obsah
beletrie
6–33
Bohumil Hrabal Dí lo – Próz y I / Skř ivánek na n it i 6–7 | Bohumil Hrabal Domác í
úkoly 8 | Pavel Kohout Ostatně však soudím, že… 9 | Iva Pekárková Péra a perutě 10 |
Kateřina Janouchová Nalezenec 11 | Eric Lomax Koleje osudu 12 | John le Carré
Nejhledanější muž 13 | Anna Gavalda Billie 14 | Philip Roth E lév 15 | Christian
Kracht Impér ium 16 | Herta Müllerová Níž iny 17 | Liao I-wu Kulk y a opium 18 |
Marjorie Celona Chybějíc í dí l 19 | Sylvia Day Očarovaná 20 | Pavel Br ycz Muž bez
ženy není člověk 21 | Alice Claytonová Nabíječ 22 | Alice Claytonová Zrzko, ukaž
se! 23 | Emma Chase Zaple tený 24 | Tracy Bloomová Ž ádný sex, je úterý 25 |
Radhika Sanghani Panna 26 | Sophie van der Stap Dívka s dev ít i parukam i 27 |
Zdenek Merta Praž ská svat ba a jiné erot ické pov ídk y 28 | Milena Štráfeldová
Gul áš pro Masaryka 29 | Hans Koppel Už se nikdy nevrátí 30 | Martin Goffa
Bez těla 31 | Helena Rytířová Jsem mr tv ý, nepl ač te 32–33
naučná literatura
36–65
Bohumil Hrabal Hlučná samota 36–37 | Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek Češi: 1952 38 |
František Emmert Českoslovenšt í leg ionář i za prvn í svě tové válk y 39 | Roman
Šantora a kol. Skautsk ý oddí l 1913–2013 40 | Václav Šmerák a kolektiv Nové toulk y
mez i V lt avou a Sázavou 41 | Jiří Kovařík, Leonid Křížek Histor ie evropsk ých duelů
a šermu II 42 | Martin Rychlík Dějiny tetování 43 | Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Nevěř te všemu! 44 | Jennifer L. Scottová Madame Ch ic aneb Co všechno jsem se
nauč il a v Pař íž i 45 | ZOH Soč i 2014 46 | Bill Beswick Zaostřeno na fot bal 47 |
Usain Bolt R ychlejší než blesk 48 | Alex Ferguson Má autob iografie 49 | Debbie
Wiatkus Golf pro ž en y 50 | Phill Hewitt Běž dál 51 | Kilian Jornet Běhe j, nebo zemř i
52 | Miloš Škorpil Škorpilova škola běhání 53 | Lynne Coxová An t ark t ická m í le 54 |
Joe Friel Tréninková b ible pro tr iatlon ist y 55 | Marilyn Diamondová, Donald „Rock “
Schnell Mladý pro ž ivot 56 | Jean-Michel Cohen Pař íž ská die t a 57 | Iva Bartošová,
Kateřina Suchá Velká sý rová nakládačka 58 | Jana Vašáková Od pondělí do pátku 59 |
Dennis Bakke Ten, kdo rozhoduje 60 | Jana Tržilová Tváře úspěchu 61 | J. Alber t
Harrill Pavel Apoš t ol 62 | Rowan Callick Čas s t ran y aneb kdo a jak ř ídí Č ínu 63 |
Pavel Žáček Prahou pod panc ířem V l asovců 64 | Guus de Vries, Bas J. Martens
Německé útočné pušk y MKb 42, MP 43, MP 44 a Sturmgewehr 44 65
literatura pro děti a mládež
66–96
Ladislav Špaček Tereza 68–69 | Alex T. Smith Bruno ve městě 70 | Ivona Březinová
Danda má hl ad 71 | Andrea Popprová Malované př íběhy 72 | Franziska Biermannová
Pan Lišák má knihy rád! 73 | Lucie Sunková Supermáma 74 | Darcey Bussellová Mal á
bale tka 75 | Petra Nag yová Džerengová K l ára a bubác i 76 |Annie Barrowsová Kája
a Oliva 77 | Michael Roher Bab ička, kuře a Drnditonda 78 | Sally Gardnerová Tř i
v y pečen í sl edi 79 | Stanislava Reschová O vl kov i se skl erózou a jiné
pohádk y 80–81 | Tatjana Geßlerová Zv ířec í nemocn ice 82 | Francine Oomenová
Tajemstv í Leny Not ýskové 83 | Rose Cooperová Drby z dívč ích záchodků 84 |
Claudine Desmarteauová Gustíkovy patálie 85 | Rachel Renée Russellová Deník
mimoňk y 5 86 | Bono Bidari Já, E lv is 87 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho
Malý pr inc a pl ane t a L akr imavor 88 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho
Malý pr inc a pl ane t a Velkého šaška 89 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho
Malý princ a Gargandova planeta 89 | Eva Bavorová Luštění s Garfieldem 2 90 |
Eva Bavorová Sunny speaks Eng lish 2 91 | Andrea Popprová Kut ikulín 92 | Jane
Bullová Zv ířátka levou zadn í 93 | Kateřina Petrošová Procv ičujeme 3. tř ídu 94 |
Paramhanssvámí Mahéšvaránanda Jóga pro dě t i a ml ádež 95 | Eva Chupíková Moje
hrady a zámk y 96
vysvětlivky
Vysvětlivky ke kategorizaci titulů
K ATEGORIE A A A
TOP titul – komple tní marke tingová podpora
Dlouhodobá inzerce v časopisech a novinách Mladé fronty – E15, Euro,
Maminka, Moje psychologie, ForMen, F.O.O.D., Sluníčko, Mateřídouška,…
Speciální prezentace na prodejnách a v knihkupectvích – pyramida apod.
Plakáty pro distribuce a knihkupectví
Umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger,…
Reklamní spot na obrazovky v knihkupectvích
Venkovní reklama – plakáty v metru, na zastávkách, tramvajích, apod.
K ATEGORIE A
V ýznamný titul – velká marke tingová podpora
Zahraniční titul – velké prodeje v zahraničí
Český titul – v ýznamný autor, podpora knihy od autora
např. autogramiády, kř ty, apod.
Na v ybrané tituly:
• speciální v ystavení na prodejnách – pyramida apod.
• umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger
• plakáty pro distribuce a knihkupectví
K ATEGORIE B Marketingová podpora běžného charakteru
(inzerce, recenze, soutěže,…)
K ATEGORIE C
Specifick ý produk t s cí lenou marke tingovou podporou
beletrie
6
svě tová próza
Nové vydání Hrabalových spisů ke 100. výročí
autorova narození
Bohumil Hrabal
Dí lo – Prózy I /
Skřivánek na niti
Svazek Skřivánek na niti obsahuje
Hrabalovy povídky z šedesátých let,
jež autor uspořádal do souborů Perlička
na dně, Pábitelé, Inzerát na dům,
ve kterém už nechci bydlet a Morytáty
a legendy. Hrabal v těchto prózách
evokuje prostředí, s nimiž se seznámil
jako výpravčí, pojišťovací agent,
brigádník na kladenských hutích,
zaměstnanec Sběrných surovin
a kulisák v pražském divadle.
Vykreslil je jako nikdy nekončící
„pohyblivý svátek“, plný rázovitých
postav a postaviček, dokonale splývajících s každodenností a bez známky
revolty či nesouhlasu přijímajících
okouzleně její všední nádheru i rabiátské surovosti.
Váz., asi 560 stran
140 x 210 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA
Editoři:
Jiří Pelán, Václav Kadlec, Claudio Poeta
Další publikace k Bohumilu
Hrabalovi viz strany 8 a 37.
česká próza
7
Reprint prvního, cenzurou zakázaného
vydání Hrabalovy knihy
Bohumil Hrabal
Domácí úkoly
Domácí úkoly se vymykají z Hrabalovy
prozaické tvorby, stojí na jejím okraji.
Jde o koláž z autorových esejů,
poznámek, rozhovorů, medailonků
o výtvarnících, statí a článků, drobných
lyrických i filozofických miniatur, které
ukazují šíři Hrabalových zájmů, dalece
přesahující oblast literatury.
Jde o reprint prvního vydání, které
muselo být z důvodu autorova publikačního zákazu okamžitě po vytištění
skartováno a jehož se dochovalo jen
několik kusů.
Váz., 112 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
8
česká próza
Doslov Karol Sidon
Návrat legendárního spisovatele do Mladé fronty!
Pavel Kohout
Ostatně však
soudím, že…
Trilobiti jsou nejstarší z živočichů
Evropy. Ačkoli vymřeli už před miliony
let, nalézáme dodnes jejich stopy.
Pavel Kohout je spolu s Ludvíkem Vaculíkem nejstarší autor, který píše dodnes
pravidelně fejetony pro české deníky.
Toto je už druhá řada „Trilobitů“,
psaných pro Mladou frontu DNES;
vybírá texty od léta 2009 do zimy 2013.
Autor v nich zachycuje nejrůznější
stopy minulosti i současnosti,
aby je zachoval pro budoucnost.
Kohoutovy romány mívají stovky stran;
jeho standardní texty pro noviny mají
nejvýš 5050 znaků.
Každý z „Trilobitů“ musí mít i přes
takové omezení své téma, svůj příběh
a své poselství jako román.
Máte v rukou knihu, jejíž hlavní hrdinkou, která tu předvádí všechna svoje
mocná kouzla, je – čeština!
Váz., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
česká próza
9
Prvotina respektované autorky, která vyšla
v nakladatelství 68 Publishers…
Iva Pekárková
Péra a perutě
Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
10
česká próza
Svůj první román propašovala Iva
Pekárková v roce 1985 na západ
ukrytý v hlavě. Prostý příběh o přátelství, autostopu, lásce, touze, ochraně
přírody a dálniční prostituci obletěl
začátkem 90. let svět a lidem ze svobodnějších zemí pomáhal chápat, jak
asi vypadal život za železnou oponou,
v zadrátovaném Československu.
Přátelství Fialky a Patrika, dvou zbloudilých duší zuřivě pátrajících
po svobodě a barvách duhy v zemi,
která nabízela jen konformní šeď,
jistě i dnes osloví čtenáře. Těm starším oživí vzpomínky na zemi, ve které
jsme žili. A těm, kteří se na dobu před
sametovou revolucí nepamatují,
poskytne svěží a nezvyklý vhled
do nedávné, a přece tak těžko pochopitelné minulosti.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Třetí část švédského rodinného thrilleru
Kateřina Janouchová
Nalezenec
Léto je v plném proudu, rodina Lundových se vzpamatovává z přestálé krize
a zdá se, že se život vrací do starých
kolejí. Jednoho dne však Cecilie zjistí,
že je znovu těhotná. Ví, že by se měla
radovat, místo toho ji však trápí
pochybnosti. Zvládnou vůbec s Johnem
ještě další dítě? Je rozumné to zkoušet
tak krátce poté, co se jejich manželství málem rozpadlo? Jak na tu novinu
zareaguje zbytek rodiny? Navíc stále
nedokáže pustit z hlavy jistého sympatického policistu, kterému zřejmě ani
ona není tak docela lhostejná.
A aby problémů nebylo málo, najde
Cecilie během jedné služby na porodním oddělení na zemi před vchodem
ležet opuštěné miminko, k němuž se
nikdo nehlásí…
Přeložila Lucie Johnová
Váz., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
česká próza
11
Pravdivý příběh z druhé světové války – kolik sil
stojí odpuštění za mučení v japonském zajetí?
Eric Lomax
Koleje osudu
Když naivní skotský mladík narukuje
po vypuknutí druhé světové války do
armády, netuší, že se mu záhy obrátí
život zcela naruby. Je převelen na Dálný
východ, kde se roku 1942 po pádu
Singapuru ocitne v japonském zajetí.
Musí snášet útrapy nucené práce na
takzvané Železnici smrti (trati, kterou
Japonci budují mezi Barmou a Thajskem) a poté, co dozorci v zajateckém
táboře naleznou zakázaný radiopřijímač, ho čeká i kruté psychické a fyzické
mučení.
S traumatickými zážitky bojuje ještě
půl století po konci války. Když ale
i s pomocí manželky Patti náhodou
zjistí, že jeho někdejší vyšetřovatel,
japonský tlumočník, dosud žije, naskytne se mu příležitost s nenávistí vůči
dlouholetému nepříteli jednou provždy
skoncovat…
Váz., 240 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložil Milan Lžička
PŘIPR AVUJEME
JAKO E-BOOK:
12
Film
sazením
ným ob
s hvězd
Nicole
Firth a
(Colin
nová)
Kidma
ých
do česk
í
z
á
h
ic
př
řeznu.
kin v b
svě tová próza
Předloha nového filmového thrilleru s Rachel
McAdams a Philipem Seymourem Hoffmanem
John le Carré
Nejhledanější muž
Brilantní špionážní román
Uprostřed noci propašují do Hamburku
vyhladovělého mladého Rusa v dlouhém černém kabátě. V peněžence zavěšené na krku má neuvěřitelnou částku
peněz. Je to horlivý muslim. Nebo není?
Říká, že se jmenuje Issa.
Annabel, idealistická mladá německá
právnička, která se specializuje
na lidská práva, se rozhodne zachránit
Issu před deportací. Brzy pro ni přežití
jejího klienta začne být důležitější než
její vlastní kariéra – i než bezpečnost.
Při pátrání po záhadné Issově minulosti
narazí na nevypočitatelného Tommyho
Bruea, šedesátiletého potomka zakladatelů a majitelů Brue Frères, upadající
anglické banky se sídlem v Hamburku.
Soupeřící špehové z Německa, Anglie
a Ameriky mezitím vycítí snadnou
kořist ve „válce proti terorismu“ a vrhají
se na nevinné.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., 280 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
Přeložila
Veronika Volhejnová
Dlouho očekávaný román známé francouzské
autorky
Anna Gavalda
Billie
O povznášející sí le lásky
a přátelstv í
Váz., asi 140 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Přeložila Dana Melanová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
14
svě tová próza
Nový román Anny Gavaldy uvádí
na scénu dvě přitažlivé osobnosti,
které se podělí o svá neštěstí a trable,
aby mohly dospět. Očima hlavní hrdinky Billie poznáváme příběh lásky dvou
puberťáků, zdeptaných a nehezkých
ošklivých káčátek. Ti dva se osudově
setkají při Mussetově hře S láskou nejsou žádné žerty, kterou povinně hrají
ve škole. A díky magickému působení
divadla, kdy si mohou vzájemně jako
postavy na jevišti říct, že jsou krásní,
tomu nakonec začnou věřit. Billie nám
o této proměně vypravuje. Nerespektuje žádná tabu, dotýká se ožehavých
témat: bídy, prostituce, homosexuality,
násilí, opuštěnosti… Vypráví syrovým,
hovorovým jazykem, s náhlými zlomy,
barvitými líčeními, hrou se slovy, to
všechno hlasem mladé vypravěčky, sice
zdeptané životem, ale bojovné. Je to příběh lásky a přátelství, v němž se lehce
dotýkají ušlechtilé city a předstíraná
naivita…
Návrat do Rothových tvůrčích počátků
Philip Roth
Elév
První dí l zuckermanovské
tetralog ie
Vztah života a literatury, vztah reality
a fikce, odpovědnost spisovatele k sobě
samému, k vlastní tvorbě, ke společnosti – to jsou klíčová témata příběhu
„umělce jako mladého muže“ Nathana
Zuckermana, jeho duchovního otce –
věhlasného židovského spisovatele
E. I. Lonoffa, Lonoffovy manželky Hope
a jeho bývalé žačky a intimní přítelkyně
Amy Bellettové, kterou Nathan (jako by
tím dokresloval, že hranice mezi skutečností či dějinnou pravdou a autorskou invencí je velice vágní) ztotožňuje
ve své fantazii s historickou Anne Frankovou, zavražděnou nacisty. Philip Roth
nepíše svou silně autobiografickou
prózu „o smyslu literatury“ se smrtelnou vážností, ale pohlíží na spisovatelství s nemalou dávkou komiky
a groteskní nadsázky, čímž dodává
portrétům učedníka Zuckermana
a jeho mistra Lonoffa ironické zabarvení.
Philip
ROTH
Elév
Návrat do Rothových
tvůrčích počátků
Váz., asi 164 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Olga Špilarová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
15
Nahota, kokosový ořech a Hitler aneb román
o lidské brutalitě i něze
Christian Kracht
Impérium
C H R I S T I A N
K R A C H T
I M P É R I U M
M L A D Á F R O N TA
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie a
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
C H R I S T I A N
K R A C H T
I M P É R I U M
M L A D Á F R O N TA
16
svě tová próza
V románu Impérium vypráví švýcarský
prozaik příběh o prvním vegetariánovi
a nudistovi, který se na začátku
20. století odstěhoval jen s bednami
knih do německé kolonie v Tichomoří,
aby tam žil podle svých zásad, což
znamená: aby založil společenství,
které jako svatý grál uctívá kokosový
ořech. Paralelně s osudem Augusta
Engelhardta sledujeme i osudy jiného
„cvoka“ evropských dějin. A zatímco
chce nudista spasit sebe a své bližní
novým náboženstvím, opírajícím se
o klid, slunce, nahotou a vegetariánskou stravu, Adolf Hitler – byť také
milovník špenátu a odpůrce masa
– má v hlavě jiný druh spásy...
Autor
bude hostem festivalu
Noc literatury
a veletrhu
Svět knihy.
Syrovost krajiny a křehkost lidské duše v první
knize Herty Müllerové
Herta Müllerová
Níž iny
Prvotina nositelky Nobelovy ceny
za literaturu obsahuje 19 povídek
o životě švábských Němců v Banátu
v časech komunistické nesvobody.
Vypravěčka rozbíjí obraz venkovské
idyly, tím že líčí neradostné dětství plné
děsu, brutality, chtivosti a alkoholismu
dospělých. Mimořádně silné svědectví o životě v Rumunsku. Pro čtenáře
románů Herty Müllerové představuje
tato kniha cestu ke kořenům autorčiny
tvorby. Silná a strhující četba.
NOBELOVA
CENA
ZA
LITERATURU
HERTA
MÜLLEROVÁ
Nížiny
M L A DÁ F R O N TA
Radka
Denemarková
získala v roce 2011
cenu Magnesia Litera
za překlad románu
Rozhoupaný dech.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
NOBELOVA
CENA
ZA
LITERATURU
HERTA
MÜLLEROVÁ
Nížiny
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
M L A DÁ F R O N TA
Přeložila Radka Denemarková
svě tová próza
17
Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!
Liao I-wu
Kulky a opium
MLADÁ FRONTA
Liao I-wu
KULKY A OPIUM
Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!
Liao I-wu, který krveprolití předjímal
ve své básni napsané den před vlastním masakrem a byl za její uveřejnění
na čtyři roky odsouzen do žaláře, vedl
potají rozhovory s očitými svědky a
příbuznými obětí. Vzniklo tak šokující
i dojímavé svědectví o nepochopitelných
událostech 4. června a statečných
lidech, kteří zaplatili za svoje předsvědčení životem.
Váz., asi 400 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
MLADÁ FRONTA
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
Liao I-wu
KULKY A OPIUM
Žádné krveprolití nesmí být zapomenuto!
18
svě tová próza
Časně ráno 4. června 1989 mobilizovala
čínská vláda lidovou armádu, aby potlačila mírovou demonstraci desetitisíců
studentů, kteří požadovali větší svobodu a demokracii. Na Náměstí nebeského klidu pak armáda zmasakrovala
tisíce lidí, což vyvolalo vlnu zděšení.
Čínská vláda nikdy nezveřejnila, kolik
lidí rozjezdily tanky, kolik studentů
bylo zastřeleno nebo ubito k smrti.
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
Kniha vychází
jako připomínka
25. výročí masakru
na Náměstí
nebeského
klidu
Kdo jsem? Nezapomenutelný příběh
odloženého dítěte a jeho mladičké matky
Marjorie Celona
Chybějící dí l
Dojemný a syrový zároveň, takový
je příběh Shannon, holčičky, již matka
pouhých pár hodin po narození zanechala přede dveřmi místní YMCY zavinutou jen do staré mikiny. Pěstounské
rodiny si opuštěné děvčátko přehazují
jako horký brambor, zažívá nezájem
i týrání, přesto se Shannon nakonec
podaří najít potřebnou stabilitu a lásku
u svobodné matky Mirandy. S přibývajícím věkem ji ovšem čím dál tím víc
trápí otázky: Kdo jsou moji praví
rodiče? Proč mě opustili?
Klíčem k odpovědi je srdceryvný příběh
její mladičké matky Yuly, jejíž pohnutý
osud se v knize umně prolíná s Shannoniným vlastním vyprávěním o nepříliš šťastném vyrůstání prodchnutém
všudypřítomnou touhou po nalezení
vlastní identity.
MARJ O RI E CELO NA
CH BĚJ Í CÍ D Í L
Y
Váz., asi 350 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Jana Hejná
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
MARJ O RI E CELO NA
CH BĚJ Í CÍ D Í L
Y
svě tová próza
19
Paranormální příběh plný (ne)spoutané vášně
od autorky série Crossfire
Sylvia Day
Očarovaná
Victoria je pravá cat-woman – vládne
kočičími schopnostmi i ženskými přednostmi – a ráda si hraje. Nemá-li nad
sebou dohled čaroděje, zlobí. A páchá
ve společnosti samou neplechu. Proto
Velká rada pověří jednoho ze svých
čarodějů Maxe, povoláním Lovce, aby
Victorii napravil… Jenže se do sebe při
tom „napravování“ zamilují a trestu,
který Maxovi za jeho neprofesionalitu
hrozí, se společně postaví. I za cenu
života. Velká rada je rozezlena a rozhodne se pár rozeštvat tou nejsilnější
zbraní – žárlivostí. Pověsí Maxovi
na krk krásnou Jezebel…
Váz., asi 200 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie AAA
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
20
svě tová próza
SYLVIA DAY patří v současné době
mezi nejprodávanější spisovatelky světa.
Pochází z Los Angeles a má za sebou
řadu zajímavých profesí, pracovala
například jako překladatelka a tlumočnice pro rozvědku americké armády.
Za své knihy získala řadu ocenění.
Momentálně předsedá asociaci Romance Writers of America, sdružující více
než deset tisíc autorů. Její série
Crossfire se od vydání v loňském roce
prodalo více než dvanáct milionů
výtisků.
Román, který s láskou odhalí slabosti i slabiny
Pavel Brycz
Muž bez ženy není
člověk
Když si žena Martina Samka sbalila
věci, myslel si, že co ho nezabije, to ho
posílí. Ale to by mu nesměl na slabiny
útočit divoký kanec, na nervy alkohol
a hlasité orgie tajemné sousedky za zdí.
Podaří se hrdinovi dnešní doby zastavit
volný pád až na dno a zachránit si své
mužství?! A opravdu se dá z osamělosti ve velkoměstě vystoupit skokem
z jednoho eskalátoru metra na druhý?!
Neodolatelně upřímná, humorná a bravurně napsaná kniha o vztazích mezi
muži a ženami vás pohladí po duši.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
česká próza
21
Sexy příběh nabitý vtipem a kuchyňským řáděním…
Alice Claytonová
Nabíječ
Váz., 280 stran
140 x 210 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Jana Montorio Doležalová
Caroline má fantastický byt v San
Francisku a dokonalého kuchyňského
robota, ale nemá Óčko! Caroline má
skvěle našlápnutou kariéru, kancelář
s výhledem na záliv a recept na výtečnou cuketovou buchtu, ale nemá
Óčko!! Caroline má nejlepšího kocoura
na světě, super kámošky a plný dekolt,
ale nemá Óčko!!!
A navíc, stěnou její ložnice otřásá noc
co noc její sexy soused, který si v posteli
servítky rozhodně nebere. No, není to
zákon schválnosti? Každé zasténání,
naplácání a – bože, zamňoukání?
– Caroline připomíná, že přichází nejen
o spánek, ale že jí, na rozdíl od Nabíječových partnerek, chybí taky…
Jo, uhádli jste, Óčko!
Když bušení do zdi málem vyklepe
Caroline z postele, rupnou jí nervy
a oděná do sexuální frustrace a růžové
noční košilky se svému sousedovi
konečně postaví tváří v tvář. Není divu,
že jejich noční potyčka v nastalém
napětí zažehne jiskru...
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
22
svě tová próza
Goodreads Choice
Awards 2013
2. místo
za nejvtipnější
knihu roku
Román plný humoru a vzrušujících zážitků
v ložnici i mimo ni
Alice Claytonová
Zrzko, ukaž se!
Zrzce Grace jde všechno jako po másle.
Zkouší svou vysněnou roli v muzikálu
na Broadwayi a telefon jí zaplavují „žhavé“ textovky a fotky od jejího miláčka
Jacka Hamiltona, kluka, na kterého si
brousí zuby snad každá ženská
od západu po východ. Bože, vždyť Jack
je filmová hvězda a na vrchol dokáže
neomylně dovést nejen Grace, ale
i svou kariéru… Co na tom, že Grace
žije v New Yorku a Jack v Kalifornii?
Jenže idyla netrvá dlouho. Vztah na dálku je pěkná dřina, stejně jako nutnost
udržet ho před neodbytnými novináři
pod pokličkou. Společných víkendů,
byť sebevášnivějších, je žalostně málo
a Jackovy fanynky? Tak ty jsou jako
utržené ze řetězu — nedají mu chvilku
pokoj. Kromě toho si na Grace
už dlouho dělá zálusk její dávná láska
Michael. A když se začne proslýchat,
že Jackovy city k nádherné, nohaté
bývalce dosud nevyhasly, Grace zapochybuje. Dokáže jejich vzájemné pouto
vyvážit nevýhody vztahu na dálku,
nebo dá Grace přednost klidu a jistotě,
kterou jí nabízí Michael?
Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Přeložila Iva Pekárková
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
svě tová próza
23
Jiskřivé harašení na pracovišti aneb co se
škádlívá…
MLADÁ FRONTA
E M MA
CHASE
ZAPLETENÝ
Váz., asi 260 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
Přeložila Iva Hejlíčková
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
MLADÁ FRONTA
E M MA
CHASE
ZAPLETENÝ
24
svě tová próza
Emma Chase
Zapletený
Drew Evans, úspěšný třicátník
se sebevědomím až do stropu, svůj
život miluje a rozhodně v něm nehodlá
cokoliv měnit. Proč taky? Přes týden
září v otcově koncernu, o víkendu
v nočních klubech. Vztah? Láska?
K čemu! Ženy na něj stojí frontu a jemu
jeho životní motto „nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky“ plně vyhovuje.
Alespoň do té doby, než potká Kate,
svou novou kolegyni s vlasy po pás
a jazykem jako břitva. Jenže Kate
má před svatbou, na aférky si nepotrpí,
a jak se zdá, ani na Drewa... A že mu
v práci šlape na paty? Tak to už, kočka,
trochu přehání, ne? Jenže zákonům přitažlivosti neporučíš a muži jsou tvorové
nejen ješitní, ale i bojovní. Zvlášť, když
se zamilují…
Romantická komedie o spletitostech
otcovství a předporodním kurzu
Tracy Bloomová
Žádný sex, je úterý
Třicet šest, těhotná a bez manžela?!
Tak si Katy svůj život rozhodně nepředstavovala. Chodí sice s Benem, jenže
ten je o osm let mladší, do závazků
se zrovna nehrne, a o tom, jestli je otcem jejího dítěte, Katy vážně pochybuje.
A vlastně i o tom, jestli je ten pravý.
Protože tu byl ten třídní sraz…
A protože tam byl Matthew… A protože
přeskočila jiskra… A protože spolu
skončili v posteli…
No, dobře, úlet. Jenže když se po osmi
měsících nečekaně setkávají na předporodním kurzu, kde je Matthew
se svou těhotnou manželkou a Katy
s Benem, zažijí všichni pořádný šok.
Zvlášť, když si Matthew dá dvě a dvě
dohromady a uvědomí si, že stará láska
nerezaví. Jenže co Ben? Není to sice
žádný princ na bílém koni, ale má ho
ráda a dokáže ji rozesmát. Ne, život
není jednoduchý a Katy stojí před těžkou volbou. Rozhodne se správně?
M L A D Á F R O N TA
Váz., asi 280 stran
140 x 210 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Přeložila Jana Montorio Doležalová
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
M L A D Á F R O N TA
svě tová próza
25
Mladší a hanbatější Bridget Jonesová
Radhika Sanghani
Panna
Váz., asi 190 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie a
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
26
svě tová próza
Ellie nikdy neviděla ve své sexuální
nezkušenosti problém. Až do chvíle,
kdy jí doktorka nutí test na chlamydie,
protože nechce uvěřit, že je v 21 ještě
pannou. Ellie si přijde divná a stydí se,
že nikdy neměla žádný pořádný úlet,
natož kluka. Rozhodne se tedy k činu:
musí přijít o panenství ještě před státnicemi, dokud je jakžtakž s kým.
Na jedné párty se jí nečekaně podaří
sbalit o několik let staršího Jacka
a s pomocí svých zkušenějších kamarádek kuje pikle, jak ho úspěšně svést.
Mise se zdaří, avšak kromě šrámu na
duši si z ní odnáší i původně záviděné
chlamydie.
Ellie vtipně a velmi otevřeně popisuje
cestu k objevení své sexuality a všechny otázky, které se jí přitom, stejně
jako každé holce, rojí v hlavě. Se svou
novinářskou otevřeností se o nich ale
nebojí psát, a tak si dokonce založí blog
o vaginách, panenství, sexu a o všech
těch trapných věcech, které se při něm
mohou přihodit. Blog jí nakonec pomůže získat nejen vyšší sebevědomí,
ale i práci svých snů.
Autobiografický příběh dívky, která zvítězí
nad rakovinou
Sophie van der Stap
Dívka s devíti
parukami
Jedenadvacet let – čas večírků, randění,
studia, cestování a poznávání světa.
Alespoň do té doby, než Sophie, místo
přednášky ve škole, poslouchá v ordinaci doktora K, proč se poslední dobou
necítí ve své kůži – má rakovinu. Konec
legrace? Skoro. Krásné a veselé studentce se přes noc zredukuje život na pobyt
v nemocnici. Mezi jejími zdmi neobjeví
jen svět bílých plášťů, upovídaných
sestřiček a sexy doktorů, ale také společných pokojů, vypadaných vlasů
a tužek na obočí. Aby si zachovala alespoň část „normálního“ života, a zpočátku hlavně proto, aby zakryla ztrátu
vlasů v důsledku chemoterapie, pořizuje
si paruky. S každou z nich získává
trochu jinou identitu, o něco víc
lehkosti, hravosti, bezstarostnosti,
stává se jiným člověkem.
Sophie (hlavní postava a současně autorka) svou obtížnou cestu přirovnává
k odysseovské pouti do rodné Ithaky.
Na své pouti k uzdravení sbírá nesmírně
cenné zkušenosti, učí se zvládat vlastní
strach a vylepšovat vztahy s druhými
lidmi. Všechno si pečlivě zapisuje. Píše
o své pouti. O příhodách, které zažívá
skrytá za svých devět paruk. Píše články
do časopisu. A postupně vzniká kniha.
Tato kniha.
Sophie van der Stap
Dívka
s devíti
parukami
Mladá fronta
Váz., asi 205 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie a
Sophiin příběh je svěže upřímný,
se smyslem pro absurdno. Přiměje
vás k úsměvu, když to nejméně
čekáte. Především je to však příběh
o dívce, která odmítá být pouze
pacientkou s rakovinou.
Přeložila Jana Hartlová
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
Sophie van der Stap
Dívka
s devíti
parukami
Mladá fronta
27
Smyslně laděné povídky sdružující motivy
Prahy, žen a hudby…
Zdenek Merta
Pražská svatba a jiné
erotické povídky
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
Fotografie Tereza z Davle
PŘIPR AVUJEME
JAKO E-BOOK:
28
česká próza
Zdenek Merta je vypravěč s darem
veselé, dobromyslné ironie. V jedenácti smyslně laděných příbězích
nešetří fantazií, předvádí muže a ženy
v roztodivných situacích, v čase touhy
někdy naplněné vrchovatě, ale často
i komicky. Vždycky to však v povídkách
jiskří napětím, jestli a jak dojde k odměně – nebo k potrestání. Někdy není
úplně jasné, kdo koho svádí: v Letním
příběhu to vypravěči tím nejhezčím
způsobem natře dcera jeho někdejší
známosti, kdežto v Halloweenu se české
dívce napne lano životní pouti sice na
západ, dokonce přes oceán, ale finále
nečekaně zamíří do černé Afriky. Smysl
pro rytmus prozrazuje na autora jeho
hudební profesi a skladba příběhů
připomíná dobře režírovaný koncert.
ZDENEK MERTA (*1951) je respektovaným skladatelem a producentem
hudebního divadla. Napsal několik
desítek filmových a televizních partitur, mnoho písní, dva balety a opery,
několik operet, muzikálů i symfonických skladeb. Příležitostně publikuje
v různých periodikách. Knižně se však
představuje poprvé.
České dějiny mají příchuť guláše. Nevěříte?
Milena Štráfeldová
Guláš pro Masaryka
„Tak už jezte, ať vám to nevystydne,“ říkávala Poldinka, kdykoliv postavila na stůl
Milena Štráfeldová
hrnec se svým proslulým gulášem. Právě to byl její ženský způsob, jak své nejbližší
ochránit před hrůzami válek, koncentračních táborů, epidemií nebo požárů, které
její rodinu potkávaly. Znovu a znovu ztrácela své blízké, nikdy ale sama sebe. Nikdy
neztratila vůli žít a schopnost pomáhat druhým. Poldinka, vyhlášená kuchařka
Guláš pro Masaryka je zčásti fiktivní
rodinnou kronikou vyhlášené hostinské
z jihomoravských Židlochovic, která
skutečně vařila guláš pro prezidenta
T. G. Masaryka. Kuchařka Poldinka je
ale jen jednou z těch obyčejných ženských, které dokáží své blízké pokaždé
chránit tím nejprostším způsobem
– i uprostřed nejhorší válečné bídy,
za epidemií a požárů postaví na stůl
mísu s gulášem. A na pozadí této kroniky
„bouří“ velké dějiny, probíhá národní
obrození se svými spory, obě války,
Osvětim.
V Blouzněních o Vlasti, o Divadle, O Republice a Lepších Zítřcích, které román
prolínají, se autorka také kriticky dívá
na nedotknutelné národní mýty a idoly
naší novodobé historie. Ptá se, jak jinak
by se třeba naše dějiny vyvíjely, kdyby
věc národního obrození nevzala za svou
jakási kávová společnost básníků, kteří
si národ vysnili jako literární postavu?
Proč horliví vlastenci raději uvěřili
padělkům, i když je před podvrženými
Rukopisy varoval už sám Josef Dobrovský? A proč se celá desetiletí hádali
nad Národním divadlem? Proč studenti
uspořádali za hilsneriády štvanici na
svého profesora T. G. Masaryka a titíž
studenti ho pak nadšeně vítali jako
Guláˇs pro
Masaryka
a hostinská v moravských Židlochovicích, skutečně vařila „královský“ guláš pro
prezidenta Masaryka. Prabáby, kapitoly z dějin guláše v českých zemích, nejsou ale
jen kronikou statečných ženských, které zachraňují hroutící se svět tím nejprostším
způsobem, třeba právě hrncem guláše. V Blouzněních o Vlasti, o Divadle,
O Republice a Lepších Zítřcích, které román prolínají, se autorka také kriticky dívá
na nedotknutelné národní mýty a idoly naší novodobé historie. Ptá se, jak jinak by
se třeba naše dějiny vyvíjely, kdyby věc národního obrození nevzala za svou jakási
kávová společnost básníků, kteří si národ vysnili jako literární postavu? Proč horliví
vlastenci raději uvěřili padělkům, i když je před podvrženými Rukopisy varoval už
sám Josef Dobrovský? A proč se celá desetiletí hádali nad Národním divadlem?
Proč studenti uspořádali za hilsneriády štvanici na svého profesora
T. G. Masaryka, a titíž studenti ho pak nadšeně vítali jako Presidenta Osvoboditele?
A zaplatil skutečně Masaryk z peněz, které byly určeny pro Čs. legie, atentát na
Lenina? Byl Edvard Beneš agentem NKVD? Nebyl nakonec vznik samostatného
Československa historickým omylem? A umíme se dnes, po sto letech, vyrovnat
s tak provokativními otázkou?
M L A DÁ F R O N TA
Brož., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Presidenta Osvoboditele? A zaplatil
skutečně Masaryk z peněz, které
byly určeny pro Čs. legie, atentát
na Lenina? Byl Edvard Beneš agentem NKVD? Nebyl nakonec vznik
samostatného Československa
historickým omylem? A umíme
se dnes, po sto letech, vyrovnat
s tak provokativními otázkami?
česká próza
29
Napínavý, děsivý příběh s nečekaným
rozuzlením
Hans Koppel
Už se nikdy nevrátí
Hans Koppel
UŽ SE NIKDY
NEVRÁTÍ
MRAZIVÝ ŠVÉDSKÝ
ŠVÉDSKÝ THRILLER
MRAZIVÝ
THRILLER
Mladá fronta
Mladá fronta
Váz., 248 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Jana Chmura Svatošová
PŘIPR AVUJEME
JAKO E-BOOK:
Hans Koppel
UŽ SE NIKDY
NEVRÁTÍ
MRAZIVÝ ŠVÉDSKÝ THRILLER
Mladá fronta
30
de tek t ivk y a thr illery
Mike Zetterberg bydlí se svou ženou
Ylvou a malou dcerou ve vile na předměstí Helsingborgu. Jednoho pátečního
večera se Ylva nevrátí z práce domů.
Mike si nejdříve myslí, že si s kolegyněmi zašla na skleničku, ale když nepřijde
domů ani následujícího rána, Mika
to rozzlobí. Uplyne celý den, aniž se Ylva
ozve, a Mike si postupně uvědomí,
že se jí něco muselo stát. Když nakonec
oznámí zmizení ženy na policii,
podezření se brzy obrátí proti němu
samotnému. Nikdo ale netuší, že Ylva
je stále ještě naživu a že se nachází
coby kamenem dohodil od vlastního
domu.
PETTER LIDBECK, narozený roku 1964
v Helsingborgu, je několikanásobně oceněný spisovatel knih pro děti.
V roce 2008 debutoval pod pseudonymem HANS KOPPEL jako autor
beletrie pro dospělé, tehdy kritiky
opěvovanou knihou My ve vile. Práva na
thriller Už se nikdy nevrátí jsou
prodána do deseti zemí a prodala
se i práva na filmové ztvárnění.
Petter Lidbeck žije se ženou a dcerou
ve Stockholmu.
Další krimithriller nové hvězdy českého
detektivního románu
Martin Goffa
Bez těla
Když se jednoho květnového dopoledne
notorický zlodějíček Krajka při docela
obyčejné vloupačce rozhodne otevřít
i dveře koupelny, netuší, jaká hrůzná
podívaná na něj uvnitř čeká. O několik
týdnů později po brutálním útoku sám
umírá a detektivům zanechá jen
několik zmatených a vystrašených vět
o tom, co tehdy vlastně viděl. Anebo
co si myslel, že vidí? Protože až do poslední chvíle není jisté, zda se vražda,
o které mluví, skutečně stala. Chybí
totiž mrtvé tělo.
V thrilleru s detektivní zápletkou,
volném pokračování úspěšného románu Muž s unavenýma očima, odhaluje
autor, sám bývalý kriminalista, krok
za krokem způsoby práce a uvažování
policistů nad případem, který se z ranku těch ostatních v mnoha směrech
vymyká. Nejen že chybí oběť, ale
dokonce jako by neexistovalo ani místo
činu. Jedinou stopou je zmatené
svědectví umírajícího muže, které však
namísto odpovědí nabízí jen spoustu
otazníků…
Martin Goffa
Bez těla
Další krimithriller nové hvězdy
českého detektivního románu
Mladá fronta
Váz., asi 230 stran
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
de tek t ivk y a thr illery
31
Plastický obraz první světové války
Helena Ryt ířová
Jsem mrtvý,
neplačte
MLADÁ FRONTA
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
PŘIPR AVUJEME JAKO E-BOOK
I AUDIO KNIHU:
MLADÁ FRONTA
32
česká próza
MLADÁ FRONTA
Román začíná v pražské pitevně
lékařské fakulty a v sále umírajících
pardubického lazaretu končí. Vědecky
zkoumaná těla mrtvých a posléze polomrtvých z východní ruské fronty
spojuje oblouk osudů dvou protagonistů
– otce a syna, Františka a Antonína
Jedličkových. Příběh se otevírá osudným
červencovým dnem roku 1914, v napjaté
společenské atmosféře – co se stane
po sarajevském atentátu, co bude dál?
Povolávací rozkaz na základě synova
udání dostává i František. Při dramatickém putování frontou nachází fenu
vycvičeného sanitního ovčáka jménem
Válka, která ho bude věrně provázet
na nelehké cestě plné zranění a ztrát,
na níž se k nim brzy připojí i syn
Toník…
Helena Rytířová pracovala jako
fotografka v několika redakcích časopisů
a novin, je autorkou mnoha přebalů
na hudební nosiče a majitelkou nahrávacího studia, kde se připravují převážně audioknihy. Napsala několik kuchařek a vyprávění Život byl pes.
34
svě tová próza
naučná
literatura
pro děti
literatura
a mládež
česká próza
35
36
naučná literatura
Výpravná publikace o životě a díle nejznámějšího
českého spisovatele
Bohumil Hrabal
1914
Hlučná samota
Století Bohumila Hrabala
Kniha koncipovaná jako kronika života
a díla Bohumila Hrabala představuje
jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných
strojopisů básní, povídek a románů.
Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách,
reprodukce nakladatelských smluv
a lektorských posudků, odborné
a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila
Hrabala uloženého v Literárním
archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu
Nymburk a u Hrabalových přátel.
Vychází ve spolupráci s Památníkem
národního písemnictví v Praze
u příležitosti stého výročí autorova
narození.
2014
Hlučná
samota
STO LET BOHUMILA HRABALA
1
M L A D Á F R O N TA
Váz., asi 220 stran
250 x 330 mm
Cena cca 699 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA
Editoři:
Petr Kotyk, Světlana Kotyková,
Tomáš Pavlíček
Grafická úprava Luboš Drtina
a Jiří Troskov
naučná literatura
37
Další svazek unikátní komiksové řady
o nejdůležitějších momentech novodobé české historie
Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek
Češi
1952: Jak Gottwald
zavraždil Slánského
Váz., asi 80 stran
185 x 250 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Spisovatel Pavel Kosatík připravil
pro Českou televizi scénáře devítidílného seriálu s názvem České století,
ve kterém jsou formou hraných rekonstrukcí představeny klíčové události
českých dějin 20. století. Zatímco
na obrazovku toto originální dílo
převádí režisér Robert Sedláček, jejich
komiksového zpracování se ujali přední
čeští výtvarníci.
Po vřele přijatém prvním svazku věnovaném vzniku Československa vychází
díl situovaný do období politických
procesů počátku 50. let, při nichž byli
„odhaleni“ mimo jiné členové tzv.
protistátního spikleneckého centra
v čele s generálním tajemníkem KSČ
Rudolfem Slánským.
Vojtěch Mašek (1977). Absolvent
scénáristiky a dramaturgie na FAMU.
Autor úspěšné komiksové trilogie Sloni
v Marienbadu, Za vším hledej doktora
Ženu a Poslední chobotango. Společně
s Džianem Babanem získal několik komiksových cen, mimo jiné i za původní
český komiks.
38
naučná literatura
Strhující obrazová historie československých legií
František Emmert
Českoslovenští
leg ionáři za první
světové války
Výpravná publikace, koncipovaná jako
tzv. muzeum v knize, mapuje poutavou
formou vznik a vývoj československých
vojenských jednotek za první světové
války (1914–1918). Čtenáře provází jejich
pohnutou historií od založení prvních
malých a nesourodých jednotek dobrovolníků ve Francii a Rusku na počátku
konfliktu až po vytvoření stotisícového
kompaktního legionářského vojska,
které v závěrečné fázi války rozhodující
měrou přispělo ke vzniku samostatného
československého státu a stalo se v evropském měřítku významnou vojenskou
veličinou. Jako důležitý aktér zasáhlo
například do politických a vojenských
událostí na území Ruska po tamní bolševické revoluci (1918–1920) a zejména
sibiřská anabáze se později stala téměř
legendou.
Kromě základního přehledu faktů kniha
přináší celou řadu zajímavostí a věnuje
se i méně známým událostem a souvislostem. Vše zasazuje do širšího historického kontextu a poskytuje tak ucelenou
informaci o této významné kapitole
našich dějin, která zejména pro dnešní
mladou generaci zůstává téměř neznámou. Čtivý a přitom odborně kvalitní text
doprovází velký počet fotografií, z nichž
Váz., asi 120 stran
233 x 297 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
mnohé dosud nebyly publikovány,
a ukázky historických dokumentů.
Výsledkem je strhující kniha, s jejíž
pomoci můžete znovu prožít tuto
slavnou kapitolu našich novodobých
dějin.
Publikace vychází u příležitosti stého výročí vypuknutí první světové
války a vzniku čs. legií.
naučná literatura
39
Historie zakládajících oddílů skauta
Roman Šantora a kol.
Skautský oddí l
1913–2013
Váz., asi 208 stran
220 x 295 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
40
naučná literatura
Sto let se ve skautských oddílech
schází tisíce kluků a holek se svými
vedoucími, aby prožívali společná
dobrodružství a budovali přátelství
na celý život. Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času byly výkladní skříní skautingu
a inspirací pro stovky dalších společenství. Dlouho byly také spojeny s význačnými vůdci a spisovateli – Jaroslavem
Foglarem a Jaroslavem Novákem – kteří
Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich
činnost ilustruje obecné principy,
na kterých stojí dobrý oddíl, i dobu,
v níž se nacházeli. Kniha obsahuje více
než šest set většinou neznámých
fotografií a dokumentů.
Nová místa, nové příběhy
Václav Šmerák a kolektiv
Nové toulky mezi
V ltavou a Sázavou
Ve stopách posledního
konopišťského pána
Ferdinanda d’Este
Nechejte se zlákat na další zábavné
procházky mezi Vltavou a Sázavou –
tentokrát až po Konopiště u Benešova.
Při jízdě podél Vltavy si prohlédnete
Slapskou přehradu a zavzpomínáte
na jejího stavitele Ing. Libora Zárubu-Pfeffermanna. Přehrada zatopila část
staré řeky nad Svatojánskými proudy,
kde trávil volné chvíle proslulý malíř
Zdeněk Burian. Ferdinand d‘Este s rodinou často zajížděl z konopišťského
zámku na jahody do vsí nad Vltavou
– například do Teletína s památnou
sochou sv. Jana Nepomuckého z roku
1781, který právě slaví 635 let od první
písemné zmínky. Z vyhlídky Máj si prohlédnete zatopený kaňon Staré řeky, na
jehož dně leží zbytky trempských osad.
Navštívíte ves Nedvězí s nově upravenou tvrzí románsko-gotického původu
a občerstvíte se ve středověkém pivovaru. V Krňanech se dozvíte víc o historii
Středočeské fotbalové župy. U Sázavy
vás uvítají Lešany, kde pobýval František Hrubín, natáčel se tu film Romance
pro křídlovku a dnes je zde oblíbené
Vojenské technické muzeum.
Váz., asi 200 stran
135 x 235 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Na svých toulkách mezi Vltavou
a Sázavou narazíte na řadu útulných
hospůdek a pobavíte se na nejrůznějších poutích nebo historických
oslavách, ale nejvíc vás určitě zaujme sama zasněná zvlněná krajina
s mnoha krásnými cestami, kde se
potkáte s minulostí i současností.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
41
Druhý svazek první kompletní historie soubojů,
duelů a šermu
Jiř í Kovař ík, Leonid Kř ížek
Historie evropských
duelů a šermu
Svazek II
Čas rváčů a duelantů
Váz., asi 336 stran
165 x 235 mm
Cena cca 359 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
42
naučná literatura
Postupem staletí se duel – ať již chladnou
či střelnou zbraní – stal neodmyslitelnou
součástí života vyšší společnosti,
především šlechty a důstojnického sboru,
ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci
přirovnávali k morové epidemii. Druhý díl
projektu Historie evropských duelů a šermu popisuje „zlatou dobu“ duelů, spadající do 16. až 18. století, a obšírně popisuje
vývoj šermířského umění v tomto období.
Evropa byla tehdy svědkem nebývalého
rozvoje šermířských škol, jejichž mistři
nám zanechali řadu traktátů a učebnic
šermu, doprovázených často ilustracemi
pozoruhodné výtvarné úrovně. Samozřejmě se opět dozvíme podrobnosti o soubojích slavných osobností, ale také o ženách s kordem a mužích v sukních,
o soubojích Napoleonových důstojníků, o soupeření jednotlivých šermířských škol. Dočteme se i o tom, jaké byly
duelové zvyklosti, jak byly kodifikovány
a jak se na celý fenomén dívali panovníci, církev a společnost, a to nejenom ve
střední a západní Evropě, ale také v Rusku.
Svá těla si zdobíme už více než 5 000 let!
Martin Rychlík
Dějiny tetování
Předmluva:
prof. V ladimír Franz
Kdy si první člověk vpravil pod kůži
barvicí pigment? Jistotu nebudeme mít
nikdy, ale každopádně již víme, že tetování provází lidstvo nejméně po dobu
5300 let. Nejstarším důkazem je totiž
mumie alpského Ötziho, který má na
těle řadu modravých čárek; dost možná
nikoliv z krášlicích, ale z léčivých či
magických důvodů. Lidé tak činili kvůli
svému „zkulturnění“, z rituálních důvodů, ale i proto, aby jiným sdělovali, že
někam patří, že dobře válčí, že dospěli
anebo že někoho milovali natolik, že
si jej vepsali nejen do srdce, ale i pod
kůži...
Důvodů je tolik jako tetovacích jehel
celého světa. Evropa po celá staletí
vytěsňovala tetování ze svého středu,
ale nejen od původních Polynésanů
– ano, na lících zdobených Maorů či
Markézanů! – se tomuto umění opět
přiučila. Z těl námořníků, cirkusáků
a kriminálníků, osob z okraje společnosti, pak „kérky“ pozvolna pronikly
až mezi světovou smetánku a nynější
celebrity, jež se bez tetování necítí sexy.
A proč si s tím „zákrokem“, jenž je
bolestivý a při němž stále trochu teče
krev, nedají lidé pokoj ani po těch 5300
letech? To všechno i za pomoci více než
Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
100 dobových i současných ilustrací naznačují fascinující dějiny
tetováže, které na českém knižním
trhu chyběly.
naučná literatura
43
Průvodce možnostmi a riziky estetické medicíny
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Nevěřte všemu!
Průvodce minovým polem
estetické medicíny
Váz., asi 160 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA
44
naučná literatura
„Tato kniha byla napsána, abyste se na
jednom místě mohli informovat nejenom
o nejčastějších problémech a možnostech jejich řešení. Ale též o tricích,
úskocích a všemožných rizicích. Čím
více budete vědět a čím méně budete
slepě věřit, tím více vám estetická
medicína skutečně pomůže tak, jak jste
si představovali. Shánějte informace,
vybírejte, buďte opatrní. Nevěřte ani
mně. Jsem jeden z těch, kdo z tohoto
oboru žijí. Řada mých omylů ale může
být i z mé nevědomosti, možná jsem
i já v zajetí nějakých mýtů. To, co dnes
platí, může být za dva roky k smíchu.
Vítejte v estetické medicíně a medicíně
proti stárnutí! Jednom z největších
dobrodružství 21. století…“
Zábavný průvodce životním stylem
šarmantních Pařížanek
Jennifer L. Scottová
Madame Chic
JENNIFER L. SCOTTOVÁ
Madame
Aneb co všechno jsem
se naučila v Pař íži
Když Jennifer Scottová, výměnná
studentka z Kalifornie, přijede na šest
měsíců do Paříže a zazvoní své nové
rodině u dveří, otevře jí žena, která
se stane její mentorkou a inspirací ještě
na dlouhou dobu poté. Madame Chic
si vezme mladou, šarmem nezasaženou
Američanku do parády a postupně
jí odhalí tajemství francouzského umění
žít. Tato zkušenost Jennifer změní život
k nepoznání – francouzský životní
styl se jí zalíbí natolik, že o něm doma
v Americe začne psát blog. Texty se
setkávají s velkým úspěchem, a tak
na sebe kniha nenechá dlouho čekat.
Každá kapitola přináší užitečné rady
a tipy, které Jennifer od Madame Chic
v Paříži pochytila – tipy, které se hodí
i vám, bez ohledu na to, kde žijete a jak
naditou máte peněženku. S vědomím,
že méně je někdy více, se dozvíte o tom,
jak si udržet postavu (a netrápit se hlady), jak se správně obléct (a nezahltit
si skříň), jak svému vzhledu dodat potřebný šmrnc a ženskost (i bez tuny make-upu na obličeji), zkrátka jak si života
po francouzsku užívat plnými doušky,
třeba i u nás v Česku. A rozhodně
se přitom nezapomenete ani zasmát.
Chic
Aneb co všechno jsem se
naučila v Paříži
M L A D Á F R O N TA
Váz., asi 220 stran
185 x 145 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie a
Přeložila Jana Chartier
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
JENNIFER L. SCOTTOVÁ
Madame
Chic
Aneb co všechno jsem se
naučila v Paříži
M L A D Á F R O N TA
naučná literatura
45
Kronika nejnovější olympiády
SOâI
2014
XXII. ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY
Flexovazba., 280 stran
190 x 265 mm
Cena 499 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
46
naučná literatura
ZOH Soči 2014
Oficiální publikace ČOV nabízí netradiční pohled na hry XXII. Zimní
olympiády v Soči. Přináší snímky špičkových sportovních fotografů, kteří
zaznamenají nejenom úspěchy a zklamání českých reprezentantů, ale také
tvář olympijských her, která zůstává
divákům skrytá – zákulisí, dřinu i odpočinek sportovců. Kromě výsledkového servisu se čtenáři jistě rádi začtou
do nejdůležitějších příběhů, které se
v průběhu her na sportovištích i mimo
ně odehrály. Obsah knihy se připravoval na trase Soči – Praha přímo během
konání akce a vychází bezprostředně
po skončení olympiády. Věříme,
že i tato kniha bude krásnou vzpomínkou na neopakovatelné sportovní
i lidské zážitky.
Jak dosáhnout úspěchu nejen ve sportu?
Bill Beswick
Zaostřeno na fotbal
Bill Beswick je pojem v oblasti sportovní psychologie. Původně basketbalový
reprezentační trenér, ale také člen asociace pro podporu aplikované sportovní
psychologie. Spolupracoval dlouhodobě
s trenéry anglické fotbalové Premier
League, ale i reprezentace. V knize jsou
konkrétně ukázány postupy jak budovat
sebeuvědomění, motivaci či psychickou
odolnost u profesionálních sportovců.
Jak pomáhá k lepším výkonům vizualizace a jaké jsou vztahy mezi sebekontrolou a schopností udržení pozornosti.
V knize se dostává od sebehodnocení
hráčů v soustavách otázek až po možnosti koučování hráčů v týmu, naladit
je na utkání či hledat jejich role v týmu.
Jsou zde ukázány techniky jak zaostřit
své schopnosti a uvolnit svůj potenciál.
Kniha se primárně věnuje fotbalu,
avšak základy lidského chování a lidské
psychiky jsou společné pro všechny
sporty, a proto tato kniha poslouží
i všem sportovcům.
Bez ohledu na to, jakému sportu
se věnujete a jakých výsledků dosahujete, v této knize naleznete informace,
které vám pomohou ve vaší další
sportovní činnosti.
Brož., asi 240 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
naučná literatura
47
Fenomenální sprinter vás pobaví i ohromí
skromností
Usain Bolt
Rychlejší než blesk
Váz., asi 270 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
48
naučná literatura
Autobiografie nejrychlejšího člověka
všech dob a superstar, jehož talent
a charisma z něj udělaly jednoho
z nejznámějších lidí planety.
I když nejste fanoušek atletiky nebo
jiného sportu, přesto možná znáte
Usaina Bolta. Je to nejrychlejší člověk
na světě – ne momentálně, ale opravdu
všech dob. Získal si srdce lidí na celém
světě svými úžasnými výkony a nakažlivým charismatem.
V této autobiografii Usain popisuje
svůj život svými slovy – od skromných
počátků v Jamajce, přes status mezinárodní hvězdy v Pekingu až k novým
výšinám, jakých dosáhl na olympiádě
v Londýně. Boltův jedinečný šarm z něj
udělal nejoblíbenějšího sportovce
současnosti a mezinárodní celebritu,
dýchá i ze stránek knihy, kterou
si zamilují miliony fanoušků.
Patrně nejúspěšnější fotbalový trenér historie
se představuje
Alex Ferguson
Má autobiografie
Ještě v dobách své hráčské kariéry
přestoupil Ferguson (*1941) do Glasgow
Rangers za tehdy nevídaných 65 000
liber. V roce 1974 již začal pracovat
v managementu. Od roku 1986, kdy
se stal trenérem Manchesteru United,
získal s tímto týmem 38 trofejí (z toho
13 titulů za vítězství v lize).
Díky tomu zde vydržel neuvěřitelných
26 let. V roce 1999 byl povýšen
do šlechtického stavu. V roce 2013
se rozloučil s trenérskou kariérou opět
titulem, ovšem pro „Man U“ bude
pracovat i nadále.
Toto je jeho oficiální autobiografie, kde
shrnuje svou úspěšnou kariéru a vzpomíná kromě jiného na hráče, které
si do mužstva vybral a jimž pomohl
k přestupům za nevídané částky
(Ronaldo, Beckham, Rooney a mnoho
dalších). Samozřejmě se nevyhýbá
ani hodnocení svých rivalů mezi
trenéry. Jeho jasný, srozumitelný
a vtipný text vás určitě dostane.
Váz., asi 360 stran
140 x 210 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
naučná literatura
49
Konečně se i ženy mohou naplno vrhnout
na greeny
Debbie Wiatkus
Golf pro ženy
Váz., asi 160 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
50
naučná literatura
Kniha je návodem, jak snadno vstoupit
do golfového prostředí a vyhnout se
tak problémům a nástrahám, které často potkávají začínající golfisty, v tomto
případě hlavně golfistky. Každý golfový
trenér rád vidí, když si jeho klient
při tréninkové lekci dělá poznámky
a zapisuje si, co se právě dozvěděl.
Kniha může být vhodným doplňkem
k lekcím a golfovým kurzům pro začínající golfistky, kde by tento text splňoval teoretickou část výuky.
Autorka v knize dostatečně podrobně
vysvětluje základy ohledně golfové
výbavy, včetně oblečení i obutí na golf
atd. Všechny tyto rady a tipy mají velký
vliv na to, aby se začínající golfistky
v novém prostředí cítily pohodlně
a sebevědomě, což pozitivně ovlivňuje
výkon při hře samotné. Úžasný je např.
popis, jak správně natýčkovat
na odpališti. Zdánlivě banální věc, která se může změnit v trapas, především
na tvrdém a suchém povrchu. A dále,
co čeká golfistku při hře na hřišti a jak
hra postupuje až k jamce. Důležitá je
také část věnovaná vybraným golfovým
pravidlům. Slovníček golfových pojmů
na konci knihy připraví čtenářky
na konverzaci mezi zkušenými golfisty.
Kniha by se dala doporučit i mužům
golfistům, aby lépe porozuměli hře
a mentalitě golfistek, a přispěli by tak
k přátelské atmosféře na hřištích.
Vzlety a pády maratonského závisláka
Phill Hewitt
Běž dál
Účtování obyčejného muže
s neobyčejným sportem
– běháním maratonu
„Maraton vás zničí, ale současně
po jeho absolvování zažijete nepopsatelné pocity. Je to svět, který miluju – svět,
který se před vámi otevře, jakmile
se oblečete do lycrového dresu, zalepíte
si bradavky náplastí a běžíte 42 km
ve společnosti třeba i 30 000 zcela neznámých lidí.“ Phil Hewitt nás v rychlém
tempu provádí svými lehce podanými
dobrodružstvími. Dokončil už více než
20 maratonských běhů, a to za různých
podmínek – od úděsného horka
až po sníh a led, a v pásmu od Berlína
až po New York. Je to příběh obyčejného
chlápka, který si vypěstuje závislost
na maratonech, a podává svědectví
o vzletech i pádech, o motivaci, která vám dovolí pokračovat, i když tělo
vypovídá službu, a snaží se zodpovědět
základní otázku: „Proč to děláš?“ Toto
je nádherná, upřímná zpověď o přeměně
maratonského začátečníka v člověka
na maratonech závislého. Phil nás
seznamuje s léčkami a emocemi, které
s námi při prvním maratonu cloumají,
a s tím, jak nás běhání umí chytit
a nepustit.“ Liz Yelling, britská olympijská reprezentantka v maratonu
Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
naučná literatura
51
Hvězda krosového nebe a skialpinismu
v příběhu o závislosti a touze
TAJEMSTVÍ NEJRYCHLEJŠÍCH BĚŽCŮ SVĚTA
BĚHEJ,
NEBO ZEMŘI
Kilian Jornet
MLADÁ FRONTA
Váz., asi 260 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Přeložil Vít Klouček
52
naučná literatura
Kilian Jornet
Běhej, nebo zemři
Životní příběh famózního krosového
běžce a nejlepšího skialpinisty všech
dob, který ve dvaceti letech překonal
desítky rekordů, stal se trojnásobným
vítězem Světového poháru a zvítězil
v nejtěžších běžeckých závodech světa.
Ve 3 letech poprvé překonal horu vyšší
než 3000 m n.m., v pěti vylezl
na nejvyšší bod Pyrenejí a do 4000
metrů poprvé vyšlapal v šesti. Během
léta běhá Kilian ultra traily a jeho
výkony berou soupeřům dech. V zimě
vyráží na skialpinistické mise, které
potvrzují výjimečnost jeho talentu.
Jako mladíček se v disciplíně,
ve které se vrcholu dosahuje obvykle
až po třicítce, stal legendou.
Jde o příběh strhující vášně a závislosti
na běhu, výškách, radosti z pohybu
a touze překonávat mimořádné výzvy.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Největší propagátor běhu v Čechách i na
Moravě radí, jak běhat a žít lépe
Miloš Škorpil
Škorpilova škola
běhání
V roce 2014 oslaví nestor českého
běhání a zakladatel Běžecké školy
Miloš Škorpil šedesátku. Trenér
a specialista na dlouhé běhy se proto
rozhodl podělit se s námi o svou životní
vášeň – běh. Speciální kapitola je věnována ultraběhům, kterými se Miloš
Škorpil proslavil, nebo problematice
výživy, tréninku, relaxace či přípravě
na závody. V knize čtenář nalezne
stovky osvědčených rad, tipů a nápadů,
jak zapojit běh do života každého z nás,
ať už chceme zlepšit výkon, zhubnout
do plavek nebo se jen příjemně hýbat.
Součástí knihy jsou tréninkové plány
na 5 a 10 kilometrů, půlmaraton
i maraton.
M IL O Š
Š K O R P IL
Největší pr
opagátor
běhu
v Čechách
i na Morav
ě
radí, jak bě
hat
a žít lépe
Škorpilova
škola běhání
M L A D Á F R O N TA
Váz., asi 220 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
53
Silná žena, strhující příběh a neuvěřitelné
dobrodružství, které změní život
Lynne Coxová
Antarktická mí le
A N TA R K T I C K Á
MÍLE
LYNNE COXOVÁ
Silná že n a ,
strhující p říb ě h
a nuvěři t e l n é
dobrodr u ž st v í,
které zm ě n í ž iv ot
MLADÁ
FRONTA
Váz., asi 350 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
Přeložil Jiří Balek
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
54
naučná literatura
Lynne Coxová dokázala, co lékaři považují za nemožné. Přeplavala všechny
světové úžiny a velké jezerní plochy.
Už v 15 letech přeplavala kanál
La Manche ve světovém rekordu,
o dva roky později Magellanovu
úžinu… V prosinci 2002 uplavala jednu
míli v antarktickém ledovém oceánu.
Antarktická míle je životní příběh ženy,
jejímž snem bylo poddat se elementární
vášni a objevit v moři zrcadlo duše.
Fantastické líčení života ve vodě, stavů
bolesti i štěstí, které se člověku dostanou,
když překoná sám sebe. Spisovatel
Oliver Sacks tvrdí, že Lynne Coxová
píše o moři a plavání stejně krásně jako
Antoine Saint-Exupéry o létání.
Mimořádný zážitek nejen pro každého,
kdo si chce splnit své dětské sny.
Nejúspěšnější a nejlépe hodnocená tréninková
příručka pro začátečníka i profesionála
Joe Friel
Joe Friel
Tréninková bible
pro triatlonisty
Po mimořádném úspěchu s příručkou
Tréninková bible pro cyklisty
přicházíme s novinkou od téhož autora.
Tréninková bible pro triatlonisty je již
řadu let nejprodávanější a nejsouhrnnější knihou o triatlonu, tréninkových
metodách, správném stravování,
plánování tréninku, regeneraci,
přípravě na závody, rekonvalescenci,
intenzitě, zkrátka o všech problémech
a aspektech nejprogresivněji se rozvíjejícího sportovního odvětví na světě.
Kniha je určená všem aktivním
sportovcům, úplným začátečníkům,
kteří si chtějí triatlon zkusit, stejně
jako závodníkům, kteří chtějí podat
co nejlepší výkon. Je na čase postavit
se novým výzvám: zkusit triatlon!
BIB
TRÉNINKOVÁ
LE PRO
Y
TRIATLONIST
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ A NEJLÉPE HODNOCENÁ TRÉNINKOVÁ
P Ř Í R U Č K A P R O Z A Č ÁT E Č N Í K A I P R O F E S I O N Á L A
MLADÁ FRONTA
Brož., asi 400 stran
225 x 280 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Anna Kudrnová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
55
Od autorky bestselleru FIT PRO ŽIVOT
Marilyn Diamondová,
Donald „Rock“ Schnell
Mladý pro ž ivot
Jednoduchý plán, jak BEZ
DIE TY a BEZ DŘINY vypadat
a cítit se O 10 LE T ML ADŠÍ
Váz., asi 350 stran
140 x 210 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Přeložila Zdenka Tenklová
Marilyn Diamondová, autorka bestselleru Fit pro život, byla ve svých
50 letech štíhlá veganka s nadměrným
množstvím tělesného tuku, posedlá
spinningem. Dieta s nedostatkem bílkovin a nadměrné cvičení ji v 60 letech
přivedly do nepříjemného stavu
extrémního úbytku svalů. Dnes
je na stravě se steaky, vajíčky a smetanou v kávě, je jí 69 let, má mladé tělo,
které jí závidí i dvacítky, a ukazuje se
v bikinách na pláži. Nyní se Marilyn
Diamondová ve spolupráci s odborníkem na výživu proti stárnutí a cvičení
„Dr. Rockem“ vrací s tímto průlomovým
projektem bez diety a dřiny, aby se podělili o své osobní tajné objevy vedoucí
k celoživotní aktivitě a atraktivnímu
mládí.
V knize Mladý pro život odhalíte velmi
účinná tajemství boje proti stárnutí,
o jakých jste ještě neslyšeli.
56
naučná literatura
Jednoduchá efektivní příručka s praktickými
pravidly – mezinárodní bestseller
Jean-Michel Cohen
Pařížská dieta
DR. JEAN-MICHEL COHEN
Pařížská dieta je založena na tom,
že si jídlo musíme především vychutnat. V této knize naleznete 325
snadných rychlých receptů, užitečné
rady a praktické seznamy, které vám
pomohou dosáhnout správné váhy
a udržet si ji. Klíčem k úspěchu diety
je, že si sami můžete přizpůsobit
jídelníček a máte k dispozici rozmanité pokrmy, takže vás nic nenutí dietu
vzdát. Občas můžete maličko zhřešit
a dopřát si i čokoládu, těstoviny nebo
víno – pod podmínkou, že to napravíte
pomocí jednoduchého Plánu pro návrat k dietě. Se seznamem ekvivalentních potravin si budete moci upravit
recepty podle svého, abyste nikdy nemuseli jíst jídlo, které vám nechutná.
Díky přehledné nákupní strategii
Dr. Cohena a flexibilitě příznačné
pro tuto dietu budete moci bez potíží
pokračovat v hubnutí, dokud nedosáhnete svého váhového cíle, přičemž
můžete za tři měsíce zhubnout
až 13 kg. Dr. Cohen stanovil jasná pravidla pro začlenění diety do aktivního
životního stylu, včetně tipů jak správně zvolit jídlo při návštěvě restaurace.
Vypracoval tak účinný návod jak
zhubnout a přitom si naplno užívat
života.
PAŘÍŽSKÁ DIETA
PŘEDNÍ FRANCOUZSKÝ SPECIALISTA NA VÝŽIVU
Jak dosáhnout správné váhy
a udržet si ji
M L A D Á F RO N TA
Váz., 288 stran
150 x 230 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
naučná literatura
57
MLADÁ FRONTA
Opravdu dobře naložená kniha, aneb první
kuchařka nakládaných hermelínů je tady!
Iva Bartošová, Kateřina Suchá
VELK
SÝRO Á
VÁ
nakládačk
K AT
E
IVA ŘINA S
U
BAR
TOŠ CHÁ
OVÁ
Brož., asi 120 stran
170 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
58
naučná literatura
a
Velká sý rová
nakládačka
Pamatujete si, kdy jste poprvé ochutnali nakládaný hermelín? A zkusili jste ho
někdy sami naložit? Nakládaný hermelín
již patří k českým gastronomickým
fenoménům, které si ani žádný správný
turista nenechá ujít. Kapr na kmíně,
José v lázních, Akvaristův sen či Herr
Metalín – tyto a mnoho dalších originálních receptů na nejlahodnější,
nejvzhlednější, nejvtipnější i nejbizarnější nakládané hermelíny, jaké si lze
jen představit, vás čekají v této jedinečné
kuchařce. Nebudou chybět ani recepty
na jiné sýrové delikatesy. Recepty doplní například fotoreportáž z každoroční
soutěže o nejlepší nakládaný hermelín
či praktický pracovní postup, jak se má
hermelín správně nakládat. V dobrém
sýru najdeš sílu, zvláště pak v nakládaném hermelínu – a tak neváhejte
a pusťte se do nakládání!
Jednoduše, rychle, vtipně
Jana Vašáková
Od pondělí do pátku
Rychlé večeře do 30 minut
Hledáte inspiraci na jednoduché, rychlé
a přitom chutné večeře, které vám
zaberou maximálně 30 minut denně?
Pak vyzkoušejte 70 receptů, které
pro vás připravila šéfredaktorka
časopisu F.O.O.D. a maminka dvou
holčiček, Jana Vašáková. V kuchařce
naleznete oblíbené polévky, pokrmy
z masa a ryb, ale také tipy na vegetariánskou a studenou kuchyni. Děti se pak
mohou těšit na sladké pokrmy. Všechny
recepty jsou připravené ze sezónních
a na našem trhu běžně dostupných
surovin.
Váz., asi 176 stran
190 x 245 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
59
Změna může začít právě u vás
Dennis Bakke
Dennis Bakke
Ten, kdo rozhoduje
M l aaDá
D á ffro
r onta
n ta
Jak rozhodovacím
procesem postupně
odemknout potenciál všech
zaměstnanců ve firmě
TeN, kdo
rozhoduje
Jak rozhoDovacíM proceseM
postupně oDeMknout potenciál
všech zaMěstnanců ve firMě
Váz., 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
Přeložil Milan Lžička
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
Mll aaDá
M
D á fro
f r onntata
Dennis Bakke
TeN, kdo
rozhoduje
Jak rozhoDovacíM proceseM
postupně oDeMknout potenciál
všech zaMěstnanců ve firMě
V EDICI E15 JIŽ V YŠLO:
60
naučná literatura
Nic člověku neprozradí o určité organizaci víc než to, jak se v ní přijímají
rozhodnutí. Důvěřují šéfové členům
týmu? Mají možnost rozhodovat lidé
nejblíže centru dění? Mají členové týmu
skutečnou zodpovědnost a skutečný
vliv? Na všechny tyto otázky lze odpovědět jinou otázkou: Kdo má rozhodovací
pravomoc? A nic organizaci neovlivňuje
víc než rozhodnutí, která činí lidé v ní
pracující. Málokterý čelný manažer však
dokáže využít hodnoty, jež vzniká, když
se důležitá rozhodnutí svěří do rukou
podřízených. Místo toho se „týmovým
hráčům“ zdůrazňuje, aby dělali, co se jim
řekne. Kvůli tomu se z práce vytrácí radost a lidé přicházejí o možnost přispět
svou smysluplnou troškou do mlýna.
Tato kniha vychází z přesvědčení, že se
všichni dokážeme dobře rozhodovat.
Tento příběh proto není určen jen lidem,
kteří momentálně stojí v čele organizací. Je určen manažerům na jakékoliv
úrovni, kteří chtějí odemknout plný
potenciál lidí kolem sebe. Bez ohledu
na to, jakou úlohu ve své organizaci zastáváte, může změna začít právě u vás.
Návod na život, který uspokojí
Jana Tržilová
Tváře úspěchu
Tváře
úspěchu
Portréty zajímavých
českých žen
Kniha Tváře úspěchu je knihou příběhů
žen, které se ve svém životě našly.
Žen s notnou dávkou sebevědomí a odvahy jít za svým snem. Žen s ambicemi
dát věci do pohybu. Žen nekrčících
se v koutě a nečekajících v něm
na zázrak. Žen, kterým se podařilo
postavit ať již svou profesi či samotný
byznys na tom, co je opravdu baví. Žen,
které svým příběhem mohou být příkladem pro ty ostatní.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eva Vašková Čejková
Sonia Slavtcheva
Jana Žižková
Laura Janáčková
Eva Kárníková
Eva Štěpánková
Helena Leistner Kroftová
Pavla Gomba
Marie Poledníková
Linda Vavříková
Sylva Lauerová
Blanka Dvořáková
Helena Plívová
Portréty
zajímavých
českých žen
Jana Tržilová
M LA D Á F R O NTA
Váz., cca 200 stran
+ fotografie
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
PŘIPRAVUJEME JAKO E-BOOK:
Tváře
úspěchu
Portréty
zajímavých
českých žen
Jana Tržilová
M LA D Á F R O NTA
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
61
Nový pohled na jednu z nejdůležitějších
biblických postav
J. Albert Harrill
Pavel Apoštol
Jeho život a odkaz
v kontextu Ř ímské ř íše
Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Přeložil Ladislav Heryán
62
naučná literatura
Sokrates, Alexandr Veliký, Kleopatra,
Augustus – nikdo by nepopřel, že každé
z těchto jmen patří klíčové postavě klasického starověku. Dá se k nim však přiřadit i svatý Pavel? Na tuto otázku dává
odpověď kniha novozákonního vědce
J. Alberta Harrilla.
Nejedná se o další z mnoha tradičních biografií prototypu západního náboženského konvertity. Autor namísto toho zásadním způsobem přehodnocuje apoštolův
život a dokládá, že jeho vývoj od židovské ke křesťanské identitě představoval
postupný proces a nikoli „zlom“, jak se
obvykle udává. Nechybí ani vysloveně
kontroverzní momenty – zejména když
Harrill objasňuje, že Pavel nebyl popraven v Římě a že celý jeho kult se zde vyvinul uměle až ve 4. století. Objevné
je rovněž představení postupných pavlovských (dez)interpretací a jejich významné
působení v dějinách i současnosti křesťanského myšlení.
Klíč k pochopení současné Číny
Rowan Callick
Čas strany aneb kdo
a jak řídí Čínu
Mění se spolu s ekonomikou i režim
v Číně? To je klíčová otázka, která
zajímá celý svět. K jejímu zodpovězení
je nutné pochopit, jak dnes funguje
základní politická složka země – Komunistická strana Číny. Pomoci s tím
může kniha oceňovaného australského
žurnalisty, která poskytuje zasvěcený
pohled na poměry v centru moci i na
úrovni řadové stranické buňky. Že režim zůstává nadále tuhý, autor dokládá
množstvím absurdních zákazů postihujících umění, sdělovací prostředky
a nejnověji pochopitelně internet.
Při popisu čínského hospodářského
rozvoje Callick upozorňuje i na jeho
rub v podobě vzniku nového druhy bídy
a střetů mezi chudými a bohatými při
velkých developerských projektech.
V publikaci samozřejmě nechybí ani
pohled na odpor proti režimu, i když
pokud jde o naději na demokratický
zvrat, zůstává autor spíše skeptický.
Váz., asi 290 stran
130 x 200 mm
Cena 329 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Přeložil Pavel Vereš
naučná literatura
63
Objevná fotografická publikace o jedné
z nejkontroverznějších kapitol Českého
květnového povstání
Pavel Žáček
Prahou pod pancířem
V lasovců
Váz., asi 216 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
64
naučná literatura
Již čtvrtý svazek úspěšné ediční řady
České květnové povstání ve fotografii
se věnuje jednomu z nejrozporuplnějších
témat závěrečného období druhé světové války – bojovému nasazení Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů
Ruska zformovaných nacistickým
vrchním velením na podzim 1944.
Kniha známého historika Pavla Žáčka
za pomoci několika set převážně dosud
nepublikovaných dobových fotografií
mapuje osudy Vlasovců (jak byli
příslušníci těchto jednotek nazýváni
podle svého velitele generálporučíka
Andreje Andrejeviče Vlasova) na území
Protektorátu Čechy a Morava v květnu
1945. Autor se soustřeďuje především
na významné zapojení početných vlasovských obrněných sil a těžkých zbraní na straně povstalců do bojů o Prahu.
V závěru objevné publikace přinášející
mnoho dosud neznámých faktů nechybí
připomínka tragických osudů těchto
vojáků po skončení války.
První česky vydaná historie legendárních
německých „šturmgevérů“
Guus de Vries, Bas J. Martens
Mladá fronta
Německé útočné
pušky MKb 42,
MP 43, MP 44
a Sturmgewehr 44
NĚMECKÉ
ÚTOČNÉ
PUŠKY
MKb 42
MP 43
MP 44
STUrMgewehr 44
Edice PROPAGANDA / SVAZEK 3
GUUS DE VRIES
BAS J. MARTENS
edice PROPAGANDA / SVAZEK 3
Publikace Německé útočné pušky
je dalším svazkem úspěšné ediční řady
Propaganda. Každý díl této edice přináší jedinečný komentovaný výběr
německých propagandistických fotografií z druhé světové války, z nichž
většina nebyla ještě nikdy zveřejněna.
Předmětem zájmu dvojice nizozemských historiků se tentokrát staly
německé útočné pušky od prvních
prototypů přes sériově vyráběné typy
po legendární Sturmgewehr 44, který
určil další směřování poválečného
vývoje pěchotních zbraní. Publikace
přináší unikátní fotografie a podrobné
informace o modelech MKb 42 (W)
a MKb 42 (H), MP 43/1, MP 43, MP 44,
StG 45, MP 45, jediných dvou známých
exemplářů pušek Sturmgewehr firmy
Großfuß/Horn či velmi vzácného exempláře Deckungszielgerät. Jádro knihy
jako obvykle tvoří stylizované i autentické snímky z výcviku a bojového
nasazení.
Váz., 152 stran
220 x 220 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie c
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
65
66
literatura pro dě ti a mládež
literatura
pro děti
a mládež
literatura pro dě t i a mládež
67
Příběh pro dívky s poučením od mistra etikety
Ladislav Špaček
Tereza
Etiketa pro dívky
Tereza je obyčejná šestnáctiletá holka, která se seznámí na facebooku
s klukem o něco starším, a společně
prožívají všechny situace, do kterých se
dostávají mladí lidé jejich věku. Společně řeší svůj vztah, rozchody a návraty,
ale i chování k rodičům, ke kamarádům,
učí se základům chování v restauraci,
v tramvaji, v hotelu, na cestě letadlem,
na diskotéce, ale i na svatbě a na společné dovolené na jachtě. Oba projdou
všemi nástrahami života a společně
se s nimi vyrovnávají. Knížka učí mladé
dívky ve věku mezi čtrnácti a osmnácti
lety řešit jejich životní problémy a vyrovnávat se s nimi. Poutavý příběh
o první lásce je v podtextu stále provázen pravidly etikety přizpůsobenými
životu a mentalitě teenagerů. Všechny
potíže bude řešit hlavní hrdinka přes
facebook, resp. prostřednictvím chatu,
její hlavní rádkyní je „chatařka“ Lada,
ovšem v diskusích zaznívají i jiné hlasy
– záleží na Tereze, na čí radu dá.
Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Ilustrovala Martina Pavlová
Pro děti od 12 let
literatura pro dě t i a mládež
69
Bruno vyráží poprvé na výlet do města.
A nudit se s ním rozhodně nebudete!
Alex T. Smith
Bruno ve městě
Brož., asi 100 stran
130 x 180 mm
Cena cca 179 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Jana Hejná
Pro děti od 6 let
70
literatura pro dě ti a mládež
Bruno není žádný obyčejný pejsek
– má totiž docela neobyčejný život!
Když jeho páníčci odejdou do práce,
Bruno začne toužit po dobrodružství.
A dnes se se svým nejlepším kamarádem panem Žmolkofuskou úplně
poprvé vypraví do města. Posedí
v kavárně, zajdou na nákupy a nakonec se podívají i do galerie. Zkrátka
a dobře úplně normální den na výletě. Tedy až do chvíle, než Bruno
náhodou překazí loupež a stane
se místním hrdinou!
Vtipně ilustrovaný a hravý příběh
vhodný pro nejmenší čtenáře
i k předčítání.
Danda ještě nevečeřela! Někdo bude muset
toho zvláštního domácího mazlíčka nakrmit!
Ivona Březinová
Danda má hlad
Sedmiletý Otík by si moc přál nějakého
domácího mazlíčka, ale rodiče o tom
nechtějí ani slyšet. Až prateta Vilemína
mu k narozeninám přinese masožravou
kytku jménem Danda. Otík se o ni začne starat jako o zvířátko, kytka roste
a začíná být stále žravější a vybíravější.
Z toho pak plynou všelijaké patálie.
Situace začíná být nesnesitelná, a tak
se kytka stěhuje do školy, kde se o ni
začne starat školník a Danda prokáže
i mnohé služby.
Knížka uznávané a úspěšné české
autorky je přímo šitá na míru začínajícím čtenářům, protože obsahuje jednoduché, krátké věty jako ze slabikáře,
které nicméně nijak neubírají příběhu
na čtivosti a vtipnosti.
Váz., asi 80 stran
165 x 210 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Ilustrovala Aneta Holasová
Pro děti od 6 let
literatura pro dě t i a mládež
71
Krásné příběhy ve formě malovaného čtení,
vhodného pro začínající čtenáře i pro předčítání
Andrea Popprová
Malované příběhy
Kdo z dětí, které začínají číst,
by neměl rád malované čtení! Je to
velká zábava místo obrázků doplňovat do vět správná slova. O to víc,
když jsou obrázky krásné. Andrea
Popprová takové zábavné a krásné
obrázkové příběhy napsala a namalovala, a nyní se s nimi může každý
začínající čtenář pobavit v této knížce.
Jsou tu vyprávění pohádková
i z běžného života, o zvířátkách
i o lidech, veselá i dobrodružná,
zkrátka pro každého něco.
Váz., 64 stran
190 x 255 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
72
literatura pro dě ti a mládež
Pro děti od 5 let
O Lišákovi, který se pro svou vášeň ke knihám
dostal až do vězení!
Franziska Biermannová
Pan Lišák
má knihy rád!
Malý pan Lišák má moc rád knihy.
Co to znamená, že je má rád? Má je rád
opravdu a natolik, že pokaždé, když
nějakou dočte do konce, tak ji se špetkou soli a trochou pepře spořádá. Svou
zálibou v knihách tedy nejen naplňuje
touhu po vzdělání, nýbrž i zahání hlad.
A ten má stále obrovitý. Nezastaví se
ani před knihami z městské knihovny.
Jednoho dne však vezme útokem knihkupectví, a pak už ho nečeká nic jiného
než cesta do vězení…
Úžasně vtipný příběh pro všechny
milovníky knih bez rozdílu věku!
Váz., 64 stran
165 x 240 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
Přeložila Hana Linhartová
Pro děti od 7 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
literatura pro dě t i a mládež
73
Jaké by bylo mít mámu se superschopnostmi?
Malý Kubík už to ví!
Lucie Sunková
Supermáma
Váz., 112 stran
165 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Pro děti od 4 let
74
literatura pro dě ti a mládež
Jak by bylo krásné mít „Supermámu“,
která za nás vyřeší všechny starosti!
Malému Kubíkovi, který nastupuje
do školky, se tohle přání vyplní.
V obchodu se starožitnostmi si totiž
jeho maminka koupí starou kabelku,
která ji dokáže proměnit v superhrdinku, kdykoli se Kubík ocitne v úzkých.
A ve školce často nastanou chvíle,
kdy malý chlapec pomoci své maminky využije. Půvabný příběh v krátkých
kapitolách vypráví jednoduchým,
ale přitom nikoli banálním jazykem
o běžných situacích, které mohou
nastat ve školce, o síle kamarádství,
vzájemné pomoci a rodičovské lásky.
Podaří se Ele zlomit kletbu nad princeznou Aurelií,
která upadla do stoletého spánku?
Darcey Bussellová
Malá baletka
E la a dobrá v í la
V baletní škole je nová holka, Rosa,
která se Ele zdá namyšlená. Než se
stačí rozhodnout, jestli s ní bude kamarádit, nebo ne, kouzelné střevíčky
ji odnesou do Země kouzel. Na Elu
čeká těžký úkol – pomoci Šeříkové víle
zlomit kletbu nad princeznou Aurelií,
která upadla do spánku spolu s celým
královským palácem. Jejich úkolem
bude nejprve osvobodit Myšího krále,
kterého zajala Zlá víla na jeho vlastním
hradě, a s jeho pomocí pak najít prince,
který svým polibkem Aurelii i celý
palác znovu probudí k životu.
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 169 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Eva Brožová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
75
Húú! Co se to schovává pod postelí? Bubáci!
A Klárka se jich musí přestat bát…
Petra Nag yová Džerengová
K lára a bubáci
Váz., 112 stran
165 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Martina Bekešová
Ilustrovala Katarína Gasko
Pro děti od 6 let
76
literatura pro dě ti a mládež
Kláře ještě nebylo šest, ale po prázdninách půjde do školy. To ovšem není
jediná velká změna, která ji čeká. Její
nevlastní mamince se totiž má narodit
miminko (Klářina vlastní maminka
s tatínkem nežije a léta pomáhá nemocným dětem v Africe). Klára se na
sourozence těší, má to ovšem jeden háček. Jmenuje se bubáci – bubáci, které
Klára vidí pod postelí, sotva zavře oči,
a tak kvůli nim nemůže spát sama, ale
s rodiči. Jenomže až se narodí miminko,
nebudou moct spát v rodičovské ložnici
všichni.
Jak se zbavit strachu? Jak ty nešťastné
bubáky zahnat? To je prázdninový úkol
pro Kláru a jejího dědečka.
Jsou naprosto rozdílné, a přece ty úplně
nejlepší kamarádky!
Annie Barrowsová
Kája a Oliva
Jedna skáče do louží, leze po stromech
a ráda křičí na celý svět, druhá tráví
celé dny s knížkou na schodech, nosí
šaty a třpytivé čelenky… Hned jak se
Oliva s Kájou uviděly, bylo jim jasné,
že kamarádit se nebudou. Ale když
si jednoho dne Oliva vystřelí ze své
sestry a musí se urychleně schovat,
přijde jí Kája na pomoc s hůlkou,
barvou na obličej a kyblíkem červů.
Skončí to průšvihem? Možná. Bude
to zábava? Jasně! Seznamte se s Kájou
a Olivou, dvěma nejlepšími kamarádkami,
které nikdy neměly v plánu se mít rády.
Váz., asi 120 stran
140 x 190 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie b
Přeložila Petra Potůčková
Ilustrovala Sophie Blackallová
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
77
Už jste někdy měli salámovou chřipku?
Příběhy plné legrace a bláznivých dobrodružství!
Michael Roher
Babička, kuře
a Drnditonda
Váz., asi 100 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Pro děti od 8 let
78
literatura pro dě ti a mládež
S kuřetem je život hned veselejší.
Nevěříte? Zeptejte se Drnditondy!
Tenhle stydlivý popleta má totiž kuře
rovnou za nejlepšího kamaráda. A tak
by vám mohl vyprávět o tom, jak jeho
opeřený parťák sype z rukávu jednu
bláznivinu za druhou a kolik dobrodružství už spolu díky tomu zažili. Učí
se čarovat, sledují Yuttiho, největšího
lenocha na světě, léčí se ze salámové
chřipky a vůbec dělají všechno, co je
zrovna napadne. A když se k nim přidá
ještě tak trochu potrhlá kamarádka
Mája, je o zábavu postaráno. Jestli se
chcete přidat, stačí se začíst.
V tom musí být zase nějaká kouzla! Podaří
se Emily přijít další záhadě na kloub?
Sally Gardnerová
Tři vy pečení sledi
Emily nedávno zdědila podivný domek
na nožičkách a s ním i poněkud
nezvyklou detektivní kancelář.
Už několik měsíců vyhlíží netrpělivě
zákazníky, když tu jeden ctihodný džentlmen záhadně spadne z nebe vprostřed
parku, úspěšný krejčí přijde ze dne
na den úplně o vše a jistý svatební dort
je rozmetán na kusy. Mají snad tyto tři
události něco společného? Kdo krade
lidem jejich štěstí? Detektiv Cardwell
má podezření, že je to případ jako stvořený pro Emily, kocoura Šídla a jejich
vílí přátele. Zdá se, že detektivní kancelář Křídla & spol. právě dostala šanci
objasnit první zločin. Přeložil Vratislav Kadlec
Ilustroval David Roberts
Váz., asi 180 stran
130 x 200 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie b
Pro děti od 8 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
literatura pro dě t i a mládež
79
„Pravda, žloutek se používá v kosmetice, ale připadám
si trochu slepeně. To dělá ta mouka. Už se těším, až to ze
mě sundají.“
Jenomže.
Celého upatlaného ho šoupli do strouhanky. Skoro se
nemohl ani pohnout, ten trojobal pěkně stahoval.
„No co
byl jako pe
A pak
ten pán a
„Á, už
Položil
ho kopečk
A prý:
„Teď se nelekněte, půjdete na chvíli do horké olejové
lázně. Ničeho se nebojte, bude to chvilka po jedné a po
druhé straně. A musíme vás hlídat, abyste se nám nespá-
lil,“ šprýmovně mu pohrozil prstíkem pán s bílou zástěrou.
A už se smažil. Horko bylo, co vám mám povídat.
připadám
m, až to ze
. Skoro se
l.
ké olejové
edné a po
ám nespá-
u zástěrou.
vídat.
„No co, na Floridě prý slunce zase hodně peče. To bych
byl jako pečená krkovička, ha ha ha,“ uchechtl se náš frajer.
A pak ho otočili a smažil se po druhé straně. Přišel zase
ten pán a povídá:
„Á, už jste krásně dozlatova, už musíte ven.“
Položili ho na bílý talíř, a aby prý se nenachladl, obložili
ho kopečkem žlutých, máslem vonících horkých brambor.
Vtipné moderní pohádky s originálním nápadem
Stanislava Reschová
O vlkovi
se sklerózou
a jiné pohádky
Holčička, která místo tatínka řídí
kosmickou raketu; dívka jménem Paříž,
která si nakonec vezme vodníka; popletený strážník, který si říká Kolumbus
Rex a nevyřeší případ krádeže šperků;
žížala, která jde do školy místo Dorotky; vlk, který trpí sklerózou a zapomněl, že má sežrat Karkulku…
Takové a ještě jiné na hlavu postavené
pohádky najdete v této knížce – je jako
stvořená pro všechny dospělé i děti,
co se při čtení chtějí pobavit a rádi
se od srdce zasmějí.
Váz., 128 stran
165 x 210 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Ilustrovala Barka Zichová
Pro děti od 5 let
literatura pro dě t i a mládež
81
Podaří se Márince zachránit záhadně ztracené
kočky? Napínavé dobrodružství pro všechny
milovníky zvířat
Tatjana Geßlerová
Zvířecí nemocnice
Hledá se koťátko
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 7 let
82
literatura pro dě ti a mládež
Márinka touží stát se zvěrolékařkou
a svému snu je zase o krok blíž. Stará
se o strakaté králíky i ochočená srnčata.
Pomáhá tatínkovi ve veterinární ordinaci vyléčit bígla s úpalem. Ve volném
čase skotačí se svým psem Stracciatellou a užívá si koupání v rybníce. Další
dobrodružství na sebe ale nenechá
dlouho čekat. Bude muset najít kočičku!
A ne jednu. V okolí se totiž ztrácí tolik
koček, až to Márince a jejím kamarádům začne být podezřelé. Co za tím asi
vězí? Že by v tom měl prsty tajemný
cizinec ze sousedního statku? Márinka
se i s kamarády pouští do nebezpečného pátrání.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Rodiče se rozvedli a do toho je tu první
láska! Jak to všechno Lena ustojí?
Francine Oomenová
Tajemství Leny
Notýskové
Lena chodí do šesté třídy a jejím nejlepším kamarádem je notýsek, do kterého
si zapisuje své nejrůznější nápady
a seznamy. S humorem a nadsázkou
si tak rovná myšlenky, a kdykoliv
si s něčím neví rady, její notýsek
jí pomáhá při rozhodování. A to není
vždy tak jednoduché, protože Lenu
čeká mnoho změn. Rodiče se rozvedli
a Lena se nyní seznamuje s jejich novými partnery a rodinami. A jak přemluvit
rodiče, aby mohla mít doma psa? Jak
přežít první zamilovanost? Jak si Lena
poradí se všemi změnami, které ji čekají? Nic nejde bez chyb, ale s humorem
skoro vše…
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Přeložila Jana Broekman-Minářová
Pro děti od 10 let
literatura pro dě t i a mládež
83
Blogtastický román pro všechny holky,
co mají rády Mimoňku a jí podobné
Rose Cooperová
Drby z dívčích
záchodků
Váz., 208 stran
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Veronika Volhejnová
Pro dívky od 9 let
84
literatura pro dě ti a mládež
Sofia Beckerová není zrovna nejoblíbenější holka na Middlebrookské střední,
a dost ji to trápí. Proto má také spadeno
na Miu St. Claire, která představuje
pravý opak – bohatá, oblíbená dívka,
obklopená kamarádkami. A samozřejmě má Sofia i svou tajnou lásku
– spolužáka Andrewa, který jí něžně
přezdívá Blívie… Všechny své postřehy
a poznámky si Sofia zapisuje do tzv.
předblogovacího zápisníčku a doplňuje
spoustou vtipných ilustrací. Vede
rovněž školní blog, kde informuje
hlavně a zejména o nejnovějších
drbech, zaslechnutých na záchodě.
Malý Mikuláš pro 21. století!
Claudine Desmarteauová
Gustíkovy patálie
Autorka této humorné knížky otevřeně
vzdává hold kultovní sérii o malém
Mikulášovi i jejím tvůrcům. Navazuje
na tradici, aniž by se však snažila ji
okopírovat. Vzniká tak originální,
novodobý „mikulášovský“ hrdina, desetiletý Gustík, který stejně jako jeho
předchůdce vtipně a trefně komentuje
soudobým jazykem postavy i dění kolem sebe. Do hry samozřejmě vstupují
vymoženosti i nešvary moderní doby.
Gustík se proto neustále diví svým
pubertálním sourozencům, kteří nosí
úzké kalhoty, poslouchají Nirvánu
a sbírají špatné známky a s nimiž se neustále pere o místo u počítače, glosuje
ale také věci, jako je globální oteplování,
přechod z franků na eura či oslabení
kupní síly, a klade si všemožné otázky,
například proč bezdomovci bydlí
na ulici a jak mohl jeho dědeček přežít
bez počítače. To vše samozřejmě s velkou
dávkou vtipu.
Váz., 152 stran
145 x 210 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie b
Přeložili Erik a Anna Lukavští
Pro děti od 9 let
literatura pro dě t i a mládež
85
Nikki novinářkou! Podaří se jí překazit další
MacKenziiny zákeřné plány?
Rachel Renée Russellová
Deník mimoňky 5
Příběhy nerozumný poradkyně
Váz., asi 360 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA
Nikki je už zase v průšvihu. Její zlomyslná rivalka MacKenzie totiž vyhrožuje,
že ve školních novinách vyzradí tajemství, které by mohlo totálně zničit život
nejen jí a jejím nejlepším kámoškám,
ale dokonce i Brandonovi! Ale Nikki
to tak rozhodně nenechá. Aby mohla
na MacKenzie dohlídnout, vrhne se na
novinařinu i ona a shodou bláznivých
okolností skončí jako poradkyně skrytá
pod přezdívkou Slečna Všeználková.
Jenže její poradna slaví nečekané
úspěchy a ona je najednou úplně
zavalená prací. Zvládne v jednom kuse
odepisovat na stovky dotazů a současně uchránit svou partu před MacKenziinými špinavými triky?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložila Jana Hejná
Pro dívky od 9 let
86
literatura pro dě ti a mládež
Přírodní katastrofa zvaná Elvis přichází
na scénu!
Bono Bidari
Já, Elvis
Elvis Riboldi je kluk, který by ani
mouše neublížil. Proto také v této knize
žádná moucha k úrazu nepřijde, bohužel ostatní takové štěstí nemají. Kam
Elvis přijde, tam způsobí rozruch, nic
před ním není v bezpečí. Je schopný
zapálit dům, zničit najednou přes sto
aut a motorek, rozbíjet okna, jíst tužky,
vymazat školní operační systém, rozbíjet jak vajíčka, tak luxusní hodinky
a spoustu dalších maličkostí, speciálně
brýle svého přítele Borise nebo třeba
svůj narozeninový dort.
Zní jako malé převtělení ďábla, že?
Ne všechno je, jak se zdá, a i Elvis má
ke svému chování rozumné vysvětlení.
Objevte ho ve vtipné knize pro děti
i pro dospělé.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Přeložila Anežka Charvátová
Pro dívky od 9 let
literatura pro dě t i a mládež
87
Lakrimavory chrání obyvatele před ohnivým
deštěm. Co by se stalo, kdyby je chránit přestaly?
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ a planeta
Lakrimavor
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Veronika Sysalová
Pro děti od 7 let
88
literatura pro dě ti a mládež
Na další planetě, kterou Malý princ
s Liškou navštíví, jsou obyvatelé
sužování ohnivým deštěm. Naštěstí
mají velké rostliny zvané lakrimavory, které je svými širokými listy před
ohněm chrání. Lakrimavory jsou živené
z lidských emocí – obyvatelé planety
poslouchají tklivé příběhy, jež je dojímají k slzám, a prostřednictvím svých
citů uzavřených do tzv. citobul poskytují lakrimavorám potravu. Jenomže
od jisté doby jsou tyto rostliny v nebezpečí. Může za to prodejce lakrinektaru
Korp, nebo zase Zlý had? A co udělá
Malý princ s Liškou?
Na planetě, které
vládne komedie, mají lidé
zakázáno se smát. Jak to
jen dopadne?
Obyvatelům
Gargandovy planety
hrozí, že přijdou o své
domovy!
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ a planeta Malý princ
Velkého šaška
a Gargandova planeta
Na této planetě Malého prince a Lišku přivítají herci komedie dell´arte.
Šašci, pieroti, harlekýni… Jde o zemi,
která je cele zasvěcena divadlu a
hlavně komedii. Jenomže nikdo se tu
nesměje… Malý princ s Liškou zjistí,
že panovník zakázal smích. Ukáže se,
že tak učinil na popud svého hlavního rádce, a ten je zase pod neblahým
vlivem… koho jiného, než Zlého
hada. Bez smíchu se zdejší obyvatelé
plouží po ulicích jako těla bez duše
a jejich život ztrácí pomalu, ale jistě
smysl. Podaří se našim dvěma hrdinům vytrhnout tuto planetu z letargie?
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Na této zajímavé planetě jednou
za 122 dní rozdává Gargand dětem
i dospělým zvláštní semínka. Vyrostou z nich stromy, které plodí dárky
pro děti, ale také zajišťují přežití
vesnice, protože díky jejich kořenům
se obydlí vesničanů drží na zemi. Bez
nich by všechny domy vzlétly
do vzduchu. Všechno by běželo podle
plánu, kdyby dva dny před rozdělováním semínek nezmizela alchymistka Lyl, která semínka vyrábí. I této
planetě hrozí záhuba a Malý princ
s Liškou se pořádně zapotí, než zase
všechno dají do pořádku.
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie B
Nejen Garfield v komiksu, ale vy s Garfieldem
v akci! Již podruhé!
Eva Bavorová
Luštění
s Garfieldem 2
Populární kocour Garfield je tu s nášupem skvělé zábavy! Připravte se na
pořádné špeky! Přináší vám opět ty
nejlepší stripy, hádanky, křížovky,
spojovačky, sudoku a další kvízy.
Nebuďte líní jako Garfield a lámejte
si hlavu! Pomohou vám i Garfieldovi
blízcí - Jon, Oddie nebo Nermal.
Brož., 56 stran
190 x 255 mm
Cena cca 159 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Pro děti od 7 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
90
literatura pro dě ti a mládež
Jednoduché procvičování angličtiny
s tygříkem Sunnym
Eva Bavorová
Sunny speaks
Eng lish 2
Tygřík Sunny a jeho kamarádi přinášejí dětem spoustu zábavných úkolů na
procvičení angličtiny. Děti (ale třeba
i mnozí dospělí) se prostřednictvím
obrázkového slovníčku, vtipů, komiksů
a her naučí základní anglická slovíčka
a jednoduché věty. Na každé stránce
najdou překlad a přepis výslovnosti.
Kromě toho si budou moci z kartonových příloh vystřihnout stolní hry,
při nichž si svoje znalosti ještě utuží.
Knížka je určená pro práci ve škole
i k domácímu procvičování.
Čtenáři se s tygříkem Sunnym mohou
setkat také v časopise Sluníčko.
˚
Dum
Ilustrovala Zdeňka Študlarová
House
ceiling
[si:liŋ]
s
[ s ta i r
s c te z s
ho ]
dy
chimney
[čimni]
komín
strop let
Pro děti od 7
roof
[ru:f]
střecha
door
[do:]
dveře
garden
[ga:dn
zahrad ]
a
hous
[haus e
]
dům
Brož., 56 stran
+ kartonová příloha
210 x 250 mm
Cena 169 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
balcony
]
[bælk ni
balkon
bathroom
[ba:ðru:m]
koupelna
bedroom
[bedru:m]
ložnice
children´s room
[čildr ns ru:m]
dětský pokoj
garage
[gæra:ž]
garáž
window
[wind u]
okno
floor [flo:]
podlaha
toilet
[toil t]
záchod
living room
[liviŋ ru:m]
obývací pokoj
wall
[wo:l]
zeď
kitchen
[kič n]
kuchyně
garden
literatura pro dě t i a mládež
48
49
91
Kdo má dvě šikovné ruce a nebojí se je použít,
ten musí mít Kutikulína!
Andrea Popprová
Kutikulín
Kroužková, 48 stran
210 x 240 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Pro děti od 6 let
92
literatura pro dě ti a mládež
Oblíbená autorka a ilustrátorka Andrea
Popprová přichází opět s novým nápadem – originálně pojatou knihou návodů na vyrábění všeho možného, zkrátka
na správné kutění. Návody rozdělila
do čtyř „kapes“ neboli tematických
okruhů. Je tu kapsa Pokojíčková na
různé zdobení dětského pokoje, kapsa
Kamarádská s dárky pro kamarády
a aktivitami, které se s nimi dají dělat,
kapsa Stonací, aby se mohli zabavit
i ti, kdo právě leží v postýlce, a kapsa
Zvířátková s návody, jak udělat dobře
domácím mazlíčkům.
Spousta zábavy pro všechny malé šikulky!
Jane Bullová
Zvířátka levou zadní
V této knize najdete řadu srozumitelných a přehledných návodů na výrobu
nejrůznějších roztomilých zvířátek.
S pomocí běžně dostupných materiálů
a potřeb si vytvoříte například filcová
zvířátka, pletené kočičky, opičky z ponožek a jiná zvířátka zase ze zbylých
rukavic. Podrobné návody jsou doplněné výstižnými fotografiemi jednotlivých
kroků. Součástí knihy jsou i střihy
výrobků a základní přehled používaných stehů a vzorů. Stačí jen trocha
trpělivosti, zručnosti a malá pomoc
rodičů a váš domácí zvěřinec se začne
rychle rozšiřovat.
Pro děti od 6 let
Váz., 79 stran
220 x 280 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
37
Přišij uši a paže
k tělu.
Velké a malé
opice
eˇní
Tyhle opice jsou z velkých
a malých ponožek.
Z malých ponožek rozhodně
vytvoříš roztomilejší
a hezčí hračky.
Zašij
otvory
v uších.
Přeložila Jana Kordíková
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
Otvor
v těle zašij
obnitkovacím
stehem.
Převrať části
těla na lícovou
stranu, pak je
vyplň.
Výroba cˇumáku
Výroba ocˇí, úsmeˇvu a ocasu
Našij spodní
část čumáku.
Našij knoflíky
na místo očí.
Vyplň čumák
a přišij
i zbytek.
Vyšívací bavlnkou
vyšij zadním stehem
(viz str. 66) úsměv.
Našij ocas
na spodní
část zad.
literatura pro dě t i a mládež
93
Ideální pomocník pro všechny třeťáky a jejich
rodiče! Vhodné i pro školy!
Kateřina Petrošová
Procvičujeme
3. třídu
Váz., asi 80 stran
145 x 210 mm
Cena cca 99 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Pro děti od 9 let
94
literatura pro dě ti a mládež
Zkušená autorka, která se zabývá
psaním podobných publikací již řadu
let, připravila tentokrát ucelenou knihu
procvičování obsahující učivo probírané ve třech základních předmětech:
českém jazyce, matematice a prvouce.
Výjimečnost jejího přístupu je v tom,
že se snaží, aby cvičení děti bavila.
Proto jsou předkládána zábavnou
formou velmi často propojenou
s obrázky.
Ilustrovala Olga Ptáčková
Praktická příručka pro všechny, kdo chtějí
cvičit jógu s dětmi
Paramhans
svámí Mahéšvaránanda
Jóga pro děti
a mládež
Kniha je určena jak pro rodiče a vedoucí kurzů, tak pro děti a mládež. Obsahuje
cvičení určená pro všechny věkové
skupiny – od batolat až po teenagery.
V knize naleznete kromě cvičení pro
zdravé děti a mládež také cvičení pro
handicapované s řadou doplňujících
rehabilitačních cvičení. Jógová cvičení
jsou výborná jako prevence pro správné držení těla i zdravý vývoj a růst dítěte. Vedle fyzických a dechových cvičení
nás jóga učí také relaxaci, koncentraci,
sebeovládání a zklidňuje naši mysl.
Cvičení navozuje tělesné i duševní
uvolnění, prohlubuje a posiluje vnitřní
pohodu, snižuje napětí a stres, posiluje
sebedůvěru a sebevědomí. Kniha nabízí
detailní popisy všech cviků, pro nejmenší děti doplňují jednotlivá cvičení
také krátké pohádky. Vše za doprovodu
velkého množství barevných fotografií.
Váz., asi 300 stran
170 x 240 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
Pro děti od 4 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
literatura pro dě t i a mládež
95
Třetí jedinečná a nepostradatelná knížka Evy
Chupíkové! Poznávejte památky úplně jinak!
Eva Chupíková
Moje hrady a zámky
Kroužková vazba, 72 stran
210 x 240 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Po velmi úspěšných interaktivních
knihách Můj prázdninový deník a Moje
rodinné album tentokrát nabízí autorka
rodičům a dětem, aby si udělali výlet
na čtyři významné historické památky
České republiky – hrad Karlštejn,
město a zámek Telč, hospital Kuks
a klášter v Kladrubech. V knize, která
má formu deníku, čekají na děti základní informace, ale hlavně velké množství
neotřelých úkolů, které jim pomohou
vytvářet si kladný vztah k jednotlivým
památkám, ale i k historii jako takové.
Po vyplnění, vystříhání, nalepení
a vybarvení jim zůstane krásná
památka na zajímavé výlety.
Pro děti od 7 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
96
literatura pro dě ti a mládež
Nakupujte pohodlně
na e–shopu Mladé fronty
literatura pro dě t i a mládež
97
Mladá fronta je jedním z největších českých
vydavatelství působících v oblastech vydávání
časopiseckých, zpravodajských, odborných,
digitálních, klientských a knižních titulů.
•
•
•
•
•
Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme
kolem 200 knižních titulů, od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů
vydavatelského domu.
Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy
i knihy vytvořené přímo pro Apple iPad.
V současné době vydáváme 81 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15,
E15 weekly a ekonomický týdeník EURO.
Společnost MF TV s. r. o., dceřiná společnost vydavatelství Mladá fronta a. s.,
buduje své aktivity v televizním byznysu a od roku 2013 provozuje vysílání
televize Metropol TV.
Vydavatelství
Mladá fronta a. s.
SPOLEČENSKÉ TITULY
• tituly pro ženy
• tituly pro muže
• tituly pro děti
• tituly v PDF
• tituly pro iPad
ZPRAVODAJSKÉ A ODBORNÉ TITULY
• ekonomický deník Mladá fronta E15
• ekonomický týdeník E15 weekly
• ekonomický týdeník EURO
• ZEN
• ekonomické tituly
• zdravotnické tituly
ON-LINE TITULY
• ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz,
Maminka.cz, Fitweb.cz)
• mužské weby
(Živě.cz, MobilMania.cz, Autorevue.cz)
• zpravodajský web E15.cz
• cestovatelský portál Orbion.cz
a jiné zajímavé weby
KNIHY
Mladá fronta má dobré renomé ve všech
oblastech knižní produkce, především
v próze, dětské i naučné literatuře.
Kvalitní knižní tituly najdete v zajímavých
mimoedičních projektech a také
v tradičních knižních edicích:
• Moderní světová próza
• Maminka
• Už umím číst
• Sluníčko
• Kolumbus
• Tajný archiv (a další)
Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na www.mf.cz a www.kniha.cz
METROPOL TV
• Pražský expres
• Supermáma
• City Look
• Mr. & Mrs. FOOD
• Metropolitánek
kontakty
Ředitel
Ing. Tomáš Černý
Tel.: 225 347 324
[email protected]
Obchodní manažerka
Petra Řičánková
Tel.: 225 347 261
GSM: 724 561 758
[email protected]
Asistentka divize Knihy
Jana Urešová
Tel.: 225 347 304
[email protected]
Obchodní referentka
Mgr. Jitka Slunečková
Tel.: 225 347 313
[email protected]
Manager smluvní agendy
Mgr. Nikol Koubová
Tel.: 225 347 322
[email protected]
Product Specialist – kniha.cz
Petr Roneš
Tel.: 225 347 312
GSM: 725 309 877
[email protected]
VEDENÍ DIVIZE KNIHY
Programový ředitel
Mgr. Antonín Kočí
Tel.: 225 347 305
GSM: 724 774 035
[email protected]
Obchodní ředitel
Bc. Lukáš Gilánik
Tel.: 225 347 314
GSM: 602 628 980
[email protected]
KNIHY – OBCHOD
Obchodní manažerka
Jana Řádková
Tel.: 225 347 323
GSM: 725 023 723
[email protected]
KNIHY – MARKETING A PR
Vedoucí marketingu a PR
Mgr. Magdaléna Potměšilová
Tel.: 225 347 302
GSM: 724 721 336
[email protected]
Marketing a PR Specialist
Ondřej Vohnický
Tel.: 225 347 301
GSM: 724 561 814
[email protected]
KNIHY – REDAKCE
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Tomáš Dimter
Tel.: 225 347 307
[email protected]
Product Manager – naučné publikace
Mgr. David Pazdera
Tel.: 225 347 309
[email protected]
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Romana Jarolínová
Tel.: 225 347 310
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Lucie Šavlíková
Tel.: 225 347 311
[email protected]
Product Manager – naučné publikace
Mgr. Ivana Mergerová
Tel.: 225 347 308
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Zuzana Noviková
Tel.: 225 347 303
[email protected]
KNIHY – VÝROBA
Distribuce Slovanský dům –
Euromedia Group
U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí
Tel.: 800 103 203
E-mail: [email protected]
www.knizniweb.cz
PEMIC BOOKS a.s.
Vratimovská 703/101, 719 00
Ostrava-Kunčice
Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499
Callcentrum: 597 490 491-7
E-mail: [email protected]
www.pemic.cz
Kosmas s. r. o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Sklad: V Zahradě 877, 252 62
Horoměřice
Tel.: 226 519 400
E-mail: [email protected]
www.firma.kosmas.cz
Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby
Jana Bromová
Tel.: 225 347 319
GSM: 724 314 781
[email protected]
Krameriova K.D. s. r. o.
Vosmíkova 538
396 01 Humpolec
Tel./Fax: 565 532 837
E-mail: [email protected]
Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332, 149 00
Praha 4
Tel.: 272 910 733
E-mail: [email protected]
www.knihycz.cz
OPA – knižní velkoobchod
Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4
Tel.: 241 725 053
E-mail: [email protected]
www.opa-knihy.cz
Superjídelníček
Petr Havlíček,
Petra Lamschová
životní styl, 336 stran, 339 Kč
Zrozeni k běhu –
Born to run
Christopher McDougall
naučná, 280 stran, 349 Kč
Chi Running
Danny Dreyer
naučná, 280 stran, 319 Kč
Jez a běhej
Scott Jurek
naučná, 256 stran, 299 Kč
Dům v Bretani
Marta Davouze
osobnosti, 216 stran, 269 Kč
Věra čáslavská
Pavel Kosatík
osobnosti, 248 stran + 44 příloh,
279 Kč
Tigrid, poprvé
Pavel Kosatík
osobnosti, 352 stran, 299 Kč
Krev a mlíko
Mo Jen
beletrie, 592 stran, 399 Kč
Loučení s Lennoxem
Raymond Chandler
detektivka, 352 stran, 299 Kč
Evropské blues
Arne Dahl
detektivka, 344 stran, 299 Kč
Strach a chvění
Amélie Nothombová
beletrie, 128 stran, 219 Kč
Slavnosti sněženek
Bohumil Hrabal
česká próza, 256 stran, 249 Kč
úspěšné tituly
Nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček
encyklopedie, 288 stran
+ 40 příloh, 449 Kč
Ve jménu módy
naučná, 256 stran, 549 Kč
Cestování za jídlem
naučná, 248 stran, 349 Kč
Afrika v nás II
Lenka Klicperová,
Olga a Václav Šilhovi
naučná, 240 stran, 599 Kč
Česká cesta ke svobodě
Petr Maxmilián Husák
naučná, 511 stran, 449 Kč
Protektorátní Praha
jako německé město
Miloš Hořejš
naučná, 320 stran, 499 Kč
Češi 1918
Pavel Kosatík, Ticho 762
naučná, 80 stran, 269 Kč
Přátelství navzdory
HiTlerovi
Judita Matyášová
osobnosti, 224 stran, 289 Kč
Neznámé Čechy 4 a 5
Václav Vokolek
naučná, 288 stran, po 349 Kč
Život a sochy
Olbrama Zoubka
Dora Čechová
osobnosti, 256 stran, 259 Kč
Na mušce lovce
Albrecht Wacker
naučná, 216 stran + 48 příloh,
299 Kč
Sudety 1938
Jan Lakosil, Tomáš Svoboda
naučná, 272 stran
+ 16 příloh, 299 Kč
úspěšné t ituly
Suri & Kata agenti s.r.o.
Libor Drobný
dětská, 56 stran, 169 Kč
Malá baletka –
Ela a skleněný střevíček
Darcey Bussellová
dětská, 96 stran, 159 Kč
Osm světů
Marcela Remeňová
dětská, 256 stran, 199 Kč
Vlčí princezna
Cathryn Constableová
dětská, 272 stran, 259 Kč
HAVRANÍ ZÁHADY:
Potopa a tesák
Marcus Sedgwick
dětská, 248 stran, 249 Kč
Deník mimoňky: Příběhy
neohrabaný krasobruslařky
Rachel Renée Russellová
dětská, 360 stran, 299 Kč
Čas dluhů
Richard Svitalský, Kamil Kavka
dětská naučná, 104 stran, 199 Kč
Sunny speaks English 1
Eva Bavorová
naučná, 64 stran, 169 Kč
Nesplachuj!
Richard a Mary Plattovi
dětská, 48 stran, 219 Kč
Ryba z Havaje
Zora Jandová, Zdenek Merta
dětská, 80 stran + hra + CD, 299 Kč
Jak fungují auta
Nick Arnold
dětská, krabice + kniha, 399 Kč
Neberte nám ptáka
Loskutáka
Pavel Brycz
dětská, 136 stran, 279 Kč
úspěšné tituly
Download

Od autorky bestselleru FIT PRO ŽIVOT