MECHOROSTY
Přírodopis 6. ročník
Teorie:
Mechorosty se rozdělují na skupiny: játrovky a mechy. Jejich tělo se nazývá stélka, nemají
vodivá pletiva a jejich pohlavní rozmnožování je závislé na kapce vody. Játrovky mají
lupenitou lodyžku, nejčastěji rostou ve vlhkém prostředí – v blízkosti lesních potoků, mohou
růst i na spáleništích, vyskytují se i ve sklenících. Nejznámější játrovkou je porostnice
mnohotvárná (obr. 1). Mechy jsou výtrusné zelené rostliny. Jejich tělo tvoří příchytná vlákna,
lodyžka s lístky, štět s tobolkou, v tobolce jsou výtrusy uzavřené víčkem a nahoře je čepička.
Mechy mají schopnost zadržovat v sobě velké množství vody, zabraňují erozi půdy, jsou
důležité z estetického hlediska, zkrášlují okolní prostředí, podílejí se na produkci kyslíku
pomocí fotosyntézy, mechové porosty slouží i jako domov a úkryt drobným živočichům, jsou
součástí potravních řetězců. K nejznámějším zástupcům mechů patří: ploník ztenčený (obr. 2),
bělomech sivý (obr. 3), rašeliník kostrbatý (obr. 4).
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
Procvičení učiva:
1. Popiš stavbu těla mechu (ploník obecný)
obr. 2
2. Doplň v textu chybějící slova:
Mechorosty se rozdělují na ……………… a ………… . Jejich tělo se nazývá ……… .
Mechorosty nemají …………… pletiva. Jejich pohlavní rozmnožování je závislé na
………... ………… . (vyber ze slov: vodivá, kapka vody, játrovky, stélka, mechy)
3. Uveď, kde se vyskytují játrovky a jak se jmenuje nejznámější játrovka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Uveď důležité funkce mechů, jejich význam v přírodě:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TEST
1. Játrovky patří mezi:
a) sinice
b) řasy
c) mechorosty
d) kapraďorosty
e) salámy
2. Mechorosty se rozmnožují:
a) semeny
b) výtrusy
c) šiškami
d) semeny i výtrusy
e) vlákny
3. Který z mechorostů má lupenitou stélku?
a) rašeliník kostrbatý
b) bělomech sivý
c) porostnice mnohotvárná
4. Tělo mechorostů se jmenuje:
a) štět
b) stélka
c) štětina
d) postýlka
e) vystélka
5. Mezi funkce mechů nepatří:
a) bránění erozi půdy
b) úkryt pro živočichy
c) fotosyntéza
d) vysušuje půdu
Zdroje: učebnice přírodopisu pro 6. a 7. ročník
Maleninský, M. Přírodopis pro 7. ročník (obratlovci, vyšší rostliny). 1. vyd. Praha:
Nakladatelství České geografické společnosti 2006. Kapitola 40, s. 84 – 85. ISBN 80-8603466-6.
Zdroje obrázků:
obr.1 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html05/foto_007.html
obr. 2 http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html05/foto_006.html
obr. 3 http://mikrosvet.mimoni.cz/organismy/belomech-sivy
obr. 4 http://botany.cz/cs/sphagnum-squarrosum/
Download

MECHOROSTY Přírodopis 6. ročník Teorie: Mechorosty se rozdělují