Vrtané vazby
Petr Masařík
Vázání korun stromů
Bezpečnostní vazby
►
Podstatná součást zajištění oslabené biomechanické vitality
stromů.
► Statické
zajištění korun stromů
► Dynamické zajištění korun stromů
Biomechanická vitalita stromů
►
►
►
Nevhodnou strukturou koruny (chybné větvení)
Rozkladem dřeva dřevokaznými houbami či hnilobami
Oslabením únosnosti dřeva vlivem stárnutí stromu
Typy vázání korun
Vázání podle poškození pletiv dřeva stromu : Destruktivní
Nedestruktivní
Vázání podle charakteru namáhání jistících prvků : Nepředepjaté
Předepjaté
Vázání podle účelu založení : Bezpečnostní
Biomechanicky nezbytné
Vázání podle způsobu spojení větví v koruně : Jednoduché
Trojúhelníkové
Obvodové
Středové
Typy spojení v koruně
Historie vrtaného vázání
► Původ
v USA- použití již ve 20.letech
minulého století
► U nás od 70. minulého století
► Od 90. let se od tohoto typu vázání
pozvolna odstupovalo. V současné době se
k němu opět navrací.
Charakteristika vrtaného vázání
►
Vrtaná vazba je společně s vázáním korun lanovými objímkami
s podkladnicemi jedinou předepjatou vazbou, kterou lze dnes relativně
relativně
rychle, levně a spolehlivě instalovat do korun stromů dlouhodobě
dlouhodobě
jištěných předepjatými vazbami. Lze ji použít ale pouze k jištění těch
větví, které jsou zcela zdravé, nenapadené dřevními houbami.
Provrtání vnitřních pletiv dřeva jištěné větve je rizikem, s nímž se musí
strom vypořádat. Pokud je provrtaná větev napadená hnilobou, riziko
riziko
průniku hniloby do zdravých a vrtanou vazbou porušených částí dřeva
dřeva
je velké a vazba se může v koruně vylomit nebo se může zlomit jištěná
větev v místě instalace vazby. Naopak sekundární destrukce stromu
vrtanou vazbou je minimální i po několika desítkách let působení vazby
v koruně, což je její nesporná výhoda proti ostatním druhům
Instalace vazby
►
Vrtanou vazbu instalujeme předpjatě do koruny stromu
v její dolní polovině nad místem problematického větvení,
aby nedošlo ke „Karate efektu“ a přetržení vazby či jištěné
větve v silném větru. Vrtaná vazba se dnes skládá
z ocelové závitové tyče, kterou je provrtán zdravý a
hnilobou nenapadený dřevní válec větve, která je na vnější
straně ukotvena ke kmeni podložkou a maticí a z druhé
strany okem, přes které je navlečena očnice, jíž vede
ocelové lano různé tloušťky a pevnosti v tahu. Ocelové
lano je pak upevněno třemi a více lanovými svorkami,
které snižují pevnost lana až o 30 %. Upevnění lana
lanovými svorkami je také zpravidla nejslabším článkem
vrtané vazby.
Rozvržení koruny
detail vazby koruny
Materiál používaný v USA
Způsoby použití
► Zaplétané
► Použití
očko
ocelových
svorek
► Proplétané
oko
Možné způsoby - pokus
► Běžný
- Tradiční systém: tři samostatné ocelová lana, orientované
rovnoběžně se zemí, jsou upevněny k hlavnímu kmenu v koruně stromu.
stromu.
► Kruhový
– ´Kladka´ Systém: Ocelová lana a řemenice, orientované
rovnoběžně se zemí. Jedno ocelové lano spojuje hlavní kmen a řemenice
řemenice
druhé lano vede přes kladku a je připevněn k dalším dvěma kmenům.
kmenům.
► Lana
byly napjaté.
Pro každou z těchto dvou systémů,
byly tři různé trojúhelníkové
konfigurace hodnotí se simulovanou
větry z osmi směrů. Rychlost větru
byla 43.45 km (27 mil) za hodinu.
Porovnání napětí lana
► Trojúhelníkové
konfigurace
► Směry větrů
► Výsledky
ukazují významné snížení jak
celkové síly tak síly na podporu ocelového
lana při použití kruhovitého systému.
Nejkratší délky lan obvykle vyústily v
největší kabelové napětí.
Zabarvení a rozklad dřeva z důvodu vrtaných vazeb
► Podélný
pohled na
odbarvení a rozklad
dřeva z důvodů
instalace vrtané vazby.
Zahlubování podložek
do dřeva
►
Buk lesní – instalace
vazby před 29 lety
Zabarvení a rozklad dřeva z důvodu vrtaných vazeb
► Javor
mleč – 4 roky od
instalace
► Dub
červený – 37 let
od instalace vrtané
vazby
Zabarvení a rozklad dřeva z důvodu vrtaných vazeb
► Javor
mléč – pokročilý
rozpad, který se šíří
rychleji v důsledku
vrtání vazby. Došlo k
úmrtí stromu.
► Borovice
vejmutovka –
19 let od instalace
vazby.
Zabarvení a rozklad dřeva z důvodu vrtaných vazeb
►
Při studii v Nové Anglii bylo posuzováno
z 20 vzorků. Vzorky byly z 8 druhů stromů
různého staří a různých velikostí. Osmnáct z
dvaceti vzorků bylo z důsledku vrtání
zabarvené. Velikost poškození se ukázalo
jako daleko menší něž se původně
předpokládalo. Je potřeba říct, že se jednalo
o stromy s dobrou kompartmentalizací.
Vrtané vazby u dřevin způsobují
► Poškození
vrtákem způsobí zabarvení
dřeva a lokální přerušení toku.
► Může dojít ke vzniku hniloby.
► Větší zabarvení a pomalejší zavalování
při instalaci na jaře.
► Ránu po vrtáku nijak neošetřovat.
► Výše poranění je závislé od taxonu
dřeviny - neinstalovat vazbu u stromu
snížené vitality.
Závěr
► Statické
ocelové systémy mají v arboristické
praxi své místo. Lze ji použít, ale pouze
k jištění těch větví, které jsou zcela zdravé,
nenapadené dřevními houbami. Provrtání
vnitřních pletiv dřeva jištěné větve je
rizikem, s nímž se musí strom vypořádat.
Primární poškození je velké – poškození
pletiv stromu. Avšak sekundární poškození
stromu není v takovém rozsahu jak se
veřejnost často mylně domnívá.
Download

Prezentace - vrtané vazby