Noviny s největším
nákladem
v Rožnově
NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 4květen
ZDARMA
Energoaqua městu pokutu platit nemusí
Lepší řešení, než nechat zarůst plochu trávou, hájí rozhodnutí vedení města
Jen stěží pochopitelné je pro některé zastupitele usnesení, které odpouští společnosti Energoaqua a.s.
(EA) uhrazení pokuty bezmála sedmi
milionů korun městu. Zastupitelstvo
totiž schválilo prodloužení termínu
výstavby bytových domů v lokalitě Harcovna o dva roky, upravená smlouva navíc změkčuje z pohledu firmy EA některá původní
ustanovení.
Zastupitelé se dodatkem ke
smlouvě se společností EA zabývali
již v únoru. Nakonec ale bod odložili, protože žádali více informací pro
případ, že by jej neschválili. Na posledním zasedání představil tajemník
úřadu Miroslav Martinák několik variant, které by mohly nastat a jejich
ekonomický dopad na město. Řečí
čísel se ekonomicky nejvýhodnější jevilo přijetí dodatku, díky kterému by
město nemuselo vracet firmě EA 13,5
milionu korun za nákup pozemku
a navíc by do jeho vlastnictví po vybudování bezplatně připadly také inženýrské sítě v odhadované hodnotě
26 milionů korun. V současné době
město vykupuje od stavebníků sítě za
50 % ceny. V případě, že by na nezasíťované Harcovně stavěli soukromníci, následný výkup sítí by město
vyšel na 3 miliony. Pokud by město
sítě budovalo samo, pak by muselo
uhradit plnou částku, tj. odhadovaných 6 milionů korun.
Dnes nic nenasvědčuje tomu, že v těchto místech jednou vyroste bytová rezidence. Foto: L. Martinek
Narovnání podmínek
Zdaleka ne všechny zastupitele ale
čísla přesvědčila. „Jde mi o princip.
Firma se zúčastnila nějakého výběrového řízení, koupila od města pozemek, koupila ho za nějakých podmínek a smlouvu podepsala. Proč
najednou přichází s tím, že máme
smlouvu změnit tak, že ve všech bodech změny je daleko výhodnější
pro společnost Enerogoaqua než původní smlouva?“ ptal se Karel Gardaš
(Zdravý Rožnov).
„Vy jste tady asi pět let nežil, vy
jste žil někde na Měsíci a nechápete, že ekonomická situace se mění.
Energoaqua nežádá o změnu ceny,
žádá o změnu podmínek,“ reagoval na
Gardaše místostarosta Ivo Hanáček
(ODS).
Dodatek ke smlouvě nejen prodlužuje termín výstavby do konce roku
2017, čímž odpouští firmě smluvní
sankci 6,8 milionů korun, ale upravuje také některá další ujednání.
V původní smlouvě bylo například
uvedeno, že společnost se bude o infrastrukturu (včetně chodníků) starat
na vlastní náklady. V nové smlouvě
se hovoří o jejím převodu na město,
které se tak bude muset o komunikace starat na vlastní náklady. Nová
smlouva upravuje také sankce. Pokud
EA nezrealizuje projekt do roku 2017,
město sice může vyúčtovat smluvní
pokutu, ale vzdá se tím možnosti odstoupit od smlouvy. Nově si firma
ošetřila také průtahy, které zapříčiní
třetí osoby.
„Poznámka k tomu, že si investor dal do dodatku ošetření proti
sabotážní činnosti třetích osob? To
se nedivte po zkušenostech, které
udělal při projednávání územního
rozhodnutí,“ obhajoval Jiří Brož
(TOP 09) klauzuli o výjimce nedodržení termínu z důvodu činnosti
třetích osob s odkazem na odvolání proti stavebnímu rozhodnutí,
se kterým uspělo občanské sdružení Zdravý Rožnov. Podle Brože
to mělo jen jediný efekt – v lokalitě bude o jeden bytový dům méně
a byty budou dražší.
„Investor udělal drobný podfuk
na město. Projekt, který předkládal,
nebyl v souladu s územním plánem.
Stavební odbor si toho nevšiml. Staly
se tak dvě chyby: na straně investora,
na straně stavebního úřadu. Neřeším,
jestli to byly chyby záměrné. Pak přišel nějaký občan, který na chybu upozornil nadřízený orgán. Chápu vaše
vyjádření tak, že bylo špatně, když
aktivní občan upozornil na tyto dvě
chyby, které se staly?“ podivoval se
nad Brožovým výrokem Gardaš.
Pokračování na straně 4
Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zastupitelé investorovi Penny
pod časovým nátlakem přeložku schválili
Pokud se na povolení přeložky neshodnete, bezprostředně poté na vás
podáme žalobu. Takto by se dal parafrázovat vzkaz investora Penny marketu rožnovským zastupitelům před
dubnovým zasedáním. Část z nich
chtěla i přes toto riziko bod odložit
a nechat si zpracovat vlastní právní
analýzu, další část pak byla pro schválení přeložky.
Investor, který chce v lokalitě
bývalého podniku Loana vybudovat
Penny market, nutně potřeboval vyřešit situaci s přeložkou kanalizace,
jejíž absence záměru brání. Radní přeložku v lednu schválili. Zastupitelé
měli v únoru rozhodnutí rady posvětit, bod ale z jednání stáhli s tím, že
si napřed nechají vypracovat právní
analýzu dopadů na město pro případ nesouhlasu s touto přeložkou.
Část občanů a zastupitelů totiž s výstavbou dalšího supermarketu nesouhlasí a nepovolení přeložky vnímali
jako jednu z cest, jak projekt zmařit.
S takovým postupem ale nesouhlasil investor, který městu prostřednictvím advokáta pohrozil právními kroky. „Město Rožnov pod
Radhoštěm vykonává svá vlastnická
práva ke kanalizační stoce šikanózním
způsobem. Tento výkon práva nepožívá právní ochrany. Umístěním kanalizační stoky a nesouhlasem města
s jeho přeložkou je neúměrně zasahováno do vlastnických práv klientů,” napsal právní zástupce Tomáš
Vymazal a přidal upozornění: „Pokud
město bude i nadále odmítat smlouvu
s investorem na přeložku kanalizace,
jsem klienty zmocněn k podání žaloby
ke dni 10. dubna 2014, aby bylo město
povinno strpět přeložení kanalizace
dle návrhu klientů. Jak jistě víte, s podáním žaloby jsou současně spojeny
i značné náklady, které bude město
povinno, v případě, že bude žalobě
vyhověno, mým klientům uhradit.”
Vymazal ve svém textu argumentuje mimo jiné tím, že klienti o existenci městské kanalizace v pozemku
v době koupě nevěděli, protože věcné
břemeno v katastru nemovitostí není
zapsáno a prodávající (město) o něm
ani neinformoval. Dokument dále
připomíná, že jeho klienti mohou
žádat náhradu škody. „Do přípravy
projektu Penny marketu vložili nemalé prostředky a v důsledku zjištění,
že pod pozemky vede kanalizační
stoka, na kterou při koupi nemovitosti nebyli upozorněni, a jednáním
města, které přeložku kanalizace odmítá, dochází k oddálení realizace
stavby investora a tím ke zvýšeným
nákladům na jeho realizaci,” upozornil Vymazal.
2
Hlavně
nepodléhat tlaku
výstavby,” konstatovala vedoucí stavebního odboru Lenka Vojkůvková.
Zastupitelé se přitom sešli v úterý
8. dubna, takže příliš prostoru pro
rozhodování neměli. „Rozklad jsme
dostali minulý týden v pátek. Poslali
jsme jej naším právníkům, kteří
na něm nyní pracují a tvrdí, že by
k němu dali ještě svůj názor, protože našli nějaké drobné nesrovnalosti. Navrhuji, abychom tento bod
přeložili na červnové jednání,” sdělil
Miroslav Kubín (Zdravý Rožnov).
Bojujme, ale čestně
Podle jiných zastupitelů není
možné výstavbu Penny marketu zastavit neschválením přeložky. Řešení
by mohlo vést přes nepovolené zhoršení podmínek v lokalitě. „Neumím
si představit, že parkoviště, které je
projektováno pro osm aut, bude mít
stejný sjezd jako parkoviště pro šedesát aut. Kdo tam vjíždí, vidí, jak
Zateplení
MŠ Horní Paseky první
První místo získalo město Rožnov
pod Radhoštěm v soutěži obecních
projektů Vědomá modernizace budov
v kategorii Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla
a teplé vody. Rožnovský projekt zateplení MŠ Horní Paseky uspěl v konkurenci více než 260 projektů. Podobně
úspěšní v soutěži a také v získávání
dotací na zateplování svých budov
jsou i další starostové dalších obcí mikroregionu Rožnovsko. Na druhém
v soutěži Zlínského kraje v kategorii
„Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody“se umístil projekt Hasičské zbrojnice v Prostřední Bečvě. V kategorii
„Zateplení“ pak druhé místo získala
MŠ Dolní Bečva a třetí Dům služeb
Města Zubří. (tg)
Opilá vezla dceru
Nápis na plachtě není pravdivý. Zatím se supermarket nestaví. Foto: L. Martinek
„Nemyslím, že by bylo bez nějaké hlubší právní investigace dobré
záměru jen na základě vyhrožování
vyhovět. Mohlo by to založit nepříjemný příklad do budoucna, kdy by
městu mohl vyhrožovat jiný investor, který by tu chtěl něco vybudovat,” podpořil návrh svého kolegy
ze Zdravého Rožnova Karel Gardaš
s tím, že investor by snad mohl chápat přeložení bodu na červen jako
projev zájmu o problematiku, nikoli
jako obstrukci.
Za nátlak někteří zastupitelé považují i skutečnost, že v lokalitě, kde
má supermarket vyrůst, se objevila
plachta, která informuje o tom, že
se v tomto místě staví Penny market.
„Vyvěšení banneru je projevem arogance a nátlaku na město. Je velmi
smutné, když jde ráno člověk do
zaměstnání a lidé mu říkají, že na
městě ani nevíme, že je vydáno stavební povolení. Nepodléhejme tlaku,
počkejme na analýzu a konejme
potom,” uvedl Jaromír Koryčanský
(KDU-ČSL).
Stavební povolení investor v kapse
zdaleka nemá. „Odbor výstavby eviduje žádost na vydání územního rozhodnutí na výstavbu Penny marketu.
Toto řízení bylo hned po zahájení
přerušeno a jedním z bodů, které
jsou nedostatečné, je i kanalizace ve
vlastnictví města, jež je překážkou
krátký je nájezd, že tam dojde k zablokování. Ten, kdo to schválí, snad
musí přijít o razítko,” myslí si starostka města Markéta Blinková
(ODS).
Podle Jaroslava Kučery (KSČM) je
třeba zvážit dopady na dopravu a životní prostředí. Pro tuto lokalitu by
mělo být zpracováno dopravní posouzení a hluková studie. „Nemám
problém odsouhlasit přeložku kanalizace, ale současně jedním dechem
říkám, že ve vztahu k územnímu řízení a následně stavebnímu povolení, musí město postupovat zejména
v těchto dvou oblastech velice přísně
a korektně,” doplnil Kučera.
Zastupitelé připomněli také
možná rizika spojená s tím, že by
v budoucnu přeložku povolili jinému investorovi. „Současný vlastník nás pak obviní, že jsme nadržovali jinému investorovi. Kdybychom
dnes pozemek prodávali Penny marketu, jsem proti. Ale on už ho vlastní
a může stavět. Pokud máme zabránit
stavbě, udělejme to čestným způsobem. Najděme kličku přes kruhový
objezd, který je podle mě pro tyto
účely poddimenzovaný,” přidal se
Petr Jelínek (Strana zelených).
Tento návrh nakonec převážil. Pro
odložení bodu na červen totiž hlasovalo pouze šest z jednadvaceti zastupitelů. (lum)
Hodinovou uzavírku frekventované silnice I/35 zapříčinil v sobotu
29. 3. pět minut po šesté hodině odpoledne za Rožnovem ve směru na
Dolní Bečvu asi 300 metrů od koliby Pod Horů střet dvou vozidel.
Sedmatřicetiletá řidička z Prostřední
Bečvy jela ve Škodě Octavii z Rožnova
ve směru k místu bydliště. Žena vlivem opilosti a nepozornosti nezvládla
průjezd pravotočivou zatáčkou, dostala se do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem Nissan
Terrano. Nezodpovědná řidička nejenom že usedla za volant pod vlivem
alkoholu, ale v autě navíc vezla svoji
třináctiletou dceru. Té se naštěstí nic
nestalo. Lehká zranění však utrpěla
jak řidička oktávky, tak třiapadesátiletý řidič nissanu z Frenštátu. Ze zavinění nehody je podezřelá řidička,
které policisté při dechové zkoušce
naměřili 1,34 promile. Na vozidlech
vznikla škoda ve výši 400 000 korun.
(pčr)
Město má nový web
Moderní grafika, jednodušší navigace, nové moduly. To vše charakterizuje nové webové stránky města
Rožnov pod Radhoštěm, které byly
do zkušebního provozu spuštěny
v úterý 1. 4. 2014. Doména stránek
zůstává stejná a občané i návštěvníci
města všechny potřebné informace
naleznou na adrese www.roznov.cz.
Web nově umožňuje zájemcům objednat se v rámci agend cestovních
pasů, občanských a řidičských průkazů na konkrétní časy v úterky
a čtvrtky. Městský úřad tak chce vyjít
vstříc všem, kteří například z pracovních důvodů nemají možnost vyřídit
si nové doklady v úřední dny, tedy
v pondělí a středu. (tg)
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Někteří zastupitelé měli s pomocí Libušínu problém
Zastupitelstvo na svém posledním
jednání schvalovalo finanční pomoc
pro vyhořelý Libušín. Proti navrhované částce 300 tisíc korun se ale někteří zastupitelé postavili. Ne snad
proto, že by neměli zájem pomoci.
S příspěvkem chtěli počkat.
Darem se jako první zaobíral
Finanční výbor zastupitelstva. Už
tam se nad výší daru vedla mírná
polemika. „Členové výboru srovnávali dopad na život občanů v případě požáru na Pustevnách s výbuchem bytového domu ve Frenštátu
a velikost daru, který byl směrován
postiženým do Frenštátu s velikostí
daru, který je navrhován pro sbírku
na obnovu Libušína,“ uvedl předseda Finančního výboru Jiří Brož
(TOP 09). Zhruba před rokem po-
slal Rožnov do Frenštátu 100 tisíc
korun.
František Šulgan (Strana zelených)
navrhnul, aby se s příspěvkem ještě počkalo do doby, než budou okolnosti
vzniku požáru prošetřeny. Výše daru
by se měla uzpůsobit příspěvku, který
na obnovu dá stát. „Toto není svatostánek Valachů, toto není kaplička na
Radhošti, ale komerčně využívaný objekt. Byť je to historická stavba, byť je
to Jurkovičova stavba a svoji hodnotu
jednoznačně má. Vyčkejme, abychom
věděli, jakou částkou je třeba přispět,“
sdělil Šulgan.
„Nemám problém podpořit jakoukoli částkou, možná i vyšší než 300
tisíc. Ale jak řekl pan Šulgan, myslím
si, že by bylo velmi vhodné, abychom
počkali na závěry vyšetřování, na to,
kolik se proplatí z pojistek a potom
se rozhodněme. Ať nedáváme nadvakrát. Dáme nějakou částku teď a za
rok bude zapotřebí znovu,“ souhlasil
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL).
S tím ale nesouhlasili představitelé radnice. „Já si myslím, že by bylo
vůči veřejnosti v celé České republice nesmírně trapné, kdyby se město
Rožnov, kde sídlí Valašské muzeum,
až mezi posledními přihlásilo k tomu,
že se na této sbírce bude podílet. Říká
se, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“
měla jasno starostka Markéta Blinková
(ODS) a udiveně dodala: „U některých dotací jsme velkorysí, pak jsme
propíráni v médiích. A takovou samozřejmou věc budeme diskutovat.“
„Pojišťovna zaplatí to, co musí. To
znamená jen to, co shořelo. Bylo by
lepší říci, že to není příspěvek na výstavbu, ale na znovuobnovení provozu,
protože provoz se bude muset obnovovat zbudováním nové infrastruktury.
Pojišťovna nezaplatí zpracování kompletní projektové dokumentace. Není
nic špatného na tom, když město prokáže solidaritu,“ konstatoval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).
Historický objekt Libušín na
Pustevnách vzplál těsně po půlnoci
3. března. Požár způsobil škody za
několik desítek milionů korun.
Valašské muzeum v přírodě, které
objekt spravuje, vyhlásilo den poté
veřejnou sbírku na jeho obnovu.
V době uzávěrky bylo na kontě málo
přes 4 miliony korun. Přispívat lze
na číslo účtu u Komerční banky:
107-6978880207/0100. (lum)
Kvůli nezodpovědným řidičům se zřejmě bude více měřit
Tragická nehoda, která se stala
v březnu v místní lokalitě Hážovice,
přiměla některé zastupitele k apelu
na větší prevenci ze strany policejních
složek na komunikacích ve městě.
Podle nich se ve městě dokonce konají nelegální závody. Policie i strážníci byli touto informací zaskočeni.
Dubnové zastupitelstvo se zabývalo činností městské policie (dále
jen MP) a místního obvodního oddělení Policie ČR (PČR) v loňském
roce. Vzhledem k tragédii, kdy pod
koly rychle jedoucího BMW zahynula v Hážovicích 13letá dívka, se
zastupitelé zaměřili zejména na bezpečnost chodců.
„Městská policie měří rychlost
i na území jiných obcí, ale to podle
mého není v zájmu občanů Rožnova.
Strategii a směřování MP určuje starostka. Chtěl bych ji proto jménem
občanů požádat, aby tuto strategii
zásadně přehodnotila a aby strážníci
měli jako prioritu bezpečnost dětí na
území našeho města,” apeloval Radim
Janča (BEZPP, zvolen za VV).
Rožnovští strážníci na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávají svou
činnost i ve čtyřech okolních obcích:
v Zubří, Hutisku-Solanci, Viganticích
a Dolní Bečvě. „Za minulý rok jsme
na územích těchto obcí byli jen jednou, a to tři hodiny, kdy jsme měřili
v Dolní Bečvě. Nelze proto říci, že
jsme se nevěnovali Rožnovu kvůli
těmto veřejnoprávním smlouvám,”
reagoval na Jančovy výtky zastupující ředitel MP Marek Grossmann.
Obavy zastupitelů potvrzují i čísla
za poslední rok. Zatímco v roce 2012
zemřelo na silnicích ve Zlínském kraji
32 osob, loni už jich bylo 41. „Největší
nárůst úmrtí je ve vsetínském okrese,
kde z 9 obětí v roce 2012 je jich 15
v roce 2013. Téměř polovinu z nich
tvoří cyklisté a chodci,” uvedl Jaroslav
Kučera (KSČM), který je zároveň
krajským radním pro dopravu.
květen 2014
„Velice bych si přál, aby strážníci
svá stanoviště měření rychlosti obměňovali, aby nestáli jen na jednom
místě, jak to někde bývá. To už jsou
lidé zvyklí zpomalit,” nabídl recept
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL).
Grossmann potvrdil, že takto současná snaha MP vypadá.
Závody v ulicích města?
Někteří zastupitelé se domnívají,
že na Rožnovsku probíhají nelegální
závody. Trasa má vést z Rožnova na
Hutisko-Solanec (přes Hážovice),
dále na Prostřední Bečvu a odtamtud po I/35 zpět do Rožnova. Na tuningové závody se vedoucího MP zeptal Jiří Brož (TOP 09).
„O takových akcích nemám informace. Pokud narážíte na nešťastnou událost z Hážovic, tak já bydlím
v Tylovicích a že se tam překračuje
rychlost, to ano. Ale že by to bylo
způsobeno závoděním... Nezdá se
mi to. Nic takového jsem tam neviděl, a to se na té silnici pohybuju dost
často,” kroutil hlavou Grossmann.
„Od mladších generací se dozvídám, že se tito hošani scházejí na benzinových pumpách a už delší dobu
závody pořádají. Je smutné, že to nevíte. Dalo by se předejít tomu, k čemu
došlo,” reagoval na Grossmannovu
odpověď Koryčanský.
Brož stejnou otázku později položil také vedoucímu obvodního
oddělení PČR v Rožnově Karlu
Rychteckému. I ten ale svou odpovědí nepotěšil. „Tak, jak jste položil
otázku, mi to není známo,” odpověděl mnohoznačně Rychtecký a dodal:
„Vím o dílčích jednáních některých
nezodpovědných řidičů, které se pokoušíme řešit. Ale že by šlo o tuningový závod, to určitě ne.”
„Když vám teď řeknu, že je možné,
že se tyto závody pořádají, uděláte
s tím něco?” zeptala se Drahomíra
Koňaříková (BEZPP, zvolena za VV).
„Ano, vezmu vaši informaci jako vážnou a budu se jí zabývat,” konstatoval
Rychtecký.
Nevědomost orgánů zaskočila i starostku Markétu Blinkovou (ODS).
„Předpokládám, že dotazy, které
tady padly od pana kolegy Brože
a Koňaříkové, byly položeny právě
proto, co se stalo v Hážovicích, pro-
tože na Facebooku se po této tragédii objevily některé záběry a komentáře, podle kterých je zřejmé, pane
Rychtecký, že to nebylo poprvé, kdy
touto trasou někdo tak rychle projížděl,” řekla Blinková s tím, že je třeba,
aby policisté i strážníci zásadním způsobem změnili přístup k měření, protože
prevence je zřejmě jediný způsob, jak
zabránit další podobné tragédii. (lum)
ROŽNOV tel.: 571 625 570, 571 657 614 VAL. MEZIŘÍČÍ tel.: 571 611 112
VSETÍN hotel VSACAN tel.: 571 429 291 FRENŠTÁT tel.: 556 836 534
www.jokratour.cz, e-mail: [email protected]
LAST MOMENTY!!!
AUTOKAREM – 9 NOCÍ
Destinace
POLICHRONO
THASSOS
BULHARSKO
AKCE 1+1 ZA 1.000 Kč!!!
Ubytování
vybavená studia, bez stravy
hotel Sun, snídaně
vybavená studia, bez stravy
hotel Ioannis G. C., polopenze
penzion Perun, bez stravy
hotel Paloma, snídaně
Termín
1.osoba 2.osoba 1.dítě
2.dítě
31.05.–11.06. 6.300
1.000
3.000 ZDARMA
31.05.–11.06. 7.500
2.000
2.000
x
03.06.–14.06. 6.800
1.000
3.000 ZDARMA
03.06.–14.06. 9.800
2.500
3.000
x
06.06.–17.06. 6.500
1.000 ZDARMA 2.000
06.06.–17.06. 7.300
1.000 ZDARMA
x
LETECKY Z OSTRAVY – 10 / 11 NOCÍ
Destinace
KRÉTA
TURECKO
THASSOS
Ubytování
Termín
apartmán Summer M., bez stravy 28.05.–07.06.
aparthotel Irene Village, all inclusive 28.05.–07.06.
h. Pekcan, all inclusive
04.06.–14.06.
h. Kleopratra Dreams, all inclusive 04.06.–14.06.
hotel Olympion/Thalassies, polop. 05.06.–16.06.
vybavená studia, bez stravy
05.06.–16.06.
1.osoba
12.900
17.900
14.900
17.900
12.900
8.900
2.osoba
7.000
8.000
14.900
17.900
12.900
8.900
1.dítě
6.000
6.000
x
x
6.000
4.500
2.dítě
6.000
11.000
x
x
x
4.500
Cena zahrnuje: dopravu autokarem nebo leteckou dopravu z Ostravy vč. tax a poplatků, transfer z letoviska na letiště v zahraničí, uvedené ubytování a stravování, služby
delegáta, povinné poj. klienta pro případ úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (možno dokoupit 27 Kč/os./den, děti do 12 let 16 Kč/os./den.).
Rádi bychom Vám touto cestou
nabídli dlouhodobé ubytování
v luxusním apartmánu
Wellness Resort
Energetic****
v Rožnově p. R.
Apartmán poskytuje jedinečnou komfortní
atmosféru, je vybaven předsíní, obývacím
pokojem s rozkládací pohovkou, kuchyňským
koutem, ložnicí, pokojem a koupelnou
s rohovou vanou. Součástí apartmánu je
i rozsáhlá terasa (28m2) s výhledem na město.
Možnost využití gastronomických služeb
v hotelové restauraci nebo na Kordulce.
tel.: 571 667 600
mail: [email protected]
Užitná plocha: 127m2
Cena dohodou, domluva jistá.
3
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Energoaqua městu pokutu platit nemusí
pokračování ze strany 1
Nových bytů
bude zapotřebí
Podle informací, které se objevily na zastupitelstvu, je v současné
době v Rožnově zhruba 80 volných
bytů. To ale není důvod, proč by nové
byty na Harcovně neměly najít využití. V areálu bývalého podniku Tesla
totiž některé firmy podle vyjádření
radnice hodlají rozšiřovat výrobu
a přibírat nové zaměstnance.
„Myslím si, že zájem o tuto lokalitu v budoucích letech určitě bude.
Je škoda, že město nemůže samo
na svých pozemcích budovat, protože takové pozemky dlouhodobě
nevlastní,“ posteskla si starostka
Markéta Blinková (ODS).
Tyto informace potvrdila také
Renáta Havelková ze společnosti
Energoaqua. Právě tato firma pronajímá společnosti Brose v Rožnově
výrobní prostory. „V tuto chvíli jednáme o možném rozšíření společnosti Brose, o rozšíření provozu na
celý areál bývalé výroby barevných
obrazovek. V této době má Brose 350
až 400 zaměstnanců, letos budou přibírat ještě dalších 100 zaměstnanců
a v dalších dvou letech plánují přibrat
ještě dalších 300–350 zaměstnanců
do Rožnova,“ uvedla Havelková s tím,
že developerský projekt na Harcovně
není pro EA ekonomicky klíčovou
záležitostí, od čehož bude nastavena
i cena bytů. „Většina zastupitelů asi
Energoaqu zná, tak ví, že poskytuje
úplně jiné služby. Toto jsou přidru-
žené aktivity, kterými se určitým způsobem snažíme zvelebit Rožnov a celkově podpořit město, zaměstnanost
a celkový rozvoj Rožnova,“ dodala
Havelková.
Neschválíme dodatek
a co dál?
Podle vedení radnice by neschválení dodatku smlouvy mohlo být pro
město riskantní. „Chceme, aby se
ve městě rozšiřovala občanská vybavenost, aby lidé měli kde bydlet?
To bydlení tam bude velmi slušné.
A nebo podmínk y nerovnejme
a doufejme, že nám Energoaqua dá
smluvní pokutu. Možná nedá a nevysoudíme ji. To bude opravdu přístup hodný dobrého hospodáře,“
apelovala starostka, podle které by
dnes do podobného nákupu žádná
firma nešla. Podle Blinkové by nechválení dodatku mohlo vést k situaci, kdy plocha zaroste bez zájmu
plevelem.
„My nevíme, jak se Energoaqua
zachová, když dodatek neodsouhlasíme. Nevíme, jestli bychom získali
vše, na co máme ve smlouvě nárok,“
pokračoval v podobném duchu
Hanáček.
Na tuto přímluvu zareagoval Ivo
Jelínek (SNK ED). „Kolik vedení
města dostalo, že připravilo takovou
smlouvu, díky které nemusí EA platit 6 milionů?“ dotazoval se opoziční
zastupitel. Odpovědí mu bylo jen
upozornění Hanáčka na nevhodné
chování a požadavek starostky na
zapisovatelku jednání, aby Jelínkův
výrok zaznamenala.
„Máme ošetřeno, že firmy, které
soutěžily před lety, nás dnes nenapadnou za to, že jsme podmínky
nějak upravili?“ vyptával se Jaromír
Koryčanský (KDU-ČSL), který byť
radním, už v únoru vyjevil neochotu
hlasovat pro dodatek. Podle starostky
ale úpravě smlouvy nic nebrání, pro-
tože žádná z podmínek v zadávací dokumentaci nebyla změněna.
„Nejsem přesvědčený o tom, že
pokuta pro Energoaqu přinese městu
zisk. Myslím tím jakoukoli další výhodu. A i kdybychom pozemky zhodnotili za dva, tři, pět milionů, tak si
nemyslím, že jakýkoli další záměr
bude obsahovat tu přidanou hodnotu, a sice desítky bytů, které vzniknou. I pokud by se to zhodnotilo
třeba čtyřmi miliony, tak je to pořád
jen hodnota jednoho z těch osmdesáti bytů. To je úplně zanedbatelné,“
uzavřel rozpravu Petr Jelínek (Strana
zelených).
Zastupitelstvo i přes diametrálně
rozdílné názory dodatek schválilo.
Společnost EA se jím zavázala, že do
konce roku 2017 vybuduje v lokalitě
Harcovna bytové a rodinné domy.
Zastupitelé tak vyslyšeli žádost EA,
která požadavek na dodatek obhajovala složitou ekonomickou situací,
která vznikla celosvětovou ekonomickou recesí. Kvůli krizi dala EA
podle Havelkové přednost udržení
pracovních míst před investičními
záměry. (lum)
140 let stará historie
Okrašlovacího spolku
Po prvých čtyřech lázeňských
hostech, které v roce 1796 poslal do
tehdy málo známého Rožnova brněnský krajský fyzikus František Kročák,
se klimatické lázeňství začalo utěšeně rozvíjet. Podíl na tom měl zejména František Polanský, který v letech 1850–1887 působil v Rožnově
jako lázeňský lékař. Za zásluhy byl na
sklonku života jmenován čestným občanem Rožnova a byl zde i pochován
na čestném místě nedaleko kostela.
Rozvoj lázeňství přiměl místní
obyvatele poskytnout lázeňským
hostům kulturní a společenské vyžití. Tak roku 1859 vznikl Spolek
divadelních ochotníků, roku 1862
byl založen zpěvácký spolek Tetřev
a Občanská beseda. Roku 1874,
tedy před 140 lety, je přičítán počátek Spolku okrašlovacímu a zábav4
nému. U jeho zrodu byl rožnovský
lékárník Hynek Seichert, který se stal
předsedou spolku. Mezi hlavní cíle
spolku patřila propagace Rožnova
a klimatických lázní. Spolek organizoval pěší vycházky i výlety povozem, pořádal koncerty, tomboly, divadelní představení i Anenské slavnosti
v Hájnici. Podílel se také na stavbě
pavilonů na Stráni a Kozáku. Spolek
pečoval o městskou zeleň a vzhled
města. Zasloužil se také o úpravu
parčíku před Lázeňským domem,
kde byl mimo další dřeviny vysazen
i vzácný jínan dvoulaločný Gingko
biloba. V té době bylo každé volné
místo ve městě vysazeno květinami.
Kdy Okrašlovací spolek zanikl, není
známo. Jisté je, že už nikdy později
nebyl obnoven. (sb)
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Most unikl demolici jen o vlásek
Málo nechybělo a most spojující
místní část Uhliska s Hradiskem nad
silnicí mezi Rožnovem a Vidčem
mohl být v těchto dnech již minulostí. Most byl v minulosti poškozen
při autonehodě a uzavřen, navíc se
k opravě a vlastnictví nikdo neměl.
Stát ho proto nabídl městu.
Po nedávné autonehodě, která poškodila statiku mostu, Stavební úřad
v rámci šetření zjišťoval, kdo je jeho
vlastníkem. Nikdo se k jeho vlastnictví nepřihlásil, přestože byly s dotazem obeslání všichni potencionální
vlastníci.
„Nakonec bylo tvrzeno, že vlastníkem je město. My jsme se proti tomuto tvrzení ohradili, a to tak, že
jsme žalobou tvrdili, že vlastníkem je
stát, což nakonec soud uznal a vlastnictví bylo přiřčeno státu. Po několika fázích jednání nám Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl, že nám
tento most převede bezúplatně do
majetku města. Součástí bezúplatného převodu je i projektová dokumentace, kterou úřad nechal zpracovat na své náklady pro eventuální
opravu tohoto mostu,“ konstatoval
Milan Janák, vedoucí majetkoprávního oddělení Městského úřadu.
Na převodu mostu se museli v únoru shodnout zastupitelé.
Převodem by městu vznikla povin-
jsme absolvovali mnoho jednání, jak
s městem Rožnov, tak na krajském
úřadě u pana hejtmana na Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Kdyby most
nebyl nad komunikací, mohlo by se
Most bude svému účelu sloužit dále. Foto: L. Martinek
nost most opravit nebo na vlastní
náklady zbourat. Pokud by zastupitelé převod odmítli, most by zanikl. „Občané města Rožnova, návštěvy, případně i škola, která tam
je, by tento most mohli využívat. Náš
úřad se stará o majetek státu a nemůže
provozovat most. Během roku a půl
vyhlásit výběrové řízení na prodej.
A protože stát tento most nepotřebuje,
v případě, že město odmítne, zítra začneme připravovat kroky k jeho demolici,“ varovala zastupitele Libuše
Tkadlecová z ÚZSVM.
Někteří zastupitelé měli obavy, že
město bude muset vynaložit více ná-
kladů, než pouze ty, které byly avizovány v projektové dokumentaci. „Co
když budeme muset za tři roky řešit
rekonstrukci za X milionů?“ ptala se
Drahomír Koňaříková (VV).
„Mám v ruce posudek, který stanovuje částku 271 421 korun na rekonstrukci mostu. Paní Tkadlecová
byla účastna všech jednání včetně
toho, které proběhlo nakonec na
Zlínském kraji, kde jak hejtman,
tam město vyjádřili zájem na tom,
aby tento most byl zachován. Bylo by
velmi špatné rozhodnutí tento most
buďto odstranit, anebo tu opravu
neprovést,“ řekla starostka města
Markéta Blinková (ODS).
Zastupitele nakonec obměkčila
informace, že město nebude hradit celou opravu mostu. „Slib je takový, že Zlínský kraj zaplatí 50 %
ceny opravy, maximálně však 100
tisíc korun. Buď půjde o přímou dotaci na město, nebo se budou hledat jiné cesty. To už je ale formalita,“
uvedl Jaroslav Kučera (KSČM), který
otázku rekonstrukce mostu jako krajský radní osobně projednával s hejtmanem. (lum)
Rozhledna na Velkém Javorníku má ocenění
Výstavba rozhledny na Velkém
Javorníku je aktivitou státního podniku Lesy České republiky, který se
zaměřuje na podporu a rozvoj veřejně
prospěšných funkcí lesů. Průběžně
je realizuje v rámci „Programu
2020 – zajištění cílů veřejného zájmu
u LČR”. Projekt získává pozitivní
ohlasy a významná ocenění od zástupců odborné i laické veřejnosti.
Mezi taková ocenění se řadí rovněž Cena cestovního ruchu udělovaná obecně prospěšnou společností
Destinační management turistické
oblasti Beskydy – Valašsko.
„Tu na konci března získala rozhledna na vrcholu Velkého Javorníku
v Moravskoslezských Beskydech, kterou za 3,6 milionu korun vybudovaly a loni v srpnu slavnostně otevřely
právě Lesy ČR. Rozhledna získala
ocenění jako nejlepší regionální turistický produkt roku 2013,” uvedl
tiskový mluvčí LČR Zbyněk Boublík.
„Uděleného ocenění si velmi vážíme. Je důkazem, že naše rozhodnutí rozhlednu obnovit, bylo správné.
Novou rozhlednu vítají nejvíce turisté, kteří se od loňska na Velký
Javorník vydávají v ještě početnějších zástupech než v minulosti,” poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří
Silvestr, který zároveň upozorňuje na
vznikající starosti lesníků související
s provozem rozhledny: „Ač je to pro
nás zcela nepochopitelné, setkáváme
se i u tak významného díla ze strany
některých neukázněných návštěvníků
s vandalismem. Reálnou ukázkou takového jednání jsou poryté a počmárané trámy nebo vylomené vstupní
dveře. Většina lidí si však rozhledny
váží a pravidla platného provozního
řádu dodržuje. Doufáme, že vandalských činů bude ubývat.”
918 me t r ů v y s ok ý v rc hol
Velkého Javorníku se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm
v Moravskoslezském kraji, kousek
od hranice se Zlínským krajem. Na
něm stojící, téměř 26 metrů vysoká
vícepatrová rozhledna s ocelovými
kotevními prvky je pojata jako originální dřevostavba se dvěma vyhlídkovými plošinami a vazbou na
místní tradiční architektonický styl.
Přízemní patro je obloženo v duchu
valašské roubené stavby. Díky nové
rozhledně se výrazně zlepšil a zatraktivnil výhled do okolní nádherné krajiny – dohlédnout se dají třeba nejvyšší vrcholy Moravskoslezských
Beskyd – Lysá hora, Smrk, Kněhyně,
Radhošť a Podbeskydská pahorkatina
s Palkovickými hůrkami, Červeným
kamenem, Ondřejníkem a nápadným vrcholem Kotouč u Štramberka.
Dolů do údolí se naskýtá pohled
do Frenštátské brázdy a dále na
Moravskou bránu a Ostravskou
pánev. Za příznivé viditelnosti jsou
vidět za Oderskými vrchy i Jeseníky
s Pradědem.
„Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR je dokumentem, jehož prostřednictvím Lesy ČR
například obnovují a udržují turistické cesty, naučné stezky, odpočinková místa, studánky, kulturní
památky nebo realizují opatření na
ochranu biologické rozmanitosti v lesích,” dodal tiskový mluvčí LČR.
(lum)
Zašová
kret o udělení znaku a praporu obci
Zašová. U znaku v modro-červeně
půleném štítě vyrůstá ze stříbrného
trojvrší černý korunovaný lev se zlatou korunou a černou zbrojí, držící
v pravé přední tlapě zlatou osmicípou
hvězdu. V trojvrší je umístěn modro­
červený kříž, znamení řádu trinitářů,
který v obci působil v klášteře, vystavěném spolu s novým poutním kostelem v 18. století.
List praporu tvoří dva svislé pruhy,
modrý a červený, překryté bílým vodorovným pruhem. Z bílého pruhu
vyrůstá černý dvouocasý lev se zlatou korunou, červenou zbrojí a zlatou osmicípou hvězdou v pravé tlapě.
Pro obecní znak bylo využito
motivů z historické obecní pečeti,
kdy trojvrší, kříž a hvězda připomínají staletou tradici obce jako mariánského poutního místa Valašska.
Černý dvouocasý lev je převzatý
z erbu rodu Žerotínů, jemuž Zašová
po několik století patřila a jehož členové v počátku 18. století vybudovali nový poutní kostel a klášter pro
řeholníky řádu trinitářů. (sb)
Znak obce Zašová. Foto: archiv
Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé
město, každá obec má svůj znak, svůj
prapor. Jak vznikaly a jak vypadají?
Dne 18. prosince roku 2000
předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus při slavnostním aktu v budově sněmovny zástupcům obce Zašová starostovi
Václavu Zvoníčkovi a místostarostovi Ladislavu Krumpolcovi dekvěten 2014
5
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kdo připravil město Rožnov o 6,8 miliónů?
Zastupitelé ODS, ČSSD, pan
Mikušek (KDU-ČSL) a někteří další
hlasovali pro odpuštění smluvní pokuty 6,8 mil. Kč firmě Energoaqua,
a.s. za nedodržení termínu výstavby
bytů v lokalitě Harcovna, kterou
k tomuto účelu v roce 2008 město
firmě prodalo (s výstavbou se ještě
nezačalo). Důvodem pro odpuštění
pokuty a také změkčení podmínek
stávající smlouvy je zřejmě jen žádost firmy. Jiný důvod prakticky ne­
souvá do konce roku 2017, ale pozor,
podmínkou je tentokrát jen dokončení infrastruktury a sportoviště,
o bytech ani slovo! Takže byty nemusejí být vůbec a možná bude časem
výhodnější postavit něco jiného nebo
pozemek dále prodat (nechci zbytečně
radit, ale asi nejlépe zatím platí za komerční pozemky v Rožnově zřejmě
firma Kaufland). Ve světle argumentace koalice, aby ty byty hlavně už
stály, poněkud paradoxní...
napsáno: „pokud firma dostojí svým
SLIBŮM“, protože s úpravou smlouvy
se jedná prakticky jen o sliby a dobrou
vůli firmy. Vy byste například investovali 26 mil. Kč do infrastruktury
(mimochodem, tato částka je také
pouze „předpoklad“), kterou chcete
bezplatně předat městu?
Nemyslím si, že chyba je na
straně firmy Energoaqua, protože
věřím, že přesvědčovala zastupitele
jen čistými prostředky, ale vůbec ne-
Na ženu ležící nehybně na zemi
vedle koloběžky upozornila ve čtvrtek
3. dubna rychlou záchrannou službu
náhodná svědkyně. Informace se
z linky 155 ihned dostala na Policii
ČR. Policisté z dopravního inspektorátu vyjeli na základě tohoto oznámení do Rožnova na ulici Vítězná, kde
zjistili, že silně opilá žena havarovala
na koloběžce. Devětatřicetiletá místní
žena nezvládla vlivem opilosti jízdu na
koloběžce, ze které spadla. Způsobila
si zranění v podobě zlomeniny klíční
kosti a drobných oděrek. Ve valašskomeziříčské nemocnici, kam byla
rychlou záchrannou službou převezena, se podrobila dechové zkoušce,
která byla pozitivní. Nadýchala 2,73
promile. Žena tím, že řídila koloběžku
pod vlivem alkoholu, porušila zákon
o provozu na pozemních komunikacích a ve správním řízení jí hrozí až
50 000 pokuta. (pčr)
chápu chování koalice (kromě pana
Koryčanského a Drápaly) a dalších,
kteří hlasovali pro změnu smlouvy původně výhodné pro město na smlouvu
tak nápadně nevýhodnou a bezzubou, která prakticky znamená závislost výstavby bytů jen na dobré vůli
Energoaquy. Kromě toho jsme díky
tomuto hlasování přišli o 6,8 mil. Kč
do rozpočtu – zřejmě již hospodaříme tak dobře, že tyto peníze nepotřebujeme (ani na splácení městského
dluhu cca 90 mil. Kč(?)).
Pro informace „z první ruky“ doporučuji zhlédnout video z projednávání na stránkách Rožnovského prostoru. Vít Matějka
Muzeum praskalo
ve švech
Hlasování zastupitelů – zelená barva znamená hlasování pro změnu smlouvy
existuje. Koaliční zastupitelé a přátelé firmy Energoaqua odůvodňovali
změnu tím, že smlouva je moc tvrdá
pro Energoaquu, tedy asi zbytečně
výhodná pro město(!).
Změkčení smlouvy se vůbec nezdá
nevinné, došlo k odstranění podmínky, která zaručovala bezplatné
provozování infrastruktury nebo její
převod na město. Tím se Energoaquě
otevírá možnost na jejich provozu libovolně vydělávat a elektrická síť je
na tento způsob provozování již navržena. Vše budou samozřejmě platit lidé, kteří si byty koupí.
Zcela zásadní je pak tato změna:
Lhůta pro dokončení projektu se po-
Pokud by se úplně nešťastnou
náhodou nepodařilo postavit v příštích 3,5 letech ani ta sportoviště, je ve
smlouvě další vstřícnost – jestliže si
město nechá po nestihnutí dalšího termínu vyplatit pokutu, vzdává se tím
nároku na odstoupení od smlouvy,
a naopak při odstoupení od smlouvy
se vzdává nároku na pokutu. V původní smlouvě mělo město nárok na
obojí.
V důvodové zprávě předložené zastupitelstvu (vypracované panem tajemníkem) se naznačovalo, že nejvýhodnější bude tuto smlouvu schválit
s předpokladem, že firma dostojí svým
závazkům. Správně by tam mělo být
Ohlédnutí za rožnovským divadlem
V roce 1859 probíhala v Klima­
tických lázních v dřevěném městečku Rožnově už třiašedesátá lázeňská sezóna. Rožnov lákal nejen
domácí, ale i širokou zahraniční klientelu. Hlavní lázeňská sezóna začínala každoročně 15. května a trvala
do 15. září. Správa lázní chtěla nabídnout hostům nejen medicínské prostředky k uzdravení těla, ale také zábavu a rozptýlení. Tak v roce 1859,
před 155 lety, vznikl v Rožnově také
Spolek divadelních ochotníků, který
si vzal za cíl lázeňské hosty pobavit
a zpříjemnit jim pobyt.
Spolek divadelních ochotníků
v Rožnově založil administrátor
P. František Ficker, všechno řídil,
secvičil a samozřejmě také hrál.
V městském parku vzniklo dřevěné
divadlo zvané „Aréna“. Prvým sehraným kusem bylo „Dobré jitro“, obsazené třinácti herci. Hrálo se 6 let,
pak zase až od roku 1869. Do re6
pertoáru se dostal Tylův „Pražský
flamendr“ a také hra Jana Nerudy
„Ženich z hladu“.
Když „Aréna“ vyhořela, byla některá představení odehrána v hotelu
Elzer, ale také v prostorách hospody
„Na sklepě“, dnes umělecké kovářství
Vladislava Holuba. Od roku 1876 se
hrálo v Lázeňském domě.
Divadelnictví v Rožnově mělo
hlubokou tradici zejména mezi sokolstvem. Jeho nejnovější éra pak nastala s rozvojem průmyslu po roce
1948, kdy se město rychle rozrůstalo a přílivem mladých lidí mládlo.
Právě mladí lidé hledali, jak uplatnit
své divadelní nadání, jak osobitými
výrazovými prostředky reagovat na
nešvary tehdejší společnosti.
Oblíbený žánr divadla malých forem z počátku 60. let 20.
století nemohl uniknout ani mladým rožnovským divadelníkům.
Byly to soubory RUM – Radost,
Opilá havarovala
na koloběžce
úsmě v, mládí; SA KOK ATR A
a SAKOTRAN – Satirický kolektiv kabaretu tranzistoru; Amatérské
divadlo při ZK ROH. V roce 1953
všechny divadelní formy zastřešila
SAS – Stálá amatérská scéna.
Různé divadelní formy a ochotnické divadlo v Rožnově existovaly
pravděpodobně až do roku 1985. Byly
odehrány desítky vážných i rozverných vystoupení a ochotníci úspěšně
sehráli i hry klasiků a renomovaných
světových autorů.
Historie rožnovského divadelnictví je podnes uchována v soukromých albech a vzpomínkách někdejších rožnovských divadelníků,
kteří svého času působili jako herci,
režiséři, scénáristé, zvukaři, kostyméři a nápovědy, bez nichž se žádné
divadlo neobejde. Divadlo pro ně
bylo potěšením, společně přinášeli
obecenstvu dobrou zábavu. (sb)
Programy připravené na třídenní velikonoční svátky nalákaly
do Rožnova desetitisíce návštěvníků. Na Karlův kopec vystoupalo
k Jurkovičově rozhledně od soboty
do pondělí 1 382 hostů, Valašské muzeum navštívilo během prodlouženého víkendu 30 tisíc lidí. Velký zájem
o programy připravil horké chvilky
rožnovským městským strážníkům,
kteří pomáhali s udržením veřejného pořádku a řídili také dopravu
na příjezdových komunikacích. „Obě
velká parkoviště u muzea i koupaliště
se rychle zaplnila, a tak jsme museli
návštěvníky Rožnova odklánět na vedlejší komunikace, kde mohli parkovat svá vozidla. K žádnému velkému
problému ani komplikacím k dopravě
kromě časového zdržení ale naštěstí
nedošlo,“ řekl strážník zastupující ředitele Městské policie Rožnov Marek
Grossmann. (tg)
Město vyhlásilo
fotosoutěž
Dr u hý ročn í k fotosoutě ž e
„Rožnov objektivem“ vyhlásilo město
Rožnov pod Radhoštěm. Fotografie
přírody, staveb nebo lidí mohou zájemci o účast v soutěži zasílat na rožnovský MěÚ až do konce července.
Fotosoutěž je vyhlášena ve dvou
základních kategoriích JUNIOR
(8–18 let) a DOSPĚLÍ (od 18 let)
a jedné zvláštní kategorii CENA
VEŘEJNOSTI. Podmínky k účasti
v soutěži včetně požadavků na technické parametry fotografií a způsob
dodání k vyhlašovateli soutěže jsou
na webu města. (red)
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
O čem jednal Muzejní spolek
na své výroční schůzi
Výroční a zároveň volební schůze
Muzejního spolku se konala 20. března
2014 v Sušáku Valašského muzea
v přírodě. Z 220 členů se zúčastnilo
115. Na další tři roky zvolili staronový
výbor a do čela stávající předsedkyni
Mgr. Marii Brandstettrovou.
„Minulý rok byl ve znamení zcela
ojedinělého mezinárodního projektu Karpatský redyk – transhumance, který spočíval v přepásání početného stáda ovcí po Karpatském
oblouku a doprovodných kulturních setkáních, která poukazovala
na společnou kulturní tradici obyvatel Karpat,“ uvedla předsedkyně
Muzejního spolku Mgr. Marie
Brandstettrová. „Připomněli jsme si
40. výročí trvání ženského pěveckého
souboru Polajka. Květnový poznávací
zájezd směřoval do Kysuckého muzea
v přírodě ve Vychylovce. V červenci
jsme uskutečnili společný výstup na
rožnovskou Jurkovičovu rozhlednu
a v říjnu Mgr. Jiřina Veselská besedovala o kostelu z Větřkovic v Dřevěném
městečku, další ze staveb zbudovaných prvním Muzejním spolkem.
Úspěšný byl předvánoční zájezd do
Olomouce s poznáváním historického
městského jádra, chrámu sv. Václava,
Arcidiecézního muzea a dalších památek. Je na místě poděkovat Valašskému
muzeu v přírodě za bezplatné propůjčení jednacího sálu k potřebám
Muzejního spolku.“
Co výbor Muzejního spolku připravuje pro členy na rok 2014?
„Zatím pracovní název Valaši
a Čičmanci má příhraniční projekt,
který byl nabídnut Valašskému muzeu
obecním úřadem ve slovenské obci
Čičmany poblíž Žiliny. Projekt je postaven na vzájemném poznávání, které
se uskuteční prostřednictvím opako-
květen 2014
vaných návštěv. Symbolem spolupráce
se stanou dvě zmenšeniny mimořádně
zdobených roubených staveb čičmanských domů, které budou stát před
vstupem do Mlýnské doliny u dřevěného Radegasta. Stavbu zmenšenin domů doprovodí přednášky slovenských odborníků. První setkání
u nás by mělo proběhnout v nejbližších týdnech, další při pořadu Slabikář
devatera řemesel na konci května. Na
projektu se budeme podílet účastí na
přednáškách a tím, že hosty provedeme po našem muzeu. Při cestách do
Čičman bude vždy několik míst i pro
členy spolku. V obci mají malý skanzen, spíše památkovou rezervaci, se
zdařilou expozicí v interiérech. Vznik
osobité lidové architektury na hranici
tří regionů byl ve své době přikládán
existenci velkorodin, dnešní názor je
odlišný a bude jistě zajímavé se s ním
seznámit.
Také se budeme podílet na programu věnovaném tradičnímu lidovému oděvu s názvem Z truhel
a skříní. Hlubší seznámení se stavbami našeho Dřevěného městečka
bude pokračovat besedou o karlovickém fojtství a sýpkách, která se uskuteční koncem prázdnin. Tradiční rodina na Valašsku ve světle historických
dokladů je téma, kterému se bude věnovat dr. Jiří Langer na konci října.
V čase předvánočním chceme navázat na kdysi oblíbené Večery při svíčkách. Součástí dlouhodobého programu Muzejního spolku je zájezd
do Brna za poznáním Jurkovičovy rodinné vily a seznámení s osobností
a tvorbou Dušana Jurkoviče.“
I pro letošní rok je bohatá a zajímavá činnost Muzejního spolku,
který si letos v listopadu připomene
už 103 let své existence. (sb)
Martin Bill
Starosta Martin Bill. Foto: archiv TKA
Starosta, jako jeden z orgánů
obecní samosprávy, zvolený obecním
zastupitelstvem, stojí v čele územní
samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
V pořadí pátým starostou Rožnova
pod Radhoštěm byl v letech 1886 až
1889 Martin Bill. Byl po otci také
druhým rožnovským poštmistrem.
Pošta v Rožnově byla ambulantní
sběrna psaní, která byla denně pěším
poslem doručována do 15 km vzdáleného poštovního úřadu ve Valašském
Meziříčí, odkud ráno jezdila povozní
pošta do Polomi u Hranic, kudy vedla
tehdejší železnice severní dráhy císaře
Ferdinanda.
V roce 1871 postavil poštmistr
Martin Bill dům na východní straně
náměstí, tzv. starou poštu. Uprostřed
byl průjezd, dlážděný dřevem. Po
pravé straně byly poštovní úřadovny,
po levé straně byt. V patře dlouhá
chodba, všechny místnosti měly
zvláštní vchody a byly určeny pro lázeňské hosty. Vzadu za domem se nacházely konírny, prádelny a kůlny. Za
nimi zahrada.
Martin Bill měl tři páry krásných koní a dva velké jasně žlutě lakované, černě zdobené poštovní vozy.
Ty měly na obou dveřích vymalován
státní znak – císařského orla. Uvnitř
bylo místo pro 4 sedící osoby, na kozlíku páté. Při odjezdu troubil kočí známou melodii: Jede, jede poštovský
panáček... Za špatného počasí cestující nastupovali a vystupovali rovnou
v průjezdu domu.
Svědomitost poštmistrovské služby
se stala Martinu Billovi osudnou. Dne
1. září 1895 zůstala na poště Rožnov
důležitá zásilka. Martin Bill se ji vypravil doručit. Dostavník s opomenutou zásilkou sice zastihl, ale do
Rožnova se vrátil v tak zuboženém
stavu, že druhého dne zemřel.
Za starostování Martina Billa jednala v roce 1886 obec o stavbě nemocnice a vodovodu, malá nemocnice
byla zřízena až roku 1892 v koupeném
domku, vodovod zřízen roku 1929.
Roku 1887 koupila obec od hraběte
Kinského hostinec „U koruny“. Také
mlýn č. 1, z budovy zřídila veřejnou jídelnu. Obec převzala regulaci Bečvy.
Roku 1888 byl koupen na Dolních
Koutech pozemek na nový hřbitov.
Na náměstí vysazeny keře, borovice
a živý plot. Rožnov přijal patronát při
udržování kaple na Radhošti rovným
dílem s Frenštátem. Obec koupila od
stavitele Michala Barabáše lázně a vymohla si pro to živnostenský list.
Město se za starosty Martina
Billa modernizovalo. V té době ještě
žádný netušil, že textilní manufakturu v Rožnově zanedlouho nahradí
pletařský průmysl, který se na dlouhá
desetiletí stane ve městě dominantním průmyslovým odvětvím. (sb)
7
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kulturní přehled
Čt 10. 4. až DVA
Galerie Na Radnici
Po 23.6.
- výstava fotografií rožnovského
rodáka Ubalda Rutara
Po 26. 5.
až Ne 1. 6.
X-MEN:
BUDOUCÍ MINULOST
20.00 h
Čt 29. 5.
až Ne 1. 6.
HURÁ DO PRAVĚKU!
18.00 h
Pá 23. 5.
17.00 h
Pohádkový pátek:
O lakomé Zubeidě
a chudé Jasmíně
Masarykovo náměstí,
za nepříznivého počasí v SVČ
Po 26. 5.
15.30 h
keramické tvoření
SVČ
Čt 29. 5.
18.00 h
Filatelisté
zvou veřejnost
SVČ
Pá 30. 5.
10.00 h
Lehkoatletický čtyřboj
mladšího žacctva
ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
Pá 30. 5.
16.00 h
Streat dance show
ukončení sezony
Janíkova stodola VMP
So 31. 5.
Exhibice Skate/Bike park
Masarykovo náměstí
- prezentace Heart2Beat
DON QUIJOTE
Společenský dům
- osobitá úprava klasického
příběhu z dílny legendární
dvojice Lasica + Satinský
v podání českých hvězd
Út 6. 5.
08.40 h
JARCOVSKÁ KULA
vlak. nádraží
St 7. 5.
15.00 h
St 14. 5.
08.30 h
POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
kino Panorama
- divadelní představení pro
děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ
V3V – Jak dobře žít
s chronickou nemocí
klubovna Seniorcentra
Po 12. 5.
09.00 h
Měření glykémie
klubovna Seniorcentra
Čt 15. 5.
19.00 h
Klub cestovatelů
SEDM DIVŮ ISLANDU
kino Panorama
- setkání s jedním
z nejznámějších
cestovatelů – dobrodruhem
Jirkou Kolbabou.
Út 13. 5.
08.15 h
KRÁSNOU PŘÍRODOU
AN, nást. 21
St 14. 5.
15.00 h
Kino pro seniory:
Jasmíniny slzy
- Film USA, komediální drama
Čt 15. 5.
15.00 h
Den matek
v Janíkově stodole
- vystoupí děti z MŠ a žáci
ZUŠ, vstup zdarma
Po 5. 5. až
Po 30. 6.
Ne 18. 5.
Bezhraniční valašení
na Kohútce
odjezd v 8.30 hod
OLGA HAVLOVÁ
chodby knihovny
- putovní výstava fotografií
Po 5. 5.
16.00 h
Út 20. 5.
08.15 h
PŘES MALOU LHOTU
AN, nást. 16
MÍSTA PAMĚTI
podkroví knihovny
- příběhy názvů chalup,
potoků, údolí a hor
St 21. 5.
15.00 h
Právní poradna JUDr.
Milana Matuly
klubovna Seniorcentra
Čt 22. 5.
16.30 h
balet Labutí jezero
odjezd z AN
Út 27. 5.
08.15 h
KRÁTKÁ VYCHÁZKA
AN, nást. 21
Taneční odpoledne
klubovna Seniorcentra
Dámský klub:
Kosmetika a vlasy
klubovna Seniorcentra
Po 12. 5.
19.00 h
Čt 22. 5.
19.00 h
JIŘÍ ČERNÝ – KAREL KRYL
T klub
- vzpomínková a písničková
beseda se známým
hudebním publicistou.
Čt 1. 5.
až Ne 4. 5.
RIO 2
18.00 h
Čt 1. 5.
až Ne 4. 5.
CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA
20.00 h
Po 5. 5.
až St 7. 5.
POJEDEME K MOŘI
18.00 h
St 28. 5.
16.00 h
Po 5. 5.
až St 7. 5.
DOUPĚ
20.00 h
Čt 29. 5.
15.00 h
Čt 8. 5.
FILMOVÝ KLUB:
PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
18.00 h
TRABANTEM
Pá 9. 5.
až Ne 11. 5. AŽ NA KONEC SVĚTA
18.00 h
10 PRAVIDEL
Pá 9. 5.
až Ne 11. 5. JAK SBALIT HOLKU
20.00 h
Po 12. 5.
až St 14. 5.
JEDNA ZA VŠECHNY
18.00 h
Po 12. 5.
až St 14. 5.
DIVERGENCE
20.00 h
THE AMAZING
Pá 16. 5.
až Ne 18. 5. SPIDER-MAN 2
17.00 a 20.00 h
Ne 18. 5.
KINO PRO DĚTI:
ŠROUBKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
15.30 h
Po 19. 5.
až St 21. 5.
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
18.00 h
Po 19. 5.
až St 21. 5.
RANHOJIČ
20.00 h
KHUMBA
Čt 22. 5.
až Ne 25. 5. 18.00 h
Čt 22. 5. až BONY A KLID 2
20.00 h
Ne 25. 5.
VIOLETTA – KONCERT
Po 26. 5.
až St 28. 5. 18.00 h
8
Pá 9. 5. až
St 30. 4.
PATCHWORK ANEB
HRÁTKY Z LÁTKY
podkroví knihovny
- výstava patchworkových
dek a výrobků, vernisáž
12. května v 17.00 hod.
St 14. 5.
15.00 h
S-KLUB
podkroví knihovny
- VE TŘI V KAFÉ RÓZINKA
Vzpomínání na život v Rožnově
NOC LITERATURY
St 14. 5.
19–22.00 h Loana – stará administrativní
budova, Hudební altán
v parku, Kavárnička maiCafe
- Literární happening
Út 20. 5.
17.30 h
ZAPOMENUTÝ HRDINA
podkroví knihovny
- o Janku Barošovi z Vigantic,
spisovateli a novináři
z baťovské Indie
Čt 1. 5.
09.00 h
XIX. Ročník výstavy
koní na valašsku
areál JK Valašsko, Prost. Bečva
Čt 8. 5.
18.00 h
Filatelisté
zvou veřejnost
SVČ
Po 12. 5.
15.30 h
Odpolední
keramické tvoření
SVČ
Čt 1.5. až
So 31.5.
Čt 15. 5.
18.00 h
Filatelisté
zvou veřejnost
SVČ
Pá 16. 5.
16.15 h
Den Země
SVČ
- Vernisáž výtvarné soutěže,
ocenění autorů vítězných
prací, vyhodnocení kvízové
soutěže příroda kolem nás.
PoPaDnu – POZORNOSTÍ
Po 12. 5.
17–20.00 h V PÁNEVNÍM DNU I.
- dvoudílný seminář:
Dana Buriánová
So 17. 5.
09.45 h
2.závod seriálu
MINIDUATLON
Rožnov, restaurace u Cvečků
Pá 23. 5.
Rozhýbejme Rožnov
15–19.00 h ke Dni dětí
náměstí TGM Rožnov
- výuka inline bruslení
pro děti, divadlo,
výuka tanců, výtvarné
aktivity, žonglování...
Út 13. 5.
20.30–
22.00 h
!!! ZMĚNA ADRESY
SLUNEČNICE!!! od května
ZÁTIŠÍ 513, ROŽNOV P. R.
ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ
MEDITACE
- uvádí Jarmila Stavárková
DĚLAT PRÁCI, CO MĚ BAVÍ
St 14. 5.
17–21.00 h - workshop: Pavlína Vašátová
St 14. 5.
17.30 h
SDÍLENÍ V KRUHU
- povídání: Petr Vlček
POKOJNÝM BOJOVNÍKEM
Čt 15. 5.
18–21.00 h V ŽIVOTĚ
- přednáška, promítání:
Jiří Kubják
So 17. 5. až KRESLENÍ PRAVOU
HEMISFÉROU – TUŽKA
Ne 18. 5.
10–16.00 h - kurz: Bára Selan Opelková
Po 19. 5.
MEDITAČNÍ SKUPINY
18.15–21 h MATKA MEERA
- meditace: Lenka Balášová
Út 20. 5.
AURA, ČAKRY, SYMBOLIKA
18–21.00 h - přednáška, workshop:
Zdenka Nesvatbová Zátopková
St 21. 5.
14.00 h
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU
LÉČITELKOU
- povídání, meditace:
Estela Orbito Palaris
Čt 22. 5. až
Ne 25. 5.
Škola svépomocného
stavění
- přednášky, workshop:
Daniel Grmela, Dalibor Halátek
Út 27. 5.
Změny dotažené
17–20.00 h do konce
- interaktivní přednáška:
Marek Ščotka
St 28. 5.
17.30 h
TRANSFORMAČNÍ
MEDITACE
- řízená meditace: Hana Spáčilová
Čt 29. 5.
KRČNÍ PÁTEŘ
17–20.00 h A SPRÁVNÉ SEZENÍ
- seminář, cvičení:
Erika Machalíková
Pá 30. 5.
15.30 h
Hážovické korýtko
Korýtko Hážovice
- výlet dospělí i děti,
čištění studánky
So 31. 5.
SYSTÉMOVÉ
až Ne 1. 6. KONSTELACE A SOCHY
10–15.00 h - víkendový seminář:
Radmila Telváková
Po 10. 2.
až Ne 17. 8.
(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
VMP, budova Sušáku
- výstava k 65. výročí Tesly
Stavění máje
Čt 1. 5.
14–16.00 h VMP, Dřevěné městečko
- tradiční lidová slavnost
Den pro Pustevny
So 3. 5.
09–19.00 h s Českým rozhlasem
VMP, Dřevěné městečko
- benefiční akce s výtěžkem
na obnovu Libušína
Koncert
Čt 8. 5.
14–16.00 h ke státnímu svátku
VMP, Dřevěné městečko
- Junior beskydský orchestr
Uměli Valaši fyziku?
Út 13. 5.
až Čt 15. 5. VMP, Živý dům, Mlýnská dolina
08–13.00 h - Jak ve všedním životě
fungovaly jednoduché stroje
So 17. 5.
09–17.00 h
Jaro na dědině
VMP, Valašská dědina
- ukázkz tradičních
jarních prací
Ne 18. 5.
09–17.00 h
Den muzeí
VMP, Mlýnská dolina
- volný vstup
So 31. 5.
09–17.00 h
Slabikář devatera
řemesel
VMP, Dřevěné městečko
Kácení máje
So 31. 5.
14–16.00 h VMP, Dřevěné městečko
- lidová májová slavnost
Čt 1. 5.
Martin Hába obrazy
až Po 30. 6. prodejna Nábytek Kramolišovi
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Před 90. lety se rožnovští hasiči dočkali první požární zbrojnice
U založení Dobrovolného hasičského sboru v Rožnově v roce 1881
byli starosta města Rudolf Bill (první
předseda sboru), člen městské rady
Martin Bill, měšťané František Bill,
Bruno Janík, Roderich Fichtner, hoteliér Ludvík Elcer, mistr pekař Adolf
Janík a lékař František Koblovský.
Sbor měl šedesát členů. Do vínku dostal dvě ruční stříkačky. Občanská záložna později zakoupila dvoukolovou
stříkačku od firmy Smékal. K uskladnění materiálu byla hasičům přidělena dřevěná kůlna u dolního parku.
Oslovení mezi hasiči bylo „bratře“.
Členský příspěvek činil 2 zlaté a 60
krejcarů ročně. K ohlašování požáru
byli určeni trubači. Heslem sboru
bylo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. K „Hasičské župě Valašské“
sbor přistoupil roku 1884.
Sbor byl rozdělen do 3 oddělení.
Měl 3 náčelníky, 4 četaře, 26 lezců, 31
stříkačů, 4 ochránce a 5 trubačů. K inventáři a výzbroji patřil oděv s označením hodnosti, stříkačky a proudnice.
Žebříky mostové, posouvací, okapové,
střechové. K bourání motyka, pantok,
vidle. K dopravě vody 10 košíků. Také
dvě svítilny a šest pochodní.
V červenci 1924, tedy před devadesáti lety, se rožnovští hasiči dočkali
zbrojnice. Místo měla na dnešním parkovišti proti soše Františka Palackého.
Součástí byl byt domovníka, který měl
udržovat zbrojnici v čistotě a pořádku.
Zájemci byli tři, tajným hlasováním
času pan Svatopluk Bajer. „Hasičská
zbrojnice byla od nás jen pár kroků, na
dnešním parkovišti, proto se právě od
nás dávaly při každém požáru k ruční
stříkačce koně. Jenže zrovna v té době
byla zakoupena nová motorová stříkačka. Ale nedařilo se ji nastartovat.
Otec vynášel dokumenty a majetek,
vyváděl dobytek. Všichni spoléhali na
motorovou stříkačku. Struha protékala pár kroků za našim. Pak lidé stříkačku k požáru dotlačili a začali hasit.
Už bylo pozdě. Původně malý oheň,
který se dal snadno uhasit a chalupu
zachránit, úplně zničil velký dům.
Malou chalupu se zachránit poda-
řilo, doposledka měla ohořelý štít.“
Za 133 let existence základní myšlenka „bližnímu ku pomoci“ zůstala,
ale náplň činnosti se v průběhu let
velmi pozměnila.
Hasičský sbor města Rožnova pod
Radhoštěm působí od roku 1963 ve
své moderní hasičské zbrojnici v ulici
J. Wolkera. Zatím co v roce 1996 vykonal na 129 výjezdů, v roce 2013 už
to bylo 280 výjezdů.
V prvých měsících roku 2014
to byla pomoc při dopravních nehodách, technická a technologická
pomoc, zásah při požáru, pomoc při
vyproštění tahače, odstranění spadlého stromu, požár lesní hrabanky
a další. K nejzávažnějším patřil zásah
při rozsáhlém požáru Jurkovičovy restaurace „Libušín“ na Pustevnách dne
3. 3. 2014, kde zasahovaly jednotky
ze širokého okolí. Pak také tragická
dopravní nehoda v Rožnově pod
Radhoštěm dne 11. 3. 2014, kdy ani
transport vrtulníkem nezabránil úmrtí
teprve třináctileté dívenky.
Náplň činnosti hasičů se sice dosti
podstatně změnila, ale platnost má
stále původní myšlenka: ochrana lidských životů a majetku. (sb)
v květnu s velkou pompou odhalen
v Praze na Letné pomník J. V. Stalina
(„ve vší tichosti“ byl odstřelen v roce
1962). A v roce 2004 – tedy před deseti lety – vstoupila Česká republika
do EU.
Při nahlédnutí do starších análů
právě v květnu 1494 (před 520 lety)
uviděl Kryštof Kolumbus při své
průkopnické plavbě do neznáma
poprvé zemi (později nazvanou
Jamajka). Dne 6. května 1840 začali ve Spojeném království používat vůbec první poštovní známku
„Penny Black“. V Paříži byla roku
1889 během Světové výstavy ote-
vřena Eiffelova věž. Roku 1937
došlo 6. května k explozi vzducholodi Hindenburg.
Dne 28. května 1884 se narodil druhý československý prezident
Edvard Beneš (letos uplyne 130 let
od narození; zemřel 3. 9. 1948).
A 31. května 1884 (také před 130
lety) byl v Brně zahájen provoz parní
tramvaje.
Jedna z pranostik zaznamenává
k 27. květnu: Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu
nezbavuj se kožichu. Uvidíme, jak
to bude v závěru května s kožichy
letos. (sb)
Hotovost hasičů k ohni do roku 1860. Foto: archiv
místo obdržel bratr Josef Bradáč,
který... „děkuje za důvěru a slibuje,
že bude vše v nejlepším pořádku“.
Nejblíže hasičské zbrojnici bylo
hospodářství Bajerových a měli tak za
povinnost při vyhlášení požáru přispěchat s koňmi a zapřáhnout je do stříkaček. „V zimě 1931 kdosi naši velkou chalupu zapálil,“ vzpomínal svého
Paměť měsíce května
Čím se nám právě měsíc květen
zapsal do paměti? Tím, že je krásný.
Slovo květen pochází od slova kvést,
to samo o sobě vzbuzuje pocit libosti.
Prvý květen je 121. den roku (do
konce roku zbývá 244 dní). Letos
připadá na čtvrtek. V dnes už historických časech se 1. května dobrovolně-povinně slavil svátek práce.
Jinde ve světě však nebrali tento den
tak vážně, už ve 13. století se věnovali
stavění máje nebo pálení čarodějnic.
Máj je především považován za
měsíc lásky. Mladí Pražané se chodí
líbat k soše Karla Hynka Máchy,
jinde alespoň pod rozkvetlou třešeň.
Druhou květnovou neděli si pak
připomínáme nám všem milý svátek
matek.
Jiné květnové události jsou už poněkud vážnějšího charakteru. V roce
1919 při ochraně suverenity mladého
Československa porazily československé jednotky v bitvě o Komárno
maďarskou rudou armádu. V roce
1953 právě na 1. května zahájila
Československá televize vysílání
v Praze z budovy Měšťanské besedy
(svůj podíl na tom měla i „Tesla (ne)
zapomenutá“, jak dokládá stejnojmenná výstava v Sušáku Valašského
muzea v přírodě). V roce 1955 byl
Rožnovský fotbal se zaměřil na mládež
Je to již dva a půl roku, co se změnilo vedení rožnovského fotbalu.
Nové vedení si dalo několik úkolů,
jakým směrem vést oddíl fotbalu.
Jedním z mnoha bylo přejmenovat
oddíl z 1. Valašský FC s. r. o. na tradiční FC Rožnov pod Radhoštěm
o. s., a následně finančně zkonsolidovat klub. Dále se zaměřit na práci
s mládeží, aby se talentovaní zapracovali do týmu mužů a pokračovali
v nastolené cestě hrát s vlastními odchovanci. Tuto mládež vedou kvalifikovaní trenéři z řad odchovanců rožnovského fotbalu, ba dokonce stále
aktivních hráčů. Školičku – přípravku maličkých fotbalistů vede
květen 2014
zkušený matador Pavel Drozd, mladší
přípravka je pod vedením Radima
Šebesty, starší přípravku zastřešuje
trenér Zdenek Sladovník, mladší
žáky trénuje stále aktivní hráč Petr
Urban, starší žáky Jaromír Videcký,
dorostence Milan Náměstek – také
stále aktivní hráč a opora týmu mužů,
a konečně družstvo mužů hrající trenér Petr Maléř. Po dlouhé pauze se
do Rožnova opět vrátil i fotbal žen
pod vedením Jakuba Baroše. Celkem
máme 160 registrovaných hráčů ve
FAČRu.
Práce s mládeží přináší první
pozitiva. V létě loňského roku přešli věkem stále ještě dorostenci do
týmu mužů tři talentovaní hráči,
a tím došlo k omlazení kádru. Tyto
nové mladé posily ihned zapadly do
kádru. V zimě je doplnili další dva
hráči z řad dorostu. Další z úkolů
výboru FC Rožnov je připravit kvalitní zázemí sportoviště pro 160 hráčů
a zázemí pro diváky. Při tomto počtu
hráčů nám jedno kvalitní hřiště
(umělá tráva) nestačí. Proto chceme
za podpory města a sponzorů zregenerovat vedlejší travnaté plochy za
oběma brankami hlavního hřiště.
Pro diváky se nám tak mimo jiné
podařilo díky daru místní firmy
IZOLTING MORAVIA s. r. o. zkvalitnit ozvučení tribuny a celého are-
álu rožnovského stadionu novou hlasatelskou ústřednou.
Věříme, že nynější směr rožnovského fotbalového klubu povede
k větší atraktivitě tohoto sportu. Od
zapojení mládeže si především slibujeme, že děti opět objeví krásu sportu
a začnou trávit svůj volný čas aktivním pohybem, ne vysedáváním u počítačů ve virtuálním světě.
Věříme, že tyto změny povedou
také k navrácení diváků do hlediště, budou se spokojeni vracet domů
z dobře vykonané práce a hry našich
odchovanců, hráčů FC Rožnov! Petr
Bolf, sekretář
9
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Mapování velkých šelem: pštros emu na Lysé hoře
Jubilejní třicáté mapování velkých
šelem v Beskydech, které proběhlo na
přelomu února a března, potvrdilo, že
počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde pohybuje kolem
10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se
prokázat podle stop nepodařilo.
Šelmy byly identifikovány podle
nálezů stop, trusu, zbytků kořisti,
případně dalších pobytových znaků.
Řada pozorování byla zaznamenána
také ve dnech mimo dobu „sčítání“,
kupř. dalších 10 údajů o rysech na
české a slovenské straně Javorníků
a několik informací o vlcích před
„sčítáním“ a po něm. Teritoria některých rysů zasahují do sousední
CHKO Kysuce. Vlci se pohybují na
tak rozsáhlém území, že jen z náhodných nálezů jejich pobytových znaků
je velmi nesnadné odhadnout jejich
počet.
Medvěd se podle všeho v regionu
nevyskytuje. V půli dubna se však
medvěd pohyboval na Jablunkovsku,
kde jej zachytila fotopast, před
Velikonocemi ve Vsetínských vrších. Velkou kuriozitou bylo pozorování pštrosa emu na Lysé hoře, kterého dvě turistky potkaly a vyfotily na
turistickém chodníku na Lysé hoře.
Ač byla snaha mu pomoci, jeho další
osud není znám.
„Velké šelmy jsou nenahraditelné
pro zachování přírodní rovnováhy
v lesích. Zabraňují přemnožení velkých býložravců, kteří okusují mladé
stromky a brání tak lesu v obnově.
Absence velkých šelem, konkrétně
vlka, je i jednou z příčin přemnožení
divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že
spárkaté zvěře v ČR je dostatek pro
velké šelmy i pro myslivecké vyžití,“
vysvětluje Dana Bartošová z Agentury
ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy
CHKO Beskydy.
Přítomnost rysů, vlků a medvědů
na známých lokalitách s jejich trvalým
nebo pravidelným výskytem zjišťovalo
více než 70 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Akci organizovala Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy.
Do mapování se jako každoročně zapojilo také Hnutí DUHA.
CHKO Beskydy je jako jediné
území v ČR evropsky významnou lokalitou velkých šelem – rysa ostrovida,
medvěda hnědého a vlka obecného.
Kromě každoročního „sčítání“ zde
probíhá dlouhodobý odborný výzkum
těchto chráněných druhů (projekt
AOPK ČR „Monitoring velkých šelem
v EVL Beskydy“ prováděný Ústavem
biologie obratlovců v Brně a ZO
ČSOP Salamandr, projekty řešené
nevládními organizacemi – Hnutí
DUHA, ZO ČSOP Radhošť, ZO
ČSOP Valašské Meziříčí).
Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody. (lum)
Nový Jičín
I když bující příroda láká zavěsit batoh na záda a vyrazit do terénu,
přece se může najít volného půl dne
a věnovat se městské turistice.
O Novém Jičíně se říká, že jeho náměstí náleží k nejkrásnějším na sever
od Alp. Je pojmenováno po prvním
prezidentovi jako Masarykovo, má
řadu historických domů, je pravidelně
čtvercové a jako jediné v České republice po celém obvodu je lemováno podloubím, které pokračuje
i v postranních uličkách. Uprostřed
je Mariánský sloup z roku 1710 a před
ním drobná kašna s bronzovou plastikou Fr. Barwiga. Po rozsáhlé rekonstrukci přibyly fontánky a miskovitá
kašna se sochou sv. Mikuláše.
Nejstarší zmínka o Novém Jičíně
pochází z roku 1212, kdy mu král Jan
Lucemburský udělil právo vybírat clo
a mýto. Řemesla, obchod a výhodná
geografická poloha na křižovatce důležitých obchodních cest měly příznivý vliv na rozvoj města. Za krátkého
panování „zimního krále“ Fridricha
Falckého se roku 1620 dokonce stalo
městem královským. Opevněno kamennými hradbami bylo až ve 14. století, jejich zbytky jsou patrné podnes.
Bronzová plastika Fr. Barwiga na kašně před Mariánským sloupem. Foto: R. Sobotka
Městu se nevyhnuly útrapy s třicetiletou válkou. Roku 1621 vojsko
markraběte Jana Jiřího Krnovského
tady zdecimovalo oddíl Španělů,
v místě je postavena Španělská kaple.
Město při bitvě vyhořelo a v letech
1624 a 1680 jej postihla morová rána.
Válečné a náboženské rozbroje utichly
až ve druhé polovině 17. století, pak
znovu mohl vzkvétat obchod i řemesla. V roce 1865 postavil Johan
Hückel továrnu na strojní výrobu klo-
bouků. Roku 1870 vznikla v Novém
Jičíně tehdy největší doutníková a tabáková továrna, která zaměstnávala
kolem 2500 dělníků. Roku 1879
začal Josef Rotter vyrábět kočárové
svítilny, čímž položil základy společnosti Autopal.
Město navštívila řada významných osobností. V domě „U zeleného
stromu“ se 13. dubna 1787 ubytoval císař Josef II. při své státnické
cestě do Haliče a Bukoviny, ozna-
muje pamětní deska na zmíněném
domě. Na protější straně náměstí je
umístěna další: V tomto domě zemřel
14. 7. 1790 generál Gideon Baron
von Laudon. Císařský polní maršálek pocházel z Livonska, v mnoha bitvách zvítězil, avšak u Legnitz byl poražen. Válčil proti Turecku a dobyl
Bělehrad. V roce 1790 byl vrchním
velitelem císařské armády.
Dne 6. února 1800 přespal v budově Staré pošty hrabě Alexandr
Suvorov a roku 1805 na tomtéž místě
maršál Michail Kutuzov. Roku 1903
přednášel v Novém Jičíně Jaroslav
Vrchlický. Roku 1899 navštívil město
Tomáš Garrigue Masaryk a v letech
1907–1911 pak zde každoročně pobýval a přednášel.
K zajímavostem patří zbytky
hradeb ze 16. století a Farská bašta
z roku 1613. Renesanční Žerotínský
zámek z let 1533–1558, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let
1729–1734 a kostel Nejsvětější
Trojice z doby kolem roku 1500.
Kromě uvedeného je i mnoho dalších důvodů, proč toto malebné, ale
opomíjené město navštívit. (sb)
Zdrogovanému motorkáři při honičce s policisty došel benzín
Má zákaz řízení, přesto řídil, navíc
pod vlivem drog. Policistům na motorce nezastavil a snažil se ujet. Stroj jej
ovšem zradil v nejnevhodnějším okamžiku. V rozhodné chvíli, kdy mohl
policii ujet, mu totiž došel benzín. Po
zadržení u něj navíc strážci zákona našli
několik sáčků zřejmě s pervitinem.
Ve středu 2. dubna odpoledne
hodlali policisté z cizinecké policie
zastavit v Rožnově poblíž čerpací stanice řidiče motocyklu. Předjeli ho
a nápisem STOP na vozidle zastavovali. Muž na motorce Suzuki jedoucí
10
směrem k Dolní Bečvě zareagoval
tak, že se s motorkou otočil, a jel zpět
směrem k Rožnovu. Policisté z cizinecké policie vozidlo také otočili,
a znovu motocyklistu předjeli a zastavovali. Motocyklista se opět otočil a ujížděl směrem k Dolní Bečvě.
Po několika metrech sjel mimo cestu
na travnatou plochu a směřoval k rekreačním chatám.
„Kolegové vyrazili za ním, ovšem
po několika metrech se cesta natolik
zúžila, že museli zastavit a dále pronásledovat motocyklistu po svých.
Motorkář měl s motocyklem evidentně problémy, nějak mu špatně
jel (později jsme zjistili, že mu došel
benzin), a tak motorku položil na zem
a dal se na útěk. Policisté povolali na
pomoc při pátrání po muži další policejní hlídky a rovněž psovoda. Po půl
hodinovém pátrání řidiče motocyklu
asi dva kilometry od místa, kde zanechal motorku, zadrželi. Řešení případu si od kolegů z cizinecké policie
dále převzali vsetínští kriminalisté,“
uvedla Lenka Javorková z okresní policie Vsetín.
Cizinecká policie při zadržení
muže zjistila, že se jedná o devětadvacetiletého muže z Frenštátu, který má
zákaz řízení až do roku 2017. Podrobil
se testu na alkohol, ten byl negativní
a dále testu na drogy, který prokázal požití pervitinu, což řidič přiznal.
„Dále kolegové u muže v tašce našli
7 gramů bílé krystalické látky, zřejmě
pervitinu,“ doplnila mluvčí.
Kriminalisté muže obvinili z trestných činů maření výkonu úředního
rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky se sazbou do tří let. (lum)
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Když dva dělají totéž…
Už ani nevím, kolik let patří k obvyklým obveselovacím akcím místní
radnice pořádání všelijakých „tradičních“ jarmarků na zdejším náměstí.
Vybavuju si ten první, pak asi dva následující a díky tomu je dnes „tradiční
jarmark“ pro mě signálem vyhýbat se
náměstí. Někdy to ale nešlo, a tak jsem
byl nucen se procpat podél stánků
s „tradičním“ kýčovým zbožím, záplavou příšerných hraček, triček, nádobí
a dalšího harampádí. Pouze sem tam
stánek se stylovým zbožím či rukodělnými výrobky. Hlavní soustředění
návštěvníků se ale vždy odehrávalo
u stánků s „tekutým občerstvením“,
proložených stánky s uzenářskými výrobky či prapodivnými cukrovinkami.
To vše ve stínu obludného tribuno­
pódia, na němž se nejprve ukázali
v žoviálním kabaretním výstupu místodržící a místní figurky, které poté
vystřídají jakési folklorní pásma dětí,
které nechápou, proč většinu lidí zajímají spíše pásma folklóru gastronomického či alkoholového, než jejich
snaha potěšit něčím, co pilně nacvičily.
A je úplně jedno, jestli je to na Josefa
nebo na Velikonoce. Je to přece akce
pro lidi, ne? Dosti smutné divadlo…
Nedávno jsem navštívil Veliko­
noční jarmark ve Dvoře Hradisko, jelikož se kolem organizace nějak motala moje dcera a vnučka. A dědeček
se musí přijít podívat, to se rozumí.
Už týden dopředu dcera pekla a zdobila perníkové vajíčka a organizovala.
Když jsme v deštivém odpoledni přijeli na Dvůr Hradisko, udivila nás
fronta aut táhnoucí se od Dvora až
k mostu do Vidče. A tak jsme vykročili ke Dvoru. No musím se přiznat,
že na mě dýchla atmosféra veliké rodinné sešlosti, kde jsem patřil k té nejstarší generaci. Všude kolem pohodoví lidi, děti na konících či radostně
poskakující kolem nejrůznějších domácích zvířátek, která byla po celém
areálu. Z pod lip se ozývalo cinkání
kovadlin, kde mistři cechu Hefaistova
předváděli svůj um a učili děti svému
řemeslu. A tak malí caparti přiklepávali při kování hřebíků, který si pak
pyšně odnesli domů. V sousedství zase
pomáhali při výrobě pravých březových metel či velikonočních ozdob
z proutí. Kluci se učili od mistra košíkáře plést velikonoční pomlázky,
děvčátka zase umění zdobení kraslic. A našly se i takové, které si zkusily vystrouhat vlastnoručně opravdový šindel. A nabídka zboží? No kdo
hledal umělohmotné roboty či pistolky, textil či zázračné lepidla, měl
smůlu. Ale kdo hledal vkusné, ručně
vyráběné bytové doplňky či velikonoční ozdoby, měl z čeho vybírat.
Své místo tu měl košíkář, řezbář či
mistři kováři. Hospodyňky okukovaly krásné keramické formy na pe-
čení, vybíraly nejrůznější koření a býlí
či dřevěné nádobí. I děti prodávaly
nejrůznější perníčky zdobené velikonočními motivy, tetičky zase krásné
paličkované dekorace a obrázky. A samozřejmě kraslice. Nechyběl tu také
stánek s „občerstvením“, ale žádné občerstvením unavené návštěvníky jsem
neviděl. Naopak nesmírně pohodové
lidi a houfy dětí, které pobíhaly mezi
všemi těmi atrakcemi. Bylo vidět, že
nikde nikomu nepřekážely a dospěláci
je bez ustání a s úsměvem lákali zkusit si to či ono. A děti zkoušely tvořit
tibetské mandaly z barevných písků
či se učily hrát na nejrůznější flétničky a koncovky, které nabízel zase
zručný výrobce a muzikant. A muzika sama? Žádné pódium, pod střechou stodoly dvoje housle, akordeon,
kytara a parta mladých nadšených
muzikantů. Však taky měli klobouk
slušně naditý. A když mě už bylo zima
a ozval se žaludek, tak jsem zašel do
velice útulné hospůdky na statku, kde
bylo příjemně teplo a levno. Sledoval
jsem hemžení okolo a najednou mě
napadlo, že takhle nějak asi vypadaly
komunity hippies v šedesátých letech,
které jsem znal jen z filmů a hudby,
prostě ovzduší vzájemné tolerance,
lásky k životu a k dětem. A taky úcty
k řemeslu. Nota bene když většina
přítomných svým zjevem a oblečením mi tyto krásné časy připomínala.
No prostě já jsem byl nadšený. Jestli
tedy toto byl jarmark, pak chvála takovým a hlavně všem těm nadšencům (bez zázemí městské pokladny),
kteří se zasloužili o tak pěknou akci
a hlavně všudypřítomnou radost a pohodu. Holt když dva dělají totéž, není
to vždycky totéž. A není to o penězích,
ale o opravdové chuti potěšit druhé
a um rozdávat radost a pohodu.
Ale pro trhovce z rožnovského náměstí, kteří si tam pronajímají prodejní stánky na „městských jarmarcích“ svitla aspoň reálná naděje snížit
své příští náklady za pronájem stánku.
Stačí se po skončení jarmarku vymluvit na všeobecnou krizi oboru, malou
tržbu v posledních letech a radnice
jim jistě taky promine zaplacení nájemného, nebo jej alespoň sníží. Ono
se to tak totiž teď dělá na naší radnici,
že se mění „za hry“ smlouvy a pardonují se smluvní sankce za nesplněné
závazky, které někdo dříve podepsal
a tím pádem se zavázal je plnit. Ale
protože plány nám zhatila krize…
Ona rožnovská radnice má asi peněz
dost a někteří zastupitelé projevují nebývalou míru velkorysosti při hospodaření s nimi. A někdy jen tím, že
uspořádají nějaký ten „tradiční jarmark“ a ještě se za to pochválí. Jo
volby se blíží a již římští imperátoři
znali význam slov „chléb a hry“. A lid
byl spokojen a vesel… Petr Liška
Ing. Tomáš Pajonk
jednatel, programátor
Zašová
Posvítíme si na euronesmysly
květen 2014
11
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zima 2013/2014 byla
nejmírnější v historii kraje
Podtrženo, sečteno. Bilance zimní
údržby silnic 2013/2014 je hotova.
Máme za sebou nejmírnější zimu
v historii Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Pro silničáře i motoristy je to
zpráva pozitivní. Peníze, které se
nemusely vydat na odklízení sněhu
a posyp, se mohou využít na zlepšování stavu krajských silnic.
Pro úplnost uvádíme nejdříve statistiku zimní údržby silnic II. a III.
třídy ve Zlínském kraji za měsíc březen. Pluhovalo se 153 kilometrů silnic, posypávalo se na 703 kilometrech. Posypové soli se spotřebovalo
16 tun, inertních materiálů 40 tun.
Náklady vyčíslilo ŘSZK na pouze
3,2 milionu korun. Byly to nejnižší
březnové náklady na zimní údržbu
krajských silnic v historii ŘSZK.
Druhý nejmírnější březen byl v roce
2012, kdy náklady činily 6,5 milionu
korun.
Čísla za celé zimní období od října
2013 do konce března 2014 jsou následující: pluhovalo se na 26 783 km
krajských silnic, posypalo se 72 928
kilometrů. Soli se za celou zimu spotřebovalo 2 494 tun, inertních materiálů 7 174 tun. Náklady dosáhly
48,573 milionu korun.
Pro srovnání: loňská zima přišla
krajské silničáře na 142,5 milionu
korun. Druhá nejmírnější zima v historii ŘSZK byla v letech 2006/2007.
Tehdy dosáhly náklady na zimní
údržbu 59 milionů korun.
„Uplynulá zima byla nejmírnější
ze všech, během kterých jsme ve
Zlínském kraji v posledních dvanácti
letech organizovali zimní údržbu silnic. Po vyčerpávající zimě 2012/2013
nás nyní příroda nechala trochu
vydechnout,“ řekl ředitel ŘSZK
Bronislav Malý. Loňská zima byla
podle něj extrémní co do náročnosti
a nákladnosti zimní údržby, letošní
je extrémní svou mírností, malým
množstvím srážek a nízkými náklady.
Ve skladech organizací Správa
a údržba silnic zůstalo množství nespotřebované soli. Protože tato sůl
obsahuje přísady, které zabraňují jejímu spékání, zůstane sůl silničářům
na příští zimu.
Díky menším nárokům na odklízení sněhu mohli silničáři během
zimy realizovat řadu jiných činností na silnicích. Prořezávala se silniční zeleň, čistily se příkopy, upravovala svodidla, dopravní značení
apod. „V našem rozpise provozních
prostředků přesouváme 40 milionů
korun ze zimní údržby na jiné práce,
což bude zejména obnova povrchů,
souvislá údržba vozovek a opravy silničního příslušenství,“ doplnil ředitel ŘSZK.
Zásluhou mírné zimy je také na
vozovkách v porovnání s jinými roky
poměrně málo výtluků a obvyklé lokální vysprávky povrchů po zimě
budou rychlejší. Místo zaplňování
drobných výtluků budou moci silničáři opravovat, kde je to potřebné,
větší a souvislejší plochy vozovek a výsledky těchto prací budou mít dlouhodobější charakter. (red)
Co dělá, jak se má
rožnovský fotograf Josef Bosák
Josef Bosák (nar. 1968) fotografuje od dětství. „Fotografování je
pro mne velká relaxace, když po náročné práci vezmu foťák a zajdu na
víkend na hory,“ tvrdí. Používá digitální a také klasickou zrcadlovku
Canon. Jeho velkými tématy jsou
Bosna, ale také Náhorní Karabach.
Jeho fotografie jsou v řadě vynikajících fotografických knih.
Čím žije a na čem pracuje
v sou­č as­nosti?
„Minulý rok pro mě byl dost
náročný, plný změn a nových začátků. Prvních šest měsíců jsem
se snažil pravidelně navštěvovat
Římskokatolickou farnost v Rožnově
pod Radhoštěm, kde jsem se pokoušel zachytit život a atmosféru v tomto
krásném duchovním stánku pro věřící a taky to, co farní přináší pro širší
veřejnost. Společně s otcem Kamilem
Obrem jsme navštěvovali nemocné
a nemohoucí, vyslechli si jejich vyprávění, co všechno za svůj život prožili, jaké mají strasti, starosti, bolestné
chvíle, ale i ty malé radostné chvilky,
které stáří přináší. Navštěvoval jsem
i bohoslužby, které byly organizovány
v domově důchodců. Vzniklo hodně
zajímavých snímků a ty byly použity do farního zpravodaje. Spoustu
věcí mám ještě „v šuplíku“ a čekám,
až nastane ta správná chvíle, kdy to
zpracuji a zveřejním. Měl jsem plán,
že je pošlu na novinářskou soutěž
12
Czech Press Photo, ale nestihl jsem
to. V květnu ještě proběhla plavba
jachtou kolem Kornatských ostrovů
za účelem poznání zdejší krajiny,
místních tradic, lidí a rybářů.
Rožnovský fotograf Josef Bosák během fotografického safari. Foto: archiv
V druhé polovině roku u mě nastala velká životní změna a já se přestěhoval do Prahy. Takže na focení
mi moc času nezbylo a byl jsem rád,
když jsem se ve volné chvíli mohl projít Prahou a vyfotit nějaká romantická zákoutí či se dostat na koncert
do Lucerny Music Baru a zaznamenat jeho atmosféru.
I přes všechny události, které
se v loňském roce udály, jsem
se zúčastnil několika fotogra-
fických salónů, které probíhaly
v Bosně a Hercegovině, Makedonii,
Srbsku, Ukrajině ale i v Argentině
a z větší poloviny jsem získal několik ocenění. S fotoklubem R9 jsem
v Moravskoslezském mapovém
okruhu jako jednotlivec získal nejvyšší příčku a celkově jsme se umístili na pátém místě. Co se týče výstav pro tento rok, tak v červnu budu
mít výstavu v Galerii Čerťák v Tmáni
u Berouna, následně v Chebu, Jičíně,
Písecké Bráně v Praze.
Tento rok jsem měl v měsíci
březnu naplánovanou cestu do Indie,
kde jsem se chtěl zúčastnit tamního
festivalu Holi, jehož hlavním atributem jsou pestré barvy v prášku létající
vzduchem. Je to oslava starověkého
původu se symbolickou oslavou vítězství „dobra nad zlem“. Barva, která
se stane oděvem všech zúčastněných,
smazává sociální rozdíly mezi lidmi
a dává volný průchod veselí. Z vážných pracovních důvodů jsem tuto
cestu musel odložit na pozdější dobu.
Dalších plánů pro tento rok je neskutečně mnoho. Čeká mě Turecko
a na podzim plánujeme s kolegy fotografy větší cestu zase někam po
bývalém bloku Sovětského svazu.
V mém novém zaměstnání jsem byl
požádán, abych zaznamenával, jak
plyne čas a život ve velké strojírenské firmě.“ Za odpověď poděkoval
Richard Sobotka
Pohřešovaní chlapci
se vrátili
V neděli 13. dubna kolem jedenácté hodiny večer oznámila na policii osmatřicetiletá žena z Rožnova, že
pohřešuje své dva syny. Hoši ve věku
13 a 15 let utekli odpoledne z domu
kvůli neshodám s rodiči. Ti si mysleli,
že se chlapci vrátí, ovšem když bylo
jedenáct hodin večer a hoši doma nebyli, ze strachu o jejich zdraví a životy
kontaktovali Policii ČR. Rožnovští
policisté vyrozuměli o zmizení hochů
strážníky městské policie a na pomoc
byl povolán psovod se psem. Policisté
vyrazili do ulic Rožnova, opakovaně
procházeli nádraží, čerpací stanice, zastávky, herny, bary, park a různá další
místa, kde by se mohli hoši zdržovat.
Také prověřili rodinné příslušníky,
známé hochů, okolí školy, kam kluci
chodí a další místa. Psovod zase procházel okolní lesy. Po zmizelých hoších
takto pátrali až do tří hodin rána, kdy
se chlapci sami vrátili domů. Oběma
hochům byla velká zima, protože byli
celý večer schovaní v lese vzdáleném
necelý kilometr od místa bydliště.
Rodiče byli šťastni, že se synové vrátili v pořádku domů. (pčr)
Kukláči přepadli bar
Ve středu 2. dubna asi 15 minut
po čtvrté hodině ranní přišli do baru
v Rožnově dva muži. Na hlavách měli
černé kukly s otvory pro oči a ústa,
a oba mířili na čtyřiatřicetiletou servírku a devětapadesátiletou uklízečku
krátkými zbraněmi s tím, že se jedná
o přepadení. V tom však uslyšeli z prostoru vedlejší herny hlasy hostů, toho
se zřejmě zalekli, protože z prostoru
baru, aniž by něco odcizili, odešli.
Servírka po jejich odchodu přivolala
policii, která začala po lupičích v ulicích Rožnova pátrat. Pachatelům hrozí
v případě prokázání viny za loupež až
desetiletý trest odnětí svobody. (pčr)
S ministrem o dole
Starostka Rožnova Markéta
Blinková (místopředsedkyně Sdru­
žení města a obcí beskydského regionu), starosta Trojanovic Jiří Novotný
(předseda sdružení) a člen sdružení
Stanislav Uruba se v pondělí 14. dubna
setkali s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Tématem
schůzky byl Důl Frenštát. Z pracovního jednání vyplynula důležitá informace o přípravě nové surovinové
strategie státu. Sdružení se chce zapojit do jejího připomínkování.
„Už nyní nás ale potěšila informace, že se po dobu platnosti této
koncepce na Dole Frenštát nebude
těžit. My bychom chtěli, aby do tohoto materiálu bylo ještě doplněno,
že se v Dole Frenštát nebude nejen
těžit, ale ani zkoumat,“ řekl starosta
Trojanovic Jiří Novotný. (red)
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Ad Rožnov obnoví
zeleň v parcích
Ročník
IV, č. 3, duben 2014, str. 7
V dubnovém čísle Rožnovského
prostoru mne velmi rozhořčila zpráva
o chystaném kácení v rožnovském
parku.
Jestli je pravdivá uvedená informace o 550 stromech ke skácení, to
je jaká část všech stromů v obou parcích? Třetina? Je pro mne naprosto
nepochopitelné, že někdo mohl dát
souhlas ke zničení toho nejkrásnějšího, co tu v Rožnově máme.
Doufám, že se ve Vašich novinách tomuto problému budete více
věnovat, je třeba tuhle informaci dát
mezi co největší množství lidí, s vykácením parku nemůže snad nikdo
souhlasit. Přece nechceme, aby se náš
park změnil v něco jako promenáda
v Luhačovicích betonové cestičky
a pár dvoumetrových stromků kolem
vody.
Pro maminky s kočárky a starší
lidi je park nepostradatelný. Je to
přece součást historie a image města.
Michal Čížek
TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY PRO DĚTI
7. ročník
Po úspěšném loňském roce jsme tu zase. Nabízíme kvalitní využití
prázdninového času formou tenisových tréninkových kempů pro děti
ve věku 5-15 let.
ORGANIZÁTOR:
ROŽNOVSKÝ TENISOVÝ KLUB
MÍSTO KONÁNÍ:
Rožnov pod Radhoštěm
•
tenisové dvorce za fotbalovým stadionem
•
v případě nepříznivého počasí je k dispozici hala
TERMÍNY:
30. 06. – 04. 07. 2014
07. 07. – 11. 07. 2014
14 .07. – 18. 07. 2014
21. 07. – 25. 07. 2014
28. 07. – 01. 08. 2014
04. 08. – 08. 08. 2014
PŘIHLÁŠKY: do 31. 5. 2014
Cena:
1.850 Kč
CENA ZAHRNUJE:
8 hodin kvalifikované péče o dítě denně, z toho 6 hodin tréninků a her, oběd, svačinka,
pitný režim, v případě potřeby zapůjčení tenisových raket, pronájem sportovišť, diplomy,
medaile, poháry a věcné ceny.
Pozn.: Přihlášky budou přijímány formou e-mailu a závazně budou potvrzeny až po
přijetí zálohy ve výši 1.350 Kč na účet RTK: 2300351573/2010, variabilní symbol: datum
narození dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte. Podrobnější informace budou
každému účastníkovi zaslány týden před zahájením kempu na danou e-mail adresu.
KAŽDODENNÍ PROGRAM:
Sraz účastníků kempů od 8:00 – 8:30 na tenisových kurtech za fotbalovým stadionem
08:30 – zahájení tréninků a první část sportovní přípravy
11:30 – oběd a odpočinek
13:00 – druhá část sportovní přípravy
16:00 – ukončení tréninkového dne
Závěrečný den každého kempu bude probíhat turnaj dětí o medaile, poháry
a věcné ceny a posezení s rodiči.
PŘIHLÁŠKY:
ING. JAROMÍR MRLÍK – 773 632 724, [email protected]
ING. PAVEL KVÁČ – 733 160 265, [email protected]
květen 2014
13
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Stává se z domu na ulici Moravská nový dům hrůzy?
O situace v domě č. p. 1443 se
nedávno bavili zastupitelé. V domě
s malometrážkami, které vlastní
město, údajně panují velmi složité
sousedské vztahy. Někteří obyvatelé
domů mají žít ve strachu o vlastní
život.
Na problematiku již v únoru upozornila Libuše Rousová (SNK ED),
členka bytové komise při Radě města.
Bytová komise se mj. spolupodílí na
rozdělování městských bytů. Rousová
požádala představitele Městské policie, aby komisi poskytl záznamy
o přestupcích, ke kterým v domě
dochází.
„Pokud některý občan dostane odvahu a zavolá vás, pro nás je hrozně
důležité, abychom ten papír v ruce
měli, protože tím pádem, i vzhledem k novému občanskému zákoníku, můžeme na takové lidi reagovat.
A není možné, aby malá část obyvatel
terorizovala další část obyvatel, kteří
tam třeba bydlí 30 roků a víc,“ obrátila se na šéfa strážníků Rousová.
Podle Marka Grossmanna, který je
pověřen vedením strážníků, ale dům
na ulici Moravská nijak nevybočuje
z průměru. Alespoň co se skutečně nahlášených událostí týče. „Nevím, proč
se lidé, kteří se obrací na tu vaši komisi, neobrací přímo na nás, když se
něco děje. Nemám přehled o tom, že
by si někdo stěžoval na ohrožení svého
života,“ řekl Grossmann s tím, že dům
č. 1443 je nejvíce střeženým domem
v Rožnově, protože jej strážníci kontrolují denně minimálně dvakrát.
Podle Rousové se lidé na strážníky
či policii neobrací, protože mají strach
a nevěří, že se něco vyřeší. Nicméně
věří, že pokud strážníci zkoordinují
činnost s bytovou komisí, situace by se
mohla zlepšit. „Mohli bychom vytvořit takovou spravedlnost, aby většina,
která nepořádek nedělá, byla chráněna,“ má jasno zastupitelka. (lum)
„Dobře utajené tóny“ ve výtvarném díle
vsetínského malíře Martina Háby
Obrazy Martina Háby představují na úzkém rozmezí snu a fikce vizuální výjevy, které mají svou oporu
v reálném čase a životě.
„Na mých obrazech se občas objevuje motiv bublin, které křehkostí
připomínají pomíjivost všeho pozemského, ať už milého a příjemného,
tak i ne zrovna hezkého. I ta největší
bolest se otupí, stejně jako odezní
slastný pocit žíznivého po doušku
vody. A příště může být žízeň ještě
palčivější,“ vysvětluje Martin Hába.
„Téma hudba je v obrazech doslova
výzva, jak namalovat hudbu. Hudbu
miluji, proto se ji snažím malovat.
Jsou to také reflexe dnešní uspěchané
doby a navazování milostných vztahů
pomocí internetu.
Názvy mých obrazů, například
Život v kostce, Slunce v bedně, Nuda
na Vsetíně, Naslouchání – označují inspirační zdroje a popudy, někdy také
vzpomínky na jistou osobu či důležitý zážitek. Mnohdy se kompozice či
nápady projeví ihned a vcelku, jindy
je rozvíjím za pochodu, až při práci
Nově aromaterapie, pivní
koupel a zábal v Křištálové kapli
namísto původní pivovarské
lednice pod Kozákem
Původní pivovarskou lednici
(1712), do které se každou zimu sypaly tuny ledu, jsme po celý rok rekonstruovali, aby z ní mohlo vzniknout nové oddělení VIP péče – vysoká
kaple ozářená světlem desítek krystalů
v jedinečném prostředí vysokého cihlového pivovarského sklepa. Pokud
máte zájem vyzkoušet koupel i aro14
Martin Hába po výstavě. Foto: archiv M. Háby
deníky plné myšlenek a emocí, kreslili do nich obrázky a snili foglarovské sny. Jako každý kluk v dospívání
jsem psal básničky, hrál na kytaru,
učil se na basu a flétnu. S batohem
na zádech pěšky, na kole, na běžkách,
či s pádlem v ruce jsme procestovali
celou naši republiku, občas i vyjeli do
tenkrát tak nedostupného zahraničí.
Ve svém životě jsem stihl projít
řadu zaměstnání od strojníka betonárky, uklízečky, přes zaměstnance
cirkusu, se kterým jsem projel půlku
Španělska, muže na rodičovské dovolené. V současné době se snažím vést
sklad obchodního centra nejmenované střechařské firmy.“
Několik obrazů Martina Háby
je umístěno v MŠ Kobzáňova
Vsetín, v kolejích PFUK v Praze
a v Galerii Bolka Polívky v Olšanech.
Samostatné výstavy: 2011 KIC
Vsetín, 2013 Stará Radnice Vsetín.
V Galerii Nábytek Kramolišovi bude
soubor obrazů Martina Háby ke
zhlédnutí v měsících květnu a červnu
2014. (sb)
s barvami. Maluji na plátno, sololit,
dřevěné desky, i eternitovou střešní
krytinu. Barvy jako hlavní přenašeč
myšlenek používám od akrylu a akrylátu, přes olejové barvy, tak i tempery, ale i obyčejný latex.“
Martin Hába se narodil
9. května 1973 ve Vsetíně. „Mé dětství nemohlo být šťastnější,“ uvedl.
„Navzdory době jsem vyrůstal v at-
mosféře lásky, pohody a důvěry, za
což patří obrovský dík mým rodičům. Kreslil jsem a maloval asi jako
každé jiné dítě mého věku, někdy
však s většími úspěchy, ale i s většími prohrami.
Mé dospívání, které se odvíjelo
pod vlivem oddílu Lišáci, Lvíčata
a Tuláci ze Vsetína, bylo divoké a nespoutané, ale přežitelné. Psali jsme si
materapii v tomto luxusním prostoru,
stačí o něj jen při rezervaci požádat.
Habsburg – nová černá šestnáctka vyráběná ze čtyřech sladů,
čtyřikrát chmelená, 2 měsíce vyzrálá navíc s kulerem (karamelizovaných cukrem), který obsahuje
i Fernet. Toto pivo se vozilo na císařský dvůr. Vyrobeno podle původní receptury Rožnovského pivovaru. Dej Bůh štěstí!
dokonale imitují sluneční světlo.
Lékařské studie jasně prokázaly, že
toto světlo aktivuje vylučování hormonu štěstí, mizí deprese a úzkosti
zejména ty zimní a mnohem více.
JSME PRVNÍ KAVÁRNOU V ČR,
KTERÁ VÁS SKUTEČNĚ NABIJE
ČER ST V É DOM ÁCÍ PI V NÍ
LIMONÁDY SE SLADEM
Nevěříte? Instalovali jsme totiž
tzv. širokospektrální žárovky, které
100% KÁVA ARABICA
SLEVA 10% NA VÁS ČEK Á,
P OK U D PŘ I Z A KOU PE N Í
ŘEKNETE HESLO „PROSTOR“
Novinky z pivovaru:
Rožnovské pivo baron Popper,
světlá šestnáctka, vyhrála na mezinárodní soutěži stříbrnou plaketu
za nejlepší pivo v kategorii malých
pivovarů.
PŘIJĎTE SE K NÁM DOBÍT
NOVINKY:
DOMÁCÍ LUXUSNÍ DORTY
květen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zašovské noviny opět cenzurovaly,
do únorového čísla zamítly hned dva články
Bohužel, svoboda slova není zaručena ani v dnešní době „svobody
a demokracie“, i když se zdá, že doby
cenzury jsou dávno pryč (viz letošní
45. výročí upálení Jana Palacha).
Redakční rada Zašovských novin
zamítla článek o videozáznamech
a souvislostech kolem podoby nové
návsi v centu obce. V poslední době
se tak nestalo poprvé. V červnu zase
zamítla článek o nových zastávkách
BUS, které se daly pořídit mnohem
levněji (Jalovec otiskl tento článek
před Vánoci 2013). A mohli bychom
jít dále… Redakční radu paradoxně
tvoří politický orgán, což je rada obce
v čele s paní starostkou Ing. Annou
Mikoškovou. Šéfredaktorkou novin
je Bc. Kristýna Dobiášová, pracovnice OÚ. Sdělil jsem jí, že jako šéfka
novin by neměla dopustit jejich cenzurování, ale naopak hlídat svobodu
slova. Bez úspěchu. Zde se potvrzuje
známé rčení, „Koho chleba jí, toho
píseň zpívá“.
Videozáznamy
schůzí zastupitelstva
od prosince na webu
1. zamítnutý článek
Díky vstřícnosti redakce novin
Rožnovský prostor je možné poprvé
v historii naší obce zhlédnout videozáznam zasedání obecního zastupitelstva na internetu. Jedná se o 21.
zasedání ze dne 3. 12. 2013.
Zatím se jedná o projekt, kterému nebyl nakloněn Obecní úřad
ani současní zastupitelé (viz příspěvek v listopadových Zašovských novinách – jsou i na webu obce). Věřme
však, že se situace postupně změní
a časem bude možné nalézt alespoň
odkaz přímo na stránkách obce, nebo
zvukové záznamy apod. Práce volené
samosprávy tak bude čitelnější a dohledatelná. Na tomto odkazu můžete
zhlédnout záznamy: http://www.roznovsky-prostor.cz/zaznamy-ze-zm/
Nová podoba zašovské
návsi asi diskuzí
s občany neprojde
2. zamítnutý článek
Tento článek navazuje na příspěvek z říjnových Zašovských novin
(jsou na webu obce). Zastupitelům
byl v té době zaslán e-mail s dotazem,
zda uspořádají setkání, kde projektant
představí projekt nové návsi občanům
(součástí setkání by byla i diskuze).
Bohužel, většina zastupitelů nereagovala. Těžko si tento nezájem vysvětlit. Starostka nereagovala, místostarosta napsal: „Bavili jsme se o tom už
dříve, diskuse s občany se nechystá.
Studie je na stránkách, kdo chce, může
se vyjádřit.“ Pánové Maliňák a Měsíc
dali vědět, že nejsou proti diskuzi. Pan
Trčka byl jako jediný důrazně pro
a napsal: „Zdravím, pokud vím, tak
to vše bylo i tak v plánu – a po zkušenostech s KICem je to víc než potřebné! Jen očekávám výzvu, kdy to
bude aktuální.“
V řadě obcí je diskuze o takto důležitých projektech s občany samozřejmostí. Proč to v Zašové vedení obce
nechce? Náves bude pro nemalou část
občanů důležitější prostorem než samotný KIC. To proto, že bude využívána lidmi téměř dennodenně na rozdíl od KIC, které navštíví možná jen
několikrát do roka.
Projekt navrhuje cca 53 parkovacích míst a velkou travnatou plochu
uprostřed, která bude překážkou snad
všemu – chodcům, autům, cyklistům.
Jenom pro představu uvádím akce
v nedávné době, kdy byla náves zaplněna parkujícími auty, jejichž počet
dosahoval čísla 100. Slovy „sto“. Šlo
o: Otevírání KIC, Valašský Bál,
Sportovní ples.)
Pokud bude vedení obce ignorovat současnou hustotu provozu/parkování na současné ploše návsi, pak
je velmi pravděpodobné, že v brzké
době budeme náves znovu rozkopávat. To se stalo nedávno a nedaleko
na Vsetíně, kde museli nově opravené
náměstí přestavět. Budeme v Zašové
také šít náves horkou jehlou nebo budeme moudřejší?
Další souvislosti ohledně podoby nové návsi v březnovém čísle
Zašovských novin. Jan Bolek
Jak to bylo na Valašsku
s pašeráky
Dům řezníka Molitora, most
přes potok Hážovku a pohled na
Sokolovnu. Vše doznalo v posledních
letech značné proměny. Sokolovna
nesloužila pouze tělocvičení, pamětníci si připomenou slavné sokolské
a maškarní bály a jiné společenské
události, které se v budově sokolovny
odehrávaly.
Proměny města Rožnova pod
květen 2014
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
pohlednic a fotografií, pořízených
před sto lety a současných fotografií,
pořízených ze stejného místa v roce
2009, rožnovský fotograf Zdeněk
Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky
doprovodným textem opatřil Richard
Sobotka.
„Ve Velkých Karlovicích se jim říkalo šverci,“ vzpomínala ještě za svého
života spisovatelka Helena Mičkalová.
„Pašovalo se od Pindulského až po
Papajské sedlo. Nikdo přesně nevěděl, kde hranice mezi Moravou a Uhry
je, protože Javorníky byly zarostené.
I když všelijaké komise dělaly na velkých stromech značky, tem jsou Uhry
a tady Morava, šverci je vzápětí odstranili. Pašoval se z Uher dobytek, ale
hlavně sůl a tabák, kolik kdo unesl.
Šverci chodili většinou sami, neradi
pašovali ve skupinách. Pašované
zboží prodávali většinou do hospod,
ale tajně, aby je nikdo neviděl. Měli
v horách své chodníčky a také skrýše.
Když je naháněli portáši, pak i šverci
chodili ozbrojeni a kolikrát to šlo naostro, ale nikdo neví, kolik lidí při
těch bitkách padlo či nepadlo.“
Lidé si pašováním přivydělávali
na živobytí, chtěli přijít k nějakým
penězům. Netížili se vydat do Uher
třeba i z vnitrozemí na opravdu dlouhou cestu, jak o tom svého času vyprávěl Zdeněk Porubský z Vigantic.
„Pašovala i moje stařenka. Jedna cesta
dvacet i třicet kilometrů. Když nebylo peněz, nezbylo nic jiného, tak šli.
Hlavně tabák nosila, ten byl lehký.“
Památka na pašeráka byla v podobě dřevěného kříže ještě počátkem
devatenáctého století v místě dolnopaseckých Putyrek. Kříž se nacházel u hlavní silnice, v místě napojení
polní cesty z Bačova vrchu. Kronikář
Antonín Zámečník zaznamenal pověst o této události: „Kříž stál údajně
na místě, kde byl zastřelen jistý podloudník čili šverc jménem Mizera ze
Zubřího, jenž na tomto místě polapen
byl...“ Nesl v batožině uherský tabák.
„A poněvadž se protivil a nechtěl vydat
své věci, byl na tomto místě zastřelen.“
Pozůstalí postavili v tom místě kříž,
aby zemřelý dosáhl věčného klidu.
Dřevěný kříž byl několikrát obnoven a jeho místo bylo dokonce zaznačeno na mapě Josefínského mapování
z roku 1788. I když lidé o dřevěný kříž
pečovali, přece zanikl a ve dvacátém
století po něm nezbyla žádná památka.
(Prameny: Helena Mičkalová, Zdeněk
Porubský, Příběhy staletími vyprávěné,
2004.) (sb)
15
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Festival Jeden svět nabídl 13 snímků
Rožnov pod Radhoštěm byl opět
jediným městem ve Zlínském kraji,
ve kterém se uskutečnila regionální
část festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. V letošním roce proběhl festival od pondělí 7. do středy 9. dubna. Až do pátku
11. dubna pak probíhaly dopolední
projekce s moderovanými úvody pro
žáky a studenty škol z Rožnova a okolí.
Zájem byl opět velký.
Programová nabídka letošního festivalu čítala celkem 13 dokumentárních snímků. Nabídka školních promítání pak byla kromě celovečerních
dokumentů doplněna o dvě pásma
krátkých filmů pro nejnižší věkové
skupiny diváků. „Co se témat jednotlivých snímků týče, byl program
jako každým rokem pestrý. I přesto,
že hlavním tématem letošního ročníku festivalu je práce ve všech jejích
podobách, náš program se zaměřil
také na země, které jsou v současnosti zmítány válkami případně revolucemi. Zajímavá byla například
projekce dokumentu Incoming!, po
kterém přišel divákům přiblížit situaci
v Provinčním rekonstrukčním týmu
v afghánském Lógaru Ivo Marcin.
Člověk, který jako člen tohoto týmu
v Lógaru strávil 18 měsíců,“ uvedl dramaturg kina Panorama a spolupořadatel festivalu Pavel Jakubík.
Zajímaví hosté debatovali s diváky téměř po každém představení.
„Snažíme se vždy alespoň k jednomu
filmu denně pozvat někoho, kdo by
divákům dokázal buďto přiblížit svou
odborností danou problematiku nebo
někoho, kdo může přispět svou přímou zkušeností. Proto jsem rád, že
kromě Ivo Marcina přijal naše pozvání na poslední chvíli také histo-
rik Lukáš Perutka a seznámil diváky
dokumentu Viva Cuba Libre – rapová vzpoura se současnou situací na
Kubě,“ dodal Jakubík.
Letošní festival se těšil prakticky
stejnému zájmu diváků jako ten loňský. „A je nutno říct, že počet diváků,
který každý rok atakuje hranici 1500
návštěvníků, ji letos dokonce o něco
málo překonal. Letošní dopolední projekce pro školy navštívilo celkem 1198
školáků, odpolední projekce pro veřejnost pak 326 diváků. Což dává celkový počet 1524 návštěvníků festivalových promítání,“ uvedl šéf kina.
Součástí rožnovského festivalu byla
jako obvykle také doprovodná výstava
ve vestibulu kina Panorama. Ta letošní
se jmenovala Lidé na okraji a přibližovala objektivem několika českých fotografů život lidí z nejchudších míst
naší planety. (lum)
Historie rožnovského Autoklubu nekončí
V závěrečném dílu málem zapomenuté historie rožnovského
Autoklubu se sluší připomenout, že
ani po ani po 57 letech existence od
založení (1957) tehdy Autoklubu
Svazarmu Tesla Rožnov historie
Autoklubu nekončí. Tak, jako nekončí nadšení pro motorismus, které
se v současnosti neobrací jen k novinkám automobilového průmyslu
a k vozům nejen krásným, ale i s velkými výkony, nýbrž v jakémsi nostalgickém ohlédnutí stále i k tak zvaným
„historkám“ – k vozidlům historickým, mezi které dnes nepatří už jen
krásné a stále obdivované „Tatřičky“
a další podobné automobily, kupodivu už také motorová vozidla z období založení Autoklubu a dokonce
i kdysi vysmívané Trabanty.
Pestrá činnost rožnovského
Autoklubu si v počátcích vzala za cíl
nejen propagaci motorismu, ale vedla
k motoristické činnosti také mládež
v oddílech mototrialu a minikár. Při
Autoklubu působil také odbor mototuristiky, který pořádal orientační
přeborové soutěže „Rožnovské hodiny“. Kromě atraktivních motoristických akcí, jakými bezesporu
byly „Rožnovské kotáry“, také rychlostní závod automobilů a motocyklů „Rožnovský trojúhelník“, to byli
„Veteráni“ – oddíl historických vozidel, který pořádá každoročně pohárovou soutěž historických vozidel
„Veteráni Valašskem“, ta se letos po-
Zastupitelů zůstane 21
Jedním z bodů dubnového zasedání zastupitelstva města bylo také
stanovení počtu zastupitelů v příštím volebním období 2014–2018.
Počet volených zástupců se ve srovnání s aktuálním volebním obdobím nezmění. Volby do zastupitelstev obcí by se měly konat mezi 16.
zářím a 16. říjnem 2014. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. (r)
Město sází stromy
Ulice J Fučíka, Tyršovo nábřeží,
ulice Moravská 1442, 5. květen, ulice
Oděská 1571–74, sídliště 1. máje,
ulice Valašská, ale také Jurkovičova
rozhledna a další místa ve městě dostávají v těchto dnech novou zeleň.
Město tady prostřednictvím dodavatelské společnosti vysazuje celkem
více než stovku stromů. Obnova zeleně je v souladu s plánem náhradní výsadby, která vychází z různých zpracovaných projektů. Na
Jurkovičově rozhledně navíc bude
v rámci první etapy obnovy zeleně
založen nový trávník. (tg)
Olympionička v Rožnově
Výbor Autoklubu ČR Rožnov v AČR (zleva): Arnošt Turča, Ing. Svatopluk Buček, Petra Polčáková,
Antonín Valenta, Milan Mareček, Jaromír Pavel. Foto: archiv Autoklubu.
jede jako 20. ročník. A „Veteráni“ se
účastní také významných a historických událostí, jako tomu bylo v minulosti například s účastí při výročí
Slovenského národního povstání.
Tak, jak tomu bylo v minulosti,
tak i v současnosti a také v budoucnosti, chce rožnovský Autoklub pomáhat svým členům při opravách
a údržbě vozidel formou bonusů
v bývalé svépomocné dílně a myčce.
Rovněž tak, jak se v minulosti prováděla školení řidičů, vyjasnit v současnosti formou besed nejasnosti ve výkladu pravidel silničního provozu.
Důležitou náplní činnosti výboru klubu je údržba movitého a nemovitého majetku klubu. Podařilo
se opravit všechny střechy objektů
Autoklubu, vyměnit všechna vrata,
opravil fasádu dílny, vyměnil kotel
vytápění a provést řadu drobných
úprav. V současnosti zbývá opravit
ještě fasádu myčky a garáže.
Během letošní výroční schůze
Autoklubu byl 20. 3. 2014 zvolen
staronový výbor ve složení Antonín
Valenta – předseda Autoklubu,
Jaromír Pavel – místopředseda, Milan
Mareček – hospodář, Petra Polčáková
a Arnošt Turča členové výboru.
Závěrem seriálu o historii Auto­
klubu Rožnov se chceme omluvit
všem pracovitým členům Autoklubu,
kteří vykonali pro motorismus velký
kus práce, ale pro omezený rozsah
příspěvků na ně nebylo vzpomenuto.
I jim patří náš velký dík. (sb)
Reprezentantka České republiky
v běhu na lyžích a úspěšná olympionička Eva Nývltová-Vrabcová si
v Rožnově po své nejúspěšnější sezoně
„dobila baterky“. Pět dnů odpočinku
a relaxace prožila v Rožnovských
pivních lázních, během pobytu na
Valašsku ale samozřejmě stihla navštívit i řadu zajímavých míst ve
městě a okolí. Česká reprezentantka a olympionička má za sebou
velmi úspěšnou sezónu. Osmé místo
v Tour de Ski, desátá příčka ve finále
Světového poháru a především jedenácté místo ve skiatlonu a pátá příčka
na třicítce při olympijských závodech
v Soči ji katapultovaly do absolutní
světové špičky v běhu na lyžích. (tg)
Rožnovský prostor – měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73941719, číslo registrace pod MK ČR E 20223, e-maIl: [email protected],
tel.: 777 844 991. Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu.
Tiskne SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru v prodejnách. Vychází vždy první den v měsíci. Náklad 7300 ks.
16
květen 2014
Download

Stáhnout pdf - Rožnovský prostor