4. – 5. června 2013
IIR
BEST WESTERN PREMIER
Hotel Majestic Plaza, Praha
Odborná konference IIR
Regulační rámec
obchodování s energií
REMIT, EMIR, MiFID II, MAD II
❚ Přehled legislativy EU ovlivňující obchodování
s energií
❚ REMIT: nová pravidla pro transparentní
obchodování s energií. Jaké jsou kompetence
národních soutěžních orgánů?
❚ Ohrožuje regulace finančního trhu
obchodování s energií a likviditu trhu?
❚ Vliv EMIRu a MiFIDu II na obchodníky
a distributory
❚ Implementace REMITu v praxi
❚ Diskuse: Důsledky a smysluplnost regulace
S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI
• s vedoucími obchodování s energií
• s vedoucími oddělení smluv
• s vedoucími oddělení regulace
• s vedoucími oddělení nákupu
• s vedoucími právního oddělení
• s portfolio manažery
• s vedoucími oddělení Compliance
• s risk manažery
• s vedoucími oddělení strategie
a plánování
• s vedoucími finančního oddělení
Referují:
Mgr. Ing. Martin Glajch, LL.M.,
Clifford Chance LLP, Praha
Mgr. Ing. Zdeněk Husták,
BBH advokátní kancelář v.o.s.,
Praha
Mgr. Aleš Kubáč,
Deloitte Legal s.r.o., advokátní
kancelář, Praha
Mgr. Radan Marek, LLM,
Burza cenných papírů Praha, a.s.,
Centrální depozitář cenných
papírů, a.s., POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s., Praha
Roman Pečenka,
PRK Partners s.r.o. advokátní
kancelář, Praha
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.,
WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha
Ing. Dagmar Straková,
Západoslovenská energetika, a.s.,
člen skupiny E.ON, Bratislava
Ing. Alena Šalamonová,
Slovenské elektrárne, a.s.,
člen skupiny Enel, Bratislava
Ing. Veronika Vohlídková,
ČEZ, a.s., Praha
Pozváni zástupci
Energetického regulačního úřadu
• s poradci, právníky
Mediální partneři:
Aktualizaci programu
sledujte na www.konference.cz
FOCUS
Praha, březen 2013
Vážené dámy, vážení pánové,
dlouhodobé úsilí Evropské unie zabránit manipulaci a zajistit transparentnost při obchodování s energií vyústilo v nařízení REMIT.
Účastníci trhu budou mít povinnost registrovat se u regulačního orgánu. Evropský regulátor ACER bude navíc monitorovat obchody
na energetických trzích. Na energetický trh má vliv i regulace finančního trhu, zejména MiFID II, EMIR a MAD II. Jednotlivá nařízení
a směrnice jsou propojené a souvisí s nimi nutnost revize stávajících procesů a reportování.
Přijďte se dozvědět více na konferenci „Regulační rámec obchodování s energií“, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. června 2013
v hotelu BEST WESTERN PREMIER Hotel Majestic Plaza v Praze a kterou pro Vás připravil Institute for International Research.
Zkušení odborníci představí legislativu ovlivňující trh s energií, provedou Vás jednotlivými nařízeními a směrnicemi, upozorní na nejdůležitější změny. Jak správně novinky implementovat – kdo má povinnost reportovat a kam, co znamená včasné a účinné zveřejnění?
Víte, jakých interních procesů se dotknou změny a jaké náklady je třeba předpokládat? Porovnáme přístupy pro standardizaci OTC
obchodování, projdeme změny jako registry obchodních údajů, zúčtovací práh nebo požadavky na řízení rizik. Kdy jsou regulace
ještě smysluplné a kdy už deformují trh? Diskutujte s odborníky o otázkách, které Vás zajímají!
Těšíme se na setkání s Vámi!
Jana Dědečková, Conference Producer, Institute for International Research
P.S.: Regulace obchodování s energií komplexně, přehledně a prakticky
Úterý 4. června 2013
Od 8.30 Přivítání a výdej podkladů konference
9.00 Uvítací projev zástupce Institute for International
Research a předsedy dne
Regulace energetického trhu v kostce
9.10
Regulace energetického trhu z evropské
perspektivy
• Jak legislativa EU ovlivňuje český energetický trh?
• Energetická legislativa EU a její dopady na podobu
energetického mixu ČR
• Provázanost českého energetického světa s děním
ve světě
• Od strategie „Energy 2020“ k „Energy Roadmap
2050“
• Zlepší infrastrukturní nařízení EU propustnost
a spolehlivost přenosových sítí?
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.,
specialista na energetiku a partner,
WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha
10.10 Přestávka na kávu
10.30 Součinnost a propojení REMIT, EMIR a MiFID II
• Finanční regulace se promítá také v energetice:
koho všeho se týká?
• Regulace jako reakce na krizi finančního trhu
• Stručný přehled právního rámce a jeho pozadí
• Časový plán regulace
• REMIT a EMIR a jejich dopad na reporting, trading
a clearing
Referent kontaktován
REMIT: Výklad nových pravidel a praxe
11.20 REMIT – Nařízení o integritě a transparentnosti
velkoobchodního trhu s energií
• Dopad a praktická aplikace REMIT v energetických
společnostech
• Hlavní oblasti nových pravidel (již účinné i jejichž
účinnost se připravuje)
– zveřejňování inside informací – co je
dle legislativy včasné a účinné zveřejnění?
– zákaz použít neveřejné vnitřní informace
při prodeji/nákupu na velkoobchodních
energetických trzích
– zákaz transakcí, které vysílají falešné či zavádějící
signály
– registrace účastníků trhu u národního regulátora
– reportování do jednotné databáze ACER
• Zkušenosti z prvního roku účinnosti tohoto nařízení
Roman Pečenka, Partner, PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář, Praha
12.20 Společný oběd
13.35 Soutěžní právo vs. REMIT
• Kompetence národních soutěžních orgánů a EU
• Článek 101 a 102 SFEU a jejich vazba na regulační
rámec obchodování s energiemi
• Výměna informací a REMIT
Ing. Dagmar Straková, expert regulácie,
Úsek regulácie, Západoslovenská energetika, a.s.,
člen skupiny E.ON, Bratislava
14.10 Praktická implementace nařízení REMIT a jeho
dopad na energetické společnosti
• Co v praxi představuje povinnost zveřejňování,
hlášení dat a registrace
• Registrační proces v praxi
• Jaká interní opatření je třeba uskutečnit?
• Prošetřování relevantních smluv
Pozváni zástupci Energetického regulačního úřadu
15.00 Přestávka na kávu
• Nakolik se změny promítnou do compliance
managementu?
Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných
a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne, a.s.,
člen skupiny Enel, Bratislava
Pozváni zástupci Energetického regulačního úřadu
Další diskutující kontaktování
Jak vhodně nastavit smlouvy mezi výrobci energií,
jejich dodavateli a distributory
15.20 Nakolik regulace ovlivní oblast smluv
• Smlouvy při tradingu, finanční regulace
• Jak smlouvy vhodně nastavit
Referent kontaktován
16.40 Shrnutí prvního dne konference předsedou
16.00 Diskuse: Důsledky a smysluplnost regulace
• Jak nařízení a směrnice EU ovlivňují trh s energií?
• Ohrožují EMIR a MiFID II obchod
s energií a likviditu na trhu?
Diskuse
• Kdy jsou nutnost reportování
a transparentnost trhu ještě smysluplné?
• Transparentnost vs. ochrana osobních údajů
16.45 Následuje koktejl
Koktejl
Na závěr prvního dne konference Vás společnost IIR zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně
názorů s kolegy v příjemné atmosféře.
Středa 5. června 2013
9.00
Úvodní řeč předsedy dne
Dopady regulace finančního trhu na energetický sektor
9.10
Nová legislativa finančního trhu a její vliv
na energetický sektor
• Nová regulace OTC trhu a její dopady na energetické
společnosti
• Vyšší transakční náklady, nižší likvidita, nutnost
kapitálové přiměřenosti
• Budou energetické společnosti muset zakládat
dceřiné společnosti a budou muset splňovat
povinnosti obchodníka s cennými papíry?
• Dopad MiFID II na trading a hedgingové aktivity,
na likviditu, konkurenceschopnost a řízení rizik
Mgr. Ing. Zdeněk Husták, Head of counsel,
BBH advokátní kancelář v.o.s., Praha
10.00 Přestávka na kávu
10.20 Dopady směrnice MiFID II na obchodování
s komoditními deriváty
• Co vše se v obchodování s komoditními deriváty
změní?
• Derivát jako způsob zajištění nebo spekulace?
Povinnost oznamovat „investiční pozice“
dle kategorie obchodníka
• Proč by měl nebo neměl být monitorován účel koupě
derivátu?
Mgr. Radan Marek, LLM, ředitel právního odboru,
Burza cenných papírů Praha, a.s.,
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.,
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Praha
Jak přispěje EMIR k průběhu obchodování
s energetickými deriváty
11.10 EMIR: nová pravidla pro obchodování s OTC deriváty
• Jak se EMIR týká obchodníků s energiemi: oblast
využití a výjimky
• Jak se změní pravidla při obchodování s OTC deriváty
• Oblasti s největšími změnami: účtování
standardizovaných OTC derivátů prostřednictvím
ústředních protistran, registry obchodních údajů,
zúčtovací práh
12.10
13.20
14.10
14.30
• Oznamovací povinnost do registru obchodních údajů
(Trade repository)
Ing. Veronika Vohlídková, European Affairs, ČEZ, a.s.,
Praha
Společný oběd
Co znamená implementace EMIRu pro distributory
energie
• Nové clearingové povinnosti: kapitálové požadavky
a denní vyrovnávací platby
• Zvýšené požadavky na vlastní kapitál – odkud brát?
• Co to znamená pro klasické smlouvy o plném
zásobování?
• Obchodování s deriváty jako zajišťovací obchod
– kdy neplatí EMIR
Mgr. Ing. Martin Glajch, LL.M., advokát,
Clifford Chance LLP, Praha
Přestávka na kávu
Nový proces clearingu aneb jak se EMIR týká
obchodníků s energiemi
• Cíle a úskalí standardizace
• Možnosti ovlivnění standardizace burzami
• Srovnání přístupů bottom-up a top-down podle EMIR
pro standardizaci OTC obchodování
Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných
a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne, a.s.,
člen skupiny Enel, Bratislava
Regulace zneužití trhu
15.10 MAD II (Market Abuse Directive) – zabránění
používání důvěrných informací
• Které informace jsou emitenti povinni zveřejňovat?
• Návrh Nařízení o obchodování zasvěcených osob
a o manipulaci s trhem
• Návrh Směrnice o trestněprávním postihu
za obchodování zasvěcených osob a manipulaci
s trhem
• Rozšíření zákazu manipulace trhem – nové
skutkové podstaty a sankcionování pokusu
Mgr. Aleš Kubáč, advokát, specialista na energetiku
a kapitálový trh, Deloitte Legal s.r.o., advokátní
kancelář, Praha
16.00 Ukončení konference
PŘIHLÁŠKA
Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
fax: +420 222 074 524 • tel.: +420 222 074 555 • e-mail: [email protected] • www.konference.cz
Titul konference: Regulační
rámec obchodování s energií, kód konference: C1328
PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI
Ano, závazně se přihlašuji na konferenci
příjmení
křestní jméno
pozice
oddělení
telefon
fax
e-mail
Přeji si dostávat informace e-mailem
V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailcode:
REFC1328
Ano, závazně se přihlašuji na konferenci
příjmení
křestní jméno
pozice
oddělení
telefon
fax
Kdo schválil Vaši účast na této konferenci?
jméno
příjmení
pozice
oddělení
Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě?
e-mail
jméno
příjmení
pozice
oddělení
Přeji si dostávat informace e-mailem
Ano, závazně se přihlašuji na konferenci
TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
křestní jméno
příjmení
pozice
oddělení
telefon
fax
e-mail
Přeji si dostávat informace e-mailem
firma
IČ
DIČ
ulice/poštovní přihrádka
město/PSČ
ODSTOUPENÍ
počet zaměstnanců v podniku
Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační
poplatek ve výši 3.000 Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých
důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne 8. 3. 2013.
oblast podnikání
datum
Konference: Regulační rámec obchodování s energií
Úterý 4. června 2013, 8.30 – 16.45 hod., následuje koktejl
Středa 5. června 2013, 9.00 – 16.00 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování a parkování není zahrnuto v účastnickém
poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději
4 týdny před začátkem konference. Prosíme, rezervaci proveďte přímo
v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR:
BEST WESTERN PREMIER Hotel Majestic Plaza
Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 486 100, fax: +420 221 486 486
e-mail: [email protected]
www.hotel-majestic.cz
podpis
Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990 Kč + DPH
Využijte náš atraktivní slevový systém!

při přihlášení 2 účastníků obdržíte 10% slevu

při přihlášení 3 účastníků obdržíte 20% slevu
 při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 30% slevu
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, WiFi, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:
Registrace a cena:
konference
zvýhodněná: do 8. 4. 13
16.995 Kč + DPH
zvýhodněná: 9. 4. – 13. 5. 13
17.995 Kč + DPH
základní: od 14. 5. 13
19.995 Kč + DPH
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené
konto v České republice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1328.
Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto.
Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním
sekretariátu.
VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:
Obsah konference:
Změny adresy/marketing:
Partnerství & výstavnictví:
Jana Dědečková
Soňa Valentová, DiS.
Ing. Petra Pavlínková Kopecká
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz
+420 222 074 555
+420 222 074 519
+420 222 074 514
+420 222 074 528
Download

Regulační rámec obchodování s energií REMIT, EMIR, MiFID II, MAD II