuje slevu 6.000,- Kč na osobu a činí 9.900,- Kč
(+20 % DPH) za osobu, tj. celkem 11.880,- Kč. Skupinové vložné se týká
i obchodních aliancí. Slevy nelze kombinovat.
SPOLEČENSKÝ VEČER:
Účast na společenském večeru je vázána na registraci na konferenci a platí pro
1 osobu. Vzhledem k jeho bezprostřední návaznosti na odborný program Vám
doporučujeme setrvat v kongresovém centru až do zahájení společenského
večera a v mezičase využít nabídku podvečerního doprovodného programu.
Večerní oděv není podmínkou.
UBYTOVÁNÍ:
Jak prežít? Inovovat!
“Early Bird” participants who register and pay by December 31st, 2010 and
SOCR ČR members will receive a 3.000,- CZK discount and will be charged
12.900,- CZK (+20% VAT), for a total of 15.480,- CZK per person for the full
2 days conference program.
Volume package discount: The conference fee for 5 or more participants from
one company for the full 2 days conference program with a 6.000,- CZK discount is
9.900,- CZK (+20% VAT), for a total of 11.880,- CZK per person. Volume package
discount is offered also to individual members of shopping alliances. The discounts
cannot be combined.
GALA EVENING:
Attendance of the gala evening is determined by the conference registration and is
valid for 1 person. With regard to its immediate succession we recommend you to
take part in the complimentary program following the official conference part and
stay in the congress centre till the evening. Evening formal dress is not required. ACCOMMODATION:
ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:
ORGANISATION TERMS:
Organizací akce je pověřena firma Blue Events, s.r.o., která zabezpečuje i inkaso
všech plateb. Veškeré platby související s konferencí směřujte na účet
č. 900625233/0300 vedený u ČSOB Praha 1. Variabilním symbolem u plateb
vložného je vaše IČ nebo číslo zálohové faktury.
The conference is being organized by Blue Events, s.r.o. which is also responsible
for the collection of payments. All conference related charges must be remitted to
the ČSOB bank using the company identification number or number of the
advanced invoice as the variable symbol for payment. Bank Account
No. 900625233 (routing No. 0300) – ČSOB Bank, Praha 1, IBAN CZ63 0300
0000 0009 0062 5233 (BIC/SWIFT- CEKOCZPP).
Organizátoři akce si vyhrazují právo zrušit registraci účasti a propagačních
služeb. V případě zrušení registrace ze strany organizátorů bude poplatek
vrácen v plné výši. Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně.
Registrace se rovněž považuje za zrušenou účastníkem v důsledku nezaplacení
účastnického poplatku řádně a včas v souladu s body 4 a 5 Registračních
podmínek (viz www.retail21.cz/summit, odkaz Registrace). Při zrušení
registrace do 10ti dnů před konáním konference včetně se žádné storno
poplatky neplatí, po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši 25 %
ceny. Pokud dojde ke zrušení registrace až v den před konáním konference
nebo v den jejího konání nejméně 1 hodinu před začátkem konference,
bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. Při zrušení registrace
později než 1 hodinu před začátkem konference nebo při neúčasti na
konferenci bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši
100 % ceny.
INNOVATE
OR DIE!
DISCOUNTS:
Ubytování si lze objednat přímo v TOP HOTELu Praha prostřednictvím registračního formuláře. V tomto hotelu je pro účastníky konference zabezpečena
konferenční sleva. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji činí 1.100,- Kč/noc
(pro 1 osobu). Cena za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji činí 1.500,- Kč/noc
(pro 2 osoby). Ubytování si platí účastníci individuálně přímo v hotelu, ceny jsou
uvedeny včetně snídaně a DPH. Rezervace je závazná bez možnosti storna po
17. 1. 2011.
STORNO PODMÍNKY:
2011
1 . - 2 . 2 . 2 0 1 1 | TO P H OT E L P R A H A
Rooms in TOP HOTEL Praha can be booked through the registration form.
Conference participants are offered a special discount price – single room for
1.100,- CZK/night and double room for 1.500,- CZK/night (both incl. Breakfast and
VAT). Accommodation is paid individually by participants, directly in the hotel. The
reservation through the registration form is binding and cannot be cancelled after
January 17th, 2011.
CANCELLATIONS:
The organizers reserve the right to cancel the registration of participants or
promotional services. In these cases, charges will be fully refunded. Only written
cancellations from participants will be accepted. Registration is also considered as
cancelled if the participant does not pay the fee properly and in time, according to
items 4 and 5 of the Registration Conditions (see www.retail21.cz/summit part
Registration). There will be no cancellation fees for registrations cancelled 10 days
before the conference at the latest. Later cancellations will be subjected to 25% of
the participation fee. Fees for cancellations made one day before the conference or
latest on the conference day one hour before the conference start will be 50%
of the participation fee. If the registration is cancelled less than 1 hour before the
conference starts or if the participant does not come without cancelling his
registration, the cancellation fee will be 100% of the participation fee. INFO & ON-LINE REGISTRACE: / INFO & ON-LINE REGISTRATION: www.retail21.cz/summit
Sekretariát konference / Conference Offices:
Místo konání / Conference Venue:
Blue Events, s.r.o.
Hlubočepská 38c, CZ – 152 00 Praha 5
Tel.: +420-222 749 841, Fax: +420-222 749 840
E-mail: info@BlueEvents.eu
http://www.BlueEvents.eu
TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, CZ – 149 00 Praha 4
Tel.: +420-267 284 111, Fax: +420-272 765 854
E-mail: public@tophotel.cz
http://www.tophotel.cz
PLATINUM PARTNERS
ORGANIZERS
Download

Retail Summit 2011