SBORNÍK
námětů pro využití prvků estetické výchovy
ve výuce a v rámci volnočasových aktivit
Název projektu:
Škola pro život
Reg. č. projektu:
CZ.1.07/1.2.10/02.0029
Realizátor projektu:
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace
1
OBSAH:
Úvod.................................................................................................................. 3
Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku ................................... 5
Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 3. - 4. ročníku ............................ 8
Využívání prvků estetické výchovy ve výuce ....................................................... 11
Estetická výchova – 1. ročník .................................................................... 11
Estetická výchova – 2. ročník .................................................................... 33
Estetická výchova – 3. ročník .................................................................... 47
Estetická výchova – 4. ročník .................................................................... 87
Estetická výchova – 5. Ročník ................................................................... 91
Estetická výchova – 6. ročník .................................................................... 93
Estetická výchova – 7. ročník .................................................................... 97
Estetická výchova – 8. ročník .................................................................... 99
Využívání prvků estetické výchovy v rámci volnočasových aktivit ....................... 103
Užitečné odkazy................................................................................................. 126
2
ÚVOD
Cílem projektu je zkvalitnit výuku a vytvořit inkluzivní vzdělávací prostředí podporující
motivaci k učení na základních školách vzdělávajících žáky se sociokulturním znevýhodněním
jako prevence jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání.
Do projektu je zapojeno 7 partnerských základních škol:
Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková
organizace
Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
Předkládaný sborník přináší náměty estetické výchovy na 1. stupni základních škol, které byly
realizovány v rámci aktivity projektu č. 3:
Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání využíváním metod estetické
výchovy v práci se žáky se sociokulturním znevýhodněním.
Cílem aktivity bylo rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti žáků se sociokulturním
znevýhodněním nejnižších ročníků, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické
dovednosti. Činnosti, které v rámci této aktivity probíhaly, vedly ke snadnějšímu výkladu
a pochopení učiva, umožnily žákům zažít pocit úspěchu v oborech, které jsou jim blízké a ke
kterým mají vybudovaný pozitivní vztah již z domova.
Aktivita byla realizována ve dvou rovinách:
1. Využívání prvků estetické výchovy ve výuce dvou nejnižších ročníků
Aktivita byla realizována v průběhu školních let 2010/2011 a 2011/2012 a to v časové dotaci
1 – 2 h/měsíčně. V průběhu projektu byly do aktivity zařazeny ročníky 1. stupně
základních škol (dále jen ZŠ) a základních škol praktických (dále jen ZŠP) a z organizačních
důvodů na některých partnerských školách i některé ročníky 2. stupně.
3
Využívání prvků estetické výchovy se prolínalo téměř všemi předměty I. stupně. Žáci se za
využívání těchto prvků učili nejen lépe zvládat učivo, byli ale také nenásilnou formou
seznamováni se zdravým životním stylem, hygienickými návyky, pravidly chování, rozvíjela se
jejich slovní zásoba, zlepšoval mluvený projev. Byla rozvíjena kreativita, fantazie,
představivost, barevné cítění.
2. V rámci volnočasových aktivit
Na každé partnerské škole byl realizován kroužek estetiky. Kroužek realizovali na školách
1 – 2 pedagogové v závislosti na probíraném tématu v časové dotaci 1 – 2 h/týdně či v déle
trvajících blocích. Na některých partnerských školách probíhaly z důvodu velkého zájmu žáků
i kroužky dva.
Žáci se v rámci kroužku seznamovali s kreslením, rukodělnými činnostmi, tkaním, pedikem,
fotografováním, filmem a animací, angličtinou, počítačem apod.
4
Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku
Jazyk český
Předmět
Propojení s prvky estetické výchovy, rozvoj
dovedností (II. ročník)
Poznámka/příklad tématu
v EV/návaznost v dalších
předmětech
rozvoj dovednosti psaní
Kaligramy
rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem,
kompletování textu podle zvoleného klíče
Strom přání
rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu,
koordinace oko – ruka, mikrooční pohyby při čtení
Samuraj – psaní znaků
čtení s porozuměním
Malujeme podle....... (malování
podle čtených instrukcí),
ilustrace
estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní
Kaligramy
rozvoj smyslů – prvky artefiletiky, tvary písma,
rozvržení textu
Artefiletická etuda
rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel,
hlasová hygiena
Muzikoterapie, hry
v odp.činnosti typ LOTO,
řečové PEXESO/propojení s HV
rozvoj kognitivních procesů, didaktické hry řazení
obrázků k tématu
Čtenářský kroužek v odpolední
činnosti
rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení
zvuků ke kartám s psaným textem
Poslech z cd s následným
úkolem Téma: Svět kolem
nás/propojení s Prv
čtení ve dvojicích
Strom přání, řazení přání do
skupin a kompletování podle
porozumění
Staré pověsti české
M
a
t
příprava na div.představení a jeho reflexe, literární
výchova (Pracovní listy k tématu)
Geometrie, geometrické tvary, počet stejných
Doprava a pohyb, dopravní
5
tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté)
značky/propojení s dopr.vých.
Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené
tvary – rozlišení (analýza. syntéza), stříhání, lepení
tvarů do celků
Prostor, využití prostoru,
vyváženost, rovnováha, soulad,
nesoulad/propoj.s Pv
Tvary a počet znaků, aplikace tvarů do okolí,
prostoru
Křižovatky nejsou
zmatky/propojení s dopr.vých
Matematické hry s počty prvků, počty skupin,
příprava k pochopení základů hudební teorie
Písničky s pohybem, Hudební
gramotnost/propojení M+Hv
Prvouka
bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb,
Křižovatky nejsou zmatky
didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování
bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek,
estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku,
prac.místa – hodnocení, autoevaluace
Škola, co od ní očekávám
dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty,
společná činnost ve skupince – návrh dopravního
řešení v okolí školy, volba ekol. vhodných dopr.
prostředků
životní prostředí, změny v přírodě – miniprojekt,
sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci
Doprava a pohyb/propojení
s dopr.výchovou
rostliny a jejich využití, využití pro dekorování,
symbolika, didaktické hry, loto, pexesa s motivy
rostlin
živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete,
vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze
sběru a zaznamenání informací
obrázky polévané vodou, praktické pokusy s vodou
a její činností, rozpouštění barev, přírodní
podmínky – pozorování činnosti vody
Strom přání, Podzimáček,
Muzikoterapie
pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si
významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného
dýchání, výroba papírových modelů, listů pro
„foukanou“ (sledování a předvídání pohybů)
Vzduch, Muzikoterapie,
Podzimáček, Artefiletická
etuda/propojení s Pv
voda, vzduch, země, oheň – živly v naše životě,
4 elementy (práce s hlínou,
Podzimáček/propojení s Pv
Co už vím o koních
Voda, Déšť, Písničky s deštěm,
Podzimáček, artefileická
etuda/propojení Vv+Hv+Pv
6
jejich význam, užitek, nebezpečí, pozorování
artefiletika)
Pracovní
výchova
rozvoj motoriky, nácvik používání školních
pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj
haptiky
Veškeré výtvarné činnosti,
práce s hlínou, prvky
artefiletiky
Dramatická
výchova prvky
Hry s pohybem, deklamace, pantomima, prožívání
modelové situace
Písničky s pohybem,
Muzikoterapie
Tělesná
výchova
zařazení veškerých pohybových dovedností do
hlavních i relaxačních činností
Muzikoterapie, Písničky
s pohybem, Doprava
a pohyb
Integrace
více
předmětů
(Hv, Tv, Jč,
Prv . . )
etudy se zvukomalbou, poslech netradiční hudby,
různé hudební žánry, malování podle hudby –
nácvik koordinace více činností s jedním cílem
Křižovatky nejsou zmatky,
Doprava a pohyb, Samuraj
Autor: Ing. Božena Smolková
7
Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 3. – 4. ročníku
Jazyk český
Předmět
Zařazení prvků estetické výchovy v předmětu (III.
a IV. ročník)
Poznámka/příklad tématu
v EV/návaznost na další
předměty
rozvoj dovednosti psaní
popis vlastního portrétu,
písemné vyjádření
charakteristických vlastností
rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem,
kompletování textu podle zvoleného klíče
reflexe programu v knihovně,
znalost tématu
a jeho další úprava
rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu,
koordinace oko – ruka, did.hry typu Kimovy hry
memorování básně nebo
jiného lit. útvaru pomocí
značek
čtení s porozuměním
Malujeme podle....... (malování
podle čtených instrukcí),
návody, ilustrace
estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní, Střídání psacích náčiní podle
hygiena pracovního místa, zdravé psaní
typu zadání
rozvoj smyslů – prvky artefiletiky, tvary písma,
rozvržení textu, orientace podle symbolů
Artefiletická etuda, společně
s II.třídou
rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel,
hlasová hygiena
Muzikoterapie, hry
v odp.činnosti typ LOTO,
řečové PEXESO/propojení s HV
rozvoj kognitivních procesů,
Čtení i předčítání o zajímavých
tématech v odpolední činnosti
rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení
zvuků ke kartám s psaným textem
Poslech z cd Zvuky kolem
nás/propojení s Prv
čtení ve dvojicích, psaní ve dvojicích
Vánoční přání, obsah i forma
příprava na div.představení a jeho reflexe, literární
výchova (Pracovní listy k tématu)
Staré pověsti české
8
Matematika
Prvouka
Geometrie, geometrické tvary, počet stejných
tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté),
rozvoj haptiky (různorodost materiálů)
Práce s textilem, textilní koláž,
práce s netradičním
materiálem (alobal)
Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené
tvary – rozlišení (analýza. syntéza), propojování
jednoduchých tvarů
Tkané vzory
Matematické hry s počty prvků, počty skupin,
příprava k pochopení základů hudební teorie
Písničky s pohybem, Hudební
gramotnost/propojení M+Hv
bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb,
didaktické hry s pozorováním a zápisem
pozorování, porovnání prázdninového pohybu a
pohybu vymezeném v prostoru a okolí školy
Zážitek z prázdnin
bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek,
estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku,
prac.místa – hodnocení, autoevaluace
Škola, co od ní očekávám –
úvod přivítání žáků, seznámení
s programem
dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty,
společná činnost ve skupince – návrh dopravního
řešení v okolí školy, volba ekol.vhodných
dopr.prostředků
Doprava a pohyb, Plot –
symbol ohraničení prostoru,
zákaz/propojení
s dopr.výchovou
životní prostředí, změny v přírodě – miniprojekt,
sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci
Podzimáček soutěž/propojení
s Pv
přírodniny, jejich využití pro demonstraci i okrasu
Vánoční fantazie, Podzimáček,
Stopy lesní zvěře/propojení s
Prv
živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete,
vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze
sběru a zaznamenání informací
Co už vím o koních, exkurze
základy techniky, jednoduché stroje, účelnost,
obal, vnější provedení a bezpečí při zacházení
Domeček plný koleček,
dopravní prostředky, stroje
usnadňující práci
Vzduch, Muzikoterapie,
Podzimáček, Artefiletická
etuda, motýl/propojení s Pv
pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si
významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného
dýchání, výroba papírových modelů, listů pro
9
„foukanou“ (sledování a předvídání pohybů)
znevýhodnění v životě, život s omezením, praktické
ukázky
Axmanova technika
modelování program v Galerii
Pracovní
výchova
rozvoj motoriky, nácvik používání školních
pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj
haptiky
Veškeré výtvarné činnosti,
práce s hlínou, prvky
artefiletiky
Dramatická
výchova prvky
Hry s pohybem, deklamace, pantomima,prožívání
modelové situace
Písničky s pohybem,
Muzikoterapie
Tělesná
výchova
zařazování veškerých pohybových dovedností do
hlavních i relaxačních činností
Muzikoterapie, Písničky
s pohybem, hra s dopravní
tématikou, dechová cvičení
Integrace
předmětů
(Hv, Tv, Jč,
Prv, Aj. . )
zvukomalba, hra na tělo, hra na netradiční hudební
nástroje, zajímavý poslech, kultivovaná ilustrace
k cizojazyčným slovíčkům
Doprovody písniček,
improvizace na typické
hudební nástroje, esteticky
upravené uč.materiály
Autor: Mgr. Martina Hrabovská
10
Téma:
Geometrické útvary
Učitel: Bc. Helena Hašková
Ročník: 1., 2. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Rozeznávat základní geometrické útvary v rovině- kruh, čtverec, obdélník,
trojúhelník.
Motivace.
Třídění předmětů do skupin podle tvarů.
Seznámení s termíny geometrických tvarů.
Zamyšlení- kde v okolí vidíme podobné tvary.
Hra s geometrickými tvary.
Cvičení v pracovním sešitě MA
Třídění žákovských geometrických útvarů - podle tvaru, barvy,
velikosti.
HPH -Kolo, kolo mlýnský
Obkreslování, vystřihování geom. tvarů, sestavení obrázku,
nalepování.
1. Přinesla jsem kouzelný košík, který ukrýval předměty, které měly tvar
různých geometrických útvarů (terč na šipky, kulaté zrcátko, sešit, kapesník,
šátek, dopravní značky aj.). U dopravních značek jsme se zmínili o jejich
významu. Nechala jsem žáky, aby tyto předměty roztřídili do skupin podle
tvarů a popsali je svými slovy. Seznámila jsem žáky s termíny, které se užívají
v geometrii. Vyzvala jsem žáky, aby se zamysleli, kde všude v okolí můžeme
podobné tvary vidět.
Zahráli jsme si hru s geometrickými tvary-žáci si sednou na židličky
rozestavené do kruhu, každý žák drží jeden geometrický útvar, jednu židličku
dáme pryč, žák bez židličky vyvolává název geom. útvaru, např.“kruhy“.
Zmínění majitelé těchto útvarů si musí vyměnit místa. Mezi tím žák, který
neměl židličku, rychle sedne na některé z uvolněných míst. Kdo zůstane bez
židličky, vyvolává další název.
Po ukončení hry jsem žákům rozdala pracovní sešity, kde žáci vypracovávali
cvičení 1 a cvičení 3 na straně 22. Každý žák obdržel sadu geom. útvarů,
které třídil podle tvarů, barev, velikostí. Společně jsme si zahráli pohybovou
hru Kolo, kolo mlýnský.
Poté si žáci sami vybrali geom. útvary, které obkreslovali na barevné papíry,
potom vystřihovali a sestavovali obrázky (domeček, vláček, sluníčko, stromy
aj.). Tvary potom nalepovali na papír. Hotové obrázky jsme popsali a znovu
zopakovali názvy tvarů, obrázky jsme vystavili ve třídě.
11
Materiál, pomůcky,
zdroje:
košík, předměty, které měly tvar různých geom. útvarů, sada magnetických
geom. útvarů, žákovská sada geom. útvarů
Pracovní sešit: ČÍŽKOVÁ M. Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. Díl. Praha: SPN,
2007. ISBN 978-80-7235-346-0.
barevné papíry, tužky, nůžky, lepidla
12
Téma:
Číselná řada
Učitel: Mgr. Jarmila Prášková
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
1x 45 min.
Orientace v číselné řadě 0 -20
Číselná řada 0-10, 0-20 - pohybové aktivity
Číselná řada, přiřazovaní - číslo, počet
Procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru 0 - 20
Podrobnější popis aktivit: 1. Rozdáme dětem látková čísla, „obléknou“ si je – ve volném prostotu třídy
se řadíme podle pokynů učitele, procvičujeme např. číselnou řadu, části
číselné řady, číslo před a za, pojmy větší, menší.
2. Každý žák si vybere kartu s číslem v oboru 0 -20, opíše pečlivě na papír.
3. Z barevných papírů nastříhá základní geometrické tvary a nalepí k číslu
daný počet. U čísel nad 10 oddělíme desítku a jednotky.
4. Společně sestavíme číselnou řadu 0 – 20.
5. Ve zbývajícím čase procvičujeme sčítání a odčítání – žáci mají stále
startovací čísla. Ukazujeme na kartičkách příklady, žáci s čísly výsledků
např. tlesknou, postaví se, udělají dřep apod.
Materiál, pomůcky,
látková startovací čísla (pro sportovce), karty s 0-20, papír A4, fixy, barevné
zdroje:
papíry, lepidlo, nůžky, kartičky s příklady, základní geometrické tvary
13
Téma:
Geometrické tvary
Učitel: Mgr. Radomíra Štefková
Ročník: 1. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Osvojit si pojmy kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník.
Rozeznávat, pojmenovávat, modelovat základní rovinné útvary.
Rozvíjet kognitivní, komunikační a motorické dovednosti.
Rozvíjet vlastní tvorbu opírající se o subjektivní vnímání, cítění,
prožívání a představy.
Práce s konstrukční stavebnicí – třídění a porovnávání geo. tvarů.
Pojmenovávání a rytmizace tvarů.
Vyhledávání geometrických tvarů v prostorách třídy.
Obkreslování a vystřihování geometrických tvarů podle šablon.
Sestavování obrazců z vystřihnutých tvarů (domeček, panáček,
strom,…).
6. Upevnění učiva - PL.
1. část - skupinová práce:
zahájení hodiny, seznámení s cílem,
motivace: pohádka „O Popelce” - žáci třídí geo. tvary do
připravených barevných kruhů z krepového papíru dle daného znaku
(tvar, barva, velikost),
po roztřídění porovnávají, kde je více, méně,
poté tvary pojmenovávají a jednotlivé názvy tvarů rytmizují,
následně vyhledávají tvary v prostorách třídy (trojúhelník – značka,
kruh - hodiny, obdélník - lavice, čtverec - rozhlas).
2. část - práce v lavici:
žáci na barevné papíry obkreslují geometrické tvary,
následně geometrické tvary vystřihují a skládají obrazce dle předlohy
nebo dle fantazie (domeček, panáček, strom, auto aj.),
v pracovním listu si žáci procvičují základní geometrické tvary:
čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, tvary hledají, vybarvují
a pojmenovávají,
ukončení hodiny, zhodnocení práce žáků pedagogem,sebehodnocení
žáků.
barevný papír, lepidlo, zalaminované geo. tvary, molitanová stavebnice,
pastelky, čtvrtky, krepový papír, křídy, nůžky, zalaminované šablony
geometrických tvarů
pohádka „O Popelce”
- pracovní listy
14
BARTOŇOVÁ, M. VAŇKOVÁ, J. Matematika pracovní sešit 1. díl pro první
ročník základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Brno: COMPACTA, 1998. s.19.
BARTOŇOVÁ, M. HORÁKOVÁ, L. Hravé počítání pro mateřské školy speciální,
přípravné třídy a přípravný stupeň ZŠ speciální. Praha: PARTA, 2006. ISBN
80-7320-084-8. s. 18.
15
Téma:
Písmena, slabiky
Učitel: Mgr. Milada Mohrová
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Číst slabiky MA, ME MI MO MU, ma me mi mo mu
Trhat a ukládat papírové slabiky do složky
Zpívat slabiky
1. Vymýšlíme slova na písmeno M pomocí návodných otázek: jaké zvíře
začíná na M (medvěd, myš), jaká květina začíná na M (maceška), jaké
jméno začíná na písmeno M (Marie, Matylda).
2. Předáváme si písmena M, A, E, I, O, U (látkové) v kruhu a každý
písmeno vysloví.
3. Děti jdou postupně k tabuli a píší slabiky MA, ME MI MO MU.
4. Čteme slabiky z tabule a zpíváme je na jednoduchou melodii Skákal
pes přes oves a jiné podobné dětské písně.
5. Natrháme slabiky (viz papírová písmena) a uložíme na lavici (podle
tabule seřadíme: ma me mi mo mu); čteme a uložíme po přečtení do
složky na písmena.
6. Na papír píšeme slabiky, odměníme razítkem, vyhodnotíme první 3
žáky s nejvíce razítky a odměníme.
papír, tužka, pastelky, papírová písmena a slabiky (nakladatelství: Alter, kód
092826)
16
Téma:
Geometrické tvary, číselná osa, slovní úloha
Učitel: Mgr. Milada Mohrová
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Samostatnost při řešení
Ukazovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
a rozeznávat je.
1. Žáci si nakreslili na výkres pastelkami čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
a vybarvili geometrické tvary dle pokynů vyučující: čtverec barvou jako
obloha, obdélník barvou jako tráva, trojúhelník barvou jako jahoda, kruh
barvou jako sluníčko).
Žáci na další výkres malovali předměty dle pokynů vyučující: lavice, obraz,
sešit, hodiny, střecha, slunce a pojmenovávali tvary, kterým se předměty
podobají.
Na závěr jsme soutěžili, kdo namaluje více věcí tvaru kruhu. Žáci soutěží
v řadách, tj. „oknaři“ (ti, co sedí u oken) proti „dveřařům“ (ti, co sedí
u dveří). K tabuli chodí vždy zástupce z každé řady a výkresy se srovnávají.
Kdo má víc věcí, získává hvězdičku pro svou řadu. Řada s nejvíce
hvězdičkami dostane sladkou odměnu.
výkresy, pastelky, geometrické tvary
17
Téma:
Geometrické tvary
Učitel: Mgr. Jarmila Prášková
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Seznámení se základními geometrickými tvary – čtverec, kruh, obdélník
a trojúhelník
Pojmenování geometrických tvarů
Soutěž skupin – třídění tvarů
Vytváření obrázků z geometrických tvarů
Poznávání geometrických tvarů hmatem
Modelování geometrických tvarů
1. Pojmenujeme geometrické tvary. Společně přemýšlíme, na základě čeho
jim byly přiřazeny jejich názvy. Hledáme předměty těchto tvarů, které se
vyskytují ve třídě.
2. Žáky rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane krabici
s nastříhanými barevnými geometrickými tvary. Jejich úkolem je třídit podle
zadaných kriterií – tvar, barva, velikost.
3. Z barevných papírových geometrických tvarů vytvoří žáci obrázek podle
vlastní představy, nalepí jej na výkres. Je možné vytvořit skupinové dílo.
4. Využijeme času, kdy žáci sestavují obrázek, k poznávání geometrických
tvarů hmatem. Pod přikrývkou jsou ukryty tvary, které si dítě osahá, poté
pojmenuje a přesvědčí se, zda se nemýlilo.
5. Žáci modelují geometrické tvary podle předlohy na tabuli, ve zbývajícím
čase vytváří z modelíny předměty těchto tvarů podle své volby.
modely geometrických tvarů, nastříhané barevné papírové tvary různých
tvarů, barvy a velikostí, lepidla, výkresy, přikrývka, modelína, podložky
18
Téma:
Píšu, píšeš, píšeme
Učitel: Mgr. Jarmila Prášková
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Procvičování, upevnění tvarů psacího písma
Linc – Tabulky II. – vytleskávání slabik, čtení slov, vět podle obrázků
Tabulky – přikládání slov, slabik, písmen
Modelování „nudliček“ z modelíny
Příprava linky na podložku pomocí provázků
Modelování psacích písmen
Modelování slov, vět podle tabulek V. Lince
1. Každý žák má před sebou dva pracovní listy tabulek - č. 3 s obrázky pro
slova a č. 5 s obrázky pro větu. Podle obrázků tvoříme slova, věty, poté
vytleskáváme slova i věty po slabikách, rozkládáme na písmena.
2. Procvičujeme význam slovo, věta. Přikládáme k obrázkům kartičky se
slabikami, slovy.
3. Vymodelujeme z modelíny tenké nudličky, ze kterých budeme tvořit psací
písmena. (Děti mohou tvořit písmena z barevné vlny.)
4. Ze dvou provázků si přilepíme modelínou dvě linky, do kterých budeme
„psát“ nudličkami modelíny (nebo vlnou).
5. Žáci modelují písmena podle zadání na tabuli – procvičujeme písmena, ve
kterých často chybují.
6. Ve zbývajícím čase napíšou modelínou slovo, jednoduchou větu (dvě
slova) podle prac. listů č.3, 5 Lincových tabulek. Rychlejší přidají své jméno
apod.
Linc Vladimír: Tabulky ke čtení II., Scientia, 2011
provázek, vlna, podložka, modelína, tabule, křída
19
Téma:
Bezpečí na silnici
Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
v bloku 2x 45 min.
Dopravní výchova hrou.
Bezpečné přecházení silnice.
Rozhovor s dětmi
Výtvarná příprava na dramatizaci
Hra na dopravní prostředky, dopravní značky, semafory, chodce
Zakreslení poznatků do PS
1. Povídáme si s dětmi, jak chodí nebo jezdí do školy, kdo je doprovází,
co vidí v okolí školy, na co si musí dát pozor.
2. Vycházíme ze zkušeností dětí a tak se dopracováváme k pojmu
„semafor“ a „dopravní značka“- povídáme si o nich, hledáme
přijatelnou definici.
3. Děti se rozpočítáním do čtyř rozdělí na skupinky a každá si vymaluje
jednu omalovánku dopravního prostředku a dopravní značky
přechod pro chodce.
4. Každá skupinka si za pomoci učitele vybere žáka, který omalovánku
povede - kdo pojede autem, autobusem…kdo bude dopravní
značka…
5. Vymezíme si ve třídě prostor silnice a přes silnici umístíme pruhy
z balícího papíru – přechod pro chodce.
6. Společně s dětmi postavíme značky a dopravní prostředky na silnici.
7. Děti, které se samy nezapojují do aktivity určíme jako semafory –
budou držet barevná kola.
8. Po sestavení dopravní situace zbylé děti zaujmou pozici chodce.
9. Dáme pokyn a rozpohybujeme dopravu na silnici.
10. Dětem se hra jistě bude líbit, budou se vzájemně napomínat
a později samy vyvolají změny v obsazení.
11. Až si dostatečně vyhrají, nabídneme jim povídání o vhodném
oblečení na silnici a proč.
12. Nakonec si děti společně s učitelkou správně vymalují semafory
a dopravní značky v PS na str. 7 a výrazně vybarví oblečení na str. 8
13. Na závěr si společně popovídají o vhodném chování na silnici, a co
v žádném případě se na silnici NESMÍ.
PS PRVOUKA I, str. 7, 8
Autor: Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová
Nakladatelství Nová škola, s.r.o., Brno, 2005
20
IBSN: 80-7289-007-7
výkres, barevné papíry, fixy, voskovky, omalovánka- jízd. kola, osobního
auta, nákladního auta, autobusu (může být nakresleno i na kartonu),
kolečka světel semaforu 4 červená, 2 oranžová a 4 zelená, balicí papír
nastříhaný na pruhy – zebra pro označení přechodu pro chodce, 2 krát
zvětšená omalovánka značky přechod pro chodce, obrázek dopravní značky
„Přechod pro chodce“
21
Téma:
Jíme zdravě
Učitel: Mgr. Radomíra Štefková
Ročník: 1. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Vést děti ke stravování dle zásad zdravé výživy
Zlepšit ranní stravovací návyky
Zlepšit vztah dětí k ovoci a zelenině
Návštěva prodejny se zdravou výživou.
Výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou.
1. část : prezentace zdravých a nezdravých potravin, návštěva prodejny
racionální výživy.
Na začátku hodiny žáci ukazují své svačinky a třídí je dle jednotlivých kritérií
- zdravá, nezdravá výživa.
Poté následuje vycházka do prodejny se zdravou výživou, ve které se žáci
seznamují s možnosti nakupování zdravých potravin.
2. část : výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou.
V druhé části hodiny žáci vyrábějí talíře se zdravou a nezdravou výživou.
Z letáků, které žáci nosili do školy, vystřihují zdravé a nezdravé potraviny,
které lepí na papírové tácky. Talíře si mohou žáci barevně vyzdobit.
letáky, papírové tácky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, temperové barvy,
fotobox potraviny – NOMIland, s.r.o., Vřesínská 828, Klimkovice.
22
Téma:
Zvíře je náš kamarád
Učitel: Mgr. Radomíra Štefková
Ročník: 1. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Seznámit se zvířátky, které můžeme chovat doma.
Pochopit význam zvířat a správnou péči o ně.
Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou.
Motivovat děti k vytrvalosti u zadané práce a mít radost z vykonané
práce.
Rozhovor s dětmi.
Vlastní pozorování oblovek.
Kresba oblovek.
1. část: rozhovor s dětmi
Žáci se společně s učitelem posadí na zem do kruhu. Formou otázek
zjišťujeme, kdo z žáků má doma zvíře, jaké a proč. Jak o ně pečuje. Žákům
vysvětlíme rozdíl mezi domácím zvířetem pro užitek a domácím mazlíčkem
pro radost.
Otázky:
Máte doma nějaké zvíře?
Kdo a jak o něj pečuje?
Kde můžeme zvíře získat?
Jak se jmenuje lékař, který léčí zvířata?
Může být zvíře váš kamarád?
2. část : ukázka zvířátka, které můžeme chovat doma - šneci (oblovky)
V druhé části hodiny si žáci prohlédnou šneky, které dětem přineseme do
školy na ukázku. Žáci si je mohou ohmatat, diskutujeme o tom, čím se šneci
živí, kde je můžeme chovat.
3. část: kreslení pozorované oblovky
Žáci se na závěr hodiny pokusí nakreslit oblovky na základě vlastního
pozorování.
zalaminované obrázky zvířat (domácí zvířata, domácí mazlíčci, šneci),
krmení, terárium, papír A4, tužky, hnědý uhel, suché pastely
23
Téma:
Chování mezi lidmi
Učitel: Mgr. Milada Mohrová
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Úcta, respekt ke kamarádům, pomoc druhým
Povídat si s dětmi
Zahrát si scénku
1. Sesednout si do kruhu a povídat si s dětmi o chování o přestávce.
Každý řekne, jaké chování se mu líbí a nelíbí.
2. Vymyslet situace, při kterých se žáci chovají špatně (strkání do
spolužáka, upadnutí spolužáka, nezdravení apod.).
3. Vybereme dvě dvojice, jedna dvojice předvede ostatním dětem
situaci špatně a druhá dvojice ji předvede tak, jak by měla být
správně. Ostatní děti hodnotí, zda je vše předvedeno správně nebo
by něco opravily, doplnily.
4. Ptáme se dětí, jestli už někdy pomohly spolužákovi ve škole a jak.
5. Vypracovat z pracovní učebnice prvouky, zhodnotit situaci na
obrázcích pracovní učebnice prvouky pro 1. ročník JÁ A MŮJ SVĚT,
str. 6
Učebnice prvouky: FUKANOVÁ, Jaroslava a Věra ŠTIKOVÁ. Já a můj svět:
pracovní sešit, Prvouka pro 1. ročník., Brno: Nová škola, 2007. ISBN 807289-085-9.
24
Téma:
Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Český jazyk
Na co máme ruce
Ročník: 1. ZŠ
V bloku 2 x 45min
Probouzet v dětech fantazii – uvědomění si rukou a jejich mnoha funkcí
Motivace – úchop tužky – Čím držíte tužku?
Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí
Znakování malé Viktorky
Čtení článku Na co máme ruce
Jak rozumíš obsahu
Obkreslování ruky
Otisk dlaně
Mytí rukou
Lateralita – vysvětlení – praváci - leváci
Sebehodnocení
1. Motivace – úchop tužky – Čím držíte tužku?
2. Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí (podání-pozdrav,
dorozumívání-neslyšící, pohlazení, pohlavek, sebeobsluha, atd.).
3. Znakování malé Viktorky – slova (máma, táta…)
http://www.youtube.com/watch?v=w61r6QPsyVo&feature=fvwrel.
4. Čtení článku Na co máme ruce.
5. Jak rozumíš obsahu? (otázky-odpovědi).
6. Obkreslování rukou na výkres.
7. Otiskování dlaně nabarvené prstovýma barvami na čtvrtku papíru.
8. Otisk dlaně do mouky, písku - uvědomění si tvaru ruky.
9. Mytí rukou mýdlem - uvědomění si dokonalosti použití ruky při mytí
(mydlení).
10. Pravá – levá – praváci – leváci – příklady v kolektivu.
11. Sebehodnocení uskutečníme na interaktivní tabuli - děti si vytahují
symbol podle svého pocitu s vykonané práce: ☺ použití interaktivní tabule
Na co máme ruce: Jiří Žáček, Slabikář, Alter,2010, ISBN 978-80-7245-146-3,
2010, str. 73
Znakování malé Viktorky:
http://www.youtube.com/watch?v=w61r6QPsyVo&feature=fvwrel
výkresy, pastelky, prstové barvy, mouka, písek
25
Téma:
„Karnevalový průvod zvířátek“
Učitel: Mgr. Miroslava Ondrová
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Procvičování a upevňování znalosti barev, typické barvy zvířat
Budeme určovat barvy, přiřazovat typické zbarvení vybraným druhům
zvířat, vybarvovat masky zvířat.
1.Motivace:
1/ Samotné vyučovací hodině předcházel školní karneval, který proběhl
předchozí den. V úvodu hodiny jsme si karneval připomněli, pohovořili jsme
o programu a maskách, které se představily na karnevalu. Připomenuli jsme
si význam barev na některých příkladech /např. čert - černá barva, motýl pestrobarevný, včela - černožlutá apod./.
2.Postup práce:
1/ Jmenujeme barvy, na které si společně vzpomeneme. Poté se snažíme
určit co největší počet rozličných barev ve svém okolí, tj. ve třídě, na oděvu,
na různých konkrétních předmětech.
2/ Připomeneme si význam barev pro život některých zvířat /např. žába –
zelená – tráva, lev – písková – savana apod./ Využijeme i barevné obrázky
jednotlivých zvířat.
3/ Pohybová chvilka v prostoru třídy – improvizace – zvířátka /chůze
medvěda, poskoky žáby, poskoky vrabce, plížení hada apod./.
4/ Lavice jsou spojeny tak, že žáci pracují ve skupině po čtyřech.
5/ Na lavici mají připraveny bílé masky zvířátek, tak aby se mohli sami
rozhodnout, kterou masku zvířete výtvarně ztvární – vybarví.
6/ Samostatná práce.
7/ Po vybarvení na masky připevním gumičku nebo masku umístíme na
špejli. Rozhodnutí ponechám na žácích.
3. Hodnocení:
Hodinu jsme ukončili průvodem zvířátek. Cestou jsme po předchozí
domluvě předvedli své masky žákům v jiné první třídě. Hodnocením, ale
i odměnou byla pro nás pochvala ostatních žáků.
předměty ve třídě, obrázky zvířat, předkreslené masky na bílém tvrdém
výkresu, voskovky, fixy, špejle, klobouková guma
26
Téma:
Měsíce, roční doby
Učitel: Bc. Helena Hašková
Ročník: 1., 2. ZŠ
Čas:
Cíl:
2x45 min.
Znát názvy měsíců v roce, přiřadit je k jednotlivým ročním obdobím
Obsah:
Motivace
Práce u tabule
Třídění obrázků
Pohybová hra
Výroba narozeninového kalendáře
Dramatizace pohádky
1. Děti jsem motivovala pohádkou Boženy Němcové“O dvanácti
měsíčkách“.
2. Společně jsme si měsíce vyjmenovali, napsali na tabuli ve správném
pořadí. Barevně jsme odlišili jednotlivé roční doby - jarní měsíce zeleně,
letní červeně, podzimní oranžově a zimní modře. Dávala jsem dětem
otázky typu: Ve kterém měsíci šly poprvé do školy, ve kterém měsíci jsou
Vánoce, ve kterém měsíci půjdou naposledy do školy, ve kterém měsíci
začíná
Nový
rok
atd.
Poté
žáci
chodili
jednotlivě
k tabuli a každý namaloval kytičku k měsíci, ve kterém se narodil.
3. Žáky jsem rozdělila do čtyř skupin, každá skupina dostala kartu
s názvem jedné roční doby. Na koberci byly rozloženy obrázky typické
pro jednotlivá roční období. Žáci ve skupinách měli za úkol vybrat ke své
roční době správné obrázky a napsat k ní správné měsíce. Společně jsme
splnění úkolu vyhodnotili.
4. Každý žák obdržel kartičku s názvem jednoho měsíce. Podle hudby
klavíru pochodovali žáci po třídě. Na znamení /silný akord/ se museli žáci
rychle seřadit do řady ve správném pořadí měsíců. Hru jsme opakovali
několikrát.
5. Na závěr následovala skupinová práce - výroba narozeninového
kalendáře. Z barevných papírů žáci vystřihli 12 květin, napsali na ně názvy
měsíců. Květiny nalepili na velký zelený výkres. Každý se podepsal pod
název měsíce, ve kterém má narozeniny. Výkres jsme si vystavili ve třídě.
6. Pro velký zájem žáků jsme se pokusili o dramatizaci pohádky.
SEIFERT, Jaroslav. Mahulena krásná panna. 2. vyd. Praha, Albatros .1982.
s.19.
tabule, barevné křídy, barevné papíry, tužky, nůžky, lepidla, karty s názvy
ročních období, obrázky typické pro jednotlivá roční období, kartičky s názvy
měsíců, klavír
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
27
Téma:
Předcházejme úrazům
Učitel: Mgr. Jarmila Prášková
Ročník: 1. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
1 x 45min
Vnímání vlastní zodpovědnosti za bezpečnost při zimních sportech a hrách
Zimní radovánky a sporty - obrázky
JÁ A MŮJ SVĚT – prvouka, str. 35
Volná kresba – zimní krajina, lyžař, sněhová koule, koulující se děti...
Animace – focení kreseb
Podrobnější popis aktivit: 1. Brainstorming – zimní sporty, které známe (lepíme obrázky na flipchart)
2. Prostředí zimních sportů – příroda, kopec, rybník, zimní stadion… - popis
3. Pracovní list v prvouce – zimní sporty. Přemýšlíme spolu o úrazech, které
by se mohly stát, a jak jim předcházet.
4. Volná kresba dětí – zimní krajina, sportovci – lyžař…, koulující se děti,
sněhová koule…
5. Vybereme společně s dětmi dvě krajinky, lyžaře a sněhovou kouli.
6. Ukážeme dětem, jak je možné animovat (fotíme se stativem)
- připravíme krajinku – kopec, postavu lyžaře postupně fotíme,
posunujeme z kopce dolů
- připravíme krajinku se dvěma dětmi, přiložíme kouli, postupně fotíme,
posunujeme kouli od jednoho dítěte k druhému
Materiál, pomůcky,
obrázky zimních sportů, výkresy, lepidlo, nůžky, voskové pastely, pracovní
zdroje:
sešit Já a můj svět 1 – Prvouka, pracovní učebnice, Nová Škola, str. 35
fotoaparát, stativ
PC – program Adobe Premiere CS3
28
Téma:
Učitel: Mgr. Miroslava Ondrová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Čtení a dramatizace - pohádka „Budka v poli“
(LV, VV, PRV)
Ročník: 1. ZŠ
1x 45 min.
Čtení a poslech pohádky s rozlišením přímé řeči jednotlivých postav
pohádkového příběhu a následná dramatizace pohádky
V hodině, která bude předcházet vlastnímu čtení s dramatizací si žáci
vyrobí jednoduché masky zvířátek vystupujících v příběhu. Tyto
masky pak následně využijí další hodinu při dramatizaci pohádky.
Žáci si pohádku poslechnou, poté společně přečtou a povedeme
rozhovor o obsahu pohádky. Žáci se pokusí v textu hledat odpovědi
na otázky. Přidělím žákům jednotlivé role a společně budeme
pohádku číst.
Na závěr se pokusíme o dramatizaci pohádky a pohybové vyjádření
zvířecích postav.
Motivace:
Jako motivace mi posloužila již předcházející hodina, ve které jsme si
společně nejprve pojmenovali obrázky lesních zvířat na magnetické tabuli
a povykládali jsme si o životě těchto zvířatech. Děti si pak podle
jednoduchého návodu vyrobily masky některých zvířat.
Postup práce:
V úvodu každý žák předvedl svou masku a pojmenoval dané zvíře.
Nabídla jsem žákům přečtení pohádky, ve které vystupují některá
naše zvířátka.
Samotný poslech pohádky.
Čtení žáků - snažila jsem se zapojit do čtení všechny žáky.
Kladla jsem žákům otázky, které se týkaly obsahu přečteného textu.
Častou otázkou bylo mimo jiné: „Co říkal zajíček?“, „Co se ozvalo
z budky?“.
Odpovědi se žáci snažili najít v textu nebo odpovídali zpaměti.
Vytvořila jsem skupiny žáků a přidělila jednotlivcům role. Žáci použili
vyrobené jednoduché masky. Jedna skupina hrála pohádku, ostatní
žáci předváděli diváky.
Samotná dramatizace pohádky. Skupiny se prostřídaly a všechny
žáky jsem zapojila do činnosti.
Na závěr jsem hodinu s žáky zhodnotila a žáci společně pohybově
improvizovali v prostoru třídy jednotlivá zvířátka.
Hodnocení:
V této hodině došlo k vzájemnému hodnocení mezi žáky. Žáci, kteří
29
Materiál, pomůcky,
zdroje:
představovali diváky odměnili žáky – herce bouřlivým potleskem. Bylo
patrné, že se i ostýchavější děti snáze zapojily do činnosti, protože měly
pocit, že tady nevystupují jen za sebe, ale jsou součástí kolektivu.
magnetická tabule, obrázky lesních zvířat
Slabikář pro 1. ročník, nakladatelství Nová škola
na výrobu masek: výkresy, nůžky, voskovky
30
Téma:
Prvouka: Změny v přírodě – jarní měsíce
Učitel: Mgr. Gabriela Pejšová
Ročník: 1. ZŠP (1., 2., 3., 4.)
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Osvojení pojmů a znaků spjatých s jarem
Srovnávání přírody v zimě a na jaře.
Hledání obrázků, které souvisí s jarem a tvorba koláže.
Opakování jarních měsíců a pojmů, které k jaru patří.
1. Na základě předchozí vycházky do parku a pomocí obrázků, které
patří k jaru, hovořím s žáky o změnách přírody. Pozorujeme, jaké
máme oproti zimě počasí. Bavíme se o tom, jak chodíme do školy
oblečeni. Díváme se, co se děje na jaře se stromy, trávou, jaké
květiny se budou objevovat. Připomeneme si, že se na jaře budou
zpět vracet ptáci a ukážeme si obrázky stěhovavých ptáků (např.
vlaštovky, čápa). Seznámím žáky s plánem učiva jarních měsíců zvířata a jejich mláďata. Připomenu žákům, že se na jaře budou slavit
Velikonoce. Na tabuli vyvěsím kartičku s nápisem JARO a žáci k ní
přiřadí s mou pomocí karty s jarními měsíci (vlastnoručně vyrobené
kartičky).
2. Poté dětem vysvětlím, že si společně vytvoříme jarní koláž.
Seznámím je s tím, co koláž znamená - stříhání a následné spojení
různých částí do jednoho celku. Nachystám na podložku velký flipový
papír, kde napíšeme nadpis „Vítáme jaro“ a vysvětlím dětem, že
musí hledat různé obrázky, které souvisí s jarem. Jejich úkolem je
obrázky vystřihnout a nalepit na připravený flipový papír a vytvořit
tak společnou koláž. Upozorním na bezpečné zacházení s nůžkami.
Vysvětlím dětem význam a pravidla společné práce. Žáci vyhledávají
ve starých dětských časopisech, v letácích, v obrázcích z kalendářů
a v pohlednicích obrázky související s jarem. Mohou si mezi sebou
pomáhat a radit si. Pokud neví, poradí se s učitelem. Obrázky
vystřihnou a chodí je lepit do společné koláže. Učitel se jich při práci
ptá, proč si myslí, že právě ten obrázek k jaru patří.
3. Výslednou koláž společně s žáky zhodnotíme, stejně tak i vzájemnou
spolupráci. Hodinu uzavřeme shrnutím názvů jarních měsíců
a pojmů.
obrázky s motivy jara, flipový papír, lepidlo, nůžky, staré dětské časopisy,
reklamní letáky, pohlednice a staré kalendáře s obrázky
Obrázky:
31
Soubor obrázků „Rok přírody v obrázcích“ Didaktická pomůcka. Námět a
text: Růžena Žižková, výtvarnice: Božena Kremláčková.
STAŇKOVÁ, I. Obrázky z přírody. Bratislava: Mladé letá, 1996. ISBN: 80-0600688-1
FISCHEROVÁ, G. Dětský obrázkový slovník. Praha: Svojtka, 2000. ISBN: 8086144-63-1
Obrázky jara:
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/green/plant/3211573
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/bloom/pink/tree/7105543
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/basket/plant/6243694
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/bloom/plant/3255025
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/macro/flower/bloom/7399505
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/green/tree/7057987
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/bloom/spring/563281
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stockphotos/butterfly/green/spring/10201983
(cit. 2011-03-23)
http://www.photoxpress.com/stock-photos/flower/bloom/pink/19656458
32
Téma:
Perníková chaloupka
Učitel: Mgr. Lenka Nytrová
Ročník: 2. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Rozdíl mezi veršovanou a prozaickou pohádkou
Žáci se seznámí s pohádkou veršovanou a pohádkou prozaickou - Perníková
chaloupka, rozvoj fantazie, dramatizace - estetizace projevu.
1. Motivační rozhovor o pohádkách - jak začínají, co je zpravidla jejich
obsahem, které pohádkové bytosti znáte…..
2. Poslech prozaické pohádky „Perníková chaloupka, předčítá učitelka,
ukázky ilustrací J. Trnky.
3. Orientační otázky k textu pohádky (jak se jmenovaly děti z pohádky,
kde bydlela ježibaba……….).
4. Poslech veršované pohádky „Perníková chaloupka“ - vyprovokuji
žáky k závěru - pohádka se liší dějem a je psána ve verších.
5. Společná četba rýmů z pohádky (již připravená tabule s rýmy).
6. Dramatizace prozaické pohádky „Perníková chaloupka“ (již předem
připraveny rekvizity - šátek, perníková chaloupka z papírového
kartonu, papírové perníky, lopata), role určí učitel.
7. Žáci se za domácí úkol naučí veršovanou pohádku „Perníková
chaloupka“ dle již předem rozdělených rolí (holoubek, děti)
a společně si pohádku zahrají.
František Hrubín, Jiří Trnka - Špalíček veršů a pohádek
Albatros, nakladatelství pro děti a mládež v Praze roku 1978
4. vydání, 13-728-78 14/45
33
Téma:
Podzim
Učitel: Mgr. Šárka Pětrašková
Ročník: 2. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Počítání v oboru 1 – 6
upevňovat vzestupně i sestupně číselnou řadu,
utvářet početní představy na základě názoru,
rozvíjet kognitivní, komunikační a motorické dovednosti,
prohlubovat vzájemnou spolupráci,
udržovat a prodlužovat pozornost.
Zvířata v podzimním lese
rozvíjet individuální tvořivý přístup k řešení úkolů,
rozvíjet fantazii,
rozvíjet vlastní tvorbu opírající se o subjektivní vnímání, cítění,
prožívání a představy.
Počítání v oboru 1 – 6
Manipulační činnosti s využitím přírodnin:
upevňování počítání v oboru 1 – 6,
procvičování pojmů: před, za,
fixace tvaru čísel.
Zvířata v podzimním lese
poučení žáků o BOZ,
seznámení s jednoduchým pracovním postupem,
používání drobného nářadí,
prezentace a hodnocení výrobků.
Počítání v oboru 1 – 6
1. Zahájení hodiny, seznámení s cílem.
2. Motivace: „Příběh o nezbedných číslicích“ provází žáky během celé
hodiny.
3. Popletené číslice 1 – 6 (zalaminované číslice) žáci seřazují nejdříve
vzestupně, poté sestupně.
4. Hra „Nezbedné číslice“: děti dle pokynů učitele vyberou dané číslo
a podle rytmu bubínku pobíhají v prostorách třídy. Na znamení (hlasitý
úder do bubínku) si dřepnou a postupně vytvářejí číselnou řadu.
5. Správně seřazená čísla odloží na lavice, potom k nim přiřazují správný
počet žaludů a opačně.
6. Žák si vybere dle vlastní volby číslo a prostřednictvím žaludů se snaží
vystihnout tvar vybrané číslice.
34
Materiál, pomůcky,
zdroje:
7. V závěru hodiny si žáci fixují prostřednictvím Duhového písma (šablona
Comenia Skript) správný tvar číslice 6.
8. Zhodnocení hodiny pedagogem, sebehodnocení žáků.
Zvířata v podzimním lese
1. Zahájení hodiny, seznámení s cílem.
2. Motivace: Rozhovor u obrázku s přírodní tématikou
3. Zpěv písně Z. Svěráka a J. Uhlíře „Stromy“.
4. Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých.
5. Výroba zvířátek z přírodnin.
6. Výroba lesa.
7. Vytváření slovních úloh – praktické činnosti se stromy a zvířátky.
8. Zhodnocení hodiny pedagogem, sebehodnocení žáků.
Počítání v oboru 1 – 6
- zalaminátované číslice ze šablon Comenia Script,
- přírodniny,
- bubínek,
- LENCOVÁ, Radana. Comenia Script. NAKLADATELSTVÍ SVĚT, 2010.
ISBN 978-80-87201-02-2.
Zvířata v podzimním lese
- šablony stromů, pastelky, výkresy, varhany, špejle, zápalky, nebozízek,
nůžky, barevné papíry, lepidlo.
35
Téma:
Rozvoj matematického myšlení
Učitel: Jitka Ondrisová
Ročník: 2. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45min
Rozvoj matematického myšlení
Vymýšlet a řešit slovní úlohy.
Grafické znázornění slovních úloh.
Matematické hádanky - myslím si číslo.
1. Společně jsme vymýšleli slovní úlohy na sčítání a odčítání, k čemuž
jsme si pomohli vybavením naší třídy. Počítali jsme: kolik lavic je
celkem ve třídě; kolik je celkem lavic a židlí; o kolik je víc židlí víc než
lavic. Vše jsme si graficky znázornili do sešitů: malovali jsme lavice
a židle (vyučující na tabuli, děti do sešitů).
2. Při matematických hádankách každý žák hádal např. - myslím si číslo,
které je větší než 52 a menší než 54. Nebo myslím si číslo, které je
o 5 větší než číslo 21. Dále jsem na tabuli napsala příklady bez
znamének, které si měli žáci sami doplnit např. 4 2 = 8, 67 20 =
87
3. Každý žák samostatně vymyslel příklady na sčítání nebo odčítání. Ke
znázornění příkladů využil různobarevné motýlky, které si vyrobil
v předchozí hodině pracovních činností (2 modří motýli plus
3 červení motýli). Příklady znázorňoval skládáním motýlů na lavici.
vybavení třídy, pastelky, sešity, motýli různých barev – vyrobené
v pracovních činnostech
36
Téma:
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Poslech:
Bedřich Smetana – úryvek z opery Prodaná
nevěsta „ Pochod komediantů“
Johan Sebastian Bach – Adagio v C dur pro
varhany
Ročník: 2. ZŠ
1x 45 min.
Vyjádření pocitů z hudby neverbálně
Prostřednictvím poslechu instrumentální hudby rozlišit hru na hudební
nástroje: malý bubínek, buben, trubku, činely, malou flétnu (pikolu),
varhany.
Poslech: 1) porovnávání obou skladeb: pomalá x rychlá, smutná
x veselá
2) rozpoznávání jednotlivých hudebních nástrojů
Vyjádření pocitů z hudby 1) pohybem 2) výtvarnou aktivitou
1. Motivace:
„Přenášíme“se s dětmi do divadla – popisuji jeho vzhled a atmosféru.
Seznamuji je s úryvkem, který mají poslouchat. Krátce seznamuji s operou
a významem některých slov. Otázky: Kdo to jsou komedianti? Můžeme
se s nimi v současné době setkat? Kde? Teď se klidně posaďte
a poslouchejte, co vám hudba chce říct. Jakou má náladu? Jakou má
atmosféru? Co si představujete, že komedianti dělají? Poslouchejte
i hudební nástroje, které v ukázce zazní. Poznáte je?
2. Poslech první ukázky. Následují otázky položené před poslechem
a přidávám. Co jste chtěly dělat, když jste poslouchaly? Bylo příjemné jen
sedět, nebo vás hudba nutila dělat něco jiného? Poslech opakuji a nechám
dětem možnost se podle hudby volně pohybovat. Zároveň poznáváme
jednotlivé hudební nástroje, které v ukázce zní. V případě nutnosti poslech
pasáže s určitým hudebním nástrojem opakuji.
3. „Přenášíme“ se s dětmi do kostela přibližuji atmosféru, vzhled. Ptám se
na jejich pocity z návštěvy kostela. Předem si popisujeme hudební nástroj,
na který se nejčastěji v kostele hraje. Opět chci, aby se děti při poslechu
zaměřily na náladu hudby.
4. Poslech druhé ukázky. Pomocí otázek následuje rozbor. Chtělo se vám
smát se a pohybovat jako u první ukázky, nebo byly vaše pocity jiné? Jaké?
Jaký byl rozdíl mezi první a druhou ukázkou? Která se ti víc líbila?
5. Je podzim, pokusme se zachytit náladu z hudby, kterou jste právě
slyšely, pomocí listí. List je přece taky veselý – září na sluníčku všemi
37
Materiál, pomůcky,
zdroje:
barvami, vesele se třepotá ve větru, nebo smutný - ztratil již veškerou barvu,
smutně padá v deštivém dni na zem.
Děti se rozdělí na dvě skupiny. Vyberou si každý jednu skladbu. Dostanou
papír, podle melodie, rytmu a hlavně pocitů z ukázky si vyberou tvary
a barvy předem připravených vylisovaných listí. Po vzájemné komunikaci
děti přenesou pocity z hudby na papír. Nejprve listy uloží, následně je
přilepí.
6. Hodnocení: Poslechneme si skladby a zároveň sledujeme díla, která
jsme vytvořili. Hodnotíme, jak se nám práce podařila. Také si opakujeme
hudební nástroje, které v ukázkách slyšíme.
lisované listy různých tvarů a barev, papír 1,2m x 0,8m, lepidlo – Herkules
CD Johan Sebastian Bach – Toccatas and fugues
CD Bedřich Smetana Prodaná nevěsta
38
Téma:
Český jazyk: Tvorba pexesa
Učitel: Mgr. Gabriela Pejšová
Ročník: 2. (2., 3., 4.) ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Tvorba pexesa - pomůcka ke snadnějšímu vyvozování hlásek
a k procvičování písmen
Vyvozujeme hlásky dle obrázků
Čteme správně hlásky dle tabule
Píšeme do sešitu diktát písmen
Tvorba pexesa
Hodnocení práce
1. Dle obrázků žáci vyvozují hlásky, určí počáteční hlásku.
2. Jednotlivé předepsané hlásky pak čteme společně z tabule. Cvičení
obměním tak, že střídavě ukazuji hlásky a každý čte sám.
3. Poté žákům nadiktuji diktát písmen do sešitu (m, a, s, e, j, i, l, z, v, u,
t, p, k, b). Nejprve diktát přečtu, pak si ho žáci napíší a poté
následuje jejich vlastní kontrola dle mého čtení.
4. Pak se pustíme s žáky do tvorby pexesa. Rozdám žákům kartičky
z tvrdého papíru. Na jednu kartičku žák napíše malé psací písmeno
a na druhou kartičku namaluje obrázek na dané písmeno začínající.
Vždy si žák sám vymyslí hlásku a obrázek, který k ní bude malovat.
5. Na závěr si práci zhodnotíme, prohlédneme si společně všechny
kartičky a zkontrolujeme, zda jsme utvořili všechny dvojice.
6. Jestliže nám zbude čas, pexeso si zahrajeme.
různé obrázky, sešit, psací potřeby, tvrdý výkres, pastely
Soubor obrázků: Obrázková abeceda, Hafera – cvičební pomůcky s.r.o.
39
Téma:
Podzim
Učitel: Mgr. Šárka Pětrašková
Ročník: 2. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Práce s dětským časopisem
čtení s porozuměním,
rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby,
prodlužování pozornosti při poslechu čteného textu,
poznávání tradic jiných kultur.
Výroba strašidýlek z okrasných dýní.
rozvoj individuálního tvořivého přístupu k řešení úkolů,
rozvoj fantazie,
uplatňování tvůrčího potenciálu při individuální práci,
rozvíjení poznatků dekorativní tvorby,
rozvoj vlastní tvorby, která vychází ze subjektivního vnímání,
cítění, prožívání a vlastních představ.
Práce s dětským časopisem
seznámení žáků s různými druhy dětských časopisů,
četba krátkého textu,
práce u tabule,
poslech čteného textu,
rozhovor k textu s prohlídkou ilustrací k danému příběhu,
práce s dětským časopisem: prohlížení, čtení, vyhledávání
a porovnávání obrázků s podzimní tématikou v různých
časopisech.
Výroba strašidelných postaviček z okrasných dýní
seznámení s pracovním postupem, pracovním materiálem
a pomůckami,
tvoření výrobků,
prezentace a hodnocení výrobků.
Práce s dětským časopisem
1. Zahájení hodiny, seznámení s cílem.
2. Motivace: píseň „Listopad“, rozhovor na téma: „Podzimní příroda“.
3. Seznámení s různými druhy dětských časopisů: Sluníčko, Mateřídouška,
Méďa Pusík, Šikula aj.
4. Četba žáků
5. Práce u tabule:
- porovnání letní x podzimní strom (výtvarné ztvárnění),
40
- tvoření přídavných jmen k ročním obdobím (písemný projev).
6. Vyprávění strašidelného příběhu s krátkou reprodukcí děje.
7. Zhodnocení hodiny pedagogem, sebehodnocení žáků.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Výroba strašidýlek z okrasných dýní.
1. Zahájení hodiny, seznámení s cílem.
2. Poučení žáků o BOZ.
3. Motivace žáků: soutěž „O nejhezčí dýňové strašidlo“.
4. Výroba strašidel z dýně za použití drobného nářadí.
5. Výstava a hodnocení výrobků.
6. Zhodnocení hodiny pedagogem, sebehodnocení žáků.
Práce s dětským časopisem
- dětské časopisy,
- barevné křídy, tabule, varhany, triangl
Výroba strašidýlek z okrasných dýní.
- okrasné dýně, lýko, vylisované listy, kokosové vlákno, nůžky, přírodniny,
špejle, arašídy, slupky z pistacií, usušené jeřabiny, tavná pistole
41
Téma:
Učitel: Jitka Ondrisová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Pohybové hry s čísly
Orientace
Ročník: 2. ZŠ
1x 45 min.
Pochopení prostorové orientace
Rozvoj sluchového vnímání
Orientace v prostoru-kde co máme ve třídě
Pohybové hry s čísly
1. Hodinu jsme začali ve třídě, kde postupně každý žák odpovídal, např:
kde máme tabuli? Na které straně máme okna? Kde je umývadlo,
nástěnky, dveře, skříňky? Co vidíme vlevo, vpravo, vzadu, vepředu,
nahoře, dole?
2. Poté jsme se přesunuli na chodbu, kde se žáci postavili do řady
uprostřed chodby a postupně plnili pokyny vyučujícího (každý udělal
příslušný počet kroků: buď dopředu, dozadu, vlevo či vpravo).
3. Druhá hra spočívala v tom, že kolikrát tlesknu, tolikrát žák poskočí
buď na pravé nebo levé noze (učitel řekne: pravá nebo levá
a několikrát zatleská).
4. Žákům rozdáme kartičky s čísly od 1 do 15, žáci se seřadí do kruhu
a pochodují. Vyučující vyvolá jedno jméno, řekne činnosti, kterou
děti udělají tolikrát, jaké číslo mají na kartičce: např. 10 dřepů, 3x
hvízdni, 5x zahoukej, 7x zatleskej, 4x zaštěkej, 2x mrkni, 15x poskoč
apod.
třída, chodba u třídy, kartičky s čísly, které si vyučující předem připraví podle
počtu dětí ve třídě
42
Téma:
Rozkvetlé sněženky, integrace Čs, Čj
Učitel: Mgr. Ludmila Vážanská
Ročník: 2. (2., 3.) ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
3x 45 min.
Vnímání základních aspektů jara, poznávání a pozorování rostlin a živočichů.
Hlavní znaky jara, pranostiky o jaru, recitace básně J. Urbánkové
Sněženka. Rozpočítadla.
Estetické ztvárnění první jarní květiny.
Na vycházce žáci poznávali a pozorovali rostliny a živočichy v přírodě.
Zapojování smyslového vnímání do pozorování barev, tvarů, velikosti,
určitých zvuků např. zpěv ptáků, různé druhy vůně. Využili jsme květinové
pexeso – žáci hledají příslušné květiny: sněženky, narcisy, tulipány,
pampelišky, fialky apod. V barevných kartičkách pak ptáky: vlaštovku,
špačka, drozda, kukačku.
V hodině literární výchovy jsem žákům přečetla 2 ukázky textů Jaro je tady
(str.32) a Vrbová víla (str. 23) z knihy Jaro.
Do této hodiny byly zařazeny též pohybové aktivity, neboť děti mají rády
rytmická rozpočítadla, kterými rozvíjí rytmické dovednosti, například: „Ene,
bene, Emane, kdo tu babu dostane, ten to není, ten to je, ten už s námi
nehraje.“
K recitaci jsem využila verše z básně Sněženka (str.19):
„Pod sněhem ještě, než přijdou deště, než přijde tání březnové, když bílé
šaty jsou samé laty a ještě není na nové. Sněženka hlásí jako loni, že mráz už
jaro nepředhoní.“
Ve 3. vyučovací hodině žáci vytvořili první jarní květinu sněženku. Skládáním
z bílého papíru vytvořili květ sněženky, který pak dolepili vystřiženým
stonkem a listem. Květinu pak nalepili na barevný podklad papíru.
Skládání květu sněženky: nejdříve vystřihneme čtverec, složíme ho
úhlopříčně na polovinu – vznikne trojúhelník, okrajové části složíme opět
k sobě (vznikne malý čtverec). Tento čtverec nalepíme k zelenému stonku
a doskládáme: volné okraje otevřeme směrem ven (viz obrázek).
Barevné papíry, lepidla, nůžky.
Rozpočítadla. Květinové pexeso. Barevné kartičky ptáků.
ŠOTTNEROVÁ, D. Jaro. Olomouc: Rubico, 2007. ISBN 978-80-7346-074-7.
43
44
Téma:
Zima a veselí sněhuláci
Učitel: Mgr. Ludmila Vážanská
Ročník: 2. (2., 3.) ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
Získané vědomosti o ročním období
Rozbor ročního období „Zima“. Popsat základní znaky tohoto období.
Estetické ztvárnění v podání usměvavého sněhuláka.
V první vyučovací hodině jsme probrali hlavní znaky zimy. Každý žák si
kalendář přírody doplnil symbolikou zimy.
Po obdržení papírové figurky, panenky či panáčka se snažili obléknout jej do
zimního oblečení podle zadaného úkolu (sport, vycházka).
Na 4 barevných obrázcích se zimní tematikou popisovali danou situaci
vlastními slovy.
Na barevném papírovém proužku pak ve dvojicích vysvětlili citaci (Na tři
krále o krok dále. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr).
Teoretická část byla ukončena přednesem básně Fr. Hrubína Zima
(ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80-7346-059-9.
str.31).
Ve druhé vyučovací hodině si vystřihávali komponenty sněhuláka, kterého
dolepili barevným papírem. Podle vlastní fantazie a představivosti dokreslili
obličej.
Kalendář přírody, papírové figurky, barevné papírové oblečení, barevné
obrázky se zimní tematikou, výkresy nůžky, barvy, fixy, lepidlo, krepové
papíry
Kniha: ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80-7346-059-9.
45
46
Téma:
Řemeslo má zlaté dno. Integrace: Čj, Čs.
Učitel: Mgr. Vážanská Ludmila
Ročník: 3. (3., 4.) ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
Vyzkoušet si netradiční formy a metody práce.
Naučit žáky schopnosti vyjádřit se.
Čtení textů, diskuze žáků o povoláních při vlastní činnosti, pojmenování
prvků výtvarného vyjádření a pozorování na základě proporčních vztahů.
Žáci pracují s údaji a využívají je k pochopení vztahů mezi jevy a orientují
se v hlavních reáliích.
Úvod vyučovací hodiny:
Čtení textů: „Moudrý zlatník“, čítanka, text B. Němcové
„Vynálezy, které změnily svět“, kniha A. Clayrborne
Žáky jsem rozdělila do tří skupin, podle připravených papírových kartiček
plnili úkoly:
1. Vyjmenování profesí
2. Čím bys chtěl být a proč?
3. Technické vynálezy, co o nich víš?
4. Jaký nový vynález byste si přáli doma mít?
Závěrem vyučovací hodiny si každá skupina zdramatizovala 2 profese.
/prodavač, kuchař, číšník, poštovní doručovatel, učitel, lékař/
Ve druhé vyučovací hodině žáci nakreslili některé předměty denní
potřeby – vynálezy, které usnadňují lidstvu život, například: nábytek,
pračka, myčka televize, mobil.
Čítanka 3. Praha: ALETR, 1995. ISBN 80-85775-30-1. Str. 119
(NĚMCOVÁ, B. Moudrý zlatník).
CLAYBORNE, A. Vynálezy, které změnily svět. Praha: Svojtka, 2008. ISBN
978 -80- 2560- 021- 4.
výkresy, barevné papíry, nůžky, barvy, krabičky z kartonů, lepidla
47
Téma:
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Přechod od sčítání k násobení
Násobilka 2
Ročník: 3. ZŠ
2x 45 min.
Násobení číslem 2 – pochopení principu
Pomocí jednoduchých slovních úloh přejít od sčítání stejných číslic (2)
k násobení
1. Motivace: Je podzim, proto si můžeme hrát s přírodninami, které nám
v této době příroda poskytuje. A protože máme hodinu matematiky,
pomohou nám tyto věci nejenom ke hře, ale i k počítání. My použijeme
kaštany a potom listí ze stromů.
2. Rozdám dětem kaštany a kartičky +, x, =. Na tabuli je zapsána slovní
úloha.:
Maminka koupila 2 rohlíky, 2 housky, 2 koláče a 2 koblížky. Kolik kusů pečiva
maminka koupila?
Požádám děti, aby vyjádřily početní úkon sčítání pomocí kartiček a kaštanů.
Další slovní úlohy zadávám jen ústně, kusy nechávám, pouze měním počet
druhů, děti postupují stejným způsobem.
3. Vracím se k původní slovní úloze napsané na tabuli. Řešení úlohy pomocí
sčítání zapisuje jeden žák na tabuli (2+2+2+2=8). Následuje otázka.
Kolik druhů pečiva maminka koupila? Společně si spočteme druhy.
Zapíšeme číslici 4. Kolik kusů je v každém druhu? Žáci odpovídají 2. Původně
napsanou číslici 4 dopisuji číslicí 2 a nechávám mezi nimi mezeru.
Otázka: Kolikrát koupila maminka 2 kusy. Děti odpovídají 4x.
Znaménko x dosazuji do mezery mezi číslice.
4. Na tabuli děti zapisují součty podle diktátu ve sloupci. V řádku přidáváme
násobilku s pomocnou otázkou. Kolikrát jsi zapsal 2 (3, 4 …)
Příklad: 2 + 2 2 x 2
2+2+2 3x2
2+2+2+2
4 x 2 atd., Děti, které nepíší na tabuli, znázorňují nejprve
součty, pak násobení pomocí kaštanů a znamének. Postupně k součtům
i násobení doplňujeme výsledky. Takto nám postupně vznikne na tabuli
násobilka 2.
5. Děti rozdělím do dvojic. Dám jim lisované listy. Pomocí nich jeden
48
z dvojice znázorní součet a druhý výsledek. Vzájemně si svou práci
zkontrolují.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
6. Hodnocení: Žáci ve dvojicích předstoupí před tabuli a prezentují svou
práci. Ostatní je hodnotí. Jak správnost, tak estetické vyjádření, ale také
způsob prezentace.
kaštany, kartičky s operačními znaménky + , x , = , lisované listy různých
tvarů a barev, lepidlo, papír A4 který v případě potřeby slepíme na délku
49
Téma:
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Česká jazyk – jazyková výchova
Přání
Ročník: 3. ZŠ
2x 45 min.
Slovní a následně písemné vyjádření přání
Rozvoj slovní zásoby
Vánoce – zvyky, symboly, u nás a v cizích zemích, diskuse
Přání a jeho náležitosti – rozhovor
Přání a jeho písemná forma
Výroba přáníčka a zápis přání do přáníčka
Hodnocení
1. Rozhovor s dětmi: Jaké svátky nás teď čekají? Co jsme si řekli o Vánocích
v prvouce? Může mi někdo zopakovat všechny Vánoční symboly? Jak se slaví
Vánoce u nás? Jak se slaví v jiných zemích? Co přejeme ostatním lidem
kolem sebe k Vánocům? Co jim přejeme do nového roku? Snažím se, aby na
každou otázku odpovědělo co nejvíc dětí ve třídě. Nebo aby se alespoň
připojily do rozhovoru částečně. Snažím se ve třídě vyvolat téměř hektickou
(zároveň však mnou řízenou)diskusi o Vánocích, aby vznikla zvláštní
atmosféra a každé dítě cítilo „ Vánoce “ v srdci.
2. První přání si zapíšeme na tabuli, ale předpokládám, že to budou klasické,
naučené fráze. Hovoříme o nich s dětmi. Postupně si vyvodíme, co musí
každé přání obsahovat. Hlavně oslovení a podpis. Vymýšlíme nejprve
základní oslovení (milá maminko, milý tatínku), které se následně snažíme
citově víc podbarvit (moje milovaná maminko, atd.). Jednotlivá oslovení si
děti zapisují na papír. Následuje vlastní přání. Nechám děti zavřít oči
a řeknu, ať si v duchu představí osobu, které přání věnují. Ať si vybaví, co
spolu zažily krásného, jestli ji něčím potěšily, nebo jí něčím ublížily
a v závislosti na tom všem, co by té osobě přály. Nechám děti, aby se
vyjádřily o svých pocitech a přáních, které se snažíme formulovat tak, aby je
dokázaly napsat. Každý žák musí mít možnost se vyjádřit. Připomeneme si,
že důležité je se vždy podepsat, ale ne vždy to musí být jménem. V závislosti
na osobě, které přání věnujeme, se můžeme podepsat i jinými způsoby.
Např.: tvoje holčička, tvoje zlato, tvoje milovaná vnučka, atd.
3. Pouštím na CD přehrávači vánoční koledy a nechám děti, aby si napsaly
svá přání na papír. Ke každému přistupuji a pomáhám opravit chyby, nebo
lépe formulovat myšlenky.
4. Přistupujeme k výrobě přáníčka. Ztiším hudbu a vysvětlím dětem postup.
50
Vybarví si obrázek s vánočním motivem (vánoční svíčka, myška jako Santa
sedící na baňce). Každý si obrázek vybarví dle vlastní fantazie a vánoční
nálady. Následně obrázek vystřihne. Po vystřižení podlepí obrázek kouskem
kartonu, tak, aby byl obrázek podlepen po celé délce. Nemusí být po celé
šířce. Děti mají připraven tvrdý papír velikosti ½ A4,složený jako přání, který
rozevřou a opíší si své vymyšlené přání z papíru, kde jej cvičně napsaly. Na
přední stranu přilepí již připravený, vybarvený a podlepený obrázek. Celý
obrázek jsem ozdobila zlatým lakem. Zvýraznil třpyt Vánoc. Výsledkem je
prostorové přání k vánocům někomu z blízkých osob.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
5. Společně si prohlédneme své výrobky tak, že každé dítě předvede svoje
přání, ale pokud nechce, nemusí číst, co napsalo (zachováme intimitu příliš
osobních přáníček). Děti se navzájem hodnotí pouze potleskem.
tabule, křídy, psací potřeby, list papíru, tvrdé barevné papíry, předtištěné
obrázky s vánočními motivy, karton, progresa, lepidlo, CD přehrávač,
vánoční koledy, lak se zlatými třpytkami
51
Téma:
Společné znaky rostlin
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Ročník: 3. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Získání nových informací o rostlinách.
Upevňování získaných informací pomocí praktických činností.
Opakování znalostí podmínek života na zemi.
Upevňování vědomostí o společném znaku rostlin – vyživování.
Pomocí opakovaných znalostí a návodných otázek vyvozování nových
informací o rostlinách: dýchání, vylučování, reakce na změny
v přírodě, pohyb, růst, vývoj a rozmnožování.
Praktická ukázka semen a cibulek. Sázení hrášku, jarního osení.
Výroba květů z papíru.
1. Opakování podmínek života na zemi:
Pomocí návodných otázek zapsaných na tabuli:
Co potřebuje živý organismus k životu?
Vodu nebo sucho, vzduch nebo vakuum, půdu nebo nebe, teplo nebo zimu,
světlo nebo tmu. Děti chodí k tabuli a správnou odpověď zakroužkují
barevnou křídou a špatnou odpověď škrtnou křížem tak, aby vizuálně bylo
zřetelné, která odpověď je správná. Svou odpověď musí vždy náležitě
odůvodnit.
2. Upevňování znalostí – vyživování rostlin:
Návodné otázky: Jak se vyživuješ ty? Do které skupiny živých organizmů
patříš? Patří rostliny do stejné skupiny živých organizmů? Vyživují se
rostliny stejně jako lidé nebo jinak? Vysvětli jak! Proč se rostliny vyživují
pouze ve dne? Proč jsou rostliny důležité pro člověka?
3. Přemýšlej, rostlina je živý organizmus stejně jako člověk – živočich. Co
dále k životu potřebuje kromě vyživování. Zamysli se, co potřebuješ kromě
jídla - výživy k životu ty. Podívej se zpět na tabuli, co jsme si tam zapsali
a vyvoď z toho odpovědi.
4. Žáci přichází na odpověď, že potřebují dýchat. Upřesňuji jim způsob
dýchání rostlin. Do sešitu si zakreslíme názorný obrázek dýchání rostlin.
5. Ve třídě mám ve váze tulipán (v květináči), již před vyučováním jsem děti
upozornila, aby si jej důkladně prohlédly a zapamatovaly jeho vzhled. Nyní
52
je opět upozorním, ať si květ opět prohlédnou a řeknou, co se změnilo (květ
se rozvinul). Společně přemýšlíme z jakého důvodu. Návodnými otázkami
děti pochopí, že květ reagoval teplo. Připomeneme si květ smetánky
lékařské, který se večer zavírá a ráno zase otevírá. Také si vysvětlíme příčiny
opadávání listí ze stromů na podzim. Shrnutím vyvodíme, že rostliny reagují
na změny v přírodě.
6. Pohyb rostlin si objasníme na ukázce z Youtube, kde děti sledují pohyb
slunečnic za sluncem, také se podíváme na pohyb při růstu hrášku.
7. K poslednímu znaku dospějeme otázkami: Mění se rostliny během svého
života? Jak? Už jsme si říkali, že se hrášek pohybuje. Při jaké činnosti to
dělá? Mohou mít rostliny „děti“? Jak? Co dělají zahradníci na jaře? Atd.
Ukazujeme si různé druhy semen, ale také cibulku kvetoucího narcisu, nebo
předklíčený brambor. Prohlédneme si obrázky v učebnici.
Zapíšeme si do sešitu poznatky, které jsme si průběžně zapisovali na tabuli.
8. Přecházíme k praktické části. Do každé, ze tří misek (z nanukového dortu)
si dáme 4 hrášky. Aby se nám počátek lépe sledoval, nejprve položíme na
vatu. Jednu misku dáme na okno, zalijeme vodou a přikryjeme průhledným
víčkem. Druhou misku podlijeme vodou, ale dáme do tmavého kouta
místnosti. Třetí dáme na okno, ale nepřidáme vodu. Pak si ještě do hlíny
zasadíme jarní osení. Později si na rostlinách ještě objasníme různou
rychlost jejich růstu.
9. Protože nám, ale žádná kytička nemohla začít kvést a zkrášlit naší třídu,
musíme to udělat sami. Děti si podle šablony vystřihnou z barevného papíru
květ a 2 jeho středy. Provázkem propojíme vždy tři květy pod sebe, které
pomocí provázku (motouzu) spojíme, tak, že jej pod středem z jedné strany
přilepíme, druhý střed nalepíme z druhé strany, aby květ dostal symetrický
a estetický vzhled. Mezi květy necháme větší mezery a do jedné z nich
umístíme list, vystřižený ze zeleného papíru. List vystřihneme dvakrát
a slepíme tak, že provázek vložíme mezi ně. Nakonec visícími květy
vytvoříme výzdobu ve své třídě. Připevníme je ke stropu. (My jsme je
přivázali k rámům od zářivek.) Samozřejmě, že řešíme správné umístění, tak
aby třída vypadala po estetické stránce pěkně.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
10. Nakonec naši celou práci zhodnotíme.
Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník , nakladatelství Nová škola, rok vydání
2009, ISBN 80-7289-097-2, str. 38-39
krátký snímek z Youtube:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=eDA8rmUP
53
5ZM,
tabule, barevné křídy, školní sešity, semínka (slunečnice, petržel, rozmarýn
atd.), hrášek, hlína, misky, květináč, jarní osení, vata, barevné papíry, lepidlo
(Herkules), motouz, šablony květů
54
Téma:
O kohoutkovi a slepičce
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Ročník: 3. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
1x 45 min.
Rozvoj čtenářské gramotnosti: čtení s porozuměním, orientace
v textu.
Jednoduchý popis osob a věcí, volná reprodukce čteného textu.
Opakování tématu zvířátka v pohádkách.
Opakování pojmu bajka.
Hlasité čtení s porozuměním.
Identifikace hlavních postav v textu.
Tvorba obrazového materiálu k textu.
Volná reprodukce textu za pomocí vyrobeného materiálu.
1. Motivace: Hovoříme s dětmi o pohádkách, kde vystupují zvířátka. Jaké
pohádky o zvířátkách znáš? Které z nich si viděl v televizi? Které si četl?
Jaká zvířátka v nich vystupují? Jak se zvířátka v (konkrétní) pohádce chovají?
Jak se jmenuje pohádka, kde zvířátka mají lidské vlastnosti? Vzpomeneš si,
jak se jmenovala bajka, kterou jsme si spolu četli? Dokážeš nám říct, o čem
bajka byla?
2. Čteme společně hlasitě s dětmi pohádku O kohoutkovi a slepičce. Čtení
probíhá po krátkých úsecích, místy po větách. Četbu vždy přeruším
a kontrolními otázkami zjišťuji, zda žáci rozuměli všem slovům, ale také
významu věty. Po vysvětlení neznámých slov, pokračujeme dále ve čtení
celého článku. V průběhu četby si připomínáme či vysvětlujeme (záleží na
informovanosti dětí) práci švadleny, mlynářky.
3. Shrneme si všechny postavy, které v textu vystupují. Zároveň si je
zapíšeme na tabuli pod sebe (kohoutek, slepička, švadlena, švec, prase,
mlynářka, kravička). Při pohledu na zapsaná slova hodnotíme, zda by se nám
na jejich základě podařilo reprodukovat text.
Nechám jednotlivé žáky, aby se o to pokusili. Společně však zjistíme, že to
není možné a vyhledáme v textu další důležité věci, které k reprodukci
potřebujeme. Přiřazujeme je vedle již napsaných slov, podle děje v textu
(strom, skořápka, jadérko -slepička a kohoutek, švadlenka - bílý šátek, atd.
Další doplněná slova: střevíce, štětiny, věrtel hrachu, mlýn, džbán smetany,
čerstvá tráva, louka, rosička.)
4. Pro lepší reprodukci textu jednotlivé osoby a věci výtvarně ztvárníme.
55
Popíšeme si tvar, velikost a celkový vzhled každé osoby a věci, tak aby děti
věděly jak zobrazit nejen mlynářku, ale také louku, travičku, či rosu. Pak si je
žáci mezi sebou rozdělí. Podle počtu žáků vyrábí každý jeden nebo více
obrázků na výkres formátu A5. Během práce kontrolujeme přesnost
vyobrazení (musí být jednoznačně poznat, co děti nakreslily), správnou
velikost, pečlivost při vybarvování a čistotu práce při lepení. Nejprve danou
osobu nebo věc načrtnou, pak vybarví a vystřihnou. Následně přilepí ze
zadní části špejli, která směřuje směrem dolů z obrázku, pro lepší manipulaci
s ním. Kohoutky vyrobíme dva, jednoho veselého stojícího a jednoho
ležícího na zádech. Pokud je to nutné ještě podlepíme kartonovým papírem.
5. S takto vyrobenými obrázky si s žáky sedneme do kruhu, tak aby
jednotlivé obrázky po sobě přesně následovaly dle děje v textu (k tomu nám
pomůže zápis na tabuli). Pak volně reprodukujeme celý text tak, že každé
dítě má svůj obrázek položen na nohách. Zvedá ho jen ten, kdo právě
hovoří. Všechny děti se musí vystřídat. Pak situaci dětem ztížíme. Musí se
v kruhu libovolně přesadit, ale již nesmí sedět vedle sebe, tak jak to
vyžaduje děj. Opět příběh reprodukují. Tentokrát to však od nich vyžaduje
daleko větší koncentraci a sledování jednotlivých obrázků, aby mohly
správně pracovat.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
6. Hodnocení: Ptám se dětí, co se jim na práci líbilo, kdo podle nich nejlépe
reprodukoval text. Kdo nejlépe vyrobil obrázek. Co se jim zdálo těžké, co
naopak lehké. Jestli jim ilustrace pomohly k lepší a přesnější reprodukci
textu.
Pohádka z knihy Boženy Němcové, Pohádky a pověsti,
Ottovo nakladatelství, r. v. 2008, ISBN 978-80-7360-626-8
výkresy, pastelky, špejle, lepidlo, kartonový papír, tabule, křída
56
Téma:
Vyjmenovaná slova po S
Učitel: Mgr. Gabriela Hrubá
Ročník: 3. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Upevňování znalosti vyjmenovaných slov po S
Výroba vizuální pomůcky a hra pro podporu automatizace vybavení
a psaní y ve vyjmenovaných slovech po S.
1. Navození tématu: K čemu nám slouží vyjmenovaná slova? Proč je
používáme? Ke kterým hláskám přiřazujeme vyjmenovaná slova? Proč právě
k těm? U jakých hlásek jsme si jisti, že po nich píšeme vždy jen měkké i? Po
jakých hláskách píšeme vždy tvrdé y? Zopakujeme si společně vyjmenovaná
slova po s.
2. Děti se rozdělí do dvojic. Každá dvojice si vylosuje jedno vyjmenované
slovo po s. Přepíše jej na tvrdý bílý papír tak, aby barevně zvýraznila psaní
tvrdého y v daném slově. Písmeno buď vybarví (Ne jednobarevně, použijí
různé ornamenty. Některé návodné možnosti budou mít nakreslené na
tabuli), nebo polepí barevným či krepovým papírem. V jiném případě použijí
tuž, přilepení přírodního materiálu, nebo také umělé víčko od pet lahví atd.
K práci budou mít připravené odstřižky látek i různé bavlnky či knoflíky.
Záleží pouze na jejich představivosti, či touze se seberealizovat. Každá
dvojice si najde ve třídě své místo, pracuje samostatně a tají jaké slovo si
vylosovala.
3. Po dokončení vizuální pomůcky si děti uklidí pracovní místa a stále tají své
práce. Celá třída si společně sesedne, ale neukazují si svá díla, nýbrž každá
dvojice se své slovo snaží znázornit pantomimou. Protože žáci znázorňují
pouze vyjmenovaná slova po s, nemělo by být těžké je uhodnout.
Po uhodnutí slova, předvede každá dvojice svůj výrobek. Tak pokračujeme
do té doby, než se vystřídají všichni žáci.
4. Hodnocení:
První hodnocení provádíme bezprostředně po uhádnutí pantomimicky
vyjádřeného vyjmenovaného slova. Děti hodnotí děti, jestli byl způsob
vyjádření přesný, estetický. Následně se vyjadřují k práci vystupující dvojice,
která vysvětlí, proč si vybrala právě ten způsob zvýraznění písmene, který
právě prezentuje.
Druhé hodnocení bude po rozložení všech prací. Všichni společně je
budeme hodnotit nejen podle toho, jak se nám líbí, ale také podle
57
náročnosti zpracování, čistoty díla a celkového estetického dojmu.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
5. Vystavíme si hotové pomůcky k připomenutí správné gramatiky ve třídě.
tvrdý papír, barevné a krepové papíry, pastelky, fixy, progresa, tuž,
ústřižky látek, bavlnky, knoflíky, slunečnicová semínka, ovesné vločky,
vata, víčka od pet lahví, lepidlo
58
Téma:
Procvičování v oboru malé násobilky
Učitel: Jitka Ondrisová
Ročník: 3. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace
Hra na zmrzlíka
Jdeme „nakupovat“
Pracovní list
1. Hodinu jsme začali hrou na zmrzlíka. Všichni žáci se postaví, kdo
správně řekne výsledek, sedá si. Ten, kdo zbude jako poslední stojící,
je zmrzlík. Tomu pak žáci dávají ještě příklady, aby si násobilku
procvičil.
2. Poté jsme „nakupovali“ školní potřeby. Žáci si vybrali, co si chtějí
koupit, napsali si na tabuli seznam pomůcek a jejich přibližnou cenu
a vypočítali si cenu celého nákupu. Některé pomůcky si museli poté
nakoupit po 2, 3, 4…10 kusech, museli si určit správnou početní
operaci. Děti dopočítávaly částku, kterou jim prodavačka vrátí, když
budou platit 100,- Kč, 200,- Kč, 500,- Kč bankovkou.
3. Na pracovním listu je obrázek čarodějnice, kde žáci musí správně
vypočítat příklady na násobení, dělení, sčítání a odčítání. Podle
výsledků pak obrázek vybarvili.
Pracovní list dostupný z http://www.detskestranky.cz/prilohy/3860carodejnice_pocitani_pro_tretaky.pdf
Pastelky
59
Téma:
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Čtení s porozuměním
Pohádkové hádanky
Ročník: 3. ZŠP
2x 45 min.
1. hodina:
Malovaný příběh - čtení s porozuměním
číst s porozuměním jednoduché texty
zvládat orientaci v textu
porozumět písemným pokynům
převádět slova z psané do výtvarné podoby
dodržovat správný postup čteného textu při kresbě
2. hodina:
Pohádkové hádanky
opakovat a upevňovat poznatky o pohádkách
pomocí obrázkového materiálu správně pojmenovat pohádku
pojmenovat pohádkové postavy a popsat jejich vlastnosti
procvičit si čtení s porozuměním
1. hodina:
Čtení s porozuměním – „Malovaný příběh“
Zahájení hodiny, přivítání žáků, seznámení s cílem hodiny.
Příprava výtvarného materiálu (pastelky, tužka, voskovky) dle výběru žáků.
Prezentace příběhu na interaktivní tabuli.
Zhodnocení a výstavka výtvorů.
2. hodina:
Pohádkové hádanky
Opakování poznatků z oblasti dětských příběhů a pohádek.
Prohlížení pohádkových knih.
Výběr a četba krátkého úryvku z knihy.
Shrnutí obsahu přečteného textu.
1. hodina:
Výuka probíhá v učebně s interaktivní tabulí. V úvodu jsou žáci seznámeni
s jednotlivými činnostmi a postupy, které se budou prolínat celou vyučovací
hodinou. Na interaktivní tabuli je po větách promítán text příběhu, který
děti postupně kreslí na pracovní list.
2. hodina:
V úvodu hodiny literatury žáci prostřednictvím řízeného rozhovoru
odpovídají na otázky týkající se dětských pohádkových knih (název, autor,
hlavní hrdinové, vlastnosti pohádkových postav aj.) V další části si každý žák
vybere jednu knihu, kterou má možnost si prolistovat a vybrat si z ní krátký
60
Materiál, pomůcky,
zdroje:
úryvek. Poté každé dítě vybraný úryvek přečte před ostatními spolužáky
a pokusí se stručně popsat jeho obsah. V závěru hodiny žáci vypracují
pracovní list, který je zaměřen na opakování probraného učiva.
1. hodina:
interaktivní tabule, výtvarné potřeby (tužka, pastelky, voskovky), pracovní
list
2. hodina:
pohádkové knihy, pracovní list
61
Příloha
MALOVANÝ PŘÍBĚH
BYL KRÁSNÝ JARNÍ DEN.
VENKU SVÍTILO SLUNÍČKO.
NA OBLOZE PLULY SVĚTLE MODRÉ MRÁČKY.
UPROSTŘED ZELENÉ LOUKY STÁL DŮM.
VEDLE DOMU VYROSTL LISTNATÝ STROM.
U DOMU STÁLA BOUDA. V BOUDĚ LEŽEL ZLÝ PES.
POHÁDKOVÉ HÁDANKY
1. Poznáš z které pohádky je tento obrázek? Spoj.
62
ČERVENÁ
KARKULKA
PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
ŠÍPKOVÁ
RŮŽENKA
KOCOUR
V BOTÁCH
2. Podtrhni správnou odpověď.
V pohádce „Perníková chaloupka“ zabloudily v hlubokém lese dvě děti:
• Jenda s Maruškou
• Jeníček s Mařenkou
V pohádce „Červená Karkulka“ slavila narozeniny:
• babička
• maminka
V pohádce „Kocour v botách“ sežral kocour zlého obra, který se proměnil v:
• rybu
• myš
V pohádce „Šípková Růženka“ probudil Růženku ze spánku:
• princ
• kouzelník
3. Vybarvi správnou odpověď.
63
Šípková Růženka byla
Smolíček byl
Vlk
byl
krásná
poslušný
hodný
STARÁ
neposlušný
zlý
Ježibaba z perníkové chaloupky byla
krásný
hezká
pyšná
malý
laskavá
VELKÝ
hladový
hodná
zlá
4. Zakroužkuj správnou opověď.
Bob a Bobek byli králíci z
V pohádce O veliké řepě dědek zasadil
Smolíček žil u
Pejsek s kočičkou pekli
64
Téma:
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Zdravý životní styl
Lidské tělo
Ročník: 3. ZŠP
2x 45 min.
Zdravý životní styl
osvojit si vědomosti z oblasti ochrany zdravého životního
stylu,
učit se, jak chránit své zdraví, jak o sebe pečovat,
procvičit si čtení s porozuměním a vyjadřovací schopnosti.
Kresba lidského těla
rozvíjet výtvarné dovednosti a tvůrčí potenciál při skupinové
práci,
rozvíjet prostorové vidění (schopnost správně rozložit
jednotlivé části lidského těla na danou plochu).
Zdravý životní styl
osvojování a rozšiřování poznatků z oblasti hygieny a zdravé
výživy s využitím obrazového materiálu,
rozdělení do skupin,
plnění úkolů na stanovištích ve skupinách (vyhledávání
správných odpovědí na dané otázky),
prezentace otázek a vybraných odpovědí.
Kresba lidského těla
rozdělení žáků do skupin dle pohlaví,
kolorovaná kresba ženské a mužské postavy,
popis částí lidského těla,
shrnutí učiva vypracováním pracovního listu.
Zdravý životní styl
V první části hodiny si žáci prostřednictvím obrazového materiálu osvojují
vědomosti z oblasti ranní a večerní hygieny, péče o chrup a zdravé výživy.
Poté se rozdělí do tří skupin na základě losování čísel 1., 2. a 3. Skupiny se
odeberou k plnění úkolů na předem označená místa v prostorách třídy.
Pracovní místa jsou označena jedničkou, dvojkou a trojkou. Úkolem každé
skupiny je vybrat správné odpovědi na dvě otázky týkající se zdravého
životního stylu. K lepší orientaci žáků, jsou otázky s odpověďmi rozlišeny
barevně (např. ke žluté otázce se vztahují pouze odpovědi na žlutém
podkladě). Na závěr jednotlivé skupiny odpovídají na dané otázky
a zdůvodňují jejich správnost.
Kresba lidského těla
Hodina výtvarné výchovy volně navazuje na učivo z první hodiny. Žáci
65
Materiál, pomůcky,
zdroje:
pracují ve dvou skupinách rozdělených dle pohlaví. Úkolem dívčí sklupiny je
nakreslit a vybarvit ženské tělo, úkolem chlapecké skupiny je nakreslit
a vybarvit mužské tělo. Obrysy postavy žáci kreslí bílou křídou, postavu pak
vybarvují temperovými barvami. Poté děti popisují velkými tiskacími
písmeny jednotlivé části lidského těla. Vzor je napsán na školní tabuli
(HLAVA, KRK, TĚLO = TRUP, RUCE, NOHY).
Následně si jednotlivé skupiny zhodnotí svou práci. Na závěr žáci vypracují
pracovní list.
Zdravý životní styl
obrazový materiál
LAMINAS DE HYGIENE Y SALUD
INTERDIDAK, S. L.
Avda. Pobla de Vallbona, 34
46183 a Eliana (Valencia) SPAIN
N. R. I. 46. 58663
CIF. B – 46347043,
- školní tabule, kouzelná krabice, plastová čísla 1., 2.,3., laminátovaná čísla
k označení stanovišť, špejle, lepící páska, plastelína, barevné zalaminované
otázky a odpovědi na téma: „Zdravý životní styl”.
Kresba lidského těla
pracovní list: TUPÝ, K. KUBOVÁ, L. Prvouka pro 3. ročník zvláštní školy
(pracovní sešit), Praha. SEPTIMA, 1994. ISBN 80-85801-21-3. s. 9.
balící papír, bílé křídy, temperové barvy, voskové pastely, školní tabule
66
Téma:
Pohádkový svět
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Ročník: 3. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Beseda v knihovně na téma: „Poprvé v knihovně“
vést k estetickému chování a jednání ve škole i mimo ni,
seznámit se s literárními díly (pohádkové příběhy) a jejich
autory,
rozvíjet komunikační dovednosti při skupinové diskusi (umění
naslouchat druhým, schopnost vyjadřování, tvorba
jednoduchých vět).
Výroba „Velké pohádkové knihy“
rozvíjet tvůrčí potenciál při skupinové práci.
Beseda v knihovně na téma: „Poprvé v knihovně“
přivítání žáků,
seznámení s tématem besedy,
vědomostní soutěž (rozpoznávání správných názvů českých
pohádek podle předložených obrázkových knih),
prohlídka nejznámějších českých pohádkových knih,
četba veršované pohádky F. Hrubína z knihy „Říkejte si
pohádky“,
poděkování a rozloučení.
Výroba „Velké pohádkové knihy“
zahájení hodiny, seznámení s cílem,
uspořádání malé výstavky českých pohádkových knih,
rozdělení žáků do dvou skupin,
příprava pracovních míst a pomůcek,
skupinová práce,
úklid pomůcek a pracovního místa,
výstava vyrobené knihy.
Beseda v knihovně na téma: „Poprvé v knihovně“
Žáci naší školy se každoročně účastní různých tématických besed v městské
knihovně. V letošním školním roce se námětem našeho listopadového
povídání stanou české klasické pohádky.
V úvodu besedy si žáci procvičí vědomosti z české klasické literatury
prostřednictvím soutěže zaměřené na české knihy pro děti a mládež. Po
ukončení soutěže si žáci povídají o vybraných pohádkových knihách
(o autorech, pohádkových postavách, vlastnostech hlavních hrdinů,
prostředí, ve kterém se pohádky odehrávají apod.) Poté si děti prohlížejí
67
Materiál, pomůcky,
zdroje:
ilustrace dětských knih, které si mohou v knihovně vypůjčit. Na závěr paní
knihovnice přečte žákům veršovanou pohádku F. Hrubína z knihy „Říkejte si
pohádky“. Obsah děje s žáky shrne.
Výroba „Velké pohádkové knihy“
V hodině ČSP navážeme na společnou besedu organizovanou v městské
knihovně. S žáky vyrobíme velkou pohádkovou knihu. Výrobu pohádkové
knihy předchází malá výstavka českých pohádkových knih. Poté se žáci
rozdělí do dvou skupin. Každá skupina je seznámena s úkoly, které bude
plnit.
1. skupina plní tyto úkoly:
příprava pracovního místa a pomůcek (4 - 6 rolí krepového
papíru, barevné tuše nůžky, suchá lepidla, klovatina, štětce,
suché pastely, pastelky, tužky),
stříhání pruhů (cca 3 cm), poté čtverců z barevných rolí
krepových papírů,
lepení čtverců na přední a zadní stranu pořadače,
přetírání přední a zadní plochy pořadače klovatinou,
nalepení nadpisu „Velká pohádková kniha“ na přední plochu
pořadače.
2. skupina plní tyto úkoly:
každý člen skupiny si vybere jednu pohádkovou knížku,
kterou bude ilustrovat,
poté si připraví výtvarný materiál (záleží na vlastním výběru
žáka),
následuje vlastní ilustrace vybrané knihy na ¼ tvrdého papíru
A4,
obstřihnutí hotového výrobku ozdobnými nůžkami a nalepení
na vnitřní strany pořadače.
Na závěr uklidíme výtvarné pomůcky a pracovní místa. Vyrobenou knihu
vystavíme v prostorách třídy.
Beseda v knihovně na téma: „Poprvé v knihovně“
Výroba „Velké pohádkové knihy“
HRUBÍN, F. Dvakrát sedm pohádek. Praha: ALBATROS, 2007. STÁTNÍ
NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY. ISBN 978-80-00-01879-9.
LADA, J. Mikeš. DIALOG 1993, ISBN 80-85194-94-5.
SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha: ALBATROS, 1997. ISBN 80-0000598-0.
ČAPEK, J. Povídání o pejskovi a kočičce. Praha: ALBATROS, 2006. ISBN 97880-00-01878-2.
ČTVRTEK, V. O víle Amálce a žabce Márince. Praha: ALBATROS, 1992. ISBN
80-00-00255-8.
ČTVRTEK, V. Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Praha:
68
ALBATROS, 2004. ISBN 80-00-01423-8.
ČTVRTEK, V. Rumcajs. Praha: ALBATROS, 2011. ISBN 978-80-253-1330-5.
NĚMCOVÁ, B. Pohádky Boženy Němcové. ALTER, 1995. ISBN 80-85775-41-7.
69
Téma:
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Skupiny dě-tě-ně
Koláž
Ročník: 3. ZŠP
2x 45 min.
Měkčení – dě, tě, ně
rozvíjet sluchové vnímání,
procvičit čtení s porozuměním,
zvládat orientaci v textu,
rozvíjet řečové schopnosti a srozumitelné vyjadřování,
převádět slova z mluvené do psané podoby,
zvládat opis a přepis krátkých vět,
dodržovat správné tvary písmen, dbát na čitelnost písma.
Koláž
využívat variabilitu různých výtvarných technik a materiálů,
osvojovat si výtvarné dovednosti, vyjadřovat emoce,
představy, osobní zkušenosti,
rozvíjet fantazii a tvůrčí potenciál.
Měkčení – dě, tě, ně
zahájení hodiny, přivítání žáků, seznámení s cílem hodiny,
motivace zpěvem písně: „Já mám koně” – vyvození skupiny
„ně”,
tvoření slov obsahujících skupiny dě, tě, ně
četba článku „Kouzelná slovíčka”,
soutěž skupin: doplňování slabik dě, tě, ně, skládání slov,
vyhodnocení soutěže, zhodnocení hodiny, sebehodnocení
žáků.
Koláž
zahájení hodiny, přivítání žáků, seznámení s cílem hodiny,
opakování učiva z ČJ a literatury (měkčení - dě, tě, ně),
tvoření slov se skupinami dě, tě, ně, psaní slov na tabuli,
koláž zimní krajiny,
zhodnocení výtvarného díla, výstava v prostorách třídy,
sebehodnocení žáků.
Měkčení – dě, tě, ně
1. Na začátku vyučovací hodiny jsou žáci motivováni zpěvem písně „Já mám
koně vrané koně“. Na základě této písně určí druh zvířete, o kterém se v ní
zpívá. Slovo „koně“ napíše pedagog na tabuli. Následuje analýza slova na
slabiky a vyvození slabiky „ně“. Protože učivo zaměřené na čtení a psaní slov
70
Materiál, pomůcky,
zdroje:
se skupinami dě, tě bylo probíráno již v minulých hodinách, dalším úkolem
každého dítěte je vylosovat si jednu slabiku (dě-tě-ně) a vymyslet slovo,
které tuto skupinu obsahuje. Následně čtou žáci článek „Kouzelná slovíčka“
z Čítanky pro 3. ročník s. 64. Důraz je kladen na udržení pozornosti, orientaci
v textu a porozumění čtenému obsahu. V závěru hodiny si žáci formou
soutěže procvičují probrané učivo. Z kouzelné krabice si vylosují barevná
plastová víčka. Podle barev se rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina si
z přidělené obálky vytáhne neúplná slova (např. koš__, vů__, ko__ aj.)
a slabiky dě-tě-ně. Úkolem každé skupiny je v co nejkratším časovém
intervalu doplnit slabiky (dě, tě, ně) do slov. Každá skupina má neúplná
slova i slabiky barevně rozlišena. Následuje zhodnocení soutěže,
sebehodnocení žáků a zhodnocení hodiny učitelkou.
Koláž
Probírané učivo (měkčení dě, tě, ně) z hodin ČJ a literatury se prolíná
i hodinou výtvarné výchovy. V úvodu hodiny každý žák napíše na školní
tabuli slovo či slova obsahující slabiky dě, tě, ně. Napsaná slova (předměty,
osoby, zvířata aj.) jsou námětem pro tvorbu koláže zimní krajiny, ve které
některé z nich figurují. Při vytváření kompozice na balící papír používají děti
nejen papíry a výtvarné potřeby (tempery, voskové pastely, pastelky aj.), ale
i papírové ubrousky, alobal, textilie a přírodní materiály. Pozadí krajiny tvoří
střídavým nanášením bílé a modré tempery na plochu papíru pomocí houby
a bílé křídy. Koláž je doplněna kresbou (tužky, pastelky, voskové pastely,
křídy, tuš). Po dokončení práce žáci výrobek zhodnotí a vystaví v prostorách
třídy.
Měkčení – dě, tě, ně
- zalaminované skupiny dě, tě, ně, barevné plastové kelímky, školní tabule,
křídy, sešity, barevná plastová víčka, kouzelná krabice, zalaminované
části slov a slabiky dě, tě, ně na barevných papírech (červený, zelený),
- LINC, V. HAVEL, J. Čítanka pro 3. ročník. Praha: SEPTIMA, s. r. o.,
2006. ISBN 80-85801-228-4. s. 64.
Koláž
- balící papír, křídy, školní tabule, houba, tužky, pastelky, temperové barvy,
voskové pastely, barevné papíry, textilie, alobal, motouz, špejle, přírodní
materiály, papírové ubrousky, lepidla, tavná pistole.
71
Téma:
Tváří v tvář
Učitel: Mgr. Ludmila Trávníčková
Ročník: 3. ZŠ
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Nácvik pozitivní zpětné vazby, upevnění sebevědomí, zvýšení koheze třídy
a zlepšení komunikace mezi dětmi v důsledku pocitu příjetí druhými.
Naučit se zvládat situace: umět druhým lidem a kamarádům říct do tváře, co
se nám na nich líbí, co je na nich příjemné, hezké, v čem jsou úspěšní a čím
jsou pro nás přitažliví.
1. Žáci vytvoří dvojice - evokace
a) Učitelka stojí ve středu třídy a žáci vytvoří kolem ní dva kruhy
tak, aby jeden z dvojice stál k ní zády a druhý čelem.
Vzniknou tak dva kruhy, vnější a vnitřní.
b) Následně si podle pokynu dobře prohlédnou partnera nebo
partnerku a během dvou minut jim řeknou, co se jim na nich
líbí, co je zajímá, co je hezké, milé… Nesmí říkat negativa.
2. Po dvou minutách se děti vystřídají (vždy mluví děti buď vnějšího nebo
vnitřního kruhu).
3. Následně po dvou minutách se děti v kruzích posunou doprava
(doleva) a vzniknou tak nové dvojice.
4. Pokyn opakujeme, ale maximálně 4x.
5. Následná práce ve skupinách
Je dobré zeptat se, co bylo pro děti těžší, zda chválu říkat, nebo ji
přijímat. Učitelka se zaměří na podstatu toho, proč mnoho lidé neumí
chválu přijímat. Na to, co by mohly děti změnit, aby se jim chvála říkala
dobře. Pro upevnění sebevědomí je dobré, aby děti samy řekly, co se
o sobě dozvěděly.
Závěrem si děti postavu s popisovanými kvalitami nakreslí.
prostor, výkresy, pastelky, CD s relaxační hudbou.
72
Téma:
Určování času
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Třída: 3. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
1. hodina:
Určování hodin – celá hodina, půl hodina
zvládat orientaci v čase
umět znázornit čas graficky i prakticky
2. hodina:
Výroba papírových hodin
rozvoj motorických a tvořivých schopností
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
pracovat podle slovního návodu a předlohy
zvládat manuální práci s jednoduchými pomůckami
1. hodina:
Určování hodin – celá hodina, půl hodina
Zahájení hodiny, přivítání žáků, seznámení s cílem hodiny.
Prezentace na interaktivní tabuli.
Praktické znázorňování času na cvičných hodinách – práce žáků.
Shrnutí učiva - vypracování pracovního listu.
2. hodina:
Výroba papírových hodin
Příprava pracovního místa a pomůcek.
Obkreslení obrysu hodin dle šablony, vystřihnutí kruhu, vyznačení středu.
Obkreslení hodinových ručiček, vybarvení černým fixem, vystřihnutí.
Vyznačení bodů a napsání čísel.
Malba pozadí vodovými barvami.
Kresba jarních motivů barevnými tušem.i
Zalaminátovaní a vystřihnutí hodin a hodinových ručiček.
Připevnění ručiček na hodiny.
1. hodina:
Výuka probíhá v učebně s interaktivní tabulí. Prostřednictvím prezentace
v programu PPT se žáci učí poznávat čas na hodinách (celá a půl hodina).
Poté si učivo prakticky procvičují na cvičných hodinách - nastavují čas dle
pokynů. V závěru hodiny žáci vypracují PL, ve kterém si mají možnost ověřit
získané vědomosti z vyučovací hodiny.
2. hodina:
V předmětu Člověk a svět práce si každý žák vyrobí své vlastní hodiny, které
73
bude využívat v hodinách matematiky při praktických činnostech
zaměřených na určování času. V úvodu hodiny si žáci připraví pracovní
místo, materiál a pomůcky. Děti pracují dle slovních pokynů pedagoga.
K vizuální kontrole jim slouží grafické znázorňování pracovního postupu na
školní tabuli.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Pracovní postup:
1. Dle šablony obkreslíme obrys hodin, vyznačíme střed a vystřihneme kruh.
2. Poté obkreslíme hodinové ručičky, které vystřihneme a vybarvíme černým
fixem.
3. Na hodinách vyznačíme barevným fixem jednotlivé body a k nim
napíšeme příslušná čísla (čísla musí být velká, dobře viditelná).
4. Celou plochu hodin natřeme vodovými barvami; barev požijeme několik
(natíráme pouze světlými jarními barvičkami).
5. Na zaschlou plochu kreslíme barevnými tušemi jarní motivy, které
nevybarvujeme (kreslíme pouze u středu, aby motivy nezasahovaly do
vyznačených bodů s čísly).
6. Následně hodiny i ručičky zalaminátujeme a opět vystřihneme.
7. Nakonec ručičky připevníme patentkou na střed hodin, tak aby byly
pohyblivé.
1. hodina:
Interaktivní tabule, psací potřeby, pracovní list (viz příloha č. 3).
2. hodina:
Šablona hodin (viz příloha č. 3), tvrdý papír A4, fixy, barevné tuše, vodové
barvy, nůžky, tužka, laminátové fólie, laminátová svářečka, patentky, školní
tabule, barevné křídy.
74
Příloha
Určování času
1. Z hodin se poztrácela čísla. Dopiš je na správná místa.
75
2. Nakresli ručičky hodin.
Je sedm hodin.
Jsou dvě hodiny.
Je půl třetí.
Je půl páté.
76
Téma:
Vánoční hvězdy
Učitel: Mgr. Andrea Košutová
Ročník: 3. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
2x 45 min.
Rýsování vánoční hvězdy
umět používat rýsovací potřeby,
učit se pojmenovat a znázornit základní útvary v rovině.
Výroba vánočního přáníčka s vánoční hvězdou
rozvíjet aktivitu žáka v oblasti základních uměleckých dovedností,
vytvořit výrobek z tradičních i netradičních materiálů,
pracovat dle daného postupu.
Rýsování vánoční hvězdy
zahájení hodiny, seznámení s cílem,
opakování učiva z minulých vyučovacích hodin geometrie,
rýsování vánoční hvězdy (spojování bodů).
Výroba vánočního přáníčka s vánoční hvězdou
zahájení hodiny, seznámení s cílem,
příprava pracovního místa a pomůcek,
výroba vánočního přání,
výroba vánoční hvězdy.
Rýsování vánoční hvězdy
1. část – teoretická
Opakování učiva z minulých vyučovacích hodin geometrie:
pojmy: přímá čára x křivá čára, bod,
rozdíly mezi kreslením a rýsováním čar (křivou čáru kreslíme, přímou
čáru rýsujeme),
rýsovací pomůcky (pravítko /trojúhelník/, tužka na rýsování, guma),
zdůraznění lehkého přítlaku tužky na rýsovací plochu.
2. část - praktická
Rýsování hvězd:
žáci si připraví skicák (formát A4) a vyberou správné rýsovací
pomůcky,
na PL jsou vyznačené a pojmenované body, které žáci dle pokynů
spojují,
na školní tabuli je zapsán postup spojování jednotlivých bodů.
Spoj:
A→B, B→C, C→D, D→E, E→F, F→G, G→ H, H→CH, CH→I
Výroba vánočního přáníčka s vánoční hvězdou
Blížíci se Vánoce jsou námětem pro výrobu vánočních přání. V úvodu hodiny
77
Materiál, pomůcky,
zdroje:
tématicky navážeme na učivo geometrie. Vyrobíme vánoční přání, které
dozdobíme vánoční hvězdou.
1. část
Výroba přání:
žáci si připraví pracovní místa a pomůcky,
¼ formátu A4 (tvrdý barevný papír) přeloží na polovinu tak, aby šel
rozevírat jako knížka,
ozdobnými nůžkami ostřihnou okraj přední strany asi 0,5 cm,
na přečnívající zadní okraj nakreslí bílým pastelem na textil malé
obrázky stromečků,
nakonec dovnitř přáníčka napíší barevným gelovým perem nebo
bílou pastelkou „Veselé Vánoce přeje ...”.
2. část
Výroba hvězdy:
každý žák si nůžkami uštípne asi 20 cm dlouhý drátek, který na
jednom konci zajistí uzlíkem nebo spirálkou proti padání perliček,
poté navlékáme perličky na drátek (perličky nenavlékame až
dokonce, abychom mohli oba konce drátku spojit),
ozdobený drátek tvarujeme pomocí formičky na cukroví do tvaru
hvězdy,
vánoční hvězdu připevníme na přední stranu přání (špendlíkem
vypíchneme dvě dírky, kterými protáhneme zbylé konce drátků
a zatočíme),
nakonec pod připevněnou hvězdu, napíšeme bílým pastelem na
textil nápis PF 2012.
Rýsování vánoční hvězdy
- zalaminované obrázky (druhy čar – přímá, křivá, lomená, znázornění
a označení bodů) - archiv autora,
- školní tabule, křídy, rýsovací pomůcky, PL (skicák A4) s vyznačenými
body.
Výroba vánočního přáníčka s vánoční hvězdou
- ¼ tvrdého barevného papíru (formát A4), tenký měděný drátek,barevné
perličky, formička na cukroví ve tvaru hvězdy, nůžky obyčejné a ozdobné,
bílá pastelka, barevná gelová pera, pastely na textil.
78
Příloha
A
I
CH
B
C
H
D
F
G
E
79
Téma:
Prvouka – Ekohrátky
Učitel: Mgr. Ludmila Trávníčková
Ročník: 3. ZŠ
Čas…
Cíl:
2x 45min.
Seznámení se s pravidly ochrany životního prostředí, zásady třídění odpadu
Obsah:
Teoretické vysvětlení termínů, poučení o barvách kontejnerů, třídění
odpadků, příklady doby rozpadu, skupinová práce, tematické úkoly,
hodnocení, odměny
Na tabuli vypisovat termíny spojené s tématikou, vysvětlení, zamyšlení.
1) Popis pravidel ochrany životního prostředí, příklady prevence.
Kontejnery na odpadky
seznámení
barva
třídění
následné uskladnění, likvidace
2) Podle knihy „Naše planeta – abeceda ekologie„ nachystané pracovní
listy o příkladech doby rozkladu jednotlivých možných, běžných
odpadků.
Žáci přečtou a vykreslí ten příklad, který je osobně nejvíc překvapil,
upoutal.
3) V připravených reklamních igelitkách (2) jsou pro každou skupinu
připraveny příklady (hygienicky čistých, ošetřených) odpadků od sklenic
po konzervy, a žáci ve skupině po vzájemné domluvě přiřazují
k obrázkům používaných známých kontejnerů (žlutý – plasty, zelený –
sklo,…) družstva získávají body, hodnocení za rychlost, chování a
správnost.
4) Další činností upevňující učivo, vědomosti a znalosti z oblasti ochrany
životního prostředí bylo připravené puzzle. Žáci skládají obrázek rozstříhaný
na deset částí. Každá skupina dostane obálku s díly a musí v nejkratším čase
obrázek složit.
5) Ve skupinách diskutují o obsahu vytvořeného obrázku a o významu,
způsobu a bezpečnosti skládky.
6) Závěrem si každý žák vyhotovil test na probírané téma.
Následovalo vyhodnocení činnosti jednotlivých skupin a odměny.
Podrobnější popis
aktivity
80
Materiál, pomůcky,
zdroje:
tužky, pastelky, tašky s odpadky (sklenice, obal od spreje, plast, obal
od mléka, pet láhev, papír, obal na vajíčka – plastový i papírový, kovové
víčko, obal od léků, zbytek koberce, linoleum) papír, obálky s obrázky –
puzzle, testy
kniha Naše planeta – abeceda ekologie nakl. REBO Productions.
81
Téma:
Učitel: Mgr. Ludmila Trávníčková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Prvouka - Zajímavá a památná místa v našem kraji
– Ostrava
Ročník: 3. ZŠ
4x 45 min.
Seznámení s tradicemi, zajímavostmi, kultura, cestování, význam, orientace
v neznámém prostředí.
Po připraveném programu cesty vlakem do Ostravy se žáci rozdělí do skupin
a pracují podle pokynů a úkolů uvedených na pracovním listě.
Zakoupení jízdenky, nastupování a vystupování z vlaku, sledování krajiny
i průmyslu, zjištění směru a druhu městské hromadné dopravy, pozorování,
sledování, porovnávání, orientace ve městě, sledování a hlídání časové
dotace.
1. Na nádraží:
práce ve skupinách – zjistit počet nástupišť, směry kam odjíždí vlaky, počet
a význam pokladen
Poučení o chování ve vlaku
2. Ve vlaku:
sledování krajiny, průmyslu, plnění úkolů z předlohy
3. Interiér a exteriér nádraží Ostrava hl. n.:
Získání informací o MHD a zakoupení jízdenek ve skupinách – procvičení
matematiky (cena, množství, význam zpáteční jízdy…)
4. V tramvaji:
Naučit se obsluhovat jízdenkový označník, počítat a sledovat zastávky
5. Procházka středem města:
-náměstí, název, budovy, zajímavosti
-procházka po mostě Miloše Sýkory: výhled na významné budovy, divadlo,
radnici, stadion…,
-řeka Ostravice
-pomník s tankem: význam – procvičení čtení, text na pamětní desce.
6. Cesta zpět k tramvaji a na nádraží, zjištění odjezdového nástupiště,
průběžná práce s připravenými předlohami – pracovními listy
7. Návrat do Karviné: odevzdání pracovních listů, vyhodnocení.
pracovní listy, kartičky pro rodiče s pokyny a požadavky, jízdenky, jízdní řád,
psací potřeby
82
Příloha
Pracovní list č. 1
1. Počítej všechny zastávky a stanice cestou z Ostravy.
…………………………………………………………………………………
2. Kolik je štíhlých komínů v Dětmarovické elektrárně.
…………………………………………………………………………………………
3. Viděli jste cestou nějaké zvíře? Napiš jaké, popřípadě jeho jméno.
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
4. Napiš značku a poznávací číslo prvního zeleného auta, které uvidíš.
………………………………………………………………………………………………
5. Napiš jméno ostravského nádraží, na kterém jsme vystupovali.
……………………………………………………………………………………………….
6. Kolik stál tramvajový lístek pro dospělého v Ostravě.
……………………………………………………………………………………………….
7. Napiš jména všech dětí ve tvé skupině.
……………………………………………………………………………………………….
8. Kdo byl nejvyšší ve tvé skupině?
…………………………………………………………………………………………
9. V kolik hodin jsme vyjeli z Ostravy?
………………………………………………………………………………………..
10. Kolik je v Karviné na nádraží odchodů?
……………………………………………………………………………………….
83
Pracovní list č.2
1. Počítej všechny zastávky a stanice cestou do Ostravy.
…………………………………………………………………………………
2. Kolik je tlustých komínů v Dětmarovické elektrárně.
…………………………………………………………………………………………
3. Viděli jste cestou nějaké zvíře? Napiš jaké, popřípadě, jak se jmenovalo.
……………………………………………………………………………………………..
4. Napiš značku a poznávací číslo prvního červeného auta, které uvidíš.
………………………………………………………………………………………………
5. Napiš jméno ostravského náměstí.
……………………………………………………………………………………………….
6. Kolik stál tramvajový lístek pro děti v Ostravě.
……………………………………………………………………………………………….
7. Napiš jména všech dětí ve tvé skupině.
……………………………………………………………………………………………….
8. Kdo byl nejhodnější ve tvé skupině?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. V kolik hodin jsme vyjeli z Karviné?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Kolik je v Karviné na nádraží pokladen?
……………………………………………………………………………
84
Pracovní list č.3
1. Počítej všechny zastávky při jízdě tramvají v Ostravě.
……………………………………………………………………………………
2. Jak se jmenuje velká elektrárna?
…………………………………………………………………………………………
3. Viděli jste cestou nějakou kvetoucí rostlinu? Napiš jakou, popřípadě, jak se
jmenovala.
……………………………………………………………………………………………..
4. Napiš značku a poznávací číslo prvního modrého auta, které uvidíš.
………………………………………………………………………………………………
5. Napiš jméno ostravského nejznámějšího mostu.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Kolik stála vlaková jízdenka?
……………………………………………………………………………………………….
7. Napiš jména všech dětí ve tvé skupině.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8. Kdo byl nejmenší ve tvé skupině?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. V kolik hodin jsme dojeli do Ostravy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Kolik je v Karviné na nádraží laviček?
…………………………………………………………………
85
Pracovní list č.4
11. Kolik vagónů měl náš vlak do Ostravy?
……………………………………………………………………………………
12. Jaký znak byl na Dětmarovické elektrárně? (čeho)
…………………………………………………………………………………………
13. Viděli jste cestou průvodčího? Napiš, zda to byla žena nebo muž (Prémie- zjisti
jméno).
……………………………………………………………………………………………..
14. Napiš značku a poznávací číslo prvního bílého auta, které uvidíš.
………………………………………………………………………………………………
15. Napiš jméno ostravského divadla.
……………………………………………………………………………………………….
16. Kolik bylo vstupné na toalety.
……………………………………………………………………………………………….
17. Napiš jména všech dětí ve tvé skupině.
……………………………………………………………………………………………….
18. Kdo byl nejhladovější ve tvé skupině?
……………………………………………………………………………………………………
19. V kolik hodin jsme dojeli do Karviné?
……………………………………………………………………………………………
20. Kolik je v Karviné na nádraží odpadkových košů?
……………………………………………………………………………………………
86
Téma:
Rámeček přátelství
Učitel: PaedDr. Dagmar Tomášová
Ročník: 4. ZŠ
Čas:
Cíl:
2x 45 min.
Žák individuálně rýsuje obdélník podle daných kritérii, vystřihne vnitřní
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
obdélník tak, aby vznikl rámeček, vyzdobí svůj rámeček kresbou nebo
nalepováním tvaru květin.
Žák vyrobí jednoduchou koláž na téma zájmy na výkres a přilepí do
rámečku.
Žák dle vlastního uvážení hledá v kolekci rámečků ty, které jsou tematicky
příbuzné.
„Rámeček přátelství“
Každý žák si vyrobí z výkresu rámeček, který si nazdobí dle své fantazie.
Dovnitř si nalepí obrázek, který má znázorňovat jeho zájmy a záliby. Po
dokončení rámečku se zamyslíme nad zájmy, které spojují jednotlivé žáky.
Tím se vytvoří skupiny žáků, kteří si připraví společně prezentaci svých
zájmů a stručně seznámí ostatní, jak se těmto zájmům věnují ve volných
chvílích. Každá skupina seznámí ostatní žáky, co se v této oblasti dá dělat,
kde se mohou realizovat, do jakých kroužků chodí a co všechno už dokázali.
Využití osobnostní výchovy k utváření vztahů v třídním kolektivu.
1. Evokace:
Jaké máme zájmy a koníčky ve třídě.
2. Uvědomění:
Seznámení s cílem hodiny a formou kooperativní výuky – zásady práce ve skupině a
role, rozlosování do skupin pomoci obrázků pohádkových bytostí
Role:
vedoucí – rozděluje práci, hlídá spolupráci
zapisovatel – zapisuje dohodnuté informace do mapy příběhu
poradce a časoměřič – hlídá čas a hluk při práci, radí a v případě
nutnosti se obrací na vyučujícího
mluvčí – prezentuje výsledek práce skupiny
a) Vysvětlení práce – technologie vytvoření rámečku, vystřižení a vyzdobení. –
individuální práce – práce s geometrickým útvarem
b) Vysvětlení, co je to koláž zájmů a jak ji vytvoříme – volná kreativita žáků- mohou
lepit vystřižené obrázky, kreslit.
c) Rozdělení žáků do skupin podle zájmů na koláži a příprava žáků na vlastní
prezentaci o své skupině:
Které zájmy je spojují v dané skupině.
Jak se daným zájmům věnují a jak dlouho.
Co se dá v dané oblasti zájmů dělat a kde mohou své zájmy provozovat.
87
3.Reflexe:
Co nám konečná práce říká o nás samotných?
Proč jsou zájmy a koníčky důležité pro člověka?
Zakreslete na teploměr na tabuli, jak se vám aktivity v hodině líbily.
(na tabuli je nakreslen velký teploměr a děti do něj zapisují své pocity z hodiny)
Materiál, pomůcky,
zdroje:
výkresy A4, pastely, fixy, tužky, pravítko, nůžky, barevné papíry A4
88
Téma:
Procvičování podstatných jmen
Učitel: PaedDr. Dagmar Tomášová
Ročník: 4. ZŠ
Čas:
2x 45 min.
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis aktivity:
Žák si utvrzuje učivo mluvnických kategorií u podstatných jmen.
Vyhledá podstatná jména v textu, podtrhne podstatná jména, vypíše
podstatná jména na barevné kartičky podle rodů a určí zbývající mluvnické
kategorie.
Žák si vytvoří z barevných papírů kartičky – pro rod mužský červené, pro rod ženský
zelené a pro rod střední modré. Na pracovním listu dostane natištěný text, který si
pozorně přečte, a podtrhne červeně podstatná jména rodu mužského, zeleně
podstatná jména rodu ženského a modře podstatná jména rodu středního. Slova
přepíše na kartičky podle příslušných barev a určuje zbývající mluvnické katagorie.
Na závěr kartičky porovná se svým sousedem a hledá rozdílná řešení.
1. Evokace:
Frontální opakování mluvnických kategorií podstatných jmen
2. Uvědomění:
Žáci obdrží barevné papíry, ze kterých si vytvoří pracovní karty
vystřižením podle návodu na tabuli. Rozměry kartičky 15x10 cm
(doporučuji, aby si kartičky udělali žáci před hodinou třeba ve
výtvarné výchově)
Každý žák obdrží pracovní list s textem, který si podrobně přečte
a vyhledá všechna podstatná jména. Podstatná jména podtrhne
barevně – rod mužský červeně, rod ženský zeleně, rod střední
modře. Těmto barvám odpovídají i barvy kartiček. Doporučuji, aby
byly v textu zahrnuty všechny rody a maximálně aby obsahoval 12
– 15 podstatných jmen.
Slova přepíše na barevné kartičky pod sebe podle rodu
a určuje číslo, pád a vzor.
Po skončení této činnosti si žák v lavici zkontroluje své řešení se
spolužákem a hledají rozdílná řešení. Společně si kartičky porovnají
a snaží se najít chyby.
Na závěr si společně zkontrolujeme řešení a každý žák si napíše na
svou kartičku počet chyb, kterých se dopustil.
Na závěr kartičky vyvěsili na magnetickou tabuli podle barev
a porovnávali svá řešení.
89
3. Reflexe:
Materiál, pomůcky, zdroje:
1) Podařilo se vám v textu najít všechna podstatná jména?
2) Dokázali jste správně zařadit podstatná jména k rodům?
3) U kterého rodu jsi měl nejvíce chyb nebo jsi si nebyl jistý?
barevné papíry, psací potřeby, pravítko, nůžky, pracovní list s textem, barevné
tužky (pastelky)
90
Téma:
„Má oblíbená kniha“
Učitel: Mgr. Rostislava Mourečková
Ročník: 5. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min. (JČ 45 min., Vv 45 min.)
Rozvíjet u žáků čtenářské ovednosti.
Vytvářet u žáků vztah ke knihám.
Ukázat žákům, že i učitel má rád příběhy určené dětem.
Vyhledávat knihy v žákovské knihovně.
Tiché čtení.
Hovory o knihách.
Namalovat město Kvítečkov.
JČ:
1. Žáci se pokusí zjistit, jakou oblíbenou knihu měli rodiče, učitelé, když byli
malí.
2. V žákovské knihovně se pokusí knihu najít. Knihu si prohlédnou, vyberou
si pasáž, kterou si přečtou (tiché čtení). Žáci, kterým se nepodaří zjistit
oblíbenou knihu, si přečtou (tiché čtení) okopírované různé úryvky z knihy
Neználek na Měsíci.
3. Nejdříve žáci odprezentují oblíbené knihy rodičů, po nich odprezentují
žáci vybrané úryvky. Obě skupiny zodpoví doplňující otázky: Kdo knihu
napsal? Odhadneš podle jména původ autora? O čem asi kniha je? Kdo
knihu ilustroval?…
Závěrem žákům prozradím, proč jsem vybrala úryvky z knihy Neználek na
Měsíci (Jedná se o mou oblíbenou knihu, má několik dílů…).
Vv:
Neználek a jeho kamarádi se vydali na Měsíc ze svého rodného města
Kvítečkova, kde mají skluzavkové domy, auta na sodovku… Namaluj, jak
podle tebe takové Kvítečkové město vypadá.
vodové barvy, tempery, výkresy
oblíbená kniha: Nosov, Nikolaj. Neználek na Měsíci. Svaz Československosovětského přátelství: Praha, 1968. ISBN 26-040-68
úryvky z knihy
doplňující otázky na flipchartu
91
Téma:
„Moje maminka“
Učitel: Mgr. Rostislava Mourečková
Ročník: 5. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min. (Vl 45 min., Vv 45 min.)
Co dělá maminka každý den.
Jak se o vás stará, jak se k vám chová, tak se budete chovat v budoucnu vy
ke svým dětem.
Rodokmen.
Hra ”Hádej kdo jsem”.
Proč je maminka hlavou rodiny.
Galerie obrázků.
Vl
Žáci si přinesou fotografie členů rodiny, rozstříhají je a vytvoří koláž, která
bude zobrazovat jejich rodokmen. Ke každému členu rodiny napíší jméno
a příbuzenský vztah.
Při hře „Hádej, kdo jsem“ se žáci rozdělí do malých skupinek. Každá skupinka
si vybere jeden lísteček, na kterém bude napsán člen rodiny (maminka,
tatínek, strýc, bratr…), kterého se pokusí pomocí pantomimy předvést.
Předvádět může pouze jeden za skupinu, ostatní mohou vytvářet kulisy. Žáci
ve skupině se vystřídají.
Proč je maminka hlavou rodiny. Vlastní názory žáků.
Vv
Žáci nakreslí svou maminku. Před ukončením hodiny budou všechny obrázky
vystaveny na nástěnce ve třídě. Každý žák může ostatním říci, proč nakreslil
svou maminku právě takovou.
fotografie rodiny, tvrdé papír, vodové barvy
92
Téma:
Učitel: Mgr. Rostislava Mourečková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek
– řešení slovních příkladů
„Šlechtěná rostlina“
Ročník: 6. ZŠP
1x 45 min.
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 000 bez přechodu desítek.
Vést žáky k dodržování správného postupu při řešení slovních příkladů.
Využití textu jednoho slovního příkladu: Jak si představujete šlechtěnou
rostlinu a k jakým účelům ji využijete?
Ledolamka
Řešení slovních příkladů
Pětilístek k navození tématu
Práce s textem jednoho slovního příkladu
Ledolamka:
„Myslím si číslo…“ Žáci utvořili kruh, jeden žák se postavil doprostřed a např.
uvedl: „Myslím si číslo, když k němu přičtu číslo 52, dostanu číslo 1052. Jaké
číslo si myslím? Žáci, kteří se domnívali, že ví, jaké číslo si myslí, šli za ním do
kruhu. Pak každý žák řekl číslo, které si myslel. Žák, který příklad správně
vyřešil, dostal bod. Žáci se v kruhu střídali.
Žáci řešili několik slovních příkladů z učebnice Matematiky.
Pětilístek:
Žáci pracovali ve dvojicích, odpovídali na otázky: Jaká může být rostlina?
(barevná, krásná…) Co s ní děláme? (zaléváme, pěstujeme, stříháme…)
Utvořili větu se slovem rostlina o 4 slovech. (Maminka si koupila rostlinu.)
Vymysleli synonymum. (květina) Žáky inspirovaly obrázky rostlin umístěné
na magnetické tabuli.
Slovní příklad:
Výzkumníci zaznamenali, že šlechtěná rostlina vykvetla za 3 669 dnů.
Pozorovaný kaktus vykvetl o 1 rok dříve.
a) Kolik dnů má 1 rok?
b) Za kolik dnů vykvetl kaktus?
Žáci uváděli příklady šlechtěných rostlin (květiny, dřeviny, ale i zeleninu).
Žáci si vymysleli svou vlastní vyšlechtěnou rostlinu (např. růže strom,
jahodo-banánovník, astro-narcisový keř…)
Pak rozhodli, k čemu bude sloužit. (na okrasu do bytu, na zahrádce, pro
plody…) Příklad vyřešili.
V následující hodině žáci svou vyšlechtěnou rostlinu nakreslili.
93
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Čmolíková, S., Remutová, P., Slapničková, H.: Matematika. Praha: Septima,
1995. ISBN 80-85801-48-5 (str.37)
obrázky rostlin ze starých kalendářů
94
Téma:
„Ráj domova“ (JČ – LV)
Učitel: Mgr. Rostislava Mourečková
Ročník: 6. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Nenásilnou formou seznámit žáky s dílem Aloise Jiráska - Staré pověsti české
(ústně, bez knihy).
Domov – místo, kde se mi líbí, kam se vracím.
Kde bych chtěl žít a proč.
Tiché čtení, hra – „Hledač“, vyhledání zadaného citátu
Práce s textem – předvídání (tabule)
Expertní list – písemné plnění tří úkolů
Diskuse nad obrázky krajin, měst a vesnic různých zemí
1. Učitel stručně žáky seznámí se spisovatelem A. Jiráskem a obsahem jeho
díla Staré pověsti české.
2. Práce s textem:
předvídání: Co myslíte, že se stalo, proč rodiny opustili dosavadní území?
Kam se podle vás vydali? Jak podle vás nazvali novou zemi?
(srovnání s úryvkem)
objasnění pojmů z textu napsaných na tabuli (vády, zvědové, sivé brady...)
3. „Hledač“ citátu (tiché čtení)
Žáci vyhledají v textu úryvek: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná,
medem oplývající. Na všem budete mít hojnost.“
4. Domov – místo, kde žijeme.
Co si pod pojmem domov představuješ? Jaký máš k domovu vztah? Chtěl
bys mít svůj domov jinde? Ano, ne a vysvětlení proč. Využití obrázků
Ostravy, jiných měst, krajin, z jiných zemí.
5. Na závěr žáci vypracují Expertní list. Odpovídali písemně na 3 otázky.
1. Jak podle tebe vypadala krajina, kterou rodiny procházeli. Nakresli ji.
2. Co všechno jim nabízelo nové území pro život?
3. Jak nazvali lidé svůj nový domov?
obrázky různých krajin, měst a vesnic z různých zemí ze starých kalendářů,
mapa světa, fotografie A. Jiráska z internetu (www.wikipedie.com)
Gebhartová,V. PhDr.: Čítanka 6. Praha: Parta, 2002. ISBN 80-7320-015-5
(str.33-34)
95
Téma:
„S čím si rádi hrajeme“ – popis (JČ – sloh)
Učitel: Mgr. Rostislava Mourečková
Ročník: 6. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Rozvíjet u žáků slovní zásobu.
Objasnit žákům slohový útvar popis.
Vést žáky k tomu, aby při popisu nepoužívali stále stejná slova.
Seznámit žáky s pojmem přirovnání.
Článek Jitčina panenka.
Hra se slovy - přiřazování.
Vymýšlení přirovnání.
Tvá nejoblíbenější hračka – kdo ti ji dal a kdy.
Nejdříve jsme společně přečetli článek: Jitčina panenka. Pak se žáci pokusili
popsat svými slovy, jak panenka vypadala.
Vysvětlila jsem žákům, co je to popis, co všechno mohou popisovat, čeho se
mají při popisu vyvarovat.
Následovala hra se slovy. Na magnetické tabuli byl obrázek panenky
a kartičky se slovy (dlouhé, vlnité, jiskrné, plné, hubené…). Žáci měli za úkol
přiřazovat slova k jednotlivým částem panenky (k vlasům – dlouhé, vlnité…,
oči modré, jiskrné, smutné…)
Na proužcích papíru byla napsána nedokončená přirovnání, která žáci
dokončovali (oči modré jako....., vlasy žluté jako..., obličej kulatý jako....,
pusa červená jako...)
Žáci se pokusili sami vymyslet nějaké přirovnání.
Řízený rozhovor na téma Tvá nejoblíbenější hračka, kdo ti ji dal a kdy, jaký
k ní máš vztah.
Žáci si do příští hodiny přinesou svou nejoblíbenější hračku a pokusí se ji
popsat.
hračky dětí, pastelky, výkresy
Rozmarynová, M., Šneiderová, S.: Český jazyk 6. Praha: Septima s.r.o., 2004.
ISBN 80-7216-198-9, str.72
96
Téma:
Výroba nástěnných obrazů s motivem zeleniny.
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Ročník: 7. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Na základě poznávání zeleniny procvičit určování a skloňování podstatných
jmen rodu ženského.
Na názorných a konkrétních příkladech procvičíme určování a skloňování
podstatných jmen rodu ženského, vyrobíme nástěnné obrázky s motivem
zeleniny, které budou sloužit jako dekorace ve školní cvičné kuchyni.
V hodině jazykové výchovy četba článku z učebnice: rozebíráme obsah čl.
Ptám se, jaké názvy zeleniny byly na zahrádce? Jmenuj, jaké další znáš?
Obrázky zeleniny - poznáváme, určujeme jejich názvy a zároveň rod.
Vystavíme si je na magnetické tabuli.
Vlastní výroba obrázků s motivem zeleniny: připravený tvrdý karton, čtverec
o rozměrech 40×40, z něj vyřízneme vnitřní čtverec, zůstane nám
samostatný rám šíře 5cm, vnitřní čtverec ještě ořízneme po stranách
o 2,5cm. Žák si vybere jeden druh zeleniny, který výtvarně ztvární. Začínáme
malovat na malý karton - čtverec a to vybranou zeleninu. Použijeme
temperové barvy, používáme minimum vody. Žáci mají možnost malovat
i podle předlohy-viz mag.tab. Důležité připomenout malbu pozadí, aby daná
zelenina vynikla a byla kontrastní. Aby byl obr. výraznější, použijeme na
obtažení obrysů černou temperu - obtahujeme nejlépe vatovou tyčinkou.
Necháme zaschnout. Pak rozložíme vedle sebe vyřezané rámy a vložíme do
nich obrázky. Společně ve třídě se rozhodujeme, jakou barvu by měl jaký
mít, aby to vše k sobě barevně ladilo. Rámy obrazů natřeme jednobarevně.
Nakonec vnitřní čtverec s rámem spojíme v horní a dolní části plastovými
tyčinkami asi 5cm vzdálenými od sebe. Po zaschnutí obrazy nastříkáme
fixačním sprejem, na zadní straně vytvoříme očka na pověšení na stěnu.
Hotové obrázky vystavíme na plochu stěny ve školní cvičné kuchyni,
abychom měli stále na očích to, co je pro nás zdravé a plné vitamínů.
magnetické obrázky zeleniny, tvrdý karton, nůž, temperové barvy, štětce,
vatové tyčinky, fixační sprej
Český jazyk pro 7. ročník ZVŠ. SEPTIMA, 1996. ISBN 80-7216-135-0
97
Téma:
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis aktivity:
Využití prvků dopravní výchovy, výroba
dopravních značek
Ročník: 7. ZŠP
1x 45 min.
Procvičit znalosti názvů a významů dopravních značek
Výroba dopravních značek pro vědomostní přípravu na dopravní soutěže.
V hodině TV příprava na cyklistické závody, kde je nutná základní znalost
dopravních značek.
Žáci budou mít připraveny dopravní značky, obrázky, nejprve budou
poznávat. Abychom mohli natrénovat a prakticky vyzkoušet, vyrobíme si
vlastní značky a lépe se je naučíme poznávat.
1. Vlastní výroba:
Každý žák si vybere 2 dopravní značky, které vyrobí. Na tvrdý papír si
podle předlohy překreslí danou značku, následně ji barevně ztvární. Poté
přilepí na špejli, kterou zapíchne do polystyrenové kostky. Na zadní
stranu napíše přesně název značky pro pozdější kontrolu. Takto vyrobené
značky postupně každý žák prezentuje svým spolužákům, učíme se jejich
význam, vysvětlujeme. V tělocvičně si pak postavíme cvičnou trasu, kde
vyzkoušíme, jak se žáci naučili dopravní značky poznávat.
2. Společně pak simulujeme různé dopravní situace. Na závěr
hodnotíme průběh, pochválím.
Materiál, pomůcky, zdroje:
Obrázkový materiál - dopravní značky
Výběr dopravních značek pro chodce a cyklisty, BESIP, Ministerstvo
dopravy.
polystyrenové kostky, špejle, tvrdý papír, lepidla, barvy, štětce, tužky,
kružítko
98
Téma:
Výroba ,,Ovocňáka“
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Ročník: 8. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Cílem hodiny českého jazyka je procvičit podstatná jména (určování rodu,
vzoru, skloňování na konkrétních příkladech ze zahrady - na ovoci).
Opakování podstatných jmen-určování pádu, čísla, rodu, vzoru.
Určování názvů ovoce-třídění podle rodu, vzoru.
Sestavení vlastní ovocné hlavy-„Ovocňáka.
1. Opakování podstatných jmen, určování pádu, čísla, rodu, vzoru.
2. Obrázky ovoce - k nim přiřazují žáci kartičky s jejich názvy (vyrobeno
učitelem).
3. Třídění ovoce podle rodu, určení vzoru.
4. Skloňování 3 druhů ovoce - zástupce všech rodů M, Ž, S
5. Obrázky ofoceného ovoce (černobílé, ze starých kalendářů)
- meloun, hruška, jablko, třešeň, švestka, hroznové víno, broskev, meruňka,
rybíz, angrešt, jahoda - to vše společně pojmenujeme, určíme, jaké má dané
ovoce barvu.
6. Žáci ovoce vymalují pomocí fixů, pastelek, meloun pomocí barev štětcem,
dále pak ovoce vystřihnou.
7. Na tvrdý papír formátu A3 nalepí nejprve meloun (hlava), dále pak podle
své fantazie doplňují další druhy ovoce tak, aby vytvořili tzv. hlavu
ovocného muže ,,Ovocňáka“, např. hroznové víno jako vlasy, švestky místo
očí, rty jahody, uši z angreštů, rybíz fousy.
8. Na závěr vodovou barvou domalují pozadí, aby hlava lépe vynikla.
9. Hotové obrázky vystavíme na nástěnku.
obrázky ovoce, kartičky s jejich názvy, obrázky s předkresleným ovocem
ofocené pro všechny žáky, fixy, pastelky, vodové barvy, štětce, lepidla,
nůžky, tvrdé výkresy formátu A3
99
Téma:
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Výroba papírových
procvičování zlomků
Ročník: 8. ZŠP
koláčů
-
pomůcka
při
1x 45 min.
Pochopit a procvičit pojem zlomek, aplikovat jej na konkrétních příkladech
v reálném životě
Učivo zlomky - dokázat přečíst, zapsat danou hodnotu číslem, výroba
papírových koláčů, jejich části umět vyjádřit zlomkem.
1. Úvod - seznámení s cílem hodiny, motivace
2. Zlomky napsané na tabuli - čtení čísla, převod z psané podoby na
číslo, barevné části obrazců vyjádřit zlomkem – uvádíme praktické
příklady ze života, kde všude mluvíme o zlomcích (krájíme koláč, dort
- aby to bylo spravedlivé, musí být rozdělen na stejné části).
3. Výroba koláče - každý žák vyrábí vlastní koláč:
Na tvrdý papír kružnice o průměru 29,5cm, dále pak vnitřní kružnice
25cm - vznikne okraj koláče. Následně si každý žák rozdělí svůj koláč
na stejné díly - 2, 3, 5, 6, 8. Stejný počet dílů se však nesmí opakovat,
každý žák vyrábí koláč s jiným počtem dílků. Rozstříhá je a ozdobí
podle své fantazie dle volby vodovými barvami, pastelem, fixou,
pastelkami. Okraj koláče hnědou barvou, výplň podle žáků - makový,
meruňkový, jahodový.
4. Procvičování s koláčky - žáci ponechají své koláče na lavici,
obcházíme společně se žáky, procvičujeme u každého zvlášť na
stanovišti, např. na kolik stejných dílů rozdělila koláč Maruška? Na 6,
tzn., že na šestiny - odpovídají žáci. Když si vezmu 2 díly, koláče
(odeberu), vzala jsem si 2 z 6, tj. kolik zlomkem? Řekneme ústně,
vybereme kartičku s daným zlomkem a přiřadíme. Pokračujeme
v různých dalších variantách.
5. Ukončení, pochvala, hodnocení práce.
tvrdý papír formát A3, kružítka, pravítka, tužky, vodové barvy, voskové
pastely, fixy, pastelky, kartičky se zlomky
100
Téma:
Výroba návrhu mozaikové dlaždice
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Ročník: 8. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Cílem hodiny geometrie je procvičit rýsování čtverce a na příkladech
v reálném životě si umět představit, kde se s tímto geometrickým tvarem
všude můžeme setkat a také si uvědomit, jak je důležitá přesnost
a pravidelnost stran čtverce.
Rýsování čtverce podle zadaných parametrů, vlastní vytváření mozaikové
dlaždice.
V hodině geometrie rýsování čtverce podle zadání, opakování.
Kde všude se v životě se čtvercem můžeme setkat? Uvádíme příklady.
Vyrobíme si mozaikovou dlaždici, každý z vás bude návrhář.
Postup:
1. Narýsujeme pomocí pravítka a kružítka na tvrdý papír čtverec
o rozměrech 20 x 20 cm, vystřihneme.
2. Připravené kachličky o rozměrech 2cm x 2cm si na tento narýsovaný
čtverec budeme skládat tak, abychom pokryli celou jeho plochu a vytvořili
obrazec dle své fantazie - mozaiku. K dispozici máme 2 barvy. Po uskládání je
začneme nalepovat.
3. Hotovou dlaždici nalepíme na podklad z tvrdého papíru o rozměrech
30cm x 30cm, abychom zajistili 5cm okraj, který následně vybarvíme
temperovou barvou dle výběru každého žáka, aby dlaždice lépe vynikla.
4. Hotové návrhy mozaikových kachlí zavěsíme na stěnu jako vzorky
v prodejně, které si mohou všichni prohlédnout.
5. Zhodnotíme samotnou práci a využití námi vyrobeného předmětu.
tvrdý papír formát A4, A3,tužky, pravítka, kružítka, lepidla, temperové barvy,
štětce, malé kachličky o rozměrech 2cm x 2cm
101
Téma:
Výroba kouzelného oříšku s přáním
Učitel: Mgr. Iva Stráňavová
Ročník: 8. ZŠP
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Umožnit žákům vyjádřit své sny a přání, věřit tomu, že každý sen se může
stát skutečností.
Četba pohádky O Popelce, vlastní výroba kouzelného oříšku s přáním.
1. V hodině jazykové a literární výchovy četba pohádky O Popelce - rozbor
a otázky k textu, následuje vlastní práce na oříšku.
2. Navážeme na přání, která žáci mají a moc by chtěli, aby se jim splnila,
vedeme rozhovory na toto téma.
3. Vlastní výroba kouzelného oříšku s přáním:
Každý z vás si vyrobí takový svůj oříšek se svým tajným přáním, bude jej
u sebe nosit a jistě mu přinese štěstí a přání v oříšku se splní. Musíš však do
oříšku vložit takové přání, které je reálné (upozornit).
Výroba:
Připravený na polovinu rozpůlený a vyčištěný vlašský ořech nabarvíme
temperovými barvami, pak přelakujeme laky na nehty - ozdobení, každý žák
dle své fantazie. Každý sám si napíše své přání na papír, který pak složí jak
nejlépe to půjde do oříšku. Následně se slepí obě půlky k sobě lepidlem.
Oříšek si každý uschová k sobě.
4. Závěr:
Sedíme v kruhu, každý žák si drží v ruce svůj oříšek, zavřeme oči a v duchu si
odříkáme: ,,Moc si přeji, ať se mé přání splní“. Otevřeme oči a já žákům
popřeji totéž hlasitě (v množném čísle).
GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Čítanka pro 8.ročník zvláštní školy. Praha: PARTA,
1997., str. 41-45, ISBN 80-7320-065-1.
vlašské ořechy rozlousknuté na polovinu a vyčištěné uvnitř, temperové
barvy, štětce, různé laky na nehty, gelové třpytky, papír na psaní, pera,
lepidla.
102
Téma :
„Na bytové designery“
Učitel:
Mgr. Lenka Nytrová
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
2x 45 min.
Využití odpadového materiálu (použité reklamní tiskoviny) k vytvoření
barevné koláže, rozvoj jemné motoriky, rozvoj schopnosti tvarového řešení,
rozvoj fantazie a estetického cítění, rozvoj schopnosti výtvarně přemýšlet.
Děti navrhnou, jak by chtěli, aby to vypadalo u nich doma - jaký by chtěli mít
pokojíček, kuchyň, obývací pokoj….
1. Výroba domečku
Výkres A3 na šířku přeložíme napůl. Kraje přeložíme dovnitř. Horní rohy
papíru přeložíme do středu. Podél střechy rozstřihneme- pouze vrchní papír.
Domeček rozložíme.
2. Podle vlastní fantazie děti vystřihují bytové zařízení - využití obrazových
reklamních tiskovin- časopisů. Postupně nábytek nalepí do domečku.
3. Dokreslují detaily, členy rodiny, zdobí (malují) stěny.
4. Dle vlastní volby zdobí „vnější fasádu“ domečku.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Výkres formátu A3, nůžky, reklamní tiskoviny- časopisy…s obrázky nábytku,
lepidlo, pastelky.
103
104
Téma:
Moje oblíbené zvíře, péče o něj
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity :
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Žáci si zvolí oblíbené zvíře, zjistí, co o něm ví a jak se o něj dovedou starat.
Zjistí si informace, které o zvířátku neznají.
Žáci si přinesou z domu plyšové zvířátko, reprezentující jejich oblíbené zvíře
a celou hodinu se o něj budou starat.
Žáci si na přineseném zvířátku, případně namalovaném, vyzkouší, zda o něm
mají dostatek informací a zda se o něj dovedou postarat. Žáci zvířátko po
celou hodinu drží, nosí nebo je mají uložené (podle druhu zvířátka), namalují
si k němu krmivo (mohou si ve třídě i najít předmět, který bude krmení
představovat, např. pro králíčka magn.mrkev...), povídají si se zvířátkem,
pečují o jeho srst a vyhledávají si v knížkách, co o něm potřebují vědět.
Zaměří se na výživu a pozorování projevů zvířátka, jak poznají, že je smutné,
nemocné. Po skončení hodiny si žáci zvířátko odnesou domů a odnesou si
i malou kartičku, kam si poznamenali, co o zvířátku nevěděli.
Psací potřeby, kartičky, encyklopedie, knihy o zvířatech PC internet
www.wikipedie.cz
plyšová zvířátka, rekvizity pro krmení a uložení zvířátka
HRABINOVÁ, Jarmila a Marianna KRTILOVÁ. Velká dětská encyklopedie.
vydání první. Paraha 4: Agentura cesty, nakladatelství a vydavatelství, 1995.
ISBN 80-7181-021-5.
SUCHOMELOVÁ, Eva. Savci: Poznávej zajímavý svět savců, pozoruj je a pokus
se jim porozumět. Praha: Nakladatelství Slovart, Praha Translation, 1997.
ISBN 80-858 71-22-X
105
Téma:
Papírový oděv, volba povolání Návrhář
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Žáci si vyzkouší netradiční techniku oblékání do papíru, střih oblečení
a aranžování na postavu.
Žáci si vyzkouší práci módního návrháře. Na balicí papír si navrhnou motiv
látky, látku nastříhají, oblečou postavu a ta potom oděv předvede na
přehlídce.
Na balicí papír si žáci navrhují vzor látky s tím, že už vědí, co z té látky
nastříhají. Učitel poradí se střihem, složitější střihy napodobí jen orientačně.
Po nastříhání papírové látky se žáci ujmou oblékání dobrovolníka, špendlení
nahradí papírovými lepítky a oblečenou „modelku“ nebo „modela“
doprovodí na přehlídku. Přehlídka je spíš informativní, modelové se příliš
mnoho nepohybují, aby nepotrhali modely. Pohyb modelů spočívá
v obratech a ve zkoušce pohybu, který bezpečně dokáží. Žáci by si tak měli
uvědomit, jak je důležité zvolit správnou velikost oděvu, aby nebránil
pohybu a uvědomit si i důležitost výběru vhodného materiálu.
Balicí papír, popisovače, voskovky, nůžky, lepítka, fotoaparát pro
dokumentaci přehlídky, případně módní časopisy pro inspiraci
106
Téma:
Jak se ztrácí jablka
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
Animace vytvořených figurek, shrnutí a využití poznatků základů animace,
rozvoj smyslu pro kompozici a jemnou motoriku, vymyšlení příběhu, scénář.
Žáci modelují rekvizity pro zamýšlený příběh: Jak se ztrácí jablka. Vymodelují
rekvizity a ty pak rozpohybujeme animací. Během animace budeme
dotvářet příběh podle scénáře, který si připravíme v bodech.
Žáci modelují z plastelíny květinu, strom, slunce, hady, list, ježka, jablka,
zajíce.
Po vymodelování si sepíšeme v bodech scénář. Např. Slunce vychází obraz 1,
květina se pohybuje obraz 2-6, list padá na zem….Podle tohoto scénáře
fotíme scénu a průběžně dotváříme. Na konci si přímo ve fotoaparátu
pustíme, jak jdou okýnka za sebou a doladíme případné chyby. S žáky se
dohodneme na typu hudby, která film doplní. Učitel nafocené snímky
zpracuje do malého filmu a s žáky si jej pustí např. na interaktivní tabuli.
Učitel vždy žáky upozorní na dodržování autorských práv při uvádění hudby
k filmu.
plastelína, fotoaparát Canon Power Shot A590, psací potřeby, papír A4 pro
scénář, ukázka scénáře
107
Příloha
Jak se ztrácí jablka? Scénář
Scéna: Slunce, květina, strom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Květina se pohybuje
Květina otvírá oči, směje se
Strom se obalí jablky
Objeví se liška
Květina růžová se pohybuje
Liška na obhlídce
Pohyb listu
Záhadný chodící list
Je to ježek
Slunečnice na obhlídce
Hadi na scéně, jeden ukradne jablko
Druhý had ukradne jablko
Zápas hada s ježkem
Had se vrací
Další had krade jablko
Další had ukradne jablko
Objeví se zajíc, ukradne jablko
Znovu had na scéně
Holčička vezme poslední jablko
Sluníčko se usměje a zapadne za obzor
108
Téma:
Velikonoční vajíčka
Učitel:
Pavla Pospíchalová
Čas:
Cíl:
1x 45 min.
Netradiční pojetí lidových tradic
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Estetické ztvárnění velikonočních ozdob
Na bílý výkres si podle šablony obkreslíme tvar vejce a vystřihneme.
Voskovkami vybarvíme celou plochu. Barvy střídáme, vybarvujeme pěkně
místo vedle místa a musíme na ně více přitlačit, aby nám neprosvítal papír.
Pokud to už máme, potřeme vejce štětcem černou tuší, klidně i ve více
vrstvách. Až tuš uschne, s pomocí špičaté špejle do vajíčka vyrýváme
obrázky s velikonoční nebo jarní tématikou, nebo zdobíme jako tradiční
kraslici.
Bílý výkres, šablona vejce, tužka, nůžky, barevné voskovky, černá tuš, hrubý
štětec, špičaté špejle.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
109
110
Téma:
Malý kriminalista
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Sestavení portrétu osoby, všímání si detailů, přesný popis s detaily,
pozorování
Hra na kriminalistu s odhalením pachatele
Žáci jsou vyzvání k namalování očí, nosu, uší, úst na připravené formáty
papíru (malé kartičky ve velikosti odpovídající velikosti očí, nosu, uší..). Pak
jsou tyto detaily zamíchané a „svědci“ jsou pozvání k sestavení portrétu
hledané osoby, která spáchala nějaký zločin (krádež, přepadení, podle
výběru žáků). Postupně sestavujeme portrét na flip, komentujeme,
vyměňujeme, upravujeme, až se vystřídají skupinky žáků. Máme několik
portrétů fiktivních pachatelů, doplníme jim tvar obličeje a dokreslíme vlasy
a hádáme, kdo by to mohl být. Nedaří se to určit, proto přistupujeme
k otiskům prstů. Každý žák si otiskne 2 prsty do červené barvy a na flip, na
začátku hodiny si vytvořili žáci již první otisky do černé barvy na kartičku,
označenou číslem. Učitel si pod číslem poznačil, o kterého žáka se jedná.
Nyní tyto kartičky rozdá a žáci srovnávají otisky na flipu s otisky na kartičce,
přiřadí je a po nalezení shody je přivolán učitel – hlavní kriminalista
k posouzení. Pokud žáci otisky správně přiřadí – je nalezen pachatel. Hra
končí.
Tvrdý papír, nůžky, lepidlo, barvy na otisky (vodové barvy), voskovky, fixy,
lepící guma, kartičky na otisky
111
Téma:
Strom z rukou
Učitel:
Mgr. Radomíra Štefková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
4x 45 min.
Upevnění kamarádských vztahů v kolektivu žáků
Rozvíjení fantazie a představivosti
volba barevných kombinací
pracovní postupy pro rozvoj jemné motoriky (stříhání, obkreslování,
malování)
estetizace chodeb školy
práce s netradičním materiálem (kůra stromů)
Postup práce:
Žáci si nejprve navzájem obkreslovali ruce. Obkreslené ruce
vyplňovali různými barevnými vzory podle své fantazie (používali
jsme pouze jarní a veselé barvy).
Poté žáci ruce vystřihovali. Každý si udělal několik rukou s různými
barevnými motivy.
Hotové ruce jsme naaranžovali do tvaru koruny a přilepili jsme je na
karton.
Potom žáci vyrobili kmen z kůry, kterou jsme nasbírali na vycházce –
kousky kůry jsme lepili na karton.
Hotový strom jsme použili k výzdobě chodby školy.
Materiál, pomůcky: velký kus kartonu, bílé kancelářské papíry, pastelky,
nůžky, lepidlo, tempery, štětce, kelímek s vodou, kůra stromů
Zdroje: http://www.vytvarka.eu/
112
Téma:
Fáze pohybu
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Žáci se naučí vnímat tělové schéma a přemýšlet o konaných pohybech.
Pohyb se zaznamená fotoaparátem a sestříhá do videa.
Žákům je vysvětleno, co je fáze pohybu, vyzkouší si svůj pohyb nekonat
plynule, ale fázovaně, rozmyslí si, jaký pohyb předvedou do záznamu.
Žáci před fotoaparátem konají různé pohyby, které spojíme jednoduchým
programem do videa (Movie Maker). Pohyby, které žáci předvádí, si pak ve
fotoaparátu zrychleně za sebou prohlédnou a mohou své vystoupení
upravit. Tím se učí přemýšlet o zbytečných pohybech, neúčelném pohybu,
ale měli by si uvědomit i význam gest, která dělají-jak působí na okolí i na ně
samotné, když mají možnost se vidět v záznamu, který učitel zpracuje
a promítne v některé vhodné hodině, např. na interaktivní tabuli.
Fotoaparát (použit fotoaparát Canon Power Shot A590), progr. vybavení
většiny oper. prostředí Windows XP Movie Maker
113
Téma:
Animace: Zdravé dítě
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
V návaznosti na soutěž Zdravý komín animací Zdravé dítě upevníme
poznatky o zdravém způsobu života
Žáci si vytvoří materiál pro animaci, setřídí si děti a potraviny, vymyslí ideu
příběhu, s učitelem naanimují.
Žáci si z přinesených kalendářů vystřihnou postavy dětí a také potravin, pro
zdravý způsob života. Vyzkouší si na barevném podkladu pohyby potřebné
pro animaci a s učitelem budou pracovat ploškovou animací. Vystřižené
objekty uspořádají do příběhové linie a budou s objekty posunovat tak, aby
vykonávaly dohodnutý pohyb a přitom bude patrné, že jedí zdravé potraviny
a zdravě se pohybují. Učitel dá vždy pokyn k posunutí obrázku na ploše
a fotografuje ze stativu. Přímo ve fotoaparátu si žáci animaci prohlédnou,
opraví a vymažou chybné snímky a učitel animaci zpracuje. Žáci teoreticky
znají postup, jak se animuje v programu Movie Maker, ale technicky to
v prostorách školy již není možné, proto výsledný film dotvoří učitel doma
a s žáky jej zhodnotí, případně ještě upraví v hodinách informatiky nebo při
výuce s interaktivní tabulí.
fotoaparát Canon Power Shot A590. stativ, obrázky z kalendáře, obrázky
dětí, potravin, barevná podložka jako pozadí pro animaci, nůžky
114
Téma:
Učitel:
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Hraní rolí obtěžovaných, obtěžujících, vymezení
osobního prostoru, stylizace do postavy
Ing. Božena Šmolková
1x 45 min.
Chceme upozornit žáky na nevhodnost některých vzájemných kontaktů,
zažít si na vlastní kůži příjemnost a nepříjemnost osobní blízkosti ve hře,
prevence šikany
Zážitková lekce pro uvědomění si svých práv, své jedinečnosti a své osoby,
která nemusí být nikomu podřízena a uvědomění si i svých povinností
a předcházení nepříjemným situacím. Hra rolí obtěžovaných, obtěžujících.
Hrajeme si hru na vymezení osobního prostoru, vzájemně se přibližujeme
a říkáme si, kam až je nám blízkost druhého příjemná. Zkoušíme různé druhy
a délky pohledů, různě dlouho se vzájemně dotýkáme a uvědomujeme si, že
příliš dlouhý kontakt pro nás není vždy příjemný. Hovoříme o situaci, kdy
jsme zažili tyto pocity a jak jsme se bránili. Zahrajeme si i hru na obtěžované
dítě starším spolužákem, na dítě které se vrací ze školy, kde jej spolužáci
přinutili dát jim svačinu a jak toto sdělí rodičům (nebo nesdělí) a vymýšlíme
situace podle aktuálních potřeb, například hrajeme i hru na hašteřivé
spolužačky, zde vstupuje učitel a zdůrazňuje negativní projevy. Na závěr
shrneme poznatky a ujasníme si pravidla o nevstupování a nepouštění si
nikoho do osobního prostoru a slíbíme si, že sami nikoho nebudeme
omezovat, aby se necítil tak, jako my při hře.
Náměty sestavené z problémů ve třídě, chování žáků mezi sebou, náznaky
šikany, omezování, napadání apod.
115
Téma:
Hrajeme si na divadlo
Učitel:
Bc. Radka Kadlíčková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
3x 45 min.
Děti si vyzkouší různé dramatické techniky – práci s hlasem a tělem, práci
s rytmem, dynamikou a emocemi. Také si zahrají hry pro rozvoj pohybových
dovedností a fantazie.
Rozvoj hlasových a pohybových dovedností, vnímání krásy klasické hudby
a jejího působení na lidské emoce, rozvoj estetické stránky pohybu
a přednesu.
1. Děti se naučily říkanku, se kterou dále pracovaly: měnily dynamiku,
rytmus a emoce při přednesu.
2. Děti pracovaly se svým tělem: pohybovaly se v různých rytmech
a vyjadřovaly tělem emoce plynoucí z poslechu hudby, hrály pohybové hry
určené k rozvoji pohybových dovedností, estetiky pohybu a fantazie.
1. Děti se naučily jednoduchou říkanku a dále s ní pracovaly:
„Had leze z díry, vystrkuje kníry,
bába se ho lekla, na kolena klekla.“
1) při hromadném přednesu na povel paní učitelky děti měnily dynamiku
hlasu (např. ruka nahoru = nahlas, ruka dolů = potichu)
2) při hromadném přednesu na povel paní učitelky děti měnily rytmus
přednesu (rytmus lze udávat např. tleskáním nebo hrou na rytmický nástroj)
3) při individuálním přednesu měnily emoce (např. strach, radost, smutek,
údiv apod.) a vnímaly, co se s hlasem děje
2. Děti pracovaly se svým tělem:
1) pohybovaly se dle vlastního uvážení v daném rytmu (paní učitelka hrála
různé rytmy na rytmický nástroj – ozvučná dřívka)
2) při poslechu úryvků (délka dle uvážení a reakcí dětí) klasické hudby
(A. Vivaldi – Čtvero ročních období) se děti pokoušely pohybem těla
postihnout emoce plynoucí z hudby
3) děti si zahrály pohybové hry:
a) Štronzo = povel pro náhlé, okamžité zastavení pohybu ve fázi, v níž se
právě nachází (platí pro všechny části těla)
b) Sochy = hra, při níž 1 dítě = prodavač roztáčí postupně všechny děti, které
budou sochami, a ony se zastaví v libovolné pozici: 1 dítě = kupující, čeká za
dveřmi na vyzvání prodavače, a když je vyzváno, vstoupí, jednu sochu si
vybere a hádá, co socha představuje. Pomoci mu mohou ostatní děti, které
„nákupem“ přestávají být sochami. Socha nakonec sdělí, který nápad se jí
116
nejvíce líbil či se nejvíce blížil tomu, co představovala.
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Přehrávač, nahrávky klasické hudby (např. A. Vivaldi, Čtvero ročních období),
rytmické nástroje, příp. i volnější oděv a místnost s kobercem k pohybu bez
obuvi, který je takto přirozenější.
117
Téma:
Portrét
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
1x 45 min.
Srovnání pokroku ve výtvarném zobrazení skutečnosti
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Malba autoportrétu
Žáci si namalují vlastní portrét, využijí pouze vodové barvy, pokusí se
namíchat co nejpravdivější barvy a vyjádřit svou skutečnou podobu (ne
vysněnou).
Portrét namalují na výkres A3, budou vedeni k základům proporcí, mohou si
podle vlastního umístění očí, délky nosu, vzdáleností očí od sebe přenášet
tyto skutečnosti do malby. Obraz korigují s pohledem do zrcadla. Učí se
přemalovávat nepovedené linie. Pomáhali jsme si termíny kulatý, hranatý,
oválný, protáhlý a žáci si tyto termíny zafixovali.
Portrét dotvoří pozadím v oblíbené barvě. Na výstavce bude portrét
doplněn malou fotografií místo podpisu.
Výtvarné potřeby, výkres A3, vodové barvy, štětce různých tlouštěk, zrcadlo
Materiál, pomůcky,
zdroje:
118
Téma:
Učitel:
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
Malujeme podle rady – učíme se poslouchat
a představovat si
Ing. Božena Šmolková
1x 45 min.
Rozvoj abstraktního myšlení, schopnost aktivně poslouchat, rozvoj paměti
a pozornosti, sebehodnocení
Uhodni, o kterém obrázku mluvím, najdi jej mezi ostatními, namaluj přesně
podle pokynů obrázek, srovnej s originálem
Žáci se pokusí soustředěně poslouchat popis obrázku, mohou se zeptat na
doplnění informací a pak jdou mezi dalšími obrázky předmětný obrázek
najít. Nejprve popisuje obrázek učitel, pak si to zkusí žák (učitel napovídá,
protože žáci II. ročníku ještě nemusí mít takovou slovní zásobu nebo
nedokáží vystihnout podstatné prvky. Dá se to využít i v jiných hodinách tak,
že se žáci střídají a při hledání obrázku nebo předmětu a pak zjistí, který žák
popisoval co nejpřesněji). Po úspěšném nalezení obrázku si žáci vezmou
náčrtníkový papír, tužku, pastelky a poslouchají zprvu opět učitele,
popisujícího co a jak mají kreslit, vzadu na tabuli je obrázek nakreslen pro
odtajnění). Po dokončení učitel odtajní tabuli a žáci porovnají svůj výsledek
s obrázkem na tabuli, ohodnotí, co udělali dobře, co špatně. Obrázek
z tabule si mohou pro srovnání nakreslit ke svému obrázku. Tuto aktivitu
budou příště zkoušet žáci sami, žák popisuje, co se má kreslit svým
spolužákům.
Obrázky z knížek, kalendářů, časopisů s motivy zvířat, staveb, postav,
kreslených filmových nebo knižních hrdinů (v této lekci obrázek kočky ležící
na bílém polštářku – z kalendáře, Ferda mravenec – ze starého kalendáře),
psací a výtvarné potřeby, náčrtník A4, tužka, pastelky i fixy, na přání
voskovky.
SUCHOMELOVÁ, Eva. Savci: Poznávej zajímavý svět savců, pozoruj je a pokus
se jim porozumět. Praha: Nakladatelství Slovart, Praha Translation, 1997.
ISBN 80-858 71-22-X
VEBEROVÁ, Eva. Náš svět. První vydání. Praha: Albatros, 1989.
119
Téma:
Jak bude vypadat Země za 1000 let
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Abstrakce, rozvoj fantazie, aplikace poznatků a znalostí
Reálné ztvárnění Země s vyspělou technikou nebo zcela zničenou
technickými vymoženostmi nebo lidmi samými
1. Žáci si namalují, jak by mohla Země vypadat za 1000 let. Pohovoříme
o tom, že na obloze mohou být vidět neuvěřitelné stroje, zvířata mohou
vypadat jinak, mohou být zmutovaná vlivem jaderných zbraní, člověk může
být opět na počátku jen zahalen do kusů kožešin, může být ale součástí
důmyslného stroje, který umožní, že nebude muset ani chodit, bude třeba
jen sedět u počítače a vše si vyťuká na klávesnici, taky je možné, že lidé
nebudou vůbec.
2. Každý si zvolí svou variantu a již bez ovlivňování začne malovat.
3. V závěru nezapomeneme vysvětlit své představy a varovat se před
příčinami a důsledky chování lidské společnosti.
Výtvarné potřeby, vodové barvy, výkres formát A3
Téma:
Země snů, Zeměkoule s vysněným místem
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Abstrakce, rozvoj fantazie propojení s reálným objektem
Reálné ztvárnění Země, doplněné abstrakcí, příběh ze snů
1. Žáci si namalují tvar Zeměkoule, vybarví ji pouze modře. Ideou je, život
začal v moři, moře nás kolébá až usneme a zdá se nám sen.
2. Žáci svůj sen do ještě mokrého podkladu malují, zachycují svůj zážitek ze
snu nebo si namalují, co by na Zemi nejraději dělali.
3. Obrázky si pak ve dvojici žáci vymění a pokusí se hovořit o tom, co vidí
a druhý z dvojice souhlasí nebo představu popíše podle svého.
4. Každý žák vymyslí pro svůj obrázek název a obrázky si uschová v portfoliu,
může se k němu po čase vrátit a připomenout si, co si tehdy přál nebo co se
mu zdálo.
výtvarné potřeby, vodové barvy
120
Téma:
Vesmír neznámý
Učitel:
Ing. Božena Šmolková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity:
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45 min.
Schopnost abstrakce, seznámení, rozlišení
Hra s barvami, pozorování malby, hledání tvarů, fantazie, abstrakce
1. Žáci si na větší formát začnou nanášet barvy. Barvy mezi sebou kombinují,
míchají, mohou do vrstvy barev obtisknout libovolný předmět, úlomek,
gumu, cokoliv je napadne.
2. Učitel žáky vyzve, aby malby zanechali, a rozhovoří se o výkresu. Co jim
připomínají tvary, které vznikly z barev a učitel nenápadně naznačí
a směřuje k návrhu tématu Vesmíru.
3. Žáci nyní dostávají úkol: špejlí a tuží vmalovat do barevného podkladu
svou představu bytostí, rostlin, jakéhokoliv života ve vesmíru.
4. Na závěr svá díla žáci vystaví ve třídě a rytmickými nástroji, případně se
zvuky flétny mohou doprovodit obrázky zvukovou kulisou.
rytmické nástroje, flétna, výtvarné potřeby, tempery, špejle, tuž, formát
minimálně A3
121
Téma:
„Hrajeme si s čísly“ – portrét z čísel
Učitel: Mgr. Radomíra Štefková
Mgr. Radomíra Štefková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
6x 45 min.
Práce podle předložených pracovních postupů, návodů, náčrtů a vzorů.
Vedení žáků k pečlivosti a trpělivosti dokončit započaté dílo.
Rozvoj fantazie a citlivosti pro barvy. Volba barevných kombinací. Střídání
různých technik materiálů a nástrojů.
1. Zahájení, využití čísel nejen k počítání.
Vlastní postup práce: žáci pracovali individuálně, nebo ve dvojicích.
Připravíme si z kartonu obdélníky na rám - lze ho vystřihnout i ozdobnými
nůžkami. Na pozadí vybereme menší obdélník z barevného papíru, který
nalepíme na připravený karton. Poté vystřihneme velký kruh (ovál) na
obličej, který nalepíme na barevný obdélník – barvu oválu si děti volí dle své
fantazie. Následuje obkreslování a vystřihování čísel (je možné využít sady
čísel, nebo čísla dětem připravit vytištěné na kopírce):
číslo 1 – obočí, číslo 6 – oči, číslo 2 – nos, číslo 4 – rty, číslo 7 – uši, číslo 3
a číslo 5 vlasy. Vystřižená čísla nalepíme. V závěru dokreslíme detaily –
brýle, naušnice, halenku (použijeme pastelky, barvy).
2. Výstavka všech prací, hodnocení žáky, hodnocení pedagogem.
tvrdý papír A4, karton, vodové barvy, temperové barvy, tužky, štětce,
kelímky na vodu, pastelky, lepidlo, sada čísel na obkreslování
122
Téma:
Vánoční přání „Beránek ve sněhu“
Učitel:
Mgr. Hana Lukovská
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
Vytvořit vánoční přání pro rodiče. Mít radost z vlastního výrobku. Práce
s netradičním materiálem. Význam vánoční symboliky. Zdokonalování jemné
motoriky.
Pracovní postupy pro rozvoj jemné motoriky (stříhání, obkreslování, lepení,
špetkový úchop). Děti pracují bez předlohy, pouze podle instruktáže.
Černý tvrdý papír předělíme na polovinu (podélně) a papír rozstřihneme.
Vzniknou dva pruhy papíru – dvě přání. Pruh přeložíme na polovinu odložíme. Na bílý tvrdý papír (úměrně velikosti přání) namalujeme
„obláček“ – tělo ovečky, poté tento tvar vystřihneme. Potřeme tekutým
lepidlem a pokládáme luštěniny, semínka, traviny apod. Necháme
zaschnout. Na bílý tvrdý papír nakreslíme hlavu ovečky, obtáhneme černým
tenkým fixem. Vystřihneme a nalepíme na tělo ovečky. Ovečku přilepíme na
přání. Kolem ovečky nalepíme malé těstoviny ve tvaru hvězdiček. Na bílý
papír napíšeme přání pro rodiče a podepíšeme. Vlepíme suchým lepidlem
do přáníčka a je hotovo.
černý tvrdý papír A4, bílý tvrdý papír, kancelářský bílý papír, čočka, malé
fazole, osení, semínka dýně (neloupaná), sušené květy, čínské nudle nalámané apod., nůžky, tužka, tekuté lepidlo, suché lepidlo, štětec, miska,
podložka, černý tenký fix, těstoviny ve tvaru malých hvězdiček
123
Téma:
Podzim zakletý do hlíny
Učitel:
Bc. Radka Kadlíčková
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
1x 45min
Rozvoj manuální zručnosti, rozvoj tvořivosti.
Propojení výtvarné, pracovní a environmentální výchovy.
Rozvoj schopnosti vzájemné spolupráce.
Práce s keramickou hlínou. Za pomoci šablon – listů javoru a nerezové misky
– jsme vyrobili misku z listů vytvořených z keramické hlíny.
Z keramické hlíny si děti vyválely pláty tlusté asi půl centimetru. Potom na
ně otiskly pomocí válečku velké listy z javoru tak, aby byla jasně patrná
jejich žilnatina (listy stromů by měly být čerstvé). Opatrně listy odlouply,
otisky listů za pomoci paní učitelky ořízly jídelním nožem.
Šlikrem (trocha hlíny rozmíchaná v trošce vody) jsme listy slepili přes sebe
přímo na dnem vzhůru obrácené nerezové misce pokryté plátnem, aby se
na ni hlína nepřilepila. Takto jsme nechali misku uschnout, poté byla
vypálena v keramické peci jako běžná keramika. Misku je možné glazurovat
nebo nechat v přírodní podobě.
keramická hlína, voda, jídelní nůž, váleček, větší listy (např. javorové),
kousky plátna na vyválení hlíny a na pokrytí misky, keramická pec
124
Téma:
Jarní věnce
Učitel: Mgr. Hana Lukovská
Mgr. Hana Lukovská
Čas:
Cíl:
Obsah:
Podrobnější popis
aktivity
Materiál, pomůcky,
zdroje:
2x 45 min.
Estetizace vnitřních a venkovních prostor školy – hlavní a vedlejší dveře.
Práce s přírodním materiálem. Ukázka toho, že i z mála se dá vytvořit pěkná
dekorace.
Seznámení s tématem hodin. Trhání břízových větví. Vlastní tvorba, pomoc
vyučujícího.
Natrháme břízové větvičky. Svážeme na jednom konci a zatočíme do
věnečku a svážeme tak, aby věneček pevně držel tvar. (Používáme jen tenké
větve – s nimi se nám bude dobře pracovat.) Hotový věneček odložíme.
Na tvrdý barevný papír (kombinovali jsme dvě barvy – žlutá a červená)
nakreslíme jednoduchý tvar květu tulipánu (jako korunu princezny)
a vystřihneme. Květy obtáhneme tmavším odstínem pastelky pro zvýraznění
efektu. Na tvrdý zelený papír nakreslíme lístečky a opět vystřihneme.
Vezmeme si věneček a obtočíme ho zeleným kokosovým vláknem. Tavnou
pistolí připevníme lísteček a na něj tulipán, takto pokračujeme po celém
obvodu věnce.
Použili jsme 8 tulipánů s lístečkem na věnec o obvodu 25cm.
břízové větve, motouz na svázání, tvrdý barevný papír (2 barvy), tvrdý
zelený papír, tužka, pastelky, tavná pistole, zelené kokosové vlákno, nůžky
125
Užitečné odkazy
www.alik.idnes.cz
www.brydova.cz
www.detskestranky.cz
www.estetika-projekt.cz
www.kritickemysleni.cz/infosit.php
www.omalovanky-zde.cz
www.onlineomalovanky.cz
www.pohadkar.cz
www.predskolaci.cz
www.rodina21.cz/ucit-se-ucit-se-ucit-se/metoda-dobreho-startu
www.rvp.cz
www.sbscr.cz
www.studuju.cz/denik-262
www.tvorivyamos.cz
126
Tento dokument podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla (CC BY-NC-ND 3.0)
ISBN 978-80-905036-5-6
127
Download

Sborník námětů pro .. (pdf) - Střední škola, Základní škola a