OBSAH
1. Slovo generálního ředitele
2. Historie a současnost společnosti
3. Základní údaje o společnosti
4. Roční účetní závěrka
5. Zpráva auditora o auditu účetní závěrky
6. Konsolidovaná roční účetní závěrka
7. Zpráva auditora o auditu konsolidované účetní závěrky
8. Cíle společnosti pro rok 2014
9. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
10. Zpráva dozorčí rady
1. Slovo generálního ředitele
Vážení akcionáři,
v uplynulém roce jsme dokázali i při poklesu tržeb zvýšit ziskovost firmy. Konečně se
začala projevovat změněná pozice značky TON na trhu. Filosofie, tvarově, funkčně
a perfektně zpracovaných výrobků, které přinášejí radost lidem, začíná fungovat.
Důkazem je silný nárůst prodejů ve Skandinávii a Švýcarsku, v zemích, kde funkční a nepompézní design je již
dlouho součástí životního stylu. Na americkém trhu se nám dařilo zvýšit prodeje do známé kavárenské sítě a rozšířit
nabídku u renomovaných obchodníků s nábytkem o značku TON. Excelentní výsledky jsme dosáhli na Blízkém a
Dálném východě. Velmi příjemným překvapením bylo zahájení prodeje na trhu domácností v Austrálii. Ano
v Austrálii, kde kopie čehokoliv z Číny dorazí za zlomek ceny a během týdne na moři. Máme radost, když vidíme ve
vzorkovnách australských distributorů nápisy „Made in Czech Republic“.
Co se nám zatím stále nedaří podle našich představ, je výkonnost našich dceřiných firem. Paradoxně na trzích
Rakouska a Německa je spíše přitěžující neustálé vysvětlování rozdílů mezi firmou THONET a TON. Plně
respektujeme a v dobrém slova smyslu se opíráme o více jak stopadesátiletou historii ohýbaného nábytku, ale dnes
budujeme svébytnou značku TON, která je unikátní díky svému výrobkovému portfolii a lidem, kteří ji utvářejí! Velká
odpovědnost z pohledu budoucího rozvoje leží na oblastních manažerech prodeje právě v těchto německy mluvících
teritoriích a našem marketingu.
S důvěrou v budoucnost jsme v loňském roce spustili totální výměnu odsávání v hlavním výrobním závodě v částce
přes 50 milionů korun, která bude dokončena během letošního prvního pololetí. V letošním roce nás čeká v druhé
polovině roku téměř dvacetimilionová investice do unikátní lakovací linky spolu s výměnou světlíků a zateplení
v rámci energetické optimalizace výrobní haly.
Letošní rok jsme zahájili spuštěním zcela nového pojetí naší webové stránky a katalogu, který již stihl získat v České
republice cenu za grafický design. Také jsme získali prestižní americké ceny GOOD DESIGN za křeslo MOJO a židli
a křeslo TRAM.
Držíme se zdravého optimismu, i když je to každodenní boj na velmi konkurenčním a svobodném světovém trhu.
Děkujeme za vaši důvěru. Long live TON!
V Bystřici pod Hostýnem 12. 5. 2014
Milan Dostalík
CEO
Židle Tram (design Thomas Feichtner) a Mojo (design Michal Riabič), které byly na přelomu roku 2013 oceněny nejstarším
a nejprestižnějším mezinárodním oceněním za design – Good Design.
1
2. Historie a současnost společnosti
Historie
… nejdéle na světě
Před více než 150 lety se v Bystřici pod Hostýnem začaly pod rukama řemeslníků rodit první kusy ohýbaného nábytku.
Město se strategickou polohou, obklopené bukovými lesy, si tenkrát zvolil jako místo pro další ze svých továren Michael
Thonet. Jeho principy ohýbání zde převzala po změně vlastnických struktur a firemních názvů v roce 1953 společnost
TON. Bystřice pod Hostýnem je dnes nejstarším místem na světě, kde se tradiční technologie při výrobě stále používá.
Technologie a výroba
…rukama i srdcem
Každý hranolek dřeva je unikátem. Potřebuje jinou dobu pro přijmutí páry před ohýbáním a následně i jinou dobu schnutí.
Nejčastěji se zpracovává buk, který pro tuto technologii vykazuje nejlepší vlastnosti. A i přes to, že TON do procesu výroby
zařazuje moderní stroje, některé úkony lidských rukou jimi nikdy nahradit nepůjdou. Zasadit dřevo plné syté páry do
tvárnice a zajistit jej speciální pásnicí zabraňující praskání, je totiž schopný pouze člověk. Člověk, který se několik měsíců
tyto úkony učí a má v rukou nejen sílu, ale hlavně cit.
Současnost
…design i kvalita
Společně s designéry osvěžujeme tradiční výrobní postupy novými tvary, aniž by utrpěla jejich pověstná kvalita. Všímají
si toho nejen zákazníci z 60 zemí světa, ale také komise významných designových soutěží. Během posledních let nám
udělili Red Dot Design Award pro křeslo Merano, Good Design pro modely Tram, Mojo a Merano, Red Dot Honourable
Mention pro němého sluhu Petalo, Interior Innovation Award pro barovou židli Rioja, věšák Tee a židli 002, Nábytek roku
pro křesla Wave i Mojo a Výrobce roku v rámci Czech Grand Design.
.
2
3. Základní údaje o společnosti
Název:
Sídlo a hlavní závod:
IČO:
Právní forma:
Provoz:
Datum vzniku:
TON a.s.
Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61
49970585
akciová společnost
Tovární 725, Holešov, PSČ 769 01
1. 1. 1994
Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky.
Společnost byla založena podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba elektřiny
Výroba a rozvod tepla
Provozování dráhy a drážní dopravy
Silniční motorová doprava:
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Rejstříkový soud:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1239, zapsáno 1. 1. 1994
Výroční zpráva je uložena ve formě brožury poskytované v sídle společnosti.
TON a.s. není významným způsobem závislý na žádných patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech.
TON a.s. nevede žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla významný vliv na finanční situaci.
Druh, forma, podoba cenného papíru
Společnost vydala akcie na majitele v listinné podobě a není registrována na veřejných kapitálových trzích.
Práva a povinnosti akcionářů vyplývají z obchodního zákoníku.
Rozsah hlasovacích práv, práva na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku se určují poměrem jmenovité hodnoty akcií
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
Společnost nevydala žádné prioritní akcie.
Základní kapitál:
404 000 000,-- Kč
Akcie:
388 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
6 000 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,-- Kč
100 000,-- Kč
1 000,-- Kč
Společnost nemá v majetku žádné vlastní akcie.
Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob
Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. 12. 2013


MD21 a.s., Praha
MR10 a.s., Praha
50,03 %
30,53 %
3
Účast společnosti TON a.s. na podnikání jiných českých a zahraničních osob
Společnost
Podíl
TON – ENERGO a.s., Bystřice pod Hostýnem
TON-SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava
TON Österreich GmbH, Vídeň
TON Deutschland Stühle und Tische GmbH, Berlín
TON Polska sp. z o. o., Varšava
100%
100%
100%
100%
100%
TON a.s. neuzavřel s uvedenými společnostmi žádné ovládací smlouvy.
Statutární orgán – představenstvo k 31. 12. 2013
Miroslav Rumpela
Ing. Milan Dostalík
předseda představenstva
místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Jančík
člen představenstva
Dozorčí rada k 31. 12. 2013
Ing. Antonín Kalfas
předseda dozorčí rady
Radek Olivík
Ing. Eva Sedláková
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem
Ing. Milan Dostalík generální ředitel
Údaje o zaměstnancích společnosti
Zaměstnanci
2013
821
261 830
188 895
4 848
64 480
3 607
Průměrný počet (přepočtený)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
4
2012
810
254 879
185 196
4 848
61 160
3 675
4. Roční účetní závěrka
[v tis. Kč]
ROZVAHA
A.
B.
B.
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
B.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
III.
1
2
3
4
5
6
7
C.
C.
I.
1
2
3
4
5
6
C.
II.
C.
III.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C.
IV.
1
2
D.
I.
1
2
3
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
5
2013
699 691
2012
672 215
434 455
2 885
406 035
2 453
2 445
2 453
390
50
429 153
18 492
339 818
33 655
397 569
18 492
340 011
34 163
183
29 759
7 246
183
4 720
2 417
2 417
6 013
2 242
3 771
259 702
151 478
50 637
52 253
34 561
259 603
154 243
48 593
51 478
33 780
13 927
100
434
434
88 086
64 438
14 124
20 038
354
434
434
83 303
64 839
8 673
6 681
2 005
68
770
19 704
748
18 956
5 534
4 899
6 362
2 019
1 144
266
21 623
868
20 755
6 577
5 490
635
1 087
A.
A.
I.
A.
II.
A.
III.
A.
IV.
A.
B.
B.
V.
I.
B.
II.
B.
III.
B.
C.
IV.
I.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
1 Základní kapitál
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
3 Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
1 Emisní ážio
2 Ostatní kapitálové fondy
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
5 Rozdíly z přeměn společností
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2 Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
1 Nerozdělený zisk minulých let
2 Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
3 Rezerva na daň z příjmů
4 Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Dlouhodobé přijaté zálohy
6 Vydané dluhopisy
7 Dlouhodobé směnky k úhradě
8 Dohadné účty pasivní
9 Jiné závazky
10 Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky – ovládající a řídící osoba
3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Závazky k zaměstnancům
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7 Stát – daňové závazky a dotace
8 Krátkodobé přijaté zálohy
9 Vydané dluhopisy
10 Dohadné účty pasivní
11 Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
1 Bankovní úvěry dlouhodobé
2 Krátkodobé bankovní úvěry
3 Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
- přechodné
pasiv
1 Výdaje
příštíchúčty
období
2 Výnosy příštích období
6
2013
699 691
447 754
404 000
404 000
2012
672 215
437 321
404 000
404 000
42
-132
42
-132
3 418
3 418
1 861
1 861
5 392
5 392
460
460
34 902
249 401
676
31 132
233 439
2 038
676
2 038
12 408
230
11 613
230
12 178
76 361
37 406
11 383
90 672
49 297
340
12 702
6 830
1 052
11 917
328
12 425
6 384
948
16 412
5 899
215
159 956
11 623
148 333
4 663
215
129 116
2 536
2 261
275
1 455
1 388
67
129 116
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
I.
A.
+
II.
1
2
3
B.
1
2
+
C.
1
2
3
4
D.
E.
III.
1
2
F.
1
2
G.
IV.
H.
V.
I.
x
VI.
J.
VII.
1
2
3
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
x
Q.
1
2
x x
XIII
R.
S.
x
T.
x
x
x
x
x
x
x
[v tis. Kč]
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a oprav. pol. v prov. obl. a kompl.nákl.př.obd.
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovl.os. a v účetních jednotkách pod podst.vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
7
2013
41 558
27 805
13 753
682 633
677 629
1 728
3 276
372 685
267 550
105 135
323 701
261 830
188 895
4 848
64 480
3 607
2 256
22 169
5 813
362
5 451
2 293
2 293
589
9 077
6 353
2012
64 360
45 668
18 692
730 766
737 245
-9 262
2 783
432 384
309 824
122 560
317 074
254 879
185 196
4 848
61 160
3 675
2 400
18 682
6 656
376
6 280
2 380
24
2 356
1 496
9 724
6 886
43 101
46 731
703
2 525
10 604
9 153
-59 244
472
3 225
7 574
72 135
-371
7 828
7 033
795
34 902
-8 070
7 529
5 479
2 050
31 132
34 902
42 730
31 132
38 661
Příloha k roční účetní závěrce
I.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování
1) TON a.s. se v oblasti účetnictví řídí
Zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Českými účetními standardy pro podnikatele.
Společnost se dále řídí vlastními interními předpisy upravující oblasti mající vliv na účetní výkaznictví a jinou
relevantní zákonnou legislativou.
2) Informace o způsobu ocenění, postupy účtování, rezervy, opravné položky k majetku, odpisový
plán a přepočet údajů v cizí měně, odchylky od účetních metod
Hlavní způsob oceňování
Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami metodou předem stanovených pevných cen a odchylek od
skutečné ceny pořízení a nákladů s pořízením souvisejících. Při vyskladnění zásob se tyto náklady a odchylky
rozpouštějí způsobem závazně stanoveným. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vnitropodnikovými cenami na úrovni předem stanovených vlastních
nákladů včetně výrobní režie, tj. cena obsahuje normovanou spotřebu přímého materiálu, přímých mezd, sociální a
zdravotní pojištění z přímých mezd a výrobní režii. Výrobní režie je v plánované výši rozvrhována procentní sazbou
na základny „přímý materiál“ a „přímé mzdy“.
Hmotný a nehmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, se oceňuje
pořizovacími cenami.
Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.
Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou a k závěrkovému dni se pro přepočet podílů na
obchodních společnostech a cenných papírů vyjádřených v cizí měně, používá se směnný kurs devizového trhu
vyhlašovaný ČNB, platný pro poslední den účetního období. Přecenění tohoto majetku má dopad rozvahový do
vlastního kapitálu.
Odpisový plán pro dlouhodobý majetek řeší interní směrnice, účetní jednotka používá metodu rovnoměrného
odepisování. Doba odepisování odpovídá předpokládané ekonomické životnosti dlouhodobého majetku.
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denních kurzů střed vyhlašovaných ČNB.
V rámci výzkumu a vývoje jsou vyvíjeny nové typy výrobků.
II. Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nedošlo k významným událostem, které by větší
měrou ovlivnily stav aktiv a pasiv.
Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů,
tis. Kč
tuzemsko/zahraničí
vlastní výrobky
služby
zboží
prodej materiálu + HM
tuzemsko
148 847
4 935
23 704
4 817
členské země EU
181 141
14 300
7 388
476
zahraničí
305 020
23 386
10 466
520
celkem
635 008
42 621
41 558
5 813
Vypořádání výsledku hospodaření předcházejícího účetního období [v tis. Kč]
Výsledek hospodaření za rok 2012 – zisk
31 132
Příděl do rezervního fondu
1 568
Převod do dalšího roku jako nerozdělený zisk minulých let minulých
29 576
let
Dne 18. června 2013 schválila řádná valná hromada společnosti výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let
v celkové výši 24 644 tis. Kč.
8
III. Přehled o peněžních tocích (cash flow)
[v tis. Kč]
r. 2013 r. 2012
Stav peněžních
P
prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
+
21 623
12 430
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty
účty 591 až 596)
+/-
42 730
38 661
A 1
Úpravy o nepeněžní operace
+/-
24 294
15 682
A 1 1
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování
opravné položky k nabytému majetku (+/-)
+/-
22 169
18 682
A 1 2
Změna stavu opravných položek, rezerv
+/-
589
-5 401
A 1 3
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)
-/+
-362
-352
A 1 4
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A 1 5
Vyúčtované nákl. úroky (+) s výjimkou kapitaliz.úroků a vyúčtované výnos. úroky (-)
1 822
2 753
A 1 6
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A *
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
a mimořádnými položkami (Z +A1)
+/-
67 024
54 343
A 2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
+/-
-9 436
37 232
A 2 1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení
a dohadných účtů aktivních
+/-
1 121
9 006
A 2 2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), provozních úvěrů, pasivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
+/-
-13 322
16 632
A 2 3
Změna stavu zásob (+/-)
+/-
2 765
11 594
A 2 4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a
ekvivalentů
+/-
A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+A2)
+/-
57 588
91 575
A 3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-
-2 525
-3 225
A 4
Přijaté úroky (+)
+
703
472
A 5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)
-
-6 397
-7 529
A 6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek
hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
A 7
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
+/-
49 369
81 293
+/+
76
+/+
(A**+A3 až A7)
Peněžní toky z investiční činnosti
B 1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-
-56 494
-37 960
B 2
stálýchz aktiv
Příjmy
prodeje stálých aktiv
+
362
352
B 3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
-/+
-1 680
-1 191
B ***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B1+B2+B3)
+/-
-57 812
-38 799
Peněžní toky z finančních činností
C 1
Dopady změn dlouhodob. závazků, popř. takových krátkodob. závazků, které spadají do obl.
finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
+/-
30 840
-3 784
C 2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
+/-
-24 316
-29 517
C 2 1
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu,
emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C 2 2
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
-
C 2 3
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
+
C 2 4
Úhrada ztráty společníky (+)
+
C 2 5
Přímé platby na vrub fondů (-)
-
C 2 6
Vypl. dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a
včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obch.spol. a komplement. u komand.spol. (-)
-
C ***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C1+C2)
F
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***)
R
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)
+
-25
-24 316
-29 492
+/-
6 524
-33 301
+/-
-1 919
9 193
+
19 704
21 623
Tato výroční zpráva obsahuje zkrácenou verzi Přílohy k roční účetní závěrce. Příloha v úplném rozsahu je k nahlédnutí v sídle společnosti.
9
5. Auditorská zpráva k účetní závěrce
10
6. Konsolidovaná roční účetní závěrka
ROZVAHA – KONSOLIDOVANÁ
A.
B.
B.
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
B.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
III.
1
2
3
4
5
6
7
C.
C.
I.
1
2
3
4
5
6
C.
II.
1
7
C.
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C. IV.
1
2
D.
I.
1
2
3
[v tis. Kč]
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná a ovládající osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
11
2013
747 429
2012
731 947
467 666
3 432
440 168
6 719
2 444
2 453
548
390
50
455 382
19 369
357 480
38 425
4266
183
30 439
9 485
424 597
19 369
358 605
36 493
8 852
183
5 884
2 081
1 982
8 852
8 852
8 852
250 973
167 116
63 941
5
52 253
34 561
260 806
168 019
60 301
5
51 478
33 780
16 260
100
434
434
22 106
354
434
434
61 230
44 517
0
69 236
56 102
0
9 051
2 955
3 380
1 327
22 193
952
21 242
28 790
28 165
8 570
3 040
1 144
380
23 118
999
22 119
30 973
25 870
625
5 103
A.
A.
I.
A.
II.
A.
III.
A. IV.
A.
V.
B.
B.
I.
B.
B.
II.
III.
B. IV.
C.
I.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
1 Základní kapitál
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
3 Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
1 Emisní ážio
2 Ostatní kapitálové fondy
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
5 Rozdíly z přeměn společností
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2 Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
1 Nerozdělený zisk minulých let
2 Neuhrazená ztráta minulých let
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běž.účet.období bez menš. podílů (+/-)
1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
3 Rezerva na daň z příjmů
4 Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Dlouhodobé přijaté zálohy
6 Vydané dluhopisy
7 Dlouhodobé směnky k úhradě
8 Dohadné účty pasivní
9 Jiné závazky
10 Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Závazky k zaměstnancům
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7 Stát – daňové závazky a dotace
8 Krátkodobé přijaté zálohy
10 Dohadné účty pasivní
11 Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
1 Bankovní úvěry dlouhodobé
2 Krátkodobé bankovní úvěry
3 Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
- přechodné
pasiv
1 Výdaje
příštíchúčty
období
2 Výnosy příštích období
12
2013
747 429
481 349
404 000
404 000
2012
731 947
481 305
404 000
404 000
42
-130
42
-130
4 809
4 809
3 251
3 251
46 715
64 454
-17 739
25 783
25 783
263 151
1 170
54 318
61 737
-7 043
-376
19 866
19 866
244 894
2 320
676
494
13 535
230
2 038
282
13 078
230
43
13 262
80 853
34 453
0
47
12 801
95 937
46 146
340
13 868
7 395
2 524
12 857
9 202
215
167 593
11 623
155 970
328
13 442
6 924
6 198
17 833
4 849
217
133 559
2 928
2 653
275
5 749
5 682
67
133 559
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – KONSOLIDOVANÝ
[v tis. Kč]
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti
3 Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
1 Spotřeba materiálu a energie
2 Služby
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
1 Mzdové náklady
2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva
3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4 Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2 Tržby z prodeje materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2 Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a oprav.pol. v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích obd.
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
x
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
1 Výnosy z podílů v ovl.osob a v účetních jednotkách po podst.vlivem
2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XII.
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
x
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
1 - splatná
2 - odložená
x x Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
x
x x Konsolidovaný výsledek hosp. za úč. období (+/-) bez podílu ekv.
z toho:
- Výsledek hospodaření bež.úč. období bez menšinových podílů
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním
x x x x Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
I.
A.
13
2013
81 241
29 504
51 738
660 528
655 524
1 728
3 276
377 624
247 713
129 910
334 642
284 783
206 380
5 004
69 719
3 680
6 389
24 397
5 352
349
5 003
2 293
2 293
2 875
25 525
9 866
2012
95 834
46 391
49 443
725 934
732 413
-9 262
2 783
438 476
293 798
144 678
336 901
275 115
200 488
5 020
65 862
3 745
6 773
22 300
7 351
1 713
5 638
3 722
1 366
2 356
5 705
15 550
11 265
34 916
34 922
463
2 608
10 766
9 518
-59 244
1 014
3 325
7 612
72 414
-897
8 236
7 775
461
25 783
-7 869
7 187
6 019
1 168
19 866
25 783
25 783
34 019
25 783
19 866
19 866
27 053
19 866
Příloha ke konsolidované roční účetní závěrce
Společnost TON a.s. se stala součástí vyššího konsolidačního celku. Na základě stanovených vnitřních
pravidel mateřské společnosti sestavuje společnost TON a.s. i nadále konsolidovanou účetní závěrku, a
to za dílčí konsolidační celek v čele se společností TON a.s. Společnost tak sestavila konsolidovanou
účetní závěrku za účetní období r. 2013.
Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s §22 až §23 zákona o účetnictví za použití
Části páté vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS 20.
I.
Vymezení konsolidačního celku – Schéma majetkového uspořádání
TON a.s
TON-ENERGO a.s.,
100%
TON-SLOVENSKO,
spol. s r.o.,
100%
TON Österreich
GmbH,
100%
TON Deutschland
Stühle und Tische,
100%
TON Polska sp.
z o.o.,
100%
Společnosti vyloučené z konsolidace a změny v konsolidačním celku
Společnosti vyloučené v předchozích účetních obdobích z konsolidace:
Společnost
Podíl
TON-SLOVENSKO, spol. s r.o.
100%
TON Österreich GmbH
100%
TON Deutschland Stühle und
Tische GmbH
100%
TON Polska sp. z o.o.
100%
Důvod vyloučení
Úhrn rozvahy a obrat ve vztahu k
skupině nevýznamný
Úhrn rozvahy a obrat ve vztahu k
skupině nevýznamný
Úhrn rozvahy a obrat ve vztahu k
skupině nevýznamný
Úhrn rozvahy a obrat ve vztahu k
skupině nevýznamný
TON a.s. a vymezené
TON a.s. a vymezené
TON a.s. a vymezené
TON a.s. a vymezené
Jedná se o zahraniční dceřiné společnosti TON a.s., jejichž hlavní činností je prodej výrobků značky TON
za standardních obchodních podmínek. Předmět podnikání je podrobně specifikován ve společenské
smlouvě každé společnosti.
S ohledem na aktuální vývoj hospodaření a kumulované výsledky hospodaření minulých let se mateřská společnost
rozhodla pro účetní období 2013 všechny dříve z konsolidace vyloučené společnosti zahrnout do konsolidované
účetní závěrky. Pro zajištění srovnatelných informací provedla konsolidující společnost zpětně úpravu konsolidací
předchozích období tak, aby i upravené údaje za minulé účetní období vycházely ze stejného rozsahu
konsolidačního celku, tj. ze zpětného zahrnutí původně vyloučených účetních entit.
Toto zahrnutí zároveň představuje jedinou změnu konsolidačního celku pro účetní období 2013
(doprovázenou příslušnou úpravou srovnatelných informací, jak je uvedeno výše).
Vymezenou konsolidovanou skupinu tedy tvoří mateřská společnost TON a.s. a dceřiné
společnosti:
 TON-ENERGO a.s.,
 TON-SLOVENSKO, spol., s r.o.,
 TON Österreich GmbH,
 TON Deutschland Stühle und Tische GmbH,
 TON Polska sp. z o.o.
TON-ENERGO a.s. vyrábí a dodává společnosti páru, teplo a elektrickou energii. Dodávky jsou
společností okamžitě spotřebovány. Společnost poskytuje dceřiné společnosti administrativní služby,
případně prodává zásoby režijního charakteru.
Dceřiné podniky nemají v žádné obchodní společnosti nebo družstvu podíl na základním kapitálu větší
než 20 %.
14
.
II.
Obecné údaje ke konsolidované účetní závěrce
Základní informace o zaměstnancích
Zaměstnanci
2013
879
284 783
206 380
5 004
69 719
3 680
Průměrný počet (přepočtený)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
2012
868
275 115
200 488
5 020
65 862
3 745
Způsob transformace údajů z individuálních účetních závěrek
Pro transformaci účetních závěrek dceřiných společností je důležité zejména to, že se jedná o účetní
závěrky, které:
 jsou sestaveny ke stejnému rozvahovému dni při respektování shodného účetního období,
 v případě zahraničních dceřiných podniků nejsou sestavovány v souladu s českou účetní
legislativou; nejsou sestavovány v české měně na základě účetnictví vedeného rovněž v české
měně
 existuje skupinový interní systém průběžného sledování podniků skupiny vycházející ze základních
pravidel české úpravy výkaznictví,
 dodržování pravidel způsobů účtování a oceňování u podniků zásadně ovlivňujících konsolidované
výkazy je ověřováno statutárním auditorem společnosti
Z výše uvedených důvodů nevyžadovaly prvotně upravené individuální účetní závěrky podniků
konsolidačního celku vstupující do konsolidace žádné dodatečné významné změny a úpravy v rámci
jejich transformace do konsolidované účetní závěrky. S ohledem na zařazení zahraničních podniků do
konsolidace se přesto připravují některé drobné úpravy a zpřesnění konsolidačních pravidel TON a.s.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Konsolidující a konsolidované společnosti neprovedly změny způsobů oceňování, postupů účtování,
uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu
účetnímu období.
Pro zahrnutí dceřiných společností do konsolidace byla použita metoda plné konsolidace.
Dopad přepočtu účetních závěrek zahraničních dceřiných podniků příslušnými směnnými kurzy
k bilančnímu dni na českou měnu je zachycen ve vlastním kapitálu prostřednictvím položky Oceňovací
rozdíl z přecenění majetku a závazků.
Mimořádné vlivy na hospodaření v roce 2013
V roce 2013 nebyly účtovány žádné mimořádné náklady ani mimořádné výnosy.
15
Rozvržení výnosů
Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku a v členění na
tuzemsko a zahraničí (v tis. Kč):
Výnosy
Tržby za prodej zboží
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Ostatní provozní výnosy
Celkem
Zahraniční
dceřiné
společnosti
TON ENERGO
a.s.
TON a.s.
Celkem
37 799
0
43 442
81 241
646 701
7 210
1 613
655 524
5 330
22
0
5 352
8 523
16 872
130
25 525
698 353
24 104
45 185
767 642
Prodej
materiálu +
HM
Vlastní výrobky a
služby
Zboží
Tuzemsko
160 992
23 704
4 832
Členské země EU
166 126
47 071
-
Zahraničí
328 406
10 466
520
Celkem
655 524
81 241
5 352
Trh
Od 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost nový zákon č.165/2012 Sb., o podporovatelných zdrojích energie, který
stanovuje nový rámec pro výplatu podpory za elektřinu z obnovitelných zdrojů energií. V důsledku toho
došlo ke změně výplaty zeleného bonusu a jeho vykazování. V minulých letech byl zelený bonus
vykazován v tržbách za vlastní výrobky, od roku 2013 je vykazován v ostatních provozních výnosech a
jeho výše v roce 2013 byla 13 273 tis. Kč.
III.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Informace o provedených úpravách a vylučovaných vztazích
Odpis konsolidačního rozdílu
V účetním období 2013 již nebyl žádný konsolidační rozdíl vykazován a odepisován
Menšinový vlastní kapitál
Menšinový vlastní kapitál není z důvodu výše držených podílů vykazován.
Významné následné události – individuální účetní závěrky podniků vstupujících do konsolidace
V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů obdržela společnost TON – ENERGO
a.s. bezplatně alokované povolenky na emise za rok 2013, které byly připsány na účet společnosti v
únoru 2014 v množství přidělených 13 269 kusů.
K jiným událostem, které by významně ovlivnily stav majetku a závazků společností vstupujících do
konsolidace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení konsolidované účetní závěrky nedošlo.
Významné následné události ovlivňující konsolidovanou účetní závěrku
V období mezi datem konsolidované účetní závěrky a datem schválení výkazů nedošlo k významným
událostem, které by větší měrou ovlivnily stav aktiv a pasiv.
Tato výroční zpráva obsahuje zkrácenou verzi Přílohy ke konsolidované roční účetní závěrce. Příloha v plném rozsahu je
k nahlédnutí v sídle společnosti.
16
7. Zpráva auditora o auditu konsolidované účetní závěrky
17
8. Cíle společnosti pro rok 2014
V roce 2014 budeme usilovat o dosažení následujících finančních cílů
[v tis. Kč]
Předpokládaný vývoj obchodních a výrobních záměrů za TON a. s.
Tržby
741 227
Přidaná hodnota
327 196
Provozní výsledek hospodaření
23 541
12 485
Výsledek hospodaření po zdanění
9. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
[v Kč]
Výsledek hospodaření za rok 2013 - zisk
34 902 054
Příděl do rezervního fondu
1 745 103
Výplata dividend
24 644 000
Převod do dalšího roku jako nerozdělený zisk minulých let
8 512 951
10. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada vykonávala během roku 2013 činnost v souladu se zákony, stanovami společnosti a svým jednacím
řádem. Kontrolní činnost dozorčí rady byla zaměřena zejména na:
 dodržování závěrů valných hromad společnosti
 kontrolu výsledků hospodaření společnosti
 dodržování podnikatelského záměru
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými
osobami, projednala zprávu auditora a doporučuje valné hromadě, aby účetní závěrka byla valnou hromadou
schválena v předloženém znění. Dále valné hromadě doporučuje schválit představenstvem předložený návrh na
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013.
18
Download

Stáhnout výroční zprávu