Zeměpis v kvartě
školní rok 2014/2015 (1. pololetí)
Témata:
 1. pololetí: vodohospodářství, zemědělství, lesnictví, energetika, těžba surovin a rekultivace
 2. pololetí: průmysl, doprava, ochrana přírody, cestovní ruch
Hodnocení:
 Hodnotit se budou testy, domácí úkoly, prezentace a bonusy
 Jednoduchý bodovací systém, v němž body = procenta úspěšnosti (maximum je vždy 100
bodů).
 Prezentace mají dvojnásobnou váhu (např. 80 + 80 bodů).
 Důraz na včasné odevzdání. Při nedodržení termínu – 20 bodů za každý načatý týden. Není-li
práce odevzdána do 14 dní, nebo do konce klasifikačního období je hodnocena za 0 bodů.
 Ze zadaných domácích úkolů se jeden, který byl nejvíce nepovedený, nezapočítává.
 Pokud student chybí, test dopisuje.
 Pokud žák v hodině chybí, může svůj úkol poslat e-mailem na adresu [email protected] nebo
odevzdat v den svého příchodu do školy
 Známka na vysvědčení se určí podle aritmetického průměru získaných bodů následovně:
výborně: 85 a více
chvalitebně: 70-84,9
dobře: 55-69,9
dostatečně: 40-54,9
nedostatečně: méně než 40
Bonusy:
 Krátká zpráva o návštěvě zajímavého místa, které souvisí s letošní výukou.
 Doba návštěvy od července 2014 do května 2015.
 Forma: zpráva vytištěna nebo úhledně napsána rukou. Součástí by měla být obrazová
dokumentace (fotografie, mapka atd.)Rozsah: 1 až 2 strany A4.
 Hodnocení: Podle kvality a zajímavosti popisovaného místa od 10 do 50 bodů. Tyto body
navyšují získané body, ale do základu se nezapočítávají.
Domácí úkoly (4 x za pololetí):
Testy – učivo (4 x za pololetí):
Testy – slepé mapy (2 x za pololetí): vodní toky v ČR, geomorfologické celky a oblasti v ČR
Prezentace (1 x za pololetí) – max. 10 snímků, nestačí pouze okopírovat cizí práci
Bonusy – ( max. 4 x za pololetí, bonus nelze získat v lednu a v červnu)
Domácí úkoly:
 září: zpracování svého dílu zprávy z exkurze na vodohospodářské stavby do Slavkova u Brna
 říjen: vypracování mapy (kartogramu) zobrazujícího podíl osevní plochy některé z plodin na
celkové ploše zemědělské půdy podle jednotlivých krajů ČR
 prosinec: vytvoření obsahu mapy výroba elektrické energie na území zadaného okresu
 leden: historie a současnost těžby zadané nerostné suroviny na jedné lokalitě v JMK či v ČR
Prezentace si můžete zamlouvat od dnešní 17. hodiny na adrese: [email protected]
Na procvičení: http://www.vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/reky1/index.html
Prezentace na září:
1. Státní podnik Povodí Moravy
2. Brněnská přehrada a kvalita její vody (Žák, Sýkora)
3. Říčka Ponávka v minulosti a v současnosti (Jičínská)
4. Minulost a současnost rybníkářství v JMK (Brzkovský)
5. Zdroje pitné vody pro Brno a další města v JMK (Pham, Mařík)
6. Minerální prameny v JMK a jejich využití (Hajn)
7. Nejhorší povodně v JMK za posledních 50 let (Bernad, Chudíková)
8. Protipovodňová ochrana města Břeclav (Chudíková)
Prezentace na říjen:
1. Oskeruše na jižní Moravě (Typlt, Titzová)
2. Pěstování a zpracování ovoce v JMK (Borýsková, Koktavá)
3. Rozvoj vinařství na jižní Moravě po roce 1989 (Hauptová)
4. Vinařské oblasti na jižní Moravě a hlavní zpracovatelé vinné révy (Šmahlíková, Krásenská)
5. Cukrovarnictví na Hané (Stehlíček, Rokytová)
6. Výroba biopaliv v ČR (Smejkal)
7. Agroturistika v JMK (Šifaldová, Konvalinková)
8. Ekologické zemědělství v JMK (Chalupová, Blažek)
Prezentace na listopad:
1. Lužní lesy v JMK (Černá)
2. Pralesy v JMK (Sedlák, Viktora)
3. Obory v JMK (Šabacký)
4. Lesy města Brna (Lepková, Žáček)
5. Školní lesní podnik Křtiny (Krupa)
6. Program 2000 a Program 2020 na území JMK
7. Spor o řešení kůrovcové kalamity na Šumavě (Vahala, Rychlý)
8. Nízký a střední les a jeho obnova na jižní Moravě (Brázda)
Prezentace na prosinec:
1. Významné elektrárny na Moravě a ve Slezsku před rokem 1945 (Láska, Malcánková)
2. Teplárny Brno, a. s. (Unčovský, Dubová)
3. Zpřístupněné větrné a vodní mlýny v JMK (Múdry, Bělušová)
4. Větrné elektrárny v JMK včetně nerealizovaných projektů (Titl)
5. Malé vodní elektrárny na Svitavě (Peterka)
6. Přečerpávací vodní elektrárny v ČR (Rajnoha, Chmelař)
7. Rozvoj výstavby bioplynových stanic v JMK (Hohl, Raštica)
8. Rozvoj výstavby fotovoltaických elektráren v JMK (Musil)
9. Výstavba parních a paroplynových elektráren po roce 1989 (Hampl)
Prezentace na leden:
1. Těžba a zpracování železných rud v Moravském krasu (Nguyen)
2. Těžba a využívání lignitu na Hodonínsku a Kyjovsku (Česnek)
3. Těžba ropy a zemního plynu na jižní Moravě (Vodička)
4. Těžba uranu na Vysočině (Šmíd, Svěrák)
5. Rekultivace vápencových lomů v JMK (Ptáčková)
6. Rekultivace povrchových hnědouhelných dolů a výsypek na Mostecku a Sokolovsku
7. Středověká horní města v ČR v oblasti Krušných hor (Till)
8. Útlum těžby černého uhlí po roce 1989 (Glozar)
Nemají dosud vybráno: Broušková, Coufal, Fiala, Horváthová, Krůtová
Otázky z vodohospodářství a rybářství – část 1
1. Ke kterým úmořím patří území České republiky?
2. V kterém místě se stýkají všechna tři úmoří, mezi které je rozděleno území ČR?
3. Kde pramení řeka Labe? (Nejen pohoří, ale upřesněte i místo)
4. Kde Labe opouští území ČR?
5. Kde pramení řeka Morava? (Stačí název hory)
6. Která slezská řeka tvoří část naší státní hranice s Polskem? Kterým městem protéká?
7. Která řeka tvoří část naší státní hranice se Slovenskem?
8. Která z řek má na našem území nejdelší tok?
9. Jak se jmenuje moravská řeka, která se na Slovensku vlévá do Váhu?
10. Jak se jmenuje česká řeka, která se vlévá do Odry?
11. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Berounka?
12. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Otava?
13. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Bečva?
14. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Orlice?
15. Jak se jmenují zdrojnice, ze kterých vzniká řeka Dyje?
16. Jak se jmenuje naše největší ponorná řeka a kde vzniká?
17. Jak se jmenuje naše největší jezero a jakého je původu?
18. V kterém pohoří se nachází naše největší jezera?
19. Kde se nachází naše nejhlubší jezero a byla už zjištěna jeho hloubka?
20. Kde se nachází nejznámější rašelinné jezírko v Hrubém Jeseníku?
21. Která z našich přehrad zadržuje nejvíce vody a na které je řece?
22. Která z našich přehrad má největší rozlohu a na které je řece?
23. Na které řece leží Brněnská přehrada? Byla postavena před rokem 1945?
24. Na které řece leží Dalešická přehrada? Byla postavena před rokem 1945?
25. Na které řece leží Vranovská přehrada? Byla postavena před rokem 1945?
26. Co je to Vltavská kaskáda?
27. Jmenujte významný umělý vodní tok, který napájí soustavu rybníků u Třeboně.
28. Jak se jmenuje největší severočeský rybník a čím je významný?
29. Jak se jmenuje největší rybník na Českomoravské vrchovině a čím je významný?
30. Kde býval nejbližší (nyní již zaniklý) rybník v okolí naší školy?
31. Uveďte dvě nejvýznamnější rybniční oblasti v Čechách a jejich největší rybníky.
32. Uveďte dvě významné rybniční oblasti v JMK a jejich největší rybníky.
Otázky z vodohospodářství a rybářství – část 2
33. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Prahu pitnou vodou? Na které je řece?
34. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Plzeň pitnou vodou? Na které je řece?
35. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Ostravu pitnou vodou? Na které je řece?
36. Jak se jmenuje přehrada, která zásobuje Brněnsko pitnou vodou? Na které je řece?
37. Odkud se získává většina pitné vody pro Brno? O jakou vodu se jedná?
38. Jakým způsobem se do Brna přivádí pitná voda?
39. Ve kterém moravském lázeňském městě vyvěrá Vincentka?
40. Jak se jmenuje jihomoravská obec, kde bylo zřízeno termální koupaliště?
41. jak se jmenuje známé severomoravské lázeňské středisko s termálním koupalištěm?
42. Jak se jmenuje náš nejteplejší a zároveň nejmohutnější minerální pramen a ve kterém
městě vyvěrá?
43. Která tři města tvoří známý západočeský lázeňský trojúhelník?
44. Které západočeské lázeňské město je proslulé léčivou radioaktivní vodou?
45. Jak se jmenují nejznámější středočeské lázně? Která minerální voda zde vyvěrá?
46. Jak se jmenuje populární minerální voda s projímavými účinky, která se získává
nedaleko od Brna?
47. Jak se nazývá pohoří, ve kterém se čerpá minerální voda Magnesia? Proč obsahuje
tolik hořčíku?
48. Jak se nazývá pohoří, ve kterém pramení voda, která se jako balená prodává pod
názvem Dobrá voda?
49. Kde má Brno svou čistírnu odpadních vod?
50. Čím byla ještě v nedávné minulosti snížena kvalita vody v Brněnské přehradě, že se
v ní nedalo koupat?
51. Jaká opatření byla učiněna, aby se voda v Brněnské přehradě zlepšila a mohlo se v ní
zase koupat?
52. Jak se jmenuje soustava tří přehradních nádrží v oblasti soutoku řek Dyje, Svratky a
Jihlavy?
53. Které tři řeky se stékají u města Ivančice?
54. Které tři řeky se stékají u města Jaroměř?
55. Jak se jmenuje říčka, která protéká Slavkovem u Brna?
56. jak se jmenuje říčka, která protéká Zlínem?
57. Jak se jmenuje velká řeka, která protéká Olomoucí?
58. Jak se jmenuje velká řeka, která protéká Karlovými Vary?
59. Které město leží na soutoku Labe s Vltavou?
60. Které město leží na soutoku Labe s Orlicí?
61. Které město leží na soutoku Labe s Chrudimkou?
62. Které město leží na soutoku Vltavy a Malše?
63. Která řeka tvořila svým tokem část zemské hranice mezi Moravou a Slezskem?
64. Která řeka tvořila svým tokem část zemské hranice mezi Čechami a Moravou?
Download

Zeměpis v kvartě školní rok 2014/2015 (1. pololetí) Témata: • 1