Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Victor Hugo – Chrám Matky Boží
v Paříži
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, září 2012
-1-
(...)
Souhlasí-li čtenář, pokusíme se vyvolat alespoň dojem, který by byl s námi zakusil, kdyby
přestoupil práh onoho obrovského sálu, ztracen v tom hlučícím množství vojenských kabátců,
vyšívaných suknic a svrchnic.
V první chvíli jsme ohlušeni, oslepeni. Nad našimi hlavami se zdvíhá dvojitá křížová klenba
s vyřezávanými dřevěnými ozdobami, vymalovaná blankytně modře, se zlatými liliovými
květy; pod nohama dlažba, v níž se střídá bílý mramor s černým. Několik kroků před námi
ohromný pilíř, pak druhý, pak ještě jeden; celkem sedm pilířů po celé délce sálu, jež podpírají
konce žeber dvojité klenby. Kolem prvních čtyř pilířů kramářské stánky, kde se blýskají
skleněné tretky a různé cetky, okolo tří posledních lavic z dubového dřeva, ošoupané a oleštěné
kalhotami těch, kteří se tu soudili, a taláry prokurátorů. Kolem dokola sálu, podél vysokých
stěn, mezi dveřmi, mezi okny, mezi pilíři nekonečná řada soch všech francouzských králů,
počínajíc Faramondem; králové slaboši s rukama spuštěnýma a očima sklopenýma; králové
chrabří a bojovní s hlavou i rukama směle vztyčenýma k nebesům. Pak vysoká gotická okna,
jejichž skla září tisíci barvami; v širokých východech ze sálu nádherné, jemně vyřezávané
dveře, a to vše odshora až dolů ztopeno v nádherném modrozlatém koloritu, který v době, o níž
vyprávíme, byl už poněkud zašlý a který později téměř úplně zmizel pod prachem a pavučinami
léta Páně 1549, kdy ho Du Breul ještě tradičně obdivoval. (...)
(HUGO, Victor. Chám Matky Boží v Paříži. 3. vyd. Praha: Odeon, 1968; s. 11.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením
celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit dílo do kontextu světové a anglické literatury
- určit žánr díla
- vysvětlit tento žánr
- seznámit s obsahem a myšlenkovým poselstvím díla
- vyprávět obsah díla
- objasnit, jaký slohový postup je v ukázce použit
- doložit tento slohový postup názornými příklady v textu
- vysvětlit jaká stylistická vrstva českého jazyka je zde využita
- vyhledat odlišnosti od současného spisovného jazyka – uvést konkrétní příklady v textu
a převést je do současného spisovného jazyka
- objasnit vyznačené výrazy
- v textu najít knižní (básnické) výrazy
- pojmenovat tyto básnické výrazy
- vysvětlit pravopis slov napsaných kurzivou
- najít pomnožné podstatné jméno a vysvětlit jeho mluvnický význam
- u následujících slov určit slovní druhy a jejich kategorie: souhlasí-li, alespoň, suknice,
všech, až, který, prvních, zašlých
- objasnit, jak vzniklo slovo modrozlatý, francouzských
- vyhledat slovesa v trpném rodu
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- v podtržené větě napsané kurzivou, určit větné členy
-2-
IV
Slza za kapku vody
(...)
Konečně se objevil odsouzenec, přivázaný vzadu ke káře. A když byl vytažen na plošinu
pranýře a když ho mohli se všech stran náměstí spatřit přivázaného provazy a řemeny ke
kolu, propukl na náměstí ohromný řev, smích a jásot. Dav poznal Quasimoda.
Byl to vskutku on. Jak podivný návrat! Na témž náměstí, kde byl včera pozdravován, oslavován a v průvodu vevody cikánského, krále thunského a císaře galilejského svorně prohlášen
za papeže a knížete bláznů, byl nyní vystaven na pranýři. (...)
Quasimodo se nechal vést, strkat, nést, posadit, svázat a připoutat. Na jeho tváři se nezračilo
nic, leda údiv divocha nebo hlupáka. Vědělo se, že je hluchý, teď se zdálo, že je i slepý.
Srazili ho na kolena na kulatou desku: nechal si to klidně líbit. Svlekli mu košili a kabátec
po pás; strpěl i to. Omotali ho novou soustavou popruhů a želízek: nechal se spoutat a sešněrovat.
Jen občas hlučně zafuněl jako tele, jehož hlava visí a kýve se přes okraj řeznické káry. (...)
Po první ráně následovala druhá, pak třetí, pak další a další a stále dál. Kolo se bez přestání
točilo a rány pršely. Brzy vytryskla krev a řinula se po černých ramenech hrbáčových v tisíci
praméncích. Tenké řemínky, jež po každé svištivě rozřízly vzduch, rozstřikovaly ji v kapkách
do davu. (...)
(HUGO, Victor. Chám Matky Boží v Paříži. 3. vyd. Praha: Odeon, 1968; s. 186-188.)
Úkoly k textu:
- pojmenovat žánr ukázky: ....................................................................................................................
- vysvětlit pojem próza...........................................................................................................................
román: ....................................................................................................................................................
- pojmenovat umělecký směr, pod jehož vlivem dílo vzniklo...............................................................
- vyjmenovat další žánry, které vznikly v jednotlivých literaturách pod vlivem tohoto směru:
..........................................................................................................................................................
- vysvětlit podstatu těchto žánrů: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- seznámit s obsahem a myšlenkovým poselstvím díla (ústně)
- vyprávět celý příběh (ústně)
- objasnit okolnosti – děj před i po ukázce (ústně)
- popsat a charakterizovat postavy vystupující v textu (ústně)
- sdělit, jaký slohový postup je v ukázce použit: ...................................................................................
- vypsat jazykové prostředky charakteristické pro tento sloh. postup: .................................................
..............................................................................................................................................................
- vysvětlit význam použití věty s vykřičníkem v textu (ústně)
- napsat, jakou stylistickou vrstvou jazyka je ukázka napsána: ............................................................
- vysvětlit výrazy napsané kurzivou: ....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- objasnit tučně vyznačené a podtržené výrazy (o jaký umělecký prostředek se .jedná)
..........................................
..............................................................................................................................................................
-3-
- provést rozbor vyznačeného souvětí:......................................................................................
.............................................................................................................................................................
- určit větné členy v podtržené větě: .....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- vypsat několikanásobné větné členy a pojmenovat je: .......................................................................
..............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
- zdůvodnit pravopis u následujících výrazů: objevil, Quasimodo, srazili, témž, pršely
..............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
- určit slovní druh a ketegorie u následujících výrazů: pozdravován, ramenech ..................................
..............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
-4-
Download

4. VY_12_INOVACE_CJ_PLB4, V. Hugo – Chrám