JedineËn˝
a
ultrazvukov˝
univerz·lnÌ
ñ
mϯiË
ñ
ULTRAHEAT 2WR5
tepla
ULTRAHEAT 2WR5 ñ
mϯenÌ, na kterÈ je spolehnutÌ
[ Hospodárný provoz
Dlouhá životnost, žádné výpadky měření, stabilita a vel−
ký dynamický rozsah měření − to vše zaručuje hospo−
dárnost tohoto měřiče tepla. Dále pak přesné měření
spotřeby tepla i při minimálních průtocích znamená další
přínos pro zákazníky. Malá tlaková ztráta snižuje spo−
třebu čerpací práce a to znamená další úspory pro
zákazníky.
[ Spolehlivý − i v budoucnu
Prostřednictvím komunikačních modulů
nabízí možnost připojení od systému sběru
dat nebo řízení provozu: Všechny moduly
je možné přidávat za provozu a bez zpět−
ného působení. Funkce jako např. tarify
nebo „energeticky úsporný dům“ umož−
ňují budoucí varianty účtování spotřeby
energie.
[ Kvalita, na kterou se lze
spolehnout
ULTRAHEAT 2WR5 měří naprosto
přesně a stabilně po celé roky. To
dokazují mnohé namátkové zkoušky
v různých zemích a zkoušky nezávislých
zkušeben. Ultrazvukový měřící prin−
cip i použití odolných materiálů zajišťuje
dlouhou životnost. I u malých nominálních
průtoku (qp = 0,6 až 2,5) je hydraulická část
měřiče tepla ULTRAHEAT 2WR5 pouze
z kovu. Plastové díly nejsou použity.
[ Stabilní v měření
Vysoká stabilita měření umožňuje následné ověření na
statistickém základě a zavedení delší doby životnosti
(> 15 let) − výrazně snižují náklady na měření tepla.
Dodáváme ULTRAHEAT ve všech obvyklých jmenovi−
tých průtocích od 0,6 do 60 m3/h a příslušných staveb−
ních délkách.
[ Schválený v celé Evropě
ULTRAHEAT 2WR5 má certifikát schválení
typu v celé Evropě a splňuje přísné poža−
davky normy EN−1434 třídy 2. Tím přispívá
k věrohodnosti účtování tepla a předchází
náročnému odstraňování výpadků měření,
které by způsobily technické problémy
při účtování.
[ Pohodlná obsluha
Bez ohledu na velikost měřiče − elek−
tronika a tím i obsluha je stále stejná.
Tak je zaručena jednoduchost obslu−
hy. Jednoduše lze také odečítat a nas−
tavovat měřič pomocí ručního terminálu
nebo PC. To zajišťuje optické rozhraní.
ULTRAHEAT je navíc vybaven auto−
diagnostikou, která včas varuje před
znečištěním měřidla nebo zavzdušně−
ním. Standardní stavební délky a průtoky
zaručují navíc jednoduchou výměnu sta−
rých přístrojů.
Vybaven pro budoucnost ñ
mϯiË tepla ULTRAHEAT 2WR5
Je spolehliv˝, hospod·rn˝, uûivatelsky
jednoduch˝.
Je
to
mϯiË
tepla
pro
budoucnost: ULTRAHEAT® 2WR5 firmy Landis+Gyr
nabÌzÌ
vöechny
vlastnosti
modernÌho registraËnÌho p¯Ìstroje spot¯eby tepla. P¯Ìstroj mÏ¯Ì pr˘tok ultrazvukovou
metodou,
kter·
nepodlÈh·
opot¯ebenÌ a nem· pohyblivÈ dÌly. Na
z·kladÏ
patentovanÈho
ultrazvukovÈho
sign·lu
postupu
je
vedenÌ
ULTRAHEAT
jednÌm z nejp¯esnÏjöÌch mϯicÌch p¯Ìstroj˘, kterÈ existujÌ a je nez·visl˝
na profilu proudÏnÌ, podmÌnk·ch instalace a teplotÏ vody.
Oblasti pouûitÌ a funkce:
ULTRAHEAT 2WR5 ñ vöestrann˝ talent
ULTRAHEAT má rozmanité použití. Je ideálním
měřičem tepla pro předávací stanice v tepláren−
ských sítích dálkového a lokálního vytápění, pro
větší topná zařízení v nájemních domech pro více
rodin a sídlištích, pro energeticky úsporné domy
a také pro chladírenská zařízení 6/12 °C s vodou.
Přístroj pracuje nejen jako klasický měřič tepla
nebo chladu, ale i jako kombinovaný měřič tepla /
chladu, jako měřič kondenzátu, v případě potřeby
jako měřič teplé vody s vyhodnocením energie
nebo také jako pouhý měřič průtoku. Přetížení až
do dvojnásobku jmenovitého průtoku, po celou
dobu životnosti, není pro ULTRAHEAT žádný
problém.
[ Funkce pro naprostý přehled
Měřič tepla měří teplotu v přívodním a vratném potrubí
a průtok topné vody s dynamickým rozsahem měření
průtoku 1:100. Přitom zaznamenává aktuální hodnoty
výkonu, průtoku a teplot a také jejich maximální hodno−
ty v předem zadané měřicí periodě.
K předem naprogramovanému datu odečítá
ULTRAHEAT 2WR5 spotřebu tepla a ukládá tuto
hodnotu, kterou lze odečíst po jednotlivých měsících
na displeji. Tarifní registry umožňují různé metody
účtování. Přitom mohou být tarify závislé na průtoku,
výkonu, teplotní diferenci nebo teplotě ve vratném
potrubí. Dále lze alternativně také navíc měřit doda−
né nebo vrácené množství tepla. ULTRAHEAT prů−
běžně ukládá 36 měsíčních hodnot tepla, objemu,
maximálního výkonu, maximálního průtoku, maxi−
málních teplot s informací o datumu a dny ve stavu
poruchy.
[ Zobrazení na displeji a nastavení na počitadle
Zobrazení na displeji jsou rozdělena na uživatelskou
a servisní oblast a jsou rozčleněna na různé úrovně
zobrazení. Přitom je možno před dodávkou měřiče
libovolně zvolit dělicí linii mezi oběma oblastmi
a také naprogramovat obsah a pořadí informací.
[ Modulární napájení
Měřič tepla je možné napájet napětím ze sítě 230 V,
stejnosměrným nebo střídavým napětím 24 V a ba−
terií (s životností 6 nebo 11 let), přičemž je možná
výměna baterie bez použití nářadí.
Mont·û ñ jednoduöe provedena
Měřič tepla je možno instalovat svisle i vodorovně − není
třeba filtr ani uklidňovací délky pro vtok či výtok. Měřicí
potrubí s přímým průtokem zajišťuje malou tlakovou ztrátu
a zabraňuje kumulacím vzduchu a nečistot. Montáž
[ Oblast průtoku
Stavební délky odpovídají standardním rozměrům lopat−
kových měřičů − je zaručena jednoduchá výměna. Vedle
stálé teploty 130 °C, je přípustná zvýšená teplota do 150 °C
až po dobu 2000 hodin. Z toho důvodu nezpůsobuje
uvedení do provozu, poruchy nebo rychlé zahřátí žádné
problémy.
počítadla je možná buď přímo na měřidle nebo odděleně
na zdi.
[ Minimální tlaková ztráta
Tlaková ztráta je u měřiče tepla ULTRAHEAT 2WR5
podstatně menší než u konvenčních vodoměrů a je
menší než 200 mbar.
ULTRAHEAT 2WR5
TechnickÈ ˙daje
Závitové připojení
ULTRAHEAT 2WR5
2WR505
2WR506
2WR515
2WR516
2WR521
Jmenovitý průtok qp
0,6
0,6
1,0
1,0
1,5
Maximální průtok qs
1,2
1,2
2,0
2,0
3,0
Minimální průtok q i
0,006
0,006
0,01
0,01
0,015
Prahová citlivost
0,006
1,2
2,0
2,0
3,0
Stavební délka
110
110
110
110
110
3
3
3
3
Závitové připojení
G /4 B
G /4 B
G /4 B
G /4 B
G3/ 4 B
Jmenovitý tlak
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
140
140
60
60
130
Tlaková ztráta
p
při q p
Přírubové připojení
ULTRAHEAT 2WR5
2WR508
2WR518
2WR524
Jmenovitý průtok qp
0,6
1,0
1,5
Maximální průtok qs
1,2
2,0
3,0
Minimální průtok q i
0,006
0,01
0,015
Prahová citlivost
1,2
2,0
3,0
Stavební délka
190
190
190
Přírubové připojení
DN20
DN20
DN20
Jmenovitý tlak
PN25
PN25
PN25
55
140
130
Tlaková ztráta
p
při q p
2WR522
2WR507 2WR509
2WR517 2WR519
2WR523 2WR525
2WR536* 2WR537* 2WR538 2WR540
2WR545 2WR547
2WR550 2WR550
1,5
0,6
0,6
1,0
1,0
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
6,0
10
m3/h
3,0
1,2
1,2
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
12
20
m3/h
0,015
0,006
0,006
0,01
0,01
0,015
0,015
0,025
0,025
0,025
0,025
0,035
0,035
0,06
0,1
m3/h
3,0
1,2
1,2
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
12
20
l/h
110
190
190
190
190
190
190
130
130
190
190
260
260
260
300
mm
1
1
1
3
G /4 B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1B
G1 / 4 B G1 / 4 B
G1 / 4 B G2B
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN25
PN16
PN16
bar
130
55
55
140
140
130
130
190**
190**
140
140
65
65
190
120
mbar
* v přípravě
–
** předběžně
2WR539
2WR546
2WR552
2WR561
2WR565
2WR570
2WR574
2WR582
2WR583
2,5
3,5
6,0
10
15
25
40
60
60
m3/h
5,0
7,0
12
20
30
50
80
120
120
m3/h
0,025
0,035
0,06
0,1
0,15
0,25
0,4
0,6
0,6
m3/h
5,0
7,0
12
20
30
50
80
120
120
l/h
190
260
260
300
270
300
300
360
360
mm
DN20
DN25
DN25
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN100
–
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN16
PN25
bar
140
65
190
120
120
70
120
140
140
mbar
Komunikace je standardnÌ
[ Kombinovaný modul M−Bus a impulsy
[ 20−mA modul (proudová smyčka):
Tento modul se používá, když je ULTRAHEAT připojen
k systému M−Bus a současně musí být dále vysílány
impulsy do řídicího systému nebo regulátoru dálkového
vytápění, kde slouží k omezení průtoku a regulaci.
Tento modul umožňuje odečítání měřiče tepla ručním
terminálem nebo PC přes kabel o délce až 100 m (ode−
čet od domovních dveří).
[ M−Bus modul
[ Kombinovaný modul pro impulsy a proudovou
smyčku 20−mA
Tento modul představuje kombinaci modulu 20−mA
a impulsního modulu (standardní impulsy).
Pomocí tohoto modulu je možno spojit dvoužilovým
kabelem se sítí až 250 měřičů tepla a odečítat je z cent−
rálního místa.
[ Impulsní modul
[ Modemový modul
Tento modul je integrovaný analogový modem bez
samostatného napájení s funkcí vyvolání a zpětného
zavolání, ochranou hesla a navíc je bezúdržbový.
[ Začleněná servisní jednotka
Tento modul obsahuje buď oba impulsní výstupy, které
jsou od měřiče tepla galvanicky odděleny − jeden pro
energii a druhý pro informace o objemu nebo stavu,
např. ke kontrole měřidel nebo rychlý impulsní výstup,
např. k ovládání regulátorů. Pro rychlé impulsy se
rozlišuje druh impulsů (lineární/vážené), délka impulsu
a impulsní číslo.
Měřič tepla 2WR5 má začleněnou servisní jednotku −
nejsou třeba žádné další přístroje. Četné autodiagnos−
tické funkce přitom zjednodušují odstraňování všech
případných problémů na přístroji nebo zařízení.
[ Komunikace je standardní
Standardně je měřič vybaven optickým rozhraním pro
komunikaci a může být prostřednictvím PC nebo ruční−
ho terminálu odečítán a programován. Volitelně je
možné jej rozšířit o jednosměrné moduly. Měřič tepla
2WR5 sám rozezná, který modul je zasunutý. Proto
není nutné přizpůsobení pomocí parametrizace.
Landis+Gyr s.r.o.
Kontakt :
Plzeňská 5a, č. p. 3185
Ing. Petr Ptáček
150 00 PRAHA 5
[email protected]
Tel.: +420 251 119 521−3
Ing. Jiří Suchý
Fax : +420 251 119 549
[email protected]
www.landisgyr.com
01/2004
Download

JedineËn˝ a univerz·lnĚ ń ultrazvukov˝ mĎŻiË tepla ń