Zpravodaj Asociace hotelŃ a restaurací éR l roêník 6 – listopad 2012
Známe nové držitele
výročních cen
Asociace hotelů
a restaurací ČR 2012
Více na stranách 6–7
Generální partner AHR éR
Exkluzivní partner AHR éR
Exkluzivní partner AHR éR
AHR éR je êlenem
".0-40/$0034$0.1"/:
AHR_1112_obalka.indd 1
16.11.2012 14:30:56
Asociace hotelů a restaurací ČR
uděluje zvláštní cenu společnosti
PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.
za přínos pro kvalitu
českého pohostinství.
TVOŘÍME KVALITNÍ ČESKÉ POHOSTINSTVÍ
WWW.STAROPRAMEN.CZ
AHR_1112_obalka.indd 2
15.11.2012 16:32:24
ÚVODNÍK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Obsah
Úvodník ............................3
Ze sekretariátu ............ 4–5
Aktuality ........................6–7
Akce .............................. 8–9
Profil ..........................12–13
Trendy .............................14
Trendy – gastro ..............15
Profesní rozvoj ...............16
Z regionů ........................17
Stalo se ...........................18
Legislativa........................19
Rejstřík, tiráž, ceník....... 22
na konferenci v Hradci Králové zazn€la otázka Aleše Michla: „Co vlastn€
chcete od státu?“ Odpov€d€l si sám, nem€li bychom chtít nic. Nelze než
s ním souhlasit. Hotelié¿i nevyžadují finanmní podporu státu. Dokonce
chceme, aby byl stát dÔsledný v kontrolách, ovšem také koncepmní
v opat¿eních, která chystá, a mají mnohdy devastující úminky na volné
podnikání. Je listopad a my stále nevíme, jaká bude DPH, možná bude
sazba i plošná, a to 17,5 %.
Léta voláme po rovných podmínkách pro všechny podnikatele. Stejný
metr na všechny, efektivní výb€r daní namísto jejich každoromního zvyšování. Tedy prost¿edí, které bude dávat jasné podmínky podnikatelÔm,
ale také zákazníkÔm.
S tím souvisí požadavek na zavedení povinné klasifikace ubytovacích za¿ízení. Jde o to, aby nap¿íklad každý mty¿hv€zdimkový hotel m€l stejné vybavení a rozsah služeb. Pak by se totiž nemohlo
stát, že by se hotel, který by dle mezinárodních m€¿ítek dosahoval t¿ídy t¿í hv€zd, honosil na své
fasád€ mty¿mi, ale prodával by za ceny t¿íhv€zdimkových hotelÔ v okolí. To je na dnešním p¿esyceném trhu podhoubí pro nerovnou sout€ž, ale také ve¿ejn€ podporovaná cesta ke klamání zákazníkÔ. Po mnoha letech jsme p¿istoupili ke krokÔm, které sm€¿ují k povinné klasifikaci ubytovacích
za¿ízení. Máme již vybudovaný systém Hotelstars Union, který je uznávaný v tém€¿ polovin€
Evropy a další státy jej zavád€jí. Vznikl z aktivity samotných hoteliérÔ, ne u stolu ú¿edníkÔ. Jsem
p¿esv€dmen, že nejpozd€ji do p€ti let to bude systém celoevropský. Podmínkou pro zavedení povinné klasifikace je z naší strany zachování systému HSU, jeho pravidelná aktualizace na základ€
prÔzkumu trendÔ trhu a dostatemný masový prostor pro jeho zavedení. Základním principem je
pak jasná a transparentní kontrola, podmi­ující p¿id€lení klasifikace. To vše je ¿ešitelné. Navíc
75 % mlenské základny podporuje zavedení povinné klasifikace za výše uvedených podmínek. Poslední valná hromada naší organizace odsouhlasila tento sm€r a úpravu stanov, která umož­uje
zákonné zavedení HSU.
V€¿íme, že tímto krokem se posuneme dále na cest€ k rovným podmínkám v podnikání. Ani
v tomto p¿ípad€ nechceme žádnou podporu od státu a jsme schopni systém zavést velmi efektivn€,
na neziskové bázi a principech samoregulace oboru. To jediné, co v této v€ci budeme požadovat
od našich zákonodárcÔ, je legislativní rámec.
Váš Václav Stárek
HARMONOGRAM AKCÍ AHR ČR V ROCE 2012
TERMÍN
NÁZEV
MÍSTO KONÁNÍ
27. listopadu
Seminář Optimalizace provozních nákladů ubytovacího
zařízení
9:00–16:00, sekretariát AHR ČR
28. listopadu
Jednání KS Karlovarského kraje
8:00–17:00, Karlovy Vary
28. listopadu
SoLoMo – budoucnost hotelového marketingu
9:00–13:00, sekretariát AHR ČR
28.–29. listopadu
Seminář Leadership
9:00–16:00, Praha
4. prosince
Seminář Manažerské schopnosti a dovednosti
9:00–13:00, Praha
5. prosince
Seminář Kalkulace v gastronomických provozech
9:00–13:00, sekretariát AHR ČR
5. prosince
Jednání KS Moravskoslezského kraje
13:00–15:00, Ostrava, místo bude upřesněno
6. prosince
Jednání KS Královéhradeckého kraje
8:00–17:00, místo bude upřesněno
10. prosince
Seminář Trendy v gastronomii
9:00–16:00, Gastronomické studio AHOL,
Dušní 1106/8, Ostrava – Vítkovice
10. prosince
Jednání KS Praha – zahraniční
od 14:00, hotel Pyramida, Praha 6
11. prosince
Jednání KS Praha – česká
15:00–17:00, Praha
Více informací na www.ahrcr.cz
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 3
listopad 2012
3
15.11.2012 15:42:53
ZE SEKRETARIÁTU
Jméno a příjmení, titul:
Miroslav SOUČEK, Ing.
Věk: 35
Dosažené vzdělání: VŠ
Počet let praxe v oboru: 21
Stávající pozice v zaměstnání: ředitel
Clarion grandhotelu Zlatý lev Liberec
Působnost v Radě AHR ČR: předseda
Krajské sekce Libereckého kraje
Kontakt: tel.: 485 256 799,
e-mail: [email protected]
Foto: archiv
Foto: archiv
Představujeme vám nové členy Rady AHR ČR
Jméno a příjmení, titul: Martin HAVLÍK, Bc.
Věk: 33
Dosažené vzdělání: VŠ (Západočeská
univerzita – Fakulta pedagogická)
Počet let praxe v oboru: 10
Stávající pozice v zaměstnání: středoškolský
pedagog, Hotelová škola Plzeň
Působnost v Radě AHR ČR: předseda
Krajské sekce Plzeňského kraje
Kontakt: tel.: 737 667 521,
e-mail: [email protected]
klenové AHR kR v Libereckém a Plze­ském kraji se nyní po delší dob€ mohou obracet na svého p¿edsedu a spolupracovat s ním p¿i ¿ešení problematiky našeho oboru na úrovni regionálních orgánÔ nebo prost¿ednictvím asociace.
(pozn. redakce)
Best of Realty 2012 má již svého vítěze
AHR kR byla garantem ceny Best of Realty 2012 v kategorii hotel. V odborné porot€
zasedal za naši asociaci Václav Stárek, který
také p¿edával cenu b€hem slavnostního galavemera 7. listopadu tohoto roku. Vít€zem se
stal Clarion Congress Hotel keské Bud€jovice
a cenu p¿evzal generální ¿editel CPI Hotels
pan Jan Kratina. Cena byla ud€lena za prakticky provedenou rekonstrukci domu z období
socialistického realismu, velmi funkmn€ ¿ešené kongresové prostory a zajímavý koncept
stravovacích služeb, vmetn€ stylové restaurace
Bud€jovického Budvaru – IN LOCO. Projekt
získal pozornost poroty také skutemností, že
se mu zda¿ilo zachovat pÔvodní image hotelu
Gomel jako tradimního místa setkávání obyvatel keských Bud€jovic. Ocen€ní si zaslouží
také fakt, že spolemnost CPI Hotels otev¿ela
b€hem jednoho roku další dva hotely, vždy
na velmi vysoké úrovni vybavenosti a s kvalitními službami. Druhé místo obsadil projekt
CPI Hotels – Clarion Congress Hotel v Ústí
nad Labem a t¿etí místo získal hotel Fabrika
z Humpolce.
Nadace AHR ČR
Správní rada Nadace na svém podzimním
zasedání zhodnotila minnost v letošním roce
a stanovila priority pro rok 2013. Velmi kladn€
bylo hodnoceno letní setkání d€tí z d€tských
domovÔ s odborníky z naší gastronomie a hotelnictví, které prob€hlo v Klánovicích. Díky
tomuto setkání se nám poda¿ilo nejen ud€lat
zajímavou osv€tovou akci pro d€ti a umožnit
jim strávit n€kolik p¿íjemných dní v Praze, ale
hlavn€ získat další klienty pro projekt Start
do života. V soumasné dob€ podporuje Nadace celkem 22 d€tí p¿i jejich studiu a zajišt€ní
praxe. Materiáln€ podporuje d€tské domovy
nap¿ím celou republikou. V lo­ském roce minila celková finanmní podpora DD tém€¿ pÔl
milionu korun. To, že má celé snažení smysl
a podporu hoteliérÔ, dokazuje také fakt, že se
celkový pomet hotelÔ, které vybírají finanmní
prost¿edky pro Nadaci, rozrostl v letošním
roce na sedm za¿ízení. Jedním z dlouhodobých cílÔ naší organizace na p¿íští léta je
podpora odpov€dného p¿ístupu k podnikání.
Tato aktivita je jedinemnou p¿íležitostí nejen
pro naši organizaci, ale také pro její mleny
aktivn€ se k odpov€dnému p¿ístupu p¿ihlásit.
MÔžeme tak uminit první, rozhodn€ ne bezvýznamný krok k tomu, abychom byli užitemní
také pro okolí, ve kterém podnikáme.
Valná hromada HOTREC
Koncem m€síce ¿íjna hostil irský Dublin valnou hromadu HOTREC, na kterou se sjeli
zástupci asociací 24 evropských zemí. Do mela evropské konfederace hotelÔ, restaurací
a kaváren byl zvolen Kent Nystrom, který již
v minulém období zastával funkci prezidenta
Hotrec. Úmastníci jednání p¿ivítali do svých
¿ad Chorvatsko, jehož vstup do HOTREC
byl jednomysln€ odsouhlasen. Na programu
dvoudenního jednání byly otázky minnosti
organizace v roce 2013 a jejích stanovisek
v oblasti online travel agentur, nového pro-
4
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 4
jektu Tourismlink, Hotelstars Union – HSU,
evropské známky kvality – EHQ, alkoholu,
p¿ipravované evropské sm€rnice Package
Travel, oblast standardÔ mi autorského práva.
O výstupech z jednání jednotlivých pracovních skupin vás budeme prÔb€žn€ informovat. keská republika p¿edsedá Výboru pro
kvalitu, v n€mž se mimo jiné projednává také
otázka slevových portálÔ. Dále se budeme
aktivn€ zapojovat do Výboru Hotelstars Union a nov€ vzniklé pracovní skupiny Online
distribution.
Stručné výsledky
průzkumu potřeb členů
AHR ČR
Sekretariát každoromn€ provádí prÔzkum
pot¿eb mlenÔ organizace, který je velmi cenným podkladem pro p¿ípravu plánu aktivit
na další rok. Nejinak tomu bylo v letošním
roce. Do prÔzkumu se zapojilo celkem 318
mlenÔ (1/3 mlenské základny), takže výsledky
lze brát za velmi dob¿e vypovídající. Je velmi
sympatické, že p¿es 60 % respondentÔ bere
stále jako hlavní dÔvod mlenství další rozvoj
a udržitelnost našeho oboru. Více než 60 %
také vidí jako jeden z hlavních úkolÔ organizace zastupování zájmÔ mlenÔ vÔmi ve¿ejné
správ€ a jsou ochotni se na p¿ipomínkování
zákonÔ podílet. Jako nejvyužívan€jší komunikamní kanály byly identifikovány e-mailová
komunikace, webové stránky a Newsletter
AHR kR. Poprvé jsme do dotazníku také
za¿adili stanoviska Asociace k jednotlivým
oblastem lobbingu a je velmi dÔležité, že tato
stanoviska byla výrazn€ p¿evážnou v€tšinou
v souladu s názorem našich mlenÔ. Mezi t¿i
prioritní projekty pro naše mleny se za¿adily klasifikace ubytovacích za¿ízení HSU,
odpov€dný p¿ístup k podnikání a projekt
Ochutnejte keskou republiku – Czech Specials. Z mlenských výhod jsou nejdÔležit€jší
hromadná kolektivní smlouva s autorskými
svazy a propagace klasifikovaných ubytovacích za¿ízení a 89 % našich mlenÔ je ochotno poskytnout výhody ve svých za¿ízeních
ostatním mlenÔm, takže se nabízí myšlenky
programu spolemné podpory mlenÔ formou
slev a dalších výhod p¿i využití jejich služeb.
Pro tým sekretariátu je velmi pot€šující, že
je jeho minnost již n€kolikátým rokem hodnocena jako velmi dobrá, známkami 1–2.
Všem, kdo se do ankety zapojili, d€kujeme
za názor a mas, který nám v€novali.
Kompletní výsledky jsou k dispozici na
www.ahrcr.cz v másti urmené pro mleny.
www.ahrcr.cz
15.11.2012 15:53:47
ZE SEKRETARIÁTU
Hotelstars Union – Malta se připojila k jednotné
hvězdičkové klasifikaci
Nabídka elektrické
energie členům
P¿ijetí Malty v prÔb€hu posledního zasedání
HSU ve Vídni lze považovat za výrazný milník
ve vývoji systému HSU. Tato iniciativa, jež
byla spušt€na v Praze v roce 2009, se nyní opírá o dvanáct evropských státÔ ze všech mástí
Evropy, od Švédska na severu až po Maltu
na jihu. Prost¿ednictvím katalogu harmonizovaných kritérií stanovených pro klasifikaci
hotelÔ tak HSU úsp€šn€ nabízí všem hostÔm
a hoteliérÔm v Evrop€ transparentní a porovnatelný systém, který zárove­ poukazuje
na rÔzné specifické regionální, kulturní a klimatické požadavky.
Klaus Ennemoser, prezident rakouské profesní hotelové asociace p¿i rakouské obchodní
komo¿e a zárove­ i letošní p¿edseda HSU, považuje práv€ tuto flexibilitu za silnou stránku
spolemné hotelové klasifikace: „Na jedné stran€ se nám poda¾ilo vybudovat harmonizovaný
systém se spolemnými pravidly, na stran€ druhé
jsme do n€j zamlenili i nezbytné odlišnosti jednot-
Pomátkem listopadu rozeslal sekretariát nabídky t¿ech dodavatelÔ elektrické energie
svým mlenÔm. Po zvážení všech nabídek,
zkušenostech s nabídkou plynu a na základ€
reakce našich mlenÔ v prÔzkumu jsme se rozhodli v letošním roce vyhodnotit z došlých
nabídek pouze t¿i nejlepší a ty rozeslat mlenÔm k dalšímu využití. Naši mlenové obdrželi nabídky spolemností Centropol, keská
energie a Bohemia Energy Entity. V soumasné dob€ není bohužel stále možné realizovat spolemný nákup všech subjektÔ jednotn€ a v daném termínu. Tuto skutemnost
potvrdil také náš prÔzkum pot¿eb mlenÔ.
P¿ípadný spolemný nákup energií oznamilo
jako zajímavý pouze 23 % mlenské základny a loni se jej úmastnilo jen 17 subjektÔ.
Praxe tedy ukazuje, že bude efektivn€jší
vytvo¿it nástroj, nap¿íklad formou webové
aplikace, který by pravideln€ a jednoduchou
formou informoval mleny o vývoji cen elektrické energie, a získat vždy jednoho až dva
partnery, kte¿í nabídnou nejlepší podmínky
pro mleny Asociace. Vlastní nákup bude ponechán na jednotlivých mlenech. Vzhledem
k nesourodosti mlenské základny je totiž
prakticky nemožné nabídnout jednotnou cenu tak, aby byla výhodná pro všechny mleny,
protože velká za¿ízení mají možnost vyjednat v€tšinou výhodn€jší nabídku. Naopak
pro malá za¿ízení jsou garantované ceny pro
maloodb€ratele zajímavé, a to jak pro p¿ímé
využití, tak pouze jako vodítko pro vyjednávání se stávajícím dodavatelem. P¿esto tuto
myšlenku nehodláme opustit a p¿íští rok
vytvo¿íme nástroj pro jednoduchou orientaci našich mlenÔ a p¿ehled nejvýhodn€jších
nabídek pro maloodb€ratele. Samoz¿ejm€
jsme p¿ipraveni organizovat individuální
spolemný nákup pro skupinu v€tších ubytovacích za¿ízení, pokud se spolemn€ dohodnou na jednotném postupu.
Foto: Thinkstockphotos.com
livých hotelÓ na p¾íslušných trzích.“ DÔvodem,
prom je zamlen€ní Malty tak podstatné, je dle
názoru pana Ennemosera to, že se nabídka
spolemné hotelové klasifikace HSU nyní rozši¿uje na celou Evropu. „Zejména dnes, kdy stále
více hovo¾íme o Evrop€ jako turistické destinaci,
pot¾ebujeme nejen jednotný profil, ale zárove¬
i siln€jší vzájemné porozum€ní našim produktÓm a službám.“
Očekávané výsledky letošní zimní sezóny
V prvním listopadovém týdnu prob€hl rychlý
prÔzkum AHR kR ohledn€ omekávaných výsledkÔ nadcházejícího období Vánoc a Silvestra. Výstupy vyplývající z tohoto prÔzkumu
p¿inášíme ve zkratce našim mlenÔm. Do této
ankety se zapojilo celkem 131 respondentÔ,
z toho 77 % hotelÔ, 16 % penzionÔ a 7 %
restaurací. 82 % respondentÔ provozuje svá
za¿ízení ve m€stech a 18 % v horských rekreamních oblastech. Z prÔzkumu vyplývá, že
b€hem svátkÔ omekává 58 % provozovatelÔ
ubytovacích za¿ízení letos stejnou obsazenost jako v roce 2011, p¿imemž 54 % z nich
omekává zárove­ také p¿ibližn€ stejné tržby.
Vyšší obsazenost omekává zhruba 15 % dotázaných a vyšší tržby 27 % respondentÔ. V dob€ Silvestra omekává p¿ibližn€ 25 % respondentÔ vyšší obsazenost než v lo­ském roce
a 57 % omekává obsazenost stejnou. Tržby
b€hem Silvestra predikuje 40 % respondentÔ
jako pravd€podobn€ vyšší než loni a p¿ibližn€ stejný pomet odpovídajících se domnívá,
že budou na stejné úrovni jako v roce 2011.
P¿evážná v€tšina (75 %) nepomítá s nárÔstem
domácích turistÔ.
V restauracích, a to jak samostatných, tak
v hotelových za¿ízeních, je situace velmi
podobná. B€hem vánomních svátkÔ p¿edpokládají provozovatelé p¿evážn€ stejné tržby
za stravovací služby jako v lo­ském roce
(58 %), celkem 20 % omekává tržby vyšší než
loni a stejný pomet respondentÔ omekává tržby
dokonce nižší než v lo­ském roce. B€hem
Silvestra p¿edpokládá polovina respondentÔ
tržby za stravování ve stejném objemu jako
loni, ale t¿etina omekává tržby vyšší než v roce 2011. Podrobn€jší informace naleznete
na našich webových stránkách.
P¾ipravila Klára Zachariášová
3591Ë628.520È+27(/29Èâ.2/$
Y3UD]H
ãNRODVWUDGLFtYtFHQHåOHWLQGLYLGXiOQtSĜtVWXSNHVWXGHQWĤP
-60(69È0,-,ä/(7
~VSČãQRVWXVWiWQtFKPDWXULWYêERUQpXSODWQČQtDEVROYHQWĤQDGSUĤPČUQpKRGQRFHQtãNRO\ýâ,
'Q\RWHYĜHQêFKGYHĜt
DQHERNG\NROLYSRGRKRGČ
'Q\RWHYĜHQêFKGYHĜtD
7HOLQIR#SVKVF]ZZZSVKVF]
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 5
listopad 2012
5
15.11.2012 15:54:43
AKTUALITY
Ocenění udělena těm nejlepším – představujeme držitele výročních
cen Asociace hotelů a restaurací České republiky 2012
11x foto: archiv časopisu Všudybyl
HOTELIÉR ROKU 2012
RESTAURATÉR ROKU 2012
nezávislé hotely
samostatné restaurace
GREEN MANAŽERKA
ROKU 2012
Andrea Pfeffer-Ferklová
Petr Zach
RNDr. Yvonna Gaillyová
Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Restaurace U Bulánka, Batňovice
Ekopenzion Centra Veronica, Hostětín
Cenu předali Vlastislav Šos,
viceprezident AHR ČR,
a Václav Stárek
Cenu předali Ing. Daniel Tinz, obchodní
ředitel společnosti Pivovary Staropramen,
a Václav Stárek
Cenu předali Karel Doubek, předseda
Ekologické sekce AHR ČR, a Václav Stárek
HOTELIÉR ROKU 2012
RESTAURATÉR ROKU 2012
řetězcové hotely
hotelové restaurace
MLADÁ MANAŽERKA
ROKU 2012
Michal Seifert
Robert Geryk
Markéta Jíšová
Mamaison Business & Conference
Hotel Imperial Ostrava
Restaurace Prominent Hotelu
Holiday Inn Brno
Hotel Jalta, Praha
Cenu předali Vlastislav Šos, viceprezident
AHR ČR, a Václav Stárek
Cenu předali Lukáš Limprecht,
viceprezident AHR ČR, pro gastronomii,
a Václav Stárek
Cenu předali Ivana Němcová, ředitelka
Nadace AHR ČR, a Václav Stárek
PENZION ROKU 2012
ŠKOLA ROKU 2012
hotelové restaurace
Střední škola hotelnictví a gastronomie Svazu českomoravských spotřebních
družstev Praha, s. r. o., Praha-Klánovice
Penzion Uko
Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Cenu převzali majitelé Olga a Jaroslav Ukovi
z rukou Blanky Hlaváčkové, členky Rady AHR ČR,
a Václava Stárka
6
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 6
Cenu převzal z rukou Václava Stárka a Pavla Hlinky
Dr. Ludvík Vomáčka, ředitel školy
www.ahrcr.cz
15.11.2012 15:55:01
AKTUALITY
Ing. Josef Krůžela
za celoživotní přínos v cestovním
ruchu a v hotelnictví
Cenu převzal
Ing. Josef Krůžela
z rukou Pavla Hlinky
a Václava Stárka
MIMOŘÁDNÁ CENA
AHR ČR 2012
Pivovary Staropramen, a. s.
za systémovou práci při rozvoji
v oblasti gastronomie
Cenu převzal Ing. Zbyněk
Kovář, generální ředitel
společnosti, z rukou Kláry
Zachariášové, generálního
sekretáře AHR ČR,
a Václava Stárka
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Kateřině Setunské za nejlepší
studentskou práci v oblasti
hotelnictví, gastronomie
a cestovního ruchu roku 2012
Cenu předali Václav Stárek
a Alžběta Cedidlová, manažerka
vzdělávání AHR ČR
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 7
PR v oblasti hotelů a restaurací
Propagace hotelů a restaurací pomocí PR článků může být velice
efektivní. Aby text splnil svůj účel, musí být správně napsán a předložen
těm pravým čtenářům.
Ob€ podmínky mÔže zajistit servis keské
tiskové kancelá¿e nazvaný PROTEXT (PR
original text). Tato služba umož­uje využít
komunikamní síÊ kTK pro rozší¿ení vlastní
tiskové zprávy. T€m, kte¿í si s napsáním textu nev€dí rady, pomohou zkušení agenturní
noviná¿i.
Jedná se o jednoduché a rychlé oslovení velkého pomtu mtená¿Ô. Zprávu obdrží odb€ratelé agenturního servisu, tedy tém€¿ všechna
média v kR, mnoho firem a státních institucí,
a navíc asi 3 tisíce odb€ratelÔ e-mailem. Text
si mohou p¿emíst i majitelé chytrých telefonÔ ve zpravodajských aplikacích kTK. Pro
distribuci „ketka“ využívá satelitní vysílání
a internet. Pro hotely a restaurace je dÔležité
doplnit poutavý text nemén€ chytlavými fotografiemi. Zde se jeví jako výhodný fakt, že
fotografie jsou p¿ipojeny k mlánku zdarma.
Fotky v tiskové kvalit€ jsou navíc vystavené
ve fotobance kTK.
Na portále Protextu mÔžeme najít mlánky
o nabídce p¿edních meských hotelÔ (grandhotel Pupp aj.), ale i o nových projektech týkajících se výstavby hotelÔ. Cestovního ruchu
se týkají také pravidelné statistiky ohledn€
spokojenosti hotelových hostÔ a cen hotelÔ.
Protext – jednoduché a efektivní oslovení
velkého pomtu mtená¾Ó.
www.protext.cz
Co není společenská odpovědnost
firem (CSR)
Možná vám to přijde zvláštní, že otevřete-li webové
stránky nejsilnějších hráčů na trhu snad ve všech
odvětvích světové ekonomiky nebo nahlédnete-li do jejich
jich
propagačních materiálů či výročních zpráv, snad VŽDY okamžitě
na prvním místě narazíte na téma „naše firemní strategie v CSR“, tedy
ve společenské odpovědnosti.
Ano, i mn€ to p¿ipadá zvláštní – nikoliv
ovšem kvÔli motivaci, prom to vlastn€ d€lají,
ale proto, že to mají VŽDY ti nejsiln€jší hrámi,
kte¿í cht€jí silnými také zÔstat (no, dnes už to,
pravda, d€lají i ti prÔm€rní…), a my se stále
podivujeme, prom že to vlastn€ d€lají. Možná
je to tím, že p¿ikládáme výrazu SPOLEkENSKÁ ODPOVDNOST FIREM (CSR) jiný
význam. Jaký? Jelikož nejmast€ji slyším jako
zdÔvodn€ní odmítání spolemenské odpov€dnosti v€ty „Na to my nemáme peníze.“ anebo
„My už pomáháme vysazovat stromky.“, usuzuji, že dochází k zam€­ování SPOLEkENSKÉ ODPOVDNOSTI s MECENÁŠSTVÍM
(FILANTROPIÍ), CHAOTICKÝM DOBROVOLNICTVÍM.
Ilustrace: Thinkstockphotos.com
CENA JUDR. VLADIMÍRA
ŠTĚTINY 2012
Ne že by CSR tyto cesty zcela vylumovalo, ale
„není to ono“ (p¿inejmenším už je tento pohled dávno p¿ežitý). A jak tedy spolemenskou
odpov€dnost poznat? Jednoduše – nejlépe
tak, že ji budu posuzovat jako INVESTICI
(to p¿ece umíme, ne?) – tedy podle toho, co
nám (firm€) to opravdu p¿inese, zda to zlepší
naši konkurenceschopnost, jak je to návratné
a nakolik je to dlouhodob€ udržitelné. A k tomu p¿idám sociální a ekologický pohled, aby
ta INVESTICE byla k n€memu nejen naší
firm€, ale i spolemnosti.
Už víte, prom to ti nejsiln€jší hrámi d€lají?
Za Ekologickou sekci AHR kR
Karel Doubek
VELKÝ DÍK ZA VĚNOVANÉ DÁRKOVÉ POUKAZY
SPA RESORTU SANSSOUCI Karlovy Vary,
firmě JOHN NELL z Hradce Králové – Kukleny
a ART DECO IMPERIAL HOTELu Praha.
listopad 2012
7
15.11.2012 15:55:20
AKCE
Hoteliéři hledají cestu ke konkurenceschopnosti
Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) uspořádala letošní 7. výroční konferenci
v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Hoteliéři a provozovatelé restaurací se musí zabývat
otázkou udržitelnosti a konkurenceschopnosti na velmi turbulentním trhu, kde nejsou rovné
podmínky v podnikání. Klíčové pro vítězství a úspěch na trhu budou kvalita služeb a investice do
rozvoje lidských zdrojů.
Foto: archiv EuroAgentur Hotels & Travel
Letošním dějištěm výroční konference AHR ČR se stal elegantní královéhradecký EA Hotel Tereziánský dvůr
Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank
Účastníci pozorně naslouchali přednášejícím
Alžběta Cedidlová, manažerka vzdělávání AHR ČR
Karel Doubek, předseda Ekologické sekce AHR ČR
Klára Zachariášová, generální sekretář AHR ČR
Libor Vávra, Pivovary Staropramen
V. Stárek, AHR ČR, A. Hozdecký, MMR, M. Mráz, CzT
Hosté mohli ochutnat řadu lákavých pochoutek
Prezentace společnosti MAKRO
Oběd od kuchařského týmu Rieber Chef Club
8
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 8
www.ahrcr.cz
15.11.2012 16:31:24
AKCE
Ze slavnostního galavečera
Jeden z dodavatelů a členů AHR ČR
Sara Lee s prezentací nápojů
V Hradci Králové se ve dnech 8. a 9. listopadu
2012 sešli nejuznávan€jší odborníci z ¿ad hoteliérÔ a provozovatelÔ restaurací, aby spolemn€ diskutovali o budoucím vývoji svého oboru
a hledali cesty, jak usp€t v prost¿edí silné
konkurence a nerovných podmínek v podnikání. Mezi témata, o kterých se diskutovalo, pat¿ily nap¿íklad otázky porovnání
stávající situace na trhu cestovního ruchu
u nás, v Rakousku a na Slovensku, dále
ekonomická situace, vývoj hlavních ukazatelÔ trhu hotelnictví v kechách a v zahranimí, otázky správné komunikace s médii
i zákazníky, udržitelnost oboru a odpov€dný
p¿ístup k podnikání. Jedním z témat byly
také inovace v cestovním ruchu a podpora
koncepmního rozvoje našeho oboru ze strany
profesních organizací a státu.
Jednání se zúmastnili n€kte¿í poslanci a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury
CzechTourism. Stále více se ukazuje, že je nutné uminit kroky k zavedení jasného koncepmního ¿ízení cestovního ruchu. V oboru hotelnictví
a gastronomie je t¿eba dále prosazovat rovné
podmínky v podnikání a zavést jasné, transparentní prost¿edí pro zákazníka i podnikatele.
Situace, kdy klasifikace ubytovacích za¿ízení
není závazná a každý podnikatel se rozhoduje
sám, do jaké t¿ídy se za¿adí, stejn€ jako prost¿edí, kdy není jasné, jaké dan€ budou aplikovány
v následujícím roce a v jaké výši, problematika
merné zam€stnanosti a neefektivní výb€r daní, to vše vytvá¿í dlouhodob€ prost¿edí, kde
vyhrává ten, kdo obchází p¿edpisy. To je do
budoucna neudržitelné. Samotný obor pak pot¿ebuje návrat od konkurence nízkou cenou ke
konkurenci kvalitou. Klímovou roli budou hrát
zam€stnanci, kvalita služeb a inovace v oboru,
stejn€ jako spolupráce mezi hoteliéry samotnými i v rámci profesních svazÔ.
B€hem záv€remného vemera byly ud€leny výromní ceny AHR kR v kategoriích Hoteliér
roku, Restauratér roku, Penzion roku, Mladý
manažer roku, Green manažer roku, Škola
roku a zvláštní ocen€ní za podporu meské
gastronomie.
Kontakt: Ing. Václav Stárek,
prezident AHR kR,
tel.: +420 602 765 632,
e-mail: [email protected]
Foto: Eva Frindtová
a archiv masopisu Všudybyl
hotelový a restaurační software
Mefisto GRAND
Mefisto RELAX
Software pro řízení větších
hotelů a hotelových řetězců.
Nový produkt pro sportovní,
relaxační a wellness centra.
Mefisto HOTEL
Mefisto SPA
Software vhodný pro menší
a střední hotely a penziony.
Software určený pro ubytovací
zařízení s lázeňským provozem.
Mefisto GOURMET
Mefisto CAMPUS
Software pro restaurace a provozy
rychlého občerstvení.
Software pro správu velkých
ubytovacích kapacit.
produkty ověřené provozem
MEFISTO SOFTWARE, a.s., U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10
tel.: +420-284 811 213, fax: +420-284 811 214
e-mail: mefi[email protected]fisto.cz
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 9
listopad 2012
9
15.11.2012 16:21:10
Šlehačka
a ještě mnohem víc...
Raz, dva, tři... naplnit, ušlehat, protřepat!
Přístroje iSi Gourmet Whip PLUS a iSi Thermo Whip
PLUS jsou kreativní. Nadýchaná pěna, teplé i studené
omáčky, polevy, bohaté krémové polévky, jednohubky,
nápadité koktejly... Jednoduché a vděčné.
Nový distributor produktů iSi pro ČR a SK
je Zanzibar Trade, s.r.o. >> monin.cz
R
VÍC NEŽ STANDARD NA TRHU
S TEPLÝMI NÁPOJI
Originální
kanadské
Horké jablko®
Jako první na českém trhu jsme v roce
1997 představili – v té době naprostou
novinku – teplý nápoj kanadské
HORKÉ JABLKO®, které si jako skvělá
alternativa kávy či čaje rychle získalo
u zákazníků oblibu a položilo základ
dnešního rozvíjejícího se trhu s teplými
ovocnými nápoji. Dnes má spolu se
svými dalšími příchutěmi – Horká
brusinka, Horká hruška a Horký javor
– již své stálé místo nejen v nápojové
nabídce mnoha restaurací, ale
i v povědomí zákazníků vyhledávajících
to nejlepší v oblasti teplých nápojů.
Luxusní směs černého
čaje, mléka
a přírodního
aromatického koření
Italská
hustá horká
čokoláda
10
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 10
Již 15. rokem vám přinášíme na český trh vybrané
druhy nealkoholických nápojů z dovozu. Naše
hlavní výrobky dodáváme jako jejich výhradní
distributor v ČR.
CHAI ČAJ je unikátní nápoj snoubící
v sobě staletou indickou tradici čaje
s mlékem s nejnovějšími trendy
ochucování nápojů zajímavými,
inspirativními, pikantními a zdravými
přísadami z přírodních bylin. Je
luxusní směsí černého čaje, mléka,
cukru a přírodního aromatického
koření (skořice, zázvor, hřebíček atd.).
Obsahuje méně než 1 % kofeinu,
www.j-plus.cz
neobsahuje lepek. Je vhodný pro
vegetariány a všechny ty, kteří rádi
zkusí něco nového.
HUSTÁ HORKÁ ČOKOLÁDA je další
z řady našich horkých nápojů, které
přináší potěšení a pohodu.
Naším cílem je nabídnout zákazníkovi
ve své oblasti jedinečný výrobek
prvotřídní kvality a chuti a s tím
související služby nejvyšší úrovně,
překračující běžný standard.
Exkluzivita našich výrobků nespočívá
v tom, že by nebyly dostupné pro
každého. Právě naopak – naše
výrobky jsou určeny pro nejširší
vrstvy obyvatel a pro zákazníky
na všech obchodních úrovních –
od celorepublikových řetězců přes
velkoobchody, maloobchod, jednotlivé
gastro provozovny až po individuální
odběratele, kteří si rádi koupí
jednotlivé balení domů pro vlastní
potěchu.
www.ahrcr.cz
15.11.2012 15:56:04
Ardo má jasný cíl a tím je
maximální spokojenost zákazníka.
Proto svĵj mimoĥádnü široký sortiment
VŽDY dodává vìas a v požadované
stabilnü vysoké kvalitü.
Ardo uchovává vzácné dary pĥírody už více než 40 let.
Rok co rok, sklizeė po sklizni, Ardo dostává své povüsti spolehlivého výrobce vysoce kvalitní mražené zeleniny, ovoce,
tüstovin, brambor a rýže.
Ve svých 14-ti výrobních závodech
v 8-mi evropských zemích vyrábí
a následnü prodává
pĥes 600.000 tun
ovoce, zeleniny, tüstovin
a rýže pro 54 zemí.
Po celém svütü je název ARDO
synonymem výjimeìné kvality
a servisu.
Tradiìnü široká škála
zmrazené mono zeleniny,
zeleninových smüsí
a ovoce splní požadavky
i tüch nejnároìnüjších zákazníkĵ.
Spolehlivüjšího partnera jste si ani vybrat nemohli.
Vítejte ve svütü, kde je zelenina i ovoce ìerstvüjší NEŽ êERSTVÉ.
AHR_1112_blok.indd 11
15.11.2012 15:56:24
PROFIL
Rostislav Vondruška
• Narozen 24. března 1961.
• Český manažer, generální ředitel české centrály cestovního ruchu CzechTourism a mezitím v letech 2009–2010 ministr pro místní
rozvoj vlády České republiky.
• Vzdělání: V roce 1980 dokončil studium
na hotelové škole v Poděbradech. Poté absolvoval Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu VŠE v Bratislavě (1980–1984).
• V roce 1985 nastoupil na pozici číšníka v hotelu International Praha, poté zde pracoval
jako asistent provozního náměstka. V letech
1995–1996 působil v hotelu Hilton Praha
(provozní/noční ředitel) a v hotelu Palace
Praha (vedoucí ubytovacího úseku). Od roku 1996 byl generálním ředitelem společnosti Kongresové centrum Praha, a. s., následně
od roku 1999 ředitelem prodeje a marketingu v hotelech Marriott, Renaissance Praha
a Marriott Executive Aparments. V letech
2000–2002 zastupoval jako jednatel svou
firmu Perfomax, s. r. o. V následujících dvou
letech pak vedl z pozice ředitele prodeje
a marketingu firmu G. Benedikt Karlovy
Vary. Od roku 2004 je ředitelem České
centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
• Na jaře 8. května 2009, po pádu vlády,
kterou vedl Mirek Topolánek, byl jmenován do pozice ministra pro místní rozvoj ČR.
• Je ženatý, má dvě děti.
Ten, který odpovídá za cestovní ruch v Česku
Kdyby přicestoval generální ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism Ing. Rostislav
Vondruška za oceánem do nějaké indiánské vesnice, asi by tamější obyvatelé dlouho nepřemýšleli,
jak mají nového návštěvníka oslovovat. Prostě by mu přisoudili jméno vystihující jeho poslání.
Český návštěvník mezi indiány by nebyl pro ně generální ředitel nebo, chcete-li, když už jsme
v zámoří, managing director, a už vůbec ne Rosťa, Slávek nebo Mr. Vondruška, ale „Ten, který
odpovídá za cestovní ruch v Česku“.
Padesátiletý „Ten, který odpovídá za cestovní
ruch v kesku“ Rostislav Vondruška si ve své
profesní karié¿e prošel v rÔzných ¿adových
i vedoucích funkcích mnoha školami, provozy, centry, institucemi zam€¿enými na cestovní ruch. Pokud Rostislav Vondruška hovo¿í o cestovním ruchu, ví, o mem hovo¿í.
VraÊme se však do keska, kde na více než rok
opustil Vondruška post generálního ¿editele
keské centrály cestovního ruchu, aby se stal
ministrem vlády kR pov€¿eným ¿ízením Ministerstva pro místní rozvoj. Tato zkušenost
byla asi hodn€ zajímavá, ale teu si spolu s ním
zavzpomínejme.
12
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 12
Pamatujete si, kdy jste poprvé p¾espal v hotelu? A vybavuje se vám n€jaká vzpomínka
na první návšt€vu restaurace?
Ubytovací služby jsem využil s rodimi,
když mi byly asi mty¿i roky. Ovšem nep¿espal jsem hned v hotelu, ale v horské chat€ v Maxov€. Coby t¿íletý jsem byl s rodimi
v Karlových Varech, tam jsme na karlovarské kolonád€ byli ve slavné kavárn€ Elefant.
Vybavuje se mi tam úžasné prost¿edí a moc
dobrý moumník.
Zastupujete agenturu, která propaguje
keskou republiku doma i ve sv€t€, láká
zahranimní turisty a hosty k návšt€v€ kes-
ka. V porovnání s podobnými institucemi
evropských zemí je na tom kesko na jaké
úrovni?
kesko pat¿í podle našich výzkumÔ k nejmast€ji zvažovaným cílÔm volnomasových cest
mezi Evropany. Mezi naše nejv€tší výzvy však
pat¿í atraktivita keska pro movitou klientelu
a mladé lidi, kte¿í nemají ješt€ zažity cestovatelské stereotypy.
Které zem€ v Evrop€ mají lepší finanmní
podporu propagace cestovního ruchu než
kesko?
Nejde jen o objem, jde také o systém a ten
p¿i absenci zákona o cestovním ruchu zatím
www.ahrcr.cz
15.11.2012 19:12:46
PROFIL
nemáme. Více pen€z na propagaci destinace
má velký pomet evropských zemí, nejen absolutn€, ale i per capita.
Jakou podle vás má v porovnání s Evropou
úrove¬ meské hotelnictví a pohostinství? Co
postrádáte u v€tšiny b€žných meských restaurací hotelÓ, a naopak v mem jsou lepší,
origináln€jší?
Myslím, že jsme pln€ konkurenceschopní
tam, kde lidé d€lají svou práci profesionáln€
a s láskou a kde se tomu v€nují sami majitelé.
Samoz¿ejm€, vždy je co zlepšovat. A co nejvíce
postrádám? P¿átelský a zapálený p¿ístup personálu k hostÔm, p¿itom to je nejlepší nástroj
tzv. upsellingu. Jen ve výjimemných p¿ípadech
to keši umí.
Cestovní ruch je obor zasahující více rezortÓ. Jaká je spolupráce s jinými ministerstvy
než MMR? Jaké cítíte pochopení dÓležitosti podpory cestovního ruchu ze strany
politikÓ?
Je dob¿e, že politici stále mast€ji sklo­ují
cestovní ruch v souvislosti s rÔstem HDP
a tvorbou pracovních míst. Doufejme, že p¿ipravované zákony podpo¿í úsilí poctivých
podnikatelÔ a postihnou ty nepoctivé.
Turistika rodimÓ s d€tmi, turistika seniorÓ,
kongresová turistika, církevní turistika, turistika po místech natámení filmÓ, p¾írodní
zajímavosti, architektonické památky, labužnické zážitky, to jsou dlouhodobá nebo
masov€ omezená nosná témata zam€¾ení cestovního ruchu. Jsou podle vás ješt€ další oblasti cestovního ruchu, které kesku chyb€jí?
keská republika je a ješt€ asi dlouho zÔstane
primárn€ kulturn€-poznávací destinací. Má
pro to ty nejlepší p¿edpoklady a kvÔli tomu se
do keska jezdí.
Jaký prospekt, publikace, suvenýr, mapa,
film, aplikace na webu podle vás nebyly vydané, zpracované a zasloužily by si vydání,
zve¾ejn€ní?
Jist€ je mnoho nám€tÔ, my se nap¿íklad soust¿edíme nyní na prezentaci keska jako zem€
silných a inspirujících p¿íb€hÔ historických
i soumasných osobností, jež m€ly a mají vztah
k naší zemi.
Jakou máte nejoblíben€jší mapu, prÓvodce? A kde je p¾ípadn€ doma nebo jinde
uchováváte?
K mým oblíbeným pat¿í knihy anglického spisovatele s mauarskými ko¿eny Jeroma Klapky
Jeroma: T¿i muži ve mlunu a na cestách (Temže a N€mecko), jsou to vlastn€ p¿edchÔdci
dnešních moderních „guide books“ a v mnohém je stále p¿edmí.
Mohl byste nastínit, jak a z jakých zdrojÓ
je propagace keska doma i v zahranimní
financována?
CzechTourism je p¿ísp€vkovou organizací
Ministerstva pro místní rozvoj, které financuje provoz centrály a zahranimních pobomek
a mást marketingových aktivit, agentura je
zárove­ realizátorem strategických projektÔ
akcentujících cestovní ruch, které jsou hrazeny z fondÔ EU.
Jak se díváte na roli Asociace hotelÓ a restaurací keské republiky p¾i propagaci
keska a p¾i rozvoji cestovního ruchu doposud a v mem by její role m€la být siln€jší,
vážn€jší a aktivn€jší?
Asociace je pro nás nezastupitelným partnerem všude tam, kde se jedná o gastronomické
zážitky a inovativní služby hotelÔ.
P¾ipravil: Petr Skála (Asociace noviná¾Ó a publicistÓ píšících o cestovním ruchu)
Foto: archiv kCCR – CzechTourism
HOTELOVÝ RECEPéNÍ A}REZERVAéNÍ SOFTWARE
vhodný pro ubytovací zaŦízení
všech typƀ a}velikostí
pro Ĝleny
AHR
VERZE
9.5
20
let
KVALITA & TRADICE
WWW.HORESPLUS.CZ
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 13
listopad 2012
13
15.11.2012 15:57:12
TRENDY
Facebook chce vyšší kredit
Ilustrace: Thinkstockphotos.com
Facebook se snaží zvýšit svoji důvěryhodnost bojem proti falešným „lajkům“ u firemních stránek.
Ty někdy firmy nakupují záměrně, jindy naletí „kšeftařům“ s fanoušky.
Nejoblíben€jší sociální síÊ se
pustila do zátahu proti podvodným úmtÔm a zejména falešným
„lajkÔm“ pocházejícím z t€chto úmtÔ, z malwaru a od automatických robotÔ. „Prázdné
lajky“ mrtvých duší nebo lidí,
kte¿í nemají o reklamu zájem,
sice vypadají dob¿e, ale jsou
firm€ k nimemu. Pokud se jedná o zcela falešné úmty, takovými již zÔstanou a nikdy
z nich nebude generována žádná aktivita.
Pokud jsou to lidé p¿ivlemení na stránku
omylem mi mimod€k aplikací, bude jejich
jedinou aktivitou brzký odchod. Nyní by
Facebook m€l lépe lustrovat fanoušky, kte¿í hromadn€ lajkují stránky. Pokud bude
profil takového fanouška shledán podez¿elým a nedÔv€ryhodným, bude smazán.
Facebook kritizuje firmy, které s mrtvými
dušemi kšeftují. Celkov€ ale smazáním po-
dez¿elých profilÔ alespo­ v prvním fázi ubude mén€ než jedno procento „lajkÔ“. Samotní
správci Facebooku ale uznávají, že nepravých, zdvojených,
špatn€ za¿azených mi spamových profilÔ je skoro 9 procent.
„P¾ed nedávnem jsem metl, že
Facebook používá p¾es 955 milionÓ uživatelÓ, avšak více než 83 milionÓ úmtÓ
nevlastní reální lidé. P¾i nedávné analýze bylo
napomítáno 45 milionÓ duplicitních úmtÓ, ze
kterých 22 milionÓ pat¾í domácím mazlímkÓm
a asi 14 milionÓ podvodníkÓm. Na reklamy
údajn€ z 80 % klikají roboti,“ uvádí David
Bauckmann, technický ¿editel Effectix.com,
který se problematikou zabývá. „Pomet falešných profilÔ strm€ roste a nekalými praktikami se chce obohatit mnoho firem,“ dodává.
Podle n€j si stále více tuzemských spolemností uv€domuje obchodní potenciál sociálních
sítí a snaží se ho využít. Spolemnosti ale nej-
v€tší význam p¿ipisují pomtu fanouškÔ, což
podobným praktikám nahrává. „Fanoušci
se získávají t¾eba i formou sout€že o zajímavé
ceny, kdy je podmínkou stát se fanouškem
na n€kolika firemních profilech, což je samoz¾ejm€ také v rozporu s pravidly Facebooku,“
vysv€tluje Bauckmann. Ceny pro firmy se
podle n€j zpravidla pohybují mezi jednou
až dv€ma korunami za fanouška. N€které
spolemnosti tak mají na stránkách statisíce fanouškÔ, z nichž je aktivních jen pár.
Mrtvé duše podle n€j poškozují a degradují skutemné fanoušky znamky. „Firma by se
nem€la bát, že pomet fanouškÓ roste pomalu,
dÓležité je, že jsou to lidé, které dokáže oslovit
a kterým znamka n€co ¾íká. Amkoli si t¾eba nic
nekoupí, mohou o firm€ referovat dále. Doporumení má obrovský potenciál. Fanoušci, kte¾í
jsou nakoupení, o firm€ mi znamce v€tšinou nic
nev€dí,“ uzav¿el Bauckmann.
Tereza Meravá,
redaktorka masopisu Trend Marketing
In-room technologie mění hotelovou krajinu
Za základní nástroj byl v této souvislosti ješt€
nedávno pokládán internet. Dnes jsou to za¿ízení umož­ující p¿ístup k internetu. Klasická PC nyní p¿edhán€jí tém€¿ všudyp¿ítomné
smartphony a tablety. Nejen jako vybavení
hostÔ, ale stále mast€ji jako standardní in-room
technologie, které buu dopl­ují mi rozši¿ují,
nebo nahrazují tradimní položky, nap¿.: guest
directories, fotoalba, currency exchange boards, room service menus a jejich nabídkové
funkce, TV a DVD ovladame a elektronické
program-guides, music portals, termostaty / climate controllers, ovladame pokojového
osv€tlení, ovladame záv€sÔ a žaluzií, telefony,
hotelové klíme, dotazníky, guests feedbacks,
budíky, nabídky a objednávky masáží, video
on demand, požadavky na housekeeping
a maintenance, chodbové kamery, internet
browsing stations, spa, fitness a leisure facilities menu a související rezervamní funkce,
informace o možnostech golfu a související
rezervamní funkce, wine lists, restauramní menu, další nabídky a promotion, objednávky
dopravy, shopping guide vm. nabídky dárkÔ
a suvenýrÔ, ovládací za¿ízení používaná ve food-and-beverage outletech, služby concierge
a banky informací, informace ohledn€ služeb
meeting and conference, audio-visual controllers ve vybraných prostorách, registramní karty
a e-registrace, check-out operace, prÔvodce
14
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 14
a interaktivní mapy, informace o pomasí, letové
a vlakové informace, elektronické noviny, masopisy a knihy aj.
Zajímavá funkce t€chto za¿ízení, p¿edevším
tabletÔ, spomívá ve skutemnosti, že tvo¿í
druhou obrazovku, dopl­ující in-room TV
a umož­ující sledovat televizi mi využívat další služby kdekoliv v hotelu. Elektronické verze
se rychleji updatují a poskytují daleko podrobn€jší informace s rezervamním zázemím.
P¿edstavme si wine list. V elektronickém za¿ízení je možno základní informace poskytnout z mnoha zdrojÔ i úhlÔ pohledu. Znalci
p¿ivítají informace o pÔvodu, vinici, produkmním procesu. MÔžete spárovat nabídku svých
vín a položky restauramního menu. To pot€ší
nap¿. i hosty, kte¿í se neodvažují požádat
o asistenci mi se obávají ceny.
Jedním z významných efektÔ je i odstran€ní
onoho zmatku na stole mi v zásuvce, kde jsou
uloženy hotelové desky. P¿edností je i možnost p¿izpÔsobit informace aktuální nabídce,
hostovým preferencím, jazyku, kulturním
zvyklostem apod. Hosté tato za¿ízení rádi
používají, není nákladné je implementovat
a odpadají náklady na tisk. Host si mÔže
informace stáhnout i do za¿ízení vlastního
a pracovat s ním. I zde se projevují další
Foto: Thinkstockphotos.com
Žijeme ve světě plném změn. V hotelovém průmyslu je jednou ze signifikantních změn způsob interakce
mezi hostem a hotelem.
úspory, zejména v nákladech na promotion. A pokud host dostane tyto informace
v pre-arrival fázi a ponechá si je na období
post-departure, hotel si p¿ipíše body i v oblasti guest-loyalty.
Oblast nových technologií poskytuje nekonemné možnosti a její p¿ínos pro hotelový prÔmysl je limitován pouze vaší p¿edstavivostí.
Zaznamenal Zden€k Klingora
PS: Snad bych ješt€ dodal, že uvedené zm€ny
budou m€nit i pohled na formulaci klasifikamních kritérií.
www.ahrcr.cz
15.11.2012 15:57:30
TRENDY – GASTRO
Degustační restaurace
Oldřich Sahajdák, šéfkuchař restaurace La Degustation Bohéme Bourgeoise, je jedním z mála
šéfkuchařů v naší zemi oceněných hvězdičkou Michelina. V mládí na vlastní kůži poznal rozdílný
přístup našich a zahraničních kuchařů k práci, což pro něj mělo značný význam.
Necht€l byste nám to trochu p¾iblížit?
B€hem umení jsme chodili do hospod na praxi.
To, že tam nebylo p¿íliš misto, že se tam kou¿ilo a pilo pivo, mn€ tehdy p¿ipadalo normální.
PÔl roku po vyumení jsem odjel do N€mecka,
kde jsem našel lidi, které práce bavila, nenadávali, um€li ¿emeslo, snažili se být lepší než
ostatní, tedy skoro všechno, co jsem neznal
z keska. Po dvou letech jsem se vrátil a vše
bylo obrácen€. Našt€stí jsem potkal kamaráda, díky n€muž jsem nastoupil do Ambiente.
Tehdy v roce 1996 existovaly dv€ restaurace
toho jména, ob€ jsem vyst¿ídal.
Jak jste dosp€l k degustamní restauraci?
Jednou jsme zamali uvažovat o tom, že by bylo
dobré otev¿ít meskou hospodu. Nejprve zÔstalo
jen u slov. Jak hospody Ambiente p¿ibývaly,
jezdil jsem na zahranimní stáže – objevili jsme
i školu Culinary Institut of America v Kalifornii, kde jsem byl mty¿ikrát. Umí tam kucha¿ská
esa a tam dostal nápad ud€lat degustamní restauraci konkrétn€jší podobu. V roce 2006 se
nám nabídl nyn€jší prostor – klidné nám€stí,
otev¿ená kuchyn€, památky poblíž. Velkou
zásluhu na tom m€l Tomáš Karpíšek, tvÔrmí
a vytrvalý mlov€k; být to jen na mn€, asi to nebylo dosud otev¿ené. Restauraci jsme otev¿eli
se t¿emi partnery.
Má to, že jste spolumajitel, vliv na vaše šéfování v kuchyni?
Šéfkucha¿ by m€l mít kuchyni pod palcem, aÊ
mu pat¿í, nebo ne.
Ale spolumajitel možná o malimko víc...
Jestli to n€kdo takhle d€lá, pak je to lempl.
Každý šéfkucha¿ by m€l pracovat, jako by mu
restaurace pat¿ila.
Jak vypadá práce v kuchyni s degustamním
menu?
Hodn€ používáme kucha¿ku Marie B. Svobodové z roku 1894. keskou kuchyni va¿íme
podle ní. Staré recepty oprašujeme, podle našeho názoru jsou to skvosty. Najdou
se tam dnes neznámé suroviny, t¿eba ¿ímní úst¿ice, proto musíme vzít mo¿ské, ale
p¿ipravujeme je podle pÔvodního receptu
s omámkou z rýnského vína. Jestli m€li tenkrát lanýže, asi nebyly domácí, ale nakupovat mrkev z Holandska mi p¿ijde ujeté, mímž
nechci ¿íci, že ta mrkev je špatná. V€tšinou
nakupujeme lokální suroviny. Shání je pro
nás bývalý šéfkucha¿ z Ambiente. Každé
ráno mi posílá e-mail nebo volá, jaká je
nabídka od místních zem€d€lcÔ a myslivcÔ.
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 15
Všechny objede a zavolá mi t¿eba, že dnes
by mohl být zajíc nebo parma, a podle toho
d€láme menu.
Jaký máte v kuchyni systém?
Francouzský, na každou minnost máme kucha¿e. Na omámky sosiéra, kucha¿e na maso,
zkrátka na každou minnost. To má své výhody,
omámky, maso, zelenina, na všem je vid€t,
že to d€lal kucha¿, který se na to specializuje. Máme i cukrá¿e, ned€lá nic jiného, což
ve spoust€ hospod není b€žné. Cukra¿ina je
odlišný obor, já bych si na ni netroufl, snad
na n€co malého.
Jak to v kuchyni praktikujete?
Každý den na porad€ hovo¿íme o jídelním
lístku, obmas n€kdo p¿ijde s tím, že se mu vmera n€které jídlo nezdálo – že dalo dost práce,
ale efekt nebyl takový, jaký m€l být, a tak to
zkusíme jinak. Každý si také napíše, co má
ten den na práci. V kuchyni pak chodím, n€komu pomÔžu, ochutnávám, ¿íkám, jak bych
si to p¿edstavoval. Nebo p¿ijde sosiér, že si
není jistý jak na novou omámku, tak si o tom
n€co ¿ekneme, poprvé ji ud€láme spolu a pak
už va¿í sám a dá mi ochutnat. Hodinu p¿ed
otev¿ením se všichni scházíme, my kucha¿i
p¿edstavíme jídla, ¿ekneme, co je nového,
co se zm€nilo a jak, míšníci to ochutnají. Pak
p¿ijde na ¿adu rezervamní kniha, z níž se dozvíme, jestli má n€kdo omezení, dietu, kde
bude sed€t malé dít€, kdo p¿ijde se psem, kdo
nemá rád p¿ímé sv€tlo... Když n€kdo ¿ekne,
že má bezlepkovou dietu, až po p¿íchodu, i jemu menu p¿ipravíme a nají se dob¿e, ale bude
sestaveno ad hoc; lepší je v€d€t to dop¿edu.
Jak vypadá vaše menu?
Praktikujeme denní jídelní lístek, popravd€
¿emeno, dnes nevím, jaké menu bude zítra, jak
se vyspím, co bude v nabídce. Máme pár držákÔ, t¿eba uzený jazyk. Je tam snad od prvního
dne a p¿ipravujeme ho jen s malými obm€nami. P¿ivezou nám ho syrový, my ho naložíme a vyudíme. Ze zmín€né knížky merpáme
hodn€. Ud€láme t¿eba p¿esn€ svímkovou, ale
dáme na ni teplé brusinkové želé, pememe ji
mty¿i dny p¿i velmi nízké teplot€. V€tšinou
vycházíme z toho, co je zrovna k mání. Mohli
bychom kupovat hlavn€ cizí produkty, ale
to nechceme. „Menímka“ máme dv€. Jedno
se jmenuje Degustation Bohéme Bourgeoise; je stoprocentn€ z meských surovin podle
receptur paní Svobodové. Druhé se jmenuje
Degustation de Chef se surovinami takzvané
velké gastronomie, jako je foie gras mi humr,
toho ale va¿íme, jak se d¿ív va¿ili raci, d€láme si demi glace, používáme šampa­ské, je
to vlastn€ sv€tová kuchyn€ s p¿evážn€ francouzským vlivem.
Pat¾íte mezi šéfkucha¾e, kte¾í musí vid€t
každé jídlo, než jde do lokálu?
Pat¿ím. Mám dva zástupce, u nichž se nebojím, že by v dob€ mé nep¿ítomnosti pustili
jídlo, které by nebylo v po¿ádku. Když jsem
v práci, každé jídlo vidím, skoro každé nandám. U nás neexistuje, že by t¿eba dva kucha¿i ud€lali jídlo a rovnou ho poslali do lokálu.
Kolik vás v kuchyni je?
Pracujeme v sedmi až osmi lidech.
Kolik od vás odešlo kucha¾Ó?
V ¿íjnu 2006, kdy jsme otev¿eli, u nás pracovalo okolo patnácti kucha¿Ô, necelá polovina
jich zÔstala. Z¿ejm€ se u nás lidem líbí.
Jak p¾ijímáte kucha¾e?
Na pomátku je rozhovor, kdy jde trochu poznat, jaký ten mlov€k je, jestli ho práce baví.
Když ¿íká, že tam byli samí pitomci a že na n€j
¿vali, je to podez¿elé. Nejlepší je postavit
ho do kuchyn€ a ¿íci mu, že mÔže d€lat, co
chce, t¿eba jen chodit a koukat. Tak se ukáže,
jestli je šikovný. Existují mladí nadšení kluci,
kte¿í toho moc neum€jí, ale to mi nevadí, mas
ukáže, jak to s nimi je. Máme kluky, co praxi
moc nezažili, ale d€lají poctiv€. Myslím, že
jsme dobrá parta. Ned€láme krátký a dlouhý
týden, to je podle m€ špatn€ – vzniknou dv€
skupinky, které se nemají rády, protože spolu
ned€lají. D€láme plné sm€ny a kucha¿i jsou
v kuchyni víc než doma.
Chodíte mezi hosty?
Málo. Máme otev¿enou kuchy­, lidé na nás
mohou koukat, pro nás je lokál v p¿ítmí, vidíme jen siluety, takže když na nás lidi mrkají,
tak to nepoznáme. Stálé hosty máme, ne že
by chodili n€kolikrát do týdne, ale t€ch, co
p¿icházejí znovu, je dost. Když se chce n€kdo
podívat do kuchyn€, klidn€ ho provedeme.
N€kdy se stává, že nám p¿i odchodu n€kdo
pod€kuje, což je p¿íjemné, obmas n€kdo napíše e-mail.
Dotkla se vás krize?
Myslím, že jsme ji nepocítili, protože jsme
restaurace pro mty¿icet lidí. Kdybychom byli
pro sto lidí, asi by to bylo jinak.
P¾ipravil Ji¾í kerný
listopad 2012
15
15.11.2012 15:57:46
PROFESNÍ ROZVOJ
Přicházejí lepší časy?
Foto: archiv AHR ČR
Odborné školy vybraly k našemu posouzení
30 prací, které ve dvou kolech posuzovala
hodnotitelská komise sestavená z odborníkÔ pracujících ve školství, zástupcÔ hoteliérÔ i lektorÔ provád€jících v soumasné dob€
v našem oboru odborné seminá¿e a tréninky. Vyhodnocení probíhalo na základ€ p¿edem stanovených kriterií – hlavní dÔležitost
p¿ipadla odbornému popsání problematiky
a záv€rÔm využitelným v praxi. Vezmemeli v potaz, že jednotlivé práce obsahovaly
60–140 stran textu, dovedete si p¿edstavit,
co to bylo za práci. Hodnotitelská komise to
p¿ežila a výsledky budou zve¿ejn€ny na výromní konferenci AHR kR v Hradci Králové.
Zárove­ se nám poda¿ilo zajistit patrona pro
tuto akci. Stal se jím hotel InterContinental
v Praze, který vít€zi v€noval cenu v podob€
víkendového pobytu v partnerském hotelu
v n€meckém Düsseldorfu. AHR kR si vezme
na svá bedra náklady spojené s dopravou.
Na celé ¿ad€ prací je nutné kladn€ hodnotit pemlivost, s jakou byly napsány, a rovn€ž
hloubku zpracování. Komise se však trochu
pozastavila nad tématy, jimiž se celá ¿ada
prací zabývala, protože ¿ešila problémy cestovního ruchu v Tanzánii, ve Špan€lsku, v Itálii, v N€mecku, v ¼ecku atd. s tím, že popisná
mást byla vícemén€ zajímavá, ale jen ve velmi
omezené mí¿e mohla být použita v té které zemi, takže asi skonmí pouze na papí¿e. Chudáci
oponenti se zcela jist€ museli velmi zapotit.
My bychom spíše omekávali, že když se n€kdo
do takových témat pustí, tak v podstatn€ v€tší
mí¿e zhodnotí a navrhne, jak tyto poznatky
využít v cestovním ruchu naší republiky. kekali bychom i více kritiky na úkor popisnosti
a návrhy opat¿ení, které našemu sektoru pomohou. Protože se tomu tak nestalo, domní-
Foto: archiv
V letošním roce přišla Vzdělávací sekce AHR ČR s novou iniciativou, rozhodla se totiž vyhodnotit
nejlepší diplomovou práci roku 2012.
váme se, že konemné p¿ínosy takových prací
neodpovídají úsilí, s nímž byly p¿ipravovány.
Je to možná i naše chyba, že jsme školám
nedodali k ¿ešení dostatek témat zabývajících
se domácí problematikou. Pokud o to školy
budou mít zájem, jsme p¿ipraveni témata pro
p¿íští rok navrhnout.
Na druhé stran€ jsme byli seznámeni s celou
¿adou nadprÔm€rných prací, v nichž se studenti nebáli otev¿en€ popsat problém a svými
záv€ry a návrhy ¿ešení jasn€ ukázali, že budou zcela jist€ dobrými odborníky na svém
míst€. To je dobrý p¿íslib do budoucna, protože takové lidi naše managementy pot¿ebují
jako sÔl. A my jim již nyní držíme palce.
Pavel Hlinka
Vzdělávejte se s námi ZDARMA!
Máte zájem sebe nebo své zaměstnance vzdělávat? Zaujaly vás semináře
Podnikatelské akademie? Rádi byste je získali zdarma? Pomůžeme vám!
Jak již bylo avizováno v minulém mísle, našli
jsme pro vás cestu, jak získat seminá¿e Podnikatelské akademie zdarma. Tuto skv€lou zprávu pro vás máme díky nov€ vzniklému projektu
„Vzd€lávejte se pro rÔst“, který je vypsán v jednotlivých regionech díky spolemnosti Profima
Effective, s. r. o., která ve spolupráci s AHR kR
bude mlenským za¿ízením zpracovávat žádosti
o p¿id€lení dotace, a to zdarma.
P¾ipravili jsme pro vás tyto seminá¾e:
• Recepce
• Housekeeping
• ¼ešení stížností, p¿ipomínek hostÔ a mén€
standardních situací v provozu
• Optimalizace provozních nákladÔ
• Personalistika pro nepersonalisty aneb Co pro
vás mÔže váš personalista ud€lat? (2 dny)
• AHR – gastronomické seminá¿e: Pokrmy
Czech Specials a možnosti využití projektu,
keské ryby v moderním sv€t€ gastronomie,
Tajemství p¿ípravy omámek, Recepce, rauty
a bankety atd.
16
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 16
• Jazykové vzd€lávání
• Kreativní obchodní strategie a taktiky –
Facebook, Twitter, LinkedIn a další sociální
média jsou zde!
• Prodejní dovednosti pro malé a st¿ední ubytovací za¿ízení + dokonalé webové stránky
• Manažerské schopnosti a dovednosti
• První pomoc v ubytovacím/restauramním
za¿ízení + BOZP (2 dny)
• Moravská a meská vína jsou vaše p¿íležitost!
(Tento seminá¿ byl p¿ipraven ve spolupráci
s Vina¿ským institutem!)
Seminá¿e jsou obvykle dvoudenní a úmastníkÔm nabízí vyváženou kombinaci m€kkých
dovedností v kombinaci s dovednostmi a znalostmi okamžit€ využitelnými v praxi.
V praxi vypadá postup následovn€: Zájemce
si vybere z nabídky seminá¿Ô, které budou
dále zapracovány do žádosti, kterou zájemce
podepíše a podá na p¿íslušném ú¿adu práce.
Ten do n€kolika týdnÔ rozhodne o p¿id€lení
dotace. V p¿ípad€ schválení žádosti je možno
školit personál tém€¿ okamžit€. Školení pak
mohou probíhat p¿ímo v daném za¿ízení a být
tedy p¿ipravena na míru.
S žádostí o detailní nabídku
kontaktujteAlžb€tu Cedidlovou
na e-mailu [email protected]
www.ahrcr.cz
15.11.2012 17:56:59
REGIONY
Brněnský soudek a Mladý sommelier již pošestnácté
Hotelová škola v Brn€ na Bosonožské ulici
ve spolupráci s Vysokou školou obchodní
a hotelovou uspo¾ádaly 10. ¾íjna v brn€nském hotelu Slovan již 16. romník sout€ží
pro studenty hotelových a gastronomických škol ve znalostech piva a pivovarnictví Brn€nský soudek a ve znalostech vína
a sommelierství Mladý sommelier.
Sout€ž Brn€nský soudek je jediná svého druhu
v kR. První mást sout€že sestává z prokázání
odborných a jazykových v€domostí o pivu a pivovarnictví v písemném testu. Ve druhé másti
sout€že úmastník prokazuje své dovednosti p¿i
natomení „t¿etinky“ sv€tlého piva v masovém limitu a servisu. Praktické dovednosti hodnotila
odborná komise, složená z p¿edních odborníkÔ z oblasti gastronomie a pivovarnictví, pod
vedením Josefa Helebranta, zástupce pivovaru
Heineken. Každá sout€žní disciplína je bodov€
hodnocena. Nap¿íklad samotné mepování piva
je hodnoceno dle n€kolika kritérií: správná míra, výška p€ny, celkový vzhled, servis piva.
Sout€ž Mladý sommelier se skládá také z n€kolika mástí – z písemných testÔ všeobecných znalostí o vín€ a vinohradnictví v meském a cizím
jazyce. V praktické másti sout€že si sout€žící
vylosují pokrm, ke kterému urmí vhodný druh
vína, který odborn€ naservírují komisi. Ta byla
i letos složená z p¿edních odborníkÔ z oblasti
nápojové gastronomie pod vedením vynikajícího enologa doc. Ing. Eduarda Postbiegla, CSc.
Gastronomické akce se zúmastnilo celkem
29 sout€žících z 6 škol z kR, Slovenska a Rakouska. V sout€ži Brn€nský soudek obsadila
první místo studentka Katharina Haslinger
z hotelové školy z rakouského Retzu a v sout€ži Mladý sommelier získal pomyslnou zlatou medaili student Michael Fabich – také
z partnerské školy v Retzu.
Generálním sponzorem sout€že Brn€nský
soudek byl pivovar Heineken a generálním
sponzorem sout€že Mladý sommelier byla
i letos firma Znovín Znojmo, a. s.
P¾ipravila Jana Radvanová
(za organizamní výbor sout€že)
Foto: archiv
Pražští kolegové se sešli v hotelu Artemis holdingu Olympik
Pražská krajská sekce se op€t sešla po letní
p¾estávce dne 17. ¾íjna, tentokrát v hotelu
Artemis.
M€li jsme možnost slyšet pana Doubka z firmy Tendromat, která nám všem mÔže pomoci ušet¿it náklady související s provozem
hotelu. Dále jsme probírali jednotlivá témata, která nás trápí v našem každodenním
pracovním život€, nap¿. spolupráce s cizineckou policií a problematika p¿ihlašování
zahranimních hostÔ, magistrátní poplatky
a jejich následné kontroly, kontroly živnostenských ú¿adÔ atd. Velká mást diskuze se
tomila kolem outsourcingových služeb a problémÔ s jejich zam€stnanci. Byli jsme také
informováni o tom, že se obnovila minnost
Prague Chapter, která zasedala dne 4. zá¿í
a do jejíhož mela byl zvolen Ing. Filip Kühnel
z OREA Hotels.
Poslední setkání Pražské sekce v tomto roce
se bude konat dne 11. prosince a rádi na n€m
uvítáme všechny kolegy z Prahy i z blízkého
okolí. Ješt€ tímto d€kujeme Vlastimilu Šosovi, ¿editeli hotelÔ Olympik a Artemis, za pohošt€ní a poskytnutý servis.
Petra Gryczová
V Plzni byl zvolen nový předseda krajské sekce AHR ČR
Po n€kolika m€sících má plze¬ská krajská
sekce AHR kR op€t nového p¾edsedu, pana
Martina Havlíka. Jednání mlenÓ krajské
sekce se usneslo na užší spolupráci s Krajským ú¾adem Plze¬ského kraje a vytvo¾ení
plánu aktivit, na kterých bude sekce pracovat v nadcházejícím roce.
V areálu EnergoSlužby v Plzni prob€hlo dne
6. listopadu jednání krajské sekce Asociace
hotelÔ a restaurací keské republiky, kde byl
zvolen p¿edsedou sekce pan Martin Havlík,
který pÔsobí na Hotelové škole Plze­, U Borského parku 3. Jednání se zúmastnila také
Ilona Šnebergerová, vedoucí odd€lení cestovního ruchu z Krajského ú¿adu Plze­ského kraje. B€hem jednání bylo dohodnuto, že
krajská sekce AHR kR p¿ipraví plán minnosti
na p¿íští rok a bude aktivn€ spolupracovat
s odd€lením cestovního ruchu v kraji. Hotelié¿i a provozovatelé restaurací v Plze­ském
kraji budou osloveni, aby se zapojili do stanovení priorit a minnosti Asociace. AHR kR
zárove­ požádá o schÔzku nového hejtmana
s žádostí o podporu aktivit, které by m€ly
podpo¿it podnikání v oboru hotelnictví a gastronomie jako dÔležitém oboru cestovního
ruchu.
Na jednání byl p¿edstaven také projekt Pilsen
Events Calendar, na jehož zrodu se podílela
Asociace. Jedná se o webový portál, který bude oživením zahranimního cestovního ruchu.
Je urmen hlavn€ zahranimním turistÔm pro
p¿edávání informací o akcích, které se v kraji
po¿ádají a kvÔli nimž se vyplatí Plze­ský
kraj navštívit. ÚmastníkÔm byly také p¿edány materiály, vytvo¿ené krajským ú¿adem
a prezentovány projekty, které kraj p¿ipravuje na podporu cestovního ruchu.
Více na www.ahrcr.cz.
Václav Stárek
Olomoucká krajská sekce AHR ČR v hotelu ibis Olomouc Centre
P¾edsedkyn€ krajské sekce Blanka Vysloužilová p¾ivítala své mleny a p¾ítomné hosty
v uvedeném hotelu dne 22. ¾íjna.
Jednání sekce zahájila informacemi z jednání Rady AHR kR. Na její vystoupení navázalo vystoupení hostÔ. Karin Vykydalová
z Magistrátu m€sta Olomouc informovala
p¿ítomné o grantech v oblasti cestovního
ruchu na rok 2013 a k nim se vážících požadavcích. Dále informovala o projektu m€sta „Adventní Olomouc“, na n€mž se podílí
4 olomoucké hotely (ibis, Flora, Alley a Trinity). Projekt byl prezentován i na veletr-
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 17
zích v zahranimí a zvýšil zájem zahranimních
hostÔ o ubytování v Olomouci v adventním
mase. S informacemi z Krajského ú¿adu Olomouckého kraje vystoupily Alena K¿etínská
a Djamila Bekhedda. Týkaly se marketingových aktivit Olomouckého kraje (vydání
zimního katalogu, turistického prÔvodce
pro rok 2013 a katalogu ubytovacích možností v kraji a jejich distribuce na veletrzích
v zahranimí). Další informace byly zam€¿eny
na úmast kraje na brn€nském veletrhu Regiontour 2013 mi na p¿ípravu propagamního
materiálu moravských krajÔ „Duchovní d€dictví Moravy a Slezska“. V rámci diskuze
byla pozornost v€nována spolupráci mlenÔ
AHR v kraji s odbornými školami, vyhodnocení minnosti krajské sekce v roce 2012,
informacím o p¿íprav€ 7. výromní konference
AHR kR ve dnech 8.–9. 11. 2012 v Hradci Králové. P¿ítomní byli také informováni
o možnostech využívání benefitÔ pro mleny
poskytovaných Asociací, nabídce na vzd€lávání z prost¿edkÔ EHF. Program ¿íjnového
setkání krajské sekce AHR kR byl završen
prohlídkou hostitelského hotelu a ochutnávkou vín, na n€ž navázala oblíbená neformální vým€na názorÔ.
Blanka Vysloužilová a Milan Rambousek
listopad 2012
17
15.11.2012 15:58:19
STALO SE
Veletrh For Gastro Praha podruhé…
Ve dnech 4.–7. října 2012 přivítalo letňanské výstaviště 2. ročník veletrhu For Gastro, opět pod patronací
AHR ČR, která byla hlavním partnerem tohoto veletrhu.
Tématem veletrhu byly moderní trendy v gastronomii, a jak bývá na obdobných akcích
zvykem, spolu s Asociací p¿ijali pozvání
k prezentacím svých výrobkÔ a služeb i zástupci dalších partnerských firem. Expozici
vévodilo pódium, na kterém byla díky spolemnosti Montycon Gastro, s. r. o., vystav€na
moderní kuchyn€. V ní po celé mty¿i dny probíhala živá kucha¿ská show. Akci tradimn€
moderoval Lukáš Limprecht, který tentokrát
odložil oblek a od€n do rondonu spoluprezentoval novinky a nové technologické postupy
v gastronomii. Na veletrhu se zcela poprvé
p¿edstavila produktová ¿ada firmy Rieber and
son Chefs Club, zahrnující polévky, omámky
a jíšky v past€, ko¿enicí sm€si, bylinky v oleji,
olivové oleje a balzamické octy. Soud€ podle
zájmu návšt€vníkÔ trefila h¿ebímek na hlavimku, a tak lze p¿edpokládat, že se napevno
usídlí v profesionálních kuchyních.
V pátek 5. ¿íjna p¿ijali pozvání Ji¿í Král a Tomáš Krofta (šéfkucha¿ a šéfcukrá¿ restaurace
Aureole v Praze), oba byli v nedávné minulosti mlenové Národního kucha¿ského týmu kR.
Doslova „vymarovali“ pokrmy s použitím tekutého dusíku a dalších moderních postupÔ.
Jejich vystoupení sklidilo zasloužený obdiv.
V sobotu 6. ¿íjna se prezentovala restaurace
Aquapalace kestlice pod vedením šéfkucha¿e
Petra Kopáme. Pro návšt€vníky p¿ipravila t¿íchodové degustamní menu na téma „podzim
v kuchyni“. Prezentace získala rovn€ž zasloužené uznání – podle rychlosti, s níž talí¿e
s pokrmy mizely z výdejního pultu, pánové
p¿ipravili výjimemný chuÊový zážitek.
B€hem celého veletrhu bylo též možno se
dozv€d€t, jak p¿ipravit v p¿ístroji Alto-shaam
smoker nejen chutné pemen€ a velké kusy masa, ale také jak vyudit t¿eba sýry, lososa, sekanou nebo krkovici a ochutnat je. S postupy
seznamoval a praktické ukázky zajišÊoval Ond¿ej Suchý, obchodní konzultant spolemnosti
Montycon Gastro, s. r. o. Názorn€ ukázal, že
dobrý prodejce musí um€t vládnout nejen ústy, ale i samotnými ukázkami, tedy rukama.
A co dalšího expozice nabídla? Výbornou
kávu návšt€vníkÔm p¿ipravili zkušení baristé spolemností Sara Lee a Nestlé, spolemnost
Zanzibar, výhradní distributor sirupÔ Monin
v kR, nabízela ko¿en€né maje na bázi mléka.
Bylo možné se seznámit s produkty hotelové kosmetiky firmy Caretrade, obdivovat
a samoz¿ejm€ i zakoupit kvalitní hotelový
porcelán od G. Benedict, doplnit si hotelové
vybavení od spolemnosti Vector, poznat revolumní koncept Gama Snack spolemnosti
Gama holding, obdivovat k¿išÊálov€ misté
nádobí díky mymkám Winterhalter nebo se
seznámit s pokladními a skladovými systémy spolemnosti ASW.
Podle zájmu návšt€vníkÔ i odezvy vystavovatelÔ celá akce splnila svÔj úmel a ukázala,
že zajímavou nabídkou lze zaujmout i v této
nelehké dob€. Zvláštní pod€kování bych touto cestou rád v€noval Martin€ Vondrové, koordinátorce akcí AHR kR, která celý veletrh
perfektn€ zajistila po organizamní stránce.
P¾ipravil Lukáš Limprecht
Foto: archiv
Dort k výročí republiky připravila Asociace kuchařů a cukrářů ČR
V neděli 28. října přijeli do prostor Španělského sálu na Hradě i zástupci AKC ČR, kteří již tradičně
připravovali slavnostní dort k výročí vzniku samostatného státu, státnímu svátku České republiky.
Na úvod spolemenského setkání s významnými hosty v reprezentamních prostorách p¿edala prezidentskému páru šestipatrového obra
spolu s autorským týmem Zuzana Albrechtová, manažerka AKC kR, jménem kontinentálního ¿editele WACS pro st¿ední Evropu
a prezidenta AKC kR Miroslava Kubce.
Tým p€ti šéfcukrá¿Ô (Tomáš Krofta, Vladimír
Krofta, František Buchal, Jarmila Buchalová
a Zuzana RÔžimková) pod vedením šéfkucha¿e Ji¿ího Krále p¿ipravoval tento tém€¿
90 kilogramÔ vážící „zákusek“ v prostorách
18
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 18
restaurace Aureole group t¾i dny a spot¾eboval mimo jiné 70 vajec, 30 kg marcipánu,
12 kg cukru a 10 kg ovoce. Dort zdobilo 120
ks státních symbolÓ a 321 lipových v€tvimek
a lístkÓ.
D€kujeme za podporu Karlu Hájkovi, spolemnosti Fiala-Praha, s. r. o., a Almeco, s. r. o.,
spolemnosti Aureole group a Dekoramní ozdoby z cukru, s. r. o., IHI Towers, s. r. o., – Corinthia Hotel Prague.
P¾ipravila Zuzana Albrechtová
Foto: archiv AKC kR
www.ahrcr.cz
15.11.2012 15:58:33
LEGISLATIVA
Příjmy zaměstnanců mimo režim pojistného
V p¿ípad€ zam€stnaneckých pom€rÔ není
p¿edm€tem pojistného dohoda o provedení
práce, avšak jen do limitu 10 000 Km m€símn€
ve vztahu k 1 zam€stnavateli. P¿íjem vyšší než
tento limit podléhá od roku 2012 povinným
odvodÔm. V p¿ípad€ více dohod o provedení
práce uzav¿ených v 1 kalendá¿ním m€síci se
dohody smítají a p¿i p¿ekromení limitu vzniká
úmast na pojišt€ní po dobu trvání dohod. Dohodu o provedení práce lze uzav¿ít na výkon
prací, není-li jejich rozsah v€tší než 300 hodin v kalendá¿ním roce pro 1 zam€stnavatele.
Nezam€­ujme oblíbenou dohodu o provedení
práce s mén€ oblíbenou dohodou o pracovní minnosti, která mÔže zakládat úmast na ve¿ejnoprávním pojišt€ní. Na základ€ dohody
o pracovní minnosti není možné vykonávat
práci v rozsahu p¿ekramujícím v prÔm€ru polo-
vinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda o provedení práce mÔže být sjednána nejen
na jednorázový pracovní úkol zam€stnance,
ale i na pracovní úkol spomívající v opakované
minnosti za p¿edpokladu, že je z dohody patrné,
na jaký masový úsek je uzav¿ena. Podmínkou
je, že p¿edpokládaný rozsah práce nep¿esáhne
300 hodin romn€. Tento záv€r vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu, resp. jeho
rozší¿eného senátu, 6 Ads 48/2009-87 a je
prÔlomový. Zam€stnavatel tak má závazný
dokument pro ú¿edníky správy sociálního zabezpemení, kte¿í dlouhá léta nep¿ipoušt€li uzavírání dohod o provedení práce na opakovanou
minnost téhož charakteru, ale pouze na jednorázový, individuáln€ vymezený pracovní úkol.
Dále není p¿edm€tem sociálního a zdravotního
pojišt€ní dohoda o pracovní minnosti s p¿íjmem
menším než 2 500 Km m€símn€. Jiné pracovn€právní vztahy jsou p¿edm€tem zdravotního
pojišt€ní, nemusí však být p¿edm€tem sociálního pojišt€ní. Sociálnímu pojišt€ní nepodléhá tzv. krátkodobý pracovn€právní vztah, kdy
zam€stnání trvalo nebo m€lo trvat mén€ než
15 kalendá¿ních dnÔ bez
ohledu na výši vyplacené
mzdy. Takový krátkodobý
pracovn€právní vztah se
však nesmí v následujících
6 m€sících opakovat, jinak
by byl p¿edm€tem sociálního pojišt€ní. V p¿ípad€, že
se zam€stnanci zaúmtuje
do 1 kalendá¿ního m€síce
dohoda o provedení práce
s p¿íjmem do 10 000 Km, dále neomezený pomet dohod
o pracovní minnosti (každá
na jinou minnost) malého rozsahu s m€símním
p¿íjmem menším než 2 500 Km (každá taková
dohoda o pracovní minnosti malého rozsahu
s p¿íjmem nedosahujícím 2 500 Km se posuzuje
samostatn€), neodvede zam€stnavatel na sociálním a zdravotním pojišt€ní ani korunu.
Foto: Petr M. Ulrych
P¾íjmy zam€stnancÓ jsou obecn€ v režimu sociálního a zdravotního pojišt€ní. Je
však urmitá zajímavá skupina p¾íjmÓ pro
zam€stnance i zam€stnavatele, která nepodléhá t€mto odvodÓm.
Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, da¬ový poradce
www.daneporadenstvi.cz
Hotelový outsourcing – je to na vás…
Všeobecným trendem soumasné doby nejen
v oblasti hotelnictví je vymlen€ní jednotlivých aktivit souvisejících s hlavní podnikatelskou minností subjektu a jejich sv€¾ení
externímu subjektu – specialistovi v dané
oblasti.
Tato minnost není zajišÊována vlastním personálem, nýbrž t¿etími osobami na základ€
smluvního vztahu. Mezi hlavní cíle a zárove­ výhody outsourcingu lze za¿adit snížení
podnikatelských nákladÔ, zvýšení kvality poskytovaných služeb a s tím související lepší
konkurenceschopnost. Je však t¿eba si uv€domit, že podnikatel p¿enášející mást své odpov€dnosti na t¿etí subjekty je tímto vystaven
riziku, že t¿etí subjekt (dodavatel konkrétní
služby) svou práci neprovede v odpovídající
kvalit€ a tím ohrozí výkon hlavního podnikání, nehled€ na možný únik informací v rámci
konkurenmního boje apod. Outsourcing však
nepochybn€ v oblasti hotelnictví zaujímá své
místo, a to nap¿. v oborech, jako je úmetnictví,
administrativa, marketing, úklidové, bezpemnostní mi právní služby aj.
Výhodnost outsourcingu závisí na posouzení
hoteliéra samotného. Provozovatel hotelu by
si m€l pemliv€ rozmyslet, kterou oblast zamýšlí outsourcovat, a na základ€ toho vytvo¿it
vhodnou formou zadávací dokumentaci (poptávku), na základ€ které dá potenciálním
zájemcÔm (externím firmám) možnost je se
svou nabídkou oslovit. Poptávku je vhodné
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 19
definovat tak, aby nebyla nadhodnocena, mi
naopak podhodnocena (nap¿. co do rozsahu
nebo zpÔsobu provedení dodávky), což by
mohlo mít v budoucnu pro hoteliéra nedozírné následky co do výše ceny i úrovn€ poskytovaných služeb. P¿i specifikaci jednotlivé
poptávané služby doporumujeme zam€¿it se
na její detailní popis a požadovanou úrove­ dodávky (tj. objem, kvalitu, masovou dostupnost, ¿ešení konfliktních situací, sankce
za porušení povinností aj.). DÔraz je t¿eba
klást i na výb€r vhodného poskytovatele; spolupráce mezi ním a hoteliérem by m€la probíhat ku prosp€chu obou stran.
v úvahu p¿i výb€ru jeden ze smluvních typÔ
dle zákona m. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nap¿. smlouva o dílo, smlouva mandátní, komisioná¿ská mi o obchodním zastoupení
nebo smlouva o kontrolní minnosti. S ohledem na požadavek „flexibility“ p¿i zajišÊování
služeb se však nejmast€ji uzavírá tzv. smlouva
inominátní, nepojmenovaná, která mÔže (ale
nutn€ nemusí) obsahovat prvky n€které ze
smluv upravených v obchodním zákoníku.
Práv€ sjednáním smlouvy inominátní mohou
její strany efektivn€ji dosáhnout konsensu co
do obsahu smlouvy, ale i vzájemných práv
a povinností.
Pokud provozovatel hotelu zpracuje zadávací
dokumentaci, m€l by p¿i jejím vyhodnocení vycházet z kritérií v ní uvedených, p¿íp.
vyhodnocení mÔže prob€hnout na základ€
interního rozhodovacího procesu hoteliéra.
Jedním z klímových kritérií bývá zpravidla
cena; hoteliér by však m€l p¿ihlédnout i k dalším faktorÔm, nap¿. garancím dodavatele,
dob€ reakce na ¿ešení závad mi vadných pln€ní, délce záruk atd. Provozovatel hotelu se p¿i
svém výb€ru mÔže ¿ídit i tzv. „due diligence“,
tj. zmapováním p¿edm€tné oblasti a verifikací reality oproti dodaným materiálÔm a podkladÔm, tedy tím, zda to, co bylo popsáno,
existuje také v realit€ a naopak.
Poslední fází je již uzav¿ení samotné smlouvy, konkrétn€ výb€r vhodného smluvního
typu. P¿i outsourcingu se jedná o vztah mezi
dv€ma podnikateli, p¿ichází tedy zpravidla
Zda hotel využije služeb externích subjektÔ,
mi nikoli, závisí zcela na vÔli provozovatele
konkrétního hotelu. Je však t¿eba mít na pam€ti, že p¿es výhody outsourcingu (snížení
nákladÔ, zvýšení konkurenceschopnosti, snížení finanmních rizik a dlouhodobé plánování
nákladÔ) jsou zde i možná úskalí právního
(dodržování smluvních ujednání) i neprávního charakteru. Mezi posledn€ uvedená pat¿í
p¿edevším slabá identifikace s duchem celého podniku (hotelu). Hoteliér se na službách
externích subjektÔ mÔže stát závislý a každý
výpadek na jejich stran€ ho mÔže stát peníze,
mas i poškození dobré pov€sti jeho hotelového
za¿ízení. P¿i výb€ru externích subjektÔ je tak
t¿eba dbát pot¿ebné opatrnosti.
Mgr. Št€pán Horký, advokát
www.safra-advokati.cz
listopad 2012
19
15.11.2012 16:00:38
ADVERTORIAL
Využití tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení hotelu
Ať děláme co děláme, cena energií roste a vrchol je v nedohlednu. Nezbývá než se smířit s tím, že každým
rokem zaplatíme za energie přibližně o 5–7 % více. V roce 2010 jsem na stránkách tohoto časopisu (leden
2010) popisoval možné úspory elektřiny, tepla a vody a nabízel způsoby, jak spotřebu energií snížit. Vše
v duchu našeho hesla: Nejlevnější je ta energie, kterou nepotřebujeme. Nyní nabídnu a popíši možnost, jak
konkrétně a za jakých podmínek teplo získat levněji, pomocí tepelného čerpadla.
Jak tepelná merpadla fungují?
Tepelné merpadlo využívá teplo obsažené v okolním vzduchu
(vzduch/voda), v zemi (zem€/voda) nebo vod€ (voda/voda). Za pomoci elektrické energie tepelné merpadlo p¿em€ní toto teplo na teplo
využitelné pro vytáp€ní mi p¿ípravu teplé vody. Celoromní topný faktor
udává, kolik kWh tepla se získá p¿i spot¿eb€ 1 kWh elekt¿iny. U nejrozší¿en€jších merpadel vzduch/voda se pohybuje okolo mísla t¿i. V inverzním režimu mÔže tepelné merpadlo vyráb€t místo tepla chlad, což
je masto používáno pro chlazení budov.
h¿ívá teplou vodu. Existuje více zpÔsobÔ zapojení a využití tepelného
merpadla a každý p¿ípad bývá jiný. Proto je nutné nechat si zpracovat
energetickou a ekonomickou kalkulaci ¿ešení.
Ukazatele
Hotel (110 pokojů)
Spotřeba tepla celkem
3 060 GJ/rok
Množství tepla vyrobeného v TČ
2 010 GJ/rok
Cena 1 Gj tepla z CZT
460 Kč
Využití pro chlazení a vytáp€ní
Průměrný roční topný faktor
2,5
Mnohá tepelná merpadla jsou p¿ipravena i pro provoz do –20 °C, ale
nejv€tší úminnosti dosahují p¿i venkovních teplotách nad bodem mrazu. Proto je nejvýhodn€jší používat je v kombinaci s jiným špimkovým
zdrojem tepla, kterým mÔže být elektrokotel, plynový kotel nebo
systém centrálního zásobování teplem (CZT). Mluvíme pak o tzv.
bivalenci a bodem bivalence se rozumí teplota, p¿i které se zamíná pro
výrobu tepla používat další zdroj.
U hotelÔ je výhodné navrhovat tepelná merpadla podle pot¿ebného
chladicího výkonu. Chlazení hotelÔ je dnes hosty vyžadováno i v našich klimatických podmínkách a výroba tepla a teplé vody v mimochladicí sezón€ je významným bonusem k investici do chlazení. V zim€
a p¿echodném období tepelné merpadlo vyrábí teplo, v lét€ chlad. Jelikož teplo z tepelného merpadla je levn€jší, je t¿eba systémem m€¿ení
a regulace zajistit prioritní využití/spot¿ebu tohoto tepla a pouze p¿i
nedostatku energie zapojit další zdroj. Tepelné merpadlo mÔže, v závislosti na svém výkonu, významn€ pokrýt vytáp€ní hotelu a posloužit
k oh¿evu respektive p¿edeh¿evu teplé vody.
Výše investice do TČ
2,20 mil. Kč
Návratnost investice
6,3 roku
Popis zpÓsobu ¾ešení
Popišme si jednu z možných variant ¿ešení. Tepelné merpadlo je
navrženo pro chlazení pokojÔ p¿ípadn€ sálÔ a restaurací. V hotelu
je instalován dvoutrubkový rozvod chladné/teplé vody a p¿edání
chladu/tepla do prostorÔ zajišÊují fan-coilové jednotky. Pro vytáp€ní
se využívá dvou nezávislých zdrojÔ tepla: Teplý vzduch (tepelné
merpadlo/pokojový fan-coil) a sálavé teplo z radiátorÔ (vým€níková
stanice CZT). V lét€ pracuje tepelné merpadlo v režimu chlazení, v zim€ pak v režimu topení. Pokoje a jiné prostory jsou prioritn€ vytáp€ny
teplým vzduchem z fan-coilÔ. Pokud jejich výkon nepostamuje, otvírají se hlavice na radiátorech. Vše je ovládáno ¿ídicím systémem a je
též nainstalováno dispemerské pracovišt€. Možné je dopln€ní tohoto
systému o fotovoltaickou elektrárnu menšího výkonu (do 30 kWh)
na st¿eše hotelu. Vyrobená elekt¿ina se spot¿ebuje v hotelu.
Podmínky vhodné instalace
Jednoznamn€ výhodné je použití tepelného merpadla v sítích CZT s jednosložkovou sazbou. Naopak ekonomické posouzení je pot¿eba v sítích s dvousložkovou sazbou nebo tam, kde je lokální kotelna. Tabulka
ukazuje p¿íklad úspory dosažené instalací tepelného merpadla v hotelu
napojeném na systém CZT. Ceny jsou bez DPH a v období kv€ten až
zá¿í systém funguje v režimu chlazení, ve zbytku roku vytápí a p¿ede-
20
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 20
TRONIC CONTROL® je p¿edním meským výrobcem ¿ídicích systémÔ
TRONIC 2000® pro oblast vytáp€ní, v€trání a chlazení. Firma se
krom€ hlavní nápln€, tj. vývoje, výroby a nasazování t€chto systémÔ,
zam€¿uje na komplexní dodávky vytáp€ní a chlazení, kde však nikdy
nechybí dÔraz na úspornost a efektivitu ¿ešení.
Ing. Vít Mráz, Tronic Control, s. r. o.
www.ahrcr.cz
15.11.2012 16:29:26
www.ahrcr.cz
AHR_1112_blok.indd 21
listopad 2012
21
15.11.2012 16:01:30
TIRÁŽ
Pouze pro interní potřebu členů
Asociace hotelů a restaurací ČR.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
se sídlem v Praze, Národní tř. 3, (www.ssc.cas.cz)
Pro AHR ČR vyrobila společnost
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
www.cotmedia.cz
Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
hledá do svých prostor za velmi výhodných smluvních podmínek
podnájemce pro provozování Literární kavárny
v Kulturně-literárním centru Ostrava, Zámecká ul. 2.
Redakční rada:
šéfredaktor:
PhDr. Milan Rambousek
členové:
Ing. Eva Frindtová, Ing. Zdeněk Klingora,
PhDr. Jiří Kolečko, Ing. Klára Zachariášová,
PhDr. Oldřich Vejvoda,
PhDr. Jaroslav Holoubek,
Ing. Václav Stárek, Ing. Alžběta Cedidlová,
Kateřina Sobotková, Ing. Petr Skála, Jiří Černý
Další spolupráce:
Ing. Jana Pastyříková, Martina Vondrová,
Miluše Hlaváčková
Evidenční číslo: MK ČR E 17303
Vydává Asociace hotelů a restaurací
České republiky o. s.
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 042 320
fax: +420 236 042 319
e-mail: [email protected],
[email protected]
www.ahrcr.cz
Vlastním nákladem.
Podnájem je možný od 1. 1. 2013 na dobu 4 let.
Po vzájemné dohodě může být délka podnájmu i jiná.
Provozovna je vybavená barovým pultem se zabudovanými elektrickými spotřebiči
(myčka nádobí, chladnička, výrobník ledu, …) včetně základního inventáře.
Kapacita 30 míst u kavárenských stolků + barové židle.
Celková plocha kavárny včetně skladového zázemí činí 82 m
.
Foto na titulní straně:
Lukáš Pelech Atelier a Eva Frindtová
Bližší informace podá Šárka Holá, e-mail: [email protected]
Mediální partneři:
C.O.T. media, Gastro & Hotel profi revue, Hotel & Spa Management
Inzerce v časopise AHR Fórum
Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktů
Kontakt: Ing. Radim Šída
Tel.: +420 773 900 751, e-mail: [email protected]
CENÍK INZERCE
CENÍK ZVLÁŠTNÍCH PLOCH
Plocha
Cena
Plocha
Cena
1/1
16 000 Kč
Zadní strana obálky
23 000 Kč
1/2
10 000 Kč
3. strana obálky
20 000 Kč
1/4
6 000 Kč
Vkládání
10 000 Kč
Příplatek 10 % za umístění na konkrétní pozici.
Vkládání – cena za dvojlist do velikosti A4. V ostatních případech
cena dohodou.
22
listopad 2012
AHR_1112_blok.indd 22
SLEVY ZA POČET OPAKOVÁNÍ
Počet opakování
Výše slevy
2. opakování
5%
6. opakování
15 %
3. opakování
7%
7. opakování
17 %
4. opakování
10 %
8. opakování
20 %
5. opakování
13 %
9.–11. opakování
30 %
Sleva pro členy AHR ČR až 50 % dle formy členství.
210 x 297
(+3 mm spad)
182 x 132
89 x 132
182 x 62
www.ahrcr.cz
15.11.2012 16:29:45
AHR_1112_obalka.indd 3
15.11.2012 16:32:42
OD PÁRÁTKA
PO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
S VAŠÍ MAKRO KARTOU
Bohatá nabídka MAKRO vybavení kuchyně, jež obsahuje více
než 10 000 položek, jen těžko hledá na trhu konkurenci.
Najdete tu vše od levnějších ocelových pánví a hrnců všech
velikostí až po profesionální nádobí AGNELLI z kvalitního
hliníku či mědi. Ostudu si rozhodně neuříznete
s nejkvalitnějšími noži ze solingenské oceli. Chloubou vašeho
stolování budou i elegantní číše a porcelán. A nezapomeňte
na maličkost – párátka!
MAKRO karta: vstupenka do světa čerstvosti,
kvality a velkého výběru
www.makro.cz
AHR_1112_obalka.indd 4
PARTNER PROFESIONÁLŮ
15.11.2012 16:32:59
Download

Známe nové držitele výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR 2012