LISTOPAD/NOVEMBER 2012
DLA PIPER PRAGUE LLP
Bulletin
Contents
03CzELA A AKTUÁLNÍ
PROBLÉMY PRACOVNÍHO
PRÁVA
CzELA AND CURRENT
ISSUES IN LABOUR LAW
05MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽ –
SROVNÁNÍ PRAVIDEL
UNCITRAL, ICC A ICSID
INTERNATIONAL
ARBITRATION
COMPARISON OF
UNCITRAL, ICC AND
ICSID RULES
Vážená paní, vážený pane,
DLA Piper Prague LLP si Vám dovoluje představit Bulletin, který je
tematicky určen především našim klientům, obchodním partnerům a
dalším zájemcům.
Chtěli bychom Vás tímto informovat o vybraných aktuálních tématech z
oblasti zákonů a práva v České republice.
Doufáme, že pro Vás bude přínosem.
Dear Sir/Madam
DLA Piper Prague LLP would like to introduce you our Bulletin, which is
issued for our clients, business partners and other interested persons.
We would like to bring you current information about selected topics
regarding laws and legal issues in the Czech Republic.
We hope you will find this issue useful.
Peter Valert
Country Managing Partner
02 | DLA Piper Prague LLP
CzELA A AKTUÁLNÍ
CzELA AND
CURRENT ISSUES IN PROBLÉMY
PRACOVNÍHO PRÁVA
LABOUR LAW
In early October, the Czech Employment Lawyers
Association (CzELA) commenced its activity. It brought
together leading Czech lawyers that specialise in
employment law. One of the founding members is
Marketa Cibulkova, attorney at DLA Piper Prague LLP.
The main aims of CzELA are to arrange meetings, facilitate
the exchange of experience and aid closer cooperation
between experts in this legal discipline. In a way, CzELA
wants to draw more attention to labour law in the public
debate. As an advisory body for policy makers, it also
wants to assist the Czech labour-law environment to
function better and be in accordance with the needs of
labour-law practices. The association wants to function as
a competent source of information about this particular
area of Czech law to the public.
On 19 October 2012, CzELA, together with the
Confederation of Industry of the Czech Republic,
organised a seminar facing the topic “Current problems in
the legal arrangement of employment’’. The seminar
discussed the issues of undeclared work, illegal work, the
obligation of employers to have copies of employment
contracts at the workplace, employment of foreigners,
medical care at the workplace and employment of
physically disabled persons.
Počátkem října zahájila svoji činnost Česká asociace
advokátů (CzELA), která spojila přední české advokáty,
kteří se specializují na pracovní právo. Jedním ze
zakládajících členů je i Markéta Cibulková, advokátka
DLA Piper Prague LLP. Cílem CzELy je setkávání, výměna
zkušeností a užší spolupráce odborníků této právní
disciplíny. Svým působením chce sdružení CzELA vydobýt
pracovnímu právu větší pozornost ve veřejné debatě a jako
poradní sbor pro tvůrce zákonů přispět k tomu, aby české
pracovněprávní prostředí fungovalo lépe a v souladu s
potřebami pracovněprávní praxe. Pro veřejnost chce
asociace fungovat jako kompetentní zdroj informací o této
oblasti českého práva.
Dne 19.10.2012 uspořádala CzELA a Svaz průmyslu a
dopravy České republiky seminář na téma “Aktuální
problémy v právní úpravě v oblasti zaměstnanosti”.
Seminář se věnoval problematice švarcsystému, nelegální
práci, povinnosti zaměstnavatelů mít na pracovišti kopii
pracovních smluv, zaměstnávání cizinců, pracovnělékařské
péči a zaměstnávání osob zdravotně postižených.
The issue of undeclared work was one of the most
discussed. Based on the amendment of Act No. 435/2004
Coll., the Employment Act, from January 2012, as illegal
work is also being considered “dependent work
performance of an individual outside the employment
relationship,” the so-called “Svarc system”. In practice, this
is typically the case when dependent work for the company
is done by a self-employed person, e.g. based upon a trade
licence. The Svarc system was so put side by side to
Právě problematika švarcsystému byla jednou z
nejdiskutovanějších. Na základě novely zákona č. 435/2004
Sb., zákona o zaměstnanosti se od ledna 2012 za nelegální
práci považuje i “výkon závislé práce fyzickou osobou mimo
pracovněprávní vztah”, tzv. švarcsystém. V praxi jde typicky
o situaci, kdy závislou práci vykonává pro firmu osoba
samostatně výdělečně činná např. na základě
živnostenského listu. Švarcsystém byl tak postaven na roveň
práci “na černo”, tj. práci bez pracovní smlouvy nebo
dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Současně se
také významným způsobem zvýšily sankce. Za umožnění
výkonu nelegální práce může zaměstnavatel dostat od
inspektorátu práce pokutu až 10 milionů korun, nejméně
CzELA=Czech Employment Lawyers Association
CzELA=Czech Employment Lawyers Association
DLA Piper Prague LLP | 03
undeclared work, i.e. work without a contract or
agreement to perform labour or work. At the same time,
penalties have also significantly increased. For allowing
illegal work, an employer may be fined up to CZK 10 million
by the labour inspectorate. However a minimum fine of
CZK 250,000 will apply. Entrepreneurs pretending to
be employees may then be fined CZK 100,000.
Other penalties can then be imposed by the tax office,
health insurance companies and the Social Security
Administration. If these authorities consider this
relationship as income from employment, they may assess
and impose the relevant tax or insurance. Last but not
least, by allowing the Svarc system, the employer could
commit the offence of evasion of taxes, fees and other
mandatory payments or an offence of not paying the taxes,
social security contributions and other mandatory
payments for which a legal entity could be held responsible.
In connection with the fight against illegal work and the
Svarc system, another amendment to the Employment Act
added provisions stating that a legal or natural person
(including an employer) is required to have at the workplace
a copy of the documents, proving the existence of an
employment relationship and, with foreigners, also a copy
of the residence permit. According to the Guideline of the
Inspector General of the State Labour Inspection, a sole
failure to submit such documents themselves (typically
employment contracts) during the inspection will be
considered as illegal work and will automatically stand for
imposition of a fine. Given that no such sanction follows
from the act, the imposition of a fine for the failure to
comply with this obligation alone would be illegal.
však 250 tisíc korun. Podnikateli, převlečenému za
zaměstnance, pak hrozí pokuta 100.000 Kč. Další sankce
pak mohou nastoupit ze strany finančního úřadu, zdravotní
pojišťovny či správy sociálního zabezpečení. Pokud tyto
úřady posoudí tento vztah jako příjem ze závislé činnosti,
mohou doměřit příslušnou daň respektive pojistné.
V neposlední řadě by umožněním švarcsystému mohl být
spáchán trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné
povinné platby nebo trestný čin neodvedení daně,
pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné
platby, za který by nově mohla odpovídat i právnická osoba.
V souvislosti s potíráním nelegální práce a švarcsystému
bylo další novelou zákona o zaměstnanosti do zákona
přidáno ustanovení stanovující, že právnická nebo fyzická
osoba (tedy i zaměstnavatel) je povinna mít v místě
pracoviště kopii dokladů, prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu a u cizinců též kopie povolení k
pobytu. Dle metodického pokynu generálního inspektora
Státního úřadu inspekce práce navíc hrozí, že samotné
nepředložení těchto dokumentů (typicky pracovních
smluv) v průběhu kontroly bude posouzeno jako nelegální
práce a bude automaticky ukládána pokuta. Vzhledem k
tomu, že žádná taková sankce ze zákona nevyplývá, bylo by
uložení pokuty pouze za nesplnění této povinnosti
protiprávní.
Informace o dalších tématech, kterým se seminář
věnoval, tj. zaměstnávání cizinců, pracovně-lékařské péči a
zaměstnávání osob zdravotně postižených Vám
nabídneme v dalším vydání bulletinu.
Information on other topics of the seminar, such as
employment of foreigners, medical care at the workplace
and employment of physically disabled persons will be
provided in the next issue of the bulletin.
Markéta Cibulková
04 | DLA Piper Prague LLP
INTERNATIONAL
ARBITRATION
COMPARISON OF
UNCITRAL, ICC
AND ICSID RULES
MEZINÁRODNÍ
ARBITRÁŽ –
SROVNÁNÍ
PRAVIDEL
UNCITRAL, ICC A
ICSID
We were pleased to provide you with general information
regarding International arbitration in the last issue of
DLA Piper Bulletin. This time, we will focus on comparison
of UNCITRAL, ICC and ICSID arbitrational rules.
V minulém vydání bulletinu DLA Piper jsme vám přinesli
základní informace o mezinárodním arbitrážním řízení.
Nyní se blíže zaměříme na porovnání arbitrážních pravidel
UNCITRAL, ICC a ICSID.
The commencement of arbitration proceeding.
The UNCITRAL Rules state that the party which
commences the arbitration proceedings is obliged to
notify the other party about such commencement.
The day the second party is notified (“Notice of
arbitration”) is regarded as the day of the commencement
of the arbitration proceeding. The Respondent then has
30 days to respond to the notice (“Response to the notice
of arbitration”).
Zahájení arbitrážního řízení. Pravidla UNCITRAL
stanoví, že strana, které zahajuje arbitrážní řízení,
je povinna oznámit toto zahájení druhé straně.
Den oznámení zahájení arbitrážního řízení druhé straně
(“Notice of arbitration”) je považován za den zahájení
arbitrážního řízení. Žalovaný má poté 30 dní, aby se k
oznámení vyjádřil (“Response to the notice of arbitration”).
Should the arbitration proceeding be governed by the
ICC Rules, then the party that intends to commence
the proceeding (“Claimant”), files a Request for Arbitration
to the Secretariat of the ICC International Court of
Arbitration. The Court then notifies both the Claimant
and the Respondent about the acceptance of the Request.
The proceeding begins on the day on which the petition is
delivered to the secretariat. The Respondent is obliged to
comment on the Request (“Answer to the Request”) within
30 days from acceptance of the petition from the
secretariat. The secretariat is entitled to prolong this
period given certain conditions are followed.
Je-li arbitrážní řízení vedeno dle pravidel ICC, pak musí
strana, která hodlá řízení zahájit (“Claimant”), podat
žalobu na zahájení rozhodčího řízení (“Request for
Arbitration”) na sekretariát Mezinárodního rozhodčího
soudu. Následně tento soud žalobce i žalovaného
(“Respondent”) uvědomí o přijetí žaloby. Řízení je zahájeno
dnem, kdy sekretariát žalobu obdrží. Do 30 dnů od
převzetí žaloby od sekretariátu je žalovaný povinen se k
žalobě vyjádřit (“Answer to the Request”). Sekretariát je
oprávněn, za dodržení stanovených podmínek, tuto lhůtu
prodloužit.
DLA Piper Prague LLP | 05
Should the proceeding be commenced under the
ICSID Rules, it is necessary that a contracting state or any
citizen of a contracting state contact the Secretary
General with a request for commencement of arbitration
proceeding. The Secretary General will then send a copy
of the request to the other party of the dispute.
Seat of the tribunal. If the arbitration proceeding is
governed by the UNCITRAL or ICC Rules, then, should
the parties not agree otherwise, the seat of arbitration is
upon the arbitral tribunal, or rather the International
Court of Arbitration. The seat of the tribunal is usually
selected in order to be at a neutral soil and also easily
accessible for both parties of the dispute.
The ICSID Rules offer a different approach. They pinpoint
the tribunal seat to Washington, DC, i.e. the address of the
International Centre for Settlement of Investment Disputes
or other address which has been properly prepared by the
ICSID. However, the parties can agree otherwise.
An appropriate choice of the seat of the tribunal is very
important. Under certain circumstances the courts of the
state, in which the tribunal is seated, are allowed to decide
under procedural rules of that state such questions that
the tribunal is not entitled to decide. Likewise, it should be
noted that in very limited cases, the courts of such state
may be authorised to review the findings of arbitration
tribunals and thus to revoke them.
Number and appointment of arbitrators. In cases
of international arbitrations solved under the UNCITRAL
Rules, three “arbitrators” are appointed, however the
parties may agree on nominating only one arbitrator. If a
sole arbitrator is to be appointed, it is either done so by
the agreement of the parties or by a so-called Appointing
Authority (the rules determine a detailed procedure for
selecting an appointing authority in Article 6). Should the
case be ruled by three arbitrators then each party
nominates one arbitrator and these two Arbitrators then
choose a third arbitrator, who will act as the presiding
arbitrator the tribunal.
Also under the ICC Rules, disputes are resolved either by
one or three arbitrators. However, unlike in the
UNCITRAL Rules, the Court appoints a single arbitrator,
should the parties not agree otherwise. Three arbitrators
are appointed only if the Court decides that it will be
necessary due to the nature of the dispute. Even the
method of appointing the arbitrators differs somehow
considering the existence of a permanent International
Court of Arbitration. If one arbitrator is to be appointed,
the parties are allowed to agree on him, if they do not
agree, he is appointed by the Court. When three
arbitrators are to be appointed, each party has the right
to nominate one arbitrator. If the party fails to do so, the
arbitrator is then appointed by the Court. The third
arbitrator is similarly appointed by the court if the parties
do not reach a consensus.
An international arbitration proceeding under the ICSID
Rules is governed by one arbitrator or any odd number of
arbitrators based on the consensus of the parties.
06 | DLA Piper Prague LLP
Má-li být řízení zahájeno dle pravidel ICSID, je třeba, aby
se smluvní stát nebo kterýkoli občan smluvního státu
obrátil na generálního tajemníka (“Secretary General”)
s žádostí o zahájení rozhodčího řízení. Generální tajemník
poté zašle kopii žádosti druhé straně sporu.
Sídlo tribunálu. Pokud bude arbitrážní řízení vedeno dle
pravidel UNCITRAL anebo ICC, pak je určení místa
konání rozhodčího řízení, pokud se strany nedohodnou
jinak, ponecháno přímo rozhodčímu senátu, resp.
Mezinárodnímu rozhodčímu soudu. Sídlo tribunálu je
zpravidla voleno tak, aby bylo na neutrální půdě a zároveň
snadno dostupné oběma stranám sporu.
Jiné pojetí nabízejí pravidla ICSID, která za sídlo tribunálu
určují Washington DC, tedy sídlo Mezinárodního centra
pro urovnávání investičních sporů, popř. jiné sídlo, které
bylo ICSID vhodně připraveno. Platí však, že se strany
mohou dohodnout jinak.
Vhodné určení sídla tribunálu je velmi důležité. Za určitých
okolností, jsou soudy státu, ve kterém má tribunál sídlo,
oprávněny rozhodovat dle procesních pravidel tohoto
státu otázky, které tribunálu rozhodovat nepřísluší.
Stejně tak je třeba upozornit, že ve velmi omezených
případech mohou být soudy tohoto státu příslušné k
přezkoumávání nálezů rozhodčích tribunálů a tedy i k
jejich zrušení.
Počet a jmenování rozhodců. V případě
mezinárodních arbitrážních sporů řešených dle pravidel
UNCITRAL bývají jmenováni tři rozhodci (“Arbitrors”),
nicméně strany se mohou dohodnout pouze na jednom
rozhodci. Pokud by měl být jmenován pouze jeden
rozhodce, pak je tento rozhodce jmenován buď dohodou
stran anebo tzv. orgánem pro jmenování (pravidla stanoví
bližší postup výběru orgánu pro jmenování v článku 6).
V případě, že budou spor rozhodovat tři rozhodci, pak se
postupuje tak, že každá ze stran jmenuje jednoho
rozhodce a oba takto jmenovaní rozhodci zvolí poté
třetího rozhodce, který bude zároveň předsedou senátu.
Také dle pravidel ICC rozhoduje spory buď jeden
rozhodce anebo tři rozhodci. Nicméně, na rozdíl od
pravidel UNCITRAL, jmenuje v případě, že se strany
nedohodnou jinak, soud jediného rozhodce. Tři rozhodce
jmenuje jen tehdy, dojde-li přesvědčení, že to bude
vyžadovat povaha sporu. I postup samotného jmenování
rozhodců vykazuje určité odlišnosti s ohledem na
existenci stálého Mezinárodního rozhodčího soudu.
V případě jmenování jediného rozhodce, se strany mohou
na tomto rozhodci dohodnout, nedohodnou-li se, jmenuje
rozhodce soud. V případě jmenování třech rozhodců má
každá strana právo navrhnout jednoho rozhodce.
Neučiní-li tak, jmenuje rozhodce namísto ní soud.
Obdobně i třetího rozhodce, nedohodnou-li se strany
jinak, jmenuje Mezinárodní rozhodčí soud.
Mezinárodní rozhodčí řízení dle pravidel ICSID rozhoduje
jeden rozhodce anebo jakýkoli lichý počet rozhodců dle
dohody stran. Způsob jmenování jednotlivých rozhodců je
The manner of appointing individual arbitrators is quite
complicated, yet it basically and similarly depends on
the agreement of the parties. If the parties do not agree,
the arbitrator(s) is/are appointed by the Chairman of the
Administrative Council of the International Centre for
Settlement of Investment Disputes.
poměrně složitý, nicméně základním způsobem určení
rozhodců je rovněž v tomto případě dohoda stran.
V případě, že k takovéto dohodě nedojde, jmenuje
rozhodce předseda správní rady Mezinárodního centra
pro urovnávání investičních sporů (“Chairman of the
Administrative Council”).
Applicable law. A very important element of the sole
arbitration proceeding is the determination of applicable
law. The UNCITRAL and ICC Rules identically determine
that the choice of applicable law depends on the will of the
parties. If they do not reach a consensus, the arbitration
tribunal will decide on which law to apply. However the
tribunal must always consider the provisions of the
contract and relevant trade customs.
Rozhodné právo (“Applicable law”). Velmi důležitým
prvkem samotného arbitrážního řízení je určení
rozhodného práva. Pravidla UNCITRAL i ICC shodně
stanoví, že volba rozhodného práva závisí na vůli stran.
Pokud se strany nedohodnou, použije rozhodčí senát
takové rozhodné právo, které určí, resp. uzná za vhodné.
Rozhodčí senát však musí vždy přihlédnout k ustanovení
smlouvy a příslušným obchodním zvyklostem.
The choice of applicable law under the ICSID Rules is also
primarily given to the consensus of the parties. If such
consensus is not reached, then the merits of the case are
decided under the law of a contracting state, which is a
party of the dispute.
Také v řízení podle pravidel ICSID je volba rozhodného
práva primárně určena dohodě stran. Pokud k takové
dohodě nedojde, pak se při rozhodování o meritu věci
použije právo smluvního státu, který je stranou sporu.
Remedies. Standard remedies usually do not occur in
international arbitration proceedings. The ICC Rules do not
regulate remedies at all, the UNCITRAL Rules mention a
so-called “Additional Award”, which however only
addresses obvious calculation and grammatical errors.
The situation under the ICSID Rules is again somewhat
more complicated. Yet even here we cannot speak of
some regular remedy. However the ICSID Rules allow the
possibility to cancel the arbitration awards – an
“Annulment“ by an ad hoc appointed commission
following a request of any of the parties. The rules also
allow the possibility to file to the ICSID Secretary General
a request for an explanation and/or review of the awards.
When resolving the question of remedies,we shall not
neglect the opportunity to review/cancel the arbitration
awards by courts of the state in which the tribunal is
established (see above).
Costs. The method for determining the extent and costs
of the proceeding is similar in all three compared systems.
The arbitration award usually determines the amount of
costs and states that the party, which was not successful in
the dispute, is obliged to cover the costs of the
proceeding. However, it is not unusual for the costs of
proceedings to be divided at a different rate.
Opravné prostředky. Obecně je třeba uvést, že se
standardní opravné prostředky v mezinárodních
arbitrážních řízeních zpravidla nevyskytují. Pravidla ICC
opravné prostředky neupravují vůbec, pravidla
UNCITRAL se zmiňují o tzv. doplňujícím rozhodčím
nálezu (“Additional Award”), který však řeší pouze případy
zjevných chyb v psaní či počtech.
V případě pravidel ICSID je situace opět o něco složitější.
Přesto ani zde nelze hovořit o nějakém řádném opravném
prostředku. Pravidla ICSID však připouštějí možnost
zrušení rozhodčího nálezu (“Annulment”) ad hoc
jmenovanou komisí, a to na žádost kterékoli ze stran.
Pravidla rovněž připouštějí možnost podání žádosti
generálnímu tajemníkovi ICSID o výklad a/nebo
přezkoumání rozhodčího nálezu.
Při řešení otázky opravných prostředků se však nesmí
opomenout možnost přezkoumání/zrušení rozhodčích
nálezů soudy státu, ve kterém má tribunál své sídlo
(viz. výše).
Náklady řízení. Způsob určení rozsahu a náhrady
nákladů řízení je ve všech třech porovnávaných pravidlech
obdobný. Rozhodčí nález obsahuje výši nákladů řízení,
jakožto i určení, že strana, která ve sporu neměla úspěch,
je povinna hradit náklady řízení. Nicméně není neobvyklé
rozdělení nákladů řízení v jiném poměru.
Regarding the costs, it shall be mentioned that tribunals
usually request an adequate deposit for the costs of the
proceeding, possibly also an increase of the deposit. It is
thus appropriate for the plaintiff to consider the extent of
his funds before the commencement of the proceedings.
Ohledně nákladů řízení je také třeba zmínit, že tribunály
zpravidla požadují poskytnutí přiměřené zálohy na náklady
řízení, popř. navýšení této zálohy. Proto je před zahájením
arbitrážního řízení na místě posoudit i rozsah finančních
prostředků, se kterými žalobce disponuje.
Decision enforcement. Special attention shall be paid
to the arrangement and enforcement of decisions made by
international arbitration tribunals. Generally, arbitration
awards under the UNCITRAL and ICC Rules are
performed based on the Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards from 1958,
also known as the “New York Convention”. On the other
Výkon rozhodnutí. Úpravě výkonu rozhodnutí
mezinárodních arbitrážních tribunálů je třeba věnovat
zvláštní pozornost. Obecně lze uvést, že rozhodčí nálezy
dle pravidel UNCITRAL a ICC jou vykonávány na základě
Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku
1958, tzv. Newyorské úmluvy (“Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”).
DLA Piper Prague LLP | 07
hand, awards issued under the ICSID Rules are performed
entirely based on the Washington Convention.
The New York Convention is applied only if the
proceeding is governed by the Additional Facility Rules.
Naopak rozhodčí nálezy dle pravidel ICSID se vykonávají
primárně na základě Washingtonské úmluvy. Na základě
Newyorské úmluvy pouze v případě, že je řízení vedeno
za použití Additional Facility Rules (viz. výše).
Nevertheless, it is recommended that the parties try to
get as much information as possible regarding the assets of
the opposing party before the commencement of
proceedings and based on that consider, whether a
potential success in the arbitration proceeding would
benefit them as desired. Recently, India is often primarily
referred to in this context, as the percentage of successful
performance of arbitration awards is very low there.
Je však nutno doporučit, aby se strany vždy před
zahájením arbitrážního řízení pokusily získat maximum
informací o majetku druhé strany a dle toho zvážily, zda by
i případné vítězství v arbitrážním řízení mělo pro ně
požadovaný přínos. V poslední době se v této souvislosti
často poukazuje především na Indii, kde je úspěšnost
výkonu arbitrážních nálezů velmi malá.
Zdeněk Tomíček
Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je poskytnout základní přehled u vybraných témat, nikoli však
prezentovat ucelenou právní analýzu. Přes veškerou péči a snahu, se kterou byl tento dokument vytvářen, DLA Piper Prague LLP
striktně doporučuje se ve vztahu k uváděným tématům poradit s advokátem či jiným specialistou před učiněním jakýchkoliv
nezvratných právních úkonů.
The purpose of this document and the information it contains is to provide a general overview of specific issues, not to present
a comprehensive legal analysis. Notwithstanding the attention and care exerted in the preparation of this document,
DLA Piper Prague LLP recommends consulting attorneys or specialists regarding the issues discussed herein prior to making
decisions on the basis of such information.
DLA Piper Prague LLP
Perlová 5
11000 Prague
Czech Republic
T +420 222 817 111
F +420 222 246 065
[email protected]
If you have finished with this document, please pass it on to other interested parties or recycle it, thank you.
www.dlapiper.com
DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities.
Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com
Copyright © 2012 DLA Piper. All rights reserved. | NOV12 | 2457027
Download

DLA PIPER PRAGUE LLP