Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
Metodika zveřejňování VZ na profilu zadavatele – pracovní verze1
Tento dokument popisuje datovou strukturu pro zveřejňování Veřejných zakázek na profilu
zadavatele. Jeho cílem je poskytnout metodický návod pro zveřejnění na profilu zadavatele podle
zákona i nad jeho rámec. Cílem je zejména přesně popsat obsah jednotlivých polí ve vztahu
ke skutečné zakázce, přesná technická sémantika dat je definována přímo přiloženým XML
standardem. Tento vychází zejména ze zákonného standardu popsaného v ISVZ2, který rozšiřuje o
nepovinné, ale vhodné položky.
Metodika byla připravena ve spolupráci s MMR, neziskovým sektorem a provozovateli profilu
zadavatele. Zveřejnění zakázek podle této metodiky umožní snazší dostupnost informací o zakázkách
zejména dodavatelům, kontrolním orgánům, a poslouží k transparentnímu zdokumentování průběhu
veřejné zakázky směrem k veřejnosti. Samotnému zadavateli může s pomocí validačních pravidel
zveřejnění podle standardu přinést snadnou kontrolu plnění informačních povinnosti souvisejících se
zakázkou.
Metodika předpokládá další rozšiřování a změny zejména v návaznosti na novou legislativu a
požadavky relevantních stran – tedy provozovatelů profilů, zadavatelů a dodavatelů. Tyto změny
budou zaváděny s maximálním důrazem na zpětnou kompatibilitu, typicky přidáním nepovinných
datových polí, nikoliv změnou struktury. Připomínky a dotazy za tým autorů vyřizuje Jiří Skuhrovec (
[email protected] ).
Dokument je dále strukturován do následujících částí:
1. Validita – zavádí koncept vícestupňové validity. Ten slouží ke kontrole shody profilu
zadavatele se zákonnými požadavky a technické správnosti zveřejněných dat.
2. Datové typy – definuje základní datové prvky, kterými je tvořen obsah zveřejněných dat.
3. Standard zveřejnění – popisuje datové položky, které je možné pomocí standardu zveřejnit
4. Validační pravidla – seznam pravidel, s pomocí kterých je hodnocena validita – tedy
správnost a úplnost zveřejněných dat.
Validita
Validita zakázky je v podstatě známka, značící úplnost zveřejněných dat o jedné zakázce. Standard
rozlišuje tři stupně úplnosti údajů, tzv Validity C, B, a A specifikující požadavky pro splnění určité
úrovně standardu. Zatímco C představuje zákonné minimum (a D značí, že zakázka nesplňuje ani
zákonný standard) , B a A jsou jeho nadstavbami – tedy doporučeními pro vyšší než zákonnou úroveň
transparentnosti kterou se zadavatel dobrovolně může řídit u některých zakázek (např. u zakázek
jejichž očekávaná cena přesáhne určitou hranici). Obecně platí, že položky typu B zadavatel (nebo
systém profilu zadavatele) má k dispozici, jejich zveřejnění je doporučené, a nemělo by představovat
větší náklady. Položky typu A pak jsou takové, jejichž zveřejnění může být za určitých okolností
vhodné, ve standardu jsou zejména kvůli úplnosti.
1
2
Aktuální verze tohoto dokumentu bude vždy umístěna na http://www.eeip.cz/granty-tacr/
http://www.isvz.cz/ProfilyZadavatelu/Profil_Zadavatele_SchemaVZ.xsd
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
Hlavním cílem dokumentu je definice nepovinného datového standardu, který má zajistit že budou-li
v různých systémech profilů zadavatele zveřejňována obdobná data, ať je jejich struktura i význam
sjednocena. Validita je ve vztahu k tomuto cíli pouze sekundárním nástrojem, který může
zadavateli/provozovateli profilu poskytnout dodatečnou informaci o úplnosti zveřejněných dat ve
vztathu k (ne vždy dosažitelnému) ideálnímu stavu.
Validita je vystavěna stupňovitě, zakázka tedy nemůže odpovídat standardu B, nesplňuje-li C. Stejně
tak nemůže splňovat A, nesplňuje-li B. Požadavky na daný stupeň validity spočívají jednak v prosté
úplnosti dat (např. pro validitu B má zakázka vždy mít uvedeny CPV kódy), ale i v splnění
komplexnějších pravidel (např. zakázka ve stavu zadána musí mít alespoň jednoho vítězného
uchazeče a přiloženou smlouvu). V dalším textu jsou požadavky na jednotlivé úrovně úplnosti dat
validity vyznačeny barevně (černé jsou ze zákona povinné, zelené odpovídají validitě B, modré A).
Toto vyznačení je však pouze indikativní. Přesné podmínky na existenci a obsah daného data jsou
typicky vázány na čas a stav zakázky, a jsou popsány v kapitole Validační pravidla.
Validátor
Pro ověření validity (splněné úrovně standardu) bude připraven online validátor, a to jednoduchým
vložením odkazu na stránku kde je dotyčná zakázka umístěna, popřípadě přímo XML dat. Validátor
bude fungovat i jako webová služba s API umožňujícím jeho využití softwarem třetích stran.
Datové typy
Následuje přehled použitých elementárních datových typů (označení pro to, jak je daná položka
standardu formátována), které jsou využívány vedle standardních typů definovaných Informačním
systémem o datových prvcích (ISDP) Ministerstva vnitra. Datový typ je v dalším textu vyznačen
kurzívou a velkým písmenem.
Číslo – Reálné číslo, zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Všechny finanční částky se uvádějí v
celých Českých korunách, v přepočtu podle §154 ZVZ. Např předpokládaná hodnota bez DPH.
Řetězec – Libovolný řetězec znaků. Může být omezen číselníkem. Např. Druh řízení může mít
hodnotu Jednací bez uveřejnění, ne však JŘBU.
Bool – Logická proměnná nabývající hodnot 1 (Ano) a 0 (Ne). Např. informace zda zakázka byla
podpořena z fondů EU.
Seznam - Struktura obsahující jednu nebo více položek jiného datového typu. Např seznam vítězů
rámcové smlouvy, seznam částí zakázky.
Datum – je Řetězec podle standardu ISO 8601 bez časového pásma, tedy ve formátu RRRR-MM-DD.
Tedy např 2012-12-31.
Čas – Je Řetězec podle standardu ISO 8601, tedy ve formátu RRRR-MM-DDTHH:MM:SS, bez označení
časového pásma. Tedy např 2012-12-31T23:59:59.
NULL – Používán pro zjednodušení textu, znamená faktickou absenci položky. Prázdný Seznam nebo
položka kterou zadavatel neuvede je považována za NULL. Stejně tak může tato hodnota být uvedena
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
v případě položky která zadavateli není známa nebo ji z jiného důvodu nemůže uvést. Z hlediska
validity je toto považováno za ekvivalentní s neuvedením žádné hodnoty. Např. zadavatel který nezná
konečnou zaplacenou částku právě vysoutěžené zakázky, může této částce (dočasně) přiřadit
hodnotu NULL, přesto že tato je typu Číslo.
Datová struktura zveřejnění na profilu zadavatele
Profil zadavatele
Profil zadavatele musí v prvé řadě odpovídat platné legislativě, tedy vyhláškám 9/2011 a 133/2012.
Po technické stránce je klíčová příloha č. 5 vyhlášky 133/2012, která definuje základní dotazovací
rozhraní, které si tento dokument klade za cíl dodefinovat. Profil zadavatele obsahuje následující
data:
1. Evidenční číslo profilu zadavatele (příloha 5 vyhlášky 133/2012), ProfilKodType
2. Identifikace zadavatele, ZadavatelStructure
3. Zakázky podle časového rozmezí, případně seznam obsahující pouze jednu konkrétní zakázku (v
závislosti na GET parametru, viz níže) ZakazkaStructure
4. Obchodní označení a verzi elektronického nástroje (§8 vyhl 9/2011), Řetězec
5. Název tržiště veřejné správy které zadavatel používá (§9 vyhlášky 133/2012), Řetězec
6. Url tržiště veřejné správy které zadavatel používá (§9 vyhlášky 133/2012), Řetězec
7. Aktuální čas (§7 vyhl 9/2011) s přesností na sekundu, Čas
8. Záznamy o stavu profilu zadavatele ve formě odkazu na stránku, která obsahuje informace o
stavu profilu a jeho výpadcích nejméně za poslední 1 měsíc. (§6 odst 2 vyhl. 9/2011)., Řetězec
Tyto informace jsou obsaženy přímo na URL profilu zadavatele, a jsou součástí odpovědi na každý
dotaz. Dále je možné se na profilu dotázat na zakázky obsažené na profilu, pomocí rozhraní
popsaného vyhláškou 133. URL ve formátu
http://(adresa profilu zadavatele)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr vrátí seznam
zakázek dle zákonného standardu. Data pouze jedné zakázky (včetně hlavičky profilu)
mohou
být
zároveň
nepovinně
zobrazitelná
na
url
http://(adresa
profilu
zadavatele)/XMLdataVZ?zakazka=PrrVnnnnnnn, s využitím 12-ti místného kódu přiděleného
každé zakázce v souladu se zákonným standardem (rr = poslední dvojčíslí roku, nnnnnnnn
je pořadové číslo zakázky v daném roce). Toto rozšíření má za cíl jednodušší manipulaci
s daty a zároveň snížení zátěže serveru, který při konkrétním dotazu může vracet podstatně
menší objem dat.
Zakázky v seznamu musí spadat do datového rozmezí daného GET parametry od a do, ve formátu
ddmmrrrr. Aby byly vpsány, musí alespoň jedno jejich uveřejnění spadalo do daného rozmezí, včetně
jeho krajních dnů. Za uveřejnění se pro tyto účely rozumí následující:
1. Datum vložení na profil libovolného dokumentu připojeného k zakázce, její části nebo jejímu
účastníkovi. Nepovinně i libovolné další změny v datech dané zakázky.
2. Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel (ZadavatelStructure)
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
1.
2.
3.
4.
IČO (existuje-li), IcoType
Název, bus:SubjektObchodniJmenoType
Země sídla (dvoumístný kód podle ISO 3166, používá CZSO3 a Eurostat), spa:StatKodType
Sdružení zadavatelů – Boolean (pokud zakázku zadává sdružení zadavatelů, zveřejněna je
na profilu vedoucího účastníka s jeho údaji)
5. Typ zadavatele Seznamřetězců s číselníkem
a. Veřejný
b. Dotovaný
c. Sektorový
Zakázka (ZakazkaStructure)
Datová struktura zakázky obecně odpovídá modelu: každá zakázka obsahuje jeden datový prvek
Zakázka, a prvky Uchazeč a Vítěz – každý z nich může být obsažen i vícekrát. Prvek Zakázka může dále
obsahovat více prvků Část zakázky.
1. Zakázka, VZStructure
2. Uchazeč, UchazecStructure
3. Dodavatel, DodavatelStructure
Veřejná zakázka (VZStructure)
Uvedené položky odpovídají plné struktuře podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky. Pro
zveřejnění zakázek malého rozsahu (ZMR) je použita identická struktura, ale se slabšími požadavky na
validitu. Více viz kapitola Validační pravidla.
1. 12-timístný Identifikátor zakázky obsahující informace o roku vypsání, KodVzNaProfiluType
(příloha 5 vyhl. 133/2012)
2. Název zakázky, NazevVZType
3. Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ, KodVZNaUsvzisType
4. Druh řízení (§21 ZVZ), DruhZadavacihoRizeniType
a. Otevřené řízení
b. Užší řízení
c. Jednací řízení s uveřejněním
d. Jednací řízení bez uveřejnění
e. Soutěžní dialog
f. Zjednodušené podlimitní řízení
g. Soutěž o návrh
h. Zakázka malého rozsahu. (došlo-li k uveřejnění zakázky jako podlimitní ve smyslu §26
odst. 5 ZVZ je uveden skutečně použitý druh řízení)
5. Stav řízení, StavVZType
a. VZ je neukončena (nebyl dosud vybrán žádný dodavatel)
3
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/geograficke_zony_(2010)/$File/geograficke_zony_2010.xls
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
b. VZ byla zadána (alespoň jeden dodavatel byl vybrán, plnění dosud nebylo ukončeno)
c. VZ byla zrušena (všechny části byly zrušeny, nebylo poskytnuto plnění)
d. Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ ( ukončeno u všech dodavatelů, alespoň u
jedné části bylo poskytnuto plnění )
Předmět zakázky, Řetězec s číselníkem
a. Dodávky
b. Služby
c. Stavební práce
Typ zakázky, Řetězec s číselníkem (tento typ je nedotčen způsobem zahájení §26 odst. 5)
a. Nadlimitní
b. Poldimitní
c. Malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek, Čas
Jedná se o elektronickou aukci (§17 ZVZ). Boolean
Jedná se o rámcovou smlouvu (§11 ZVZ). Boolean
Poslední změna ve zveřejněných datech, Čas
Zadáváno jménem sdružení zadavatelů (§2 ZVZ), Boolean
Zadáváno jménem jiného zadavatele (§3 ZVZ), Boolean
Identifikace zadavatele jehož jménem je zadávání, ZadavatelStructure
Seznam dokumentů VZ, SeznamDokumentu
16. Očekávaný počet vítězných uchazečů rámcové smlouvy podle §89 odst 1), Číslo
17. Veřejný zdroj Dotovaného zadavatele podle §17u) ZVZ, Seznamřetězců s číselníkem
a. dotace ze státního rozpočtu
b. grant nebo dotace z EU
c. příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů
d. prostředky podle zvláštního právního předpisu
e. grant nebo dotace z jiného zahraničního zdroje
18. Podpořeno z fondu (v návaznosti na nové programovací období bude číselník aktualizován)
a. Integrovaný OP
b. OP Podnikání a inovace
c. OP Životní prostředí
d. OP Doprava
e. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
f. OP Výzkum pro inovace
g. OP Lidské zdroje a zaměstnanost
h. OP Technická pomoc
i. OP Praha konkurenceschopnost
j. OP Praha adaptabilita
k. OP Přeshraniční spolupráce
l. ROP Severozápad
m. ROP Severovýchod
n. ROP Střední Čechy
o. ROP Jihozápad
p. ROP Jihovýchod
q. ROP Moravzkoslezsko
r. ROP Střední Morava
s. Norské fondy
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
t. Jiný
Seznam částí zakázky (TenderPart)
Osoba zastupující zadavatele v řízení (Administrátor VZ podle §151), Subjekt
Osoba připravující ZD, Subjekt
Osoba provádějící projektový dozor nebo kontrolu realizace jménem zadavatele, Subjekt
Předchozí podoba zveřejnění této zakázky (§6 vyhl 9/2011) podle tohoto standardu, Seznam
párů
a. URL, Řetězec
b. Čas zveřejnění, Čas
Požadované technické certifikáty a normy (§46 ZVZ), Řetězec
Požadovaní pracovníci, Řetězec
Požadovaná jistota, Číslo
Požadované významné služby v posledních 3 letech (§56 ZVZ), Řetězec
Seznam Dokumentů (SeznamDokumentu)
Obsahuje libovolné množství elementů typu Dokument.
Uchazeč (UchazecStructure)
Uchazečem se rozumí libovolný subjekt který ve vztahu k dané zakázce byl osloven zadavatelem,
nebo se pokusil doložit kvalifikaci, nebo podal nabídku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IČO, IcoType
Název uchazeče, bus:SubjektObchodniJmenoType
Země sídla / místo podnikání / Bydliště, spa:StatKodType
Nabídková cena s DPH, cct:CenaType (pokud je zakázka dělena na části, je uvedena suma nabídek
na všechny části. Pokud je soutěženo jednotkovou cenou, je uveden maximální odhad ceny
celkového plnění s využitím nabízené ceny).
Uchazeč je sdružením dodavatelů (identifikován je pak vedoucí účastník), Bool
Uchazeč byl/nebyl vyřazen, Bool
Uchazeč podal/nepodal nabídku, Bool
Uchazeč byl/nebyl zadavatelem osloven (zahrnuje všechny oslovené subjekty podle §29, §34
nebo §38, včetně těch které nepodaly nabídku ani nedoložily kvalifikaci) , Bool
Důvod vyřazení uchazeče (u zjednodušeného podlimitního řízení může být využito
k informování uchazeče o vyřazení podle §60 a §76 ZVZ)
a. Druh důvodu, Řetězec s číselníkem
i. Omezení počtu uchazečů
ii. Nesplnění kvalifikačních předpokladů
iii. Mimořádně nízká nabídková cena
iv. Neúplná nebo nepřijatelná nabídka
v. Jiný důvod vyloučení nabídky
b. Popis důvodu včetně odkazu na odpovídající pasáž zákona, Řetězec
Nabídka (Seznam dvojic)
a. Číslo části, Číslo
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
b. Nabídková cena s DPH, cct:CenaType (jednotkové ceny viz výše)
11. Textová část nabídky, Dokument
Dodavatel (DodavatelStructure)
1. IČO, IcoType,
2. Název uchazeče, bus:SubjektObchodniJmenoType
3. Země sídla / místo podnikání / Bydliště, spa:StatKodType
4. Cena dle smlouvy bez DPH, cct:CenaType
5. Cena dle smlouvy s DPH, cct:CenaType
6. Subdodavatel, SubdodavatelStructure
7. Rozpad plnění na roky, RozpadStructure
8. Smlouva (podle §147a ZVZ), Seznam následujícíh čtveřic
a. Dokument, Dokument
b. Číslo části, Číslo
c. Dodatky smlouvy, Seznam Dokumentů
d. Datum podpisu, Datum
9. Dodatky smlouvy, Seznam Dokumentů
10. Dodávané části zakázky, Seznam Čísel
11. Zakázka byla dodána v požadované kvalitě, Boolean
12. Zakázka byla dodána v plánované lhůtě, Boolean
13. Zakázka byla dodána v plánované ceně, Boolean
14. Komentář k dodržení kvality, lhůty a ceny, Řetězec
Rozpad (RozpadStructure)
1. Rok smlouvy, cctPocetType (rok ve formátu YYYY)
2. Cena za rok bez DPH, cct:CenaType (uskutečněné plnění během daného kalendářního roku)
3. Cena za rok s DPH, cct:CenaType (uskutečněné plnění během daného kalendářního roku)
Subdodavatel (SubdodavatelStructure)
1. IČO, IcoType
2. Název subdodavatele, bus:SubjektObchodniJmenoType
3. Země sídla / místo podnikání / Bydliště, spa:StatKodType
Dokument
1. URL na které je dokument umístěn, Řetězec
2. Typ dokumentu, Řetězec s číselníkem
a. Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 ZVZ)
b. Průzkum trhu nebo obdobná dokumentace stanovení předpokládané hodnoty (§
13 ZVZ)
c. Zadávací dokumentace (nebo její textová část, § 48 ZVZ)
d. Kvalifikační dokumentace (§ 48 ZVZ)
e. Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 38 ZVZ)
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
f.
g.
h.
i.
Dodatečné informace (§ 49 ZVZ)
Protokol o omezení počtu zájemců (§ 61 )
Protokol o posouzení kvalifikace (§ 59 ZVZ)
Výzva k podání nabídek na základě rámcové smlouvy (§92 ZVZ), může jich být více
k jedné rámcové smlouvě
j. Oznámení soutěžního dialogu, (§ 35 ZVZ)
k. Výzva k účasti v soutěžním dialogu
l. Výzva k podání nabídek v Soutěžním dialogu (§37 ZVZ)
m. Písemná výzva k podání nabídek v JŘSU (§28 ZVZ)
n. Protokol z jednání o nabídkách v JŘSU (§ 31 ZVZ)
o. Písemná výzva k podání nabídek v užším řízení (§28 ZVZ)
p. Výzva k jednání v JŘBU včetně zadávací dokumentace, podle (§34 ZVZ) mimo
explicitně uvedených výjimek
q. Zápis z jednání s vítězným uchazečem JŘBU, včetně seznamu změn (§ 34 odst 4
ZVZ)
r. Protokol z jednání v Soutěžním dialogu podle (§36 odst 4. ZVZ), Smí být zveřejněn
až po výzvě k podání nabídek
s. Přehled vlastnické struktury dodavatele, má-li strukturu akciové společnosti (§ 68
ZVZ)
t. Námitka (§110 ZVZ)
u. Vítězná nabídka (nebo její zextová část)
v. Protokol o otevírání obálek podle §73 ZVZ, je-li použita elektronická aukce, je
tento zveřejněn až po výběru nejvhodnější nabídky
w. Protokol z jednání hodnotící komise (§75 ZVZ)
x. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§80 ZVZ)
y. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§81 ZVZ)
z. Smlouva s dodavatelem (§82 ZVZ)
aa. Dodatek ke smlouvě
bb. Písemná zpráva zadavatele (§85 ZVZ)
cc. Smlouva o sdružení zadavatelů (§2 ZVZ)
dd. Jiný dokument
3. Datum a čas vložení této verze dokumentu na profil (podle §6 vyhl. 9/2011), Čas
4. Číslo verze dokumentu, Číslo
5. Předchozí zveřejněné verze tohoto dokumentu, Seznam takovýchto trojic
a. Číslo verze, Číslo
b. URL, Řetězec
c. Datum a čas vložení na profil, Čas
Část zakázky (CastVZStructure)
1.
2.
3.
4.
Číslo části, Číslo
Název části zakázky, Řetězec (u zakázek s jedinou částí je tento identický s názvem)
Popis předmětu zakázky, Řetězec
Část byla zrušena, Bool
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
5. Klasifikace předmětu pomocí CPV (§47). Hlavní CPV, Řetězec s číselníkem
6. Klasifikace předmětu pomocí CPV (§47). Vedlejší CPV, Seznam řetězců s číselníkem
7. Předpokládaná hodnota, Číslo
8.
9.
10.
11.
12.
Očekávané zahájení plnění, Datum
Očekávaný konec plnění, Datum
Datum zrušení VZ, Datum
Popis důvodu zrušení VZ, Řetězec
Způsob hodnocení, Řetězec s číselníkem
a. Nejnižší nabídková cena
b. Ekonomická výhodnost nabídky
u ZMR:
c. Přímé zadání (zakázka byla přímo zadána danému dodavateli)
d. Oslovení několika zájemců (více než jeden zájemce byl vyzván k podání nabídky)
e. Veřejná soutěž (výzva byla veřejně oznámena, s možností účasti předem
neomezeného počtu dodavatelů)
13. Dílčí hodnotící kritéria (Seznam následujících párů)
a. Název kritéria
b. Váha kritéria
Další použité datové typy, které oproti zákonnému standardu nebyly rozšiřovány:
Validační pravidla (VZOR. BUDE DOPRACOVÁNO)
Toto je základní množina navržených pravidel. Zejména shodu se zákonem lze kontrolovat pomocí
dalších (a často velmi komplexních) pravidel, řešících např. časovou návaznost specifickou pro určité
druhy řízení. Předpokládáme další vývoj těchto pravidel ve spolupráci s MMR, která umožní
poskytnout zadavateli maximálně návodné informace ohledně povinností souvisejících se
zveřejněním ale i s procesní stránkou vypisování VZ.
Položka
Platí i Vypsaná
Zadaná
pro
(neukončená)
ZMR
Identifikátor
Ano
C
C
Název zakázky
Ano
C
C
Evidenční číslo
Ne
C
C
Druh řízení
Ano
C
C
Předmět zakázky
Ano
C
C
Předpokládaná hodnota
Ano
C
C
Požadovaná jistota
Ano
A
A
Zpráva o posouzení a Ano
B
hodnocení nabídek
Datum zrušení
Ano
-
Ukončená
Zrušená
C
C
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
A
B*
-
C
Výstup výzkumného projektu EEIP, a.s.
Podpořeno TAČR TD010133
Úrověň C
č.
1
2
3
4
5
6
Pravidlo slovně
Zakázka
malého
rozsahu
nesmí
předpokládanou hodnotou přesáhnout 1 mil
Kč, resp. 3 mil Kč pro stavební práce.
Pravidlo formalizovaně (je-li třeba)
(Typ zakázky = ZMR) => (Předpokládaná
hodnota < 1000000 ) OR (Předpokládaná
hodnota < 3000000 and předmět = stavební
práce )
Každá zakázka mimo ZMR musí mít evidenční (Druh řízení != ZMR) => (Evidenční číslo !=NULL)
číslo z Věstníku. Musí jej mít i ZMR vyhlášené
ve Věstníku podle §26 odst. 5.
Všechny uvedené kódy země existují podle Spa:StatKodType IN ISO 3166
ISO 3166
IČO dodavatele je validní
Dodavatel je mezi uchazeči
Zakázka ve zjednodušeném podlimitním (Druh řízení = Zjednodušené podlimitní) => ( Typ
řízení není nadlimitní
zakázky != Nadlimitní )
Úrověň B
č.
1
2
3
Pravidlo slovně
Dotovaný zadavatel uvede finanční zdroj na
jehož základě je dotovaným zadavatelem.
Zružená zakázka (část zakázky) musí mít
uveden důvod a datum zrušení
Písemná zpráva zadavatele je vyvěšena do
15-ti dnů od ukončení zakázky
Pravidlo formalizovaně
(Typ zadavatele = Dotovaný) => (Veřejný zdroj !=
NULL)
(Stav části zakázky = Zrušená)=>(Datum zrušení
!= NULL) & (Důvod zrušení != NULL)
* = platí jen v případech kdy položka může být dostupná
Download

Metodika zveřejňování VZ na profilu zadavatele