T.C. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AY D E S
AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
- GENEL TANITIM -
Çankırı İl Müdürlüğü
GENEL MİMARİ
Karar Destek Sistemi
(Kokpit, rapor ve haritalar)
Raporlar
Veri Yorumlama
Uydular
Modelleme ve Tahmin
Hava Araçları
Veri Toplama
Kara Araçları
Kurumlar (TAMP)
Kaynaklar
CBS Tabanlı Veriler
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
AFAD-RED
PROJE BİLEŞENLERİ
İYİLEŞTİRME






OLAY KOMUTA
Gereksinim
YAZILIM
Tasarım
GELİŞTİRME
Gerçekleştirme
ALTYAPISI
Test
Faz Devre Alım
Eğitimler
AYDES MBS
VERİ SÖZLÜĞÜ / BİRLİKTE İŞLERLİK/STANDARTLAR
HGK
TAKBİS
UAVT
MTA
DTVT
TEDAŞ
NVİ-KPS
MİLLİ
EMLAK
TCMB
TARIM
BAK.
KARAY
OLLARI
METEOR.
DSİ
AFKEN
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
TEİAŞ
EYDAS
...
DEPREM
...
ENTEGRE OLUNACAK SİSTEMLER
1. TAKBİS
20. Erken Uyarı Sistemleri
38. BingMaps
2. UAVT
21. Veri Sözlüğü Servisleri
39. …..
3. DTVT
22. AFAD web sitesi
4. NVİ KPS
23. Zaman Damgası
5. Merkez Bankası
24. Arama motorları, Facebook,
6. SMS Entegrasyonu
Twitter
7. Devlet Meteoroloji
25. Uydu, Hava veya Yer Araçları
8. Yahoo, Google
26. İl Özel İdareleri
9. Deprem Bilgi Sistemi
27. TÜİK
10. TABB
28. MUK
11. AFKEN
29. OGM
12. EYDAS
30. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13. Türkiye Afet Yönetimi Karar 31. Sağlık Bakanlığı (SAKOM ve
Destek Sistemi (İZGE)
112 Acil servis Web Servisi)
14. Maruz Bölge Veritabanı
32. HGK
(TADUS)
33. MEGM
15. Karayolları
34. MEB
16. Araç Takip
35. Gıda Tarım ve Hayvancılık
17. Çağrı Merkezi
Bakanlığı
18. SOYBİS
36. Türksat
AYDES
– AFET YÖNETİM VE KARAR
DESTEK SİSTEMİ
19. EKDS
37. Google Earth , Google Maps
OLAY KOMUTA PROJESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kritik Tesisler ve İletişim Bilgileri
Kaynak Yönetimi (CBS Entegresyonu)
Müdahale Sistemi
Organizasyon Yapısı
Mesaj Sistemi (SMS, Eposta, Dahili Mesajlaşma Sistemi)
Olay Yönetim Sistemi
TAMP Planları
Hizmet Grupları Bilgi Formları
Gösterge Paneli
Ortak Harekat Resmi (Common Operational Picture – COP)
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
• Coğrafi veri temin hizmeti, verilerin analizi ve
entegrasyonu
• Afet yönetimi amaçlı mekânsal veritabanın
oluşturulması
• Coğrafi veri girişlerinin yapılabilmesi, görüntülenmesi,
sorgulanması ve raporlanması
• AFAD Daire Başkanlıkları’nın ve İAADM’lerin analizi,
• Masaüstü CBS yazılımlarının teslimi ve eğitimleri
• MBS tasarımlarının gerçekleştirilmesi
• MBS 2B web tabanlı uygulama
• MBS mobil uygulama
• MBS 3B web tabanlı uygulama
• MBS'nin diğer sistemlerle entegrasyonu
• NVİ ,UAVT, KPS, TAKBİS, Karayolları vb. afet
yönetiminde kritik verilerin MBS’ye entegrasyonu
• MBS uygulama eğitimlerinin verilmesi
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliğinin 14 maddesi ve 12. maddesinin 2.
fıkrasına göre “Tüm kurum ve kuruluşlar, ilgili düzenli veri girişini ve güncellemelerini
Yapar” hükmü geçmektedir.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 08.09.2015 tarihli 2015/7 sayılı
Genelgesine göre;
Yerel düzey hizmet grupları ana çözüm ortağı olan tüm kurum ve kuruluşlardan
Her bir hizmet grubu için en az iki personel görevlendirilecektir.
Görevlendirilen personeller 20 Kasım 2015 tarihine kadar yapması gereken İşler;
•Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları,
•Organizasyon yapılarında bulunan ekip ve alt ekip bilgileri,
•Ekip sorumlularına ait iletişim bilgileri ve görevleri,
•Hizmet gruplarının afet anında kullanacağı envanter ve depolara ait bilgiler,
•Hizmet grubu planlarında belirtilen, Toplanma alanı, konuşlanma alanı,
geçici iskan alanı, dağıtım noktası vb. bilgilerin girilmesi.
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
UYGULAMA
AYDES – AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
Download

eğitim sunumu - ÇANKIRI AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ