RECYKLACE PNEUMATIK
VÝROBA AKTIVNÍHO GUMOVÉHO PRACHU AGP
VÝROBA TERMOPLASTICKÝCH VULKANIZÁTŮ (TPV)
GUMOEKO s.r.o.
IČO: 241 68 441
Jednatel: JUDr. Josef Štípek
Sídlo: Eliášova 921/19, Praha 6 – Bubeneč, 160 00
Výrobní závod: Ringhofferova 1, Praha 5 – Zličín, 155 21
KNOW-HOW GUMOEKO S.R.O.
Gumoeko s.r.o. je mladá česká ekologicky smýšlející společnost, která se díky investicím do výzkumu
a inovačních technologií velmi rychle rozvíjí a stává se tak významnou součástí rozsáhlého trhu
s gumárenskými a plastovými produkty.
Produkce společnosti Gumoeko s.r.o. je zaměřena na ekologickou likvidaci ojetých pneumatik a na
výrobu aktivního gumového prachu AGP. Výroba probíhá prostřednictvím specifické technologie,
která je ojedinělá nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.
Jedná se o velmi jemný speciálně upravovaný elastomerní mikro granulát, jehož základem je
kombinace přírodního a syntetického kaučuku o velikosti mikro částic 0 – 400 µm (AGP4) a 400 –
800 µm (AGP8). Gumoeko s.r.o. pracuje také s technickou pryží EPDM. Tyto produkty Gumoeko s.r.o.
dále zapracovává do gumárenských směsí CGR, termoplastických vulkanizátů – směsí CGP a CGA.
RECYKLACE PNEUMATIK
Technologie společnosti Gumoeko s.r.o. je založena na mechanickém drcení pneumatik. Během
tohoto procesu jsou pneumatiky opakovaně na různých drtičích drceny až na požadovanou velikost
granulátu. Ocelové součásti jsou oddělovány magnetickými separátory. Textilní vlákna se průběžně
během procesu drcení odsávají. Výsledkem je vysoká čistota gumových granulátů.
Linka na mechanické drcení
Odsávání
Gumový granulát se využívá pro výrobu gumové zámkové dlažby, izolačních desek, tlumičů,
sportovních povrchů či povrchů dětských hřišť.
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
VÝROBA AKTIVNÍHO GUMOVÉHO PRACHU AGP
Tab. 1 - Složení aktivního gumového prachu AGP
Materiály
Analýza
Jednotka
Norma
Kaučuk 1 (NR)
*)
Kaučuk 2 (BR/SBR)
Saze
Popelovina
Acetonový extrakt
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
ASTM E 1131
ASTM E 1131
ASTM E 1131
ASTM D297-18
ASTM D297-18
**)
AGP4 TT
35,82
19,49
28,90
7,74
8,05
AGP8 TT
AGP4 PT
AGP8 PT
37,83
18,65
28,82
7,15
7,55
24,51
26,88
28,09
7,85
12,67
24,32
27,13
28,20
8,01
12,34
*)
rozlišení mezi BR a SBR závisí na typu pneumatik použitých pro výrobu AGP, a proto je tato fáze uváděna jako
BR/SBR.
**)
TT označuje AGP vyrobený z nákladních pneumatik (Truck Tires), PT označuje AGP vyrobený z osobních
pneumatik (Personal Car Tires).
Výchozím materiálem pro výrobu aktivního gumového prachu AGP je pryžový granulát, vyrobený
recyklací starých (ojetých), či z prvovýroby vyřazených (vadných) pneumatik osobních nebo
nákladních automobilů. Aktivní gumový prach AGP umíme úspěšně použít jako aktivní plnivo
a zejména jako náhradu nového syntetického a na trhu nedostatkového přírodního kaučuku
v gumárenských směsích. Tím se při výrobě finálních pryžových produktů výrazně sníží množství
vstupního materiálu a dosáhne se nezanedbatelného snížení finančních nákladů.
Kaučuky jsou v chemickém smyslu nenasycené sloučeniny,
tj. mezi atomy uhlíku molekul kaučuku existují dvojné
vazby. Jejich část je rozštěpena ve vulkanizačním procesu
již při základní výrobě pneumatik a je reaktivním centrem
pro tvorbu spojnicových mostů při síťování. V tomto
„prvním“ vulkanizačním procesu (tj. výroba pneumatiky)
nejsou však rozštěpeny veškeré dvojné vazby a není
využito kompletního množství vulkanizačního činidla,
které je ve směsi i tedy v pryži přítomno. Tyto dvojné
vazby a vulkanizační činidlo jsou po procesu drcení
pneumatiky a výroby aktivního gumového prachu v AGP
stále k dispozici pro následný proces vulkanizace. Zesílení
účinnosti reaktivních míst lze dosáhnout zvýšením
specifického povrchu mikro částic již při procesu mletí.
Aktivní gumový prach AGP firmy Gumoeko s.r.o. je proto
vyráběn s ohledem na nejvyšší dosažitelný specifický
povrch částic AGP.
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
Tab. 2 - Mechanické vlastnosti re-vulkanizovaného aktivního gumového prachu AGP
Materiály
Analýza
Jednotka
Norma
Hustota
[g/cm ]
Tvrdost
[Shore A]
ASTM D29716
ASTM D2240
Napětí při přetržení
[MPa]
Prodloužení
při přetržení
AGP4 TT
AGP8 TT
AGP4 PT
AGP8 PT
1,157 ± 0,001
1,157 ± 0,002
1,158 ± 0,001
1,158 ± 0,002
58 ± 2
58 ± 2
59 ± 2
59 ± 2
ASTM D412
5,89
4,85
4,31
3,97
[%]
ASTM D412
243,54
199,33
202,25
159,46
Modul pružnosti M1
[MPa]
-
4,41
5,05
5,23
6,25
Modul pružnosti M100
[MPa]
ASTM D412
2,19
2,46
1,99
2,57
3
Všechny druhy aktivního gumového prachu AGP bez rozdílu použité základní kaučukové matrice
a nezávisle na jejich velikosti mají schopnost opakované re-vulkanizace. Disponují mechanickými
vlastnostmi aplikovatelnými pro průmyslové pryžové produkty.
APLIKACE AKTIVNÍHO GUMOVÉHO PRACHU AGP
Aktivní gumový prach AGP společnosti Gumoeko s.r.o. všech frakcí je dobře aplikovatelný hned
v několika oblastech. Lze jej použít pro výrobu gumárenských směsí, pro výrobu termoplastických
elastomerních směsí a jako přísadu pro výrobu asfaltových povrchů silnic a dálnic.
AKTIVNÍ GUMOVÝ PRACH AGP V GUMÁRENSTVÍ – SMĚSI CGR
V gumárenství se jedná hlavně o využití aktivního gumového prachu AGP při výrobě technických
gumových výrobků, při výrobě gumových potrubí, při výrobě hadic, při výrobě vysoce mechanicky
a povětrnostním podmínkám odolných podlahových dlaždic, při výrobě dopravních pásů, při výrobě
gumových dílů pro automobilový průmysl, při výrobě těsnění dveří, oken, při výrobě tlumících, anti
vibračních a izolačních gumových pásů a koberců, atd.
Gumárenská směs CGR
Gumové díly pro automobilový průmysl
Při využití aktivního gumového prachu AGP jako přísady do gumárenských směsí pro výrobu pryže je možné dosáhnout
zvýšení statických a dynamických vlastností výsledného pryžového výrobku. Již pouhá re-vulkanizace aktivního gumového
prachu AGP umožňuje bez přidání dodatečných vulkanizačních činidel vytvoření nového pryžového produktu. Aktivní gumový
prach AGP v gumárenské směsi zabraňuje šíření trhlin. Byl prokázán pozitivní vliv aktivního gumového prachu AGP na
strukturní pevnost při kvazi-statickém zatěžování. V neposlední řadě je v procesu výroby pryžových produktů z gumárenských
směsí modifikovaných aktivním gumovým prachem AGP ovlivněn průběh vulkanizace. Doba vulkanizace se s přídavkem
aktivního gumového prachu AGP snižuje.
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
Obr. 1 - Mechanické vlastnosti gumy NR/SBR v závislosti na obsahu AGP.
Bruchspannung (MPa)
Napětí při přetržení
Prodloužení při přetržení
Obsah AGP (dsk)
Přidáním aktivního gumového prachu AGP4 TT do gumárenské směsi bylo docíleno zvýšení strukturní
pevnosti aktivním gumovým prachem modifikované pryže. Až do sledovaného přídavku 30 dsk AGP
bylo naměřeno jak vyšší napětí tak prodloužení při přetržení než bylo naměřeno u původního
nemodifikovaného pryžového materiálu.
Přidáním aktivního gumového prachu AGP až do 30 dsk byly jednoznačně zvýšeny mechanické
vlastnosti pryže na bázi NR/SBR.
VÝROBA TERMOPLASTICKÝCH VULKANIZÁTŮ (TPV)
Výroba termoplastických vulkanizátů CGP251, CGP271, CGP451 a CGA180 probíhá prostřednictvím
extruderů. Jedná se o směsi aktivního gumového prachu AGP, termoplastických polymerů a jiných
aditiv zlepšujících vlastnosti výsledného produktu.
Extruder pro výrobu TPV
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
AKTIVNÍ GUMOVÝ PRACH AGP V OBLASTI VÝROBY PLASTŮ – SMĚSI CGP
Další oblastí pro využití aktivního gumového prachu AGP je výroba plastových výrobků. Jedná se
hlavně o využití aktivního gumového prachu AGP pro výrobu směsí pro výrobu nepřeberného
množství plastových výrobků extruzí, vstřikováním nebo lisováním. Výsledný výrobek odpovídá
normám pro termoplastické elastomery (ISO 34-1, ISO 34-2, ISO 815-2, ISO 2285, ISO 3384). Použití
aktivního gumového prachu AGP snižuje zásadním způsobem náklady na výrobu plastových výrobků.
U výsledného plastového produktu dochází také ke zlepšení jeho vlastností - má vyšší elasticitu, než
vlastní polymerová matrice.
Společnost Gumoeko nabízí pro výrobu plastových produktů směsi CGP s přídavkem aktivního
gumového prachu AGP a gumového prachu EPDM.
Tab. 3 - Mechanické zkoušky testovaných směsí CGP – tahová zkouška
Obsah AGP [%]
Napětí při přetržení
2
[N/mm ]
Prodloužení při
přetržení [%]
E-Modul
2
[ N/mm ]
*)
50
13,0
201,5
245
*)
70
10,7
147,6
172
**)
50
5,3
77,8
43,2
Produkt
CGP 251
CGP 271
CGP 451
*)
Směs obsahuje aktivní gumový prach AGP
Směs obsahuje gumový prach EPDM
**)
Termoplastické směsi CGP jsou velmi dobře uplatnitelné při výrobě celé řady plastových výrobků,
například:
STROJÍRENSTVÍ
AUTOMOTIVE
ochranné kryty
olejové vany motorů
držadla
kryty přístrojů
průmyslové rohože
STAVEBNICTVÍ
ochranné manžety hřídelí
LOGISTIKA
potrubí
podlahové krytiny, rohože
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
obalové a úložné nádoby
výstužné konstrukce kontejnerů
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
AKTIVNÍ GUMOVÝ PRACH AGP PRO MODIFIKACI ASFALTŮ – SMĚSI CGA
Další oblastí pro využití aktivního gumového prachu AGP je výroba asfaltových povrchů komunikací.
Přidáním našeho granulátu CGA180 dochází k výraznému zlepšení mechanických vlastností
asfaltových povrchů.
POLYMERNÍ SMĚS = POJIVO MODIFIKOVANÉ GUMOVÝM PRACHEM
Vlastnosti vozovky jako vysoce dynamicky zatěžovaného materiálu, jejíž konstrukční nosnost tvoří
pevná živice, jsou možné ovlivnit pouze aplikací vysoce účinných pojiv s modifikovanými elastickými
vlastnostmi. Toto řeší společností Gumoeko vyvinuté elastické polymerní směsi. Ty obsahují aktivní
gumový prach AGP spolu s dalšími, účinek zvyšujícími, modifikátory. AGP je vázán v termoplastické
matrici. Směs CGA180 je dodávaná ve formě granulí a je snadno použitelná v asfaltových směsích.
Elastická polymerní směs CGA180, vyráběná společností Gumoeko obsahuje až 80 % podílu
aktivního gumového prachu AGP.
Směs CGA 180 je dodávána ve formě granulí. To
přináší specifické výhody již v procesu míchání granulí
do asfaltových směsí při jejich výrobě:
• snadné dávkování do míchaček,
• nelepivost,
• zamezení samovznícení,
• snadné skladování.
Směs GUMOEKO CGA 180 má jednoznačné využití tam, kde jsou kladeny velmi vysoké nároky na
zatížení vozovek a jejich mechanické vlastnosti:
• odolnost proti mechanickému poškození,
• odolnost proti opotřebení,
• vysoké zatížení,
• životnost,
• elasticita vozovky ve velkém teplotním
rozsahu,
• redukce instalačních teplot,
• snížení viskozity při instalaci,
• redukce zvukových emisí.
Vlastnosti asfaltů mohou být modifikací elastickými polymerními směsmi na bázi aktivního gumového
prachu AGP v termoplastické matrici společně s přídavkem účinných aditiv výrazně zlepšeny. Složení
elastických polymerních směsí Gumoeko umožňuje cíleně definované ovlivnění hodnot vlastností
asfaltů, například: teplotní odolnost, mrazuvzdornost, penetrace, tažnost, tvrdost, viskozita
a přilnavost na živici. Složení směsí je modifikovatelné dle požadavků trhu, mechanických vlastností
a druhu použití - silnice či dálnice, dojezdový pruh v oblasti křižovatky, brzdný pruh v oblasti
přechodů, povrchy v centrech měst, atd.
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
A jaké jsou další přínosy použití granulátu GUMOEKO CGA180 při výrobě modifikovaných vozovek?
• Přídavkem polymerní směsi v asfaltu se zvýší jeho elasticita nezávisle na teplotě vozovky,
• v letním období způsobuje vyšší roztažnost vozovky s narůstající teplotou,
• v zimním období přináší vyšší houževnatost vozovky při teplotách pod bodem mrazu,
• nárůst odolnosti vozovky vůči tvorbě trhlin,
• zvýšení adhezního koeficientu,
• redukce zvukových emisí – výrazné snížení hlučnosti,
• možnost recyklace gumo-asfaltového povrchu,
• vyšší odolnost proti mechanickému poškození,
• vyšší odolnost proti opotřebení,
• lepší odolnost při vysokém zatížení,
• prodloužení životnosti povrchu vozovky,
• elasticita vozovky ve velkém teplotním rozsahu,
• redukce instalačních teplot,
• snížení viskozity při instalaci.
PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUMOEKO S.R.O.
ZAVLAŽOVACÍ HADICE GUMOEKO 18
Podzemní zavlažovací hadice Gumoeko18 je
specifická hadice s otevřenými póry na povrchu.
Póry jsou uzpůsobeny k propouštění vody po celé
délce hadice a dochází tak k rovnoměrnému
zavlažování a hnojení přímo pod povrchem země
a v těsné blízkosti kořenů rostlin. Tímto způsobem
dochází k téměř 100% využití vody i při nízkém tlaku
(až 0,6 barů). Takovéto zavlažování pozitivně
podporuje zdravou a aktivní kořenovou síť rostlin
a poskytuje jim optimální kapacitu vody i hnojiva.
V průběhu podzemního zavlažování tak nedochází na povrchu k žádným rušivým efektům, omezením
či možným nebezpečím (zakopnutí, poškození, vandalismus).
Tato podzemní zavlažovací hadice je vyrobena z velké části z recyklované pryže z pneumatik (z 65%
z aktivního gumového prachu AGP společnosti Gumoeko s.r.o.), čímž je šetrná k životnímu prostředí
a v kombinaci s polyetylenem má téměř neomezenou životnost. Jednoduchá instalace do země je
tedy jednorázová a slouží po mnoho let. Velkým pozitivem je tak ušetřený čas s manipulací či prostor
ke skladování, jako u běžných hadic.
staré pneumatiky
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
aktivní gumový prach AGP
GSM: +420 775 222 512
hadice Gumoeko 18
www.gumoeko.cz
[email protected]
APLIKACE ZAVLAŽOVACÍ HADICE GUMOEKO 18
Podzemní zavlažovací hadice se vkládá do země v paralelních liniích
ve stejné vzdálenosti mezi výsadbou řádků v hloubce přibližně 15 až
50cm v závislosti na druhu rostlin. Vzdálenost mezi liniemi hadic je
doporučena na 40 až 80cm. Optimální tlak vody dosahuje 0,2 až 0,6
barů. Tímto tlakem proudí jedním metrem hadice zhruba 3 litry za
hodinu. Tlak a množství vody je možno nastavit dle potřeby. Při
správné aplikaci systému dochází až k 70% úspoře v porovnání
s povrchovými způsoby zavlažování a je také ve většině případů
dosahováno větší výnosnosti plodin.
Podzemní zavlažovací hadice Gumoeko18 lze využít v různých
terénech, jako např. v zahradnictví, v zemědělství, pro veřejná
sportovní zařízení, veřejná prostranství, parky, pro střešní zeleň
apod.
TECHNICKÁ DATA ZAVLAŽOVACÍ HADICE GUMOEKO 18
Rozměry hadice
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Tloušťka stěny
… 13mm ±3%
… 18mm ±3%
… 2,5mm ±3%
Maximální délka bez ztráty tlaku
… 100m
Další parametry
Hmotnost hadice
Průtočnost vody stěnami hadice
(průtočnost závisí na terénu)
… 95 až 105g/metr
… 4 až 6 litrů při tlaku 0,6 barr
Zavlažovací hadice Gumoeko 18 neobsahuje PVC ani žádná další změkčovadla.
V EU vzniká ročně 2,5 mil. tun gumového odpadu, který tvoří ojeté, nebo pro použití již z výroby
nevhodné (vadné) pneumatiky. Je tedy nezbytně nutné využívat tento vysoce kvalitní materiál jako
surovinu, určenou pro další zpracování a nikoliv s ním zacházet jako s obtížným odpadem,
zatěžujícím přírodní prostředí.
Ringhofferova 115, Praha 5, 15500 – CZECH REPUBLIC
GSM: +420 775 222 512
www.gumoeko.cz
[email protected]
Download

GUMOEKO s.r.o. - PlasticPortal.eu